Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?


) Hüceyrəvi sümük iliyi L\E=1/2; normoblastik eritropoez; eritroblastların inkişaf indeksi=0,4; neytrofillərın yetişmə indeksi=0,9. Bu mənzərə nəyə xarakterikdir?Yüklə 1,38 Mb.
səhifə5/14
tarix02.12.2016
ölçüsü1,38 Mb.
#636
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

275) Hüceyrəvi sümük iliyi L\E=1/2; normoblastik eritropoez; eritroblastların inkişaf indeksi=0,4; neytrofillərın yetişmə indeksi=0,9. Bu mənzərə nəyə xarakterikdir?

A) Bütün sadalanan anemiyalar üçün

B) B12-defisit anemiyası

C) Hemolitik anemiyaya

D) Xroniki posthemorragik anemiya üçün

E) Sümük iliyinin kompensasiyası fazasında kəskin posthemorragik anemiya üçün


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
276) Refrakter anemiya-miyelodisplastik sindrom variantı üçün nə xarakterikdir?

A) Hiperhüceyrəvi sümük iliyi

B) Poykilositoz

C) Normo və hiperxromiya

D) Anizositoz

E) Əlamətlərin hamısı


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.

277) Dishemopoez nə zaman müşahidə olunur?

A) Xroniki virus hepatiti zamanı

B) Miyelodisplastik sindrom zamanı

C) B12-fol defisitli anemiya zamanı

D) Bütün sadalanan xəstəliklər zamanı

E) Qara ciyər sirrozu zamanı


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
278) Kəskin monoblast leykoz üçün hansı sitokimyəvi təyin xasdır?

A) Qlikogen

B) Bütün üsullar eyni dərəcədədir

C) Lipidlər

D) Na+ F ilə ləngidilən qeyri-spesifik esteraza

E) Miyeloperoksidaza


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
279) Eritromiyeloz üçün sümük iliyində nəyin proliferasiyası xarakterikdir?

A) Eritroblastlar və miyeloblastlar

B) Eritroblastlar

C) Meqakariositlər

D) Miyeloblastlar

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
280) Kəskin eritromiyeloz hansı həstəliklər zamanı müşahidə olunur?

A) Eritroblastoz

B) Miyeloblastoz

C) Hər biri

D) Anemiyalar zamanı

E) Leykopeniya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
281) Kəskin leykozun aleykemik variantı zamanı periferik qan üçün nə xas deyil?

A) Anemiya

B) Leykopeniya

C) Neytropeniya

D) Nisbi limfasitoz

E) Hiperleykositoz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
282) Promiyelositar leykoz zamanı leykoz hüceyrələrinə hansı əlamətlər xasdır?

A) Anizositoz

B) Hər biri

C) Bol azurofil dənələr, Auer çöpləri

D) Sitoplazmanın bazofil rənglənməsi

E) Nüvənin qeyri-adi forması


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
283) Xroniki miyeloleykozun kəskinləşməsinin leykoqramması üçün nə xas deyil?

A) Yetişmiş qranulositlərin sayının azalması

B) Heç biri

C) Blast elementlərin sayının artması

D) Trobositlərin sayının azalması

E) Blast elementlərinin sayının azalması


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
284) Kəskin eritromiyeloz üçün nə xarakterikdir?

A) Hər biri

B) Eritrositlərin, trombositlərin, neytrofillərin normal sayı

C) Normo və ya hiperxrom anemiya, trombositopeniya, leykopeniya və eritroblastoz

D) Anemiya, trombositopeniya, hiperleykositoz

E) Mötədil anemiya, retikulositoz, trombositlərin normal sayı, limfositoz leykopeniya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
285) Xroniki limfoleykozun tipik gedişatı üçün ən çox nə xarakterikdir?

A) Neytrofilyozlu leykositoz

B) Mütləq limfositozlu leykositoz

C) Limfositopeniya

D) Az limfositozlu leykopeniya

E) Az limfositozla leykositlərin normal sayı


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
286) Hemorragik sindromu, nəzərə çarpan trombositopeniya əsasən nəyi müşahidə edir?

A) Eritremiyanı

B) Kəskin leykozu

C) Xroniki monositar leykozu

D) Xroniki miyeloleykozu

E) Limfoqranulematozu


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
287) Kəskin leykozun hansı variantı blast hüceyrələrin morfologiyasına əsasən təyin olunur?

A) Limfoblast

B) Monoblast

C) Miyelomonoblast

D) Miyeloblast

E) Promiyelositar


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
288) Kəskin limfoblast leykoz zamanı blastalara hansı müsbət reaksiyalar xasdır?

A) Lipidlərə

B) Diffuz ŞİK-reaksiya

C) Qeyri-spesifik esterazaya

D) Miyeloperoksidazaya

E) Qranulyar ŞİK-reaksiya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
289) Kəskin T-limfoblast leykoz zamanı blastlara hansı sitokimyəvi reaksiyalar xasdır?

A) Heç biri

B) Turş fosfatazaya reaksiya

C) Turş qeyri-spesifik esterazaya

D) Qranulyar ŞİK-reaksiya

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
290) Kəskin miyeloblast leykoz zamanı blastlar hansı əlamətlərə malikdir?

A) Xlorasetatesterazaya reaksiya

B) Hər birinə

C) ŞİK-reaksiyanın diffuz növü

D) Lipidlərə reaksiya

E) Miyeloperoksidazaya


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
291) Kəskin miyelomonoblast leykoz üçün hansı reaksiyalar xasdır?

A) Diffuz PAS-reaksiya

B) Hər biri

C) Heç biri

D) Alfa-naftilasetatesterazaya Na+ F ilə ingibitsiya olunan

E) Lipidlərə


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
292) Kəskin monoblast leykoz zamanı blastlar hansı sitokimyəvi reaksiya ilə xarakterizə olunmur?

A) Lipidlərə zəif reaksiya

B) Natrium ftoridlə dayandırılmayan alfa-naftilasetatesterazaya

C) Miyeloperoksidazaya zəif reaksiya

D) Heç biri

E) Natrium ftoridlə dayandırılan alfa-naftilasetatesterazaya


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
293) Kəskin eritromiyeloz zamanı sümük iliyinin eritrokariositlərinə hansı müsbət reaksiyalar xasdır?

A) Turş sulfatlaşmış mukopolisaxarid

B) Xlorasetatesteraza

C) Hər biri düzdür

D) Lipidlər

E) PAS reaksiya


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
294) Miyelom xəstəliyinin hansı forması zamanı sternal punksiya informativ deyil?

A) Diffuz-ocaqlı formada

B) Hər birində

C) Solitar miyelomada

D) Diffuz formada

E) Heç birində


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
295) Kəskin leykozlar zamanı hemoqrammaya nə xasdır?

A) Hər biri

B) Eritrositoz

C) Blastoz

D) Trombositoz

E) Neytrofilez


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
296) Qeyri-effektiv eritropoez nə vaxt müşahidə olunur?

A) Meqaloblast anemiyalarda

B) Kəskin eritromiyeloz zamanı

C) Miyelodisplastik sindrom zamanı

D) Hemolitik anemiyalarda

E) Bütün sadalanan xəstəliklər zamanı


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
297) Xroniki miyeloleykozun geniş mərhələsində sümük iliyinin qan yaranması nə ilə xarakterizə olunur?

A) Eozinofillərin sayının artması ilə

B) Miyelokariositlərin çoxalması ilə

C) Hər biri

D) Meqakariositlərin inkşafının artması ilə

E) L/E=20/1 indeksi ilə


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
298) Xroniki miyeloleykoz zamanı neytrofillər aşağıdakı hansı morfoloji və sitokimyəvi əlamətlərə malikdir?

A) Hər biri

B) Hüceyrələrin anizositozu

C) Qələvi fosfatazanın aktivliyinin azalması

D) Nüvənin və sitoplazmanın asinxron inkişafı

E) Az və ya çox sitoplazmatik dənəvərlik


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
299) Xroniki miyeloleykozun subleykemik forması və osteomiyelofibrozun differensial diaqnostikasında hansı müayinə əhəmiyyət kəsb edir?

A) Sitogenetik

B) Leykoqramma

C) Trepanobioptat

D) Neytrofillərin qələvi fosfatazası

E) Hər biri


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
300) Qanda Qumprext kölgələri nə vaxt qeyd olunur?

A) İnfeksion mononukleozda

B) Xroniki limfoleykoz zamanı

C) Xroniki miyeloleykozda

D) Bütün sadalanan xəstəliklər zamanı

E) Pelger anomaliyasında


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
301) Sezari sindromu zamanı limfositlərin nüvələrinin xromatini hansı quruluşa malikdir?

A) Beyinəbənzər

B) Bütün sadalanan əlamətlər

C) Daşvari

D) Nüvənin xarakterik dəyişikliyi olmur

E) Çarxvari


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
302) Tük-hüceyrəli leykoz üçün hansı sitokimyəvi reaksiya spesifik sayılır?

A) NaF-la ingibitsiya olmayan alfa-naftilesteraza

B) Miyeloperoksidaza

C) Natrium tartratla resistent olmayan turş fosfatazaya ingibitor

D) Diffuz-qranulyar şəkildə qlikogen

E) Bütün sadalanan reaksiyalar


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
303) Qeyri-effektiv eritropoezin sitokimyəvi markeri hansıdır?

A) Turş fosfataza

B) Miyeloperoksidaza

C) Sideroblastlar

D) Qeyri-spesifik esteraza

E) Lipidlər


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
304) Xroniki miyeloleykoz zamanı hemoqramma üçün nə xasdır?

A) Yetişməmiş qranulositlərin artması

B) Bazofil-eozinofil kompleks

C) Hər biri

D) Neytrofilyoz

E) Nisbi limfositopeniya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
305) Xroniki limfoleykoz zamanı hemoqramma üçün nə xasdır?

A) Hər biri

B) Sitoliz hüceyrələri

C) Mütləq limfositoz

D) Nisbətən neytropeniya

E) Heç biri


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД,1999
306) Eritremiya zamanı hemoqrammaya nə xasdır?

A) Blastemiya

B) Hər biri

C) Limfositoz

D) Leykopeniya

E) Eritrositoz


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
307) Eritremiyanın mümkün nəticəsi hansıdır?

A) Hematosarkoma

B) Hər biri

C) Tromboz

D) Blast krizi

E) Miyelofibroz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
308) Xroniki limfoleykozun mümkün nəticəsi hansıdır?

A) Limfosarkoma

B) Hər biri

C) Prolimfasitar leykoz

D) Heç biri

E) Kəskin limfoblast leykoz


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
309) Miyelofibrozun mümkün nəticəsi hansıdır?

A) Blast krizi

B) Bütün sadalananalar

C) Osteoskleroz

D) Aplaziya

E) Hematosarkoma


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
310) Blast hüceyrələrinin immun fenotipləşməsi nəyi təyin edir?

A) B və C punktları düzdür

B) Blast hüceyrələrin differensiasiya dərəcəsi

C) Onların hemopoezin müəyyən hüceyrə növlərinə aid olması

D) Bütün verilənlər

E) Hüceyrələrin şiş klonuna aid olması


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
311) Xroniki miyeloleykozun kəskinləşməsi aşağıdakılardan hansı ilə xarakterizə olunur?

A) Anemiya

B) Hiperleykositoz

C) Bütün verilən əlamətlərlə

D) Blast hüceyrələrinin çoxalması

E) Trombositopeniya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
312) Sezari sindromunun hüceyrə substratı hansılardır?

A) B-limfositlər

B) Monositlər

C) Makrofaqlar

D) T-limfositlər

E) NK-hüceyrələr


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
313) Blast hüceyrələrinin sitokimyəvi müayinələri nəyi öyrənməyə kömək edir?

A) Onların hemopoezin müəyyən hüceyrə növlərinə aid olması

B) Hüceyrələrin şiş klonuna aid olması

C) Düzgün cavab yoxdur

D) Hər birini

E) Blast hüceyrələrin differensiasiya dərəcəsi


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
314) Sadalanan hansı xəstəliklər üçün sümük iliyində eritronormoblastların sayının çoxalması periferik qanda anemiya ilə xarakterizə edilir?

A) Eritromiyelyoz

B) Limfaqranulematoz

C) Eritremiya

D) Xroniki miyeloleykoz

E) Miyelom xəstəliyi


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
315) Bunlardan hansı mikrosferositozun inkişafına gətirib çıxara bilər?

A) Eritrositlərin membranasının zülallarının irsi defekti

B) Anticisimlərlə eritrositar membrananın zədələnməsi

C) Bütün sadalananlar səhvdir

D) Bütün sadalananlar düzdür

E) Eritrositar enzimlərin irsi defekti


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
316) İmmun və irsi mikrosferositozun differensial diaqnostikasında hansıların əhəmiyyəti var?

A) Heç biri

B) Kumbs sınağı

C) Eritrositlərin osmotik rezistentliyinin təyini

D) Bütün sadalananlar

E) Eritrositometrik müayinələr


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
317) Aşağıdakilardan hansında rəng göstəricisi müşahidə olunur?

A) İmmun hemolitik anemiyada

B) Talassemiyalarda

C) Eritrositopatiyalar zamanı

D) Bütün sadalanan hallar zamanı

E) Fol-defisit anemiyada


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
318) Sadalanan hansı əlamətlər Minkovski-Şaffar irsi hemolitik anemiya üçün xasdır?

A) Meqalositoz

B) Trepanositoz

C) Normositoz

D) Makrositoz

E) Mikrosferositoz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
319) Eritrositdə hemoqlobinin orta miqdarı nə vaxt artır?

A) Dəmir-defisitli anemiyalar

B) Heç birində

C) Meqaloblast anemiyalar zamanı

D) Hər birində

E) Bədxassəli şişlərdə olan anemiyalar


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
320) İrsi mikrosferositoz eritrositlər nə ilə xarakterizə olunurlar?

A) Qalınlığının artması ilə

B) Hər biri ilə

C) Orta diametrik azalması ilə

D) MCH normada

E) MCV normada


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
321) Neytrofillərin hiperseqmentasiyası nə zaman müşahidə olunur?

A) Hamısı düzdür

B) Sitostatik müalicədə

C) Fol turşusu defisiti

D) Transkobalaminin irsi defisiti

E) B12 vitaminin defisiti


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
322) Sümük iliyində miyelokariositlərin sayının kəskin azalması nə vaxt müşahidə olunur?

A) Fankoni anemiyası zamanı

B) Sitostatik xəstəliklərdə

C) Heç birində

D) Miyelotoksiki aqranulositozda

E) Hər birində


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
323) Sümük iliyi yaxmasında L/E indeksi =1:2, eritrokariositlərin inkişaf indeksi =0,4. Bu aşağıdakılardan hansına xasdır?

A) Hipoplastik anemiyaya

B) Dəmir-defisitli anemiyaya

C) Leykemoid reaksiyaya

D) Hər birinə

E) Kəskin eritromiyeloza


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
324) Hemoqlobinin tərkibi nədir?

A) Lipidlər və zülallar

B) Karbohidrat və zülallar

C) Porfirinlər və zülallar

D) Mikroelementlər və zülallar

E) Vitaminlər


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
325) Aşağıdakılardan hansının inkişafı nəticəsində eritrositlərdə “S” hemoqlobinin sintezi baş verir?

A) Oraqvari-hüceyrəli anemiya

B) Meqaloblast anemiya

C) Aplastik anemiya

D) Hipoxrom anemiya

E) Normoxrom anemiya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
326) Anomal hemoqlobinli eritrositlərə nə xasdır?

A) Eritrositlərin rezistentliyinin dəyişməsi

B) Xarici amillərə davamlığın azalması

C) Hemoqlobinin həll olmasının dəyişməsi

D) Bütün sadalananlar

E) Oksigenə yaxınlığın dəyişməsi


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД,1999
327) Beta-talasemiya zamanı nə müşahidə olunur?

A) Qlobinin beta-zəncirlərinin sintezinin azalması

B) Qlobinin qamma zəncirlərinin sintezinin artması

C) Hemoqlobin sintezinin azalması

D) Qlobinin beta-zəncirlərinin sintezinin artması

E) Qlobinin alfa zəncirlərinin sintezinin azalması


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
328) Alfa-talassemiya zamanı nə müşahidə olunur?

A) Qlobinin alfa zəncirlərinin sintezinin azalması

B) Hemoqlobin sintezinin azalması

C) Qlobinin beta-zəncirlərinin sintezinin azalması

D) Hemoqlobinuriya

E) Qlobinin alfa zəncirlərinin sintezinin artması


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
329) Eritrositar enzimopatiyalar üçün nə xarakterikdir?

A) Bütün sadalananlar düzdür

B) Qlobin sintezinin pozulması

C) Qlobinin dəyişən quruluşu

D) Hemin dəyişən quruluşu

E) Ferment sistemlərinin defisiti


Ədəbiyyat: Клиническая лабораторная аналитика. (Под редакцией В.В.Меньшикова) М: Лабинформ-РАМЛД, 1999
330) Sümük iliyi hüceyrəli, indeks L/E=1/6. Eritrokariositlər arasında bazofil sitoplazmalı, zərif xromatin quruluşlu nüvəsi olan nəhəng ölçülü hüceyrələr (25mkm-dən çox) mövcuddur. Neytrofillərin inkişafı ləngdir, onların arasında nəhəng miyelositlər və metamiyelositlər, hiperseqmentli neytrofillər, iri ölçülü meqakariositlər var. Verilmiş sümük iliyinin mənzərəsi hansı xəstəliyə xasdır?

A) B12-defisit anemiyalar üçün

B) Dəmir-defisitli anemiyalar

C) Kəskin eritromiyeloza

D) Eritrositar enzimopatiyalara

E) Bütün sadalanan xəstəliklərə


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
331) Sümük iliyi punktatında tapılıb: miyelokariositlər 15min\mkl, limfositlər 65%, tək-tək qranulositlər və eritroblastlar, plazmatik hüceyrələrin, lipofaqların daxil olan boz rəngli piqment ilə yüksək faizi. Meqakariositlər aşkar olunmayıb. Bu sümük iliyinin mənzərəsi nəyə xarakterikdir?

A) Xroniki miyeloleykoza

B) Bütün sadalananlara

C) Kəskin leykozun aplastik fazası üçün

D) Aplastik anemiyalara

E) Parsial qırmızı hüceyrəli aplaziyalara


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005.
332) 52 yaşlı kişi, sümüklərdə ağrılardan şikayətlənir, qanda monositoz (20%), EÇS-80 mm/s rentgenoqrammada kəllə sümüklərinin xırda çoxsaylı qüsurları. Döş sümüyü punktatında plazmatik hüceyrələrin 50% qədər artıb. Təxmini diaqnoz nədir?

A) Miyelom xəstəliyi

B) Anemiya

C) Aqranulositoz

D) Mikrosferositoz

E) Kəskin leykoz


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
333) 10 yaşlı oğlan uşağı kəskin leykozla şübhə ilə daxil olub. Vəziyyəti ağırdır, dərisi sarımtıl avazıyıb, qalavari kəllə, ikterik skleralar, bərk damağın yüksək vəziyyəti, qara ciyər və dalaq böyüyüb. Qanın analizi: nəzərə çarpan normoxrom anemiya, mikrosferositoz, retikulositoz (8%), leykositlər 19 min/mkl qədər, miyelositlərə qədər sola meyillik 3%, trombositlərin sayı normada. Miyeloqrammada eritroblastoz. Təxmini diaqnoz nədir?

A) Mikrosferositar hemolitik anemiya

B) Kəskin leykoz

C) Miyelom xəstəliyi

D) İnfeksion mononukleoz

E) Aplastik anemiya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
334) Sümük iliyində hüceyrə elementləri çox azdır, miyelokariositlər demək olar ki yoxdur, retikulyar hüceyrələr, limfositlər, plazmatik hüceyrələr tapılıb. Təxmini diaqnoz nədir?

A) Aplastik anemiya

B) İnfeksion mononukleoz

C) Valdenstrem xəstəliyi

D) Xroniki miyeloleykoz

E) Dəmirdefisitli anemiya


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
335) 22 yaşlı xəstə, kəskin qarın klinikası. Qan analizi: hemoqlobin bir qədər azalıb, EÇS norma daxilində, leykositlər 25•109/l, leykositar formulada blast hüceyrələri 87% təşkil edir. Təxmini diaqnoz nədir?

A) Hər biri üçün

B) Aplastik anemiya

C) İnfeksion mononukleoz üçün

D) Kəskin leykoz

E) Kəskin peritonit üçün


Ədəbiyyat: Руководство по гематологии: в 3 т. Под редакцией А.И.Воробьева. 3-е изд. М.:Ньюдиамед, 2002, 2003, 2005
Yüklə 1,38 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin