1. Quruçay mədəniyyətinin birinci inkişaf mərhələsi əhatə edir: a Erkən Aşelə qədərki dövrüYüklə 472 Kb.
səhifə1/8
tarix23.12.2016
ölçüsü472 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
0301/01/01/

1. Quruçay mədəniyyətinin birinci inkişaf mərhələsi əhatə edir:

a) Erkən Aşelə qədərki dövrü.

b) Mustye dövrünü.

c) Üst Aşelə qədərki dövrü.

d)) Aşelə qədərki dövrü.

e) Son Aşel mərhələsini.
/0301/01/01/

2. Quruçay mədəniyyətinin ikinci inkişaf mərhələsi əhatə edir:

a) Mustye

b) Üst paleolit

c)) Erkən və orta Aşel

d) Son Aşel

e) Mezolit
/0301/01/01/

3. Hansı dövrdə icma ağsaqqalları şurası cəmiyyətin həyatında mühüm rol oynayırdı:

a) Alt Paleolit.

b) Üst Paleolit.

c) Neolit.

d)) Eneolitdə.

e) Mezolitdə.
/0301/01/01/

4. Tərkibinə aşqarlar (sürmə, mərgümüş, nikel, qalay) qatılmış ərinti adlanırdı:

a) Sink.

b) Mis külcəsi.

c)) Tunc.

d) Dəmir filizi.

e) Platin.
/0301/01/01/

5. Azərbaycan ərazisində məskunlaşan ən qədim tayfaları göstərin?

a) Albanlar, mannalılar, utilər.

b)) Lullubəy, kuti, turukki, su.

c) Atropotenlər, kadusilər, midiyalılar.

d) Xəzərlər, hunlar, səlcuqlar.

e) Kassitlər, sabirlər, qarqarlar.
/0301/01/01/

6. Daş dövrünün axırıncı mərhələsi neolit dövründə:

a) İnsanlar daşı cilalamış, ovçuluq əsas peşəyə çevrilmiş, ölülər evin döşəməsi altında dəfn edilirdi.

b) İnsanlar Ön Asiya ilə ünsiyyətdə olmuş, metal əmək alətlərini mübadilə etmiş, daşı deşməyi öyrənmişlər.

c)) İnsanlar qəbilə icması şəraitində yaşamış,ana xaqanlığı hökm sürmüşdür.

d) Qəbilə icması şəraitində yaşamış, yaylaq maldarlığı genişlənmiş, ana xaqanlığı hakim mövqe tutmuşdur.

e) Toxa əkinçiliyi genişlənmiş, ana xaqanlığı hökm sürmüş, boyalı qablar istehsal olunmuşdur.
/0301/01/01/

7. Toxa əkinçiliyi xış əkinçiliyi ilə əvəz olunur

a) eneolit dövründə

b) orta tunc dövründə

c) neolit dövründə

d)) ilk tunc dövründə

e) son tunc dövründə
/0301/01/01/

8. Azərbaycan tarixi hansı qaynaqlar,mənbələr əsasında öyrənilir?

a) qəbir abidələri, qayaüstü abidələr və yazılı abidələr

b) heyvan və bitki qalıqları, qayaüstü rəsmlər, qəbir abidələri, yaşayış yerləri

c)) arxeoloji və yazılı abidələr

d) fauna və flora qalıqları

e) qədim yaşayış yerləri və qəbir abidələri
/0301/01/02/

9. Qədim daş dövrü ilə orta daş dövrünün oxşar cəhətləri:

a)) Hər ikisində əmək alətlərinin daşdan hazırlanması.

b) Mənimsəmə təsərrüfatından istehsal təsərrüfatına keçidin başlanması.

c) Hər ikisində toxa əkinçiliyinin mövcud olması.

d) Ox və kamanın kəşfi, əmək alətlərinin daşdan hazırlanması.

e) Qobustandan tapılmış əmək alətləri əsasında öyrənilməsi.
/0301/01/02/

10. Mezolit dövründə:

a) Ox və kaman kəşf olunub, əkinçilik əsas peşəyə çevrilib.

b) İnsanlar heyvanları uzaq məsafədən ovlaya bilib, istehsal təsərrüfatı formalaşıb.

c)) Təbiətin hazır məhsullarını mənimsəməkdən onların istehsalına keçidin əsası qoyulmuşdur.

d) İnsanlar daşı deşməyi bacarmış, maldarlıq əsas peşəyə çevrilmişdi.

e) Ox və kamandan istifadə olunub, insanlar oturaq həyata keçmişlər.
/0301/01/02/

11. Eneolit dövründə qədim tayfaların həyat tərzinə mühüm təsir göstərmişdir:

a) Saxsı qablar hazırlamaq üçün gilin tərkibinə saman qatılması.

b)) Metalişləmənin və metallurgiyanın meydana gəlməsi və inkişafı.

c) Qan qohumluğu və insanların daha geniş əraziyə yayılması.

d) Qoşa nigaha əsaslanan ailələrin yaranması, daşın cilalanmağa başlanması.

e) Mis emalına başlanması, əkinçilikdə xışın üstünlük təşkil etməsi.
/0301/01/02/

12. Əkinçilik və maldarlıqla yanaşı, Eneolit əhalisi:

a) Misi emal etmiş, toxa əkinçiliyini inkişaf etdirmiş, toxuculuğun əsasını qoymuş, maldarlığı əsas peşəyə çevirmişdir.

b) Ön Asiya ilə əlaqə yaratmış, maldarlığı əsas peşəyə çevirmiş, ərzağın bir qismi balıqçılıq vasitəsilə təmin edilirdi.

c)\ Əmək alətlərini təkmilləşdirmiş, xışdan istifadə etmiş,ərzağa olan tələbatı bütünlüklə istehsalla təmin edirdi.

d)) Ərzağa olan tələbatın bir qismini ovçuluq və balıqçılıq vasitəsilə təmin edirdi.

e) Toxa əkinçiliyini inkişaf etdirmiş, tuncdan bəzək əşyaları düzəltmiş, oxradan dəfn zamanı istifadə etmişdir.
/0301/01/02/

13. Azərbaycan üst paleolit dövründə:

a) Əmək alətlərindən geniş istifadə edildi, əkinçilik əsas peşəyə çevrildi.

b) əkinçiliyin inkişafı təkmilləşdi, müasir insan tipi formalaşdı.

c) maldarlıq əsas peşəyə çevrildi, ibtidai icma quruluşunun ilkin mərhələsi yarandı.

d)) Müasir insan tipinin formalaşması başa çatmış və ibtidai icma quruluşunun ilkin mərhələsi yaranmışdı.

e) insanlar əmək alətlərini təkmilləşdirməklə daha geniş əraziyə yayılmışlar.
/0301/01/02/

14. Azərbaycanda Eneolit dövründə:

a)) misdən geniş istifadə edilməklə, əmək alətləri təkmilləşdirilmişdi.

b) qoşanigahlı ailələrin meydana çıxması ilə, misdən hazırlanmış alətlər daş alətləri istehsaldan çıxartdı.

c) qoşanigahlı ailələrin meydana çıxması və möhkəmlənməsi istehsal vasitələri üzərində irəliyə doğru mühüm addım idi.

d) tunc əmək alətlərindən geniş istifadə edildi, sənətkarlıq əsas peşəyə çevrildi.

e) daşdan hazırlanmış əmək alətləri üstünlük təşkil etdi, maldarlıq əsas peşəyə çevrildi.
/0301/01/02/

15. Erkən Tunc dövründə yaylaq maldarlığının təşəkkülündə mühüm rol oynamışdı:

a) Əkinçiliyin maldarlıqdan ayrılması və təsərrüfatın bəzi sahələrində dəmirdən istifadə olunması.

b) Maldarlıq məhsullarının saxlanılması üçün saxsı qabların istehsalının genişləndirilməsi.

c)) Əsası hələ Eniolit dövründə qoyulmuş atçılığın sürətlə inkişafı.

d) Kür-Araz mədəniyyətinə uyğun olaraq, tuncla bərabər dəmir alətlərdən istifadə.

e) İnsanların daha məhsuldar olan çay vadilərində məskunlaşmaları.
/0301/01/02/

16. Azərbaycan ərazisində ibtidai icma qurulusunun təşəkkülü başlamışdır:

a) Orta Aşel dövründən

b) Orta poeolit mərhələsindən

c) Quruçay mədəniyyəti dövründən

d) Üst Asel mərhələsindən

e)) Daş dövrünün ən qədim mərhələsindən
/0301/01/02/

17. Quruçay mədəniyyətinin ikinci inkişaf mərhələsı əhatə edir:

a)) Erkən və orta asel dövrünü

b) Mustye mədəniyyət dövrünü

c) Orta və son asel dövrünü

d) Üst poleolit dövrünü

e) Son asel mərhələsini
/0301/01/02/

18. Üst poleolit dövründə Azərbaycan ərazisində:

a) insanlar daha geniş əraziyə yayılmış, Qobustanda ibtidai incəsənətin əsası qoyulmuşdur

b) Bütün əmək alətləri daşdan hazırlanmış, gil qablar düzəltməyi insanlar sadə şəkildə öyrənmişlər

c) İnsanlar II Kültəpdə və Qobustan ərazisində “Firuz” düşərgəsində yaşamışlar

d)) Müasir insan tipinin formalaşması başa çatmışdır və ibtidai icma qurulusunun ilkin pilləsi yaranmışdır

e) Totem, ovsun, heyvanlara sitayiş kimi dini təsəvvür formaları da təşəkkül tapmışdı
/0301/01/02/

19. Paleolitin son mərhələsində:

a) ) iqlim mülayimləşmiş, bitki və heyvanat aləmində yaşayış ücün əlverişli dəyişikliklər baş vermişdir

b) daşdan hazırlanmış alətlər üstünlük təşkil etmiş, cay daşlarından düzəldilmiş mikrolitlərdən də istifadə olunmuşdur

c) Qurucayın sakinləri Azıx mağarasında məskunlaşmağa başlamışlar

d) Qobustan ərazisində yaşamış ibtidai əkincilik və incəsənətlə məşğul olmuşlar

e) təbiətin hazır məhsullarını mənimsəməkdən olanların bilavasitə istehsalına kecidin əsasını qoymuşlar
/0301/01/02/

20. Pallolit dövründən fərqli olaraq neolit dövründə:

a) ictehlak təsərrüfatı yaranmış, insan ilk dəfə metalla tanış olmuşdur

b)) əhali oturaq həyata kecmiş, insanlar daş alətləri cilalamağı və deşməyi öyrənmişlər

c) toxa əkinciliyi xiş əkinciliyini əvəz etmişdir

d) əhali ortaq həyata kecmiş, bütün ev heyvanlarının əhilləşdirilməsi başa catmışdır

e) sənətkarlıq meydana gəlmiş, metaldan istifadə edilmişdir
/0301/01/02/

21. Epiqarfik abidələr:

a)) Daş, qala divarı üzərində həkk olunan yazıdan ibarətdir

b) Piktoqrafik işarələrin olduğu abidə növüdür

c) Antik dövrə aid abidə növüdür

d) mixi yazılar həkk olunmuş abidələrdir

e) Pəhləvi dilində yazı həkk olunmuş abidələrdir
/0301/01/02/

22. Erkən orta əsrlərdə Azərbaycan( Aturpatakan) canişini otururdu:

a)) Dərbənddə

b) Qəzvində

c) Zəncanda

d) Qazakada

e) Şizdə
/0301/01/02/

23. Ərəb qaynaqları hansı əraziləri “Yuxarı Azərbaycan” adlandırırdılar?

a)) Azərbaycanın Dərbəndə qədərki ərazilərini

b) Araz çayından şimala doğru ərazilərini

c) Cənubdakı Qəzvin və Zəncana qədərki ərazilərini

d) Qərbdə İrəvan və Göyçə mahalı ərazilərini

e) Araz çayından şimala doğru Tiflisə qədərki əraziləri
/0301/02/01/

24. II Sarqonun yürüşü zamanı Mannalılar assur çarının qoşununu təmin etməli idilər

a) At, qoşqu vasitəsi ilə.

b) İsti geyimlə.

c)) Ərzaqla.

d) Döyüşçülərlə.

e) Silahla.
/0301/02/01/

25. E.ə . 36 – cı ildə Parfiyaya qarşı başlayan yürüşə rəhbərlik etmiş Roma sərkərdəsi:

a) Pompey.

b)) Antoni.

c) Lukul.

d) Antiox.

e) Pont.
/0301/02/01/

26. Qaynaqlarda Aratta ilə əlaqədar adı çəkilən, onun mühafizəkarı hesab olunan ilahə:

a) İnanna,

b) İştar,

c) Osiris,

d) Amon,

e)) Lama,
/0301/02/01/

27. Manna hökmdarlarının xarici siyasətdə Assuriyaya meyilli siyasəti:

a) Mannanın daxili müstəqilliyi qorundu, feodal özbaşınalığına son qoyuldu.

b) Urartu hökmdarı II Sarqonun işğal etdiyi torpaqlar e.ə 745-ci ildə geri qaytarıldı.

c) Assuriyanın xəzinəsinə xərac vaxtlı-vaxtında gətirildi,ənənəvi məbəd tikintisinə başlandı.

d)) Ön Asiyanın bu qüdrətli dövlətini Mannanın havadarına çevirmişdi.

e) 744-cü ildə Urartuya hücum edən İranzu itirilmiş Manna torpaqlarını geri aldı.
/0301/02/01/

28. Adərbayqan Sələvkilərdən asılı vəziyyətə düşüb:

a) e.ə.190-cı ildə

b) e.ə.148-ci ildə

c)) e.ə. 220-ciildə

d) 53-cü ildə

e) e.ə. 65-ci ildə
/0301/02/01/

29. Roma senatının xüsusi qərarı ilə Şərqə göndərildi:

a) Pompey

b) Antoni

c) Yuli Sezar

d)) Lisini Lukul

e) Oktavian Avqust
/0301/02/01/

30. Urartu hökümdarı I Rusa işğalcılıq siyasətini həyata keçirmək məqsədiylə:

a) Manna ilə sərhəd olan qərb torpaqlarında bir neçə qolla inşa etdirdi

b) Assuriyanın siyasi dağınıqlığından istifadə edərək Mannaya yürtüş etdi

c) II Sarqonla ittifaqa girərək Mazamiyya vilayətini işğal etdi

d)) Mannanın Zikirtu vilayətinin canişini və başqa şəhərlər ilə sazişə girdi

e) Babilistanla Mannaya qarşı müharibə aparmaq ücün ittifaq yaratdı
/0301/02/01/

31. Mannanın Gilzan, Zamua, Messi, Qızılbunda vilayətləri assurlara vergi kimi göndərirdilər:

a) iribuynuzlu malqara

b)) döyüş atları

c) ticarət karvanları ücün dəvəvlər

d) doğuş atlari

e) döyüş arabaları
/0301/02/01/

32. Midiya skiflərin hakimiyyəti altına düşdü:

a) eradan əvvəl 694-672-ci illərdə

b) eradan əvvəl 630-614-cü illərdə

c) eradan əvvəl 712-680-cı illərdə

d) eradan əvvəl 620-605-ci illərdə

e)) eradan əvvəl 653-625-ciillərdə
/0301/02/01/

33. Skitlərin Midiya ilə əlaqədar fəaliyyətindən, onların mannalılar ilə ünsiyyətindən bəhs edir:

a) Heradot, Strobon

b) Strobon, Urartu mixi yazıları

c) Heradot, Manna mixi yazıları

d)) Heradot, assur mixi yazilari

e) Plini, Ptolomey
/0301/02/01/

34. Mənbələrdə adı çəkilən ilk Manna hökmdarı

a)) Udaki

b) İranzu

c) Uduri

d) Ualli


e) Dayakku
/0301/02/01/

35. II Sarqonun şərəfinə abidə qoydurmuş Manna hökmdarı:

a)) Ullusun

b) Erisinni

c) Ualli

d) İranzu

e) Ahşeri
/0301/02/01/

36. Xocalı-Gədəbəy arxeoloji mədəniyyətinin əhatə etdiyi dövr?

a)) E.ə. XIV-VIII əsrlər

b) E.ə. II minillik-I minilliyin əvvəlləri

c) E.ə. XV-VII əsrlər

d) E.ə. XIV-VII əsrlər

e) E.ə. II minilliyin sonu
/0301/02/01/

37. Paleolitin son mərhələsi əhatə edir?

a) e.ə.100-40-cı minilliklər

b)) eramızdan 40-30 min il əvvəldən – e.ə 12 –ci minilliyədək

c) e.ə. 10-8 minilliklər

d) e.ə.6-4 minilliklər

e) e.ə. 5-3 minilliklər
/0301/02/01/

38. Azərbaycanda son Tunc və ilk Dəmir dövrü əhatə edir?

a) e.ə. XX-XIX əsrlər

b) e.ə. XVII-XVII əsrlər

c) e.ə.XVI-XV əsrlər

d)) e.ə.XIV-VIII əsrlər

e) e.ə. V-III əsrlər
/0301/02/02/

39. Herodotun məlumatına görə:

a) I Daranın zamanında Əhəməni dövlətinin ərazisi quzeydə Kür çayına dək uzanırdı.

b) Skitlər Urmiya gölünün şərqində və şimalında məskən salmışlar.

c) I Daranın zamanında Əhməni dövlətinin ərazisi şərqdə Araz çayınadək olan ərazini əhatə edirdik.

d)) Skitlər Asiyadan qaçan kimmerləri izləyərək Midiyaya soxuldular.

e) Skitlərin Urmiya sahilində yerli tayfaların əkinçilik və sənətkarlıq vərdilərinin formalaşmasına güclü təsiri olmuşdur.
/0301/02/02/

40. E.ə. 713 – cü ildə II Sarqonu Mannada hədiyyələrlə qarşılayan Ullusunu, Sarqon ölkədən çıxan kimi:

a) Assuriyanın siyasi üstünlüyünü tanımaqdan imtina etdi, Babilistanla Assuriyaya qarşı ittifaq yaratdı.

b)) Assuriyanın siyasi müstəqilliyini tanımaqdan imtina etdi, Mannada öz hakimiyyətini gücləndirdi.

c) Mannanın Assuriyaya bac verməsini dayandırdı, Midiya ilə yaxınlaşdı.

d) Müstəqilliyini möhkəmləndirdi, Midiyadakı torpaqları tutmaqla Sarqona kömək etdi.

e) Manna ilə Assuriya arasında bağlanmış müqaviləyə qarşı üsyan qaldırdı.
/0301/02/02/

41. E. ə. I əsrin sonlarında iberlərin albanlar ilə münasibətlərinin müharibə şəkli almasına səbəb:

a) Parfiya ilə Romanın ön Qafqazda işğalçılıq siyasəti.

b) Ön Qafqazda ağalıq siyasəti.

c) Albaniyanın e.ə. 35–ci ildə iberlərin Armeniya və Parfiya ilə mübarizəsinə qoşulması ilə.

d) Albaniya ilə Romanın yaxınlıq əlaqələri saxlamaları.

e)) Romanın xalqları, bir- birinə qarşı qoymaq siyasəti.
/0301/02/02/

42. Azərbaycan ərazisində kadusiləri tabe etmək üçün hərbi səfərə göndərilən II Kir:

a) 2002 – ci il 17 noyabr.

b) Kadusilərlə birləşərək, e. ə. 605–ci ildə Assuriyanı məğlub etmişdi.

c)) Kadusilərlə sazişə girmiş və onların köməyi ilə Astiaqa qalib gəlmişdi.

d) Kadusilərlə Astiaq arasında birlik yaratmaqla Mannaya qarşı mübarizə aparmışlar.

e) Astiaqla kadusilərin birləşmiş qüvvələrini skiflərə qarşı mübarizəyə qaldırdı.
/0301/02/02/

43. Fars tayfaları birləşib Midiyaya qarşı müharibəyə başlayır və nəticədə:

a)) e.ə. 550-ciildə fars qoşunları Midiyanın paytaxtı Ekbatan şəhərini tuturlar, II Kir Əhəmənilər dövlətinin əsasını qoydu.

b) e.ə. 550-ci ildə fars qoşunları Midiyanın paytaxtı Ekbatanı tuturlar, I Kambiz özünü Midiya padşahı elan edir.

c) Fars qoşunları II Kirin rəhbərliyi ilə Kiaksarı məğlub edir, özünü Midiya padşahı elan edir.

d) e.ə. 550-cı ildə Midiya hökmdarı Astiaq II Kiri məğlub edir, fars tayfalarını özünə tabe edir.

e) fars tayfalarının rəhbəri II Kir Midiya hökmdarı Kiaksarı məğlub edir, onunla müqavilə bağlayır.
/0301/02/02/

44. Assurların hərbi müdaxilələri Manna hökmdarlarını:

a) Ölkənin təsərrüfat həyatını, əkinçiliyi, maldarlığı və sənətkarlığı inkişaf etdirməyə sövq etdirirdi.

b)) Ölkəni vahid mərkəzdə birləşdirməyə vadar edirdi.

c) ölkədə assurlara qarşı mübarizə aparmaq üçün ordu yaratmağa məcbur edirdi.

d) assur dövləti ilə sülh bağlamağa vadar edirdi

e) ölkəni vahid mərkəzdə birləşdirməyə, Assuriyanı əsarət altına almağa vadar edirdi.
/0301/02/02/

45. İsgəndərin vəfatından sonra onun varisləri diadoxlar arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə gedən zaman:

a) Albaniya Parfiya dövlətinin hakimiyyəti altında idi, Roma ilə düşmənçilik münasibətləri saxlayırdı.

b) Albaniya Roma ilə dostluq münasibətləri saxlayır, Selevkilərə qarşı müharibə aparır, ölkəni yerli hökmdarlar idarə edirdi.

c)) Albaniyada müstəqil dövlət fəaliyyət göstərirdi.

d) Albaniyda Hakimiyyət yerli hökmdarların əlində cəmlənmişdir, feodalizm cəmiyyəti inkişaf edir, Romaya qarşı mübarizə aparılırdı.

e) Hakimiyyət Albaniyada artıq yerli hökmdarların əlində cəmlənmişdi, feodalizmin ilkin əlamətləri meydana çıxmışdı.
/0301/02/02/

46. E.ə. VII əsrin birinci rübündə Qafqazdan gəlmiş kimmer-skit-sak tayfa birləşmələri məskunlaşmişlar:

a) Manna dövlətinin şimalı və şimali şərqində.

b) Mannanın qərb və cənub-qərb vilayətlərində.

c) Xəzər dənizinin şərq və cənub-şərqində.

d)) Urmiya gölünün şimal və qərb hissəsində.

e) Urartu dövlətinin şimal və şimal-şərqində.
/0301/02/02/

47. Mülahizələrə görə albanlar Qavqamel döyüşündə:

a) Atropatın rəhbərliyi altında Ktesfon şəhərini müdafiə edirdi.

b) Kozisin yaratmış olduğu kəşfiyyat qruplarında fəal iştirak etmışlər.

c)) Müstəqil yox, muzdlu sifətilə Midiya ordusunun tərkibində çıxış edirdilər.

d) İsgəndərin tərəfinə keçərək Alban dövlərinin yaradılması prossesini sürətləndirdilər.

e) Ölkənin cənub sərhədlərini qoruyan ordunun əsasını təşkil etmişdi.
/0301/02/02/

48. E.ə. 547-ci ildə baş vermişdir:

a) Kiçik Asiyaya hücum edən II Kir geri qayıdarkən massagetlərin hökmdarı Tomriz tərəfindən öldürüldü.

b) II Kambiz Yunanıstanla müharibədə məğlub oldu, yeni qüvvə toplamaqla Misirin işğalına başlayır.

c)) II Kir Kiçik Asiyaya hücum edir və Lidiya hökmdarı Krezi məğlubiyyətə uğradır.

d) II Kirin oğlu II Kambiz Lidiyanı süquta uğratdıqdan sonra asanlıqla Misiri işğal etdi.

e) II Kir orduda və vergi sistemində islahat keçirdi, dövləti daha da möhkəmləndirdi.
/0301/02/02/

49. Assur meyilli xarici siyasət Manna dövlətini

a) Assur ağalığını möhkəmləndirdi, xəracın xəzinəyə vaxtında göndərilməsi təmin edildi

b) Assur qoşunları Manna ərazisində yerləşdirildi, onun müdafiəsi möhkəmləndirildi

c)) Urartu işğallarından xilas etmiş və ölkənini vahid mərkəzdə birləşdirilməsi üçün şərait yaratmışdı

d) II Sarqonun eradan əvvəl 716-cı ildəki yürüşü zamanı ona itaət göstərməyə məcbur etdi

e) Urartu hökmdarı II Sardorinin eradan əvvəl 750-ci ildəki hücumunun qarşısını almağa kömək etdi
/0301/02/02/

50. Cancal döyüşündən sonra:

a) Atropat eradan əvvəl 328-ci ildə satrap təyin edildi

b) Albaniya ərazisində Əhəmənilərə kömək ücün dəstələr yaradıldı

c)) III Dara kecmiş müttəfiqlərindən məhrum oldu və hec bir tayfa onun köməyinə gəlmədi

d) Atropat Midiyalı Bariaksı üsyançı kimi Makedoniyalı İskəndərə verməkdən imtina etdi

e) Kadusilər, albanlar, saksinlər və midiyalılar III Daranın ətrafında birləşdilər
/0301/02/02/

51. İskəndərin vəfatından sonar onun varisləri diadoxlar arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə gedən zaman Albaniyada:

a) Zərdüşt dini hakim dinə cevrildi

b)) Müstəqil dövlət fəaliyyət göstəriridi

c) Əhəminilər sülalasinin hakimiyyətinə son qoyuldu

d) Zərdöşt dini qəbul etməyən əhalidən gezit vergisi alınırdı

e) Sasanilər tərəfinbdən 262-ci ildə Albaniya ərazisi işğal olundu
/0301/02/02/

52. Eneolit dövründə Azərbaycanda:

a) Atdan qoşqu vasitəsi kimi istifadə edilib, ev heyvanlarının yeni növlərinin əhilləşdirilməsinə başlanıb

b) Cənub hissədə İkiçayarası ilə sıx iqtisadi, social və mədəni əlaqələr movcud olub

c)) Həm ictimai-sosial, həm iqtisadi, həm də mədəni həyatda mühüm dəyişikliklər və irəliləyişlər baş vermişdi

d) Xaçmaz rayonunda Sərkərtəpə yaşayış yerində ibadət evi və misin əridilməsi üçün kürə tapılmışdı

e) Mis emalı genişlənmiş, bununla əlaqədar Xocalı-Gədəbəy mədəniyyəti yaranmışdır
/0301/02/02/

53. Naxçıvan mədəniyyəti:

a) Erkən Tunc dövründə formalaşmış, son Tunc və ilk Dəmir dövründə yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı

b) Son Tunc dövründə formalaşıb və inkişaf etmişdi

c)) Orta Tunc dövründə formalaşmış, son Tunc və ilk Dəmir dövründə yüksək inkişaf səviyyəsinə çatmışdı

d) E.ə. XIV əsrdə yaranmış və ilk Dəmir dövründə formalaşmışdı

e) Kür-Araz mədəniyyətindən fərqli olaraq orta Tunc dövründə formalaşıb mükəmməl inkişaf səviyyəsinə çatmışdı
/0301/02/02/

54. Strabonun məlumatlarına görə Albaniya

a)) Qərbdə İberiya ilə, cənub-qərbdə Adərbayqan ilə həmsərhəd idi

b) Şimalda İberiya şimal-qərbdə isə Dağıstanla ilə həmsərhəd idi

c) Cənub- şərqdə İberiya ilə, cənubda Aderbayqan ilə həmsərhəd idi

d) Sarmatiya ilə cənub-qərbdə , İberiya ilə şimalda həmsərhəd idi

e) Düzgun cavab yoxdur
/0301/02/02/

55. Strabonun məlumatlarına görə Albaniya

a)) Düzgun cavab yoxdur

b) Cənubda İberiya ilə, qərbdə isə Adərbayqan ilə həmsərhəd idi

c) Şimalda İberiya ilə, cənubda isə Aderbayqan ilə həmsərhəd idi

d) Sarmatiya ilə cənub-qərbdə , İberiya ilə şimalda həmsərhəd idi

e) Qərbdə Sarmatiya ilə cənubda isə Aderbayqan ilə həmsərhəd idi
/0301/02/02/

56. Suriya qaynaqlarına görə Albaniya ərazisi orta əsrlərdə necə adlandırılırdı

a)) Aran

b) Aqvan

c) Alovan

d) Arran


e) Alpan
/0301/02/02/

57. Erkən orta əsrlərdə ərəb mənbələrində Albaniya ərazisi necə adlandırılırdı

a)) Arran

b) Ağvan


c) Alban

d) Aran


e) Aqvan
/0301/02/02/

58. Erkən orta əsrlərdə Albaniyanın ərazisi gürcü qaynaqlarında necə adlandırılırdı

a)) Rani

b) Arani


c) Alrani

d) Aqvan

c) Albani
/0301/02/02/

59. Antik müəllif Pompey Troq albanların hansı ərazidən gəldiklərini söyləyirdi 1) Albus dağlarından 2) Fessaliyadan 3) Kilikiyadad 4) Şimali Yunanistandan 5) Samur bölgəsindən

a)) 2;4

b) 1;5


c) 2;3

d) 2;1


e) 3;4
/0301/02/02/

60. Hansı antik müəllifə görə albanlar özlərini əfsanəvi Yasonun nəsli ilə bağlayırdılar

a)) Yuli Solin

b) Pompey Troq

c) Arrian

d) Ammian Marsellin

e) Favstos Buzand
/0301/02/02/

61. Albanları ən ucqar və naməlum xalqlar cərgəsinə daxil edir:

a)) Tit Livi

b) Pompey Troq

c) Plutarx

d) Arrian

e) Yuli Solin
/0301/02/02/

62. Qədim mənbələrdə “saf ənənələr ölkəsi “adlanır

a)) Aratta

b) Şumer

c) Atropatena

d) Akkad


e) Manna
/0301/02/02/

63. Xırda hökmdarları mərkəzi Lullubum dövlətinə tabe etdi və Qaynaqlarda “Lullu bölkəsinin padşahalr padşahı adıını aldı

a)) İmmaşqun

b) Annubani

c) Satuni

d) Laharab

e) Elulumeş
/0301/02/02/

64. Tarixdə məlum olan ilk beynəlxalq müqavilə:

a)) Elam dövləti ilə akkadlar arasında bağlanır

b) Kuti hökmdarı ilə assurlar arasında bağlanır

c) Kutilərlə lulubilər arasında bağlanır

d) Assuriya ilə Manna arasında bağlanır

e) Akkad hökmdarı Naramsuenlə Kuti hökmdarı Elulumeş arasında bağlanır
/0301/02/02/

65. Selevkilər dövründə tərtib edilmiş sənəddə Tirikanın məğlubiyyət səbəbi:

a)) Ayın tutulması

b) Təbii fəlakətlərin baş verməsi

c) Günəş tutulması

d) İkiçayrası əhalisinin üsyan qaldırması

e) Tirikanın ordusunun zəif olmasıYüklə 472 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə