Yazıçının modern romanı musiqi ilə müşayiət olunan bədii nəsr əsərinin elektronYüklə 7,28 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə63/89
tarix05.05.2017
ölçüsü7,28 Mb.
#16790
növüYazı
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   89

вермисян, мянимля данышмысан, мяня йол эюстярмисян,.. Нядян даща мянимля данышмырсан? Юз 

евимиздя щяр шей чох йахшы иди. Алты илдир сян мянимля эюрцшя эялмирсян. Мян ися сяни эюзлямяк-

дян безмирям. Йенидян сяни ешидяжяйимя  еля чох ещтийажым вар ки...  Буна еля севиняжяйям ки! 

Мцгяддяс  ата  Варфоломей  нящайят  бу  эежя  ясил  мюминлярин  топланажаьыны,  сянин  зцщр  едяжя-

йини,  онларын  гаршысында  данышажаьыны,  щамыйа  нижат  веряжяйини  билдириб.  Онун  сюзлярини  мяним 

цчцн садяжя бир цмид йериня чевирмя. Мяни бу эюрцшя мцвяффяг ет, улу Танры! Ата, Оьул вя мц-

гяддяс Рущ наминя!  

Йухары ейвандакы гара либаслы шяхсин додагларында истещза ифадяси эюрцндц. О чеврилиб дящ-

лизя чыхды. Бурада о сол ялини йухары галдырыб, бармаьындакы ири, гара гашлы цзцйц аьзына йахын-

лашдырды вя данышмаьа башлады. 

– Бяли, бу мяням  –Варфоломей  ата Сизи ешидир!– О астажа беля деди, сонра цзцйц гулаьына 

йахынлашдырыб  няйяся  гулаг  асды.–  Марийа  бизим  Иблисин  шяряфиня  веряжяйимиз  ян  ляйагятли  гур-

банымыз олажаг!– дейя данышмагда давам етди.– Еля садя, еля мясум, еля тямиз, еля эюзялдир ки! 

О мяним индийядяк бизим притонлара тягдим етдийим йцзя йахын эюзял гызын щамысындан даща 

жазибядардыр. Ииса Мясищ ашиги, сарсаг бир  эюзял! Щятта юз бакирялийини  дя Ииса йолунда гурбан 

вермякдян  чякинмяз!  Бу  шящярдя  Эирам  Иблисин  кюнлцнц  там  охшайа  биляжяк  йеэаня  тямиз 

гандыр! Алты илдир ичим она говушмагла йаныр! Амма мян ону бурада Эирам цчцн горуйурам! 

Бафомет эюрцр! Нящайят ки, бу шящярдя даща пак бир кимся галмайажаг! 

 Сонра о йеня дя цзцйцнц гулаьына дайады вя няся ешидяряк вя башыны разылыг ифадяси иля тярпя-

дяряк аддымлады, бир гапыны ачыб ичярийя дахил олду. Бу отаьын ичярисиня тавандан асылмыш кичик 

бир фяняр ишыг салырды. Отаьын ортасында гырмызы дюшянмиш бир табут гойулмушду. Табутун  ятра-

фына  бешэушяли  улдуз  формасында  йанар  шамлар  дцзцлмцшдц.  Фянярин  ишыьы  табутун  диварлары 

бойужа ичиня йыьылмыш партлайыжылары ишыгландырырды. 

– Мян отуз цчцнжц дяряжяли Роналд Морганын тапшырыгларына щямишя итаят етмишям.– Кешиш 

Варфоломей  бармаьындакы  гара  гашлы  ири  цзцйя  бахараг    йеня  данышмаьа  башлады.–  Табута 

Марийанын юз аьырлыьында тротил гойулмушдур. Архайын ола билярсиниз, эежя саат ийирми цч отузда 

Марийа сабиг Елис Айленд адасына эятириляжяк. Саат ийирми цч тамамдан етибарян биз щамымыз 

орада олажаьыг. Мин няфярдян чох гардашымыз да орайа топлашажаг! “Азадлыг” щейкялинин ичяриси 

бу айин цчцн ян мцнасиб йердир, жянаб йепископ. Щяр ил орада бизим груплар уьурлу айинляр ке-

чирдиб.  Гурбан  кясилмя  айини  битдикдян  сонра  биз  щейкяли  тярк  едяжяйик.  Партлайыш  “Азадлыг” 

щейкялинин  ялиндяки  бюйцк  мяшяли  бцсбцтцн  даьыдажаг!  Бафомет  наминя!  Сонра  биз  дцнйайа 

йени динин эялдийини бяйан едяжяйик! Дцнйанын мяркязи йа мцсялманларын Мяккя шящяридир, йа 

да бизим Нйу-Йорк! 

Сонра о, мобил цзцк васитясиля апардыьы данышыьы битирди вя аьыр аддымларла табута йахынлашды. 

Бир  кянарда  табутун  гырмызы  парчадан  ичлийи  вя  гапаьы  гойулмушду.  О,  ашаьы  яйилиб  табутун 


 

 

305 ичярисиня партлайыжы саат механизмини йерляшдирди. Амма механизми гошмады. Даща сонра кешиш 

Варфоломей бир кянардакы ичлийи эютцрдц вя табутун ичярисиня гойду. Даща партлайыжылар эюрцн-

мцрдц.  Инди  бу  табут  юзцнцн  илк  вя  сон  сащибини  эюзляйирмиш  кими  эюзял  вя  сялигяли  эюркям 

алмышды. 

Френк Магдоналдс бу заман килсянин биринжи мяртябясиндяки йардымчы отагларына бахырды. 

Бураларда бир кимся йох иди. О, килсянин ясас ибадят залына дахил оларкян дя бурада бир кимсяни 

эюрмяди.  Онун  ичярийя  дахил  олмасы  иля  эюйярчинляр  пярвазланыб  йухары  щцжряляря  сары  учдулар. 

Френк  Магдоналдс  алтарын  гаршысына  гядяр  эялди.  Алтарын  шамлары  сюнмцш,  ичяри  бажадан  про-

ъектор ишыьы кими дцшян эцняш шцасынын хяфив ишыьына бцрцнмцшдц. Френк Магдоналдс бармаьыны 

сюнмцш шама тохундурду. Шамын парафини чох йумшаг иди. Сонра о, бармаьыны Мцгяддяс Ма-

рийанын бойаьы тюкцлмцш щейкялиня сцртдц. Щейкял бярк вя кющня иди. Френк Магдоналдс она 

истещза  иля  бахды.  Ииса  Мясищин  барелйефиня  сары  ися  истещза  иля  хач  чевирди.  Даща  сонра  о  щятта 

алтарын архасына да нязяр салды. Буралар тоз басмышвя щюрцмчяк торуна бцрцнмцшдц.  

Килсянин байагкы гапалы отаьында яйниндя узун, гара ябасы, чянясиня гядяр узун саггаллы ке-

шиш  Варфаломей  белини  креслонун  кцряклийиня  сюйкямишди.  О  юз    гаршысында  дуруб,  бахышларыны 

ашаьы дикмиш байагкы йенийетмя гызы оьрун бахышларла сцзцрдц. Йенийетмя гызын башына инди гыр-

мызы юрпяк салынмышды. 

– Марийа, мяним эюзял гызым, сян билсян мян сяни ня гядяр чох истяйирям! Чцнки сян бцтцн 

варлыьынла  Иса  Мясищя  инанан  вя  она  гялбян  ибадят  етмяйи  бажаран  йеэаня  варлыгсан.  Сян  ян 

бюйцк щюрмятя, ещтирама лайигсян, мяним гызым!  

– Мцгяддяс Варфоломей  ата, Сиз мяним етибар етдийим йеэаня  инсансыныз. Ян бюйцк  щюр-

мятя, ещтирама да Сиз лайигсиниз! 

– Сян нежя дя эюзялсян, Марийа! Иса Мясищ юзц сяня ашигдир! Нящайят бу эцн сян юз ряббиня 

говушажагсан!  Мян  сяня  гибтя  едирям,  Марийа!  Бу  эежя  сянин  зяфяр  эцнцндцр!  Сян  артыг  се-

чилмисян. Йягин ки, дцнйайа йени Мясищи сян эятиряжяксян! Биз бюйцк бир эцнцн астанасындайыг! 

Мян  сянин  цчцн  чох  севинирям!  Даща  бир  кимся  сянин  щяйатына  гарыша  билмяйяжяк!  Иса  Мясищ 

Аллащын оьлудур, сянин оьлуна ися мцгяддяс Ииса юзц ата олажаг!  

– Мян онунла эюрцшц чох арзулайырам. Амма инди ичимдя утанжаглыг вар. 

– Бу щисс сянин хислятиндян эялир, Марийа! Мян дя бу саат икили щиссляр йашайырам: сянин Илащи 

мяканда эялин олажаьына севинирям, щям дя бу эцн сяндян айрылажаьыма кядярлянирям. Йягин 

ки, бу бизим сянинля сон эюрцшцмцз, сон сющбятимиздир. Сян юз щяйатынын бу чаьында няйя там 

ямин  олдун,  Марийа?  Охудуьун  гядим  кился  китабларындан  ян  ясас  няляри  юйряндин?  Юз 

дцшцнжялярини сонунжу дяфя мянимля бюлцшя билярсянми, мяним балам!?  

Марийа яллярини синясиндя жцтляди вя онун гаршысында диз чюкдц. 

–  Варфоломей  ата,  Сиздян  айрылмаг  мяня  дя  чох  аьырдыр.  Ижазя  версяйдиниз  цряйимдяки  бу 

фикирляри  дейиб,  Сизи  вя  юзцмц  цзмяздим.  Йягин  ки,  мян  о  али  мяканда  даща  эумращ  эюрцн-

мялийям. Лцтфян, Сиз дя истиращят един. 

Кешиш Варфоломей юз креслосунда гуржаланды. 

– Сян ня данышырсан, Марийа, ня йорулмаг? Мян сяня гулаг асаркян ящвалым дурулур, юзц-

мц эумращ, ращат щисс едирям. Мянимля юз сирлярини сон дяфя бюлцшмяк истямирсянми? Мян щяр 

заман сяни динлямяйя щазырам. 

Марийа мялул бахышларла она бахды, сонра бахышларыны ашаьы дикди.  

– Мяним Сизя щеч вахт билдирмядийим фикирляр дя вар, мцгяддяс ата. Бу сирдян утанырам да 

бир аз. Амма инди нящайят ки, щяр шейи Сизя билдирмяк истяйирям. Бу сиррин иманымы позажаьын-

дан чякинирям йаман. 

Кешиш Варфоломей ещтийатла вя марагла: 

– Буйур, мяним гызым, сюйля, ичин ращат олсун, – деди. 

–  Бу  чох  чятиндир,  мцгяддяс  ата.  Щамы  мяни  дяли  щесаб  едиб  ял-голуму  синямдя  ган-

далладыьы бир вахтда Сиз мяня щяйан олдунуз, мяни о мцдщиш хястяханадан бурайа эятирдиниз. 

Бурада кимся мяним ибадятимя мане олмады. Бу йахшылыьын явязини Сизя гайтара билмяйяжяйям.  

 

306 Амма... амма сон вахтлар мяня еля эялир ки, Сиз бунлары Ииса Мясищ хатириня дейил, няся бир айры 

мягсядля едирсиниз. Буна эюря Сиздян цзр истяйирям, анжаг бу шцбщяляр мяни наращат едир. 

Кешиш Варфоломей дурухуб галды, бир анлыг няся дейяжяйини билмяди. Сонра цзцня тябяссцм 

ифадяси верди. 

– Наращат олма, мяним балам, сяни Иблис наращат едир. Сян онун вясвясясиня уйма! 

Марийанын эюзляри йашарды.  

– Мян бу дцнйада ня гадынлары, ня дя кишиляри анламадым! Щамы щяр ан Иблися уйур, Ряб-

бимя  гаршы  гийам  едир!  Инди  мян  дя  Иблися  уйуб  Сиздян  шцбщялянмяйимя    эюря  чох  цзэцням. 

Амма мян юз Ряббимя гаршы гийам етмирям. Бунлар мадди дцнйанын хислятиндян эялян дуй-

ьулар дейилми? Мян буну анлайа билмирям! Бу мадди дцнйадан айрылмаг, юз Ряббимя говуш-

маг мяним цчцн бюйцк сяадятдир! 

–Сян щаглысан, мяним балам! 

–Мяним дярк етдийим бу щягигятляр Сиздян башга даща кимя лазымдыр ки? Инсанлар юзлярини 

ряббиляриня тяслим едиб, нятижядя фювгялбяшяр илащи кейфиййятляря говушмаг вя бу дцнйада икян 

жяннят щяззини бир азжа да олса дадмаг явязиня щакимиййят, мянсяб, вар-дювлят иддиаларына дц-

шцрляр, башгаларынын цзяриндя аьалыьын мцвяггяти ширинлийиня мейл едирляр! Ахы нийя? Щятта юзцнц 

Аллащ щесаб едянляр дя олду. 

– Елядир, мяним балам! Щярчянд ки, юзлярини Аллащ щесаб едянляр бу щяйатда чох шейя наил 

олдулар, амма щяр шейя щаким ола билмядиляр. Щятта онларын юз юмцрляриня дя щаким ола билмяк 

гядяр  гцдряти  чатмады.  Дцнйанын  ян  бюйцк  тиранлары  –  Македонийалы  Александр,  Чинэиз  хан, 

Наполеон Бонапарт, Адолф Щитлер, Иосиф Сталин, Лори Чанчанетта, Виктор Каллориази юз юмрцнцн 

аьасы ола билдими?  

–  Щамысы  сон  дяряжя  ажиз  инсанлар!  Биржяси  дя  юлцмсцзлцйя  наил  олмады.  Там  мянасында 

юзцнц, юз щяйатыны идаря етмяйи бажармайанлар бцтцн дцнйанын идаря олунмасына иддиа етдиляр. 

Онлар Иблисин достлары дейилми? 

– Бяли, мяним балам! Инсан бу щяйатда мювжудлуьунун ясас мащиййятини анламаг истямир 

вя яввялдян истямяди.  

– Чцнки бу чох чятин вя чох узун бир йол иди, мцгяддяс ата! Адына юмцр дейилир. Ябядий-

йятя, ябяди эюзяллийя, бюйцк щагга, мяняви щяззя, битмяйян хошщаллыьа наил олмаг асан вя гыса 

йолдан кечмяз ки! Ян азы онун шярафяти олмаз! Инсан юмру она бунун цчцн верилир. Лакин о бу 

юмрц бу йола щяср едирми? Ахы о ня  цчцн йашайыр? Бу йашайышын мягсяди, мярамы щарайадыр? 

Щяр  кяс  буну  билирми?  Щалбуки,  няляри  билмяся  дя,  бунларын  жавабыны  щюкмян  билмялидир. 

Инсанлыг эюзляри йумулу щалда эедир. Нядян о эюзлярини ачмаг истямир! Ахы гаршыда учурум да 

ола биляр! 

– Билянляр дя анламыр, щамы она ямял едя билмир! 

– Мцгяддяс ата, Сиз юйрятдиниз ки, йалныз Иблися уйанлар цчцн бу мцмкцн дейил! Иблис инсана 

онун бядянжя бюйцк вя йа кичик, гцдрятли вя йа ажиз олдуьуна эюря йох, имансыз олдуьуна эюря 

галиб эялир. Буна илк сябяб Щявва ананын Иблися уймасы олду. Иблис инсанын сябрини ялиндян алды 

вя  ону  юз  няфсиня  гурбан  етди.  Сонра  эялян  бир  чох  инсанлар  бунун  сящв  олдуьуну  баша  дцш-

дцляр вя хошбяхт олдулар. Ким ки, буну анламады, юзцнц вя сонра эялян няслини дя бядбяхт еляди. 

Буна  эюря  дя  инсанлыг милйон  илдир  тез  баша  эялян,  эюзля  эюрцнян,  мадди  дуйумлу,  ани  ляззят 

бяхш едян няалиййятляря жан атыр. Пейьямбярляр инсанлыьы доьру йола щидайят едир, амма инсанлыг 

Иблися алданыб, яйри йолун гысалыьына вя даща тез баша йетмясиня уйур. Ахы нийя, ня цчцн?! 

– Щягигят сянин дедийин кимидир, мяним балам! 

–Инсан жямиййяти юз йаранышы иля Аллаща топлум щалында даща мющтяшям ибадят етмяйя, ка-

инаты олунан дуаларын хош райищясиня бцрцмяйя, бяшяриййяти даща да паклашдырмаьа, мяляклярля 

ращат  цнсиййятя  чатдырмаьа  боржлу  икян  бунун  яксиня  хидмят  етди.  Чцнки  инсан  жямиййятинин 

формалашма дюврцндя тяяссцф ки, она даща адил вя даща иманлы шяхсляр дейил, голузорлулар рящ-

бярлик етдиляр. Онлар сайжа даща чох, физики жящятдян даща гцдрятли идиляр. Она эюря дя инсан жя-

миййяти  формалашма  дюврцндя  аьла,  зякайа  вя  имана  дейил,  чохлуьун  азлыг  цзяриндя  тясириня 

ясасланды. Лап мешя ганунлары кими. Инсан тябиятин бир щиссяси олса да мешя ганунлары она аид 


 

 

307 олмамалы иди! Кцтлянин эялдийи нятижяйя, онун сечиминя табе олан жямиййятдян ня эюзлямяк олар 

ки?! 


–Сян щаглысан, мяним балам!  

–Дцнйада бир кяря щалаллыьын итмяси, щаггын тапдаланмасы, ядалятин позулмасы иллярдян илляря 

зянжирвари  кечир–  реаксийа  кими.  Нятижядя  бу  щагсызлыг,  ядалятсизлик,  щарамлыг  артыб,  дцнйаны 

бцрцйцр. 

–  Сян  йеня  дя  щаглысан,  мяним  балам!  Сянин  бу  фикирлярин  мяни  щейрятляндирир.  Сян  бу 

фикирляри щарада юйряндин, щарадан охудун, кимдян ешитдин?  

– Мян бунлары юз дцшцнжяляримдян охудум, мцгяддяс ата!  

– Нежя?! Ащ, Марийа, сян мцгяддяс рущларла цнсиййятдями олдун? Бялкя сян дцнйанын ин-

дики щяддя чатмасында ян чох кимляри эцнащкар олдуьуну да билирсян. 

Марийанын нязярляри мяжщул нюгтяляря дикилди.  

– Ян бюйцк эцнащ сащибляри?.. Бялкя демяйим? 

– Мян беля эюрцрям, сяни даима мцгяддясляр шярафтляндирир, мяним балам. Сян юз илдийини 

сюйлямякдян чякинмя.  

– Каш ки, щамы Сизин кими олайды, мцгяддяс ата! Мянжя ян бюйцк эцнащкарлар ясил щягигят-

ляри башгаларындан даща чох, даща дягиг билян, амма она ямял етмяйян дин хадимляридир! 

Кешиш  Ворфоломейин  эюзляри  бярялди  вя  о  чятинликля  удгунду.  Марийа  онун  цзцня  бахмыр, 

санки бир кянарда мяжщул нюгтялярля данышырды. 

– Сонра ифритяляр эцнащкардыр! Дцнйа гадынларын мякриня бцрцнмцшдцр, мцгяддяс ата! Бя-

шяриййятя йени вя пак инсан вермяли икян гадынлар юзлярини бу мцгяддяс миссийадан азад етдиляр. 

Ясил Ана олмаьы бажармайан гадынларын киши нязяриндя ня гядяр дяйяри вар ки! Явязиндя онлар 

кишиляр  цчцн  щяйат  йолдашы  дейил,  йалныз  щязз  вя  яйлянжя  мянбяйиня  чеврилдиляр.  Ясил  ана  олма-

дыгда, ясил ата да олмур! Даща ня ясил киши вар,ня дя ясил гадын! 

Кешиш Варфоломей кюйняйинин цст дцймясини ачды, алнынын тярини силди.  

– Бяшяриййятин бу эцнц цчцн бцтцн йаланчы шаирляри вя халгы даща мящарятля алдадараг онун 

башына кечян сийасятчиляри лянятлямяк лазымдыр! 

Кешиш Варфоломей ону тяряддцдля вя зянд иля сцздц. 

– Мян сянинля разыйам, мяним гызым. Амма даща вахтдыр. – О, айаьа галхды.– Сян бцтцн 

бунлары Иса Мясищя данышмаьы унутмайасан. Бу эежя йарысы о сяни Еллис Айленд адасында ужалан 

“Азадлыг” щейкялинин ян ужа нюгтясиндя эюзляйяжяк. 

Марийанын эюзляри йенидян йашарды. 

–Мян бу хошбяхтлийя инана билмирям, мцгяддяс ата!  

Кешиш  Варфоломей  айаьа  галхды,  эедиб  стол  цстцндя  ичярисиня  гара  майе  сцзцлмцш  бир  мис 

жамы эютцрдц вя Марийанын гаршысына эялди. 

–  Сян  о  Илащи  мягама  юз  эерчяк  дуйьуларынла  чата  билмязсян,  мяним  балам.  Иса  Мясищин 

нуру гаршысында дуруш эятиря билмяк цчцн сяня йатмаг лазымдыр. Ади инсан эюзляри о нурун гар-

шысында  кор  ола  биляр.  Сян  йухуда  икян  о  сянин  бясирят  эюзлярини  ачажаг  вя  сянинля  кябин  кяс-

дирмяк цчцн ялляриндян тутуб, Аллащын дярэащына апаражаг! Ал бу шярбяти ич вя бу табута узан, 

мяним гызым! 

Марийанын  эюз  йашлары  йанагларыны  ислатмышды.  О,  щяйяжандан  титряйян  яллярини  иряли  узадыб 

кешиш Варфоломейин ялиндян мис жамы алмаг истяди. Бу заман  бахышлары бир кянарда бешэушяли 

улдуз  формасында  дцзцлцб  йанан  шамлара  вя  ортада  гырмызыйа  бойанмыш  ачыг  табута  сары 

йюнялди  вя о тез яллярини эерийя чякди. 

– Мцгяддяс ата, бу  табут нядян гырмызыйа бцрцнмцшдцр?  – дейя  щейрятля сорушду.– Мян 

йухуларымда юз табутуму щямишя мави рянэдя эюрмцшям! 

Кешиш Варфоломей бу сюзлярдян чашды, додагларыны чейняйяряк бир гядяр ня дейяжяйини билмя-

ди.  Бу  заман  Марийа  айаьа  галхды  вя  гапыйа  сары  йюнялди.  Йалныз  бундан  сонра  кешиш  Вар-

фоломей тез иряли кечиб, онун гаршысыны кясди. 


 

 

308 –  Марийа,  мяним  гызым,  бу  ки,  юлцм  табуту  дейил!–  деди.–  Бу  сянин  той  табутундур,  она 

эюря дя гырмызы бойанмышдыр! Сян илк бяшяр ювладысан ки, цч мин йедди йцз ялли илдян сонра Иса 

Мясищин зцщцр етдийи эцн, онун ханымы олмаг шяряфиня наил олурсан! 

Марийанын ялляри щейранлыг вя мясумлуг жошгусу иля синясиндя жцтлянди, бахышлары ашаьы мяж-

щуллугда долашды. 

– Мцгяддяс ата, мян бяшяриййятин анасы  олмаг шяряфиня  лайигямми? Бу чох чятин дейилми? 

Ииса  Мясищя  лайиг  олмаг!  Ичимдя  бир  шцбщя  долашды.  Изн  верин  бир  даща  ибадят  едим.  Дейясян 

иманымда камил олмадым. 

Кешиш Варфоломейин гашлары гязябля йыьылды, эюзляри парылдады, додаглары сяйриди, амма сон 

анда о юзцнц яля алыб эцлцмсяди. 

–  Буйур,  мяним  гызым,–  деди  вя  яли  иля  гапыны эюстярди.–  Иманында  зярряжян  лякя  олмама-

лыдыр. Амма чалыш ки, йубанмайасан. Биз узун бир йола чыхмалыйыг. 

Марийа отагдан тялясик чыхды. Дящлиздян онун башмагларынын узаглашан сясляри ешидилди. Ке-

шиш Ворфоломей ялиндяки жамы нифрятля шамлара сары йеря чырпмаг истяди. Амма йеня дя сон анда 

юзцнц яля ала билди вя эятириб столун цстцня гойду. Эерийя чевриляркян бирдян о ня эюрдцся, дик-

синди, “Ващ!” дейя гышгырыб, эерийя тулланды вя ялляринин цстц иля эюзлярини тутмаьа чалышды. Онун 

гаршысындакы алагаранлыгда, щаваны йарараг аь либаслы, аь саггалы, ужабойлу бир киши иряли чыхырды. 

– Сян кимсян?! Эирам? Ишыьын гаранлыьы! Гаранлыьын рущу! Мян ахы сяни эюрмцшям! Йох, бу 

сян дейилсян! Эет бурдан! Дяф ол! Дяф ол! 

Бу эюрцнян аьлибаслы шяхс Делыйвер Жуна иди. Онун гашлары дцйцнлянмишди. 

–  Кешиш  Варфоломей,  сян  жящянням  одунда  йанажагсан!  -деди.-  Илащи  дярэащында  мян  щяр 

шейя шащидлик едяжяйям. Инди о шярбяти сян ич ки, мяним диванымда дуруш эятиря билясян. 

Горхудан кешиш Варфоломейин бядяни вя эюз гапагларыны юртян ялляри ясирди. 

– Кыш! Кыш! Сян мяндян ня истяйирсян!? Сян кимсян? Йох, Эирам дейилсян! 

– Бош вер юз Эирам Иблисиня! Марийа Едмонд Паоло Иблися гурбан верилмяйяжяк! - Делыйвер 

Жуна  астажа  деди.–  Биз  Марийаны  тапдыг,  сечдик,  юзцмцзля  апаражаьыг!  О  бизим  щимайя-

миздядир. 

– Сян Иса Мясищсян?! Иса Мясищ!!! Гоймарам жанымы сян аласан! 

Кешиш  Варфоломей  эюзлярини  ачмадан,  дящшят  ичиндя  гышгырды,  сонра  бир  ялини  узадыб,  стол 

цстцндяки мис жамы эютцрдц вя щювланак башына чякиб, сонадяк ичди. 

Делыйвер Жунанын додагларында тябяссцм эюрцндц. 

– Инди юз табутуна узана билярсян, Иблисин нюкяри кешиш Варфоломей!Эет ишыьын гаранлыьына, 

гаранлыьын рущуна сары! 

Кешиш Варфоломей сянтирляди, амма Делыйвер Жунанын ялинин ишаряси иля санки бир гцввя онун 

ялиндян тутуб, йыхылмасына имкан вермяди, ону эюрцнмяз голлар цстцня алыб, щавада учурдараг 

табута йахынлашдырды. Кешиш Варфоломей даща юзцндя дейилди. Эюрцнмяз гцввя ону астажа бу 

гырмызы  табутун  ичярисиня  узатды.  Сонра  Делыйвер  Жунанын  бахышлары  алтында  табутун  гапаьы 

галхды вя ону гапады. Ейни заманда ятрафдакы бцтцн шамлар сюндц. 

Ашаьыда - алтарын гаршысында диз цстцня чюкмцш Марийа Едмонд Паолонун башында йеня аь 

юртцк варды вя о “Ииса Мясищ, сян мяни дцнйамызы хилас етмяйя мцвяффяг ет!” дейяряк дуа едир-

ди. 

Кился  таванынын  цст  пянжяряляриндя  отурмуш  ики  эюйярчин  башыны  йана  яйяряк  ашаьыйа  бах-маьа чалышыр, астадан гургулдайырды. Щараданса бир аь эюйярчин учараг ашаьыйа, Марийайа сары 

енди.Ашаьыйа ендикжя о аь либаслы  бир гожайа чеврилирди. 

Бир аздан биналарын арасы иля бир щидрофил щавада ащястя сцрятля учур, эур ишыьы гаршыйа чыхан 

щцндцрмяртябяли  биналары  ишыгландырырды.  Онун  дамына  гырмызы  рянэли  табут  гойулмуш,  щяр 

тяряфдян кяндирля мющкям баьланмышды. 

Френк  Магдоналдс  сцкан  архасында  отуруб  инди  даща  артыг  севинж  ичярисиндя  вя  ужадан 

охуйур, учаркян буна ещтийаж олмаса да сцканы саьа-сола щярлядирди.  Арха отуражагда инди ики 

няфяр  отурмушду.  Онлардан  бири  яллярини  синясиндя  жцтляйиб,  дурмадан  дуа  едян  Марийа  Ед- 

 

309 монд Паоло иди. Делыйвер Жуна ися хошбяхт тябяссцмля эцлцмсяйирди. Арада бир дяфя о салонун 

таванына ишаря едяряк: 

– Френк, яэяр сян билсян биз бу саат цстцмцздя “Азадлыг” щейкялиня сары яслиндя ня апарырыг, 

щеч бу гядяр бяхтявяр охумазсан!– деди. 

Йахынлыгда  эюрцнян  щцндцрмяртябяли  биналардан  биринин  дам  артырмасында  бир  няфяр  оту-

руб, айаьыны ашаьы салламышды вя бу алагаранлыгда саксафон чалырды. Делыйвер Жуна бу мянзяря-

йя бахмасы цчцн устуфжа Марийа Паолойа ишаря етди. Марийа Паоло бу мянзяряйя дярдли тябяс-

сцмля бахды вя дяриндян кюкс ютцрдц.  

– Мян даща кимя инанмалы олдуьуму билмирям, жянаб!– деди.– Щамынын мяни дяли щесаб ет-

дийи  бир  вахтда  Варфаломей  ата  мяни  баша  дцшдц,  хястяханадан  гачыртды,  юз  йанында  го-

руду,..Амма...  Щярдян бязи шцбщяляр мяни наращат едирди, анжаг щеч  тясяввцр етмяздим ки... 

Ахы о буну ня цчцн едирди? 

Делыйвер Жуна цзцндя хяфив тябяссцмля онун башына сыьал чякди. 

– Марийа Едмонд Паоло. Ону жялб едян сянин тямиз гялбли, пак ягидяли, дини иманлы олмаьын 

иди. Онлар беляжя чох эянжи сонрадан Иблися гурбан верибляр. Бир вахтлар штатларда мювжуд олан 

минлярля килсядян инди йалныз бир нечяси галыб, онлар да гябристанлыг килсяси кими фяалиййят эюстя-

рир. Галанлары йа даьыдылыб, ляьв олунуб, йа да притона чеврилиб. Кешишлярин ися чоху йа мцхтялиф 

яхлагсыз  хидмятляря, жинайяткар груплара, йа да Иблися  хидмят едир. Онлар тямиз, пак инсанлары 

адятян еля йенийетмя дюврцндяжя мящв едирляр. Сянин кими унудуланлары вя даща иманлы оланлары 

ися Бюйцк Иблися гурбан верирляр. Бу бир реаллыгдыр! Анжаг бу реаллыг бизим Френкин дцшцндцйц 

реаллыглардан щеч ня иля фярглянмир. Сян ки табутун ичярисиндяки партлайыжылары эюрдцн. 

Марийа Паолонун эюзляри йол алды. 

– Хатырлайырам, щярдян онун йанына шцбщяли адамлар эялярди. Бир дяфя йухудан айылдым вя 

онлары юз гаршымда даиряви щалда отуруб няся бир айин ижра етдиклярини эюрдцм. Йердя бешэушяли 

улдуз рясми чякилмиш,    йанар шамлар дцзцлмцшдц. Варфоломей  ата бунун мяним саьламлыьым 

цчцн важиб олдуьуну билдирди. Бяд рущлары говдугларыны деди. Сонра узун мцддят юзцмц язэин, 

йорьун, хястя щисс елядим.  

– Онлар сянин дахили енеръини чякмякля мяшьул олублар. Йенийетмя оьлан вя бакиря гызларда 

бу енеръи даща чох олур. Вампирляр цчцн бу щеч дя щяр заман яля дцшмяз. 

– Щеч онлары эюрмядян дя бу щал мяндя тез-тез баш верир.  

–  Демяли,  ян  бюйцк  вампир  еля  кешиш  Варфоломейин  юзц  имиш.  Щяр  эцн  сянинля  сющбятляр 

заманы о сяндян саф енеръи чякирмиш. Яксяр инсанлар инди защирян инсан кими эюрцнся дя, дахилян 

шейтандан бетярдир. Сян ки бунлары онунла сон сющбятиндя айдын ифадя едирдин. 

– Сиз буну ешидирдиниз? 

– Биз сяни вя инсанлыьы чох бюйцк тящлцкядян горумаьа чалышырыг. Она эюря дя бязян фювгял-

бяшяр кейфиййятлярдян дя истифадя етмяк лазым эялир. Чалыш ки, даща щеч няйя тяяжжцб етмяйясян. 

Сянин цзяриня, Марийа, чох бюйцк вязифя дцшцр. Сян вя биз буна наил ола билярикся, инсанлыг бор-

жумузу  йериня  йетирмиш  оларыг.  Сян  бунун  фяргиндясянми?  Бу  барядя  йахшыжа  дцшцнмяйин 

лазымдыр. Бир аздан юзцн чох шейин шащиди олажагсан. 

– Одур! – Бирдян Марийа Паоло щювланак щалда сясини галдырды, бармаьыны ирялийя тушлады вя 


Yüklə 7,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   89
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin