1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni təcavüzkarları Azərbaycanın XocalıYüklə 2,01 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix09.12.2016
ölçüsü2,01 Mb.

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni təcavüzkarları Azərbaycanın Xocalı

şəhərində bəşəriyyət tarixində ən qanlı faciələrlə bir sırada duran soyqırımı törətmişlər.

Azərbaycan paytaxtının minlərlə sakini Xocalı soyqırımının 21-ci ildönümü ilə əlaqədar

anma mərasimində iştirak etmək üçün fevralın 26-da səhər tezdən Xətai rayonunda faciə

qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin önünə toplaşmışdı.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev anma mərasimində iştirak etmişdir. 

Abidənin yanında fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. 

Prezident  İlham  Əliyev  abidənin  önünə  əklil  qoydu,  faciə  qurbanlarının  xatirəsinə

ehtiramını bildirdi. 

Mərasimdə  dövlət  və  hökumət  nümayəndələri,  Milli  Məclisin  deputatları,  nazirlər,

komitə və şirkət rəhbərləri, dini konfessiyaların başçıları, habelə qırğından xilas ola bilmiş

Xocalı sakinləri iştirak edirdilər. 

Anma mərasiminin iştirakçıları abidənin önünə tər qızılgüllər, qərənfillər düzdülər. 

Sonra  dövlətimizin  başçısına  abidənin  yerləşdiyi  parkda  və  onun  ətrafında  görülmüş

abadlıq və yenidənqurma işləri barədə məlumat verildi.

Rəsmi xronika

    Tariximizə ən dəhşətli və faciəli səhifə-

lərdən biri kimi daxil olmuş Xocalı soyqırımı

təkcə Azərbaycan  xalqına  deyil,  bütün  in-

sanlığa, bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş ən ağır

cinayətdir.

    Fevralın  26-da  Xocalı  soyqırımının

21-ci  ildönümü  ilə  əlaqədar  Naxçıvan  şə-

hərindəki  Xatirə  Kompleksində  anım  mə-

rasimi keçirilmişdir.

    Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  Ali

Məclisinin Sədri Vasif Talıbov Xatirə Kom-

pleksindəki soyqırımı abidəsinin önünə gül

qoymuş, Xocalı soyqırımı qurbanlarının xa-

tirəsini ehtiramla yad etmişdir.

    Nazirlik, komitə, idarə, müəssisə və təş-

kilatların  rəhbərləri,  hərbi  hissələrin  ko-

mandirləri,  ziyalılar,  ictimaiyyətin  nüma-

yəndələri də Xocalıda erməni vəhşiliklərinin

qurbanı  olmuş  soydaşlarımızın  xatirəsini

yad etmiş, soyqırımı abidəsinin önünə gül

qoymuşlar.

    Anım  mərasiminin  aparıcıları  qeyd  et-

mişlər ki, erməni millətçiləri əzəli Azərbaycan

torpaqları hesabına mifik “böyük Ermənistan”

ideyasını  gerçəkləşdirmək  üçün  dəfələrlə

azərbaycanlılara qarşı terror, kütləvi qırğın,

deportasiya və etnik təmizləmə həyata ke-

çirmişlər. 1992-ci il fevralın 26-da törədilən

Xocalı faciəsi də bu siyasətin davamı, erməni

qəddarlığının  daha  bir  təzahürüdür.  Dinc

əhaliyə qarşı həyata keçirilən Xocalı soyqı-

rımı öz qəddarlığına görə Xatın və Sonqmi

kimi dəhşətli faciələrlə bir sırada dayanır. 

    1992-ci  il  fevralın  25-dən  26-na  keçən

gecə  Ermənistan  silahlı  qüvvələrinin  böl-

mələri, Dağlıq Qarabağda yerləşdirilmiş er-

məni terrorçu dəstələri və keçmiş sovet or-

dusunun Xankəndi şəhərindəki 366-cı mo-

toatıcı alayı 7 min nəfərin yaşadığı Xocalı

şəhərinə  basqın  etdi.  Dinc  sakinlər  xüsusi

amansızlıqla qətlə yetirildi. Bir gündə 613

nəfər işgəncə ilə öldürüldü. Onlardan 106-sı

qadın,  63-ü  uşaq,  70-i  ahıl  insanlar  idi.

Xocalı faciəsində 25 uşaq hər iki valideynini,

130  uşaq  valideynlərindən  birini  itirmiş,

487  nəfər  əlil  olmuşdur.  8  ailə  tamamilə

məhv  edilmiş,  1275  nəfər  girov  götürül-

müşdür. Girov götürülənlərin 150 nəfərinin

taleyi indiyədək məlum deyil.

    Bu  qanlı  aksiya  nəticəsində  bir  günün

içində Xocalı adlı şəhər Yer üzündən silinmiş,

insan yaşamayan xarabazarlığa çevrilmişdir.

Soyqırımı  aktı  zamanı  Xocalıda  istifadəsi

qadağan olunmuş mərmilərdən və kimyəvi

silahlardan istifadə edilmiş, ağbirçək anaya

da, ağsaqqal qocaya da, südəmər körpəyə

də aman verilməmişdir. Qabaqcadan düşü-

nülmüş qaydada insanların ən qəddar for-

mada  və  tamamilə  məhv  edilməsi  niyyəti

ilə  törədildiyinə  görə  Xocalı  faciəsi

beynəlxalq hüquqa əsasən, soyqırımı kimi

qiymətləndirilir.

    Xocalı soyqırımına ilk hüquqi-siyasi qiy-

məti  ümummilli  liderimiz  Heydər  Əliyev

vermişdir.  Ulu  öndərimiz  hələ  Naxçıvan

Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri

işlədiyi  dövrdə  verdiyi  bəyanatda  Xocalı

soyqırımını  törədənləri  ittiham  etmişdir.

Ümummilli liderimizin 1993-cü ildə Azər-

baycanda yenidən siyasi hakimiyyətə qayı-

dışından  sonra  Xocalı  soyqırımına  dövlət

səviyyəsində hüquqi-siyasi qiymət verilmiş,

1994-cü il fevralın 24-də Azərbaycan Res-

publikası Milli Məclisinin Qərarı ilə hər il

fevralın  26-sı  “Xocalı  Soyqırımı  Günü”

elan  olunmuşdur.  Ulu  öndərimiz  Xocalı

soyqırımı haqqında həqiqətlərin beynəlxalq

ictimaiyyətə  çatdırılması  üçün  də  təsirli

tədbirlər  görmüş,  dünya  birliyini  erməni

terrorizminə  qarşı  qəti  tədbirlər  görməyə

çağırmışdır. Ulu öndərimiz Xocalı soyqırımı

barədə demişdir: “Xocalı faciəsi xalqımızın,

millətimizin  tarixində  qara  bir  səhifədir.

Eyni zamanda bu faciə xalqımızın, vətən-

daşlarımızın öz Vətəninə, torpağına, mil-

lətinə sadiqliyinin nümunəsidir. Xocalıda

şəhid  olanlar,  həlak  olanlar  Azərbaycan

Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda

mübarizədə, Azərbaycanın müstəqilliyi uğ-

runda mübarizədə şəhid olublar, özlərini

qurban veriblər. Onların xatirəsi heç vaxt

unudulmayacaqdır. Onların şəhidliyi gə-

ləcək nəsillərimiz üçün qəhrəmanlıq nü-

munəsi  olacaq  və  onların

xatirəsi  qəlbimizdə  əbədi

yaşa yacaqdır”.

    Ulu öndərimizin siyasi kur-

sunu davam etdirən Azərbay-

can  Respublikasının  Prezi-

denti  cənab  İlham  Əliyevin

rəhbərliyi ilə haqq səsimizin

dünya  ictimaiyyətinə  çatdı-

rılması, Xocalı soyqırımının

tanınması  istiqamətində  ar-

dıcıl iş aparılır. Dövlət başçısı

Xocalı soyqırımının ildönümü

münasibətilə Azərbaycan xal-

qına müraciətində demişdir:

“Xocalı  soyqırımını  törət-

məkdə  düşmənin  məqsədi

Azərbaycan  xalqını  sarsıt-

maq, suverenlik və ərazi bü-

tövlüyü uğrunda mübarizə-

dən çəkindirmək və torpaq-

larımızı  zorla  ələ  keçirmək

olsa da, bu ağır faciə xalqı-

mızı daha da mətinləşdirmiş,

qəhrəman oğul və qızlarımızı

müqəddəs Vətən və milli döv-

lətçiliyimiz naminə qətiyyətli

və  mütəşəkkil  mübarizəyə

səfərbər etmişdir”.

    Son  illər  Xocalı  həqiqət-

lərinin dünyada tanıdılması, terroru dövlət

səviyyəsində dəstəkləyən Ermənistanın həyata

keçirdiyi bu cinayətin beynəlxalq miqyasda

ifşası sahəsində xeyli iş görülmüşdür. Heydər

Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı

Nümayəndəliyi tərəfindən “Xocalıya ədalət”

Beynəlxalq İnformasiya və Təşviqat Kam-

paniyası təsis olunmuşdur. 2010-cu ildə İslam

Konfransı  Təşkilatına  üzv  ölkələrin  parla-

mentləri  “Xocalıya  ədalət” kampaniyasınıNaxçıvan Muxtar Respublikasında Xocalı soyqırımı 

qurbanlarının xatirəsi yad edilmişdir

Øß Ã

Ð

Doğma, canım-varlığım qədər

sevdiyim Azərbaycanım

mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

www.serqqapisi.az

Qiyməti 20 qəpik

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı

Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

Sayı: 38 (20.692)

27 fevral 2013-cü il, çərşənbə 

Ardı 2-ci səhifədə

2

dəstəkləyən xüsusi qətnamə qəbul etmişdir.

Qətnamədə  Xocalı  faciəsi  “Erməni  silahlı

qüvvələri tərəfindən dinc əhaliyə qarşı kütləvi

soyqırımı” və “İnsanlığa qarşı cinayət” kimi

qiymətləndirilmişdir.

    Xocalı harayı, Xocalı fəryadı ürəkləri-

mizdə daim qanayan yaradır. Bu gün Xocalı

harayı dünyanın hər yerindən eşidilir, Xocalı

qurbanlarının əziz xatirəsi anılır, mitinqlər,

piketlər keçirilir, ermənilərin vəhşiliklərini

əks  etdirən  fotoşəkillər,  filmlər,  sənədli

materiallar nümayiş etdirilir. Xocalıda er-

mənilər  tərəfindən  törədilən  soyqırımını

beynəlxalq ictimaiyyət hiddətlə qarşılayır,

dünyanın hər yerində bu soyqırımına etiraz

edənlərin sayı ildən-ilə artır. Artıq Meksika,

Pakistan,  Kolumbiya,  Çexiya,  Rumıniya

və  Kanada  parlamentləri  Xocalı  faciəsini

soyqırımı  kimi  tanımış  və  ya  bu  barədə

xüsusi bəyanat qəbul etmişlər. Bununla ya-

naşı, Amerika  Birləşmiş  Ştatlarının  Nyu-

Cersi, Nyu-Meksiko, Meyn, Texas, Corciya,

Massaçusets  və  Arkanzas  ştatlarının  qa-

nunverici  orqanları  da  Xocalı  faciəsinin

soyqırımı kimi tanınması barədə qərar çı-

xarmışlar. Uzaq Amerika qitəsində, Asiyada,

Avropada,  ümumiyyətlə,  dünyanın  dörd

bir yanında Xocalı soyqırımının tanınması

haqqın, ədalətin təntənəsidir.

    Fevral  ayının  əvvəlində  Amerika  Bir-

ləşmiş Ştatlarında yaşayan azərbaycanlılar

ermənilərin  törətdiyi  Xocalı  soyqırımının

tanınması məqsədilə Ağ Evin rəsmi internet

səhifəsində  petisiya  yerləşdirmişlər.  Qısa

vaxtda  petisiyaya  səs  verənlərin  sayı  100

mini keçmişdir. Eyni zamanda Dağlıq Qa-

rabağ münaqişəsinə və erməni silahlı qüv-

vələri  tərəfindən  Azərbaycan  ərazilərinin

işğal olunması faktına qarşı yönəlmiş peti-

siya da Ağ Evin rəsmi internet səhifəsində

yerləşdirilmişdir. Bu petisiya üçün də 100

mindən  artıq  imza  toplanmışdır.  Bu  bir

daha təsdiq edir ki, milliyyətindən və harada

yaşamasından  asılı  olmayaraq,  insanlar

haqqın, ədalətin yanındadır. Dünya xalqları

Xocalıda  törədilən  soyqırımına  və  Azər-

baycanın tarixi torpaqlarının işğalı faktına

biganə qalmamışlar.

    Tədbirin  aparıcıları  belə  bir  fikir  ifadə

etmişlər ki, Xocalı soyqırımının təşkilatçıları

və icraçıları layiqli cəzalarını almalı, insanlıq

əleyhinə törədilmiş bu cinayət cəzasız qalma -

malıdır. Heç kim unutmamalıdır ki, fevralın

26-sı  təkcə  faciə  tariximiz  deyil,  eyni  za-

manda  ərazi  bütövlüyümüzün  bərpası  və

işğala son qoyulması uğrunda mübarizə ta-

riximizin də bir səhifəsidir. Bu gün Dağlıq

Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli uğrunda

Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi ar-

dıcıl,  prinsipial  və  milli  mənafeyə  uyğun

siyasi xətt bütün Azərbaycan xalqının ira-

dəsini  əks  etdirir.  Düşmən  bilməlidir  ki,

Ali  Baş  Komandanımızın  hücum  əmrini

gözləyən  qüdrətli  ordumuz  şəhidlərimizin

qanını alacaq, üçrəngli bayrağımız Şuşada,

Xankəndidə dalğalanacaqdır.

    Naxçıvan şəhərində olduğu kimi, muxtar

respublikanın rayon mərkəzlərində də Xocalı

soyqırımının 21-ci ildönümü ilə bağlı anma

mərasimləri keçirilmişdir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ali Məclisinin mətbuat xidməti

    Fevralın  25-də  Azərbaycanın  Türkiyənin  Qars  şəhərindəki

Baş  Konsulluğunda  Xocalı  soyqırımının  21-ci  ildönümü  ilə

əlaqədar tədbir keçirilmişdir.

    Əvvəlcə  Xocalı  soyqırımı  qurbanlarının  və  şəhidlərimizin

xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmiş, onların ruhuna “Qura-

ni-Kərim”dən ayələr oxunmuş, Azərbaycan və Türkiyə respubli-

kalarının Dövlət himnləri səsləndirilmişdir.

    Azərbaycanın  Qarsdakı  Baş  konsulu  Ayxan  Süleymanov

çıxış  edərək  demişdir  ki,  1992-ci  il  fevralın  25-dən  26-na

keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri keçmiş sovet ordusunun

Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motoatıcı alayının şəxsi

heyətinin  və  döyüş  texnikasının  iştirakı  ilə  şəhərə  hücum

edərək azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətmişlər. Bu hərbi

təcavüz  zamanı  Xocalı  şəhəri  darmadağın  edilmiş,  dinc

sakinlərə divan tutulmuşdur. Xocalı soyqırımı təkcə Azərbaycan

xalqına  qarşı  deyil,  bütün  insanlığa  qarşı  törədilmiş  ən  ağır

cinayətdir.

    Soyqırımı ilə bağlı tarixi faktları tədbir iştirakçılarının diqqətinə

çatdıran Ayxan Süleymanov bildirmişdir ki, Xocalı faciəsinə ilk

hüquqi-siyasi qiymət ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən

verilmişdir. Ulu öndərin təşəbbüsü ilə 1994-cü il fevralın 24-də

Azərbaycan  Respublikasının  Milli  Məclisi  tərəfindən  “Xocalı

Soyqırımı  Günü  haqqında”  Qərar  qəbul  olunmuş,  ulu  öndərin

1997-ci il 25 fevral tarixli Sərəncamı ilə hər il fevralın 26-sı saat

17

00Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində sükut dəqiqəsi

elan edilmişdir.

    Mərasimdə  Xocalı  soyqırımı  ilə  bağlı  hazırlanmış  sənədli

film nümayiş etdirilmiş, tədbir iştirakçıları Dağlıq Qarabağ mü-

naqişəsini və Xocalı soyqırımını əks etdirən fotostendlərə, kitab

və jurnallardan ibarət sərgiyə baxmışlar.

    Tədbirdə Qars valisi Əyyup Təpə, Qars Şəhər Bələdiyyəsinin

sədri Nevzat Bozkuş, qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri və

nümayəndələri, Qars Qafqaz Universitetinin müəllim və tələbələri,

Qars ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etmiş, ehsan süfrəsi

açılmışdır.

    Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, Xocalı soyqırımına və erməni

terrorçularının törətdikləri cinayətlərə həsr olunmuş “İrs Miras”

jurnalı tədbir iştirakçılarına paylanmışdır. Keçirilmiş tədbir yerli

kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmışdır.

“Şərq qapısı”

Azərbaycan Respublikasının Qarsdakı

Baş Konsulluğunda Xocalı soyqırımının 

21-ci ildönümü qeyd edilmişdir

    Azərbaycan Respublikasının Təb-

rizdəki  Baş  Konsulluğunda  Xocalı

soyqırımı  qurbanlarının  xatirəsini

anma mərasimi keçirilmişdir.

    Mərasimdə İran İslam Respublikası

Xarici İşlər Nazirliyinin Şimal-Qərb

Nümayəndəliyinin rəhbəri, Türkiyənin

Təbrizdəki Baş Konsulluğunun əmək-

daşları,  kütləvi  informasiya  vasitə-

lərinin və şəhər ictimaiyyətinin nü-

mayəndələri iştirak etmişlər. Mərasim

iştirakçıları  Xocalı  soyqırımını  əks

etdirən fotostendlərə, kitab və qəzet

materialları əsasında hazırlanmış sər-

giyə baxmışlar.

    Xocalı  soyqırımı  qurbanlarının

xatirəsi  bir  dəqiqəlik  sükutla  yad

edildikdən sonra çıxış edən Baş kon-

sul Əli Əlizadə erməni millətçilərinin

tarix boyu Azərbaycanda ağır hərbi

cinayətlər törətdiklərini diqqətə çat-

dıraraq demişdir ki, xalqımız dəfə-

lərlə  xain  düşmən  tərəfindən  etnik

təmizləmə  və  soyqırımına  məruz

qalmış,  doğma  torpaqlarından  di-

dərgin salınaraq qaçqın və məcburi

köçkün  həyatı  yaşamağa  məcbur

edilmişdir.

    Keçmiş SSRİ-nin süqutu illərində

erməni millətçilərinin yenidən Azər-

baycana qarşı ərazi iddiası ilə çıxış

etdiklərini bildirən Baş konsul vur-

ğulamışdır ki, bu əsassız və qanunsuz

iddialar  Ermənistan-Azərbaycan,

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə çev-

rilmişdir. Nəticədə, Azərbaycan xal-

qının  başına  XX  əsrin  ən  dəhşətli

faciəsi – Xocalı soyqırımı gətirilmiş,

işğal olunmuş ərazilərimizdə bir-bi-

rindən dəhşətli qətliamlar törədilmiş,

minlərlə günahsız insan itkin düşmüş,

əsir götürülmüş, mədəniyyət müəs-

sisələri, sosial-məişət obyektləri ilə

yanaşı,  məscid  və  qəbiristanlıqlar

yerlə-yeksan  edilmiş,  pirlər  və  zi-

yarətgahlar  təhqirə  məruz  qalaraq

dağıdılmışdır. Xocalı şəhərində azər-

baycanlılara  aid  bütün  tarixi  izlər,

milli-mədəniyyət nümunələri bir ge-

cədə  məhv  edilmişdir.  Ümummilli

lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə

1994-cü il fevralın 24-də Azərbaycan

Respublikasının Milli Məclisi tərə-

findən “Xocalı Soyqırımı Günü haq-

qında”  Qərarın  qəbul  olunduğunu

diqqətə çatdıran Ə.Əlizadə bu soy-

qırımına dair acı həqiqətlərin dünya

ictimaiyyətinə  çatdırılması  istiqa-

mətində görülən işlərdən danışmış,

Xocalı soyqırımına Meksika, Pakis-

tan, Kolumbiya, Çexiya, Rumıniya

parlamentləri, eləcə də İslam Əmək-

daşlıq Təşkilatı tərəfindən də hüqu-

qi-siyasi  qiymət  verildiyini  qeyd

etmişdir.

    Baş konsul əsaslı dəlil və faktlarla

sübuta yetirilmiş bu hadisəyə tezliklə

Azərbaycana dost və yaxın olan digər

ölkələr  tərəfindən  də  hüquqi-siyasi

qiymətin  verilməsinin  vacibliyini

qeyd etmişdir.

    Mərasimdə qeyd olunmuşdur ki,

erməni  millətçi  dairələri  XX  əsrin

əvvəllərində Azərbaycan ilə yanaşı,

Türkiyədə, eləcə də İranın Xoy, Maku,

Səlmas və digər şəhərlərində günahsız

insanlara qarşı dəhşətli bəşəri cina-

yətlər  törətmişlər.  Bütün  bu  tarixi

gerçəkliklərin olduğu kimi dünya ic-

timaiyyətinə çatdırılması vacibdir.

    Mərasimdə Azərbaycana qarşı da-

vam edən erməni təcavüzünün tarixi

gerçəkliklərindən və Xocalı soyqırı-

mının dəhşətlərindən bəhs edən film

nümayiş etdirilmiş və faciə qurban-

larının xatirəsinə ehsan verilmişdir.

    Xocalı faciəsindən bəhs edən film-

lər, Xocalı əhalisinin dünya ictima-

iyyətinə  ünvanlanmış  müraciəti  və

fars  dilinə  tərcümə  edilmiş  digər

əyani materiallar mərasim iştirakçı-

larına paylanmışdır.

“Şərq qapısı”

Təbrizdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının

xatirəsi anılmışdır

    Naxçıvan Dövlət Universiteti Tələbə- Gənclər

Təşkilatının  təşkilatçılığı  ilə  Xocalı  faciəsinə

həsr  olunmuş  internet  aksiyası  keçirilib.  Bu

münasibətlə keçirilən tədbiri giriş sözü ilə uni-

versitetin  rektoru,  akademik  İsa  Həbibbəyli

açıb. 

    Naxçıvan Dövlət Universiteti Tələbə- GənclərTəşkilatının sədri, magistrant Arzu Abdullayev,

Tələbə-İnformasiya Mərkəzinin sədri Qönçəxanım

Bayramlı çıxış edərək internet aksiyasının keçiril -

məsinin məqsədi haqqında məlumat veriblər. 

    Sonra internet aksiyasına başlanılıb. Aksiya

iştirakçıları  mətnlər,  fotoşəkillər  və  slaydlarla

xarici universitetlərin elektron poçt ünvanlarına

Xocalı  faciəsi  barədə  məlumatlar  göndəriblər.

Aksiyanın  keçirilməsində  əsas  məqsəd  Azər-

baycan həqiqətlərini müxtəlif dillərdə dünyaya

çatdırmaq idi. Qeyd edək ki, internet aksiyası

zamanı  Azərbaycan  həqiqətlərini  əks  etdirən

məlumatlar 100-dən çox ölkənin 350-yə yaxın

elektron poçt ünvanına göndərilib. Universitetdə

təhsil alan Nigeriya, Cənubi Koreya, Banqladeş

və  qardaş  Türkiyədən  olan  tələbələr  aksiyada

fəal iştirak ediblər. 

Naxçıvan Dövlət Universitetində internet aksiyası keçirilib

    Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda Xo-

calı faciəsinin 21-ci ildönümü  ilə əlaqədar

tədbir keçirilmişdir. 

    Tədbiri giriş sözü ilə institutun rektoru,

professor Oruc Həsənli açmışdır. 

    “Xocalı  faciəsi  insanlığın  faciəsidir”

mövzusunda məruzə edən Naxçıvan Müəl-

limlər İnstitutunun baş müəllimi Həsənəli

Eyvazlı  bildirmişdir  ki,  Xocalı  faciəsi

XX  əsrin  sonunda Azərbaycan  xalqının

başına gətirilmiş ən dəhşətli faciələrdəndir.

Etnik təmizləmə, soyqırımı həyata keçir-

mək məqsədini hədəf almış erməni van-

dalları Xocalıda qoca, qadın, uşaq demədən

heç kimə aman verməmiş, hətta cəsədləri

belə, təhqir etməkdən çəkinməmişlər. O

zamankı Azərbaycan rəhbərliyi bu faciənin

dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına laqeyd

qalmış, yalnız xalqımızın ümummilli lideri

Heydər Əliyevin siyasi qətiyyəti sayəsində

misli görünməmiş bu faciə dünya birliyində

tanıdılmışdır.

    Tədbirdə çıxış edən Yeni Azərbaycan

Partiyası institut ərazi ilk təşkilatının sədri

Tamara Baxşəliyeva vurğulamışdır ki, bu

gün  dövlətimizin  apardığı  məqsədyönlü

siyasətin nəticəsidir ki, Xocalı faciəsi bir

çox  dünya  dövlətləri  tərəfindən  tanınır.

Belə ki, bir sıra ölkələrin parlamentlərində

bu  soyqırımının  səbəbləri  və  nəticələri

müzakirə olunmuş, Xocalı faciəsi Ermə-

nistan  silahlı  qüvvələrinin  Azərbaycan

xalqına qarşı törətdiyi növbəti faciə kimi

qiymətləndirilmişdir. 

Xocalı faciəsi bəşəriyyətin faciəsidir

Xocalı soyqırımına

həsr edilmiş bir dərs saatı 

    Xocalı soyqırımı xalqımıza qarşı bir neçə əsr əvvəl başlanan və həyata

keçirilən erməni təcavüzünün davamı və tərkib hissəsidir. Həmin faciənin

törədilməsi  ilə  yüzlərlə  soydaşımız  qətlə  yetirilmiş,  işgəncələrə  məruz

qalmışdır.  Xocalının  qəhrəman  və  fədakar  sakinləri  düşmən  qarşısında

mənən sınmamış, sonadək vuruşaraq Vətənə sədaqət nümunəsi, rəşadət və

igidlik göstərmişlər. 

    Dünən muxtar respublikamızın ali, orta ixtisas və ümumtəhsil məktəblərində,

Heydər Əliyev adına Hərbi Liseydə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş bir

dərs  saatında  həmin  qanlı  faciə  bir  daha  xatırlanmış,  bu  barədə  tələbə,

kursant və şagirdlərə ətraflı məlumat verilmişdir. Dərslərdə Xocalı soyqırımına

hüquqi-siyasi qiymətin verilməsindən də ətraflı bəhs olunmuş, bu faciənin

dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində görülən işlərin əhəmiyyəti

vurğulanmışdır.Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi bir 

dəqiqəlik sükutla yad olunmuşdur

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər

Əliyevin 1997-ci il 25 fevral tarixli Sə-

rəncamı  ilə  hər  il  fevralın  26-sı  saat

17

00

-da Azərbaycan Respublikasının bü-tün ərazilərində Xocalı soyqırımı qur-

banlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla

yad edilir. 

Dünən Naxçıvan Muxtar Respubli-

kasında da Xocalı soyqırımı qurbanlarının

əziz  xatirəsi  bir  dəqiqəlik  sükutla  yad

olunmuş, nəqliyyat dayanmış, avtomo-

billərdən səs siqnalları verilmişdir.Xəbərlər şöbəsi

3

H

ər  bir  dövlətin  müstəqil

yaşaması üçün onun güclü

ordusu  olmalıdır.  Ərazi  bütövlü-

yünün  təminatçısı  olan  ordunun

formalaşdırılması isə ixtisaslı hərbi

kadrların  hazırlanmasından  ası-

lıdır. Ümummilli liderimiz Heydər

Əliyev istər ölkəmizə rəhbərliyinin

birinci, istərsə də ikinci dövründə

ordu quruculuğunu üstün istiqamət

kimi müəyyənləşdirmiş, gənc hərbi

kadrların  hazırlanması  istiqamə-

tində konkret tədbirlər görmüşdür.

Dahi  şəxsiyyətin  1971-ci  ildə  ya-

ratdığı Cəmşid Naxçıvanski adına

Respublika  Hərbi  Təyinatlı  Orta

İnternat  Məktəbi  Azərbaycanda

milli  kadrların  yetişdirilməsində

ilk  addım  olmuşdur.  Moskvanın

ciddi  narazılığına  baxmayaraq,

Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi

Məktəb  öz  fəaliyyətini  genişlən-

dirmiş, ulu öndərin təşəbbüsü ilə

yüzlərlə  azərbaycanlı  gənc  Sovet

İttifaqının ali hərbi məktəblərinə

təhsil  almağa  göndərilmişdir.  Bu

dövrdə  yaradılan  möhkəm  təməl

ölkəmiz  müstəqillik  qazandıqdan

sonra  milli  ordu  quruculuğunun

əsasını təşkil etmişdir.

    Müstəqillik illərində ulu öndərin

rəhbərliyi  ilə  Silahlı  Qüvvələrin

maddi-texniki bazasının gücləndi-

rilməsi  ilə  yanaşı,  Milli  Ordunun

peşəkar  zabit  kadrları  ilə  təmin

olunmasına və hərbi təhsilin inki-

şafına da ciddi diqqət yetirilmişdir.

Ümummilli  liderimizin  1998-ci  il

13 mart tarixli Sərəncamı ilə Cəmşid

Naxçıvanski  adına  Hərbi  Liseyin

Naxçıvan filialı yaradılmış, qədim

Azərbaycan torpağı olan Naxçıvanda

ixtisaslı  hərbi  kadrların  yetişdiril-

məsinə başlanmışdır. 1999-cu ildə

filialın yeni tədris korpusunun açı-

lışında  iştirak  edən  ümummilli

liderimiz demişdir: “Cəmşid Nax-çıvanski adına Hərbi Liseyin bu-

rada filialının yaradılması zərurəti

ondan irəli gəlir ki, tarixən naxçı-

vanlı gənclər zabit peşəsinə yiyə-

lənməyə meyilli olublar. Tarixi və-

rəqləyin, görün Naxçıvandan vax-

tilə nə qədər böyük sərkərdələr çı-

xıbdır.  Ona  görə  də  burada  olan

gəncləri  hərbi  peşəyə  cəlb  etmək

üçün  Hərbi  Liseyin  filialının  ya-

radılması çox zəruri idi”. Gələcəyə

böyük ümidlərlə deyilən bu fikirlər

qısa  zamanda  reallığa  çevrilmiş,

2001-ci  ildə  filialın  ilk  buraxılışı

olan  50  məzundan  49-u  ali  hərbi

məktəblərə qəbul olunmuşdur.

    Ordunun maddi-texniki bazasının

gücləndirilməsi ilə yanaşı, şəxsi he-

yətin  döyüş  qabiliyyətinin  artırıl-

ması, gənc hərbi kadrların yetişdi-

rilməsi  bu  gün  də  Azərbaycanın

dövlət siyasətində əhəmiyyətli yer

tutur. Azərbaycan Respublikası Pre-

zidentinin 2004-cü il 27 fevral tarixli

Sərəncamı ilə Cəmşid Naxçıvanski

adına  Hərbi  Liseyin  Naxçıvan  fi-

lialının  bazasında  Heydər  Əliyev

adına Hərbi Liseyin yaradılması da

bu  istiqamətdə  həyata  keçirilən

məqsədyönlü  tədbirlərin  daha  bir

təzahürüdür.

    Hərbi Liseydə geniş quruculuq

işləri  aparılmış,  4,5  hektar  sahəni

əhatə edən Hərbi Lisey şəhərciyində

ümummilli liderin büstü ucaldılmış,

ikimərtəbəli  qərargah  binası,  ye-

məkxana, tibb məntəqəsi, yeni tədris

korpusu istifadəyə verilmiş, bir söz-

lə, müasir hərbi-tədris şəhərciyi ya-

radılmışdır.  750  yerlik  liseydə  ən

müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş

sinif otaqları, laboratoriyalar, hərbi

kabinələr,  linqafon  və  kompyuter

sinifləri,  elmi,  bədii,  siyasi,  hərbi

və tarixi ədəbiyyatlarla, ensiklopedik

nəşrlərlə təmin olunmuş zəngin ki-

tabxana vardır. Qərargah binasının

birinci mərtəbəsində “Heydər Əliyev

Muzeyi” fəaliyyət göstərir. Liseydə

kursantların fiziki hazırlığı da diqqət

mərkəzində saxlanılır. Belə ki, Hərbi

Liseydə müasir avadanlıqlarla təchiz

olunmuş qapalı və açıq idman kom-

pleksləri,  mini-futbol  meydançası

vardır.  Ölkə  başçısı,  Silahlı  Qüv-

vələrin Ali Baş Komandanı cənab

İlham Əliyev 2005-ci ilin dekabrında

liseydə yaradılan şəraitlə tanış ol-

muş,  kursantlar  qarşısında  çıxış

edərək demişdir: “Bu liseydə təhsilalan  gənclər  gələcəkdə  bizim  or-

dumuzda xidmət edəcəklər. Azər-

baycanın müstəqilliyinin keşiyində

duracaqlar,  lazım  gələrsə,  Azər-

baycanın ərazi bütövlüyünün hərb

yolu ilə bərpa olunmasında iştirak

edəcəklər”.

    Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey

fəaliyyətə başladığı dövrdən Nax-

çıvan  Muxtar  Respublikası  Ali

Məclisi  Sədrinin  hərtərəfli  diqqət

və  qayğısı  ilə  əhatə  olunmuşdur.

Ali  Məclisin  Sədri  cənab  Vasif

Talıbov  ötən  il  kursantlarla  görü-

şərkən hər bir dövlətin və cəmiyyətin

həyatında ordunun, xüsusilə də ix-

tisaslı zabit kadrlarının mühüm rol

oynadığını bildirərək demişdir: “Hərbir müstəqil dövlətin öz dövlətçiliyini

davam etdirməsi, ərazi bütövlüyünü

qoruyub saxlaması üçün güclü və

döyüş qabiliyyətli ordusu olmalıdır.

Belə ordu isə öz-özünə yaranmır.

Bunun  üçün  çox  böyük  iqtisadi

potensial və peşəkar zabit korpusu

yaradılmalıdır. Azərbaycan iqtisa-

diyyatının hazırkı səviyyəsi regionda

güclü  ordu  yaradılmasına  imkan

vermişdir. Azərbaycan Ordusu müa-

sir texnika və avadanlıqlarla təchiz

olunmuşdur.  Hərb  sənətini  mü-

kəmməl  mənimsəmədən,  elmi  bi-

liklərə yiyələnmədən bu texnikanı

idarə etmək çətindir. Ona görə də

biliklərə dərindən və hərtərəfli yi-

yələnmək, peşəkarlığı artırmaq qar-

şıdakı dövrdə sizin əsas vəzifələri-

nizdən biri olacaqdır”.

    Ümummilli  liderimizin  xatirə-

sinin  əbədiləşdirildiyi  ilk  ünvan

olan  Heydər  Əliyev  adına  Hərbi

Lisey  Silahlı  Qüvvələrin  kadr  tə-

minatında uğurla fəaliyyət göstərir.

Bu  gün  liseyə  nəinki  muxtar  res-

publikadan, həmçinin Azərbaycanın

digər bölgələrindən də gənclər təhsil

almaq üçün müraciət edirlər. Artıq

lisey  öz  ətrafında  yüzlərlə  vətən-

pərvər  gənci  birləşdirən  müasir

təhsil  müəssisəsinə  çevrilmişdir.

Hazırda  liseydə  699  kursantın  tə-

lim-tərbiyəsi ilə 59 müəllim məşğul

olur.  Fəaliyyəti  dövründə  Hərbi

Liseyi  bitirən  1728  kursantdan

1684-ü ali hərbi məktəblərə qəbul

olmuşdur.  Onlardan  842-si  Azər-

baycan Respublikasının Silahlı Qüv-

vələrində müxtəlif zabit rütbələrində

xidmət edir. Liseyin məzunu olmuş

18 kursant Rusiya Federasiyasında

və Türkiyə Respublikasında ali hərbi

təhsillərini davam etdirir.

    Hərbi təhsil müəssisəsində təd-

risin keyfiyyətini daha da artırmaq,

kursantları mənəvi-psixoloji cəhət-

dən hazırlıqlı və vətənpərvər ruhda

yetişdirmək  üçün  ardıcıl  tədbirlər

görülür. İl boyu keçirilən test-sınaq

imtahanlarında,  açıq  və  yoxlama

dərslərdə  kursantların  biliyi,  fəal-

lıqları yoxlanılır, nitq mədəniyyətinə

yiyələnmələrinə,  xarici  dilləri  öy-

rənmələrinə diqqət yetirilir. Tədrisdə

və  təhsildə  uğurlu  nəticələr  əldə

edən  Heydər  Əliyev  adına  Hərbi

Lisey  2008-2009-cu  tədris  ilində

“Ən  yaxşı  ümumtəhsil  məktəbi”

müsabiqəsinin qalibi olmuşdur.

Sürətli inkişaf yolu keçən Heydər Əliyev adına Hərbi

lisey müasir hərbi təhsil müəssisəsinə çevrilmişdir

          

2013-cü il muxtar respublikamızda “Heydər Əliyev ili” elan edil-

mişdir. Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin kollektivi çalışır ki, belə

bir əlamətdar ildə öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirsin.

Məqsəd  təkcə  fiziki  cəhətdən  sağlam,  savadlı,  yetkin  gənclər  deyil,

həm  də  Vətənə,  dövlətə,  ən  əsası  isə  ümummilli  liderimiz  Heydər

Əliyevin ideyalarına və Ali Baş Komandana sədaqətli gənclər yetiş-

dirməkdir. Qədim Naxçıvan diyarı bu gün ölkəmizdə incəsənətə, mə-

dəniyyətə,  ədəbiyyata,  sosial-iqtisadi  inkişafa  töhfə  verdiyi  kimi,  öz

tarixi  ənənəsinə  sadiq  qalaraq  hərb  sənətinə  də  layiqli  töhfələrini

verməkdədir.

27 fevral Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin yaranma günüdür

Ulu öndər Heydər Əlİyеv: Azərbaycan gənclərinə üzümü tutaraq deyirəm ki, cəmiyyətdə

hər bir peşə lazımdır, hörmətlidir, cəmiyyət üçün faydalıdır. Ancaq Vətəni qorumaq peşəsi bu

peşələrin hamısından yüksəkdir. Özünü bu peşəyə həsr edən hər bir Azərbaycan gənci bütün

gənclərdən yüksəkdə durur, bütün gənclərdən qiymətlidir.

“Şərq qapısı”

    İritonnajlı avtomobillərlə daşınan yüklərə

gömrük nəzarətini həyata keçirmək məqsədilə

Culfa gömrük sərhəd-buraxılış məntəqəsində

X-Ray rentgen nəzarət-yoxlama kompleksi

qurulub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Döv-

lət Gömrük Komitəsinin sədri, gömrük xid-

məti  general-leytenantı  Asəf  Məmmədov

kompleksin istismara verilməsi mərasimində

qeyd  edib  ki,  “SHMİTH  HCVG”  markalı

rentgen nəzarət sistemi iritutumlu avtonəq-

liyyat vasitələrinin, onlarda daşınan yüklərin

müayinəsində operativliyi və dəqiqliyi təmin

edəcək. Bununla da, qaçaqmalçılığa, o cüm-

lədən  narkotik  vasitələrin,  odlu  silahların,

partlayıcı maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə

qarşı mübarizədə effektivlik artacaq. 

    Rentgen nəzarət-yoxlama kompleksi haq-

qında məlumat verən Culfa Gömrük İdarəsinin

Texniki  nəzarət  vasitələri  bölməsinin  rəisi,

gömrük xidməti polkovnik-leytenantı Hüseyn

Abdullayev bildirib ki, binanın uzunluğu 36,

eni 11, hündürlüyü isə 8,8 metrdir. Kompleks

dəmir beton qurğularla inşa edilib. 

    Binanın girişində yoxlamaya cəlb olunan

nəqliyyat  vasitələrinin  hərəkətini  tənzimlə-

məkdən ötrü işıqfor və şlaqbaum sistemi qu-

rulub,  avtomatik  nömrəoxuyan  cihazlar  və

kameralar quraşdırılıb. 

    Nəqliyyat vasitəsi nəzarət-yoxlama kom-

pleksinə gətiriləndən sonra sürücü mal-müşayiət

sənədləri ilə birgə binanı tərk edir. Kompleksin

giriş və çıxış qapıları bağlanır. Radiasiyadan

qorunmaq və təhlükəsizlik baxımından müayinə

zamanı binanın içində heç kim olmamalıdır.

Qeyd edək ki, rentgen qurğusu aktiv olarkən

dörd  bir  tərəfindən  xəbərdarlıq  siqnalları

verilir. Bununla belə, binanın ətrafında və da-

xilində baş verə biləcək fors-major (təhlükəli)

halların aradan qaldırılması üçün prosesi ani

olaraq dayandırma sistemi mövcuddur. 

    Rentgen qurğusu yaxınlıqdakı əməliyyat

otağından  idarə  olunur.  Xidməti  otaqlar  da

rentgenqoruyucu  xüsusi  örtüyə  malikdir.

Əməliyyat otağında 1 ədəd radiasiya stansi-

yası,  eləcə  də  2  ədəd  əl  radiostansiyası  və

radiometr mövcuddur. Radiometrlə radiasi-

yanın səviyyəsi nəzarətdə saxlanılır. Nəzarətçi

operator  qurğunun  yerləşdiyi  binanın  içini

vizual  müşahidə  etdikdən

sonra  mikrofon  vasitəsilə

rentgen qurğusunun işə sa-

lınması barədə xəbərdarlıq

edir və yoxlama başlayır. 

    Almaniya istehsalı olan

bu rentgen qurğusu vasitə-

silə saatda 23 ədəd nəqliyyat

vasitəsinə  baxış  keçirmək

mümkündür.  Yoxlama  X-

Ray şüasının köməyilə aparılır. Bu şüa mak-

simum  400  mm  qalınlıqda  olan  metaldan

keçiriciliyə  malikdir.  Ümumi  çəkisi  27  ton

olan qurğu yük maşınlarının içərisində istə-

nilən  yerdə  gizlədilmiş  əşyaların  təsvirini

1  mm  dəqiqliklə  görməyə,  əşyanın  tipini,

habelə onların təhlükəlilik dərəcəsini müəyyən

etməyə imkan verir. Müayinə bitdikdən sonra

kom pyuterdə avtonəqliyyat vasitəsinin istə-

nilən  nöqtəsinə  rəngli  və  ağ-qara  formatda

baxılır,  dəqiq  yoxlama  və  analiz  aparılır.

Əks etdirmədə  üzvi  və  qeyri-üzvi  maddələr

rənglərlə avtomatik olaraq fərqləndirilir. Ra-

dioaktiv materiallar da ayrıca görünür. Yad

cismlər  sıxlığına  və  quruluşuna  görə  ayırd

edilir. 

    Əməliyyatçılar  bu  sahədə  ölkəmizdə  və

xaricdə  keçirilən  kurs  və  təlimlərdə  iştirak

etməklə  X-Ray  rentgen  nəzarət  sisteminin

işlədilməsi sahəsində lazımi bilik və təcrübə

qazanıblar.  Qeyd  edək  ki,  rentgen  nəzarət-

yoxlama  kompleksi  istifadəyə  verilən  gün

müayinə  olunan  avtonəqliyyat  vasitəsində

əvvəlcədən nümunə olaraq gizlədilmiş odlu

silahı asanlıqla aşkar etmək mümkün olub.Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət Gömrük Komitəsinin

mətbuat xidməti

Culfa gömrük sərhəd-buraxılış məntəqəsində rentgen 

nəzarət-yoxlama kompleksi qurulub

4

Allah rəhmət eləsin

Əziz Əliyev adına Naxçıvan 

Muxtar Respublika Mərkəzi Uşaq 

Xəstəxanasının baş həkimi Rəhim 

Rəhimov və xəstəxananın

kollektivi iş yoldaşları Ruhəngiz

Həsənovaya, atası

RƏŞİDİN

vəfatından kədərləndiklərini bildirir

və dərin hüznlə başsağlığı verirlər.

Qeydiyyat №: 575

Əlyazmalara cavab verilmir

və onlar geri qaytarılmır

ØßÐÃqapısı

Ünvan: AZ-7000,

Naxçıvan şəhəri, “Təbriz” küçəsi, 1.

Telefonlar: Məsul katib: 545-62-47 

Şöbələr: 545-81-44, 545-51-18

Müxbirlər: 545-75-21, Faks: 544-52-52

E-mail: serqqapisi@nakhchivan.az

Nömrəyə məsul: Kərəm Həsənov

Qəzet redaksiyanın kompyuter mərkəzində yığılıb, səhifələnib və

“Əcəmi” NPB-də ofset üsulu ilə çap olunmuşdur

.

Tiraj: 3940. Sifariş № 221

Baş redaktor:

TURAl SƏFƏROv

    Naxçıvan Muxtar Respublikası

Doğum Mərkəzində ABŞ-ın Bey-

nəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi,

Naxçıvan Muxtar Respublikası Sə-

hiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə

“Mamalıq  klinik  praktikasında

anesteziya  və  intensiv  terapiya”

mövzusunda  tibbi  təlimlərə  start

verilmişdir.

    Təlimin təqdimatında çıxış edən

Doğum  Mərkəzinin  baş  həkimi

Yaşar Həsənov tədbirin yerli kadr-

ların  peşə  hazırlığının  yüksəldil-

məsində  mühüm  əhəmiyyət  kəsb

etdiyini  vurğulamış,  onun  səmə-

rəliliyi üçün lazımi şəraitin yaradıl -

dığını bildirmişdir.

    İlk gün Litva Tibb Elmləri Uni-

versitetinin  Kaunas  klinikalarında

mamalıq üzrə anesteziya və reani-

masiya  xidmətinin  təşkili  və  res-

publikanın  perinatal  mərkəzində

mamalıq üzrə  xidmətin təqdimatı,

anestezioloq-reanimatoloqun bilməli

olduğu fizioloji və anatomik dəyişik -

liklər, doğuşlar zamanı ağrı və ağ-

rısızlaşdırmanın  müasir  mövzula-

rında təlimlər keçirilmişdir.

    Litva  Sağlamlıq  Elmləri  Uni-

versiteti  Xəstəxanasının  Aneste-

ziologiya və intensiv terapiya şö-

bəsinin müdiri, tibb elmləri doktoru,

master-trener Keştutis Rimaitis tə-

limin  gedişində  kompyuter  texni-

kasından, əyani vasitələrdən istifadə

etmiş, mövzu ətrafında müzakirələr

aparılmışdır.

     Beş gün davam edəcək kurslardan

sonra tədbir iştirakçılarına sertifikat-

ların verilməsi nəzərdə tutulmuşdur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

Səhiyyə Nazirliyinin

mətbuat xidməti

Beynəlxalq layihə 

əsasında tibbi təlim

keçirilir

    Gömrükçülər arasında idmanın

stolüstü  tennis  növü  üzrə  təşkil

olunan  növbəti  turnir  Naxçıvan

Muxtar Respublikası Dövlət Göm-

rük  Komitəsinin  yaradılmasının

21-ci  ildönümünə  həsr  olunub.

Komitənin  idman  zalında  təşkil

olunan yarışda sistemə daxil olan

gömrük orqanlarından 17 tennisçi

qüvvəsini sınayıb. 

    Gömrükçülərin fiziki sağlamlı-

ğını  qorumaq,  onlar  arasında  id-

manın  bu  növünü  təbliğ  etmək,

asudə vaxtın səmərəli təşkilinə nail

olmaq  və  ən  güclü  tennisçiləri

müəyyənləşdirmək məqsədilə təşkil

olunan turnirin iştirakçıları iki ya-

rımqrupda mübarizə aparıblar. Üç

gün davam edən oyunlarda nizam-

intizamı qorumaq Naxçıvan Şəhər

Gənclər və İdman İdarəsinin əmək-

daşlarına həvalə olunub.

    Yarımqruplarda mübarizə gərgin

alınıb. Birinci tur olimpiya sistemi

üzrə keçirilib. Yarışın qaydalarına

görə, öz yarımqrupunda ilk iki pil-

lədə qərarlaşan idmançılar həlledici

mərhələyə vəsiqəni təmin ediblər. 

    Turnirin  final  mərhələsi  dairəvi

sistem üzrə keçirilib. Həlledici qar-

şılaşmada Vüqar Qurbanova (komitə)

əsas  mükafatın  bir  addımlığında

“dur”  deyən  İsgəndər  Hüseynov

(“Naxçıvanterminalkompleks” Bir-

liyi) aktivinə altıncı xalı yazdırmaqla

qələbəni təmin edib. Üçüncülük isə

Ənvər Zeynalova (Sədərək Gömrük

İdarəsi) nəsib olub. 

    Qaliblər Naxçıvan Muxtar Res-

publikası  Dövlət  Gömrük  Komi-

təsinin diplom və qiymətli hədiy-

yələri ilə mükafatlandırılıblar. 

       Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Dövlət Gömrük Komitəsinin

mətbuat xidməti

Stolüstü tennis

turniri 

    Boz  ayın  dörd  müqəddəs  çər-

şənbəsinin birincisi əzəl çərşənbədir.

Xalq arasında o, “əvvəl çərşənbə”,

“gözəl çərşənbə”, “su çərşənbəsi”,

“sular  novruzu”,  “gül  çərşənbə”

adları  ilə  də  tanınır.  Mənbələrə

görə, əzəl çərşənbədə təzə ilin gəl-

məsi münasibətilə ən əvvəl su tə-

zələnir;  elə  buna  görə  də  bu  çər-

şənbə su ilə, suyun təzələnməsi ilə

əlaqələndirilir. 

    Məlumdur  ki,  türk  xalqlarının

mifoloji  təsəvvüründə  ən  qədim

kultlar içərisində su kultu mühüm

yer tutur. Su ilə bağlı yaranmış ta-

pınmalar içərisində su tanrısı Abanın

və  Nahidin  adı  ilə  bağlı  çox  əski

süjetlər xalq arasında geniş yayıl-

mışdır. Elə həmin görüş və etiqad-

larla  bağlı  təsəvvürlərin  bir  çoxu

əzəl çərşənbənin – su çərşənbəsinin

ayin-etiqadları ilə çarpazlaşmış, bu

çərşənbənin  adı  ilə  bağlı  silsilə

inam,  etiqad,  ənənə,  mərasim  və

sair yaranmışdır.

    Əzəl çərşənbə suyatapınma ina-

mı  ilə  başlayır.  Hamı  hələ  Günəş

doğmamışdan su üstünə gedir, təzə

suda  əl-üzünü  yuyur,  biri-birinin

üzərinə su çiləyir, su üstündən at-

lanır, yaralıların yarasına su səpirlər.

İnama  görə,  “təzə  su”,  daha  doğ-

rusu, əzəl çərşənbənin sübh tezdən

köpüklənən ağ suyu dərdlərin dər-

manıdır.  Çox  ehtimal  ki,  Xızırın

dirilik  çeşməsindən  su  içdiyi,

Koroğlu nun  Qoşa  bulağı  tanıdığı

gün də elə əzəl çərşənbə günü ol-

muşdur. Su sağlamlığın rəhni kimi

səciyyələnir.  Su  çərşənbəsi  günü

“təzə su”dan keçənlər, azar-bezarını

ona verənlər il boyu xəstəliklərdən

uzaq olurlar. Elə həmin gün su üs-

tündə  bir  sıra  ayinlər  icra  edilir.

Səsi batanlara, danışa bilməyənlərə

bu sudan içirirlər. Adamlar elə bu-

radaca  günah  işlətməyəcəklərinə,

ancaq və ancaq yaxşılıq edəcəklərinə

and içirlər. Mərasim suyun başına

dövrə  vuran  adamların  aşağıdakı

nəğməsi ilə başa çatır:    Sel çapar, su çapar,

    Bir günah işlətdim,

    Gəl onu tut, apar.

    Sel çapar, su çapar,

    Gəl apar, gəl apar.

    Su çərşənbəsi günü adamlar səhər

tezdən üz tutarlar axar suyun üstünə:

niyyət  eləyib  suyun  üstündən  tul-

lanar, əl-üzlərini yuyar, biri-birinin

üstünə  su  çiləyər,  “Bu,  mübarək

sudu”,– deyərlər. Təzə sudan gətirib

evin dörd küncünə, həyət- bacaya,

mal-qaranın  üstünə  çiləyərlər.  İn-

sanlar bununla ilin ruzi və bərəkətli

olacağına inanırlar. Qucaqdakı kör-

pələri, qoca və xəstələri də su üs-

tündən hoppandırarlar ki, salamatlıq,

əmin-amanlıq,  xoşbəxtlik  olsun.

Suyun  qüdrətini,  müqəddəsliyini

həmişə  önə  çəkən  əcdadlarımız

hətta  ilin  axır  çərşənbəsində  belə,

“Suüstü” deyilən mərasimi təntənə

ilə qeyd etmişlər. Bu ənənə Naxçı-

van,  xüsusilə  Ordubad  rayonunun

sakinləri tərəfindən bu gün də ya-

şadılaraq gələcək nəsillərə ərməğan

edilir.

    Ulularımız arzu və niyyətlərini,dərdlərini suya söyləmiş, su ilə gə-

ləcək  talelərini  görmüşlər.  Səfərə

çıxanın, uzaq ellərə yol alanın ar-

xasınca su atmışlar ki, Tanrı onun

köməyi  olsun.  “Su  bulanmayınca

durulmaz”,  “Su  murdarlıq  götür-

məz”, “Suyu çirkləndirənin nəşini

yumağa  su  tapılmaz”,  “Suyu  ver

susayana,  içsin  qana-qana”,  “Su

olan  yerdə  dirilik  olar”,  “Su  içən

adamı  qəfil  vurmazlar”,  “Süfrəyə

su dağılması aydınlıqdır”, “Su dolu

qabla qabağına çıxsalar, işin avand

olar”,  “Su  içəni  danışdırmazlar”,

“Lal  axan  sudan  keçməzlər”,  “Su

içən adamı ilan çalmaz” və başqa

inanclar, “Su haqqı!”, “Axar suya

and olsun!” kimi andlar ulu əcdad-

larımız tərəfindən su ilə bağlı ya-

radılan müdrik kəlamlardır. 

    İlaxır çərşənbələrin hər biri əc-

dadlarımızın elə müqəddəs etiqad-

ları,  duyğuları  ilə  bağlıdır  ki,  bu

gün onları öz dünənimiz, keçmişi-

miz kimi yaşatmağa borclu olmaqla

yanaşı,  həm  də  gələcək  nəsillərə

çatdırmalıyıq.

Nizami ƏZİZƏLİYEV

N

ovruz ulu əcdadlarımızın əski bayramlarından

olmuş,  insana  həyat  verən  dörd  ünsürün  –

suyun, odun, yelin (havanın), torpağın isinməsi,

“dirilməsi”  istəyi  ilə  bağlı  yaranmışdır.  Əski  inamlara

görə,  insana  fayda  verməyən  “ölü”  hesab  olunurdu.

Məhz bu mənada torpağın məhsul verməsini “dayandır-

ması”, onun “donması” insanın ən zəruri həyat nemət-

lərindən məhrum olması kimi dərk edilirdi. Yığılan azuqə

ehtiyatı tükəndikcə insanda torpağı oyatmaq, əkmək, biç-

mək arzusu artırdı. Torpaq isə birdən-birə “dirilmir”, oyanmır. Onun oyanması üçün su, istilik (od,

Günəş) və yel (hava) lazım idi. Elə bu arzu ilə bağlı xalq çox qədimdən həmin dörd ünsürlə əlaqədar

özünün  zəngin  adət-ənənə,  etiqad  və  ayinlərini  yaratmışdır.  Təzə  ilin  başlanmasına  dörd  həftə

qalmış bu ayin və etiqadlar icra olunmağa başlanmışdır.

Kimçonq Universitetinin

“Elmi əsərlər” jurnalında

Naxçıvanla bağlı məqalə

dərc edilib

    Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə

Cənubi  Koreyanın  Kimçonq  Uni-

versiteti arasında elm, təhsil və yeni

texnologiyanın tətbiqi istiqamətində

yaradılmış sıx əlaqələr getdikcə daha

da genişlənir. Kimçonq Universite-

tinin “Elmi əsərlər” jurnalı 2012-ci

ildə çıxan 33-cü sayında Naxçıvan

Dövlət Universitetinin rektoru, aka-

demik İsa Həbibbəylinin “Azərbay-

can-Cənubi  Koreya  əlaqələrində

Naxçıvan” mövzusunda məqaləsini

çap etməklə universitetlərarası əla-

qələrin salnaməsinə daha bir səhifə

də əlavə etmişdir. Məqalədə Cənubi

Koreya  ilə  Naxçıvan  Muxtar  Res-

publikasının rabitə, informasiya tex-

nologiyaları, elm və ali təhsil sahə-

sindəki çoxcəhətli əlaqələrindən sis-

temli  şəkildə bəhs olunur.

Mehriban SULTAN

    Hazırda mürəkkəb cərrahi, o cüm-

lədən açıq ürək əməliyyatlarının da

Naxçıvanda  həyata  keçirilməsinə

şərait  yarandığından  müalicə  və

müayinə üçün başqa yerlərə üz tutan

xəstələrin sayı xeyli azalmışdır. Hə-

ləlik belə əməliyyatlar, əsasən, Ba-

kıdan dəvət olunmuş Mərkəzi Neft-

çilər Xəstəxanası Ürək-Damar Xəstə -

likləri  Mərkəzinin  yüksək  ixtisaslı

briqadası tərəfindən həyata keçirilir.

Bununla  yanaşı,  yerli  həkimlər  də

bu  sahədə  müəyyən  uğurlara  nail

olmuşlar.

    Naxçıvan  Muxtar  Respublikası

Səhiyyə Nazirliyinin dəvəti ilə hazır -

da  Ürək-Damar  Xəstəlikləri  Mər-

kəzinin  yüksək  ixtisaslı  briqadası

Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə Mər-

kəzində  növbəti  humanitar  aksiya

keçirir.  Kardiocərrahların,  kardio-

loqların, anestezioloqların, əməliyyat,

reanimasiya, palata tibb bacılarının

təmsil olunduğu briqada son iki gün

ərzində 6 açıq ürək əməliyyatı həyata

keçirmişdir.

    Əməliyyat və müayinələrdə yerli

həkimlərdən Şahin Mazanov, İntiqam

Fətullayev,  Süleyman  Cəfərov  da

yaxından iştirak edirlər. Onların iş-

tirakı ilə ürək əməliyyatına ehtiyacı

olan  xəstələr  əvvəlcədən  müəyyən

olunaraq  növbəyə  alınmışlar.  Həf-

tənin sonunadək davam edəcək ak-

siyada, bütövlükdə, 30 xəstə üzərində

açıq ürək əməliyyatının aparılması

nəzərdə tutulmuşdur. 

    Həkim  briqadasının  fəaliyyəti

dövründə gizli ürək xəstəlikləri və

onların  risk  amilləri  araşdırılacaq,

ürək xəstəliyi aşkarlanan xəstələrin

sonrakı müayinə və müalicələri diq-

qət mərkəzində saxlanılacaqdır.Açıq ürək əməliyyatlarına

start verilmişdir

Boz ayın dörd müqwddws çwrşwnbwlwrindwn 

birincisi –

    Naxçıvan Muxtar Respublikası

Ədliyyə Nazirliyinin Bələdiyyələrlə

iş mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Culfa

rayonunun  Əbrəqunus  kəndində

“Yerli özünüidarəetmə orqanlarının

fəaliyyətində bələdiyyələrin reqla-

menti  ilə  bağlı  məsələlərin  tən-

zimlənməsi və qarşıda duran vəzi-

fələr”  mövzusunda  seminar-mü-

şavirə keçirilib. 

    Kənd mərkəzində keçirilən təd-

biri giriş sözü ilə Culfa Rayon İcra

Hakimiyyətinin əməkdaşı Cəlil Ağa-

yev açıb.

     Tədbirdə Naxçıvan Muxtar Res-

publikası Ədliyyə Nazirliyinin Bə-

lədiyyələrlə  iş  mərkəzinin  məslə-

hətçisi, kiçik ədliyyə müşaviri Səttar

Zamanov  “Yerli  özünü idarəetmə

orqanlarında  qanunvericiliyin  tə-

ləblərinə  riayət  olunması  və  bələ-

diyyə  qərarlarının  qəbul  edilməsi

proseduru”  mövzusunda  məruzə

edib.

    Məruzəçi yerli özünüidarəetmə-nin  inkişafı  istiqamətində  dövlət

tərəfindən  həyata  keçirilən  ardıcıl

tədbirlərdən, bələdiyyələrin fəaliy-

yətini tənzimləyən qanunların mün-

təzəm olaraq təkmilləşdirilməsindən

danışıb, ölkə Prezidenti cənab İlham

Əliyevin 21 dekabr 2012-ci il tarixli

Fərmanı ilə təsdiq edilən “Bələdiy-

yələrin Nümunəvi Reqlamenti”nin

onların fəaliyyətinin qanunauyğun

təşkilində  müstəsna  əhəmiyyətini

qeyd edib.

    Bildirilib ki, nümunəvi reqlament

“Bələdiyyələrin statusu haqqında”

Azərbaycan Respublikası Qanunu-

nun 16-cı maddəsinin 1-ci hissəsinin

5-ci  bəndinə  əsasən  hazırlanıb  və

Azərbaycan Respublikasının ərazi-

sində fəaliyyət göstərən bələdiyyə-

lərə  tövsiyə  olunur.  Bu  reqlament

bələdiyyə iclasının çağırılması, əhali

ilə görüşlərin təşkili qaydalarını və

bələdiyyənin  fəaliyyəti  ilə  bağlı

digər məsələləri tənzimləyir. Req-

lamentə  əsasən,  bələdiyyə  iclası,

ayda bir dəfədən az olmayaraq, bə-

lədiyyənin  sədri  tərəfindən  və  ya

bələdiyyə  ərazisində  yaşayan  və

səsvermə hüququ olan vətəndaşların

azı iyirmi beş faizinin, yaxud bələ-

diyyə üzvlərinin üçdə bir hissəsinin

təşəbbüsü  ilə  çağırılır.  Bələdiyyə

ərazisində  yaşayan,  səsvermə  hü-

ququ olan vətəndaşların azı iyirmi

beş faizinin təşəbbüsü ilə çağırılan

iclasın gündəliyini onun çağırılması

təşəbbüsünü  irəli  sürənlər  müəy-

yənləşdirir və bu barədə iclas gününə

azı 10 gün qalmış bələdiyyənin səd-

rinə və ya icra aparatına məlumat

verilir. 

    Səttar  Zamanov  bələdiyyələrin

fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə

artıq əldə olunmuş müsbət nəticə-

lərdən,  yeni  qəbul  edilmiş  qanun

və  dəyişikliklərin  bələdiyyələrin

işinin  təşkilində  önəmli  rolundan

danışaraq mövcud problemlərə də

toxunub,  yerli  özünüidarəetmənin

inkişafının əsas istiqamətlərinin hə-

yata keçirilməsində bələdiyyələrin

üzərinə düşən vacib məsələləri qeyd

edib.

    Sonra  Naxçıvan  Muxtar  Res-publikası Ədliyyə Nazirliyinin Təş-

kilat-nəzarət  şöbəsinin  rəisi,  kiçik

ədliyyə müşaviri Emin Səfərovun,

nazirliyin Qanunvericilik şöbəsinin

rəisi,  ədliyyə  müşaviri  Ayaz  Mə-

hərrəmovun çıxışları olub. Çıxışlarda

bələdiyyə  iclasının  çağırılması  və

əhali ilə görüşün təşkili qaydalarının

tənzimlənməsi, yerli özünüidarəetmə

orqanlarının fəaliyyətinin təşkilində

kargüzarlığın rolu və bu sahəni tən-

zimləyən qanunvericilik barədə söh-

bət açılıb. Çıxış edənlər yerli büd-

cəyə  vergilərin  hesablanması  və

ödənilməsi, maliyyə hesabatlarının

hazırlanması,  bələdiyyələrdə  mü-

hasibat uçotunun təşkili, yerli büd-

cənin formalaşması məsələlərindən

danışaraq  bu  proseslərin  müvafiq

qanunların tələblərinə uyğun şəkildə

həyata keçirilməsini təmin etməklə

bələdiyyələrin  inkişafına  nail  ol-

mağın  mümkünlüyünü  bildiriblər.

    Sonda tədbir iştirakçılarını ma-

raqlandıran suallar cavablandırılıb. Səbuhi HÜSEYNOVBələdiyyələrin reqlamenti ilə bağlı məsələlərin tənzimlənməsi və

qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş seminar-müşavirə

Su ç¬rs¬nb¬si¸

su ç¬rs¬nb¬si¸

Kataloq: QezetSekilleri
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım
QezetSekilleri -> Naxçıvan Muxtar Respublikası Əd liyyə Nazirliyi Kəngərli rayonunda in zibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndə
QezetSekilleri -> Nax çıvan şəhərində Dövlət Bayrağı Meydanı və Muzeyinin yaradılması haqqında
QezetSekilleri -> Rÿsmè dþvlÿt qÿzetè ¹ 127 (7271) ×ßRØßNBß axøAMÛ, 14 èéóí 2016-cû IL
QezetSekilleri -> Hər bir yaşayış məntəqəsinin inkişafın da başlıca amil yol infrastrukturudur. Ona
QezetSekilleri -> Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tibb fakültəsində Məzun günü keçirilib
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım
QezetSekilleri -> Øß Ã Ð Doğma, canım-varlığım qədər sevdiyim Azərbaycanım

Yüklə 2,01 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə