Türkiye'de Nöroloji'nin Dünü BugünüYüklə 382,32 Kb.
səhifə3/6
tarix28.04.2017
ölçüsü382,32 Kb.
#16264
1   2   3   4   5   6

------------------------

Memleketimizde öğretim üyesi, kliniği, polikliniği ve eğitimi ile yani klasik manada Nörolojinin kuruluşu, 1899 yılma rastlar.

Ondan evvel, elbette ki Nöroloji konusunda dersler verilmekte idi. Dahiliye kürsüsü hocası Fevzi Paşanın, beyin ve medulla spinalis hastalıklarını, kendine has tarzda anlatışının, talebeler tarafından büyük bir ilgi ile takip edildiğini, hocalarımız yazıyorlar. Aynı şekilde ve hemen o sıralarda, cerrahlığı kadar İstanbul Belediye Başkanlığı ile de şöhret yapmış olan Cemil Topuzlu Paşa'nm, icabında, kraniyatomiler yaptığı da bildirilmektedir.

19. yüzyıldan çok önceleri, Osmanlı ve Selçuklu Türklerinin Nöro-Psikiyatri vakalarında şifa dağıtmaya uğraştıklarını hepimiz biliriz. Medeni dediğimiz ülkelerde, özellikle psikiyatrik vakaların çeşitli inançlarla yakıldığı, asıldığı veya prangaya vurulduğu bir dönemde, Selçuklu ve sonradan Osmanlı Türkleri bu hastalara darüşşifalar kurmakta ve tıbbi tedavinin yanında müzikoterapi ile onları iyileştirmeye çalışmaktaydılar. Fatih Sultan Mehmed'in darüşşifasmda çalışan personel içinde en fazla maaş, akıl ve sinir hastalıklarına bakanlara verilmekte idi. Fatih bu hastalar için bir saz takımı kurdurtmuş ve daha da ileri giderek, hastalık çeşitlerine göre uygulanacak musiki makamlarım bile bir bir tayin etmiştir.

1870'de Beykoz'da dünyaya gelen Raşit Tahsin, 1892’de Askeri Tıbbiye'den yüzbaşı rütbesi ile ve sınıf birincisi olarak mezun olur. Bu vasıfları sebebiyle kendisini, 1893'de, bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere Almanya'ya yollarlar. Orada üç sene kalarak Joyl, Mendel, Binswanger, Kraepelin, Flechsig gibi, devrin büyük i- simleri yanında talebe, asistan ve hoca yardımcılığı yapar. Nöroloji, psikiyatri ve o zamana kadar memleketimizde pek de bilinmeyen elektrodiyagnostik ve elektrote- rapi konularında uzmanlaşarak, 1896'da yurda döner. 1898 başında Gülhane Merkezi Rüşdiyesi'nin asker hekimlerin bilgilerini artırmak üzere bir öğretim kurulu haline getirilmesi Padişah tarafından emredilir.

Bu gelişmenin bilimsel yönünün sorumluluğu Raşit Tahsin'e verilmiştir. Okul, 8 ay içinde, Gülhane Askeri Tatbikat Okulu ve Hastanesi haline getirilir, inşaat bitince Almanya'dan Prof. Rieder ve Prof. Deycke getirilir. Rieder başhekim olur. Raşit Tahsin i-

36


TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ


se başhekim muavinliği ve nöropsildyatri hocalığma tayin edilir. Sene İ899'dur. Raşit Tahsin Hoca, nöropsildyatri ile birlikte elektrikle tedavi dersi de vermeye başlar.


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image27.jpeg


O sırada Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye Kadırga'dadır. Oraya da nöropsildyatri dersi konur. Dersin fahri muallimliği yine Raşit Tahsin Hoca'ya verilir. Kendisine muavin olarak, 1895'den beri dahiliye kürsüsüne bağlı olarak Nöroloji dersi veren ve 'Lofçalı’diye tanınan Derviş Bey, imtihanla alınır. Derviş Bey, başlangıçta bir dahiliyeci idi. İlk görevi de Haseki hastanesindeydi. Bu görevde iken, zamanın Belediye Başkanı Rıdvan Paşa'nm hastanelere gereken alakayı göstermediğini öne sürdüğü için, 'tenzili rütbe’ile yani rütbesi indirilerek Toptaşı Bimarhanesi'ne tayin edildi. Derviş Bey, Toptaşı'nda kendisini sıkı bir çalışmaya vermiş, Nörolojiye merak sarmış ve sonunda imtihanı vererek nörolog olmuştur. Daha evvel de belirttiğim gibi, Mülki Tıbbiye'de nöropsildyatri kürsüsü kurulunca, oranın fahri direktörlüğüne getirilen Raşit Tahsin Hoca'nın yanına ye yine imtihanı kazanarak muavin olur ve resmen Nöroloji hocası sıfatını kazanır.

Fahrettin Kerim Gökay hocamızın, 'Lofçalı Derviş Bey, resmi kayıtlara göre, ilk asabiye muallimidir”iddiası tamamen reddedilememekle beraber, Mazhar Osman Hoca, "Raşit Tahsin, Türkiye sinir ve akıl hekimlerinin piri ve üstadıdır ve mevcut mütehassısların hemen hepsine veliyülirfan olmuştur" diyor.

Kadırga’daki sivil tıbbiye 1909'da Haydarpaşa'ya taşınarak, oraya daha evvelden taşınmış olan Askeri Tıbbiye ile birleşir. Bu sırada paşalığa yükselmiş olan Derviş, Nörolojiden ayrılarak adli tıpta görev alır.TÜRKİYE’DE NÖROLOJİNİN GELİŞMESİ


37


Memleketimizde Nörolojinin doğuşu veya kuruluşu diyebile-
ceğimiz bu dönemde, hatırlanması gereken isimlerden biri de
Pepo Akşiyote'dir. 1903'de evvela Mülkiye Tıbbiyesi’nde Nöro-
loji dersleri veren Akşiyote, Haydarpaşa'daki fakültenin kurul-
masından sonra, 1910’da Raşit Tahsin'in kürsüsüne tayin edil-
miş ve orada "Resen Tedrise Memur Müderris Muavini" sıfatı i-
le Nöroloji Kliniği'ni idare etmek ve Nöroloji tedrisatını yapmak
görevlerini üstlenmiştir. Bu arada imparatorluğun hudutları i-
çinde bulunan ve sonradan hocalarının çoğu İstanbul'a intikal e-
den Şam Tıbbiyesi'nde* Nöroloji dersi Dr. Abdi Muhtar Bey ta-

rafından yerilmekte idi.

Raşit Tahsin, 1908'de Gülhane'den ayrılmış ve çalışmasını Haydarpaşa’daki fa-
kültede sürdürmüştür. Gülhane'de Raşit Tahsin Hoca'dan boşalan yere asistanların-
dan Mazhar Osman Hoca getirilmiştir. Mazhar Hoca, 1884 doğumludur. 20 yaşmda
ve sınıf birincisi olarak Doktor Yüzbaşı olmuş ve bir müddet sonra, çok kıt imlcan-
larma rağmen, Almanya'ya gitmiştir. Burada Spielmayer, Spatz; Jacob, Cerletti gibi
hocaların yanında çalışmış ve dönüşte Gülhane'de, Raşit Tahsin Bey'in kürsüsüne a-
sistan olmuştur. Raşit Tahsin'in ayrılması ile kürsü başkanlığına getirilen Mazhar
Hoca, Birinci Dünya Harbi'nin başlangıcına kadar bu vazifede kalmıştır. Harpte,
Haydarpaşa Askeri Hastanesi'ne asabiye mütehassısı olarak tayin edilmiştir. Bu gö-
revi yanmda, Fransız La Paix Hastanesi'nin başhekimliğini de yapmakta ve munta-
zam bir tarzda, "Şişli Müsamereleri" diye hatırladığımız bilimsel toplantıları da yü-
rütmekte idi. Bu toplantılar, genç hekim ve hekim namzetlerinde nöropsikiyatri he-
vesini uyandırmakta büyük bir rol oynamıştır. Birinci Dünya Harbi’nin sonunda
Mazhar Hoca, Toptaşı Bimarhanesi Başhekimliğine tayin edilmiştir. Burada, çoğu
hocalarımız olan asistanlarını, bilgi ve görgülerini artırmak için icabında kendi ce-
binden mali destek de vererek Almanya'ya göndermiştir. Bunlardan Şükrü Hazım
Tiner, Nöroloji için Nonne'nin yanma Hamburg'a, Ihsan Şükrü Aksel, Münih'te
Spielmayer'in yanında nöropatoloji yapmaya, Ahmet Şükrü Emed, yine Münih'te
seroloji yapmaya, Abdülkadir Cahit* Bresleu'da Foerster'in yanma Nörolojiye, Fah-

rettin Kerim Gökay Münih'te Kraepelin'in yanmda klinik ve de-


neysel psikiyatri yapmaya gitmişler ve dönüşlerinde üniversite ve
Bakırköy'de uzun yıllar çoğumuza hocalık etmişlerdir.

Mazhar Hoca, nihayet, büyük çabalar sonucu ve zamanın


sağlık bakanı Dr. Refik Saydam'ın yardımı ile 1927'de Bakırköy
Hastanesi'ni kurmuş ve zamanla laboratuvarı, göz, kulak, dahi-
liye, genel cerrahi, deri, nöroşirürji, nöropatoloji gibi bölümler
ekleyerek tam bir sağlık kuruluşu haline getirmiştir. Bu arada

ayrı bir Nöroloji servisini de eklemeyi ihmal etmemiştir.
Uzman


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image28.jpeg


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image29.jpeg


Özgeçmişinde; Foerster’in yanında Cerrahi Nöroloji yaptığı bildiriliyor. Shf. 6638


TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ


Yukarıda, Haydarpaşa'daki fakültede, Dr. Pepo Akşiyote'nin Nöroloji derslerini resen vermeye başladığını söylemiştim. Dr. Akşiyote, Birinci Dünya Harbi'nde orduya almmış ve askerlik vazifesi sırasında, 1916 da tifüsten vefat etmiştir. Bunun üzerine Nöroloji tedrisatını yürütmeye, Haydarpaşa Askeri Hastanesi Başhekimi ve asabiye mütehassısı, Charcot'nun talebesi Miralay (Albay) Hilmi Kadri Bey tayin edilmiştir. Hilmi Kadri Bey'in, mütareke yıllarında ölümünden sonra, Nöroloji dersleri bir süre Raşit Tahsin'in psikiyatrideki muavinlerinden Dr. Rüştü Recep Duyar tarafından verilmiştir.

Rüştü Recep Bey, bir ara hekimlik hayatından çekilerek taahhüt işleriyle uğraşmış, sonradan bunu yürütemeyeceğini anlayarak, yeniden hekimliğe müracaat etmiş ve Bakırköy'de Adli Servis'in başına getirilmiştir. Bu serviste uzun süre çalışan Rüştü Recep Hoca'dan adli vakaların analizi, teşhisi ve buna göre yazılacak raporların şekli ve üslubu konusunda hepimiz çok istifade etmişizdir. Mazhar Hoca'mn başhekimlikten ayrılmasından sonra Rüştü Recep başhekimliğe getirilmiştir. Daima genç ruhlu, kibar bir ‘İstanbul Efendisi’olan Rüştü Recep Hoca fevkalade liberal ve çok müşfik bir kişiliğe sahipti. Nöroloji nihayet, 1924'te fakültede müstakil bir kürsü haline getirilerek başına aslında Deniz Hastanesi kadrosunda bulunan Mustafa Hayrullah Diker hocamız getirilmiştir.
c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image30.jpeg


Öte yandan Mazhar Hoca'mn ayrılması ile boşalan Gülhane'deki Nöroloji Kliniğinin başına sonradan Generalliğe kadar yükselen Prof. Dr. Nazım Şakir Şakar getirilmiştir. Nazim Şakir Şakar, Gülhane'nin mütareke senelerinde yeniden açılTürkiye’de Nörolojinin Gelişmesi


39


masından itibaren 1945 yılma kadar bu görevde kalmıştır. Gül-
hane, ikinci Dünya Harbi başlarında Ankara'da yapılan binası-
na taşınmıştır. Nazım Şakir Hoca, anatomi, fizyoloji, biyoloji ve
patoloji gibi temel bilimlerden yürüyerek teşhise varan disiplini
hep korumuş ve memlekete bir çok kıymetli hekim yetiştirmiş-
tir. Çoğu akademik hayata giren bu asistanlardan Şükrü Yusuf
Sarıbaş, Rasim Adasal, Necmettin Polvan, Sami Rıza Gür’ün,


Gıyas Ünsal, Selahattin Doğulu ve Nevzat Akabay şu anda ha-
tırladığım birkaç isimdir. Görüleceği gibi bu isimlerden bir çoğu
sonradan kurulan Ankara Tıp Fakültesi'nin öğretim üyeliklerini


üstlenmiş arkadaşlardır. 1945 yılının Ekim Ayında, o zaman Gülhane'nin dahiliye
hocası ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doktoru olan Prof. Dr. Zeki Hakkı Pa-
mir'in teşvik ve gayreti ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi kurulmuştur. Nazım
Şakir Hoca da fakültenin nöro-psikiyatri kürsüsü başkanlığına getirilmiştir. An-
cak, kısa bir süre sonra bazı prensip meselelerinde anlaşmazlığa düştüğü için, Gül-
hane'yi Selahattin Doğulu ve Nevzad Akabay'a, fakültede Nörolojiyi Şükrü Yusuf
Sarıbaş'a ve psikiyatriyi Rasim Adasal'a devrederek emeklilik hayatına çekilmiş ve
bir daha hiçbir görev kabul etmemiştir.


Görülüyor ki, Nöroloji evvela 1899'da Raşit Tahsin tarafından psikiyatri ile müşterek bir tarzda kurulmuş ve ilk olarak da İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde, 1924'te müstakil bir kürsü haline gelebilmiştir.

Bu kuruluş dönemini, kendisini ispatlama ve tabiri mazur görünüz, iki ayağı üzerinde durabilme dönemi takip etmiştir. İtiraf etmek isterim ki bir kısmını şahsen de yaşadığım bu dönem çok defa başarı ile sonuçlanmayan mücadelelere sahne olmuştur. Mücadele dediğim zaman üniversite ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılanları kastediyorum. Pratik hayatta karşılaştıklarımız, resmi kuruluşlardakinden 'bin be- ter'dir. Nöroloji ve nörolog, yıllar boyu diğer tababet şube disiplinlerince kulak ardı e- dilmiş ve kendilerine ancak 1950'lerden sonra bir yer verilmeye başlanmıştır. Aranızda bulunanlarm hepsi değilse bile bir çoğu, gerek büyük merkezlerde gerekse diğer bölgelerde, belki hala böyle anlayışlara tanık oluyorlardır.

Gelişmeye 1924'ten sonraki yıllar ile devam edelim; Hayrullah Hoca, filhakika müstakil bir Nöroloji kürsüsünün başına getirilmişti. Ancak, Kliniği Haydarpaşa'daki binada bir sığıntı halindeydi ve yardımcı olarak da çok kere bir tek asistanla çalışmakta idi. Bunlardan en meşhuru, sonradan Bakırköy ve Haydarpaşa Numune Hastaneleri'nde Nörololog olarak çalışan rahmetli Dr. Rasim Hatipoğlu'dur. Bu sırada Raşit Tahsin Hoca, hastalığı sebebi ile eski yapıcı kişiliğini kaybetmişti. Fakülte kurullarında Nöroloji'ye destek olamıyordu. Zaten, psikiyatri kürsüsünde de nisbi bir çözülme vardı. Fahrettin Kerim, müderris muavini (şimdiki Doçent) sıfatı ile kendisine vekalet etmekteydi. Diğer muavin Osman Cevdik (Çubukçu) fizyoterapi için Fransa'ya gitmişti. Bu gevşeklik, 1933'te yapılan meşhur Üniversite Reformu'na kadar devam etti. 1933'te fakülte Haydarpaşa'dan İstanbul’a taşındi.


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image31.jpeg40


TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ


Ben o sene üçüncü sınıfa geçmiştim. Bu itibarla Haydarpaşa'daki fakültede son okuyan, bizim sınıf olmuştur. 1933 Üniversite Reformu da Nörolojiye büyük imkanlar sağladı denemez. Mazhar Osman Hoca psikiyatri kürsüsünün başma getirildi. Raşit Tahsin Hoca, kadro dışı bırakıldı. Mazhar Osman Hoca, psikiyatri kürsüsünün Bakırköy kampüsünde bulunmasını önerdi. Reformun başı ve uygulayıcısı olan Prof. Malche da bunu kabul etti. Bu istek ve karar belki yerinde idi ama Mazhar Hoca, Nöroloji kürsüsünün de Bakırköy kampüsüne taşınmasını önerdi ve bu hususu da Malche'a kabul ettirdi. Bu istek ve karar yerinde değildi. Çelebi mizaçlı bir bahriyeli olan Hayrullah Hoca, buna lüzumu kadar direnmedi. Nöro- loji'ye, Bakırköy'de akıl hastalarına mahsus ikinci Servis'i tahsis ettiler. Bu bir talihsizlikti. Ancak, bütün bu talihsizliklere karşı Hayrullah Hoca'nın kimseye nasip olmayacak bir talihi vardı. O da reformda kürsüye Doçent olarak Esad Raşit Tuk- savul'un tayin edilmesi idi. Raşit Tahsin Hoca'nın oğlu olan Esad Raşit, memleketimizde gelmiş geçmiş en güzide hocalardan biridir. Bizler, Bakırköy'e varmakta çektiğimiz meşakkate, onun hasta başındaki tartışmalarına şahit olabilmek ve klinik derslerini dinleyebilmek için seve seve katlanırdık. Ama, Hayrullah Hoca'nın talihsizliği devam edecekti. Esad Raşit, Türk Nörolojisinde doğan bu büyük yıldız, 1938'de henüz 38 yaşında iken kısa bir hastalığı müteakiben, hayata gözlerini yumuverdi. Hayrullah Hoca klinikte iki asistanı ile kalıverdi ve giderek çökmeye başladı. Nihayet 1941'de emekliye ayrddı ve kısa süre sonra vefat etti.


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image32.jpeg


O zaman tek fakülte ve tek Nöroloji kürsüsü olan, İstanbul Tıp Fakültesi'nde, Nöroloji Kürsüsü'nün başına, evvela vekaleten ve 1942'de de asaleten hocamızTürkiye’de Nörolojinin Gelişmesi


41


Fahrettin Kerim Gökay seçildi. Eski asistanlar askere alınmışlardı. Evvela beni, psikiyatriden Nörolojiye naklettirdi. İkinci Dünya Harbi'nin en karanlık ve en kritik günlerini yaşıyorduk. Fahrettin Kerim Nöroloji Kürsüsü’ne yeni asistan kadrosu sağladı ve bir çalışma düzeni meydana getirmeye başladı. Ben asistandım, ancak devamlı çalışmıyor, ikide bir askerlik görevine çağrılıyordum. Hoca'nın gayret ve enerjisini çoğunuz hatırlıyacaksınız. O sırada açılan Doçentlik imtihanını kazanan Necmettin Polvan da kürsüye katıldı. (1942) Yavaş yavaş gelişiyorduk. Harbin sonu, hocanın gayreti ile bir atılım dönemi oldu. Bu sırada, yukarıda da belirttiğim gibi, Gülhane, Ankara Tıp Fakültesi'ni doğurmuştu. Fahrettin Hoca durmuyor, yurt içinde ve dışında araştırmalar yapıyor ve harp boyu duyup işitmediklerimizi yerinde tetkik ediyor, uluslararası kongrelere katılıyordu. Gayesi, bir taraftan yanında çalışanların bilgi ve görgülerini artırmak, diğer taraftan da kliniği şehre taşıyarak, daha iyi imkanlarla gelişmesini sağlayıp, klinikler arası işbirliğinden faydalanmaktı. Bu sırada harp bitmişti ve memleketimizin dış dünya ile teması giderek artıyordu. O ara bizler için iki olay, bu teması sağlamak yolunda büyük yardımcı olmuştur. Bunlardan birincisi 1946'da çıkarılan Üniversite Muhtariyet Ka- nunu'dur; 4936 Sayılı Kanun da denir. Bu kanunla üniversitelere ilmi ve idari muhtariyet verilmekteydi, bu iyi bir şeydi. Ancak üniversitenin çalışması ve gelişmesi için gerekli parasal yardım ve imkanlar, yalnız ve sadece devlet tarafından karşılanmaktaydı. Parasal bağımlılığın, muhtariyete sekte vurduğu sonradan sık sık görüldü. Bu kanunun iyi tarafı 62. Maddesi'dir. Bu maddeye göre, fakülte kurullarınca verilen izin karşılığı, öğretim üyeleri ve bazı şartlarda yardımcıları, bilgi ve görgülerini artırmak için maaşları oralarda kendilerini geçindirebilecek bir seviyeye ayarlanmak şartı ile belirli bir süre için dünyanın tanınmış kliniklerine gönderiliyordu. Nitekim içinde Necmettin Polvan ve Feyyaz Berkay'm da bulunduğu ilk beş kişilik grup, 1946 sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler. Polvan, NewYork Nöroloji Enstitüsü'nde Putnam, Hans Hoff gibi şöhretlerin yanında çalıştı. Houston'da, Pomerat'ın nörohistoloji ve doku kültürü çalışmalarını takip etti. Berkay da özellikle St. Louis'de, Klemme'nin yanında nöroşirürji yaptı. İkinci olay da, sanırım, Marshall Yardımı çerçevesinde, Gülhane başta olmak üzere, asker hastanelerindeki uzmanların Amerika'da ve özellikle Maryland'deki Bet- hesda Naval Hospital olmak üzere, çeşitli asker hastanelerine bilgi ve görgülerini artırmak için gönderilmeleri olmuştur. Buna ilave olarak, yine askeri yardım çerçevesinde asker hastanelerimiz araç ve gereç bakımından da büyük yardım görmüştür.

O sıra çıkarılan 'Fahri Asistanlık’müessesesi, öğretim üyesi yardımcısı kadrosuna büyük bir ferahlık getirmiştir. Zira, maaşlı asistan kadroları, fakültenin her kürsüsünde ziyadesiyle fakirdi. Bu günlerin hocalarının çoğu, o zaman işe 'fahri’ola- rak başlayanlardır. O zamanki feragat ve fedakarlıklarını saygı ile anmamak mümkün değildir.

42


TÜRKİYE NÖROLOJİ TARİHÇESİ


Fahrettin Hoca, 1947 Paris Kongresi'nden dönüşünde bana, EEG'nin önemin- den uzun uzadıya bahsetti. Anlaşılan, kongreye katılanlar arasında Jasper'den çok etkilenmişti. Bana Paris'te Fischgold'un yanında çalışmam için bir anlaşma yaptığını söyledi. Pek de memnun kalmadım ama hocanın ve fakülte kurulunun arzularını yerine getirmek için kalkıp gittim. Harpten çıkmış, açlık, sefalet, sosyal ve politik çalkantılar içindeki Paris'te beş altı ay geçirmek, benim için hiç de kolay olmadı. Ancak orada çok şeyler görmek, öğrenmek ve zamanın şöhretlerini tanımak fırsatını da bulduğumu inkar etmemeliyim. Grey Walter sık sık bizim enstitüye gelirdi. Enstitünün bulunduğu binanın üst katında P Puech gibi sonradan Clovis Vincent'in yerine geçen bir nöroşirürjiyen vardı. Onunla yıldızımız çabucak barıştı. Onun klinik ve cerrahi kapasitesinden çok faydalanmıştım. Ayrıca Alajouanine ve Raymond Garcin'in vizitlerine ve klinik konferanslarına katılıyordum. Nöroloji Cemiyeti'nin aylık toplantılarında Guillan, Andre Thomas, Barre, Lhermitte gibilerin vaka takdimlerini ve tartışmalarını dinliyordum. Bu isimler, benim kuşa- ğımdakiler için Olimpos Dağı'nın mabutları idi. Paris'ten dönüşümde Fahrettin Hoca'ya Montreal Nöroloji Enstitüsü'nde Penfield ve Jasper'in yanında çalışma isteğimden bahsettim. Polvan'ın Amerika'da olmasına rağmen bu arzumu kabul etti. Hazırlıklara başladığım bir sırada, bir sabah, Fahrettin Kerim Gökay'm İstanbul'a Vali ve Belediye Reisi tayin edildiğini gazetelerden öğrendim. Hoca, en yakını diye bilinen bana bile, bu meselenin hazırlık safhasından bahsetmemişti. Herkes, kendisini tebrik için kuyruğa girmişti. Ben bu yeni görevinden dolayı kendisini tebrik etmedim, üzüntümü bildirdim. Fahrettin Hoca engin müsamahası ile bu sözlerimi gülerek karşıladı ve hatta, gazetelerde verdiği beyanatta, hakkımda layık olmadığım methiyelerde bulundu. Ancak, beni üzen bu yeni görevinde Hoca, kürsüye olan sevgisini ve bağlantısını devam ettirdi. 1949'da zamanın Sağlık Bakanı Dr. Kemali Beyazıd'ın da yardımı ile Nöroloji Kürsüsü'nü Bakırköy'den şehre taşıdı. Kadın kısmı Haseki'de idi, ona ben bakıyordum. Erkek kısmı ise Cerrahpaşa'nın belediyeye ait dahiliye kısmının bir bölümünde idi. Ona da Amerika'dan yeni dönen Polvan bakıyordu. 1950'de fakültedeki hocalarımın bütün karşı çıkmalarına rağmen, Montreal'e gittim ve orada iki seneden biraz fazla kaldım. Dönüşümde bizim Nöroloji Kürsüsü'ne, Cerrahpaşa'daki başhekimin ikametgahı verilmiş, kadın ve erkek, bütün hastalar burada toplanmıştı. Ayrıldığımda asistan olanlarla sonradan asistan olanlar oldukça geniş bir kadro oluşturmuşlardı.

Yukarıda da bahsettiğim gibi, bu imkanlar sayesinde, 1950'lerin ilk yarısında memleketimizde Nörolojinin kendini iyice ispatlaması ve ayrıca genişleyip doğurgan bir hale gelmesi dönemi başlar. İstanbul, Ankara tıp fakülteleriyle Gülhane'ye, hatta bazı asker hastanelerine elektroansefalografi cihazları alındı ve böylece klinik nörofizyoloji kavramı ortaya konuldu. NewYork'tan dönen rahmetli arkadaşım Dr. Faruk Komili, bize o günün imkanı ile nöroradyolojiyi getirdi. Ankara Tıp Fakülte- si'nden, sınıf arkadaşım Prof. Dr. Mehmet Ali Tanman da, bu konuda çalışmak ü- zere Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'ya gitti. Maalesef, orada çok genç yaş

TÜRKİYE’DE NÖROLOJİNİN GELİŞMESİ


43


ta vefat etti. Arkadaşım Dr. Ayhan Songar'la beraber başladığı-
mız deneysel nörofizyoloji çalışmaları Cerrahpaşa'dakilerin ne-
dense, öyle menfi davranışlarını gördü ki, zamanın kürsü direk-
törü olan Necmettin Polvan resmi bir yazı ile beni, bu çalışmalar-
dan men etmek zorunda kaldı. Feyyaz Berkay, genel cerrahiden
Nörolojiye nakil ettirdi. Çok dar imkanlar ve güç şartlar altında
Nöroşirürjiye başladı. Bu sırada Çapa'da ikinci Cerrahi Klini-
ğinde Doçent olan sınıf arkadaşım Bülent Tarcan da ufak bir
seksiyon halinde nöroşirürjikal müdahalelere başlamış bulunu-
yordu. O sırada Ege Tıp Fakültesi açıldı. Bizim kürsüden evvela
ve muvakkaten Ömer Dürüşken (Desuki) oraya gitti. Sonradan

Doç. Dr. Bedriye Kot Nöroloji Kürsüsû'nü kurdu. Bizden yetişen Türe Tunçbay, u-


zun yıllar Amerika Birleşik Devletlerinde çalıştıktan sonra yurda dönüşünde Ege
Tıp Fakültesine katıldı. Türe'nin eşi ve Feyyaz Berkay'm asistanı olan Erdem Tunç-
bay da yurda döndüğünde Ege'de çalışmalarına başladı ve sonradan Nöroşirurjiyi
kurup geliştirdi. Tabii bu kuruluşların ne zor şartlar ve engellemeler altında gerçek-
leştirildiğini söylemeye gerek yok. Demek, Gülhane'nin Ankara Tıp Fakültesini
doğurmasından sonra, İstanbul da Ege'yi doğurmuş oluyordu. Yine, bizden yetişip
Amerika'da bilgi ve görgülerini artırıp yurda donen Turgut Zileli ve Orhan Kalabay,
Hacettepe Nöroloji'sini kurdular. Sağlık Bakanlığı, bu atılıma, biraz geç de olsa, bi-
gane kalmadı. Mesela, bakanlık bünyesinden Coşkun Özdemir, Danimarka ve Rus-
ya'da, kas hastalıkları, periferik sinir sistemi hastalıkları ve elektromiyografi konu-
sunda çalışmalar yaptı. Nöroloji klinikleri EEG, EMG cihazları ile donanmakla be-
raber, rutin tetkikler yanında, ldinik araştırmalara yardımcı olabilecek laboratuvar-
lar da kurdular. Bu sırada, yeni üniversiteler kurma arzuları giderek artmakta idi.
Bu hususta, belli büyük, şehirlerin dışında kalan illerimizin arzuları en büyük etken-
di. Tabii, o illerin de sosyo-kültürel alanda genişleyip kalkınmaya ihtiyaçları ve hak-
ları vardı. Miletvekillerine bunu görev olarak veriyorlar, onlar da hükümet üzerin-
de, bu istikamette baskılar yapıyorlardı. Bu sebeple yeni üniversitelerin kurulması
biraz aceleye geliyor, o şehirde bir devlet hastanesinin bulunması, bir tıp fakültesi
kurulması için yeterli bir sebep olarak ileri sürülüyordu. Bu arada eski fakültelerin,
kurulacak olan yenilere patronluk etme heveslerini belirtmekten kendimi alamıyo-

rum. Yukarıda söylediğim sebeplere dayanılarak, acele ile yeni ü-


niversiteler ve tıp fakülteleri kuruldu. Ama görüldü ki öğretim
görevlisi ve yardımcısı kadar araç ve gereç bakımından bir hayli
açıklar vardır ve bu da eğitim ve öğretimi onulmaz bir şekilde ak-
satmaktadır. Mesela, bizim patronajımız altında kurulmamış olan
bir tıp fakültesi, Nöroloji tedrisatı için Üniversiteler Arası Kurul
yolu ile bizim fakülteden her sömestre birer ay süre ile öğretim ü-
yesi istemiştir. Kendisini kuran fakültenin Nöroloji Kliniğinde en
az bizdeki kadar öğretim üyesi bulunduğu halde...


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image33.jpeg


c:\users\galata~1\appdata\local\temp\rar.869\media\image34.jpegYüklə 382,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə