O registru hemikalijaYüklə 0,98 Mb.
səhifə12/14
tarix28.04.2017
ölçüsü0,98 Mb.
#15929
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

3812 20 90 00

- - ostalo

3812 30

- Preparati protiv oksidacije i ostali složeni stabilizatori za gumu ili plastične mase:
- - preparati za sprečavanje oksidacije:

3812 30 21 00

- - - mešavina oligomera 1,2-dihidro-2,2,4-trimetilhinolina

3812 30 29 00

- - - ostali

3812 30 80 00

- - ostali

3813 00 00 00

Preparati i punjenja za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

3814 00

Složeni organski rastvarači i razređivači, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljena sredstva za skidanje premaznih sredstava ili lakova:

3814 00 10 00

- Na bazi butil-acetata

3814 00 90 00

- Ostalo

3815

Inicijatori reakcije, ubrzivači reakcije i katalitički preparati na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:
- Katalizatori na nosaču:

3815 11 00 00

- - sa niklom ili jedinjenjima nikla kao aktivnim materijama

3815 12 00 00

- - sa plemenitim metalima ili jedinjenjima plemenitih metala kao aktivnim materijama

3815 19

- - ostalo:

3815 19 10 00

- - - katalizatori u obliku zrnaca, od kojih 90% ili više, po masi, ima pojedinačnu veličinu ne preko 10 mikrometara, koji sadrže mešavinu oksida na magnezijum silikatnom nosaču, koji sadrže po masi:
- 20% ili više, ali ne preko 35% bakra i
- 2% ili više, ali ne preko 3% bizmuta i imaju relativne gustine 0,2, ili veću, ali ne preko 1,0

3815 19 90 00

- - - ostalo

3815 90

- Ostalo:

3815 90 10 00

- - katalizatori koji sadrže etiltrifenil-fosfonium acetat u obliku rastvora u metanolu (metil alkoholu)

3815 90 90 00

- - ostalo

3816 00 00 00

Vatrostalni cementi, vatrostalni malteri, vatrostalni betoni i slične vatrostalne mase, osim proizvoda iz tarifnog broja 3801

3817 00

Mešani alkilbenzeni i mešani alkil-naftalini, osim onih iz tarifnog broja 2707 ili 2902:

3817 00 50 00

- Linearni alkilbenzen

3817 00 80 00

- Ostalo

3818 00

Hemijski elementi dopirani za upotrebu u elektronici u obliku diskova, pločica, ili sličnih oblika; hemijska jedinjenja dopirana za upotrebu u elektronici:

3818 00 10 00

- Dopirani silicijum

3818 00 90 00

- Ostalo

3819 00 00 00

Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala

3820 00 00 00

Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje

3821 00 00 00

Pripremljene podloge za razvoj i održavanje mikroorganizama (uključujući viruse i slično) ili biljnih, ljudskih ili životinjskih ćelija

3822 00 00 00

Dijagnostički ili laboratorijski reagensi na podlozi, pripremljeni dijagnostički ili laboratorijski reagensi bez obzira da li su na podlozi ili ne, osim onih iz tarifnih brojeva 3002 ili 3006; overeni referentni materijali

3823

Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi:
- Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije:

3823 11 00 00

- - stearinska kiselina

3823 12 00 00

- - oleinska kiselina

3823 13 00 00

- - masne kiseline tal-ulja

3823 19

- - ostalo:

3823 19 10 00

- - - destilisane masne kiseline

3823 19 30 00

- - - destilat masne kiseline

3823 19 90 00

- - - ostalo

3823 70 00 00

- Industrijski masni alkoholi

3824

Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni:

3824 10 00 00

- Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra

3824 30 00 00

- Neaglomerisani karbidi metala, međusobno pomešani ili pomešani sa metalnim vezivima

3824 40 00 00

- Pripremljeni aditivi za cemente, maltere ili betone

3824 60

- Sorbitol, osim sorbitola iz tarifnog podbroja 2905 44:
- - u vodenom rastvoru:

3824 60 11 00

- - - koji sadrži 2% ili manje, po masi, D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola

3824 60 19 00

- - - ostalo
- - ostalo:

3824 60 91 00

- - - koji sadrži 2% ili manje, po masi, D-manitola, računato na sadržaj D-glucitola

3824 60 99 00

- - - ostalo
- Mešavine i preparati koji sadrže oksiran (etilen oksid), polibromovane difenile (PBBs), polihlorovane difenile (PCBs), polihlorovane trifenile (PCTs) ili tris(2,3-dibromopropil) fosfate:

3824 81 00 00

- - koji sadrže oksiran (etilen oksid),

3824 82 00 00

- - koji sadrže polihlorovane difenile (PCBs), polihlorovane trifenile (PCTs) ili polibromovane difenile (PBBs)

3824 83 00 00

- - koji sadrže tris(2,3-dibromopropil) fosfate

3824 90

- Ostalo:

3824 90 10 00

- - naftni sulfonati, isključujući naftne sulfonate alkalnih metala, amonijum ili etanolamina; tiofenovane sulfonske kiseline iz ulja dobijenih iz bitumenoznih minerala i njihove soli

3824 90 15 00

- - izmenjivači jona

3824 90 20 00

- - gasni apsorbensi za vakuum-cevi

3824 90 25 00

- - piroligniti (na primer, kalcijuma); sirovi kalcijum tartarat; sirovi kalcijum-citrat

3824 90 30 00

- - naftenske kiseline, njihove soli nerastvorljive u vodi i njihovi estri

3824 90 35 00

- - preparati protiv rđanja koji sadrže amine kao aktivne supstance

3824 90 40 00

- - složeni neorganski rastvarači i razređivači za premaze i slične proizvode
- - ostalo:

3824 90 45 00

- - - preparati protiv ljuspanja i slični proizvodi

3824 90 50 00

- - - preparati za elektroprevlačenje

3824 90 55 00

- - - mešavine mono-, di- i triestara masnih kiselina iz glicerola (emulzifikatori masti)

3824 90 65 00

- - - pomoćni proizvodi za livenje (ostali, koji nisu obuhvaćeni tarifnim podbrojem 3824 10 00)

3824 90 70 00

- - - preparati otporni na vatru, preparati otporni na vodu i slični zaštitni preparati koji se upotrebljavaju u građevinarstvu
- - - ostalo:

3824 90 75 00

- - - - litijum-niobat pločice, nedopiran

3824 90 80 00

- - - - mešavine amina dobijenih iz dimerizovanih masnih kiselina, prosečne molekulske mase od 520 ili više, ali ne preko 550

3824 90 85 00

- - - - 3-(1-etil-1-metilpropil)izoksazol-5- ilamin, u obliku rastvora u toluenu

3824 90 87 00

- - - - mešavine koje se uglavnom sastoje od (5-etil-2- metil-2-okso-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonata i bis[(5-etil-2-metil-2-okso-1,3,2-dioksafosfinan -5-il)metil] metilfosfonata, i mešavina koje se sastoje uglavnom od dimetil metilfosfonata, oksirana i difosfor pentaoksida

3824 90 97 00

- - - - ostalo

3901

Polimeri etilena u primarnim oblicima:

3901 10

- Polietilen, relativne gustine manje od 0,94:

3901 10 10 00

- - linearni polietilen

3901 10 90 00

- - ostalo

3901 20

- Polietilen, relativne gustine 0,94 ili veće:

3901 20 10 00

- - polietilen, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39 Uredbe, relativne gustine od 0,958 ili veće, na 230 C, sa sadržajem:
- 50 mg/kg ili manje aluminijuma;
- 2 mg/kg ili manje kalcijuma;
- 2 mg/kg ili manje hroma;
- 2 mg/kg ili manje gvožđa:
- 2 mg/kg ili manje nikla;
- 2 mg/kg ili manje titana i
- 8 mg/kg ili manje vanadijuma za proizvodnju hlorosulfonovanog polietilena

3901 20 90 00

- - ostalo

3901 30 00 00

- Kopolimeri etilen-vinil acetata

3901 90

- Ostalo:

3901 90 30 00

- - jonomer smola koja sadrži so terpolimera etilena sa izobutil akrilatom i metakrilnom kiselinom; A-V-A blok kopolimer polistirena, etilen-butilen kopolimer i polistiren, koji sadrži po masi 35% ili manje stirena, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39 Uredbe

3901 90 90 00

- - ostalo

3902

Polimeri propilena ili ostalih olefina, u primarnim oblicima:

3902 10 00

- Polipropilen:

3902 10 00 10

- - za farmaceutsku industriju, otporan na gama zračenje

3902 10 00 90

- - ostali

3902 20 00 00

- Poliizobutilen

3902 30 00 00

- Kopolimeri propilena

3902 90

- Ostalo:

3902 90 10 00

- - A-V-A blok kopolimer polistirena, etilen-butilen kopolimer i polistiren, koji sadrži po masi 35% ili manje stirena, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39. Uredbe

3902 90 20 00

- - polibut-1-en, kopolimer but-1-ena sa etilenom, koji sadrži po masi 10% ili manje etilena ili mešavina polibut-1-ena sa polietilenom i/ili polipropilenom, koja sadrži po masi 10% ili manje polietilena i/ili 25% ili manje polipropilena, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39. Uredbe

3902 90 90 00

- - ostalo

3903

Polimeri stirena, u primarnim oblicima:
- Polistiren:

3903 11 00 00

- - za ekspandiranje

3903 19 00 00

- - ostali

3903 20 00 00

- Kopolimeri stiren-akrilonitrila (SAN)

3903 30 00 00

- Kopolimeri akrilonitril-butadien-stirena (ABS)

3903 90

- Ostalo:

3903 90 10 00

- - kopolimer, samo od stirena sa alil-alkoholom, acetilenske vrednosti 175 ili veće

3903 90 20 00

- - bromovani polistiren, koji sadrži po masi 58% ili više, ali ne preko 71% broma, u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39. Uredbe

3903 90 90 00

- - ostalo

3904

Polimeri vinilhlorida ili ostalih halogenovanih olefina, u primarnim oblicima:

3904 10

- Poli (vinil hlorid), nepomešan sa drugim materijama:

3904 10 00 10

- - emulzioni, mikrosuspenzioni i ekstenderpasten tipovi

3904 10 00 90

- - ostali
- Ostali poli (vinil hlorid):

3904 21 00 00

- - neplastifikovan

3904 22 00 00

- - plastifikovan

3904 30 00 00

- Kopolimeri vinilhlorida-vinilacetata

3904 40 00 00

- Ostali kopolimeri vinilhlorida

3904 50

- Polimeri viniliden hlorida:

3904 50 10 00

- - kopolimer viniliden hlorida sa akrilonitrilom, u obliku zrna za ekspandiranje prečnika od 4 mikrometara, ili više ali ne preko 20 mikrometara

3904 50 90 00

- - ostalo
- Fluoro-polimeri:

3904 61 00 00

- - politetrafluoroetilen

3904 69

- - ostali:

3904 69 10 00

- - poli(vinil fluorid), u jednom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39 Uredbe

3904 69 20 00

- - - fluoroelastomeri FKM

3904 69 80 00

- - - ostali

3904 90 00 00

- Ostali

3905

Polimeri vinilacetata ili drugih vinil estara, u primarnim oblicima; ostali vinil-polimeri, u primarnim oblicima:
- Poli(vinil acetat):

3905 12 00 00

- - u vodenoj disperziji

3905 19 00 00

- - ostali
- Kopolimeri vinil acetata:

3905 21 00 00

- - u vodenoj disperziji

3905 29 00 00

- - ostali

3905 30 00 00

- Poli (vinil alkohol), sa nehidrolizovanim acetatnim grupama ili bez njih
- Ostalo:

3905 91 00 00

- - kopolimeri

3905 99

- - ostalo:

3905 99 10 00

- - - poli(vinil formal) u nekom od oblika navedenih u Napomeni 6. pod (b) uz Glavu 39 Uredbe, molekulske mase od 10000, ili više ali ne preko 40000, i koji sadrži po masi:
- 9,5% ili više, ali ne preko 13% acetil grupa, izraženih kao vinil acetat, i
- 5% ili više, ali ne preko 6,5% hidroksilnih grupa, izraženih kao vinil alkohol

3905 99 90 00

- - - ostalo

3906

Akrilni polimeri u primarnim oblicima:

3906 10 00 00

- Poli (metil metakrilat)

3906 90

- Ostali:

3906 90 10 00

- - poli[N-(3-hidroksiimino-1,1-dimetilbutil) akrilamid]

3906 90 20 00

- - kopolimer 2-diizopropilaminoetil metakrilata sa decil metakrilatom, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži po masi 55% ili više kopolimera

3906 90 30 00

- - kopolimer akrilne kiseline sa 2-etil-heksil akrilatom, koji sadrži po masi od 10% ili više, ali ne preko 11% 2-etilheksil akrilata

3906 90 40 00

- - kopolimer akrilonitrila sa metilakrilatom, modifikovan sa polibutadien- akrilonitrilom (NBR)

3906 90 50 00

- - polimerizacioni proizvod akrilne kiseline sa alkil metakrilatom i malim količinama ostalih monomera, za upotrebu kao zgušnjivač u proizvodnji štamparskih pasta za tekstil.

3906 90 60 00

- - kopolimer metil akrilata sa etilenom i monomerom koji sadrži nezavršne karboksilne grupe kao supstituentom, koji sadrži po masi 50% ili više metil akrilata, u jedinjenju sa ili bez silicijum - dioksida

3906 90 90 00

- - ostalo

3907

Poliacetali, ostali polietri i epoksidne smole, u primarnim oblicima; polikarbonati, alkidne smole, polialilestri i ostali poliestri, u primarnim oblicima:

Yüklə 0,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin