Tren makiNİst yönetmeliĞİ (taslak)Yüklə 254,48 Kb.
səhifə1/4
tarix13.04.2017
ölçüsü254,48 Kb.
#13851
  1   2   3   4

powerpluswatermarkobject29347362

dikdörtgen 3dikdörtgen 4dikdörtgen 5


TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİ

(TASLAK)

dikdörtgen 2
DEMİRYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

03 ŞUBAT 2016
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tren makinistinin görevini, emniyetli bir şekilde yapabilmesi için asgari mesleki yeterlilikleri, sağlık ölçütleri ve sahip olması gereken belgeler ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
(2) Bu Yönetmelik, ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde cer aracı sevk ve idaresi yapan tren makinistine uygulanır.
(3) Bu Yönetmelik,
a) Ulusal demiryolu altyapı ağından bağımsız metro ve tramvay gibi şehir içi toplu taşıma sistemleri altyapıları üzerinde tren sevk ve idaresi yapan kent içi raylı sistem tren sürücüsüne,
b) Ulusal demiryolu altyapı ağından bağımsız olan ve belli bir işletmenin veya kurumun, dâhili yük taşıma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuş demiryolu altyapıları üzerinde tren sevk ve idaresi yapan kişilere,
c) Ulusal demiryolu altyapı ağından bağımsız olan, eğlence parkı, müze sergilemesi, gösteri ve benzeri amaçlarla tren sevk ve idaresi yapan kişilere,

uygulanmaz.


Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakan: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanını
b) Bakanlık: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını
c) Cer aracı: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden her türlü lokomotif veya otomotrisi,
ç) Ciddi kaza: Tren çarpışması, trenin yoldan çıkması, benzeri bir olay neticesinde en az bir kişinin ölümü, beş veya daha fazla kişinin ağır yaralanması, araçlarda, yolda, diğer tesislerde ve/veya çevrede araştırma sonucu en az altı milyon TL ağır hasara yol açan kazaları, emniyet yönetimini ve/veya emniyet kurallarını açıkça etkileyen benzer kazaları,
d) Demiryolu altyapı işletmecileri: Tasarrufundaki demiryolu altyapısını güvenli bir şekilde işletmek ve demiryolu tren işletmecilerinin hizmetine sunmak hususunda Bakanlıkça yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketleri,
e) Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü: Bu yönetmelik kapsamında Bakanlıkça yerine getirilmesi gereken iş ve işlemleri yürütmekle görevli Bakanlık hizmet birimini
f) Demiryolu eğitim ve sınav merkezi: Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş, demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde emniyet kritik görevleri yapan personelin mesleki yeterliliklerini kazandıracak eğitimlerin ve sınavların uygulandığı kurum veya kuruluşu,
g) Demiryolu tren işletmecisi: Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yük ve/veya yolcu taşımacılığı yapmak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kamu tüzel kişileri ve şirketleri,
ğ) Emniyet yönetim sistemi: Demiryolu altyapı ve tren işletmecilerinin emniyetli çalışmasını sağlayacak, tehlikelerin ve kazaların azaltılmasına, risklerin düşürülmesine yönelik önlemlerin sistematik olarak belirlenmesi ve buna göre kuralların, talimatların, süreçlerin oluşturulmasını ve bunların devamlı takip edilerek gerektiğinde revize edilebilmesini sağlayan ve ilgili ulusal mevzuata uyan organizasyonel yapıyı,
h) Lokomotif: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücüyle hareket eden ve bu hareketiyle önüne veya arkasına bağlı olan çekilen araçları hareket ettiren raylı sistem aracını,
ı) Onaylı tren makinist bröve sureti: Demiryolu tren işletmecisi veya altyapı işletmecisi tarafından düzenlenen, tren makinist brövesinde yer alan bilgilerin düz yazı biçiminde yer aldığı belgeyi,
i) Otomotris: Üzerinde bulunan motor tarafından üretilen tahrik gücü ile hareket eden, gerektiğinde arkasına ve önüne bağlı olan çekilen araçları hareket ettiren ve/veya aynı zamanda üzerinde yolcu veya yük taşınmasına olanak sağlayan raylı sistem aracını,
j) Psikotrop: Merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, ruh hâlinde, bilinçlilikte ve davranışta geçici değişikliklere neden olan kimyasal maddeleri,
k) Sağlık merkezi: Tam teşekküllü resmi hastaneyi,
l) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünü
m) Tren: Demiryolunda yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen vagonlar dizisini,
n) Tren makinisti: Cer araçlarını bağımsız, sorumlu ve emniyetli bir şekilde sürebilen ve yetkisi olan kişiyi,
o) Tren makinist brövesi: Bir tren makinistinin, hangi demiryolu hatları üzerinde tren sürmeye ve hangi cer araçlarını sevk ve idare etmeye yetkisi olduğunu kanıtlayan belgeyi,
ö) Tren makinist ehliyeti: Bir tren makinistinin, mesleğini emniyetli bir şekilde yapabilmesi için sahip olması gereken asgari bedensel ve psikolojik sağlığa ve mesleki yeterliliklere haiz olduğunu kanıtlayan belgeyi,
p) Ulusal demiryolu altyapı ağı: Türkiye sınırları içerisinde bulunan il ve ilçe merkezleri ve diğer yerleşim yerleri ile limanlar, hava meydanları, organize sanayi bölgeleri, lojistik ve yük merkezlerini birbirine bağlayan, kamuya veya şirketlere ait bütünleşik demiryolu altyapısı ağını,

ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM

Tren Makinistinin Belgelendirilmesi

Genel hususlar

MADDE 4 – (1) Tren makinistinin cer aracı sevk ve idaresi yapabilmesi için, tren makinist ehliyeti ve tren makinist brövesine sahibi olması zorunludur.
(2) Tren makinisti cer aracı sevk ve idaresi yaparken, tren makinist ehliyet ve bröve asıllarını yanında bulundurmak zorundadır.
(3) Demiryolu tren işletmecileri ve altyapı işletmecileri, istihdam ettiği veya bir hizmet sözleşmesi kapsamında çalıştırdığı tren makinistinin, tren makinist ehliyetine ve tren makinist brövesine sahip olduğunu takip etmekten ve bununla ilgili kayıt sistemi oluşturmaktan sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tren Makinist ehliyeti edinilmesi için gereken asgari şartlar

MADDE 5 – (1) Tren makinist ehliyeti almak için başvuru sahipleri tarafından sağlanması gereken nitelikler aşağıda belirtilmiştir:
a) Başvuru tarihinde 20 yaşını tamamlamış olmak,

b) Aşağıdaki örgün eğitim şartlarından en az birini sağlıyor olmak:


ba) Meslek liselerinin veya lise dengi teknik okulların; raylı sistemler, raylı sistemler teknolojileri, demiryolu araçları, demiryolu inşaatı, makine, motor, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, mekatronik bölümlerinden birinden mezun olmak,
bb) İki yıllık meslek yüksekokullarının; raylı sistemler, raylı sistemler teknolojileri, demiryolu araçları, demiryolu inşaatı, makine, motor, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, mekatronik bölümlerinden birinden mezun olmak,
bc) Üniversitelerin dört yıllık bir mühendislik veya raylı sistemler lisans programından mezun olmak.
c) Tren makinisti ehliyeti için başvuru tarihinden en geç 30 gün önce sağlık merkezinden alınmış, aşağıdaki belgelere sahip olmak:
ca) Ek-1’de belirtilen bedensel, görüş ve işitme alanlarında sağlıklı olunduğunu belgeleyen heyet raporu,
cb) Uyuşturucu ve psiko-trop madde testinden temiz olarak geçtiğine dair belge,
ç) Ek-1’de belirtilen psiko-teknik değerlendirme kapsamına göre Sağlık Bakanlığı tarafından yetkili psiko-teknik değerlendirme merkezlerinden alınan psiko-teknik raporu,
d) Bir demiryolu eğitim ve sınav merkezinden Ek-2’de belirtilen hususlara göre düzenlenen, tren makinist temel eğitim programını başarılı bir şekilde tamamlayarak katılım belgesi almış olmak,
e) Başvuru tarihinden en fazla 12 ay öncesinde, Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir demiryolu eğitim ve sınav merkezinde uygulanan yeterlilik sınavından 100 (yüz) üzerinden en az 75 (yetmişbeş) puan almış olmak.
Tren makinist ehliyeti düzenlenmesi

MADDE 6 – (1) Tren makinist ehliyeti düzenleme yetkisi Bakanlığa aittir.
(2) Tren makinist ehliyeti gerçek kişilere düzenlenir. Mülkiyeti, düzenlenmiş olduğu gerçek kişiye aittir. Tren makinistinin görev yaptığı kuruluş, tren makinist ehliyeti üzerinde tasarrufta bulunma yetkisine sahip değildir.
(3) Tren makinist ehliyeti düzenlenmesi ile ilgili başvurular bireysel olarak veya birey adına bir tüzel kişilik tarafından yapılabilir.
(4) Bakanlık, tren makinist ehliyetinin düzenlenmesi, yenilenmesi, güncellenmesi ve suretinin çıkartılması ile ilgili işlemleri en geç 30 iş günü içerisinde sonuçlandırır.
(5) Bakanlık, düzenlenen, yenilenen, askıya alınan veya iptal edilen ehliyetlerle ilgili tüm bilgileri, kendi kayıt sisteminde tutar.
Tren makinist ehliyetinin geçerliliği ve süreli bildirimler

MADDE 7 – (1) Tren makinist ehliyetinin geçerliliği, bu maddede belirtilen süreli bildirimlerin Bakanlığa yapılması halinde 10 yıldır.
(2) Süreli bildirimler, tren makinisti 55 yaşına kadar 3 yılda bir, 55 yaşından sonra ise her yıl kendisi veya adına görev yaptığı kurum tarafından, son 30 gün içerisinde alınmış, Ek 1’de belirtilen bedensel sağlık ve psiko-teknik değerlendirme raporlarının asılları sunularak yapılır.

(3) Demiryolu altyapı işletmecisi veya demiryolu tren işletmecisi, görev verdikleri tren makinistinin işletmenin emniyet yönetim sisteminde belirlenen aralıklarla, tazeleyici ve geliştirici eğitimleri almalarını sağlar. Bu eğitimler işletmenin emniyet yönetim sisteminde kayıt altına alır. Ehliyetin geçerliliğinin kontrolü bu kayıtlara göre Bakanlık tarafından yapılır.


Tren makinist ehliyetinin askıya alınması ve iptal edilmesi

MADDE 8 – (1) Madde 7’ de belirtilen süreli bildirimlerin ve/veya işletmenin emniyet yönetim sisteminde belirlenen aralıklarla, tazeleyici ve geliştirici eğitimlerin zamanında yapılmağı denetimlerde tespit edilmesi durumunda aşağıdaki süreç başlatılır.
a) Bakanlık, bu durumu ehliyet sahibine ve ehliyet sahibinin çalıştığı kuruma gerekçesi ile birlikte yazılı olarak bildirerek, ehliyetin geçerliliğini süresiz olarak askıya alır,
b) Ehliyeti askıya alınan tren makinistine çalıştığı kurum tarafından cer aracı sevk ve idare görevi verilemez,
c) Madde 7’de belirtilen süreli bildirimlerin yapılması ve/veya tazeleyici ve geliştirici eğitimlerin yapılması halinde, ehliyetin askıya alınması durumu ortadan kalkar.
(2) Aşağıdaki durumların tespit tarihinden itibaren tren makinist ehliyeti Bakanlık tarafından 2 yıl süreyle iptal edilir:


  1. Tam kusurlu olduğu belgelenmesi kaydıyla, ciddi kazaya sebebiyet vermesi,
  1. Tren makinisti ehliyeti üzerinde sahtecilik yapılması.


Tren makinist ehliyetinin yenilenmesi

MADDE 9 – (1) Aşağıdaki durumlarda tren makinist ehliyeti Bakanlık tarafından yenilenir:
a) Düzenleme tarihi üzerinden 10 yıl geçmesi,
b) Ehliyetin kaybolması veya çalınması,


  1. Ehliyetin hasar görmesi,

ç) Ehliyet üzerindeki bilgilerin değişmesi,


d) Ehliyetin iptal edilmesi.
(2) Bakanlık, tren makinist ehliyetinin yenilenmesi ile ilgili işlemleri başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde sonuçlandırır.
(3) Tren makinist ehliyetinin yenilenmesi ile ilgili prosedürler Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanır.
Tren makinist ehliyeti ücreti

MADDE 10 - (1) Düzenlenecek ve yenilenecek her bir tren makinist ehliyeti için Ek-3’da belirtilen ücretler uygulanır.
(2) Tren makinist ehliyet ücreti Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Muhasebe Birimi hesabına yatırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tren Makinist Brövesi

Tren makinist brövesi ile ilgili genel hususlar

MADDE 11 – (1) Tren makinist brövesi, tren makinistinin görev yaptığı altyapı işletmecisi veya demiryolu tren işletmecisi tarafından, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara göre düzenlenir.
(2) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri tren makinist brövesi düzenleme, güncelleme, yenileme, çoğaltma, askıya alma ve iptal etme süreçlerini kendi emniyet yönetim sisteminde oluşturur ve kendi internet sitesinde yayımlarlar.
(3) Tren makinist brövesi, makiniste bir adet asıl olarak verilir.
(4) Tren makinist brövesinin mülkiyeti, brövenin düzenlendiği tren makinistinin görev yaptığı kurum veya kuruluşa aittir.
(5) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri düzenledikleri tren makinist bröve bilgilerinin saklandığı bir sicil kayıt sistemi oluştururlar.
(6) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri talep edilmesi halinde düzenledikleri tren makinist brövesi ile ilgili tüm bilgileri en geç 5 iş gününde Bakanlığa sunarlar.
İstisnai durumlar

MADDE 12 - (1) Aşağıdaki istisnai durumlarda, tren makinistinin, tren sevk ve idare edeceği altyapı ve cer aracı için tren makinist brövesi sahibi olması şartı aranmaz:
a) Demiryolu altyapı işletmecisi tarafından tespit edilen bir aksaklıktan dolayı, trenlerin seyir güzergâhında değişiklik veya hat bakımı-onarımı yapılması durumlarında,
b) Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde, tarihi değeri olan trenlerin sergileme, turistik ve benzeri amaçlı kullanımlarında,
c) Altyapı işletmecisinin kabul etmesi koşuluyla; istisnai, bir kereye mahsus taşımacılık hizmetlerinde,
ç) Yeni bir tren veya lokomotifin tanıtılması, denenmesi veya tesliminde,
d) İlgili altyapı ve cer aracına ilişkin tren makinist brövesi sahibi en az bir tren makinistinin refakatinde, tren makinisti olmak isteyen kişilere pratik eğitim verilmesi ve/veya sınav yapılmasında.
(2) Demiryolu tren işletmecileri bu maddenin birinci fıkrasında ifade edilen bir durumla karşılaştığında ilgili altyapı işletmecisini, karşılaştığı durum ve verdiği karar hakkında bilgilendirir.
(3) Bir demiryolu altyapı işletmecisi, bu maddenin birinci fıkrasında ifade edilen durumlara yönelik, demiryolu tren işletmecisinin alacağı kararı etkileme yetkisine sahip değildir.
(4) Tren makinisti kabininde, ilgili altyapı ve/veya cer aracı için tren makinisti brövesine sahip en az bir tren makinistinin refakat etmesi halinde, birinci fıkrada ifade edilen durumlar istisnai durum olarak değerlendirilmez.

Tren makinist brövesi edinilmesi için asgari nitelikler

MADDE 13- (1) Tren makinisti brövesi düzenlenecek kişilerin aşağıdaki şartlara haiz olması gerekir:
a) Geçerli bir tren makinist ehliyeti sahibi olmak,


  1. Tren makinist brövesini düzenleyecek demiryolu altyapı işletmecisinin veya tren işletmecisinin veya bu işletmecilere sözleşmeli olarak hizmet sağlayan firmanın çalışanı olmak,

c) Bakanlıkça yetkilendirilmiş bir demiryolu eğitim ve sınav merkezi tarafından uygulanan Ek-4’te belirtilen eğitimden, kullanacağı demiryolu altyapısı ve/veya sevk ve idare edeceği cer aracı ile ilgili mesleki yeterliliklerini ölçen bir sınavda başarılı olmak,


ç) Görev yaptığı demiryolu altyapı işletmecisinin veya tren işletmecisinin kullandığı emniyet yönetim sisteminin, tren makinistini ilgilendiren kısımları hakkında eğitim almış olmak ve bunu belgelemek.
Tren makinist brövesi yetki kategorileri

MADDE 14 - (1) Tren makinist brövesi, tren makinist yetki kapsamını belirten iki kategoride düzenlenir:
a) Kategori A: Lokomotif, iş treni, bakım ve onarım amaçlı demiryolu araçları ve manevra lokomotifi sevk ve idaresi,
b) Kategori B: Yolcu ve/veya yük taşınması.
(2) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri ve bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kategorileri çeken araç, hat kesimi ve ihtiyaçlarına göre alt yetkilendirme kategorileri oluşturur.
(3) Bir tren makinisti, gerekli şartları sağladığı takdirde bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen kategorilerin veya alt kategorilerin biri veya birden fazlası için yetkilendirilebilir.
(4) Bir tren makinistinin eğitim ve sınavlar sonucunda altyapı ve cer araçları ile ilgili yeni yeterlilikler kazanması halinde, kazanılan yeterlilikler en geç 5 iş günü içerisinde demiryolu altyapı işletmecisi veya tren işletmecileri tarafından makinist brövesine işlenir.
Tren makinist brövesi biçimi

MADDE 15 – (1) Tren makinist brövesinin biçimi Ek 5’de verilen ölçütlere göre düzenlenir.


Tren makinist brövesi geçerliliği

MADDE 16 - (1) Tren makinist brövesinin geçerliliğinin devam edebilmesi için, tren makinisti aşağıda verilen zaman aralıklarında yapılacak sınavlarda başarılı olmak zorundadır.
a) Cer aracı bilgisi: Her üç yılda bir,
b) Güzergâh ve işletme kuralları dâhil altyapı bilgisi: Her üç yılda bir veya ilgili güzergâh üzerinde bir yıldan fazla verilen herhangi bir aradan sonra.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında ifade edilen gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde bu durum sicil kayıtlarına ve tren makinist brövesi üzerine işlenir.
(3) Demiryolu altyapı işletmecileri veya tren işletmecileri, bünyelerinde görev yapan bir tren makinistinin; brövesi ile ilgili, bu Yönetmelikte belirlenen mesleki yeterlilik gereksinimlerini sağlayamadığını tespit etmesi halinde aşağıdaki önlemleri alır:
a) İlgili kişinin tren makinist brövesini süresiz olarak askıya alır,
b) Asgari şartların tekrar sağlandığının belgelenmesine kadar tren makinistine tren sevk ve idare görevi vermez.
(4) Bir tren makinisti, bedensel ve/veya psikolojik sağlık durumunun, görevini emniyetli bir biçimde yapmaya engel teşkil ettiğini düşünmesi halinde:
a) Bu durumu derhal görev yaptığı demiryolu altyapı işletmecisine veya tren işletmecisine bildirir,
b) Böyle bir bilgilendirme alan demiryolu altyapı işletmecisi veya tren işletmecisi bu makinistin gerekli sağlık, psikolojik ve psiko-teknik muayenelerinden geçmesini sağlar.
(5) Sağlık durumu şüpheli tren makinistinin brövesi, demiryolu altyapı işletmecisi veya tren işletmecisi tarafından askıya alınır. Sağlık raporları alınmadan makiniste tren sevk ve idare görevi verilmez.
(6) Tren makinistinin iş akdinin herhangi bir sebeple sonlanması halinde tren makinist bröve geçerliliği sona erer.
(7) Bir hizmet sözleşmesi kapsamında tren makinistliği yapan kişiler, 12 ay boyunca herhangi bir nedenle bir trenin sevk ve idaresini yapmadığı takdirde, hizmet sözleşmesi devam etse dahi tren makinist brövesinin geçerliliği sona erer.
Tren Makinistinin iş akdinin sonlanması

MADDE 17 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri, kendileri tarafından istihdam edilen veya bir hizmet sözleşmesi kapsamında kendilerinin nam hesabına çalışan bir tren makinistinin iş akdinin sonlanması halinde, 5 iş günü içerisinde Bakanlığa yazılı olarak bildirir.

(2) Makinistin iş akdinin sonlanması durumunda, makinistin çalıştığı işletme, aşağıdaki belgeleri düzenleyerek iş akdi sonlanan kişiye verir:


a) Madde 18’de tanımlanan onaylı tren makinist bröve sureti,
b) Makinistin çalıştığı süre boyunca tamamladığı tüm eğitimler, edindiği yeterlilikler ve tren kullanma deneyimini belgeleyen tüm belgelerin bir kopyası.

Onaylı tren makinist bröve sureti

MADDE 18 - (1) Demiryolu altyapı işletmecileri veya tren işletmecileri onaylı tren makinist bröve sureti düzenlerken takip edecekleri biçim şartları Ek -5’de verilmiştir.
(2) Tren makinisti görev yaptığı süre boyunca istediği zaman çalıştığı kurumdan onaylı tren makinist bröve sureti düzenlemesini talep edebilir. Demiryolu altyapı işletmecileri veya demiryolu tren işletmecileri talep tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde bir onaylı tren makinist bröve sureti düzenleyip makiniste vermekle yükümlüdür.
(3) Onaylı tren makinist bröve suretinin mülkiyeti, düzenlendiği gerçek kişiye aittir.
(4) Onaylı tren makinist bröve sureti, tren makinistini ilgili altyapıyı kullanmaya veya ilgili treni sevk ve idare etmeye yetkili kılmaz.
(5) Onaylı tren makinist bröve sureti, Bakanlık tarafından yapılan belge denetimlerinde tren makinist bröve aslı yerine kullanılamaz.
(6) İş akdi sona eren tren makinistinin başka bir demiryolu altyapı işletmecisi veya tren işletmecisi tarafından istihdam edilmesi halinde, yeni işvereni, onaylı tren makinist bröve suretinde yer alan bilgileri bröve düzenlerken dikkate alır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mesleki Yeterlilikler

Mesleki yeterliliklerin kazandırılması ve takip edilmesi,

MADDE 19– (1) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri, istihdam ettikleri veya bir hizmet sözleşmesi kapsamında çalışan tren makinistine, asgari olarak, bu yönetmelikte belirlenen mesleki yeterlilikleri kazandırmaktan ve bu yeterliliklerin durumunu takip etmekten sorumludurlar.
(2) Demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri emniyet yönetim sisteminde, asgari olarak, makinistinin kazandığı mesleki yeterlilikleri, aldıkları eğitimleri ve girdikleri sınav bilgilerinin tutulacağı kayıt sistemini oluşturur.

Demiryolu eğitim ve sınav merkezi

MADDE 20 - (1) Tren makinist ehliyet ve/veya tren makinist bröve eğitimi Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu eğitim ve sınav merkezi tarafından verilir.
(2) Tren makinist ehliyeti sınavı Bakanlık ve/veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu sınav merkezi tarafından uygulanır.
(3) Tren makinist bröve sınavı Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu eğitim ve sınav merkezi tarafından uygulanır.
(4) Demiryolu eğitim ve sınav merkezinin yeterlilikleri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

Tren makinisti çalışma saatleri

MADDE 21 – (1) Demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ve tren makinistleri aşağıda belirtilen çalışma esaslarına uyarlar.
a) Tren makinistine bir haftada 48 saatten fazla tren sevk ve idare görevi verilemez,
b) Tren makinistleri bir seferde maksimum 8 saat, güvenlik, kaza, deray ve tabii afetler hariç tren tehirleri oluşması halinde maksimum 11 saat çalıştırılabilir,
c) Tren makinistlerine maksimum günlük çalışma saati sonunda, minimum 8 saat dinlenme süresi verilir,
ç) Tren makinisti çalışma saatleri en az üç haftada bir üst üste iki gün tamamen izinli olacak şekilde düzenlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Denetim ve Yapılan İhlallerin Cezalandırılması
Denetim

MADDE 22- (1) Bakanlık, tren makinistlerini, demiryolu altyapı işletmecilerini ve tren işletmecilerini, bu yönetmelikte belirtilen esaslar kapsamında haberli veya habersiz denetler.
(2) Tren makinistleri, demiryolu altyapı işletmecileri ve tren işletmecileri, denetleme sürecinde istenilen tüm bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.
İdari ve cezai yaptırımlar

MADDE 23 – (1) Yapılan denetimlerde bir tren makinistinin görevi esnasında tren makinist ehliyetini ve tren makinist brövesinin asıllarını ibraz edememesi halinde, tren makinistinin görev yaptığı altyapı işletmecisine veya demiryolu tren işletmecisine 26/9/2011 tarihli 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından 5.000 (beşbin) Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen durum haricinde, yapılan denetimler sonucunda, bir altyapı işletmecisinin veya bir demiryolu tren işletmecisinin bu yönetmelikte belirtilen hususları ihlali halinde, her bir denetim için altyapı işletmecisine veya demiryolu tren işletmecisine 26/9/2011 tarihli 655 sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi çerçevesinde Demiryolu Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personel tarafından 10.000 (onbin)Türk Lirası idari para cezası karar tutanağı düzenlenir.
(3) Bu Yönetmelikte öngörülen para cezaları, bu Yönetmelikte düzenlenen askıya alma ve iptal gibi idari yaptırımların uygulanmasına engel teşkil etmez.


Yüklə 254,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin