T. C. ÇUkurova üNĠversġtesġ tip faküLtesġ kulak burun boğaz anabġLĠmdaliYüklə 0,54 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix05.05.2017
ölçüsü0,54 Mb.
#16649
  1   2   3   4   5   6

 

T.C. 

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ 

TIP FAKÜLTESĠ 

KULAK BURUN BOĞAZ 

ANABĠLĠMDALI 

 

 OTOSKLEROZ CERRAHĠSĠNDE FONKSĠYONEL 

SONUÇLARIMIZ 

 

Dr. Oktay ÇĠĞDEMAL 

 

UZMANLIK TEZĠ 

 

TEZ DANIġMANI 

Prof.Dr ÜLKÜ TUNCER 

 

 

ADANA – 2011 

 

 

  

TEġEKKÜR 

         Uzmanlık  eğitimim  boyunca  eğitim  ve  öğrenimime  verdikleri  değerli 

katkılarından  dolayı  değerli  hocalarım  Sayın  Prof.  Dr  Fikret  Çetik’e,    Sayın  Prof.  Dr. 

Levent Soylu’ya, Sayın Prof. Dr. Mete Kıroğlu’na, Sayın Prof. Dr. Barlas Aydoğan’a, 

Sayın  Yrd.  Doç.  Dr.  Özgür  Tarkan’a  ve  Sayın  Yrd.  Doç.  Dr.  Süleyman  Özdemir’e 

şükranlarımı  ve  saygılarımı  sunarım.  Asistanlık  döneminde  olduğu  gibi  özellikle 

tezimin  hazırlık  aşamasında  bilgi  ve  deneyimlerini  benimle  paylaşan,  katkılarını 

esirgemeyen  tez  hocam  Sayın  Prof.  Dr.  Ülkü  Tuncer’e  saygı  ve  teşekkürlerimi 

sunuyorum.  Tezimin  istatistik  aşamasında  her  türlü  bilgi  ve  deneyimini  benimle 

paylaşan,  değerli  zamanını  bana  ayıran  Sayın  hocam  Prof.  Dr.  Nazan  Alparslan’a 

teşekkürlerimi sunuyorum. 

         Asistanlık  dönemim  boyunca  dostluklarını  ve  desteklerini  daima  yanımda 

hissettiğim asistan arkadaşlarıma, Kulak Burun Boğaz Bölümünde görevli tüm hemşire, 

teknisyen ve personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

      

         Benim  bu  günlere  gelmemde  büyük  emeği  olan  her  türlü  imkanlarını  ve 

desteklerini  benden  esirgemeyen  saygıdeğer  babam  Haydar  Çiğdemal,  annem  Latife 

Çiğdemal ve amcam Mithat Çiğdemal’a, doğumundan beri yaşamıma büyük bir renk ve 

sevgi katan kardeşim İlker Çiğdemal’a teşekkürlerimi sunuyorum.

      

 

  

 

                                      

 

 

II  

                                                    ĠÇĠNDEKĠLER   

TEŞEKKÜR                                                                                      

 

 I İÇİNDEKİLER                                                                                                          II 

TABLO LİSTESİ                                                                                                    III 

ŞEKİL LİSTESİ                                                                                                  

IV 


KISALTMA LİSTESİ                                                                                     

ÖZET                                                                                                               VI                                                                                                               

ABSTRACT                                                                                                     

VII 

1. GİRİŞ VE AMAÇ                                                                                        2. GENEL BİLGİLER                                                                                      

            2.1 Kulak Anatomisi                                                                                                      2.1.1 Dış Kulak                                                                           

                        2.1.2 Orta Kulak                                                                         4                                                                                 

                        2.1.3 İç Kulak                                                                            

5                                                                

            2.2 İşitme Fizyolojisi                                                                                 

            2.3 Otoskleroz                                                                                          8                                       

                         2.3.1 Otoskleroz Tanımı ve Epidemiyoloji                               

8                           

                         2.3.2 Histopatoloji                                                                       

                         2.3.3 Etyopatogenez                                                                     10 

                         2.3.4 Otosklerozda Klinik Değerlendirme                                 

13 

                         2.3.5 Otosklerozda Odyolojik Değerlendirme                            15 

                         2.3.6 Otosklerozun Tedavisi                                                     

16 

                                       2.3.6.1 Medikal Tedavi                                             16 

                                       2.3.6.2 Cerrahi Tedavi                                               

17 

                        2.3.7 Otoskleroz Cerrahisnde Komplikasyonlar                         21 

                                       2.3.7.1 İntraoperatif Komplikasyonlar                          

21 

                                       2.3.7.2 Postoperatif Komplikasyonlar                        23 

                        2.3.8 Revizyon Stapes Cerrahisi Endikasyonları                                25                                       

3. GEREÇ VE YÖNTEM                                                                                

27 


4. BULGULAR                                                                                                 

29            

5. TARTIŞMA   

 

  

 

  

        


   

37 


6. SONUÇLAR  

 

  

 

  

 

 44 

KAYNAKLAR  

 

 

  

 

  

 

45 ÖZGEÇMİŞ 

 

  

 

  

 

  

50 


   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

III  

                                  TABLO LĠSTESĠ

 

Tablo no                                                                                     Sayfa no 

Tablo 1: Preoperatif hava kemik aralığı değerlerine göre olgu sayıları                   

 

 30                     

Tablo 2: Stapedotomi grubunun  preoperatif  hava kemik aralığı                          

 

 30 

 değerlerine ve piston çaplarına göre olgu sayıları                                                                                          

Tablo 3: Stapedotomi ve stapedektomi gruplarının postoperatif                                   

 31 

hava kemik aralığı değerlerine göre olgu sayıları           

Tablo 4: Stapedotomi grubunun piston çaplarına ve                                    

 

 

 31 

postoperatif hava kemik aralığı değerlerine göre olgu sayıları 

Tablo 5: Tüm grupların preoperatif ve postoperatif                                                  

 

 34 

 iĢitme sonuçları (0,5,1,2,3 kHz) 

Tablo 6 : 4 kHz frekans iĢitme sonuçları                                                              

 

 34 

Tablo7:Ġntraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar                                       

 

 35 

Tablo 8 : Revizyon yapılan olguların revizyon öncesi ve sonrası iĢitme sonuçları          

 36 

 

                                                                               

 

                                                    

 

  

 

  

 

IV  

                                                     ġEKĠL LĠSTESĠ ġekil no                                                                             Sayfa no 

ġekil 1. Stapes ve çevresi.                                                                                  

 

   

19 

ġekil 2. Stapedotomi operasyonunun aĢamaları.                                                                    

20 

ġekil 3. Hastaların operasyon öncesi baĢvuru Ģikayetlerine göre dağılımı.            

 

29 

ġekil 4. Operasyon sonrası kemik yolu kazançlarına göre olgu sayıları.                 

   

32 

ġekil 5. Postoperatif hava kemik aralığı kazancına göre olgu sayıları.                

   

33 

 

 

  

                                              

 

 

                                                

 

  

  

                                                    KISALTMA LĠSTESĠ Ark.                 : Arkadaşları 

COL1A1          : Collagen type 1 alfa 1 

dB                    : Desibel 

DKY                : Dış kulak yolu 

HKA                : Hava kemik aralığı 

HYO                : Hava yolu ortalaması 

Hz                    : Hertz   

KYO                : Kemik yolu ortalaması 

Maks               : Maksimum 

Mev                 : Measles virüs 

Min                  : Minimum 

mRNA             : Mesajcı ribonükleik asit 

NaF                  : Sodyum florür 

OPG                 : Osteoprotogerin 

RANK              : Reseptör aktivatör nükleer kappa 

RANKL           : Reseptör aktivatör nükleer kappa ligand 

RNA                 : Ribonükleik asit 

RT-PCR          : Revers Transkripcion- Polimeraz Chain Reaction 

SNĠK               : Sensörinöral işitme kaybı 

         TNF                  : Tümör nekrozis faktör 

 

                                                                          

 

  

 

  

 


 

 

VI  

ÖZET 

 

                           

Otoskleroz Cerrahisinde Fonksiyonel Sonuçlarımız 

 

        Amaç:  Otoskleroz  labirent  kemik  kapsülünün  bazı  bölgelerinde  yeni  kemik 

oluşumlarıyla  seyreden

   


organizmanın  başka  bir  bölgesinde  görülmeyen  primer  bir 

hastalıktır. Stapes taban fiksasyonu ve koklear kemik resorpsiyonu sonucunda iletim ve 

sensörinöral  işitme  kaybına  yol  açmaktadır.

 

Otosklerozun  kesin  bir  tedavisi  olmayıp işitme  kaybına  yönelik  olarak  cerrahi  müdahale  veya  işitme  cihazı  kullanımı 

önerilmektedir. Bu çalışmada hastaların operasyon sonrası işitme sonuçlarının ve işitsel 

başarı  oranlarının  değerlendirilmesi,  ortaya  çıkan  komplikasyonlar  ve  bunların 

tedavisinin  değerlendirilmesi,  revizyon  cerrahilerinin  nedenleri  ve  sonuçları, 

stapedotomi  ve  stapedektomi  sonuçlarının  karşılaştırılması,  operasyonda  kullanılan 

piston  çaplarının  işitme  sonuçlarına  ve  fonksiyonel  başarı  oranlarına  etkilerinin 

karşılaştırılması ve bunların literatür ışığında tartışılması amaçlandı. 

        Gereç  ve  Yöntem:  Bu  çalışmada  Çukurova  Üniversitesi  Kulak  Burun  Boğaz 

Anabilim Dalı’nda Ocak 1997 ile Haziran 2011 tarihleri arasında iletim tipi işitme kaybı 

nedeniyle opere edilen ve klinik otoskleroz tanısı alan 273 hasta(299 opere edilen kulak) 

incelendi.  Hastalar  yapılan  operasyonun  türüne  göre  stapedotomi  ve  stapedektomi 

olarak  iki  gruba  ayrıldı.  Stapedotomi  yapılan  grupta  kendi  içerisinde  kullanılan 

pistonların  çapına  göre;  0,4  mm,  0,6  mm  ve  0,8  mm  olarak    üç  gruba  ayrıldı  ve  bu 

grupların  arasındaki  fonksiyonel  başarı  oranları  hava  yolu  ve  kemik  yolu  odyolojik 

sonuçları  karşılaştırıldı.  Operasyon  sırasında  ya  da  operasyondan  sonra  ortaya  çıkan 

komplikasyonlar  değerlendirildi  ve  kaydedildi.  Revizyon  cerrahiye  ihtiyaç  duyan 

hastaların revizyon nedenleri ve revizyon operasyonların sonuçları değerlendirildi.         Bulgular:  Opere  edilen  299  olgunun  232’sinde  (%77,6)  fonksiyonel  başarı 

sağlandı. Bu oran stapedotomi grubunda %77,8 (214 olgu), stapedektomi grubunda %75 

(18  olgu)  olarak  saptandı.  İki  grup  arasında  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  farklılık 

bulunamadı(p=0,53). Başarı oranları teflon pistonların çapına göre değerlendirildiğinde 

0,4  mm’de  %73,5;  0,6  mm’de  %78;  0,8  mm’  de  %81,8  olarak  bulundu.  Aralarında 

istatistiksel  olarak  anlamlı  farklılık  yoktu(p=0,74).  Bu  çalışmada  yedi  (%2,3)  olguda 

revizyon  cerrahisi  gerekti.  Revizyon  nedenleri  iki  olguda  inkus  uzun  kolunda  erezyon 

ve nekroz, üç olguda protez yer değişikliği, bir olguda orta kulakta ve oval pencerede 

fibröz doku oluşumu, bir olguda reperatif granülom oluşmasıydı. Revizyon cerrahisinde 

başarı  oranı  %71,4  idi.Stapes  cerrahisinin  en  önemli  komplikasyonu  olan  total  işitme 

kaybı  üç  olguda  (%1)  ortaya  çıktı.  Literatür  ile  karşılaştırıldığında  kabül  edilebilir  bir 

oranla karşılaşıldı.         Sonuç:    Sonuç  olarak  stapedotomi  ve  stapedektomi  grupları  arasında  fonksiyonel 

başarı oranları açısından anlamlı farklılık saptanmadı. Piston çapının fonksiyonel başarı 

oranları  üzerine  istatistiksel  olarak  anlamlı  bir  etkisi  bulunamadı.  Stapes  cerrahisi, 

yüksek başarı oranı ve düşük komplikasyon oranları ile otoskleroz tedavisinde başarılı 

bir tedavi yöntemidir. 

  

 

Anahtar Kelimeler: Otoskleroz, stapedotomi,  piston çapı, stapes cerrahisi. 

 

 


 

 

VII  

                                                              

                                                               ABSTRACT 

 

Functional Outcomes in Otosclerosis Surgery   

        Aim:  Otosclerosis  is  a  primary  disease  of  bony  labyrinth  capsule  which  is 

characterized  with  new  bone  formation.  Otosclerosis  is  resulted  with  conductive  and 

sensorineural  type  hearing  loss  by  stapes  footplate  fixation  and  cochlear  bone 

resorption.  There  is  no  certain  treatment  for  otosclerosis  but  hearing  loss  is  corrected 

whether  by  surgery  or  hearing  aids.  In  this  study  we  aimed  to  evaluate  postoperative 

audiologic  results,  audiologic  success  rates,  complications  and  their  management, 

causes and results of revision surgery, comparison of stapedotomy or stapedectomy and 

effect of piston diameter on functional audiologic success rates.          Material  and  Methods:  We  retrospectively  analyzed  273  patients  and  their  299 

ears  who  had  clinical  otosclerosis  and  operation  in  Cukurova  University  Faculty  of 

Medicine  Otolaryngology  Department  in  between  january  1997  and  june  2011  dates. 

Patients  are  divided  into  2  groups  according  to  type  of  operation  as  stapedotomy  and 

stapedectomy.  Patients  in  stapedetomy  group  also  divided  into  3  groups  according  to 

diameter  of  teflon  piston  as  0,4mm,  0,6mm,  0,8mm  and  effect  of  piston  diameter  on 

functional  success  rate  is  compared  in  between  these  groups.  Intraoperative  and 

postoperative complications are evaluated and recorded. Causes and results of revision 

surgery are evaluated and recorded. 

        Results: Functional success is achieved in 232 of 299 operated ears(77,6%). This 

rate  is  calculated  as  77,8%(214  ears)  in  stapedotomy  group  and  75%  (18  ears)  in 

stapedectomy  group.  There  is  no  statistically  significant  difference  in  between  these  

groups(p=0,53).  Functional  success  rates  according  to  piston  diameter  for  0.4mm, 

0.6mm and 0.8mm groups are 73.5%, 78% and 81.8% respectively but this difference is 

not  statistically  significant  (p=0,74).  In  this  study  we  performed  7  (2.3%)  revison 

surgery.  Causes  of  revision  operations  are  prosthesis  dislocation  (n=3),  erosion  and 

necrosis  of  long  process  of  incus(n=2),  fibrous  tissue  formation  around  the  oval 

window(n=1),  formation  of  reperative  granuloma  (n=1).  Functional  success  rate  is 

calculated  as  71.4%  in  revision  surgery.  Total  hearing  loss  which  is  a  very  important 

complication of stapes surgery is experienced in 3 patients (1%) similar with literature. 

        Conclusion:  We  didn’t  find  any  significant  difference  between  stapedotomy  and 

stapedectomy  procedures.  Also  there  is  no  any  significant  difference  in  functional 

success  rates  according  to  piston  diameters.  As  a  result  stapes  surgery  is  a  successful 

and safe treatment modality with good functional success  and low complication rates. 

 

 

Key Words: Otosclerosis, stapedotomy, piston diameter, stapes surgery.  

 

 

  

1. GĠRĠġ

  VE AMAÇ 

 

Otoskleroz,  labirent  kemik  kapsülünün  bazı  bölgelerinde  yeni  kemik oluşumlarıyla  seyreden

   


organizmanın  başka  bir  bölgesinde  görülmeyen  primer  bir 

hastalıktır

1

. Stapes taban fiksasyonu ve koklear kemik resorpsiyonu sonucunda iletim ve sensörinöral  işitme kaybına  yol  açmaktadır

2

. 

Otoloji  pratiğinde kronik  otitis mediadan 

sonra  iletim  tip  işitme  kaybının  ikinci  en  sık  nedeni  klinik  otosklerozdur.  Toplumda 

genel görülme sıklığı histolojik otoskleroz olarak % 10’dur. Bu olguların da % 10’ unda 

klinik yakınma ortaya çıkmaktadır

3Otosklerozun  kesin  bir  tedavisi  olmayıp  işitme  kaybına  yönelik  olarak  cerrahi 

müdahale veya işitme cihazı kullanımı önerilmektedir. 

Otoskleroz  cerrahisi  otolojik  cerrahinin  yüz  güldüren  ameliyatlarından  biridir. 

Primer  olgularda,  özellikle  koklear  rezervi  iyi  olan  ve  hava  kemik  aralığı  fazla  olan 

hastalarda % 90’lara varan işitme başarısı sağlanır. Bununla birlikte, ameliyat nedeniyle 

%  0,5-3  oranlarında  işitmeyi  tam  kaybetme  olasılığı  da  bulunmaktadır

4,5,6

.  Otoskleroz cerrahisinde  amaç,  hastalığa  bağlı  kemikçik  zincirdeki  hareketsizliği  gidererek  ses 

iletimini  tekrar  sağlamaktır  bu  amaçla  tarihsel  süreç  içerisinde  birçok  teknik 

kullanılmıştır. 19. yüzyıl sonunda ortaya atılan stapes mobilizasyonu erken dönemde iyi 

sonuçlar  verirken  zamanla  enfeksiyon  ve  iç  kulak  hasarı  ile  bu  teknik  terk  edilmiştir. 

1930’lu  yıllarda  Lempert  lateral  semisürküler  kanalın  fenestrasyonu  tekniği  ile  stapes 

cerrahisini  yeniden  yaygınlaştırmıştır.  İlk  kez    stapedektomiyi  Shea  tariflemiş,  stapes 

tabanını  total  olarak  çıkarıp  oval  pencereyi  ven  grefti  ile  örterek  teflon  protez 

kullanımını  başlatmıştır

7

. 1969’da  Schuknecht ve Applebaum stapes tabanına açtıkları küçük  pencereye  küçük  çaplı  teflon  piston  yerleştirdiler  ve  bunu  stapedotomi  olarak 

tanımladılar

8

.  Otosklerozda  oval  pencereye  yerleştirilen  protezlerin  çok  çeşitli  çapta tabanları mevcuttur. Piston çapları sıklıkla 0,3-0,8 mm arasında değişmektedir.  

Bu çalışmada Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim 

Dalı’nda  1997-2011  yılları  arasında  iletim  tip  işitme  kaybı  nedeniyle  opere  edilen  ve 

klinik  otoskleroz  tanısı  alan,  operasyon  sonrası  odyolojik  ve  klinik  takipleri  olan  273 

hasta  değerlendirildi.  Çalışmada  hastaların  operasyon  sonrası  işitme  sonuçlarının  ve 

işitsel  başarı  oranlarının  değerlendirilmesi,  ortaya  çıkan  komplikasyonlar  ve  bunların 

tedavisinin  değerlendirilmesi,  revizyon  cerrahilerinin  nedenleri  ve  sonuçları, 

stapedotomi  ve  stapedektomi  sonuçlarının  karşılaştırılması,  operasyonda  kullanılan  

  

piston  çaplarının  işitme  sonuçlarına  ve  fonksiyonel  başarı  oranlarına  etkilerinin 

karşılaştırılması ve bunların literatür ışığında tartışılması amaçlandı. 

 

                        

 

  

 

  

 

  

 

  

2. GENEL BĠLGĠLER 


Yüklə 0,54 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin