Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?


) Təcili laborator diaqnostika üsullarına nə aiddir?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə8/14
tarix02.12.2016
ölçüsü1,38 Mb.
#636
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

472) Təcili laborator diaqnostika üsullarına nə aiddir?

A) Yeni doğulanların bilirubini

B) Zülal fraksiyaları

C) Ümumi xolesterin

D) Şiş markerləri

E) Turş fosfatazanın aktivliyi


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М., Медицина, 1998, 704 c
473) Fotometriyada «absorbsiya» anlayişina nə bərəbərdir?

A) Yayılma

B) Udma

C) KeçirməD) Optik sıxlıq

E) Sönmə
Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998, 704 с


474) Biokimyəvi analizatorların üstünlüyü nədədir?

A) Laboratoriyada iş istehsalatını yüksəldilməsində

B) Müayinələrin diapazonunun genişləndirilməsində

C) Mürəkkəb analizlərin aparılmasında

D) Hər biri

E) Kinetik üsullarla müayinələrin keçirilməsində


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.М., Медицина, 1998, 704 с
475) Turşu-qələvi müvazinətini qiymətləndirmək üçün istifadə edilən hansı üsuldir?

A) Alovlu fotometriya

B) Immunoferment

C) Potensiometrik

D) Elektroforez

E) Radioizotop


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследова-ния в клинике, Москва, 2001
476) Qanda elektrolitlərin müayinə üsullarına sadalananlardan hansı aid deyil?

A) Atom-absorbsion spektrofotometriya

B) Konduktometriya

C) Potensiometriya

D) Elektroforez

E) Alovlu fotometriya


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследова-ния в клинике, Москва, 2001
477) Qanın serum fermentlərinin müayinə üsulları hansıdır?

A) Fotoelektrokolorimetrik

B) Hər biri

C) Spektrofotometrik

D) Konduktometrik

E) Elektroforetik


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
478) Koaquloqramma nə deməkdir?

A) Qan yaranması haqqında elm

B) Qanın laxtalanması haqqında təsəvvür sistemi

C) Trombositlərin aqreqasiyasının təyini üsulu

D) Hemostazın müxtəlif hissələrinin xarakteristikası üçün müayinələr kompleksi

E) Laxtalanma vaxtının ölçülmə üsulu


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабора¬тор¬ной диагностике, Минск, 2000
479) Tromboelastoqramma nə deməkdir?

A) Eritrositlərin membranının elastikliyinin təyini

B) Laxtalanma prosesinin qrafiki qeydi

C) Hemostazın trombositar bölməsinin xarakteristikası üçün üsullar sistemi

D) Trombositlərin aqreqasiyasını təyin edən üsul

E) Trombositlərin adgeziyasını təyin edən üsul


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследова-ния в клинике, Москва, 2001
480) Qanın zülal fraksiyalarını aşağıdakı üsullarla ayırmaq olur, hansından başqa?

A) Duzlaşma

B) Xromatoqrafiya

C) Titrləmə

D) Immunopresipitasiya

E) Elektroforez


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследова-ния в клинике, Москва, 2001
481) Zülalların elektroforezi nədə keçirilir?

A) Seliloz -asetat plyonkalarında

B) Poliakrilamid geldə

C) Hər birində

D) Aqar gelində

E) Kağızda


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
482) Metroloji nəzarət nəyə olunur?

A) Poliyarimetrlərə

B) Hər birinə

C) Ölçü cihazlarına

D) Sentrifuqalara

E) Aqreqometrlərə


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследова-ния в клинике, Москва, 2001
483) Fotoelektrokolorimetrlərdə lazım olan dalğa uzunluğunu nə ilə təyin edirlər?

A) Yarığın eni

B) Hər biri

C) Işıq filtri

D) Küvetanın qalınlığı

E) Difraksiya qəfəsi ya prizma


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
484) İmmunokimyəvi üsulların əsasında aşağıdakıların qarşılıqlı təsiri nədən ibarətdir?

A) Daşıyıcı və komplement

B) Anticsim və antigen

C) Presipitat və substrat

D) Hər biri

E) Serum və immunoqlobulin


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
485) Sentrifuqanın dövr sayının və mərkəzəqaçan sürətlənmənin uyğunluğu

aşağıdakına görə necə təyin edilir?

A) Polyaroqramma

B) Histoqramma

C) Kalibrovka əyrisi

D) Miyeloqramma

E) Nomoqramma üzrə


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биоxимия, Москва 2000
486) Fotometriya üçün cihazların qovşaq sistemi nəyi daxil etmir?

A) Işıq filtri və ya monoxromator

B) Şüalanma mənbəyi

C) Hesablama qurğusu

D) Küvet

E) Ölçən və əlavə elektrodlar


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
487) İşıq filtrlərinin əsas xarakteristikası nədən ibarətdir?

A) Optik sıxlıq

B) Işıq yayılması

C) Diametr

D) Keçiricilik maksimumu

E) Qalınlıq


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
488) İmmunoloji üsulların əsas reaksiyası hansıdır?

A) Komplementin daxil edilməsi

B) Antigen və anticismin qarşılıqlı təsiri

C) Fosforlaşma

D) Hidroliz

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
489) Maddənin qatılığını q % -dən mmol/l –ə çevrildikdə nəyi bilmək lazımdır?

A) Bioloji mayenin həcmi

B) Maddənin xüsusi çəkisi

C) Bioloji materialın xarakteristikası

D) Müayinə parametrinin hərarəti

E) Maddənin molekulyar kütləsi


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
490) Zülalların anabolizmini nə gücləndirir?

A) Parathormon

B) Tiroksin

C) STH, cinsi hormonlar

D) İnsulin

E) Qlükokortikoidlər


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
491) Plazma zülallarına nə aiddir?

A) Qlobulin

B) Skleroprotein

C) Keratin

D) Kollaqenlər

E) Elastin


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000, 495 с
492) Alfa-fetoprotein təyininin hansı xəstəliklər zamanı diaqnostik əhəmiyyəti var?

A) Fəsadlanmış miokard infaktı

B) İnfeksion hepatit

C) Qaraciyər exinokokkozu

D) Qaraciyər ilkin xərçəngi

E) Mədə xərçəngi


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998, 704 с
493) Qamma-qlobulinlər produksiya edən hüceyrələr hansılardır?

A) Monositlər

B) Trombositlər

C) Makrofaqlar

D) Plazmatik hüçeyrələr

E) Bazofillər


Ədəbiyyat: Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. С-П, 1999. 127 с
494) Qanda fibrinoqen nə zaman azalır?

A) Revmatizm

B) Miokard infarktı

C) Kəskin iltihab

D) Qara ciyərin sirrozu

E) Uremiya


Ədəbiyyat: Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. С-П, 1999. 127 с
495) Paraproteinlər qanda nə zaman əmələ gəlir?

A) Ağır zəncirlərin xəstəliyi

B) Yüngül zəncirlərin xəstəliyi

C) Valdenstrem xəstəliyi

D) Hər birində

E) Mieloma


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
496) Transferrin apo-ferritinin nə ilə birləşməsidir?

A) Kaliumla

B) Sinklə

C) Natriumlə

D) Koboltlə

E) Dəmirlə


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001

497) Qanda kreatininin miqdarı nə zaman artır?

A) Xoralı kolit

B) Hər birində

C) Hepatit

D) Qastrit

E) Xroniki böyrək catmamazlığı


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
498) Endogen kreatininin klirensinin təyini nə vaxt işlənilir?

A) Böyrək kanalçıqlarının sekretor funksiyasını qiymətləndirmək üçün

B) Heç birində

C) Böyrəklərin qatılaşma funksiyasını təyin etmək üçün

D) Funksional nefronlarin sayını təyin etmək üçün

E) Böyrək filtrasiyasının həcmini təyin etmək üçün


Ədəbiyyat: Маршалл В.Д. Клиническая биохимия, Москва 2000
499) Sidik turşusu serumda nə zaman artır?

A) Hər birində

B) Sitostatiklərlə müalicə

C) Hepatitlər

D) Qastrit, xora xəstəliyi

E) Epilepsiya, şizofreniya


Ədəbiyyat: Данилова Л.А. Анализы крови и мочи. С-П, 1999. 127 с
500) Qaptoqlobulinin əsas fizioloji rolu nədir?

A) Hemoqlobinin birləşməsi

B) Antiproteolitik aktivliyi

C) Bütün sadalanlar düzğündür

D) Qanın laxtalanmasında iştirak edir

E) İmmunitet reaksiyasında iştirak edir


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
501) Hipoqammaqlobulinemiya nə zaman müşahidə olunur?

A) Limfosarkomada

B) Bütün sadalanlar düzgündür

C) Çox çəkən xronik xəstəlikdə

D) Miyelom xəstəliyində

E) Şua xəstəliyi


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
502) «C» - reaktiv zülalın artması nə zaman müşahidə olunur?

A) Leykemiyada

B) Bakterial infeksiyalarda

C) Sklerodermiyada

D) Virus infeksiyalarda

E) Hər birində


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
503) Hipoalbuminemiya nə vaxt müşahidə olunur?

A) Qanaxmada

B) Hipertireoidozda

C) Qara ciyər sirrozu

D) Hər birində

E) Nefrotik sindromda


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
504) Alfa-1 antitripsin-nə deməkdir?

A) Kəskin fazanın zülalı

B) Hər biri

C) Serin proteazların inqibitoru

D) Heç biri

E) Leykositar elastazin inqibitoru


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторых исследований. Москва, «Медицина», 2002

505) Amin turşularına nə aid deyil?

A) Amin qrupu-NH2

B) Karbonil qrupu-CO

C) Hidroksil qrupu-OH

D) Vinil qrupu-CH=CH2

E) Karboksil qrupu-COOH


Ədəbiyyat: Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике, Москва, 2001
506) Biokimyəvi müayinələr üçün plazmanın alınma və saxlama şəraiti hansı deyil?

A) Eritrositlərdən tez ayrılması

B) Hemolizin qarşısının alınması

C) Antikoaqulyantların istifadəsi

D) Germetik qab

E) Birdəfəlik dondurulma


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
507) Zülalın quruluşunun əsasını nə təşkil edir?

A) Subvahidlər

B) Nuklein turşuları zənciri

C) Polipeptid zəncir

D) Amin turşularının karbohidratlarla birləşməsi

E) Ketoturşular birləşməsi


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
508) Qanın plazma zülallarının fizioloji funksiyalarına nə aid deyil?

A) Humoral immunitet

B) Hüceyrəvi immunitet

C) Fermentativ

D) Kalloid təzyiqin saxlanması

E) Nəqliyyat


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
509) Zülalların ilkin strukturunu nə təyin edir?

A) Hidrogen rabitələri

B) Polipeptiddə domenlərin nisbəti

C) Amin turşularının tərkibi

D) Peptid zəncirdə amin turşularının ardıcıllığı

E) Polipeptid zəncirlərin miqdarı


Ədəbiyyat: Клиническая биохимия (под редакцией В.А.Ткачука), Москва, 2004
510) Zülalın təşkilinin üçüncü səviyyəsi nə deməkdir?

A) Peptid zəncirlərinin α-spiralları və b-qatlarının qarşılıqlı yerləşməsi

B) Yaxın yerləşən amin turşuları arasında sterik təsir

C) Bir neçə polipeptid zəncirindən təşkil olunub

D) Bütün sadalananlar düzgündür

E) Polipeptid zəncirdə amin turşularının ardıcıllığı


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
511) Genetik olmadan nə nəzarətdədir?

A) Zülalın təşkilinin bütün səviyyələri

B) Zülalın ilkin strukturunun təşkili

C) Zülalın ikincili strukturunun təşkili

D) Zülalın üçüncü strukturunun təşkili

E) Zülalın dördüncü strukturunun təşkili


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
512) Aşağıdakı hansı izoelektirik nöqtəsi olan zülallar turş zülallar adlanır ?

A) pH-9.5

B) pH-10.1

C) pH-7.1

D) pH-8.5

E) pH-5.5


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
513) Müstəqil amin turşuları hansılardır?

A) Serin, qlisin, histidin

B) Qlutamin turşusu, qlutamin

C) Asparagin turşusu, asparagin

D) Lizin,triptofan, fenilalanin

E) Hamısı


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
514) Zülalın bioloji aktivliyinin itməsi nə zaman baş verir?

A) Elektroforez

B) Dehidratasiya

C) Liofilizasiya

D) Denaturasiya

E) Təbii daşıyıcılarda xromatoqrafiya


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
515) Amin turşularının qanda təyini hansı xəstəliklər zamanı vacib diaqnostik testdir?

A) Hepatitlər, sirrozlar

B) Neoplastik proseslər

C) İnfeksion xəstəliklər

D) Amin turşularının irsi patologiyası

E) Ürək – damar patologiyası


Ədəbiyyat: Цыганенко Ф.Я., Шуков В.И., Мясоедов В.И. и соавт. Клиническая биохимия, Москва 2000
516) Zülalın molekulyar kütləsini aşağıdakı hansı üsullarla qiymətləndirirlər?

A) Hər bir üsulla

B) Qravimetriya

C) Elektroforez

D) Heç biri ilə

E) Osmolyarlığın, sedimentasiyanın təyini


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
517) Plazma zülallarına xas olmayan funksiyalar nədir?

A) Reseptor

B) Kalloid-osmotik təzyiqin sabitliyinin saxlanması

C) Hemostatik

D) İmmun cavabda iştirak etmə

E) Nəqliyyat


Ədəbiyyat: Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. М.,Медицина, 1998
518) Disproteinemiya nə deməkdir?

A) Ümumi zülalın azalması

B) Hər biri düzgündür

C) Plazma zülallarının fraksiyalarının nisbətinin pozulması

D) Ümumi zülalın artması

E) Fibrinogenin azalması


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
519) Qammaqlobulinlərin tərkibində daha çox nə var?

A) İg E


B) İg A

C) İg M


D) İg G

E) İg D
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002


520) Limfa hüceyrələri hansı İg sintez edir?

A) İg E


B) İg M

C) İg G


D) İg A

E) Hər birini


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
521) Qammaqlobulinlər nə zaman azalır?

A) Qastrit

B) Revmatoid artriti

C) Şüa xəstəliyi

D) Qida borusunun şişi

E) Ürəyin işemik xəstəliyi


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
522) Hiperproteinemiya nə ilə müşaiyət olunmur?

A) Parenximatoz hepatit

B) Miyelom xəstəliyi

C) Voldenstrem xəstəliyi

D) Dehidratasiya

E) Bütün sadalanan xəstəliklər


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
523) Biuret üsulu ilə ümumi zülalın təyini zamanı səhvlərin səbəbləri nədir?

A) Hemolizli seçim

B) Hər biri

C) Kalibratorun qeyri-dəqiq hazırlanması

D) Biuret reaktivinin işıqda saxlanması

E) Rəngli reaksiyanın inkişafının vaxtının gözlənilməməsi


Ədəbiyyat: Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике, Минск, 2000
524) Proteinuriya zamanı sidikdə nə ola bilər?

A) Transferrin

B) β-qlobulin

C) Bütün sadalananlar

D) γ- qlobulin

E) Albumin


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
525) Qanda qaptoqlobulin azalanda nə müşahidə olunur?

A) Mioqlobinuriya

B) Hiperbilirubinemiya

C) Hipokaliyemiya

D) Hemoqlobinuriya

E) Azotemiya


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
526) Qalıq azot fraksiyasına nə aid deyildir?

A) Ammonium

B) Adeninnukleotidlər

C) Sidik turşusu, kreatinin

D) Aminturşular, indikan

E) Karbamid (sidik cövhəri)


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
527) Qalıq azot fraksiyasınin alınması üçün zülalları nə ilə çökdürmək olar?

A) Üçxlorsirkə turşusu

B) Volfram turşusu

C) Sulfosalisil turşusu

D) Bütün sadalananlarla

E) Etil spirti ilə


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
528) Qalıq azot fraksiyasınin alınması üçün zülalları nə ilə çökdürmək olar?

A) Sulfosalisil turşusu

B) Qələvi Na+

C) Bütün sadalananlarla

D) Aseton ilə

E) Üçxlorsirkə turşusu


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
529) Ammonium qanda nə zaman artmır?

A) Orqanizmin istiliyinin artması

B) Zəhərlənmələrdə

C) Mədəaltı vəzin xəstəlikləri zamanı

D) Şok halında

E) Qaraciyər xəstəlikləri zamanı


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
530) Qalıq azot karbamid azotunun hesabına nə zaman artır?

A) Kəskin hepatitlərdə

B) Kəskin sarı atrofiyada

C) Ürəyin işemik xəstəliyi zamanı

D) Qaraciyər sirrozunda

E) Nefrit zamanı


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
531) Qanda və sidikdə kreatinin nə üçün təyin edilir?

A) Azot balansının qiymətləndirirlməsi üçün

B) Osmotik qatılığının hesablamaq üçün

C) Sutkalıq diurezə nəzarət üçün

D) Böyrək filtrasiyasını xarakterizə etmək üçün

E) Bütün sadalananlar üçün


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
532) Azotemiyaya nə gətirib çıxarır?

A) Kaliumun çatışmamazlığı

B) Orqanizmdə Na yubanması

C) Qlükozuriya

D) Yumaqcıq filtrasiyasının azalması

E) Zülal sintezinin sürətlənməsi


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
533) Həzm sisteminin proteolitik fermenti hansıdır?

A) Kallikrein

B) Plazmin

C) Katepsin

D) Urokinaza

E) Pepsin


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
534) Seruloplazminin əsas fizioloji rolu nədir?

A) Hemopoyezin aktivasiyası

B) Oksidaz aktivliyinin yaradılmasi

C) Misin nəqliyyatı

D) Qanin laxtalanmasında iştrakı

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
535) Serumda ümumi zülalın artmasına səbəb nə ola bilməz?

A) Miyelom xəstəliyi

B) Hiperhidrotasiya

C) Paraproteinemik hemoblastoz

D) Dehidrotasiya

E) Kəskin infeksiya


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
536) Karbamid (sidik cövhəri) qanda nə zaman artmır?

A) Piyelonefritlərdə

B) Xroniki nefritlərdə

C) Bronxitlərdə

D) Irimiqyaslı yanıqlarda

E) Kəskin böyrək çatmamazlığında


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
537) Kreatinin çox miqdarda hansı toxumalarda yerləşir?

A) Qaraciyər

B) Sinir sistemində

C) Qalxanabənzər vəzdə

D) Əzələ

E) Mədəaltı vəzdə


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
538) Kreatininin kliniki biokimya üşün əhəmiyyətli olan xüsusiyyəti hansıdır?

A) Kreatinin sələfi

B) Bütün sadalananlar

C) Kimyəvi reaksiyaların katalizatoru

D) Sedativ maddə

E) CH3 (metal qrup) donoru


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
539) Hansı immunoloji reaksiyalar plazma zülallari ilə təmin olunur?

A) Sadalalananlardan heç biri

B) Faqositoz

C) Hüceyrə immuniteti

D) Komplement reaksiyası

E) Bütün sadalananlar


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
540) Karbamid (sidik cövhəri) nə zaman artmır?

A) III dərəcəli ürək-damar dekompensasiyasında

B) Xroniki böyrək çatışmamazlığında

C) Qastroduodenitdə

D) Zülal pəhrizində

E) Katabolizmin sürətlənməsində


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
541) Hiperazotemiya ilə nə müşaiyət olunmur?

A) Ağır travmalarda

B) Bütün sadalananlar

C) Zroniki böyrək çatışmamazlığında

D) Dehidrotasiyada

E) Rinit
Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002


542) Nə vaxt ά2-qlobulinlərin artması müşahidə edilmir?

A) Kəskin ilthablarda

B) Hemolizdə

C) Sadalalananlardan heç birində

D) Nefrotik sindromlarda

E) Nekrozlarda


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
543) Retension azotemiyaya nə vaxt rast gəlmirik?

A) Xroniki nefritdə

B) Böyrəklərin amiloidozunda

C) Kəskin nefritdə

D) Qastroduodenitdə

E) Piyelonefritdə


Ədəbiyyat: Назаренко Г.И., Кишкун А.А. Kлиническая оценка результатов лабораторных исследований. Москва, «Медицина», 2002
Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin