Prof. Dr. Selçuk BÖLÜkbaþIYüklə 33,9 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix18.03.2017
ölçüsü33,9 Kb.
#11898

1

Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI

Y

aþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de 

deðiþiklikler meydana gelir. 

Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir. Vücut; 

kemik, kas ve eklemlerin beyin tarafýndan saðlanan 

koordinasyonu ile hareket eder. 

YAÞLA OLUÞAN DEÐÝÞÝKLÝKLER 

Yaþlanma ile birlikte 

>

Kemiklerde kalsiyum ve diðer minerallerin kaybýyla beraber kemik kütlesinde azalma olur (Osteoporoz) (Bkz. 

"Kemik Saðlýðý" Bölümü)

>

Omurgada omurlar arasýndaki diskler zamanla su kaybeder ve incelir, boy   kýsalýr.

>

Omurlar osteoporoza baðlý olarak incelir, çöker ve çökme kýrýklarý oluþur. Buna baðlý olarak sýrtta kamburluk geliþir. 

>

Kol ve bacaklardaki uzun kemikler yaþla daha kýrýlgan hale gelir. 

>

Eklemler sertleþir ve esnekliklerini kaybeder. >

Kalça ve diz gibi yük taþýyan eklemlerde dejeneratif 

deðiþiklikler (osteoartroz, kireçlenme) geliþebilir. 

>

Kaslarda belirgin zayýflama olur. DEÐÝÞÝKLÝKLERÝN ETKÝLERÝ 

>

Kemikler daha kýrýlgan hale gelir ve kolaylýkla kýrýlýrlar (osteoporoz). 

9


3

2

>Boy kýsalýr.

>

Hareketler yavaþlar ve kýsýtlanýr. >

Yürüyüþ yavaþlar ve adýmlar kýsalýr. 

>

Yürüyüþ þekli deðiþir ve kiþi daha çabuk yorulmaya baþlar. 

>

Eklemler deforme olur (osteoartroz)YAÞLILARDA EVDE DÜÞMELER SONUCU OLUÞAN 

OSTEOPOROTÝK KIRIKLAR 

Altmýþbeþ yaþ ve yukarýsýnda olanlarýn 1/3'ünden fazlasý her 

yýl evde düþmeler sonucu travmaya uðramaktadýr. 

Osteoporotik kýrýklarýn ¾'ü evde düþmeler sonucu oluþur. 

Oluþan bu kýrýklar sýrasýyla en fazla omurga, kalça, el bilek, 

ön kol, ayak bileði ve kolda görülür. 

Özellikle böyle bir travmadan sonra bir hastanenin acil 

servisine veya bir ortopedi uzmanýna baþvurulmalýdýr. EVDE DÜÞME RÝSKLERÝ 

I- Yaþlýya baðlý faktörler

!

Vücut zayýflýðýna baðlý kuvvetsizlik !

Yürüme ve denge problemleri 

!

Alýnan 4 ve üzerinde ilaç veya psikoaktif ilaçlar Yukardaki risk faktörleri nasýl düzeltilebilir ?

1.  Düzenli fiziksel aktivite yapýlmalýdýr. 

2.  Alýnan ilaçlar yeniden düzenlenerek özellikle uyku 

ilaçlarý ve sakinleþtiriciler azaltýlmalýdýr. 

II. Eve ait riskler ve önlemleri

!

Banyodaki tüm kaygan zeminler kaymaz hale getirilmelidir. 

!

Banyo ve tuvaletlere tutunup kalkma kollarý yapýlmalýdýr. 

!

Merdivenlerin her iki tarafýna tutunma korkuluklarý yapýlmalýdýr. 

!

Evdeki ýþýklandýrmalar artýrýlmalýdýr. (Bkz. "Ev Güvenliði" Bölümü)

OSTEOARTROZ

!

Eklemlerde aðrý, katýlýk ve hareket kýsýtlýlýðýna neden olan bir hastalýktýr. 

!

Halk arasýnda "kireçlenme" olarak bilinen bu durum; aslýnda eklemi oluþturan kemikler arasýndaki kýkýrdaðýn 

mat, pürtüklü ve sarýmsý bir hal almasý, yani 

dejenerasyonudur. 

OSTEOARTROZUN BELÝRTÝLERÝ

!

Eklemde aðrý ve katýlýk hissi!

Hareket sýrasýnda eklemden ses gelmesi

!

Eklemin geniþlemesi!

Þiþlik (Bazý durumlarda)

!

Þikayetlerin istirahatle azalýp, eklem kullanýlýnca artmasý3

2

>Boy kýsalýr.

>

Hareketler yavaþlar ve kýsýtlanýr. >

Yürüyüþ yavaþlar ve adýmlar kýsalýr. 

>

Yürüyüþ þekli deðiþir ve kiþi daha çabuk yorulmaya baþlar. 

>

Eklemler deforme olur (osteoartroz)YAÞLILARDA EVDE DÜÞMELER SONUCU OLUÞAN 

OSTEOPOROTÝK KIRIKLAR 

Altmýþbeþ yaþ ve yukarýsýnda olanlarýn 1/3'ünden fazlasý her 

yýl evde düþmeler sonucu travmaya uðramaktadýr. 

Osteoporotik kýrýklarýn ¾'ü evde düþmeler sonucu oluþur. 

Oluþan bu kýrýklar sýrasýyla en fazla omurga, kalça, el bilek, 

ön kol, ayak bileði ve kolda görülür. 

Özellikle böyle bir travmadan sonra bir hastanenin acil 

servisine veya bir ortopedi uzmanýna baþvurulmalýdýr. EVDE DÜÞME RÝSKLERÝ 

I- Yaþlýya baðlý faktörler

!

Vücut zayýflýðýna baðlý kuvvetsizlik !

Yürüme ve denge problemleri 

!

Alýnan 4 ve üzerinde ilaç veya psikoaktif ilaçlar Yukardaki risk faktörleri nasýl düzeltilebilir ?

1.  Düzenli fiziksel aktivite yapýlmalýdýr. 

2.  Alýnan ilaçlar yeniden düzenlenerek özellikle uyku 

ilaçlarý ve sakinleþtiriciler azaltýlmalýdýr. 

II. Eve ait riskler ve önlemleri

!

Banyodaki tüm kaygan zeminler kaymaz hale getirilmelidir. 

!

Banyo ve tuvaletlere tutunup kalkma kollarý yapýlmalýdýr. 

!

Merdivenlerin her iki tarafýna tutunma korkuluklarý yapýlmalýdýr. 

!

Evdeki ýþýklandýrmalar artýrýlmalýdýr. (Bkz. "Ev Güvenliði" Bölümü)

OSTEOARTROZ

!

Eklemlerde aðrý, katýlýk ve hareket kýsýtlýlýðýna neden olan bir hastalýktýr. 

!

Halk arasýnda "kireçlenme" olarak bilinen bu durum; aslýnda eklemi oluþturan kemikler arasýndaki kýkýrdaðýn 

mat, pürtüklü ve sarýmsý bir hal almasý, yani 

dejenerasyonudur. 

OSTEOARTROZUN BELÝRTÝLERÝ

!

Eklemde aðrý ve katýlýk hissi!

Hareket sýrasýnda eklemden ses gelmesi

!

Eklemin geniþlemesi!

Þiþlik (Bazý durumlarda)

!

Þikayetlerin istirahatle azalýp, eklem kullanýlýnca artmasýOSTEOARTROZUN EN SIK GÖRÜLDÜÐÜ YERLER:

!

BOYUN - Omurga kemikleri arasýndaki eklemler tahrib olur. Aðrý; baþa, omuza yayýlabilir.

!

BEL - Omurlar arasýndaki eklemler, diskler zedelenir. Aðrý; bel, sýrt ve bacaðý etkileyebilir.

!

KALÇA - Kalça ekleminin osteoartrozunda aðrý kasýða, dize yayýlabilir.

!

DÝZ - Diz eklem kýkýrdaðýndaki osteoartroz eklemde deformite yapar, dize baðlanan adaleler zayýf ise yürüme 

zorlaþýr. Merdiven inip çýkma aðrýlýdýr.

!

EL PARMAKLARI - Parmaklarda özellikle uç eklemler geniþler. Baþparmak kökündeki eklem tutulmuþsa 

cisimleri kavramada zorluk yaþanýr. 

!

AYAK PARMAKLARI - Ayak baþ parmaðýnda tutulma olursa yürüme aðrýlý hale gelir.

OSTEOARTROZUN NEDENLERÝ:

!

Kalýtsal faktörler!

Eklemlerin zorlanmasý

!

Ekleme komþu kemikte kýrýk!

Ýltihabi eklem hastalýklarý sonrasýnda

!

Bazý ameliyatlar sonrasýnda!

Eklem baðlarýnda kopma gibi nedenler osteoartroza 

zemin hazýrlar.

5

4TEDAVÝ:

!

Hekimin önerisi ile aðýzdan veya eklem içine enjekte edilen ilaçlar kullanýlýr.

!

Fizik Tedavi uygulamalarýndan yararlanýlýr.!

Ekleme baðlanan adalelerin güçlendirilmesi için uygun 

egzersizler yapýlmalýdýr.

!

Eklemleri korumaya yönelik önlemler alýnmalýdýr (Bkz: "Artritli Eklemlerin Korunmasý" Bölümü)

!

Ekleme yönelik cerrahi uygulamalar gerekebilir.OSTEOARTROZUN EN SIK GÖRÜLDÜÐÜ YERLER:

!

BOYUN - Omurga kemikleri arasýndaki eklemler tahrib olur. Aðrý; baþa, omuza yayýlabilir.

!

BEL - Omurlar arasýndaki eklemler, diskler zedelenir. Aðrý; bel, sýrt ve bacaðý etkileyebilir.

!

KALÇA - Kalça ekleminin osteoartrozunda aðrý kasýða, dize yayýlabilir.

!

DÝZ - Diz eklem kýkýrdaðýndaki osteoartroz eklemde deformite yapar, dize baðlanan adaleler zayýf ise yürüme 

zorlaþýr. Merdiven inip çýkma aðrýlýdýr.

!

EL PARMAKLARI - Parmaklarda özellikle uç eklemler geniþler. Baþparmak kökündeki eklem tutulmuþsa 

cisimleri kavramada zorluk yaþanýr. 

!

AYAK PARMAKLARI - Ayak baþ parmaðýnda tutulma olursa yürüme aðrýlý hale gelir.

OSTEOARTROZUN NEDENLERÝ:

!

Kalýtsal faktörler!

Eklemlerin zorlanmasý

!

Ekleme komþu kemikte kýrýk!

Ýltihabi eklem hastalýklarý sonrasýnda

!

Bazý ameliyatlar sonrasýnda!

Eklem baðlarýnda kopma gibi nedenler osteoartroza 

zemin hazýrlar.

5

4TEDAVÝ:

!

Hekimin önerisi ile aðýzdan veya eklem içine enjekte edilen ilaçlar kullanýlýr.

!

Fizik Tedavi uygulamalarýndan yararlanýlýr.!

Ekleme baðlanan adalelerin güçlendirilmesi için uygun 

egzersizler yapýlmalýdýr.

!

Eklemleri korumaya yönelik önlemler alýnmalýdýr (Bkz: "Artritli Eklemlerin Korunmasý" Bölümü)

!

Ekleme yönelik cerrahi uygulamalar gerekebilir.Document Outline

  • Page 1
  • Page 2
  • Page 3
  • Page 4
  • Page 5
  • Page 6
  • Page 7

Yüklə 33,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə