1. 2 il ə vv ə l dö ş qYüklə 351,74 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/16
tarix10.12.2016
ölçüsü351,74 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

1. 2 il 
ə
vv
ə
l dö
ş
 q
əfə
sinin aç
ı
q yaralanmas
ı
na gör
ə
 torakotomiya icra edilmi
ş
 x
ə
st
ə
nin

sik yerind
ə
 öskür
ə
k zaman
ı
 yum
ş
aq konsistensiyal
ı şiş
kinlik mü
ə
yy
ə
n olunur. 
İ
lk
növb
ədə
 n
ədə

ş
übh
ələ
nm
ə
k olar?
A) Dö
ş
 q
əfə
si divar
ını
n hematomas
ı
B) Dö
ş
 q
əfə
si divar
ını
n absesi
C) A
ğ
ciy
ə
r y
ı
rt
ığı
D) Dö
ş
 q
əfə
si divar
ını
n lipomas
ı
E) A
ğ
ciy
ə
r v
ərə
mi
2. Toksiki adenoma zaman
ı
 c
ə
rrahi müalic
ə
:
A) 
İ
ki t
ərə
fli subtotal, subfassial rezeksiya
B) Qalxanvari v
ə
zin h
ə
r iki pay
ını
n total ç
ı
xar
ı
lmas
ı
C) Qalxanvari v
ə
zin müvafiq pay
ını
n rezeksiyas
ı
D) Qalxanvari v
ə
zin boyun hiss
ə
sinin rezeksiyas
ı
E) Boyun limfadisseksiyas
ı
3. A
ğ
ciy
ə
r y
ı
rt
ığını
n yaranmas
ını
n ilkin dövründ
ə
 apar
ı
lmayan müalic
ə
 üsulu. . .
A) Dö
ş
 q
əfə
sin
ə
 kip sar
ğı
(bandaj)
B) Öskür
əkə
lehin
ə
C) Inhalyasion terapiya
D) C
ə
rrahi müalic
ə
E) A
ğrıkə
sici
4. A
şağı ə
traf arteriyalar
ını
n obliterasiyaedici x
ə
st
ə
likl
ə
rinin etioloqiyas
ı
nda 
ə
n vacib
ekzogen faktorlar:
1) Nikotinin orqanizm
ə
 xroniki t
ə
siri
2) Yan
ı
qlar
3) Ümumi 
əsə
b g
ə
rginliyi,
4) Travma
5) Soyuqlama
Düzgün cavab kombinasiyas
ını
 seçin
A) 1, 3, 5
B) 3, 4,5
C) 2, 3 4

D) 1, 2, 3
E) 1, 4, 5.
5. 
Ə
traflar
ı
n magistral arteriyalar
ını
n k
ə
skin trombozunun erk
ə
n dövrü üçün xarakterik de-
yildir:
A) a
ğrı
B) k
ə
skin ödem
C) d
ə
rinin avaz
ı
mas
ı
D) paresteziyalar
E) n
ə
bzin itm
ə
si
6. Tietze sindromu n
ə
dir?
A) Plevrit
B) Kostoxondrit
C) Mediastinit
D) Qab
ırğ
an
ı
n osteomieliti
E) Pnevmoniya
7. A
ğ
ciy
ə
rin xroniki absesi il
ə
 yatan x
ə
st
ədə
 hans
ı
 a
ğı
rla
ş
ma bu x
ə
st
ə
lik üçün xarakterik
deyil?
A) Qanaxma
B) Aortan
ı
n anevrizmas
ı
C) Sepsis.
D) Piopnevmotoraks
E) Adenokarsinoma
8. Kostoxondrit 
ə
n çox kiml
ə
rd
ə
 rast g
ə
lir?
A) Mür
ə
kk
ə
b co
ğ
rafi zonada olan 
ə
sg
ə
rl
ə
rd
ə
B) b
ədə
n t
ə
rbiy
ə
si mü
ə
lliml
ə
rind
ə
C) a
ğı
r k
ə
ll
ə
-beyin travmas
ı
 alan x
ə
st
ələ
rd
ə
D) a
ğı
r c
ə
rrahiyy
ə əmə
liyyatlar
ı
 keçir
ə
n x
ə
st
ələ
rd
ə
E) fizioterapiya il
ə
 m
əşğ
ul olan h
ə
kiml
ə
rd
ə
9. Tietze sindromunu müalic
ə
sin
ə
 n
ə
 daxil deyil?
A) Radioterapiya
B) 
İ
stirah
ə
t, h
ərəkə
t m
ə
hdudlu
ğ
u
C) QS
İƏ
D
D) C
ə
rrahi müalic
ə

E) Steroidl
ə
r
10. Tiroid x
ə
st
ə
likl
ə
rinin ilkin diaqnostikas
ı
nda hans
ı
 müayin
ə
 mütl
ə
q deyil?
A) Klinik müayin
ə
B) USM
C) Tiroid hormonlar
ı
D) Radioizotop müayin
ə
E) 
İ
nc
ə
 iyn
ə
 biopsiyas
ı
11. Düz çarpaz v
ə
 ya “kross-matç” s
ı
na
ğını
n müsb
ə
t n
ə
tic
ə
sin
ə ə
sas
ə
n n
ə
 dem
ə
k olar?
A) 
əhə
miyy
ə
t k
ə
sb etmir
B) yaln
ı
z böyr
ə
k transplantasiyas
ı
na göst
ə
ri
ş
dir
C) yaln
ı
z orqan kompleksinin transplantasiyas
ı
na göst
ə
ri
ş
dir
D) Orqan transplantasiyas
ı ə
ks göst
ə
ri
ş
dir
E) Orqan transplantasiyas
ı
 göst
ə
ri
ş
dir
12. Mondor x
ə
st
ə
liyi n
ə
dir ?
A) dö
ş
 q
əfə
sinin deformasiyas
ı
B) dö
ş
 q
əfə
sinin ön-yan venas
ını
n s
ə
thi tromboflebiti
C) dö
ş
 q
əfə
sinin yay
ı
lm
ış
 fleqmonas
ı
D) pnevmoskleroz
E) bronxial fistula
13. A
şağı ə
traf
ı
n magistral venalar
ını
n trombozunun yay
ı
lmas
ını
n qar
şısını
 almaq

qs
ə
di il
ə
 apar
ı
lan müalic
ə
vi t
ə
dbirl
ərə
 hans
ı
lar aiddir?
1) Vi
ş
nevski maz
ı
 il
ə
 kompresl
ə
r
2) Antibiotikl
ə
r
3) Ciddi yataq rejimi
4) Antikoaqulyant terapiya
5) Antiaqreqant terapiya
6) 
Ə
traf
ı
n elastiki bintl
ə
nm
ə
si
Düzgün kombinasiya seçin:
A) 1, 2, 3
B) 1,5,6
C) 4, 5, 6
D) 2, 5, 6

E) 3, 4, 5
14. Mondor x
ə
st
ə
liyinin a
ğı
rla
ş
malar
ı
na hans
ı
 aid deyil?
A) sepsis
B) tromboemboliya
C) fleqmona
D) mastit
E) limfadenit
15. X
ə
st
ə
xanada 40 – 50 ya
ş
 aras
ı
nda qalxanab
ə
nz
ə
r v
ə
zi x
ə
st
ə
likl
ə
ri il
ə ə
laq
ə
dar 5 x
ə
st
ə
əmə
liyyat olunmu
ş
dur. Histoloji müayin
ə
nin n
ə
tic
ələ
rin
ə ə
sas
ə
n Papillyar, Follikulyar,
Medullyar, Hurtle hüceyr
ə
li v
ə
 Anaplastik formal
ı şiş
 a
ş
kar edilmi
ş
dir. Bu x
ə
st
ələ
rd
ə
proqnozun yax
şı
dan pis
ə
 do
ğ
ru nec
ə
 d
ə
yi
şəcə
yini göst
ə
rin.
A) Papillyar, Medullyar, Hurtle hüceyr
ə
li, Follikulyar v
ə
 Anaplastik
B) Follikulyar, Papillyar, Hurtle hüceyr
ə
li, Medullyar v
ə
 Anaplastik
C) Papillyar, Hurtle hüceyr
ə
li, Follikulyar, Anaplastik v
ə
 Medullyar
D) Papillyar, Follikulyar, Hurtle hüceyr
ə
li, Medullyar v
ə
 Anaplastik
E) Papillyar, Follikulyar, Hurtle hüceyr
ə
li, Anaplastik v
ə
 Medullyar
16. Dö
ş
 divar
ını

ə
n çox rast g
ələ
n xo
ş
xass
ə
li tör
əmə
si hans
ıdı
r?
A) Lipoma
B) Kavernoz limfangioma
C) Rabdomioma
D) Osteoxondroma
E) Eozinofil qranuloma
17. Hans
ı
, divararal
ığı
na infeksiyan
ı
n yay
ı
lma yollar
ı
na aid deyil?
A) hematogen
B) limfogen
C) t
ə
mas (kontakt)
D) implantasion
E) aerogen
18. Qab
ırğ
alar
ı
n 2 sm-lik osteoxondromas
ını

ə
n yax
şı
 müalic
ə
 üsulu hans
ıdı
r?
A) Seqmentar qab
ırğ
a rezeksiyas
ı
B) Bir qab
ırğ
an
ı
n ç
ı
xar
ı
lmas
ı
C) 2 sm-lik ara il
ə
 qab
ırğ
a rezeksiyas
ı
D) 
İ
ki qab
ırğ
an
ı
n ç
ı
xar
ı
lmas
ı
E) Lokal ç
ı
xar
ı
lma

19. Ku
ş
inq sindromlu x
ə
st
ələ
rd
ə
 köklük v
ə əzələ
 z
ə
ifliyi daha çox hans
ı
 sistemin
ağı
rla
ş
malar
ı
na s
əbə
b olur?
A) H
ə
zm
B) 
İ
mmun
C) Sinir
D) Ür
ə
k – qan – damar
E) T
ənə
ffüs
20. Hans
ı
 x
ə
st
ə
lik qab
ırğ
alar
ı
n osteomieliti il
ə
 a
ğı
rla
ş
a bil
ə
r?
A) xroniki pnevmoniya
B) a
ğ
ciy
ə
rl
ə
rin emfizemas
ı
C) xroniki bronxit
D) a
ğ
ciy
ə
r infarkt
ı
E) xroniki irinli plevrit
21. A
ğ
ciy
ə
rl
ə
rin k
ə
skin absesind
ə
 t
ə
xir
ə
sal
ı
nmaz 
əmə
liyyata göst
ə
ri
ş
 n
ə
dir?
A) Artan intoksikasiya a
ğı
r sepsis
B) Sa
ğ
lam a
ğ
ciy
ə
rd
ə
 pnevmoniyan
ı
n inki
ş
af
ı
C) K
ə
skin qaraciy
ə
r v
ə
 böyr
ə
k çat
ış
mazl
ığını
n inki
ş
af etm
ə
si
D) T
ə
krari qanaxman
ı
n olmas
ı
E) A
ğ
ciy
ə
rin x
ə

ə
nginin inki
ş
af
ı
22. Bronxektaziya x
ə
st
ə
liyi zaman
ı
 hans
ı əmə
liyyat icra olunmur?
A) Pulmonektomiya
B) Lobektomiya
C) Bilobektomiya
D) Seqmentektomiya
E) Pnevmotomiya
23. K
ə
skin mediastinit hans
ı
 toxuman
ı
n iltihab
ıdı
r ?
A) divararal
ığını
n
B) 
əzələlə
rin
C) piyliyin
D) ba
ş
 beynin
E) qarn
ı
n ön divar
ını
n
24. Süd v
ə
zinin sektoral rezeksiyas
ı
 üçün göst
ə
ri
ş
dir:

A) Diffuz mastopatiya
B) 
İ
rinli mastit
C) Pedjet x
ə

ə
ngi
D) Ginekomastiya
E) Düyünlü mastopatiya
25. Ön mediastinit üçün 
ə
n xarakterik 
ə
lam
ə
t hans
ıdı
r?
A) quru öskür
ə
k
B) udqunman
ı
n pozulmas
ı
C) bo
ğ
ulma
D) h
ə
rar
ə
tin yüks
ə
lm
ə
si
E) ba
şı
 arxaya 
əyə
nd
ə
 a
ğrını
n artmas
ı
26. Mediastinit üçün hans
ı
 m
ə
cburi v
ə
ziyy
ə
t daha xarakterikdir?
A) ba
şı
 ön
ə ə
ym
ə
kl
ə
 yar
ı
moturaq v
ə
ziyy
ə
t
B) uzan
ı
ql
ı
 v
ə
ziyy
ə
t
C) ayaqüstü narahat v
ə
ziyy
ə
t
D) sa
ğ
 yan
ı
 üst
ə
 uzanmaq
E) sol yan
ı
 üst
ə
 uzanmaq
27. Xroniki mediastinitd
ə
 hans
ı
 müalic
ə
 üsuluna üstünlük verilir?
A) c
ə
rrahi müalic
ə
B) 
ş
üa müalic
ə
si
C) divararal
ığını
n drenaj
ı
D) fizioterapevtik müalic
ə
E) medikamentoz
28. A
şağı
dak
ı
 x
ə
st
ə
likl
ə
rin hans
ı
nda öd kis
ə
sind
ə
 da
ş
 olmad
ı
qda bel
ə
 yana
şı
 c
ə
rrahi
müalic
ə
 kimi mütl
ə
q Xolesistoektomiya göst
ə
ri
ş
dir?
A) Salmonellez
B) Somatostatinoma
C) 
İ
nsulinoma
D) Lyamblioz
E) PP-oma
29. Mediastinit zaman
ı ə
sas diaqnostika üsulu hans
ıdı
r ?
A) Rentgenoqrafiya
B) Morfoloji müayin
ə

C) Bronxoskopiya
D) USM
E) KT
30. A
ğ
ciy
ə
rin absesi olan x
ə
st
ədə
 piopnevmotoraks
ı
n inki
ş
af
ı
 zaman
ı
 ilkin seçim
hans
ıdı
r?
A) Torakotomiya
B) Yaln
ı
z antibakterial terapiya
C) Plevra bo
ş
lu
ğ
unun drenajlanmas
ı
D) Proteolitik fermentl
ə
rin endobronxial yeridilm
ə
si
E) Sitostatikl
ə
rin yeridilm
ə
si
31. Xroniki mediastinitd
ə
 c
ə
rrahi müalic
əyə
 göst
ə
ri
ş
dir :
A) x
ə
st
ə
nin ümumi v
ə
ziyy
ə
tinin a
ğı
rla
ş
mas
ı
B) h
ə
rar
ə
tin yüks
ə
lm
ə
si
C) asimptomatik xroniki mediastinit
D) divararal
ığı
 orqanlar
ı
n s
ıxı
lmas
ı
E) dö
ş
 q
əfə
sind
ə
 a
ğrını
n olmas
ı
32. Hans
ı
 x
ə
st
ə
lik organ donasiyas
ı
 üçün 
ə
ks göst
ə
ri
ş
 deyil?
A) Hepatit B
B) B
ə
dxass
ə
li tör
əmə
C) Sepsis
D) Hepatit 
С
E) K
ə
ll
ə
-beyin
33. K
ə
skin mediastinitd
ə ə
n çox rast g
ələ
n mikroflora:
A) aerob
B) göb
ələ
k
C) qar
ışı
q (aerob v
ə
 anaerob)
D) anaerob
E) qeyri-klostridial anaerob
34. Süd v
ə
zi x
ə

ə
ngind
ə
 daha çox hans
ı
 kvadrant z
ədələ
nir?
A) yuxar
ı
-bay
ı
r
B) a
şağı
-xarici
C) yuxar
ı
-daxili

D) a
şağı
-daxili
E) a
şağı
-bay
ı
r
35. K
ə
skin mediastinitin differensial diaqnostikas
ı
nda bu x
ə
st
ə
liyin 
əhə
miyy
ə
ti yoxdur:
A) eksudativ plevrit
B) pnevmoniya
C) perikardit
D) diafraqman
ı
n relaksasiyas
ı
E) divararal
ığı şişlə
ri
36. Nazik ba
ğı
rsa
ğı
n z
ədələ
nm
ə
sind
ə
 enterostoma qoyulmas
ı
na göst
ə
ri
ş
 hans
ıdı
r?
A) Ba
ğı
rsaq ilg
ə
yinin parçalanmas
ı
nda
B) Güll
ə
 yaralanmas
ı
nda
C) Çoxsayl
ı
 boylama yaralanmalarda
D) Peritonit 
şə
raitind
ə
 yaralanmada
E) Q
ə
lp
ə
li yaralanma
37. Divararal
ığını
n hans
ı
 sistl
ə
ri embrional m
ənşə
li deyil?
A) dermoid sistl
ə
r v
ə
 teratomalar
B) xo
ş
 v
ə
 b
ə
dxass
ə
li mezenximal sistl
ə
r
C) birincili seminomalar
D) xorionepiteliomalar
E) xordomalar
38. K
ə
skin a
ğ
ciy
ə
r absesi diaqnozu qoyulmu
ş
 bir x
ə
st
ədə
 ilk növb
ədə
 hans
ı
 müalic
ə

dbiri ba
ş
lanmal
ıdı
r?
A) Antibiotikoterapiya
B) Transtorakal drenaj
C) Bronxial drenaj
D) Absesin punksiyas
ı
E) Lobektomiya
39. Divararal
ığını
n b
ə
dxass
ə
li 
şişlə
rinin c
ə
rrahi müalic
ə
sin
ə ə
ks göst
ə
ri
ş
 deyil:
A) uzaq metastazlar
ı
n olmas
ı
B) disfagiya v
ə
 a
ğrı
 sindromu
C) yuxar
ı
 bo
ş
 vena sindromu
D) s
ə
s tell
ə
rinin davaml
ı
 parezi
E) a
ğı
r ür
ə
k yetm
ə
zliyi

40. Divararal
ığını

şişlə
ri zaman
ı
 morfoloji müayin
ə
 üçün biopsiya material
ı
 hans
ı
 metodla
götürülmür?
A) mediastinotomiya
B) mediastinoskopiya
C) bronxoskopiya
D) laparoskopiya
E) punksion biopsiya
41. Divararal
ığını
n simptomatik xo
ş
xass
ə
li 
şişlə
ri v
ə
 sistl
ə
ri üçün hans
ı
 müalic


Yüklə 351,74 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə