1. a ğ ciy ə r X ə rçYüklə 238,37 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/15
tarix10.12.2016
ölçüsü238,37 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

1. A

ğ

ciy

ə

r x

əə

ngi:

A) a


ğ

ciy


ə

r damarlar

ını

n b


ə

dxass


ə

li x


ə

st

əliyidir

B) a


ğ

ciy


ə

rin alveolalar

ı

n sistem xə

st

əliyidir

C) t


ənə

ffüs yollar

ını

n selikli qış

as

ının b

ə

dxassə

li x


ə

st

əliyidir

D) a


ğ

ciy


ə

rin limfatik aparat

ı

n b


ə

dxass


ə

li x


ə

st

əliyi

E) a


ğ

ciy


ə

r epitelinin metaplaziyas

ıdı

r

2. Ağı

z bo

ş

lu

ğ

u x

əə

ngi 

ə

n çox hans

ı

 orqanda rast g

ə

linir:

A) yanaq


B) s

ə

rt və

 yum


ş

aq damaq


C) dild

ə

D) ağı

z dibind


ə

E) ç


ənə

 v

ə əng sümükl

ə

rinin alveolyar çıxı

nt

ısı3. Xo

ş

xass

ə

li 

şişlə

r:

A) metastaz vermirl

ə

r

B) infiltrativ inkiş

af edirl


ə

r

C) ipsilateral limfa düyünlə

rin


ə

 metastaz verirl

ə

r

D) qonş

u toxumalara invaziya edirl

ə

r

E) yerli dağıdıcı

 xass


əyə

 malikdirl

ə

r

4. Hansı

 orqanlar

ı

n b

ə

dxass

ə

li 

şişlə

ri ki

ş

il

ə

rd

ə ə

n çox skelet sümükl

ə

rin

ə

 metastaz

verir:

A) qaraciy

ə

r x


ə

əngi

B) sidik kis

ə

sinin x


ə

əngi

C) qalxanvari v

ə

zin x


ə

əngi

D) yo


ğ

un ba


ğı

rsaq x


ə

əngi

E) a


ğ

ciy


ə

r x


ə

əngi, prostat v

ə

zi xə

əngi

5. Pankost x

əə

ngi aiddir:

A) a


ğ

ciy


ə

rin periferik x

əəngin

ə

B) mə

rk

əzi x

əə

ng

əC) x

ı

rda hüceyrə

li x


ə

əng

ə

, ağ

ciy


ə

rin sarkomas

ı

na

D) bronxoalveolyar xə

əng

ə

E) atipik xə

əng

ə

6. Də

rinin obliqat x

əə

ngönü x

ə

st

ə

liyin

ə

 aid edilir:

A) d


ə

ri buynuzu

B) keratoz

C) piqmentli kserodermiyaD) q

ı

rmızı

 qurd e


şənə

yi

E) radiasion dermatoz7. A

ğ

ciy

ə

r x

əə

nginin mediastinal formas

ı

 aiddir:

A) a


ğ

ciy


ə

r x


ə

ənginin atipik formas

ı

naB) m

ə

rkə

zi formas

ı

na

C) xı

rdahüceyr

ə

li x


ə

əng

ə

D) Pankost xə

əngin

ə

E) periferik forması

na

8. Yoğ

un ba

ğı

rsaq x

əə

nginin TNM t

ə

snifat

ı

nda T

X

 n

ə

yi s

ə

ciyy

ələ

ndirir:

A) ilkin oca

ğı

n qiym


ə

tl

əndiril

ə

 bilməmə

sini


B) 

şiş


in selikli qi

ş

a hüdudunda mə

hdudla


ş

mas


ını

C) birincili 

şiş

in a


ş

kar edil


ə

 bilm


əmə

sini


D) 

şiş


in selikalt

ı

 qatda mə

hdudla


ş

mas


ını

E) 


şiş

in bazal membran

ı

 keçm


əmə

sini


9. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

ngi 

ə

sas

ə

n yerl

əş

ir:

A) u


ş

aqliq boynunda

B) u

ş

aqliq cisminin seroz qiş

as

ında

C) u


ş

aqliq cisminin a

şağı

 segmentində

D) u


ş

aqliq cisminin dibind

ə

 v

ə yan bucaqlar

ı

ndaE) u

ş

aqliq cisminin əzələ

 q

ışas

ı

nda10. A

ğ

ciy

ə

r x

əə

nginin 

ə

sas simptomlar

ı

:

A) sianoz, taxikardiya, 

ə

traflarda keyləşmə

B) z


ə

iflik, h


ı

çq

ırma

C) q


ı

cq

ırma, sar

ılı


q, dö

ş

 qəfə

sind


ə

 a

ğrılar

D) ba


ş

 a

ğrılar

ı

, öskürə

k, hemiparez

E) öskür

ə

k, qanhayxı

rma, dö


ş

 q

əfəsind

ə

 ağrı

lar


11. Pecet x

əə

ngi a

şağı

daki strukturlar

ı

n hans

ı

ndan 

əmələ

 g

ə

lir:

A) gil


əə

traf


ı

 süd v


ə

zisi payc

ığı

ndan


B) gil

ə

daxili süd və

zisi axaca

ğını

n epitelisində

n

C) areola nahiyə

sinin d


ə

risind


ə

n

D) kaudal süd və

zisi payc

ığı

ndan


E) m

ə

rkə

zi axarlar

ı

n proksimal1

/

3-d

ə

n12. Az

ə

rbaycanda qad

ı

nlarda b

ə

dxas

ə

li 

şişlə

rl

ə

 x

ə

st

ələ

nm

ə

nin ümumi strukturunda

birinci yeri hans

ı

 x

ə

st

ə

lik tutur:

A) kolorektal x

əəng

B) a

ğ

ciyə

r x


ə

əngi

C) qalxanab

ə

nz

ər v

ə

zin xə

əngi

D) süd v


ə

zi x


ə

əngi

E) m


ədə

 x

əə

ngi13. B

ə

dxass

ə

li epitel m

ənşə

li 

şişlə

r hans

ı

 yollarla metastaz verm

əyə

 meyillidir:

A) limfogen

B) implantasion

C) limfo-hematogen

D) cavablar

ı

n hamısı

 düzdür


E) limfo-implantasion

14. M

ə

rk

ə

zi a

ğ

ciy

ə

r x

əə

ngind

ə ə

sas müayin

ə

 üsulu a

şağı

dak

ıdı

r:

A) radioizotop müayin

ə

B) bronxoqrafiyaC) bronxoskopiya biopsiya il

ə

D) ultrasə

s müayin


ə

si

E) selektiv angoqrafiya15. “Kodman üçbuca

ğı

” hans

ı

 b

ə

dxass

ə

li 

şiş

in rentgenoloji 

ə

lam

ə

tidir:

A) sümüyün b

ə

dxass


ə

li fibroz histiositomas

ı

B) xondrosarkomaC) osteoxondroma

D) osteogen sarkoma

E) primitiv neyroektodermal 

şiş


16. A

ğ

ciy

ə

r x

əə

ngi zaman

ı

 hormonal aktivliyin yüks

ə

k olmas

ı

 xarakterikdir:

A) Pankost x

əəngin

ə

B) xı

rdahüceyr

ə

li x


ə

əng

ə

C) ağ

ciy


ə

rin sarkomas

ı

na

D) ağ

ciy


ə

rin mediastinal x

əəngin

ə

E) yastı

hüceyr


ə

li x


ə

əng

ə

17. Qida borusu xəə

nginin qida borusunun t

əbəqələ

rn

ə

 invaziya d

ərəcə

sini t

ə

yin

etm

ə

k üçün 

əə

sasl

ı

 müayin

ə

 a

şağı

dak

ıdı

r:

A) PET


B) kompyuter tomoqrafiya

C) mediastinoskopiya

D) endoskopik ultrasonoqrafiya

E) fibroqastroezofaqoskopiya18. Osteogen sarkomadan sonra daha çox rast g

ə

lin

ə

n sümük sarkomas

ı

 hans

ıdı

r:

A) retikulosarkoma

B) parastal sarkoma

C) xondrosarkoma v

ə

 Yuinq sarkoması

D) b


ə

dxass


ə

li fibroz histiositoma

E) n

əhə


ng hüceyr

ə

li şiş

19. A

ğ

ciy

ə

r x

əə

ngind

ə

 geni

şlə

nmi

ş əmə

liyyatlara aiddir:

A) lobektomiya perikard

ı

n rezeksiyası

 il


ə

B) lobektomiya qab

ırğ

an

ın rezeksiyas

ı

 ilə

C) a


ğ

ciy


ə

rin kökünün v

ə

 divararalığını

n geni


ş

 limfadisseksiyas

ı

D) atipik rezeksiya diafragmanı

n rezeksiyas

ı

 il


ə

E) seqmentektomiya20. U

ş

aql

ı

q boynunun preinvaziv x

əə

ngin

ə

 aiddir:

A) 


şiş

 bazal membran

ı

n hüdudundan 0,3sm-ə

 q

ədər d

ə

rinə

 siray


ə

t edir


B) CIN III

C) CIN I


D) CIN II

E) heç biri21. U

ş

aql

ı

q cismi x

əə

ngind

ə

 80% hallarda t

əş

kil edir:

A) endometroid adenokarsinoma

B) papillyar seroz x

əə

ng

C) yastı

hüceyr


ə

li x


ə

əng

D) 


şə

ffafhüceyr

ə

li x


ə

əng

E) musinoz x

əəng

22. Hans

ı şişlə

r q

ığı

rdaq 

əmələ

 g

ə

tir

əşişlərə

 aiddir:

A) osteoma v

ə

 osteogen sarkomaB) xondroma v

ə

 xondrosarkomaC) angioma v

ə

 angiosarkomaD) fibroma v

ə

 fibroz histiositomaE) osteoid-osteoma v

ə

 parostal sarkoma23. A

ğı

z bo

ş

lu

ğ

u x

əə

nginin risk amill

ə

rin

ə

 aid deyil:

A) siqaretç

ə

km

əB) travmalar

C) a


ğı

z bo


ş

lu

ğunda qalvanizm prosesi

D) ultrab

ə

növ


şə

yi 


ş

üalar


E) alkoqol

24. 62 ya

şlı

 qad

ı

n x

ə

st

ədə ş

ikay

ə

tl

ə

ri 

ə

sas

ı

nda qastroskopiya apar

ı

lm

ış

 v

ə

 m

ədə

nin

distal v

ə

 orta üçd

ə

 bir hiss

ələ

rini tamam

ə

n z

ədələyə

n infiltrativ x

əə

ng a

ş

kar

edilmi

ş

dir. Qastroskopiya zaman

ı

 götürülmi

ş

 bioptat

ı

n patohistoloji müayin

ə

sind

əif diferensiasiya etmi

ş

 adenokarsinoma t

ə

sdiq edilmi

ş

dir. X

ə

st

ədə

 dig

ə

r adekvat

müayin

ələ

r apar

ı

ld

ı

qdan sonra (müayin

ələə

sas

ı

nda uzaq orqanlarda metastazkar edilm

ə

mi

ş

dir) qastrektomiya, geni

şlə

ndirilmi

ş

 limfodisseksiya 

əmə

liyyat

ı

apar

ı

lm

ışdı

r. Rezektat

ı

n patohistoloji müayin

ə

sind

ə

 x

əə

ngin 

əzələ

 qi

ş

as

ı

na siray

ə

t

etdiyi v

ə

 8 limfa düyününd

ə

 metastaz a

ş

kar edilmi

ş

dir. Son klinik diaqnozda

ə

ngin TNM üzr

ə

 m

ə

rh

ələ

si nec

ə

 yaz

ı

lacaqd

ı

r:

A) T


1

N

2M

0

B) T2

N

1M

0

C) T2

N

2M

0

D) T2

N

2M

1

E) T3

N

1M

1

25. Ağı

z bo

ş

lu

ğ

unun fakultativ x

əə

ngönü x

ə

st

ə

likl

ə

rin

ə

 hans

ı

 aid deyil:

A) q


ı

rm

ızı qurde

şənə


yi v

ə

 qı

rm

ızı yast

ı

 də

mirovun eroziv xoral

ı

 v

ə hiperkeratotik formalar

ı

B) leykoplagiyaC) 

ş

üadan sonrakı

 stomatit

D) Bouen x

ə

stə

liyi


E) papillomatoz


Yüklə 238,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə