1. Müxtəlif nəsillərə məxsus kompüterlər hansı element bazası əsasında təşkil edilmişdir?Yüklə 184,5 Kb.
tarix30.11.2016
ölçüsü184,5 Kb.
#510
1.Müxtəlif nəsillərə məxsus kompüterlər hansı element bazası əsasında təşkil edilmişdir?

 1. I nəsl- tranzistorlar üzərində, II və ondan sonrakı nəsillər isə inteqral sxemləri üzərində

 2. ) I nəsl- elektron lampaları üzərində, II nəsl- tranzistorlar üzərində, III, IV vəı V nəsillər isə inteqral sxemləri üzərində

 3. I nəsl- mikrosxemlər üzərində, II nəsl- elektron lampaları üzərində, III və IV nəsllər relelər üzərində, V nəsl isə- tranzistorlar üzərində

 4. I nəsl – relelər üzərində, II nəsl – lampalar üzərində, III nəsl- tranzistorlar üzərində, VI nəsl isə - mikrosxemlər üzərində

 5. I nəsl- tranzistorlar üzərində, II nəsl – relelər üzərində, III nəsl mikrosxemlər üzərində, IV və V nəsllər – elektron lampaları üzərində


2.Kompüterlərin hansı nəsllərində ilk dəfə olaraq monitordan və maqnit disk yaddaşından istifadə edilmişdir?

 1. Birinci nəsl

 2. İkinci nəsl

 3. ) Üçüncü nəsl

 4. Dördüncü nəsl

 5. Onlardan həmişə istifadə edilmişdir


3.Dördüncü nəsl EHM-lərin qabarit ölçülərinin kiçildilməsi, işləmə sürətlərinin artırılması və etibarlı işləməsinə nə təsir göstərmişdir?

 1. )Böyük inteqral sxemlərin tətbiqi

 2. EHM-lərin qiymətlərinin bahalaşdırılması

 3. Məcburi soyutma sisteminin tətbiq edilməsi

 4. Komponentlərin sayının azaldılması

 5. Proqramlaşdırma prosesinin sadələşdirilməsi


4.Fasiləsiz dəyişən siqnalı diskret formada necə təsvir etmək olar?

 1. Hər hansı bir cihazla siqnalı ölçməklə

 2. Təsadüfi zaman anlarında fasiləsiz dəyişən siqnalın mütləq qiymətini rəqəm qiymətləri ilə əvəz etməklə

 3. ) Səviyyə və zamana görə kvantlaşdırma üsulu ilə

 4. Özü yazan cihaz vasitəsilə siqnalı qeyd etməklə

 5. Prosesin əvvəlində və sonunda siqnalın mütləq qiymətini müəyyən cihazla ölçməklə


5.“Fasiləsiz dəyişən siqnalın kodlaşdırılması” dedikdə nə başa düşülür?

 1. Ixtiyari zaman anında siqnalın ədədı qiymətinin qeyd edilməsi

 2. ) Fasiləsiz dəyişən siqnalın hər bir diskret qiymətinin kod şəklində təsviri, səviyyə və zamana görə kvantlaşdırma

 3. Siqnalın zamandan asılı olaraq dəyişməsinin qrafiki şəkildə təsviri

 4. Ölçülən siqnalın səviyyəsinin yalnız dəyişdiyi anında onun ədədi qiymətlərlə əvəz olunması

 5. Siqnalın ölçüldüyü anın əvvəlində və sonunda onun ədədi qiymətlərlə əvəz olunması


6.Aşağıdakı əlaqələrdən hansı düzgündür?

 1. 1 Kilobayt= 10-3 bayt, 1 Meqabayt=10-6 bayt,

1 Qiqabayt= 10-9 bayt, 1 Terabayt=10-12 bayt.

 1. 1 Qiqabayt= 1000 bayt, 1 Meqabayt=1000000 bayt,

1 Qiqabayt= 1000000000 bayt, 1 Terabayt=1000000000000 bayt.

 1. 1 Qiqabayt= 10 Meqabayt= 100 Kilobayt=100 bayt,

 2. )1 Kilobayt= 210 bayt,

1 Meqabayt= 220 bayt,

1 Qiqabayt= 230 bayt,

1 Terabayt=240 bayt.

E) 1 Kilobayt= 210 bit,

1 Meqabayt= 220 bit,

1 Qiqabayt= 230 bit,

1 Terabayt= 240 bit
7.Kompüterin əməli yaddaşının tutumu 64 Mbaytdir. Hər səhifəsində 32 sətr və hər sətrində isə 64 simvol yerləşən neçə kitab səhifəsini əməliyyat yaddaşında yerləşdirmək olar?

A)1600 səhifə

B)12540 səhifə

C)) 32768 səhifə

D) 1240 səhifə

E) 65576 səhifə


8.Onluq say sistemində yazılmış aşağıdakı ədədlərdən hansı 2-lik say sistemindəki 10010011

ədədinə uyğun gəlir?

A)143


B)265

C)134


D)157

E))147
9.16-lıq say sistemində yazılmış aşağıdakı ədədlərdən hansı onluq say sistemindəki 78 ədədinə uyğun gəlir?

A)4F

B))4E


C)4D

D)5D


E)6D
10.Fon-Neyman arxitekturalı kompüter hansı prinsip əsasında qurulur?

A)Prosessorla işləmə prinsipi əsasında

B)Xarici qurğularla qarşılıqlı əlaqə prinsipi əsasında

C))Proqramla idarə olunma prinsipi əsasında

D)Daxili və xarici yaddaşa malik olması prinsipi əsasında

E)Modul prinsipi əsasında


11.Prosessor hansı funksiyaları yerinə yetirir?

A)Hesab və məntiq əməllərini yerinə yetirir

B)Sistemin bütün işlərini idarə edir

C)Giriş-çıxış qurğularını idarə edir

D)Hesab əməllərini və yaddaşın paylaşdırılmasını idarə edir

E))Hesab-məntiq əməllərini və kompüterin idarə edilməsini yerinə yetirir12.Kompüterin modul prinsipi ilə qurulmasının əsas üstünlükləri nədir?

A)Qida sistemində nasazlıq zamanı kompüterin etibarlı ışının təmin edilməsi

B)Avadanlığın dəyərinin aşağı salınması

C))Yeni funksional bloklar qoşmaqla kompüterin imkanlarının artırılması

D)Kompüterin qablaşdırılmasının və daşınmasının rahatlığı

E)Proqram təminatını yaxşılaşdırmaqla kompüterin məhsuldarlığının artırılması


13.Müasir kompüteri xarakterizə edən əsas texniki parametrlər.

A)İşləmə sürəti, qiyməti ölçüləri, dizayn

B)Məhsuldarlıq, qiyməti, universallıq, işləmənin rahatlığı

E)Energi sərfi, ölçüləri, məhsuldarlığı, qiyməti

D))İşləmə sürəti, məhsuldarlıq, yaddaş tutumu, etibarlılıq, qiyməti

E)Qiyməti, dizayn, erqonomika, ölçüləri, enerji sərfi


14.Fərdi kompüterin əsas hissələri hansılardır?

A)Sistem bloku, monitor, printer

B)Sistem bloku, klaviatura, maus

E) Monitor, qida bloku, klaviatura

D))Sistem bloku, monitor, klaviatura

E)Sistem bloku, monitor, maus


15.Kompüterin yaddaş sistemi aşağıdakılardan ibarətdir:

A)Əməli və keş yaddaş

B)Registr yaddaşı, əməli və keş yaddaş

C))Registr yaddaşı, əməli, daimi, keş və xarici yaddaş

D)Prosessorun daxilindəki və xaricindəki yaddaş

E)Dinamik və statik yaddaş


16.Keş yaddaşı nə üçündür?

A)Xarici qurğuları idarə etmək

B)Multimedia əmrlərini yadda saxlamaq

C))Nisbətən kiçik sürətli əməli yaddaşın işini böyüksürətli mikroprosessor ilə uyğunlaşdırmaq

D)Tez-tez istifadə olunan proqramları yadda saxlamaq

E))Sürüşən nöqtəli ədədlər üzərində əməliyyatların sürətini artırmaq


17.Kompüterin şəbəkəyə qoşulması zamanı ilkin testlənmə proqramı harada saxlanılır?

A)Sərt maqnit disk yaddaşında

B)Əməli yaddaşda

C)Keş yaddaşda

D)Mikroprosessorda

E)ROM BİOS mikrosxemində


18.Sistem şininin əsas funksiysı nədir?

A)Əməli və xarici yaddaş arasında informasiyanın ötürülməsi

B))Sistem platasının komponentləri ilə genişlənmə blokları arasında informasiyanın ötürülməsi

C)Sistem platası ilə genişlənmə platalarinin fiziki birləşdirilməsi

D)Video informasiyanın monitora ötürülməsi

E)Prosessorun daxili yaddaş buferinə informasiyanın ötürülməsi19.Videoaltsistem nədir?

A)Qrafik informasiyanı yadda saxlayan qurğu

B)Simvolları tanıyan qurğu

C))Monitor, videoadapter və video drayver

D)İnformasiyanı daxil və xaric edən qurğu

E)Xüsusi elektron platası


20.Hansı proqramlaşdırma üslubu yoxdur?

A)Məntiqi proqramlaşdırma

B)Struktur proqramlaşdırma

C))İterativ proqramlaşdırma

D)Funksional proqramlaşdırma

E)Obyektyönlü proqramlaşdırma


21.Bunlardan hansı prosedur dili deyil?

A)Alqol


B)Pascal

C)) Proloq

D)Basic

E)PL/1
22.Kompilyatorun interpretatordan fərqi nədir?A))Kompilyator ilkin proqramı bütövlükdə maşın dilinə çevirir və saxlayır

B)Kompilyator interpretatordan daha sürətlə işləyir

C)Kompilyator proqramı sətirbə-sətir maşın dilinə çevirir və icra edir

D) Kompilyatordaha sadədir və daha ucuz başa gəlir

E) Kompilyator ilkin proqramdakı səhvləri daha tez tapır
23. Formal qrammatikadan hansı dilin sintaksisinin təyinində ilk dəfə olaraq istifadə olunmuşdur?

A)Basic


B)Pascal

C))Algol-60

D)Pl/1

E)Fortan
24.“Paskal” proqramlaşdırma dilinin müəllifi kimdir ?A)Blez Paskal

B)Fon Neyman

C))Niklaus Virt

D)Çarlz Belbici

E)Q.V.Leybins
25.Aşağıdakı operatorlardan hansı idarəetmə operatoru deyil ?

A)CASE ,, END

B)WHILE ,,DO

C))RECORD ,,END

D)REPEAT ,,UNITL

E)IF ,,THEN26.Hansı tam tipdən məhdud tip düzəltmək olmaz ?

A)BYTE


B)WORD

C)SHORTINT

D)INTEGER

E))LONGINT


27.“USES” sözü nə üçün istifadə olunur?

A))Onun köməyi ilə standart kitabxanaya qoşulmaq olur

B)Bu hər hansı istifadəçi identifikatorudur

C)Turbo Paskal dilində bu söz yoxdur

D)Bu standart konstantdır

EBu məntiqi əməliyyatdır


28.Prosedur və funksiya bölməsində hansı prosedurlar təsvir olunur?

A)Yalnız standart

B))Yalnız istifadəçinin

C)Standart və istifadəçinin

D)Standart olmayan

E)Proqramda belə bölmə ola bilməz


29.Çoxluq tipli dəyişənin elementlərinin sayı maksimum neçə olmalıdır?

A)127


B))255

C)65535


D)1024

E)istənilən


30.X:=Y mənimsətməsi nə vaxt düzgün olmur?

A)X- sətir tipli, Y - simvol tipli

B)X- həqiqi tipli, Y - tam tipli

C))X- tam tipli, Y - həqiqi tipli

D)X- integer, Y - byte

E)X- həqiqi tipli, Y - təsadüfi ədəddir (random)


31.Formal parametrlər nədir?

A)Alt proqrama müraciət zamanı konkret qiymətlər

B))Alt proqramın başlığında təyin olunan parametrlər

C)Lokal parametrlər

D)Dəyişənlərin siyahısı

E)Qlobal parametrlər


32.IF x in [2...6, 10..14] then operatoru aşağıdakı operatorlardan hansılara uyğun gəlir?

1) If ((x>=2) OR (x>=6)) AND ((x>=10) AND ((x<=14)) then

2) If ((x>=2) AND (x<=6)) OR ((x>=10) AND ((x<=14)) then

3) If ((x>=2) AND (x>=6)) AND ((x>=10) AND ((x<=14)) then

4) If ((x>=10) AND (x<=14)) OR ((x>=2) AND (x<=6)) then

5) If ((x>=10) AND (x<=14)) AND ((x>=2) AND (x<=6)) then

A)1,5


B)3,4

C)4,5


D))2,4

E)3,5
33.Aşağıdakı təsvirlərdən hansılar doğrudur?1) Const

Ch1: set of char=[‘a’,‘b’,‘c’,‘d’,‘e’,‘f’,‘n’,1];

2) Const

Ch2: set of char=[‘*’,’?’,’!’,’,’,’.’,’/’,’\’,’:’];

3) Const

Ch3: set of char=[‘a’..’f’, ‘b’..’z’];

4) Const

Ch4: set of char=[‘a’..’d’, ‘f’..’z’];

5) Const

Ch5: set of char=[‘a’,1,5,’b’,’,’,’d’,’e’,’*’];

A)1,5


B))2,4

C)2,5


D)3,5

E)1,3
34.Aşağıdakı funksiyalardan hansı kiçik hərfləri böyük hərflərə çevirir?

A)Pos (str1, str2);

B)Concat (str1,str2,…,strn);

C)Length (st);

D)Copy (St, Poz, N);

E))Upcase (Ch)
35.Aşağıdakı standart funksiyalar qruplarının hansılarda nəticəsi məntiq tipli olan standart funksiyalar iştirak edir?

1) ORD(X), SIN(X), LN(X),SAR(X), ODD(X)

2) COS(X), DIR(X), SQRT(X), TRAC(X), INT(X)

3) LN(X), EOF(F), ARCTAN(X), EXP(X), LN(X)

4) CHR(X), ABS(X), UNC(X,N), ROUND(X), ORD(X)

A)1,2


B))1,3

C)1,4


D)2,3

E)2,4
36.Hansı prosedurlar faylın adının dəyişilməsi və silinməsi üçün tətbiq olunur?

A)Rename (var F, New Name: sting) ; Delete (varF)

B))Rename (var F, New Name: sting) ; Erase (varF)

C) Reset (varF: file ; Rec Size : Word) ; Erase (var F)

D)Erase (var F) ; Delete (var)

E)Reset (var F : File ; RecSize:Word); Rename (var F: New Name: string)
37. -4….+45 diapazonuna hansı tip uyğundur?

A)Byte


B)Word

C)Real


D)Char

E))Shortint


38.Hansı funksiya məlumatın dəyişilməsinin standart kodunun simvolunu qaytarır?

A)Ord (s): longint

B)Round (x: real): longint

C)Trunc (x: real): longint

D))Chr (I: byte): char

E)Odd (I: integer): Boolean


39.Hansı funksiya kəsr hissəni hesablayır?

A)Exp (x: real): real

B))Frac (x: real): real

C)Int ( x: real): real

D)Ln (x: real):real

E)Random (I: word): word


40.Hansı funksiya ədədin birinci və ikinci baytlarının yerini dəyişir?

A)Lo (I: integer): byte

B)Param Str (n: word): string

C))Swap (I: integer): integer

D)Hi (I:integer): byte

E)ParamCount: string41. Hansı tip faylda fayldakı verilənlərin sonuna yeni verilənlər daxil etmək olar?

A)Bötön tip fayllarda

B))Mətn tipli fayllarda

C) Tipli fayllarda

D) Tipsiz fayllarda

E) Tipli və tipsiz fayllarda


42. Böyök və çox böyök inteqral mikrosxemlər necənçi nəsl kompüterlərdə istifadə olunur?

A) 2, 3


B) 3, 4

C)) 4


D) 3

E) hamısında


43.Aşağıdakılardan hansı alqoritmin xassələrinə aid deyil

A) Nəticəvilik

B) Kütləvilik

Ç) Müəyyənlik

D) Diskretlik

E)) Dəyişkənlik


44. Aşağıdakılardan hansı kompüterin xassələrinə aid deyil

A) Hesablama dəqiqliyi

B) Əmrlər sistemi

C)) Dinamiklik

D) Yaddaş tutumu

E) İş etibarlığı


45.Müasir kompüterlərin mərtəbəliyi əsasən necə sayılır

A) 8 və 16

B) 16 və 32

C)) 32 və 64

D) 16 və 24

E) 128 və 256


46. Mətn və qrafik redaktordar hansı tətbiqi proqram təminatı qrupuna aiddir

A) Üsulyönlü

B)) Ümumi təyinatlı (universal)

Ç) problemyönlü

D) qlobal kompüter şəbəkələri ücün

E) hesablama prosesinin təşkili ücün


47. İşci proqram nədir

A) Əməliyyat sistemi

B) Proqramcının tərtib etdiyi proqram

Ç)) Kompüter dilindəki proqram

D) Sistem proqramları

E) İlkin proqramı maşın dilinə cevirən proqram


48. Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemlərinin növünə aid deyil

A) Biristifadəcili, coxistifadəcili

B) Birməsələli, coxməsələli

Ç) Birprosessorlu, coxprosessorlu

D) əmrli və obektyönlü

E)) Sadə strukturlu və mürəkkəb strukturlu


49.Aşagıdakı əməliyyat sistemlərinin hansının coxməsələli variantı yoxdur?

A)UNIX


B)WINDOWS

C)OS/2


D))DOS

E)LINUX
50.Müasir kompüterlər hansı arxitektura əsasında qurulur?

A))Neyman arxitekturası

B) prespektiv arxitektura

Ç) «Yuxarıdan-aşağı» arxitekturası

D)Modul prinsipli arxitektura

E) Bebiç arxitekturası
51.Sürüşgən nöqtəli ədədlər təsvirinə aid aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A)Mantissa və tərtib ançaq tam tipli olmalıdır

B)mantissa və tərtib istənilən tipli ədəd ola bilər

C))mantissa tam ədəd və ya sabit nöqtəli həqiqi ədəd, tərtib isə tam ədəd olmalıdır

D)mantissa və tərtib sabit nöqtəli həqiqi ədəd olmalıdır

E)tərtib tam ədəd və ya sabit nöqtəli həqiqi ədəd, mantissa isə tam ədəd olmalıdır
52. x[1..N] müsbən elementi massivi verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti nəyi təyin edir:

M:=0;

Begin

For k:=1 to N do
if (k=1) or (M>x[k])
then M:= x[k]
end.

A))Massivin ən kiçik elementini;

B)Massivin mənfi elementlərinin cəmini;

C)Massivin mənfi elementlərinin sayını;

D)Son elementin indeksini;

E)Massivin ən böyük elementini ;


53. x[1..n,1..n]. iki ölçülü massiv verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti nəyi təyin edir:

if i=j then

begin

c:=a[i,j];

a[i,j]:=a[n+1-i, j];

a[n+1-i, j]:=c

end

A)Sətirlərin yerini dəyişir;

B)Sütunların yerini dəyişir;

C))Diaqanalların yerini dəyişir;

D)I-sətri ilə j-sütunun yerini dəyişir;

E)Heç bir dəyişiklik aparılmır.


54. x[1..N] massivi verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti nəyi təyin edir:

Begin

s:=0;

For k:=1 to N do

If 0

End.

A)Massivin maksimal elementini;

B))Müsbət elementlərinin cəmini;

C)Müsbət elementlərin sayını;

D)Müsbət elemetin axırıncı indeksini;

E)Müsbər elemetin birinci indeksini.
55. iki ölçülü a massivi verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti nəticədə nəyi təyin edir:

For i:=1 to n do

For j:=1 to n do

c:=a[i,j]; a[i,j]:=a[j,i]; a[j,i]:=c;
massiv elementləri uyğun olaraq hansı qiyməti ala bilər

A)a31=13, a23=4;

B)a31=14, a23=0;

C)a31=12, a23=11;

D))a31=-1, a23=0;

E)a31=13, a23=-1.


56. x[1..N] massivi verilib. Aşağıdakı proqram fraqmenti

s:=0;

For k:=1 to N do

If 0> x[k] then s:=s+x[k]

Nəyi təyin edir:

A)Massivin minimal elementini;

B))Mənfi elementlərin cəmini;

C)Mənfi elementlərin sayını;

D)Axırıncı mənfi elementin indeksini;

E)Massivin maksimal elementini.


57. Verilənlərin hansı xarakteristikası yoxdur?

A)Strukturu; B))Saxlanma mühiti; C)Tipi; D)Adı; E)Qiyməti.


58. Biliyə xas olan əsas cəhət hansıdır?

A)Sintaktika; B))Semantika; C)Struktura; D)Tip; E)Yaranma mənbəyi.59. İnformasiya texnologiyasının məhsulu nədir?

A)verilənlər; B)informasiya; C)proqram; D)verilənlər bazası; E)informasiya sistemi.60. Bunlardan hansısı yeni informasiya texnologiyasının əsas prinsipi deyil?

A)Kompüterlə interaktiv rejimdə işləmək;

B)Proqram vasitəsinin inteqrasiyası;

C)Verilənlərin və məsələlərin dəyişdirilməsi prosesinin çevikliyi;

D)Yeni modelli fərdi kompüterlərdən və meynfreymlərdən istifadə edilməsi

E))Sənədlərin yalnız elektron formasından istifadə edilməsi.


61.İnformasiya texnologiyasının iyerarxik strukturundan hansı səviyyə yoxdur?

A))Zaman; B)Texnoloji proses; C)Əməliyyat; D)Əməl; E)Elementar əməliyyat.


62.Cəmiyyətin İnformasiyalaşdırılması istiqamətində duran problemlərə görə informasiya texnologiyasının hansı inkişaf mərhələsi yoxdur (İllərə görə)?

A))Başlanğıc mərhələ (1960-ci ilə qədər); B)1-ci mərhələ (1960-1970-ci illər); C)2-ci mərhələ (1970- 1980-ci illər); D)3-cü mərhələ (1980-1990); E)4-cü mərhələ (1990-dan sonra).


63.İnformasiya texnologiyasının instrumentari növünə görə hansı texnologiya yoxdur?

A)”Mexaniki” texnologiya; B))”Fiziki” texnologiya; C)”Elektrik” texnologiya; D)”Elektron” texnologiyası; E)”Yeni” informasiya texnologiya.


64.İnformasiya texnologiyasının iki əsas növü hansıdır?

A))1-verilənlərin emalı, 2-idarəetmənin informasiya təminatı; B)1-verilənlərin emalı, 2-qərarların qəbulu; C)1-verilənlərin saxlanması, 2-idarəetmənin informasiya təmnatı; D)1-verilənlərin axtarışı, 2-idarəetmənin avtomatlaşdırılması; E)verilənlərin emalı, 2-qərarların formalaşdırılması.65.Verilənlərin emalı texnologiyasında hansı proses (komponent) yoxdur?

A)Verilənlərin toplanması; B))Verilənlərin hasil edilməsi; C)Verilənlərin emalı;

D)Verilənlərin saxlanması; E)Hesabatların hazırlanması.


66.İdarəetmənin informasiya təminatı texnologiyasında hansı məsələyə baxılmır?

A)Obyektin vəziyyəti haqqında informasiyanın təhlili;

B)Planlaşdırılmış vəziyyətdən kənara çıxmaların təyini;

C)Kənaraçıxmaların səbəblərinin aşkarlanması;

D)Mümkün qərarların qiymətləndirilməsi;

E))Qərarların qəbulu.


67.İnformasiya sistemində hansı proses yerinə yetirilmir?

A)İnformasiyanın saxlanması; B)İnformasiyanın axtarışı; C)İnformasiyanın emalı;

D))İnformasiyanın sürətinin çıxarılması; E)İnfomasiyanın əks etdirilməsi

68.Miqyasına görə informasiya sistemlərinin (İS) hansı tipi yoxdur?

A)Lokal;


B)Qrup;

C))Yarımqrup;

D)Korporativ;

E)Qlobal.


69.İnformasiya sistemlərinin hansı sinfi yoxdur?

A))İnformasiya-saxlama sistemləri;

B)İnformasiya- axtarış sistemləri;

C)İnformasiya-arayış sistemləri;

D)İnformasiya-idarəetmə sistemləri;

E)İnformasiya məsləhət sistemləri.


70.Bunlardan hansısı informasiya sisteminin təminedici altsistemi deyil?

A)Texniki təminat;

B)Proqram təminatı;

C)İnformasiya təminatı;

D)Təşkilati təminat;

E))Vaxt təminatı.71.Bunlardan hansısı verilənlərin təsvir modeli deyil?

A)Xarici model; B))Daxili model; C)Məntiqi model; D)Konseptual model; E)Fiziki model.


72.Bunlardan hansısı şəbəkə İS-in arxitektur növü deyil?

A))Fon-Neyman arxitekturası; B)Fayl-server arxitekturası; C)Kliyent-server arxitekturası;

D)Çoxsəviyyəli arxitektura; E)İnternet/İntranet texnologiyası.
73.Kliyentin həddən artıq yüklənməsi hansı arxitekturada baş verir?

A)İnternet/İntranet texnologiyası ilə qurulan arxitekturada; B)Üçsəviyyəli arxitekturada;

C)Kliyent-server arxitekturasında; D))Fayl-server arxitekturasında; E)Heç birində.
74.İntranet nədir?

A)İnternet-in qovşağı; B)İnternet-in daxili strukturu; C)İnternet-in informasiya fazası;

D))İnternet-ə qoşulmuş kompyuter şəbəkəsi; E)İnternetin aşağı səviyyəsi.
75.İS-in hansı tətbiq sahəsi yoxdur?

A)Mühasibat uçotu; B)Bank sistemi; C)Maliyyə axınlarının idarə olunması;

D)Mal dövriyyəsinin idarə olunması; E))Suyun təmizlənməsi və su axınlarının idarə olunması.

76.İS-in qurulmasında hansı mərhələ yoxdur?

A)Texniki tapşırığın tərtib edilməsi; B)Layihələndirmə;

C)Hazırlama; D)Sazlama və testləmə; E))Satış.
77.Verilənlər bazası konsepsiyasının əsas prinsiplərinə aid deyil?

A)Verilənlərdə izafiliyin minimuma endirilməsi;

B)Verilənlərdə ziddiyyətlərin aradan qaldırılması;

C))Verilənlərdə dəqiqliyin qorunması;

D)Verilənlədə tamlığın qorunması;

E)Verilənlərin mərkəzləşdirilmiş idarə olunması.


78.Verilənlərin hansı modeli yoxdur?

A)İyerarxik; B)Çoxölçülü; C)Relyasiya; D)Obyekt-yönlü; E))Problem-yönlü.


79.OLAP texnologiyasında verilənlərin hansı modelindən istifadə edilir?

A)İyerarxik; B)Şəbəkə; C)Relyasiya; D))Çoxölçülü; E)Obyekt-yönlü.


80.Relyasiya modeli sonlu riyaziyyatın hansı bölməsi əsasında yaradılıb?

A)Çoxluqlar nəzəriyyəsi; B))Nisbətlər nəzəriyyəsi; C)Riyazi məntiq;

D)Alqoritmlər nəzəriyyəsi; E)Sonlu avtomatlar nəzəriyyəsi.
81. Verilənlərin bazasının idaəetmə sistemində (VBİS) hansı tip verilənlər dəstəklənmir?

A)Tam ədədllər; B)Həqiqi ədədlər; C))Kompleks ədədlər; D)Simvol tipli verilənlər; E)Məntiqi verilənlər.


82.Verilənlərin modeli nəyi təyin edir?

A)Verilənləri hansı tip qiymətlər ala biləcəyini;

B)Verilənlər üzərində hansı əməliyyatların aparıla biləcəyini;

C))Verilənlərin necə və hansı qaydalarla strukturlaşdırılmasını;

D)Verilənlərin semantikasını;

E)Verilənlərin dinamik xassələrini.


83.Relasiya modelində verilənlər arasında hansı tip əlaqələr qurmaq mümkündür?

A)(1:1), (1:M); B)(1:1),(M:1); C)(1:1), (1:M), (M:1);

D)(1:1), (1:M), (M:N); E))(1:1), (1:M), (M:1), (M:N).
84.Bunlardan hansısı obyekt-yönlü modelə xas deyil?

A)Siniflərin (obyektlərin) iyerarxiyası;

B)Varislik;

C))Obyektlərin açıqlığı;

D)İnkapsulyasiya;

E)Polimorfizm.


85.Bunlardan hansısı relasiya modelinə aid deyil?

A)Nisbət;

B)Kortej;

C)Atribut;

D)Domen;

E))Təyinat ağacı.


86.SQL dilinin hansı variantı yoxdur?

A)Statik SQL; B)Dinamik SQL; C)İÇ SQL; D)Transact SQL; E))Non SQL.


87. VB-nin struktur layihələndirilməsinin “obyektlərin təsviri” üsulunda hansı mərhələ yoxdur?

A)Mövzu sahəsinin və sorğuların təhlili;

B)Obyektlərin formalaşdırılması;

C)Obyektlərin tiplərə ayrılması;

D)Obyektlərin iyerarxik sxeminin qurulması;

E))İyerarxik sxemin reallaşdırılması.


88..Normal formalar metodu ilə VB-nin layihələndirilməsi nəyə əsaslanır?

A)Nisbətlərin 2NF formasına qədər normallaşdırılmasına;

B))Nisbətlərin 3NF və ya BKNF formalarına qədər normallaşdırılmasına;

C)Nisbətlərin 4NF-ə qədər normallaşdırılmasına;

D)Nisbətlərin 5NF-ə qədər normallaşdırılmasına;

E) Nisbətlərin bütün normal formalara görə normallaşdırılmasına;


89. Açar nədir (verilənlər bazasında)?

A)Faylın yazılar qrupunu təyin edən atribut;

B)Faylı bütövlükdə təyin edən atribut;

C))Faylın yazısını təyin edən atribut;

D)Faylı açmaq üçün rapol;

E)Faylın 1-ci yazısını təyin edən atribut.


90.VB-nin layihələndirilməsinin avtomatlaşdırılması üçün hansı vasitələrdən istifafə edilir?

A)MS Excel; B)MS Word; C)Delphi; D))CASE; E)Visual Basic.


91.Verilənlər bazasının idarəetmə sisteminin (VBİS) əsas funksiyalarına nə aid deyil?

A)VB-ni təşkil etmək; B)Verilənləri əlavə etmək və ya silmək; C)Verilənləri dəyişdirmək;

D))Verilənləri analiz etmək; E)Verilənləri seçmək.
92.VBİS-in əsas komponentlərinə nə aid deyil?

A) Verilənlər bazası; B))Biliklər bazası; C)VB-nin administratoru; D)Proqram təminatı;

E)Linqvistik təminat.
93.Tranzaksiya nədir?

A)VB-yə verilən sorğu; B)VB-yə daxil edilən veirlənlər; C)VB-dən seçilən verilənlər;

D)VB-də saxlanan verilənlər; E))VB ilə aparılan iş vahidi.
94.VBİS-in linqvistik vasitələrində hansı növ dil yoxdur?

A))Nişanlama dili; B)Sorğu dili; C)Daxili təsvir dili; D)Konseptual təsvir dili;

E)Baza (proqramlaşdırma) dili.
95.Hansı funksiya VB administratoruna aid deyil?

A))Sifarişin təhlili və tələblərin formalaşdırılması;

B)Tələblərin reallığının qiymətləndirilməsi;

C)VB-nin layihələndirilməsinin qiymətləndirilməsi;

D)VB-nin ehtiyat surətinin çıxarılması;

E)Verilənlərin təhlükəsizliyi və tamlığı.


96.Reallaşdırılan proqramın növünə görə VBİS-lərin hansı sinfi yoxdur?

A)Tamfunksional VBİS-lər; B))Yarımfunksional VBİS; C)VB serverlər;

D)VB kliyentləri; E)VB ilə işləmək üçün tətbiqi proqram hazırlayan sistemlər.


97.Verilənlərin modelinə görə hansı tip VBİS-lər yoxdur?

A)İyerarxik modelli sistemlər; B)Şəbəkə modelli sisnemlər; C)Relyasiya modelli sistemlər;

D)Obyekt-yönlü sistemlər; E))Problem-yönlü sistemlər.
98.ACCESS sistemi hansı versiyadan başlayaraq şəbəkə mühitində reallaşdırılıb?

A)ACCESS 97; B)ACCESS 98; C)ACCESS 2000; D))ACCESS 2002; E)ACCESS 2003.


99.ODBC texnologiyasının funksiyası nədən ibarətdir?

A)VB-də verilənlərin tamlığının qorunması;

B)VB-də verilənlərin təhlükəsizliyinin qorunması;

C)VB-nin replikasiyası;

D))Müxtəlif VB-lər arasında qarşılıqlı əlaqələrin təşkili;

E)VBİS-in məhsuldarlığının artırılması.


100.Bunlardan hansısı təhlükəsizliyin pozulmasının mümkün nəticəsi deyil?

A)Məxvi informasiyanın ələ keçirilməsi;

B)Sistemin dayanması və ya məhsuldarlığının azalması;

C)Əməliyyat sisteminin yüklənə bilməməsi;

D)Maddi ziyan;

E))Sorğuya müsbət cavab verilməməsi.


101.İnformasiya mühafizəsinin hansı metodları yoxdur?

A)Fiziki mühafizə metodları;

B))Məntiqi mühafizə metodları;

C)Aparat mühafizə metodları;

D)Proqram mühafizə metodları;

E)Təşkilati mühafizə metodları.


102.İnformasiyanın icazəsiz istifadədən mühafizəsi üçün ən yaxşı vasitə nədir?

A)Parol; B)Açar; C)Kart; D))Şifrlənmə; E)Biometrik vasitə.


103.Verilənlər bazasının mühafizə vasitələrinə nə aid deyil?

A))Kartla mühafizə;

B)Parolla mühafizə;

C)Şifrlənmə;

D)Müraciət hüquqlarının təyin edilməsi;

E)Yazıların və sahələrin mühafizəsi.


104.Rabitə kanalının sürəti hansı kəmiyyətlə ölçülür?

A) Mbayt/s;

B)) Mbit/s;

C) Kbayt/s;

D) Kbit/dəq;

E) Mbayt/saat.


105. Fiziki səviyyənin funksiyası nədir?

A) Paketlərin şəbəkənin govşagları arasında ötürülməsini təmin etmək;

B) Rabitə kanalında giriş-çıxış informasiyasini idarə etmək;

C)) Şəbəkə kompüteri ilə ötürülən mühit arasında diskret signalların interfeysini təşkil etmək;

D) Şəbəkə resurslarını idarə etmək;

E) Daha yüksək səviyyədə olan obyektlər arasında əlagə seansını yaratmaq.


106. Modem nədir?

A) Şəbəkə segmentlərini birləşdirən qurğu;

B) İşçi stansiyasının yoğun koaksil kabelinə qoşulan qurğu;

C)) Telefon xətti vasitəsilə LKŞ-ə qoşulan qurğu;

D) Kompüterlərin şəbəkə adapterlərini nazik kabellə birləşdirən qurğu;

E) Fasiləsiz qida mənbəyi.
107. LKŞ-nın geniş yayılmış 3 növü hansıdır?

A)) “Ulduz”, “Ümumi şin”, “Halqavari”;

B) “Ümumi şin”, “Ağaca bənzər”, “Passiv mərkəzli ulduz”;

C) “Həlqəvari”, “İyerarxik”, “Ümumi şin”;

D) “Zəncirvari”, “İntellektual mərkəzli ulduz”, “Qar dənələri şəklində”;

E) “Kompüterlərin ixtiyari birləşdirilməsi”, “Ulduz”, “Ümumi şin”.


108. Şəbəkə məlumatlarının mübadiləsi üçün hansı protokoldan istifadə olunur?

A) IPX, SPX, NETBIOS;

B)) TCP/ İP;

C) Http;


D) WWW;

E) X25.3.


109. Rəqəm siqnalının analoq formasına çevrilmə prosesi necə adlanir?

A) Demodulyasiya;

B) Bit;

C) Bayt;


D)) Modulyasiya;

E) Modem.


110. Verilmiş “AAAAAVVVVSSSSSS” informasiyanı sıxlaşdıran cavablardan hansı düzgündür?

A) 2AA3V5S;

B) 4A3V5S;

C)) 5A4V6S;

D) AVS;

E) AAVVSS.


111. Şlyüz nə deməkdir?

A) Rabitə kanalı;

B)) İnternetə qoşulmaq istəyən təşkilatın kompüteri;

C) Kompüter;

D) Modemin bir növü;

E) Qlobal şəbəkə.112. Şəbəkə ünvanı – İP-ünvanın uzunluğu nəyə bərabərdir?

A) 8bit;


B) 16bit;

C) 24bit;

D)) 32bit;

E) 48 bit.113. HTML – nədir?

A) Alqoritmik dil;

B) Protokol;

C)) Hiper mətnin nişanlanlama dili;

D) Şəbəkə proqram təminatı;

E) Brauzer.114. Teq – nədir?

A) Alqoritmik dilin operatoru;

B)) HTML dilinin operatoru;

C) Beyzik dilinin operatoru;

D) İnformasiyanin ötürülmə vahidi;

E) Modemin buraxma qabiliyyəti.


115. Nəqliyyat səviyyəsinin əsas funksiyası nədir?

A) Tətbiqi səviyyədə olan obyektlərə ötürülən informasiyanın çevrilmə üsullarini göstərir;

B) Daha yuksək səviyyədə duran obyektlər arasında əlaqə seansını yaradır;

C)) Şəbəkə paketlərindən ibarət olan məlumatların lazımi yerə çatdırılmasıdır;

D) Şəbəkə paketlərini şəbəkənin qovşaqları arasında ötürməkdir;

E) Qonşu səviyyələrin qarşılıqlı əlaqə prosedurunu təsvir edir.


116. “Ethernet” lokal şəbəkəsində hansı topologiyadan istifadə edilir?

A) “Ulduz” topologiyasindan;

B) ”Ümumşin” topologiyasından;

C)) ”Halqavari” topologiyadan;

D) “İyerarxik” topologiyadan;

E) “Zəncirvari “ topologiyadan.


117. Analoq siqnalinin rəqəm formasına çevrilmə prosesi necə adlanir?

A) modulyasiya;

B) modem;

C)) demodulyasiya;

D) bayt;

E) bit.
118. Xost nə deməkdir?

A) Şəbəkə ünvani;

B)) Şəbəkəyə qoşulmuş kompüter

C) İnternet ünvan;

D) Şəbəkə protokolu;

E) İP ünvanın sinfi.

119. ABŞ-da yuxarı səviyyənin altdomeni olan “NET” nəyi göstərir?

A) Ölkə adı;

B) Şəhər adı;

C)) Şəbəkə qovşağı;

D) Hərbi təşkilatlar;

E) Kommersiya təşkilatları.120. ABŞ-da yuxarı səviyyənin altdomeni olan “ORG” nəyi göstərir?

A) Dövlət idarələri;

B) Şəhər adı;

C) Şəbəkə administratoru;

D) Hərbi təşkilatlar;

E)) Digər təşkilatlar.121. ………………vasitəsilə Web səhifəni bilavasitə informasiyanı əks etdirmə şəklində tərtib etmək və onu avtomatik olaraq yeniləşdirmək mümkündür.

A)) İşçi stolu;

B) Outlook express;

C) MS Net meeting

D) MS Chart;

E) Front Page Express.


122. Applett nə deməkdir?

A)) Ayrıca fayl şəklində kliyentin FK-na verilən proqramdır;

B) imkanları genişləndirmək üçün Web-səhifənin tərkibinə daxil edilən proqramdır;

C) konteynerdir;

D) mətnin fraqmentidir;

E) elementin start markeridir.


123. ...............teqləri – nömrələnməmiş siyahıların əvvəlini və sonunu göstərən teqlərdir.

A)

;

B))

;

C) ;

D)


və ;

E) .


124. Mətn və ya təsvirə malik olan hər bir xana.............teqləri ilə əhatə olunmalıdır.

A)) TD;


B) TR;

C) TABLE;

D) TH;

E) BORDER


125.Web- texnologiyada ən geniş yayılmış qrafiki format hansıdır?

A) LZW+ISO;

B)) GIF+JMEG;

C) Web+WWW;

D) ITU+ISO;

E) GIF+Web.

126. Aşağıdakılardan hansı sistem proqram təminatına aid deyil?

A) əməliyyat sistemləri

B) texniki xidmət proqramları

C) servis proqramları

D)) redaktorlar

E) proqramlaşdırma sistemləri


127. Kompyuterin düzgün işləməsinə nəzarət edən “texniki xidmət proqramları”na hansı proqramlar daxildir?

A) Utilitlər və Antivirus proqramları

B) Antivirus proqramları və servis proqramları

C)) Test proqramları və xüsusi nəzarət proqramları

D) Antivirus proqramlar və örtüklər

E) Utilitlər və örtüklər


128.Aşağıdakılardan hansılar servis proqramlarına aiddir?

A)) Utilitlər, Örtüklər, Antivirus proqramları

B) Test proqramları, Utilitlər, Assembler

C) Örtüklər, Xüsusi nəzarət proqramları, Kompilyatorlar

D) Antivirus proqramları, Test proqramlar, Şəbəkə ƏS

E) Əməliyyat sistemləri, Utilitlər, Test sistemləri


129.İşçi proqram nədir?

A)) Maşın dilində olan proqram

B) Hər hansı proqramlaşdırma dilində olan proqram

C) Translyatorlar

D) Sınaq yoxlamada keçmiş hazır proqram

E) Hamının istifadə etdiyi proqram


130.İnterpretatorlar, kompilyatorlar və assembler birlikdə necə adlanırlar?

A) Servis proqramları

B) Xidməti proqramlar

C) İdarəedici proqramlar

D)) Translyatorlar (və ya proqramlaşdırma sistemləri)

E) Tətbiqi proqramlar


131. Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramlarına aid deyil?

A) Detektorlar

B) Müfəttişlər

C) İmmunizatorlar və ya vaksinlər

D)) Göstəricilər

E) Filtr və ya keşikçi132.Aşağıdakı əməliyyat sistemlərinin hansı birməsələli (bir istifadəçili) hesab olunur?

A) UNIX


B) WINDOWS

C) OS/2


D)) MS DOS

E) Linux
133.Aşağıdakılardan hansı ümumi təyinatlı tətbiqi proqram paketlərinə aid deyil?

A) Mətn və qrafiki redaktorlar

B) Elektron cədvəllər

C)) Riyazi paketlər

D) İnteqrallaşdırılmış paketlər

E) Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri
134.Hansı tətbiqi proqram paketləri redaktor adlanır?

A) İnformasiya sistemi yaratmağa imkan verən

B) Riyazi məsələlərin həllinə imkan verən

C) Hesablama proseslərinin təşkilini təmin edən

D)) Mətn, sənəd, qrafik verilənlərin və rəsmlərin yaradılmasına və dəyişdirilməsinə imkan verən

E) Qlobal şəbəkədə mətn, qrafik və digər sənədləri axtarıb tapan və yadda saxlamağa imkan verən


135.İnformasiya sisteminin yaradılması və informasiya təminatının maşındaxili təşkili və idarə edilməsi üçün hansı tətbiqi proqram paketindən istifadə olunur?

A)) Verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərindən

B) İnteqrallaşdırılmış paketlərdən

C) Nəşriyyat sistemlərindən

D) Riyazi proqramlaşdırma sistemlərindən

E) Problemyönlü paketlərdən


136.Müasir inteqrallaşdırılmış tətbiqi proqram paketlərinə nələr daxil deyil?

A) Mətn redaktorlar

B) Elektron cədvəllər

C) Qrafiki redaktor

D) VBİS və kommnikasiyalı modullar

E)) Qlobal kompyuter şəbəkələri


137.Aşağıdakılardan hansı MS WORD-ün baş menyusuna aid deyil?

A) Fayl (File - Fayl)

B) Redaktor (Edit - Pravka)

C)) Yadda saxlamaq (Save - Soxranit)

D) Format (Format - Format)

E) Cədvəl (Table - Tabliüa)


138.Aşağıdakılardan hansı mətn redaktoru MS WORD-ün funksiyasına aid deyil (cədvəl ilə işləmək üçün)?

A) Cədvəl yaratmaq

B) Cədvələ yeni sətir və ya sütun əlavə etmək

C)) Cədvəli avtomatik doldurmaq

D) Cədvəlin sətir və ya sütununu silmək

E) Cədvəlin şriftini dəyişdirmək


139.Aşağıdakılardan hansı MS WORD-ün hansı redaktəetmə imkanına aid deyil?

A)) Bir neçə faylı birbaşa birləşdirmək

B) Faylın qeyd olunmuş hissəsini silmək

C) Faylın qeyd olunmuş hissəsinin nüsxəsini almaq

D) Bir faylı başqa bir faylın lazım olan yerinə əlavə etmək

E) Fayla şəkilləri, cədvəlləri, qrafikləri və s. əlavə etmək


140.Excel-də işçi vərəq neçə sətir və neçə sütundan ibarətdir?

A) 128 sətir və 32768 sütun

B) 256 sətir və 65536 sütun

C)) 256 sütun və 65536 sətir

D) 128 sütun və 32768 sətir

E) 128 sütun və 65536 sətir


141. Excel sənədi nə adlanır?

A) İşçi vərəq; B) İşçi səhifə; C) İşçi cədvəl; D)) İşçi kitab; E) İşçi sahə


142.Excel-də vərəqin sətirləri və sütunları necə nömrələnir?

A) ixtiyari ardıcıllıqla

B) sətir və sütunlar 1-dən başlayan ardıcıl nömrələrlə

C)) sətirlər ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər, sütunlar isə A-dan İV-yə qədər

D) sətirlər * ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər, sütunlar isə ardıcıl olaraq 1-dən 256-ya qədər

E) sətirlər ardıcıl olaraq 1-dən 256-ya qədər, sqütunlar isə ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər


143.Excel-də xanaların ünvanlarını göstərmək üçün aşağıdakı yazılışların hansı düzgün deyil?

A) S4; V5

B) S$3; $D$5

C) R4C3; R5C4

D) R[4]C[3]; R[5]C[4]

E)) C_1; D_5


144. A1 xanası ilə D4 xanaları arasındakı qiymətləri cəmləmək üçün SUMM funksiyasının yazılış sintaksisi necədir? (Nəzərə alaq ki, nəticə D5 xanasına yazılacaq)

A) D5=SUMM(A1+A2+A3+A4+B1+B2+B3+B4+C1+C2+C3+C4+D1+D2+D3+D4)

B) D5=SUMM(A1: A4+B1: B4+C1: C4+D1: D4)

C)) =SUMM(A1: D4)

D) =SUMM (A1: A4+B1: B4+C1: C4+D1: D4)

E) D5 = SUMM(A1; A2; A3; A4; B1; B2; B3; B4; C1;C2; C3; C4; D1; D2; D3; D4)


145.Excel cədvəli əsasında qrafik qurarkən cədvəl ilə qrafik arasındakı asılılıq necədir?

A) Qrafiki qurarkən cədvəllərin sətir və sütunlarının sayı məhdud olmalıdır

B)) Cədvəldə dəyişiklik apardıqda avtomatik olaraq qrafik dəyişir

C) Qrafikdə dəyişiklik apardıqda avtomatik olaraq cədvəl dəyişir

D) Qrafikin formasını dəyişdikdə cədvəli təzələmək lazım gəlir

E) Cədvəldə dəyişiklik apardıqda sistem cədvəlin dəyişdirilməsinin təsdiqini tələb edir


146.Excel-də hər hansı bir xanaya daxil edilən verilən və yazılan hesabi ifadə həm də harada əks olunur?

A) vəziyyətlər sətri zolağında

B) həmin sütunun başlığında

C)) düstur sətrində

D) vərəqlər yarığında

E) heç yerdə


147.Aşağıdakılardan hansı alqoritmin xassələrinə aid deyil?

A) Müəyyənlik

B)) İctimailik

C) Kütləvilik

D) Nəticəvilik

E) Diskretlik


148.Alqoritmin ən əyani təsvir üsulu hansıdır?

A) təbii dil

B) alqoritmik dill təsvir üsulu

C)) sxem üsulu

D) psevdokod üsulu

E) hamısı


149.Aşağıdakılardan hansılar tipik alqoritmik strukturlara aiddir?

1. qarışıq 2. xətt 3. budaqlanan

4. dövri 5. qapalı 6. halqavari

A) 1, 4, 5

B)) 2, 3, 4

C) 4, 5, 6

D) 3, 4, 5

E) 1, 5, 6


150.Kompyuterdə istənilən məsələni həll etmək üçün nədən başlamaq lazımdır?

A) Həll alqoritminin yaradılmasından

B) Hər hansı proqramlaşdırma dilində ilkin proqramın tərtibindən

C) İlkin proqramın maşın dilinə çevrilməsindənD) Kompyuterdə proqramın icrasından

E)) Məsələnin qoyuluşundan
Yüklə 184,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin