Elmи мяъмуясиYüklə 3,55 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/37
tarix05.05.2017
ölçüsü3,55 Mb.
#16979
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

 

 

БАКЫ ДЮВЛЯТ УНИВЕРСИТЕТИ ИЛАЩИЙЙАТ ФАКЦЛТЯСИНИН  

 

 ELMИ

 

МЯЪМУЯСИ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 09 APREL (NİSAN) 2008BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

İLAHİYYAT FAKÜLTƏSİNİN ELMİ MƏCMUƏSİ 

 

MƏSLƏHƏTÇİ 

Vasim Məmmədəliyev 

 

REDAKTOR 

Ömer ASLAN 

 

REDAKTOR MÜAVİNİ 

Mübariz CAMALOV 

 

REDAKSİYA HEYƏTİ (HAKEM KURULU) 

Prof. Dr. Celal Erbay (Marmara Üniv. İlahiyat Fak.) ● Prof. Dr. Bedrettin Çetiner  (Marmara Üniv. 

İlahiyat Fak.) ● Prof. Dr. Orhan Çeker (Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ● Prof. Dr. Saffet Köse 

(Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ● Prof. Dr. Ramazan Altıntaş (Cumhuriyet üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi) ● prof. Dr. Ali Akpınar (Cumhuriyet üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ● Prof. Dr. Ahmed Yaman 

(Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ● Prof. Dr. Nadim Macit (Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat 

Fakültesi) ● Prof. Dr. Süleyman Toprak (Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ● Prof. Dr. Zekeriya 

Güler (Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ● Prof. Dr. Zeki Arslantürk (Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi) ● Doç. Dr. Cemal Ağırman (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ● Doç. Dr. Emin 

Aşıkkutlu (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ● Prof. Dr. Ali Akyüz (Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi) ● Prof. Dr. İzzet Er (Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ●  Prof. Dr. Mehmet 

Bayyiğit (Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ● Prof. Dr. Suat Yıldırım (Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi) ● Doç. Dr. Abdullah Kahraman (Cumhuriyet üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ● Doç. Dr. 

Mustafa Altundağ (Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ● Dr. Ömer Aslan (Cumhuriyet Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi) ● Akademik Vasim Məmmədəliyev (Bakı Dövlət Universiteti) ● Yrd. Doç. Muammer 

Erbaş (Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) ● Zahid Hüseynov (Bakı Dövlət Universiteti) ● Dos. 

Salman Süleymanov (Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi) ● Dr. Namıq Abuzərov (Bakı Dövlət 

Universiteti İlahiyyat Fakültəsi) ●  Dr. Qoşqar Səlimli (Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi) ● 

Dr. Adilə Tahirova (Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi) ● Dr. Mübariz Camalov (Bakı Dövlət 

Universiteti İlahiyyat Fakültəsi) ●  Dr. Elşad Mahmudov (Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi) ● 

Dr. Mehriban Qasımova (Bakı Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi) ● Dr. Sevinc Aslanova (Bakı 

Dövlət Universiteti İlahiyyat Fakültəsi) ● Dr. Aqil Şirinov. 

 

MƏCMUƏ İLƏ ƏLAQƏ (HABERLEŞME) 

 

Əhməd Cəmil 41 A/Yasamal/Baku oaslan@cumhuriyet.edu.tr, aslanomer_64@hotmail.com 

Tel: 510 65 45, Fax/tel: 432 29 94  

ISBN: 9952–426–81–X 

 

Məcmuəmiz hakəmli bir məcmuədir. 

AAK tərəfindən təsdiq olunmuşdur. İldə iki dəfə nəşr olunur.  

Nəşr olunan məqalələrin elmi məsuliyyəti müəlliflərə aiddir. 

 

İL 5 NÖMRƏ 9 BAKI–2008

 

№ 09 АПРЕЛ (НИСАН) 2008 


Editörün Notu  

  

И Ч И Н Д E К И Л Е Р  

 

 EDİTÖRÜN NOTU ................................................................................................. 6 

 

ОШИБОЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ ИСЛАМА О ВОЙНЕ  

Др. Омар АСЛАН (Dr. Ömer ASLAN) ................................................................ 9 

 

TARİXİLİK MƏFHUMU MƏZMUNUNDA 

NƏSSİ ANLAMA MƏSƏLƏSİ 

 Dr. 

Mübariz 

CAMALOV ..................................................................................... 19 

 

QURANİ-KƏRİM VƏ SÜNNƏ İŞIĞINDA İSLAM HƏRB HÜQUQUNUN 

İNSANA VERDİYİ DƏYƏR (TERRORİZM İFTİRASI ÜZƏRİNƏ) 

 Dr. 

Elşad MAHMUDOV..................................................................................... 31 

 

HƏDİS ELMİNDƏ “AHAD” HƏDİS ANLAYIŞI  Dr. 

Qoşqar SƏLİMLİ.......................................................................................... 49 

 

Hz. PEYGAMBER ve GENÇLİK 

 

Yrd.Doç.Dr. Hasan CİRİT .................................................................................. 61 

 

QAZI ƏBDÜLCABBARIN ƏSƏRLƏRİNİN İŞIĞINDA 

NÜBÜVVƏTİ RƏDD EDƏN MÜLHİD CƏRƏYANLARDAN 

BƏRAHİMƏ VƏ ONA VERİLƏN CAVABLAR 

 Dr. 

Adilə TAHİROVA ......................................................................................... 67 

 

ƏS-SUYUTİNİN “ƏL-MUZHİR” ƏSƏRİNDƏ QRAMMATİK CİNSİN BƏZİ 

MORFOLOJİ VƏ QRAMMATİK XÜSUSİYYƏTLƏRİNƏ DAİR 

 Süsən MEHRƏLİYEVA ....................................................................................... 83 

 

MİLLİ KİMLİK VE DİN OLGUSU 

 

Dr. Mehriban QASIMOVA ............................................................................... 105 

 

ZEVÂİD KAVRAMI VE EDEBİYATI 

 Dr. 

Namiq 

ABUZƏROV ................................................................................... 111 

 

XARİCİ DİLİN TƏDRİSİNDƏ İNTERNETİN ROLU 

   Mətanət MƏMMƏDOVA .................................................................................. 121 

 

ƏRƏB DİLÇİLİYİNDƏ VƏ AZƏRBAYCAN ƏRƏBŞÜNASLIĞINDA 

BAĞLAYICILARIN MÜQAYİSƏLİ TƏDQİQİNƏ DAİR 

 f.e.n. 

Hüseynova 

S.N. ........................................................................................ 131 

 Editörün Notu

 MODAL VERBS DARE, NEED  Yegana 

GARASHOVA 

...................................................................................... 143 

 

FƏLSƏFİ KƏLAM VƏ NƏSİRƏDDİN TUSİ 

 Dr. 

Aqil 

ŞİRİNOV ............................................................................................. 151 

 

XII ЯСРИН БЮЙЦК АЛИМИ ЯБУ-Л-ФЯЗЛ ЩЦБЕЙШ ТИФЛИСИ 

 

ф.е.н., дос. Чимназ МИРЗЯЗАДЯ .............................................................161 

 

MAHMUD KAŞĞARİNİN “DİVANÜ LUĞAT-İT-TÜRK” 

ƏSƏRİ VƏ “KİTABİ – DƏDƏ QORQUD” DASTANLARINDA 

İŞLƏNƏN BƏZİ OĞUZ SÖZLƏRİ 

 Yaqut 

QULİYEVA ............................................................................................. 167 

 

SEYİD ƏZİM ŞİRVANİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ DİNİ MOTİVLƏR 

 Ruslan 

AĞAYEV ............................................................................................... 179 

 

DİNİ EPİSTEMOLOGİYA 

 

Nəbi MEHDİYEV.............................................................................................. 191 

 

İSLAM ÜMMƏTİNİN BİR NEÇƏ FİRQƏYƏ BÖLÜNMƏSİNİN 

DOĞRU ANLAMI 

 Emil 

RƏHİMOV................................................................................................ 209 

 

ÇEVRE SORUNLARININ ÖNLENMESİNDE 

ÖNEMLİ BİR FAKTÖR OLARAK ÇEVRE EĞİTİMİ 

 

Dr. Eyup ZENGİN ............................................................................................ 229 

 

C.ƏFQANİYƏ GÖRƏ DİNİN FƏLSƏFƏSİ 

 

Qəmər MÜRŞÜDLÜ......................................................................................... 245 

 

VƏHYİN UNİVERSAL MAHİYYƏTİNİN QURAN İŞIĞINDA TƏBLİĞİ 

 Rahil 

NƏCƏFOV .............................................................................................. 259 

 

İSLAMDA DÜŞÜNÜLMÜŞ AİLƏ SEÇİMİNƏ VERİLƏN DƏYƏR 

 i.e.n. 

MİRZƏYEVA Səbinə Həmid q.................................................................. 273 

 

AZЯRBAYCAN TARİXİНИН ТЯДГИГİNDЯ ЯRЯBDİLLİ 

MЯНБЯЛЯР VЯ ONЛАРДАN БИРИ КИМИ БЯЛАЗУРИ 

 

Тарийел РЯСУЛОВ ......................................................................................... 283 

 

KUR’ÂN-I KERİM’DE İNSAN VE İNSAN-TEFEKKÜR İLİŞKİSİ 

 

İbrahim MEMİŞ ................................................................................................ 293 

 

FÜZULİ NƏSRİNİN ŞAH ƏSƏRİ: “HƏDİQƏTÜS-SÜƏDA” 

 Ceyhun 

Şakir oğlu AĞAYEV............................................................................. 317 

Editörün Notu  CƏMALƏDDİN ƏL-ƏRDƏBİLİNİN ŞƏRHİNDƏ MƏCRURAT, TƏVABI VA-L-ƏSMA ƏL-MƏBNİYYƏ 

 H.Heybatov ....................................................................................................... 331 

 

“ALLAHSIZLAR İTTIFAQI”NIN AZƏRBAYCANDAKI FƏALIYYƏTI 

 Taleh 

HACIYEV................................................................................................ 339 

 

MODERNLEŞME SÜRECİNDE MASLAHAT TARTIŞMALARI 

BAKIMINDAN MAKASID KONUSU 

 Dr. 

Samirə HƏSƏNOVA................................................................................... 353 

 

ERKƏN İSLAM DÖVRÜNDƏ 

VƏHY-AĞIL MÜNASİBƏTLƏRİNƏ DAİR 

 

Məmmədov Elvüsal Nurullah oğlu.................................................................... 367 

 

İSLAMDAN ƏVVƏLKİ DİNLƏRDƏ ORUC 

 Saleh 

KAZIMOV ............................................................................................... 381 

 

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﰲ ﺭﺪﺼﳌﺍ ﻢﺳﺍ ﻡﻮﻬﻔﻣ 

 

ﻥﺎﹶﻏﻭﺩ ﻒﺳﻮﻳ ﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ

............................................................................................. 395

 

 

 

QURANDA BƏDİİ TƏSVİR ÜSLUBU ЩАГГЫНДА 

 

Məmmədov Nəsrulla Naib oğlu ........................................................................ 413 

 

  Editörün Notu

   

EDİTÖRÜN NOTU 

 

 Değerli okurlar! 

Azerbaycan’ın akademik tarihinde her gün yeni bir ivme kazanan 

fakültemiz eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel sahalarda olduğu gibi 

bilimsel arenada da kendine düşen görevi yerine getirmeye devam 

etmektedir. Fakültemiz, umum milli lider merhum Haydar Aliyev’in; 

Gençlerimiz dinimizi olduğu kimi öğrenmeli, kabul etmeli ve ondan istifade etmelidirler. Biz heç vaxıt imkan verebilmerik ki, ayrı-ayrı şexsler, 

ayrı-ayrı quvveler öz şexsi menfeetlerini güderek, İslam dini perdesi 

altında Azerbaycan gençlerinin terbiyesini ve maneviyatını zedelesinler” 

şeklindeki çok anlamlı sözlerinden esinlenerek, dini ilimler sahasında 

çağdaş ve modern bir tahsil metoduyla bu ülkenin evlatlarına doğru bilgi 

vermeyi ilke edinmiştir. 

Kur’an’a göre insanoğlu, dünyanın en kıymetli varlığıdır. Kur’ân’ın 

insan anlayışı evrensel ve sınırsız olup, ilkel, yerel, etnik ve belli bir 

zaman dilimine ait değildir. Ona göre genel anlamda tasvir edilen insan 

şu  şekilde olmalıdır:  İnsan; tek başına yaşaması mümkün olmayan, bu 

yönü ile sadece hem cinsiyle değil, hiç bir şeyi yadırgamadan tüm varlık 

alemiyle kaynaşabilen, birlikte yaşamaya en uygun, sevecen, cana yakın, 

arkadaş, zararsız, edep, merhamet ve vicdan sahibi, akıllı ve anlayışlı bir 

varlıktır. Başka bir ifade ile insan; diğer insanları en azından kendi kadar 

eşit gören, her hangi bir insanın menfaatini kendi menfaati gibi görerek 

sevinen, mutlu olan ve başkalarının gördüğü zarara, kendi zararıymış gibi 

üzülen, rahatsız olan ve başkalarıyla bir arada yaşamaktan mutluluk 

duyan, engin vicdan sahibi bir varlıktır. Bizim de fakülte olarak tahsil 

hayatımızda, ilme atmak istediğimiz ilmek budur. İnsana ve insanlığa 

hizmet etmektir.  

Periyodik olarak yılda iki sayı şeklinde çıkardığımız fakülte dergimizin 

bu sayısını da hazırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dopdolu ve birbirinden 

farklı makaleleri ihtiva eden bu sayımızla Azerbaycan’ın akademik tarihine 

layık olma faaliyetlerimiz devam etmektedir. İlim çevrelerinin, her geçen Editörün Notu  

gün mecmuamıza karşı gösterdikleri ilgi, bu husustaki çalışmaların daha da artması gerektiğini göstermektedir. Bizler de, mecmuamız vasıtası ile hem 

akademisyenlerimize zemin hazırlamak, hem de onların bilgi birikimlerini 

sizlerle paylaşmak istiyoruz. 

Saygıyla….  

Ошибочные подходы к понятию Ислама о войне  

 

ОШИБОЧНЫЕ ПОДХОДЫ 

К ПОНЯТИЮ ИСЛАМА О ВОЙНЕ 

 

Др. Омар АСЛАН

1

 

(Dr. Ömer ASLAN) 

 

 

Введение 

Мы не ошибемся, если скажем, что Ислам - это религия, которая со-

ответствует  натуре  человека,  но  при  этом,  это  определение  не  сможет 

полноценно отметить весь смысл. Потому что Ислам не только соответ-

ствующая натуре человека религия, она и есть сама человеческая нату-

ра. Одновременно счастье человека на этом и на другом свете, является 

единственной целью Ислама. Основу мысли Ислама, мы можем найти в 

буквальном переводе этого слова - мир, спокойствие. 

Сегодня  в  некоторых  странах  мира  существуют  совершенно  не 

обоснованные  понятия,  в  связи  с  тем,  что  мусульмане  сторонники  во-

инственной  религии.  Эти  мысли  исходят  или  из  враждебного  отноше-

ния  к  Исламу,  или  от  неправильных  и  несознательных  домыслов,  или 

же  от  поведений  и  поступков  некоторых  мусульман,  несоответствую-

щих  самому  Исламу.  Все  вышеуказанное  исходит  от  ошибочных  под-

ходов к Исламскому менталитету. Вышеприведенные негативные явле-

ния не соответствуют менталитету Корана также. В таком случае, надо 

учесть два фактора - внешний и внутренний. Во внешнем факторе име-

ет место отношение к Исламу не мусульман, а во внутреннем негатив-

ные действия и ошибочные толкования Ислама некоторыми мусульма-

нами.  Ко  всему  этому  можно  добавить  и  недостаточную  методо-логи-

ческую информированность. Большинство сторонников такого подхода 

к  Исламу,  не  считаясь  с  научными  толкованиями  Корана  (тафсир), 

                                                 

1

  Заместитель  декана  Факультета  Теологии  Бакинского  Государственного Университета – Азербайджан / Преподаватель  Факультета  Теологии  Уни-

верситета Джумхурийет – Турция / Сивас.  Др. Омар АСЛАН 

10 


обоснуются только на личные комментарии его аятов. Все эти необос-

нованные  доводы  в  отношении  к  понятию  «мир  и  война  в  Исламе», 

можно классифицировать нижеследующим образом: 

 

а)  Доводы  Основывающиеся  на  Недостаточное  Понимание Менталитета Корана 

Люди  утверждающие,  что  Ислам  это - воинственная  религия, 

исследуют  только  те  аяты  Корана,  в  которых  речь  идет  о  войне.  При 

этом они стараются любым образом обосновывать свои тезисы на этих 

аятах  Корана.  Аят,  который  входит  в  это  поле  зрения,  а  может  быть 

является самым значительным для них, приводится ниже: «И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а (вся) 

религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет 

вражды, кроме как к неправедным!»

2

 Известно, что в этом аяте гово-

риться о теории войны, но война, о которой идет речь не берет свое на-

чало, ни от этого аята, ни из Корана вообще. Этот аят оценивается не в 

рамках всего Корана и его менталитета, не в итоге коренного анализа, а 

в принципе необоснованных предубеждений о нем. Этот аят повествует 

о факте войны, который не одобряется Кораном, но она есть, и челове-

ческие  силы  пред  ним  бессильны.  Оно  не  говорит  о  войне,  начинаю-

щейся просто так и без каких либо причин. При этом теория войны, ни 

каким образом не связана с религией Ислам. Наоборот, теория войны в 

Исламе  обоснуется  на  искоренении  существующих  нечеловеческих 

факторов  в  самом  же  человеческом  обществе.  Война  в  Исламе – это 

средство, а не цель. Она является средством, отбирающим права угне-

тенного,  от  тирана.  Вот  о  чем  говорится  в  вышеприведенном  аяте.  В 

нем  нет  речи,  о  желании  беспричинной  войны.  Наоборот,  здесь  имеет 

место восстание против деспотизма и войны. Здесь речь идет, не о вой-

не, а о борьбе за свободу воли и вероисповедания человека. 

Изречение «…а (вся) религия будет принадлежать Аллаху» име-

ющая  место  в  этом  аяте,  содержит  в  себе  искоренение  всех  факторов 

мешающих человеку в поклонении Аллаху. Одновременно здесь имеет 

                                                 

2

 аль-Бакара, 2/193; аль-Енфаль, 8/39. Ошибочные подходы к понятию Ислама о войне 

11 


место принцип свободы религии и вероисповедания.

3

 Слово фитне, ко-торое имеет место в этом аяте, содержит в себе смысл всего негативно-

го, что противостоит свободному характеру человека, а слово дин (ре-

лигия) всесторонне олицетворяет Коран, в том числе со стороны веры, 

нравственности  и  практики.

4

  Нельзя  делать  выводы,  не  зная  значения этих  терминов,  не  понимая  полностью  данные  темы,  и  выступая  под 

лозунгом: «Этот аят содержит в себе мотивы войны, то значит Ислам – 

есть религия войны». Это будет несправедливо и неграмотно.  

А с другой стороны, нельзя называть фитной все то, что первым по-

падается в руки или же не нравится критикам Ислама в тех, кто верит в 

Коран  (Мусульмане).  Кем  бы  он  не  был,  с  каких  интересов  бы  он  не 

выступал, в любом случае нельзя прийти к выводу о том, что этот аят, 

повествуют о войне. Все это  свидетельствует, о не   понимании  выше-

указанных терминов и самого Корана. После всего сказанного не труд-

но понять, что свобода воли и свобода вероисповедания, есть главный 

смысл вышеприведенного аята, а война может произойти лищь в случае 

притеснения или опасности лишения свободы.  

Неправильные  или  нарочные  коментарии  этого  аята,  приводимые 

лжеучеными, способствуют тому, что некоторые люди принимают Ис-

лам,  как  религию  войны.  Ошибочные  и  предвзятые  слова  Бернарда 

Люиса лучший пример этому: «тот, кто не был единобожником, дру-гими словами был многобожником и поклонялся идолам не заслуживал 

снисходительного отношения со стороны Ислама, по законам шариа-

та  (Исламского  государства),  они  или  должны  были  принять  Коран, 

или же оставалтсь пред выбором меча и рабства»

5

Однако, если по-

смотреть  на  вопрос  со  стороны  Корана  и  его  менталитета,  аят  в  кото-

ром  есть  слова  «нет  принуждения  в  религии»

6

,  всесторонне  отвергает такие ошибочные выводы. 

 

                                                 

3

 Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, (çev: Cahit Koytak – Ahmet Ertürk), İstanbul, 2002, s. 56. 

4

 Razi, V, 111: См. также о термине «фитне» Mustafa Çağrıcı, ‘Fitne’ md., DİA, İstanbul 1996, XIII, 156. 

5

 Bernard Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, Ankara 1996, s. 31. 6

 аль-Бакара, 2/256.  Др. Омар АСЛАН 

12 


б) Доводы Обоснующиеся на Недостаточную Методологию 

Одним  из  главных  методов  методологии  Тафсира  (коментарии  на 

Коран),  является  не  исследование  аятов  ведушееся  атомическим  обра-

зом, а всецелое оценивание самого Корана и его различных тем. Тема 

войны, относится именно к этой группе исследований. Если тема будет 

исследована  объективными  критериями,  то  нужно  держатся  этой  все-

целосности.  Но,  если  мы  не  станем  придержваться  методологии,  то 

объективный  подход  не  будет  возможен.  Например  существует  такой 

аят: «Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сражается против вас, 


Yüklə 3,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin