Nizami Yaqub oğlu Seyidəliyev Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru, professor əvəziYüklə 40,19 Kb.
tarix30.11.2016
ölçüsü40,19 Kb.
#524
Nizami Yaqub oğlu Seyidəliyev

Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru, professor əvəzi

Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetinin Elmi işlər üzrə prorektoru

Моbil.теl: 050 3247731

Iş tel: 022 2560351

e-mail: n.seyid55@gmail.com

Doğum tarixi

04 oktyabr 1955-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetinin Aqronomluq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1988-ci ildə “Gübrə normalalrının və suvarma rejiminin pambığın məhsuldarlığına təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək (texniki bitkilər ixtisası) kənd təsərrüfatı elmləri namizədi elmi dərəcəsi adını almışdır.

1991-ci ildən dosentdir.

2014-cü ildə “Səmərəli gübrə normalarının, bitki sıxlığının və suvarmaların pambığın məhsuldarlığına təsiri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək (aqrokimya ixtisası üzrə) aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır. 2015-ci ildən professor əvəzidir

Əmək fəaliyyəti

1982-ci il sentyabr ayından SSRİ K/t nazirliyinin təyinatı ilə Az KTİ-nin “Texniki bitkilər, seleksiya və toxumçuluq” kafedrasında assistent vəzifəsinə təyin olunub.
03.VIII.1984-cü ildən 05.09.1996-cı il tarixinədək Aqronomluq fakültəsində dekan müavini vəzifəsində çalışıb.
03.VII.1990-cı  il tarixindən 23.X.1991-ci il tarixindən “Genetika və seleksiya” kafedrasında dosent əvəzi və 1991-ci ildən həmin kafedrada dosent vəzifəsinə keçib.
05.X.1996-cı il tarixindən 10.V.2002-ci il tarixinədək aqronomluq fakültəsində dekan vəzifəsinə seçilib.

15.05.2002-ci il tarixindən 20.09.2009-cu il tarixədək “Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasında dosent vəzifəsində çalışmışdır.

26.09.2009-cu il tarixindən hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində Elmi işlər üzrə prorektor vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər

Genetika, seleksiya və toxumçuluq

Elmi yeniliyi

-Kompleks aqrotexniki tədbirlərin pambıq bitkisinin məhsuldarlığına və lifin keyfiyyət göstəricilərinə  təsirinin öyrənilməsi;

-maqnitləşdirilmiş su ilə suvarmanın pambıq sortlarının keyfiyyət göstəricilərinə təsiri;

-seleksiya yolu ilə qarğıdalı, pambıq və yonca bitkilərindən yeni məhsuldar sort və hibridlərin alınması;

Tədqiqat sahəsi

Bitkiçilik (pambıq və qarğıdalı)

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

1.29 sentyabr 2000-ci il  tarixində dünya bankının mütəxəssisləri tərəfindən təşkil olunmuş “Kənd təsərrüfatında informasiya və məsləhət xidməti” mövzusunda keçirilən treninq – sertifikat

2.21.01.0202.2002-ci il tarixlərində “Kənd təsərrüfatında Özəl bölmənin İnkişafına Yardım Agentliyinin Bilik Yayımı və Məsləhətçilik xidmətləri üzrə SOFREKO firmasının beynəlxalq məsləhətçilər tərəfində keçirilmiş “Biznesin (fermer təsərrüfatlarının) idarə edilməsi” adlı təlim kursu – beynəlxalq sertifikat

3.14-15 iyun, 2003-cü ildə Kənd təsərrüfatı nazirliyində təşkil olunmuş “Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı” mövzusunda treninq – sertifikat

4.05-15 mart 2003-cü il tarixində  “Kənd təsərrüfatında Özəl bölmənin İnkişafına Yardım Agentliyinin İnformasiya Yayımı və Məsləhətçilik xidmətləri üzrə keçirilmiş “Hüquqi Məsələlər” mövzusunda treninq- sertifikat

5.03-15 mart 2005-ci il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatının Inkişafı və  Kreditləşməsi layihəsinin xətti ilə “Kənd təsərrüfatının kreditləşməsi” mövzusunda treninq-sertifikat

6.16-21 sentyabr 2005-ci il tarixlərində Gəncə Regional Məsləhət Mərkəzi tərəfndən keçirilmiş “ Aqromarketinq” mövzusunda treninq- sertifikat

7.02-04 dekabr 2010-cu il tarixlərində Beynəlxalq əmək təşkilatının “Biznesinə Başla və Yaxşılaşdır” mövzusunda treninq – sertifikat

Seçilmiş əsərləri

1.Влияние режима орошения на продуктивность хлопчатника - Вклад молодых учёных и специалистов в научно-технический прогрес в сельско-хозяйственном производстве. Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции, Фрунзе-1990 г. стр.6-7.

10.Влияние рациональных норм удобрений и способов удобрений, поливов и густоты стояния растений на продуктивность и качество семян хлопчатника - Проблемы научного обеспечения повышения эффективности сельскохозяйственного производства, тезисы докладов, Бишкек-1992 г., стр.137-139.

2. Повышение эффективности минеральных удобрений и поливов под хлопчатник в условиях Азербайджана -«Научные основы развития сельского хозяйства», типография Ташкентского Государственного Аграрного университета. Ташкент-2001, стр.32-33.

3. Влияние норм удобрений режима орошения и густоты стояния растений на рост и развитие хлопчатника - Журнал «Аграрная наука» № 7. Mocква 2010. Стр14-17

4.Рост и развитие хлопчатника при различной густоте стояние растений и применении удобрений- Журнал «Плодородие» № 5(56) Москва 2010. Стр 13-14 

5. Эффективность применения удобрений на урожайность хлопчатника в Азербайджане-  Журнал «Вестник Аграрной Науки Узбекистана» №3-4 (41-42) Ташкент-2010 стр 7-10

6. Komple tarımsal önlemlerin pamuq bitkisinde esas gövdenin uzama ve gelişmesine etkisi- Türk dünyası araştırmaları Uluslararası bilmler akademisi. IV uluslararası sempozyum bildirileri II cild Bioloji ve Ziraat Bilimleri Ankara/ Türkiye-2012 s.57-62

7.Влияние эффективность удобрений на продуктивность хлопчатника- 1st International Scientific Conference Applied Sciences in Europe tendencies of contemporary development  Stuttgart,  Germany  April 21 2013. с.129-131.

8. The influence of various doses of mutagens on productivity of various grades of cotton - 3rd In International scientific conference “Applied Sciences and Technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings” November 11-12, 2013 Nev York, page114-115,

9. The content of nitrogen, phosphorus and potassium in the bodies of cotton in Accordance with

the norms of fertilizers, irrigation regime and density of standing of plants - Science, Technology and Higher Education Materials of the IV international Research and practice conference Vol. II January 30th, Westwood, Canada 2014.page 19-22.

10. The technologıcal propertıes and output fıbres ın accordance wıth the norms of fertılızers, irrigatıon and plant stand densıty -7th International Scientific and Practical Conference “Science and Society” 23-30 March 2015, London

Dərsliklər

1.Genetika 100 sual və 100 cavab dərs vəsaiti) - Az.ETETİİ-nin mətbəəsi, Bakı-1993, 185 s

2.Genetika (dərs vəsaiti) - Azərb.EA-sı Geologiya institutunun mətbəəsi, Bakı-2001, 117 s

3.Genetika, seleksiya və toxumçuluq (dərs vəsaiti) - Bakı “Elm” nəşriyyatı 2010, 396 s

4.Pambıqçılığın əsasları -“Şərq-Qərb” nəşriyyatı. Bakı-2012. 324 s

5.Toxumşünaslıq - “MBM”nəşriyyatı,Bakı,2014, 312 səh.

Dərs və metodik vasitələr

1.Pambığın toxumluluğuna dair tövsiyyələr (ümumiləşmiş elmi əsər)- Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Poliqrafiya müəssisəsi, Bakı-1995,19.s.

2.Pambıqçılıqda növbəli əkinlərin tətbiqi (ümumiləşdirilmiş elmi əsər)- Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının  mətbəəsi, Gəncə-1996.21.s

3. Pambıqçı-fermer bilməlidir. (ümumiləşdirilmiş elmi əsər)- Azərb. KTA-nın mətbəəsi, Gəncə-2001, 29. S.

4. Pambığın məhsuldarlığını artıracaq bitki sıxlığının, suvarmaların və gübrə normalarının müəyyənləşdirilməsi (Ümumiləşmiş elmi əsər)- «Agah nəşriyyatı» Gəncə – 2004.  126 səh.

5. Ali peşə təhsilinin magistratura pilləsində Aqrar təsərrüfat bitkilərinin genetikası ixtisaslaşması üzrə tədris olunan fənlərin proqramları- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı. Gəncə-2010, 72.s.

6. Genetika, seleksiya və toxumçuluq üzrə tədris olunan fənlərin kompleks tədris proqramı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı.  Gəncə-2011.148.səh.

19. Toxumçuluq fənnindən tədris proqramı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı. Gəncə-2011. 13 səh.

7. Sitologiya fənnindən tədris proqramı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı. Gəncə-2011. 10 səh

8. Genetikadan tədris təcrübəsinin proqramı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı. Gəncə-2011. 7 səh.

9. Genetika fənnindən tədris proqramı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı. Gəncə-2011. 15 səh.

10. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin seleksiya və toxumçuluq fənnindən tədris proqramı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı. Gəncə-2011. 13 səh.Məqalələr-191 ədəd
Yüklə 40,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin