Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlərin kataloqu aYüklə 126,78 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.04.2017
ölçüsü126,78 Kb.
#13176

Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlərin kataloqu 

- A - 

 

Abalkin Leonid. Sür

ətləndirmə xətti ilə/Tərc.: İ.Ömərov.-B.: Azərnəşr,1987.-231s.   

 

Abbasov Ə. tərc. Auezov M. Abay.B.,1954. 

 

Abbasov Ə.tərc. Jurba P. Aleksandr Matrosov.B.,1951. 

 

Abbasov Ə. tərc. Kireenko K. Alyonkanın məktəbi.B.,1954. 

 

Abbasov Ə. tərc. N

əcmi Ə. Bahar elləri.B.,1953. 

 

Abbasov Ə. tərc. Kassis B. Yaşıl əjdaha: Böyük yaşlı uşaqlar üçün hekayələr.Tərc.ed.:  

Ə.Abbasov,red-ru G.Həsənzadə.-B.: Azərnəşr,1966.-106 s.,4v.şək. 

 

Abbasov Ə. tərc.  Lisaşvili İ. Ketsxovelli.B.,1954. 

 

Abbasov Ə. tərc. Oqnetsvet E. Pioner bayrağı haqqında mahnı.-B.,1952. 

 

Abbasov Ş. tərc. Kerbabayev B. Aysoltan.-B.,1955. 

 

Abbaszadə H. tərc.  

Marşak S. Birdən ona qədər. Şən hesab.(Kiçik yaşlı məktəblilər  

üçün).B.,G

ənclik,1973.-20s. 

 

Abbaszad


ə H.tərc. 

Mixalkov C. Dostumla birlikd

ə.B.,1956. 

 

Abbaszadə H.tərc. 

Nekrasov N.A. Mazay baba v

ə dovşanlar.Tərc.:H.Abbaszadə.Red-ru İ. Tapdıq.B.: 

G

ənclik,1970.-14s.  

Abbaszad

ə H.tərc. 

Tryanov X. Qızıl gül əfsanəsi.B.,1968. 

 

Abbasov Ə. tərc. Stendal. Qırmızı və qara.B.,1940. 

 

Abbasov Ə.tərc. Şoloxov M.A. Yol:Povest və hekayələr.-B.: Gənclik,1975.-171 s. 

 

Abbasov Ə.tərc. Min bir gec

ə.8 cilddə.B.: Azərnəşr,1980.-375s. 8-ci cild. 

 

Abbasov Ə.tərc . Min bir gec

ə.8 cilddə.B.: İşıq, 1984.-376s. 8-ci cild. 

 

Abbasov Zakir.tərc. 

 

Vladimirov B., Suslov L. Abverin casusu: Povest.T

ərc.ed.: Ç Nuhov.Red-ru R. Şıxəmirova.-B.: 

G

ənclik,1975.-214s.  

Abdulzad


ə M.tərc. 

Canavar v

ə çəpişlər: Rus xalq nağılları.Red-ru Z.Cavanşir.-B.: Gənclik,1984.-36 s. 

 

Abrikosov A.A.  R

əsmxətt: Orta məktəbin 7-ci sinfi üçün dərs vəsaiti.-B.:Maarif,1968.H.1. 84 

s.,şək. 

 

Abrikosov A.A.  R

əsmxətt: Orta məktəbin 7-8-ci sinifləri üçün dərs vəsaiti.-B.:Maarif,1967.H.1.14 

0 s.,şək. 

 

Abrikosov A.A.  R

əsmxətt: Orta məktəbin 7-8-ci sinifləri üçün dərs vəsaiti.-B.: 

Az

ərtədrisnəşr,1965.H.1.140 s.,şək.  

Abrikosov A.A.  

R

əsmxətt: Yeddiillik və orta  məktəbin 7-ci sinfi üçün 4-cü nəşri.- B.: Az

ərnəşr,1957.H.1.128 s.,şək. 

 

 

Abrikosov A.A.  R

əsmxətt: Yeddiillik və orta məktəbin 7-ci sinfi üçün 3-cü nəşri.-

B.:Az

ərnəşr,1956.H.1.128 s.,şək.  

Abrikosov A.A.  

R

əsmxətt: Yeddiillik və orta məktəbin 8-ci sinfi üçün tədris vəsaiti.-B.: Az

ərnəşr,1955 .H.1.140 s.,şək. 

 

Abrikosov A.A.  R

əsmxətt: Opta məktəbin 8-10-cu  sinfi üçün tədris vəsaiti. 4-cü nəşri.-B.: 

Az

ərnəşr,1959 .H.2. 280 s.,şək.  

Abrikosov A.A.  

R

əsmxətt: Opta məktəbin 8-10-cu sinfi üçün tədris vəsaiti. 3-cü  nəşri.-B.: Az

ərnəşr,1958.-H.2.-280 s. 

 

Abrikosov A.A.  R

əsmxətt: Opta məktəbin 8-10-cu sinifləri üçün dərslik vəsaiti.-B.: 

Az

ərnəşr,1957.-H.2.-280 s.  

Abrikosov A.A.  

R

əsmxətt: 9-cu sinif  şagirdləri üçün dərs vəsaiti. B.: Maarif,1966.-H.2.164s.,şək.   

Abrikosov A.A.  

R

əsmxətt: 9-cu sinif  şagirdləri üçün dərs vəsaiti. 2-ci nəşri.- B.: Az

ərtədrisnəşr,1964.-H.2.164s.,şək.  

 

Abxaz nağılları/Tərc.ed. Ş.Mirbağırova.-B.: Uşaqgəncnəşr, A18 1960.-184 s.,şək.  

Avam.B.,1959. 

Ojeşko J. 

 

Avarin V.D.  Çin Xalq Respublikasının yaradılması-Çin xalqının böyük qələbəsidir/Tərc.ed.: 

İ.Nəzərov.-B.: Azərnəşr,1952.-32 s. 

 

Avdeenko A. Dağ baharı: Povest/Tərc.ed.: Ş.Ağayeva.-B.: Uşaqgəncnəşr,1956.-448 s. 

 

Avdulina A.  D

ərmansız da yaşamaq olar/Tərc. T.Məmmədov.-B.:Azərnəşr,1987.-73s., şək. 

 

Averbux B.L., Petrov S.P. Əhalinin kimyəvi silahdan müdafiə olunması.-B.: Azərnəşr,1966.-46s. 

 

Avesta/Fars dilindən tərc. Ed.: İsmayıl Şəms.-B.: Azərnəşr,1995.-A20 102 s. 

Şebeko L.Q. 

 


Avtomatik v

ə yarımavtomatik qaynaq avadanlığı və texnologiyası: Texniki peşə 

m

əktəbləri üçün dərslik.: B.:Maarif,1983.-344 s.,şək.  

Avtomobil: Üçüncü d

ərəcəli sürücülər üçün dərslik.B.,1978. Kalisski Vladimir 

Sergeyeviç v

ə b. 

Panşina Susanna Hikolayevna  

Avtomobil n

əqliyyatının iqtisadiyyatı (Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti).-B.: 

Maarif,1977.-308s. 

 

Dmitriyev Mixail Nikitoviç. Avtomobill

ərin quruluşu və istismarına dair praktikum: Orta texniki peşə 

m

əktəbləri üçün dərs vəsaiti.Ruscanın 1980-ci il nəşrindən tərc.edilmişdir /Tərc. K.Mehr

əliyev.-B.: Maarif,1984.-267 s. 

 

 

Avtomobillərin quruluşu, texniki xidməti və təmiri: Orta texniki peşə məktəbləri 

üçün d


ərslik /Borovskix Y.H., Klennikov B.M.,  Sabinin A.A., Tərc. : Ə.Quliyev.-

B.: Maarif,1985.-468 s. 

 

 

Avtomobillərin yanacaq aparatının quruluşu, xidmət edilməsi və təmiri: Orta 

texniki peşə məktəbləri üçün dərslik /Buradyov Y.B., Martirov  O.A., Klennikov 

J.B.-B.: Maarif,1983.-             270 s. 

 

Arapov B. Aleksey Qriqoryeviç Staxanov.-B.: Az

ərnəşr,1939.-34 s. 

 

Aqrobiologiya.B.,1950. Lısenko T.D. 

 

Dumbadze Nodar. Ağ bayraqlar: Roman/Tərc.: X.Əliyev.-B.: Yazıçı, 1979.-180 s. 

 

Ağ gəmi: Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş: Povestlər.-B.,1980. Aytmatov Çingiz. 

 

Ağ pudel.B.,1952. Kuprin A. 

 

Ağazadə Firidun.tərc.  Moem Somerset. 

Ay v


ə qara şahı.-B.,1993. 

 

Ağayev B. Tərc. Ağanın öküzünü muzdur necə hakim elədi: Ukrayna xalq nağılı. Kiçik yaşlı 

uşaqlar üçün/ Tərc.ed. B.Ağayeyev; Rəssamı R.Babayev.-B.: Gənclik,1985.-17 

s.,şək. 

 

Ağayev Ə.M.tərc. Antonov S.F.  

Kremld


ə görüş.B.,1962. 

 

Ağayev Ə.tərc. Belinski B.Q. M

əqalələr.-B.,1961. 

 

 

Ağayev Ə.tərc. Belinski Vissarion Qriqoryeviç. Seçilmiş məqalələri/Müqəddimənin müəl.və 

t

ərc.ed.                 Ə. Ağayev.-B.: Gənclik,1979.-228 s.  

Ağayev Ə. tərc. 

Bikçentayev Ə.Q. Səfirin qızı.B.,1964. 

 

Ağayev Ə.tərc. Bolqar xalq nağılları(Kiçik yaşlı uşaqlar üçün)-B.,1952. 

 

Ağayev Ə.tərc. Bualo. Poeziya s

ənəti.-B.: Azərnəşr,1969.-184s.,şək. 

 

Ağayev Ə.tərc. Vern Jül. Arxipelaq alovlanır; Klodius Bombarnak: Romanlar.-B.:                    

G

ənclik,1989.-348 s.,şək.  

Ağayev Ə.tərc. 

Vern Jül. 

Arxipelaq alovlanır.-B.: Gənclik,1969.-446s. 

 

Ağayev Ə.tərc. Qaydar A. Seçilmiş hekayələr.-B.,1949. 

 

Ağayev Ə.tərc. Qorki M. Nağıllar.-B.,1949. 

 

Ağayev Ə.tərc. Defo Daniel. 

D

ənizçi Robinzon Kruzonun həyatı və qəribə sərgüzəştləri.-B.,1948.  

Ağayev Ə.tərc. 

Defo Daniel. Robinzon Kruzo: Roman.-B.: G

ənclik,1979.-480 s.  

Ağayev Ə.tərc. 

Dikkens Çarlz. 

Oliver Tvistin mac

əraları: Roman.-B.: Yazıçı,1988.-428 s. 

 

Ağayev Ə.tərc. Dikkens Çarlz. Oliver Tvistin mac

əraları: Roman.-B.: Gənclik,1977.-496 s. 

 

 

Dedo A.  Taraskonlu Tartarenin qeyri-adi mac

əraları.-B.,1962. 

 

Ağayev Ə.tərc. Jeleznikov B.K. Altıncı B-nin qəribə şagirdi.-B.,1965. 

 

Ağayev Ə.tərc.   Jemayte Y. Yonyalis h

ərfləri necə ğyrəndi.-B.,1964. 

 

Ağayev Ə.tərc. Kalma N. Qara salli.-B.,1961. 

 

Ağayev Ə.tərc. Karamzin N.M. Zavallı Liza.-B.,1988. 

 

Ağayev Ə.tərc. Korolenko B. Q

əribə qız.-B.,1960. 

 

Ağayev Ə.tərc. Lanker Frantişek. Uşaqlar və xəncər.-B.,1951. 

 

Ağayev Ə.tərc. Nuri R.G. 

Damğa: Roman.-B.,1961. 

 

Ağayev Z.tərc. Ölm

ək asan deyil: Amerika və ingilis yazıçılarının əsərlərindən tərcümələr.-

B.,1990. 

 

Ağayev Z.tərc. Drayzer T. Qasırğa: Povest.-B.: Gənclik,1972.-56 s. 

 

Ağayev R.tərc. Tolstoy Lev Nikolayeviç. Əsərləri.14 cilddə/ Tərc.ed.: R.Ağayev; Red-ru 

İ.Əliyeva.-                     B.: Yazıçı, 1983.-334s. 

 


Ağayeva Ş.tərc. 

Avdeyenko A.  

Dağ baharı: Povest.-B.,1956. 

 

Ağayeva Ş.tərc. Avdeyenko A.  

Tissa üz


ərində.B.,1955. 

 

Ağayeva Ş.tərc. Ardamatski B. 

M

ən 11-17-yəm.-B.,1960. Ağayeva Ş.tərc. 

Vestli A.K. 

Ata, ana, s

əkkiz uşaq və yük maşını: Povest.-B.:Gənclik,1971.-159 s. 

 

Ağayeva Ş.tərc. Vorobyov Y. 

Yüks


əklik.-B.,1961. 

 

Ağayeva Ş.tərc. Qor G. 

Nam


əlum bulaq.-B.,1952. 

 

Ağayeva Ş.tərc. Koçetov V. 

Yerşov qardaşları.-B.,1964. 

 

Ağayeva Ş.tərc. Malo H. 

Ail


əsiz.-B.,1958. 

 

Ağayeva Ş.tərc. Nosov H. 

Gizl


ənpaç.-B.,1956. 

 

Ağayeva Ş.tərc. Prilejayeva M. 

Yoldaşların səninlədir: Povest.-B.,1950. 

 

Ağayeva Ş.tərc. Rodari C.Celsomino yalançılar ölkəsində.-B.,1962. 

 

Ağayeva Ş.tərc. Çevox Anton. 

Vanka: Hekay

ə: Kiçikyaşlı uşaqlar üçün.-B.: Gənclik,1988.-13 s. 


 

Ağayeva Ş.tərc.  

Çevox Anton.Vanka: Hekay

ə. -B.: Gənclik,1977.-11 s. 

                     

Kuleşov Aleksandr. 

Tlsimli quyu: Roman.-B.: G

ənclik,1985.-276 s. 

 

Ağalarov Ə.tərc. Nosov Nikolay. Bilm

əzin macəraları: Roman-nağıllar: Kiçik yaşlı məktəblilər 

üçün.-B.: G

ənclik,1987.-329 s. 

 

Ağanın öküzünü muzdur necə hakim elədi: Ukrayna xalq nağılı.Kiçik   yaşlı m

əktəblilər üçün/Tərc. B.Ağayev.-B.: Gənclik, 1985.-17 s. 

 

 

Hər ləçəkdən bir çiçək / Müqəd.müəl. və tərc.edəni B.Vahabzadə.-B.: 

Yazıçı,1982.-248 s. 

 

 

Ağasəfa.tərc. Qanoat Mömin. 

Yaralı kitablar: Şeirlər və poemalar.-B.: Yazıçı,1988.-89s. 

 

Ağasəfa.tərc. Oleynik Boris İliç. 

Torpaq üst

ə dayanmışam: Şeirlər və poemalar/ B.Oleynik; Nəbi Xəzri və Cabir 

Novruzun müq

əddiməsilə; Red-ru V.Rüstəmzadə.-B.: Yazıçı.1980.-148 s. Tərc.: 

C.Novruz, Ağasəfa, N.Xəzri. 

 

Ağıllı qız: Məktəb yaşı çatmamış uşaqlar üçün gürcü xalq nağılı.Tərc.ed.P.Xəlilov.Red-ru R.Hacıyeva.Rəssamı Rasim.-B.: Gənclik,1972.-5 

s. 


 

Qurbanc


əhətov Qurbandurdu. 

Ağılsız şah: Kiçik yaşlı uşaqlar üçün nağıl-poema /Tərc.ed.F.Əliyev; Red-ru 

V.N

əsib.-B.: Gənclik,1980.-34 s.  

Ağlağan qız.-B,1956. 

Barto A. 

 

Kuqultinov David Nikitiç. Ağlın üsyanı: Poema/Tərc.ed. B. Adil.- B.: Yazıçı,1979.-96 s. 

 

Sabo Maqda. Ad günü: Povest /T

ərc. ed. K. Məmmədov; Red-ru T.Cəlilova.-B.: Gənclik,1982.-

188 s. 

 

Qubarev B. Adada üç n

əfər: Nağıl-povest/Tərc. X.Hasilova.-B.:Azərnəşr,1964.-91 s. 

 

 

Adamar J. Elementar geometriya.Ali pedaqoji m

əktəb studentləri və orta məktəb müəllimləri 

üçün.-B.: Az

ərnəşr,1939.-H.1.-Planimetriya,1939.-296 s. 

 

Sent- Ekzüperi A. Adamların planeti-hərbi təyyarəçi; Balaca şahzadə.Tərc.ed. C.Bağır .Red-ru 

M.Mirkişiyev.-B.: Azərnəşr,1968.-334 s. 

 

Ad

əmdən əvvəl.-B.,1926. London Cek. 

 

Adil B.tərc. 

Kuqultinov David Nikitiç. 

Ağlın üsyanı: Poema/Tərc.ed. B.Adil; Red-ru A.Əlizadə.-B.: Yazıçı, 1979.-96 s. 

 

Adil Sabir .tərc. 

Yüz böyük türk.-B.: Kommunist,1991. 

 

Adsız Hüseyn Nihal. Bozqurdlar: Roman/T

ərc.ed. M.İsmayıl.-B.: Yazıçı, 1993.-462 s. 

 

Adçı Murad. Qıpçaq çölünün yovşanı/Tərcş T. Hacıyev.-B.: Gənclik,1997.-193 s. 

 

Aelita.-B.,1956. Tolstoy L.N. 

 

Ajayev B.   Moskvadan uzaqlarda: Roman/T

ərc.ed.: U.Hüseynov, M.İbrahimov.-B.: Azərnəşr, 

1951.-855 s. 

 

Azad Macarıstanda.-B., 1951. Azadlıq bayrağı: Latviya yazarlarının şeir və hekay

ələri.-B.: Uşaqgəncnəşr, 1957.-92 s. 

 

Neto Aqostinyo. Azadlıq nəğmələri: Şeirlər/Tərc.ed. T.Bayram.-B.: Yazıçı, 1978.-84 s. 

 

Abrahams Piter. Azadlıq haqqında danış: Povest/Tərc. A. Abbasova.-B.: Gənclik, 1962.-102 s. 

 

Aytmatov Çingiz. Ağ gəmi; Dəniz kənarıyla qaçan Alabaş: Povestlər /Tərc.edənlər C.Əlibəyov, 

X.Əliyev; Müqəddimənin müəllifi və red-ru V.Rüstəmzadə .-B.: Yazıçı,1980.-228 

s. 

 

Aytmatov Çingiz. Ana tarla:Povest /T

ərc.ed. C.Əlibəyov.-B.:  Azərnəşr, 1966. 

 

Aytmatov Çingiz. Qiyam

ət:Roman və povest /Tərc. Vaqif Əlixanlı, Vilayət Rüstəmzadə.-B.: 

Yazıçı,1991.-355 s. 

 

Aytmatov Çingiz. Əlvida, Gülsarı: Povest.Tərc.ed.Ə.Əylisli.Red-ru İ.Qarayev.-B.: ,Gənclik, 1969.-

361 s. 


 

Aytmatov Çingiz. 

Köşək gözü:Povestlər.Red-ru A.Gündüz.-B.: Azərnəşr, 1965.-252 s. 

 

Aytmatov Çingiz. Gün var 

əsrə bərabər: Roman və povestlər/Tərc.ed. İ.İbrahimov, X. Əliyev, 

C.Əlibəyov.Ön söz B.Vahabzadənindir;  Rəssamı M.Quliyev.B.: Yazıçı, 1987.-445 

s.(Dünya 

ədəbiyyatı                     kitabxanası) 

 

Aytmatov Çingiz. Çingiz xanın ağ buludu(Azərb.Bədii Tərc. və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi)/Tərc.: Məti 

Osmanoğlu.-B.,1992.-186 s. 

 

Ak-


pamık: Türkmən xalq nağılı/Tərc. ed. S.Əliyeva.-B.: Uşaqgəncnəşr, 1957.-20 s. 

 

 Akimov B. 

Ağac texnologiyası.Beşinci stereotip çapından ixtisar edilərək tərcümə edilmişdir.-

B: Az

ərnəşr, 1936.-132 s.  

Akimov N.İ. və başq. 

Mülki müdafi

ə.Dərs vəsaiti.-B,1974. 

 

Akmatov Kazat(Kaynar) D

ərdli dağlar:  Roman /Tərc.ed. və ön söz Sirus; Rəssamı M.Arutyunov.-B.: 

Yazıçı, 1988.-187 s. 

 

Aksarina N.M. Körp

ə uşaqların yuxusu.-B.: Birl.nəşr.,1956.-15 s. 

 

Akselrod A.Y.  Dirilm

ə-möcüzə deyil(Reanimasiya mərkəzindən elmi-kütləvi reportaj).-B.: 

Az

ərnəşr, 1982.-120 s.  

Zaxava  Boris Yevgeneviç. 

Aktyor v

ə rejissor sənəti: Xüsusi mədəniyyət və incəsənət məktəbləri üçün dərs 

v

əsaiti / Tərc. ed. Quliyev Ə., Sadıqzadə N.; Red-ru Səfərov C. –B.: Maarif, 1984.-330 s. 

 

 Akibalova Yekaterina, Donskoy Qriqori 

Orta 


əsrlər tarixi: 6-cı sinif üçün dərslik.-B.: Maarif, 1986.-326 s. 

 

Al-Ballem Fadhle. Sinantrop quşlar:(Bakı və Ədən üzrə müqayisəli ekologiyası).-B.: Elm, 2000.-129 

s. 


             

Al M


əhəmməd(c) tarixində təşrih və məhakemə.-Tehran.1992. Qazi Bəhlul 

Behc


ət. 

 

Katayev  Valentin. Alay oğlu: ,Povest /Tərc.ed. B.Musayev; Red-ru S.Nəcəfova.-B.: Maarif, 1982.-

172 s. 


 

Alay oğlu.-B.,1948. 

Katayev B. 

 

Alanyali Rauf M. Duyğuların gül dəstəsi: Şeirlər /Türkcədən çevirəni: Nəbi Xəzri.-B.: Yazıçı, 1990.-

29 s. 


 

Albalı ağacları.-B.,1951. 

Vasilevskaya B. 

 

Alban yazıçılarının hekayələri /Red.:,M.Aslanov.-B.: A 49 Azərnəşr, 1956.-115 s.  

Albaniya tarixi /Mousey Kalankatuklu/ Alban salnam

əsi/Mxitar Qoş.-B.,1993.                  

Kalankatuklu Mousey. 

 

Albıçev P.V. Fizikadan 

əldə qayrılan əyani vasitələr.-B.: Azərnəşr, 1935.-136 s. 

 

Aldadılmış nəsil.-B., 1953. Berejkov B. 

 

Aleksandrov  A.  Yerd

ə səmti təyin etmək.-B.: Uşaqgəncnəşr, 1942.-6 s. 

 

Aleksandrov A.A. Zubaryev B.N . v

ə Aleksandrov A. A. 

Texniki termodinamikadan praktikum.-B., 1977.-140 s. 

 

Aleksandrov B.A. Elektronikadan  

əyani məsələlər kitabı.Daimi cərəyan.-B.: Azərnəşr, 1934.-160 s. 

H.İ. 

 

Aleksandrov B.A. Elektrotexnikanın əsas kursu.Daimi cərəyan və ümumi qanunlar.İslah olunmuş 2-ci 

t

əbi.-B.: Azərnəşr, 1931 Aleksandrov B.A. 

Elektrotexnikanın əsas kursu.Dəyişən cərəyan və elektrik quruluşları.-B.: Azərnəşr, 

1929.                     C.2.-

360 s.,şək. 

 

Aleksandrov B.İ. və Uşinski S.İ. Texniki mexanika.Proqram, metodik göst

ərişlər və yoxlama tapşırıqları.Qiyabi orta 

ixtisas texnikumlarının qeyri-maşınqayırma ixtisasları verən tələbələr üçün.-B.: 

Maarif, 1967.-               200 s. 

 

Aleksandrov Q. Böyük V

ətən müharibəsi və ictimai elm.-B.: Azərnəşr, 1942.-16 s. 

 

Aleksandrov Q. V

ətən müharibəsinin həlledici dövrü. –B.: X MK hərbi  nəşri, 1943.-23 s. 

 

Aleksandrov Q. Düşməni dayandırmalı, geriyə atmalı və darmadağın etməli.-B.: XMK hərbi nəşri, 

1942.-20 s. 

 

Aleksandrov Q. Keşikçinin vəzifəsi-B.: Uşaqgəncnəşr, 1941.-8 s. 

 

Aleksandrob Q. Faşizm-bəşəriyyətin qəddar düşmənidir.-B.: Azərnəşr, 1941.-12 s. 

 

Aleksandrov İ.  Yapon imperializminin Çin xalqına qarşı mübarizəsi.-B.,1938.-22 s. 

 

Aleksandrova Z. Bizim yasli: M

əktəb yaşına çatmamış uşaqlar üçün.-B.: Azərnəşr, 1937.-14 s.şək. 

 

Aleksandrova Z.N. Bir ulduzdan beş nəfər: Azyaşlı uşaqlar üçün şeirlər /Tərc. Abbaszadə.Red-ru 

İ.Tapdıq.-B.: Uşaqgəncnəşr, 1962.-18s. 

            

Aleksandrova Zinaida Nikolayevna. 

Çapayevin h

əlakı:Kiçik yaşlı uşaqlar üçün şeir /Tərc. X.Əlibəyli.Red-ru 

M.Namaz.-B.: G

ənclik, 1978.-12 s. 

 

Aleksandrova Tatyana, Berestov Valentin. Katya oyuncaqlar şəhərində:Nağıl- povest:Kiçik uaşlı uşaqlar üçün /Rəssamı 

N

ərimanbəyova.-B.: Gənclik, 1987.-83 s.  

Alekseyev B.N. 

V

əsfi kimyəvi yarımmikroanaliz kursu: Ali məktəblərin qeyri-kimya  ixtisaslı t

ələbələri üçün dərslik.-B.: BDU, 1994. I hissə.1994.-153 s. 

 

Alekseyev B.N. V

əsfi kimyəvi yarımmikroanaliz kursu:Dərslik.-B.: BDU, 1995. II hissə.1994.-113 

s. 

 

Alekseyev S.P. Qar quşu: Məktəb yaşına çatmamış uşaqlar üçün hekayələr /Tərc. E.Borçalı.-B.: 

Az

ərnəşr, 1966.-32 s.  

Alekseyev Sergey. 

Lenin haqqında hekayələr.Kiçik yaşlı məktəblilər üçün /Tərc. R.Salamova.Rəssamı 

A.Qapon.-B.: G

ənclik, 1985.-236 s. 

 

Alekseyev S.P. və Kartsov B.Q. 

SSRİ tarixi.4-cü sinif üçün dərs kitabı.-B.: Azərtədrisnəşr, 1953.-168 s. 

 

Alekseyev S.P. və Kartsov B.Q. 

SSRİ tarixi.4-cü sinif üçün dərs kitabı.6-cı nəşri.-B.: Azərtədrisnəşr, 1962.-168 s. 

 

Alekseyev S.P. və Kartsov B.Q. 

SSRİ tarixi.4-cü sinif üçün dərs kitabı.5-ci nəşri.-B.: Azərtədrisnəşr, 1961.-168 s. 

 

Aleksin A.Q. Ən dəhşətli hadisə: Povestlər.Tərc.ed. T.Qarabağlı; Red-ru Ş.Mirbağırova.-B.: 

G

ənclik, 1972.-168 s.  

Zaytsev İ.L. 

Ali riyaziyyat kursu.Texnikumlar üçün d

ərslik.-B.: Maarif, 1965.-434 s.  

S

əbahəddin Ali. Asfalt yol /T

ərc.İ.İbrahimov.-B.: Uşaqgəncnəşr, 1951.-80 s. 

 

Ali S. 


Balaca H

əsən: Hekayələr/Tərc.: G.Həsənzadə.-B.: Uşaqgəncnəşr, 1958.-106 s.,şək. 

 

S

əbahəddin Ali Quyucaqlı Yusuf: Roman /Tərc.ed.: B.Nəriman; Rəssamı A.Hüseynov.- B.: 

Az

ərnəşr, 1985.-224 s.  

S

əbahəddin Ali İçimizdəki şeytan: Roman/Tərc.ed. N.Balakişiyev; Rəssamı E.Cəlilov.-B.: Yazıçı, 

1987.-


239 s.,şək. 

 

Səbahəddin Ali 

X

əz paltolu madonna: Povest/ Tərc.ed. B.Nəriman; Red-ru M.Mirkişiyev.-B.: Yazıçı, 1982.-216 s.,şək. 

 

Ali cəbr.B.,1955. 

Okunyov L.Y. 

 

Alimcan Həmid. 

S

ən doğulan gün: Şeirlər və poemalar /Tərc.ed.: Əhəd Muxtar.- B.: Yazıçı, 1989.-96 s. 

 

Keroll Lyuis Alisa möcüz

ələr ölkəsində.(Orta yaşlı məktəblilər üçün). Tərcümə edəni 

A.İbrahimov; Red-ru R.Hacıyeva.-B.: Gənclik, 1974.-123 s. 

 

Alışarlı Səfər.tərc. Bonnehut Kurt. Pişik beşiyi: Roman.-B.,1993. 

 

Alyonkanın məktəbi. B.,1954. Kireyenko K. 

 

Alyokin L.Y. Metalların ümumi texnologiyası.B.,1961. 

 

Lebedev Boris, Dunayevski Vladimir. Alkoqol v

ə ailə.-B.: Azərnəşr, 1988.-141 s.,şək. 

 

Alkoqolozmin nəticələri.-B.,1990. 

Urakov İ. 

 


Algimantas Zurba 

İnteqral: Roman /Tərc. Fikrət Süleymanoğlu.-B.: Gənclik,1990.- 264 s. 

 

Allah, s


ən hardasan? Şərq novellaları.Red-ru Ş.Mirbağırova.-B.: Gənclik, 1968.-92 

s. 


 

Allah tanıma dərsləri.-Tehran,1991. 

Ay

ətulla Naser Mokarem Şirazi.  

Allahın elçisi Məhəmməd(s) / Tərc.ed.: Faiq Vəli oğlu.-Qum: Nəvidi-İslam,1999.-

367 s. 

B

əxşayişi doktor Əqiqi.  

Uayt Y. 


Allahın seçilmişləri kimlərdir? /Tərc.ed. Samirə Qarayeva; Red.: A.Məmmədov.-

B.,2006.-379 s. 

 

Allahın sifətlərinə və ən gözəl adlarına dair ideal qaydalar.-B.,1996. M

əhəmməd bin Saleh bin Üseymin. 

 

Alleq Anri İşgəncəli istintaq.(Fransız müstəmləkəçilərinin əlcəzairli vətənpərvərlərin başına 

g

ətirdikləri müsibətlər haqqında ittiham sənədi.Tərc. və müqəddimə H.Hacıyevindir).-B.: Uşaqgəncnəşr,1960.-76 s.,çək. 

 

Almazov S.tərc.Barto A.L. İpatdı.(Məktəb yaşı çatmamış uşaqlar üçün 

şeirlər).Tərc.ed.:                   S.Almazov; Red-ru İ.Tapdıq.Şəkilləri Q.Balkındır.-B.: 

G

ənclik,1970.-12 s.  

Almazov S.t

ərc.Bianki B.B. Qarışqa yuvasına tələsirdi.-B.,1966. 

 

Almazov S.tərc.Kolin B. 

Qonur ayı.-B.,1966. 

 

Almazov S. tərc.Maltsev O.M.Dənizdə şəfəqlər: Roman.Tərc.ed. S.Almazov; Red-

ru M.Mirkişiyev.-B.: Azərnəşr, 1973.-271 s. 

 

Almazov S.tərc.Nadejdina N.A. Balaca İrina.Kiçik yaşlı uşaqlar üçün hekayələr.-

B.: Az


ərnəşr, 1965.-72 s. 

 

Almazov S.tərc.Surka: Hekayələr, xalq mahnıları və heyvanlar haqqında 

tapmacalar.-B.: G

ənclik,1969.-32 s. 

 

Almazov S.tərc.Tixonov H. Altı sütun: Hekayələr.-B.: Gənclik,1975.-147 s. 

 


Almazov S.t

ərc.Topelius Z. Qış nağılı.-B.: Gənclik,1971.-22 s. 

 

Almazov S.tərc. Fatuyev P.M. 

Serqo haqqında əfsanələr.B.,1966. 

 

Alman 


ədəbiyyatı antologiyası /Red-ru R.İmanov.-B.: Yazıçı, 1981.-236 s. 

 

Alteroviç O. Və Kolotov A. 

Əhalinin yaşayış yerlərində tərbiyənin və mədəni-maarif işinin təşkili.-B.,1963.-34 

s. 

 

Tixonov Nikolay. Altı sütun: Hekayələr /Tərc.ed. S.Almazov.-B.: Gənclik, 1981.-184 s. 

 

Tixonov N. Altı sütun: Hekayələr. /Tərc.ed. S.Almazov.-B.: Gənclik, 1975.-147 s. 

 

Jeleznikov B.K. Altıncı “B”-nin qəribə şagirdi.(Kiçik yaşlı uşaqlar üçün hekayələr) Tərc.ed. 

Ə.Ağayev; Red-ru Y.Məmmədov.Şəkillər N.Tseytlinindir.-B.:Azərnəşr, 1965.-214 

s. 

   


Korenberq M.Ş. 

VI sinifd

ə orta əsrlər tarixi elementar kursunun öyrənilməsi təcrübəsindən: 

Metodiki v

əsait.-B.,1962.-58 s. 

 

6-cı sinifdə cəbr. Müəllimə kömək. A.İ. Markuşeviçin red.ilə.-B.:Maarif,   1977.-

288 s. 


 

Altman M. 

Böyük rus s

ərkərdəsi Suvorov.-B.: Azərnəşr, 1941.-88 s. 

 

Altunin Aleksandr Terentyeviç. Mülki müdafi

ə dəstələri təbii fəlakətlərlə mübarizədə.-B.: Azərnəşr,1978.-224 s. 

 

Althauzen N.F.  

Uşaqlarda vərəm.-B.: Birləşmiş nəşriyyat, 1953.-15 s. 

 

Althauzen N.F. Uşaqlarda vərəm-uşaqlara üz verən bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq.B.: 

Birl


əşmiş nəşriyyat, 1950.-20 s. 

 

Alüminium zavodlarının elektrolizçisi.-B.,1958. Epşteyn A.M.  

Dostoyevski Fyodr Mixayloviç. Alçaldılmış və təhqir edilmiş insanlar: Roman /Tərc.ed. B.Musayev Red-ru 

R.Salamova.-B.: G

ənclik, 1979.-376 s. 

 

Amadu Jorj Su kinkasının qeyri-adi ölümü: Satirik povest./ Tərc. F.Eyvazlı.-B.: 

Az

ərnəşr,1964.-52 s.  

Beyşənəliyev Şükürbəy. 

Amanat: Povest /T

ərc. ed.: İ. Nəzərov; Red-ru Z.Şahsevənli.-B.: Gənclik, 1982.-

136 s. 

 

Amanov B. və Makarov P. 

G

ənc elektrik montyoru (Orta və böyük yaşlı uşaqlar üçün).-B.: Gənclik, 1946.-36 s. 

 

Amerika yazıçılarının povest və hekayələri/ İngilis dilindən tərcümə edəni M.Süleymanov; Red-

ru Ə.Rza .-B.: Gənclik, 1983.- 224 s. 

      

Amerika novellaları. İng.tərc.ed. R. Qurbanov.Red-ru S.Mustafayev.B.: Gənclik, 1969.-88 s. 

 

Amerika faciəsi.-B.,1951. 

Drayzer T.  

 

Amit Emil. Qırmızı çalma: Povest və hekayələr /Tərc.ed. İ.Kərimov  və Y. Əzimzadə.Red-ru 

S.M


əmmədova.B.: Gənclik, 1978.-160 s. 

 

Amitov Emil. M

ən xainə atəş açırdım : Povestlər /Tərc.ed. Q.İlkin; Red-ru S.Məmmədova.-B.: 

G

ənclik, 1981.-286 s.  

Amiçis E. 

Apennind

ən Anda qədər: Hekayələr.Tərc.ed. Ə.Məmmədov; Red-ru S.Tahirova.-

B.: Az

ərnəşr, 1964.-74 s.  

Amlinski B.İ. 

İlk yuxusuzluq: Hekayələr.Tərc.ed. Y.Məmmədov; Red-ru R.Şıxəmirova.-B.: 

G

ənclik, 1974.-174 s.  

Ammosov M.M. 

Sinir x

əstəlikləri .Çev.: M.M.Melikov, Z. Feyzullayev.Red-ru M.M.Melikov.-B.: Az

ərnəşr, 1934.-186 s. 

 

Amnuel A. Marat: Bir p

ərdəli pyes.-B.: Azərnəşr, 1927.-26 s. 

 

Amosov Nikolay. Sağlamlıq haqqında düşüncələr /Tərc.: A.Tahirova.-B.: Azərnəşr, 165 s.,şək. 

 

Butoviç N.A. Üzm

əyi öyrənin.-B.,1953.-47 s. 

 

Belyayev A.R. Amfibiya-adam: Roman /T

ərc.:  R.Nağıyev; Red-ru R.Şıxəmirova.-B.: Azərnəşr, 

1963.-172 s. 

 

Qorki M. Ana: Roman.T

ərc. ed.: Əziz Şərif.-B.: Azərnəşr, 1968.-328 s.,şək. 

 

Aytmatov Çingiz Ana tarla: Povest.t

ərc.ed.: C.Əlibəyov.-B.: Azərnəşr, 1966.-100 s. 

 

Analar dünyanı gəzər: Şeirlər /Tərc.ed.: B.Vahabzadə, A.Əlizadə, Y.Həsənbəy və b.; R

əssamı H.Babayev.-B.: Yazıçı, 1987.-113 s. 

Maldonis Alfonsas. 

 

Analitik həndəsə.Ali texniki məktəblər üçün dərslik.B.,1964. P 78    Privalov İ. İ. 

 

Kletenik Davud Viktoroviç.    Analitik h

əndəsə məsələləri: Dərs vəsait.Ruscanın 12-ci nəşrindən tərcümə/ Tərc. 

ed

əni İ.Əliyev.-B.: Maarif, 1984.-260 s.  

Analitik h

əndəsədən məsələ və misallar.-B.,1964. T 85      Tsuberbiller O.N. 

  

Ananina N.N. Masterova Vera Petrovna, Ananina Ninel Naumovna.Yem istehsalının əsasları: 

K

ənd texniki peşə məktəbləri üçün dərs vəsaiti.-B.: Maarif, 1978.-216 s.  

Laslo Maqda, Peterne Pikler Emmi. 

Ananın məlumat kitabı.2-ci nəşri/Müqəddimə  M.Y. Studsnikin; Tərc.ed.: 

A.Tahirova.-B.: Az

ərnəşr, 1984.-224 s. 

 

Laslo Maqda, Peterne Pikler Emmi. Ananın məlumat kitabı. Tərc.ed.: A.Tahirova.-B.: Azərnəşr, 1981. -222 s.,şək. 

 

Ananın sağlamlığı.-B,1986. Aniçkova Z.Y. 

 

 Document Outline

  • Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlərin kataloqu
  • - A -

Yüklə 126,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin