2. Mineralların möhkəmliyinin təyini hansı cihazda aparılır?Yüklə 0,64 Mb.
səhifə1/3
tarix14.01.2017
ölçüsü0,64 Mb.
#5188
  1   2   3
1. Atom nədir?

A) nüvəsi müsbət yüklü protonlardan, neytronlardan və sayı protonların sayına bərabər olan mənfi yüklü elektronlardan ibarət hissəcikdir

B) nüvəsi müsbət yüklü protonlardan və nüvənin ətrafında fırlanan mənfi yüklü elektronlardan ibarət neytral hissəcikdir

C) nüvəsi müsbət yüklü protonlardan neytral neytronlardan ibarət hissəcikdir

D) heç biri

E) nüvəsi müsbət yüklü protonlardan və mənfi yüklü neytronlardan ibarət hissəcikdir2. Mineralların möhkəmliyinin təyini hansı cihazda aparılır?

A) mikrobərklik ölçəndə

B) presdə

C) Le-Şatelye cihazında

D) indikatorla

E) əl ilə3. Mineralların möhkəmliyi necə təyin edilir?

A) mikrobərklik ölçəndə

B) presdə

C) Le-Şatelye cihazında

D) indikatorla

E) ял иля4. Kristalizasiya suyu neçə dərəcədə ayrılır?

A) 400-5000C

B) 5-100C

C) 50-600C

D) 1000-12000C

E) 00C5. Hansı dərəcədə kristalizasiya suyu ayrılmır?

A) 5-100C

B) 4000C

C) 4500C

D) 5000C

E) 6000C6. Moos cədvəlinə görə dırnağın bərkliyi necədir?

A) 2


B) 50

C) 60


D) 70

E) 40


7. Moos cədvəlinə görə dırnaq hansı mineralın üzərində cızıq əmələ gətirir?

A) talk

B) kalsit

C) korund

D) topaz

E) almaz8. NaCl-da Na koordinasiya ədədi neçədir?

A) 6


B) 100

C) 99


D) 80

E) 70


9. NaCl-da 6 hansı elementin koordinasiya ədədidir?

A) Na


B) Cl2

C) Cl-1

D) Cl+1

E) Cl+710. Maksimum 32 elektron hansı orbitdə olur?

A) N


B) S

C) P


D)

E) d


11. N orbitində maksimum neçə elektron ola bilər?

A) 32


B) 250

C) 370


D) 300

E) 100012. Kristallokimya nəyi öyrədir?

A) kristallik maddələrin quruluşunu

B) kristallik maddələrin sinqopiyalarını

C) kristallik maddələrin siniflərini

D) kristallik maddələrin çəkisini

E) kristallik maddələrin möhkəmliyini13. Kristallik maddələrin quruluşunu hansı elm öyrənir?

A) kristallokimya

B) kristallofizika

C) geologiya

D) fizika

E) həndəsə14. Kristalların xüsusi çəkisini hansı üsulla təyin edirlər?

A) piknometrik

B) radiometrik

C) uzunluğunu ölçməklə

D) çəkisini tapmaqla

E) həcmini tapmaqla15. Kristalların xüsusi çəkisi hansı cihazla təyin edilir?

A) piknomet

B) radiometr

C) xətkeş

D) tərəzi

E) qif


16. Kimyəvi rabitənin tipləri hansıdır?

A) ion, kovalent, metal

B) element, proton, mineral

C) neytron, poritron, süxur

D) molekul, birləşmə, buxar

E) əvəzetmə, itələmə, su17. Hansılar kimyəvi rabitədir?

A) ion, kovalent, metal

B) element, proton, mineral

C) neytron, poritron, süxur

D) molekul, birləşmə, buxar

E) əvəzetmə, itələmə, su18. İon radiusu nədir?

A) ion radiusu o minimal məsafədir ki, verilmiş ionun sfera mərkəzi qonşu ionun səthinə yaxınlaşa bilər

B) ionların diametrinin yarışı

C) ionla atom arasında məsafə

D) ionla molekul arasındakı məsafə

E) atomla molekul arasındakı məsafə19. Koordinasiya ədədi nədir?

A) anionu əhatə edən kationun sayıdır

B) suyu əhatə edən buxar

C) nüvəni əhatə edən elektron

D) protonu əhatə edən elektron

E) molekuldakı atomların sayı20. Pirit hansıdır?

A) FeS2

B) Fe2O3

C) FeSO4

D) Fe(OH)3

E) FeO


21. Dəmir yanığı hansıdır?

A) Fe3O4

B) CaO

C) FeO


D) SO3

E) Fe(OH)322. Termiki üsulla hansı reaksiyalar məlum edilir?

A) endo və ekzotermik

B) əvəzetmə

C) oksidləşmə

D) parçalanma

E) dəyişmə23. Hansı reaksiyalar termikidir?

A) endo və ekzotermik

B) əvəzetmə, parçalanma

C) ekzotermik dəyişmə

D) oksidləşmə, reduksiya

E) əvəzetmə, endotermik24. Bərklik hansı cədvəllə təyin edilir?

A) Moos cədvəli ilə

B) Freqonometrik cədvəl ilə

C) Qaliley cədvəli ilə

D) Ştat cədvəli ilə

E) Dərs cədvəli ilə25. Bərklik şkalası hansıdır?

A) Moos

B) Qaliley

C) Freqonometrik

D) temperatur

E) piknometr26. Moos cədvəlinə görə almazın bərkliyi necədir?

A) 10


B) 100

C) 200


D) 50

E) 1


27. Moos cədvəlinə görə ən bərk mineral hansıdır?

A) almaz

B) talk

C) kvars

D) topaz

E) korund28. Moos cədvəlinə görə bərkliyi 1olan mineral hansıdır?

A) talk

B) almaz

C) gips

D) topaz

E) korund29. Moos cədvəlinə görə ən zəif mineral hansıdır?

A) talk

B) almaz

C) kvars

D) gips

E) çöl şpatı30. Rentgen analizində nümunə necə hazırlanır?

A) toz halında

B) maye halında

C) plastik halda

D) qaz halda

E) neftdə31. Rentgen üçün nümunə hansı hallarda olmalıdır?

A) plazma halında

B) maye halında

C) plastik halda

D) qaz halda

E) kristallik parçalar32. Rentgenspektral üsulla maddələrin hansı tərkibi təyin edilir?

A) kimyəvi

B) mineroloji

C) fiziki

D) həndəsi

E) riyazi33. Rentgenspektral üsulla nəyi təyin etmək olur?

A) maddənin kimyəvi tərkibini

B) həndəsi quruluşunu

C) maddənin riyazi formasını

D) maddənin rəngini

E) maddənin möhkəmliyini34. Rentgen struktur analizin fundamental düsturunda (n=2sin)-da -nın maksimum qiyməti neçə dərəcə ola bilər?

A) 90


B) 180

C) 270


D) 360

E) 220


35. Rentgenfaza analiz metodu ilə maddələrin hansı tərkibi təyin etmək olar?

A) faza tərkibini

B) kimyəvi tərkibini

C) bərkliyini

D) ərimə temperaturunu

E) maddi tərkibi36. Maddənin tozla tərkibini hansı üsulla təyin etmək olar?

A) rentgen

B) kimyəvi

C) fiziki

D) bioloji

E) mikroskop37. Fiziki kristalloqrafiya nəyi öyrənir?

A) kristalların fiziki xassələri ilə daxili quruluşu arasındakı əlaqəni

B) kimyəvi tərkibi

C) mexaniki hərəkəti

D) optik xassələri

E) kristalların kimyəvi xassələri ilə fiziki xassələri arasındakı əlaqəni38. Kristalların fiziki xassələri ilə daxili quruluşu arasındakı əlaqəni hansı elm öyrədir?

A) fiziki kristalloqrafiya

B) kimya

C) həndəsi kristalloqrafiya

D) minerologiya

E) kibernetika39. Kristallik maddə (material) nədir?

A) atomların həm yaxın və həm də uzaq məsafədə nizamlı, dövrü olaraq düzülməsindən əmələ gələn maddədir

B) elektronların nizamla düzülməsindən əmələ gələn maddədir

C) bərk maddədir, mayedir

D) təbii kimyəvi birləşmədir

E) maye maddədir40. Amorf maddə nədir?

A) atomların yaxın məsafədə nizamlı düzülüşündən əmələ gələn maddədir

B) atomların qeyri periodik yerləşməsindən əmələ gələn maddədir

C) bərk maddədir

D) maye halında olan maddədir

E) bütün istiqamətlərdə xassələri eyni olan maddələr41. Kristal qəfəslər hansılardır?

A) ion, atom, molekul, metal

B) elektron, proton, neytron

C) qeyri-metal, şüşə, kvars

D) atom, nüvə, neytron

E) pozitron, molekul, atom42. Mineral quruluşlarının hansı təsvirləri olur?

A) kürə, kürəni ağırlıq mərkəzi ilə

B) qant, xaç

C) lupa


D) bucaq, şüa

E) sement, sektor, kürə43. Quruluşun motivi nədir?

A) koordinasiya poliedrlərinin qarşılıqlı əlaqə xarakteri

B) kürələrin toplanması

C) şüanın bucaq altında yayılması

D) ionların kimyəvi əlaqəsi

E) kürələrin sektorlara ayrılması44. mineral quruluşlarının necə təsviri var?

A) 3


B) 100

C) 120


D) 150

E) 50


45. şəbəkə nədir?

A) verilmiş paraleloppedin üç ölçüdə fəzada təkrarından alınan həndəsi fiqurdur

B) paraleloqramın üç ölçüdə fəzada təkrarından alınan həndəsi fiqurdur

C) düz xəttin üç ölçüdə fəzada təkrarından alınan həndəsi fiqurdur

D) nöqtənin üç ölçüdə fəzada təkrarından alınan həndəsi fiqurdur

E) sınaq xətti üç ölçüdə fəzada təkrarından alınan həndəsi fiqurdur46. Verilmiş paraleloppedin üç ölçüdə fəzada alınan həndəsi fiquru kristalloqrafiyada necə adlanır?

A) şəbəkə

B) düz xətt

C) üçbucaq

D) dairəvi

E) kub


47. Kristalda elementar özək neçə cür parametrlə təyin olunur?

A) 6


B) 4

C) 5


D) 9

E) 2


48. İzomorfizm nədir?

A) kristall qəfəsdə atomların və ya ionların bir-birini əvəz etməsi, lakin qəfəsin dağılmaması

B) kristall qəfəsdə atomların molekulları əvəz etməsi

C) kristall qəfəsdə ionların bir-birini əvəz etməsi

D) ionun atomu əvəz etməsi

E) molekul çevrilməsi49. hidrotermal proseslər neçə dərəcədə baş verir?

A) 400-3500C

B) 15-200C

C) 40-500C

D) 5-150C

E) 80-900C50. hidrotermal proseslər neçə mərhələyə bölünür?

A) 3


B) 100

C) 150


D) 50

E) 40


51. Kvarsın polimorfizmi hansıdır?

A) kristoballit, tridmit

B) kalsit

C) gips

D) talk

E) topaz52. İzomorfizmin tipləri hansılardır?

A) izovalent, heterovalent, izoquruluş, xüsusi növ izomorfizm

B) izoyük, izohəcm

C) izohəcm, izosıxlıq

D) izokütlə, izohəcm

E) izokütlə, izoyük53. Polimorfizm nədir?

A) eyni kimyəvi təkibli maddələrin müxtəlif strukturlarda kristallizasiyası

B) həm kimyəvi tərkibi həm də quruluşun eyniliyi

C) valentliyin eyniliyi

D) quruluşun eyniliyi

E) kütlənin müxtəlifliyi54. Polyarizasiyaya hansı faktorlar təsir edir?

A) ionun ölçüsü və valentliyi

B) ionun yükü

C) ionun kütləsi

D) ionun həcmi

E) ionun sıxlığı55. Ekzogen proseslər necə baş verir?

A) günəş enerjisi hesabına yerin səthində

B) yerin daxilində

C) küləyin təsiri ilə havada

D) yağışın təsiri ilə

E) gecələr baş verən proseslər56. Hansı proseslər ekzogen proseslərdir?

A) günəş enerjisi hesabına yerin səthində baş verən

B) yerin daxilində

C) küləyin təsiri ilə havada

D) yağışın təsiri ilə

E) gecələr baş verən proseslər57. Almazın polimorf birləşməsi hansıdır?

A) qrafit

B) topaz

C) talk

D) kalsit

E) korund58. Qrafit almazın hansı birləşməsidir?

A) polimorf

B) ion

C) kovalent

D) metallik

E) maye59. Aqaqonit kalsitin nəyidir?

A) polimorf birləşməsi

B) kalsitin maye halıdır

C) qaz halıdır

D) quruluşudur

E) bərk halıdır60. Kalsitin polimorf birləşməsi hansıdır?

A) araqonit

B) topaz

C) talk

D) kaolinit

E) kvars61. Polyarizasiya nədir?

A) qonşu ionların elektrik sahələrinin təsiri ilə ionların formasının dəyişməsidir

B) qravitasiya sahəsinin təsiri ilə ionlaşmadır

C) maqnit sahəsinin təsiri ilə maqnitlənmədir

D) sürtünmə qüvvəsinin təsiri ilə ionların dəyişməsidir

E) cazibə qüvvəsinin təsiri ilə hərəkətidir62. Qonşu ionların elektrik sahələrinin təsiri ilə ionların formasının dəyişməsi nədir?

A) polyarizasiya

B) izomorfizm

C) polimorfizm

D) qalvanizasiya

E) reduksiya63. Kristalloqrafiya nəyi öyrənir?

A) kristallik maddələrin quruluşunu öyrədir

B) kristallik maddələrin əriməsini öyrədir

C) kristallik maddələrin möhkəmliyini öyrədir

D) amorfla kristallik maddələr arasındakı əlaqəni öyrədir

E) kristallik maddələrin həllolmasını öyrədir64. kristallik maddələrin quruluşunu hansı elm öyrədir?

A) kristalloqrafiya

B) kimya

C) fizika

D) coğrafiya

E) təbiət65. kristallik maddələr necə olur?

A) bərk

B) maye, qaz

C) qaz, buxar

D) üzvi, maye

E) su, neft66. kristallik maddələr hansı halda olur?

A) bərk

B) maye

C) qaz


D) üzvi

E) su


67. kristallik maddələrin xassələri hansılardır?

A) anizotropluq, eyniliklik

B) izotropluq, eynicinslilik

C) periodik, qeyri-sabit temperaturuna malik olması

D) yumşalması

E) müəyyən fiziki sabitə malik olmaması, şüşəvariliyi68. Anizotropluq hansı maddələrə xasdır?

A) kristallik

B) qaz, kristallik

C) amorf

D) şüşə

E) maye69. Kristalların simmetriklik qanununu hansı kristalloqrafiya öyrədir?

A) həndəsi

B) fiziki

C) kimyəvi

D) tarixi

E) coğrafi70. Həndəsi kristalloqrafiya nəyi öyrədir?

A) kristalların simmetriklik qanununu

B) kristalların əriməsini

C) kristalların buxarlanmasını

D) kristalların izotropluğunu

E) kristalların donmasını71. Anizotrop maddələr hansılardır?

A) hər istiqamətdə bir cür dəyişən

B) bütün istiqamətlərdə xassələri eyni olan

C) bucaq istiqamətində xassələri dəyişən

D) pentenfikulya istiqamətində xassələri dəyişən

E) radikal istiqamətdə xassələri dəyişən72. İzotrop maddələr hansılardır?

A) bütün istiqamətlərdə xassələri eyni olan

B) bucaq istiqamətində xassələri dəyişən

C) hər istiqamətdə bir cür

D) perpendikulyar istiqamətdə dəyişən

E) radikal dəyişən73. Hansı maddələrin bütün istiqamətlərdə xassələri eyni olar?

A) izotrop

B) kristallik

C) anizotrop

D) almaz

E) korund74. Kristallar necə sinifə bölünür?

A) 2


B) 32

C) 6


D) 100

E) 15


75. Kristallarda necə sinif olur?

A) 32


B) 2

C) 6


D) 100

E) 10


76. Kristallar neçə sinqoniyaya ayrılır?

A) 7


B) 100

C) 150


D) 85

E) 55


77. Kristallar neçə sinqoniya olur?

A) 7


B) 100

C) 170


D) 80

E) 75


78. Kristal qəfəsin enerjisi necə adlanır?

A) ionların kristal qəfəsə birləşməsi zamanı ayrılan enerji

B) sürtünmə zamanı ayrılan enerji

C) toqquşma zamanı udulan enerji

D) qızdırma zamanı udulan enerji

E) maqnitlənmə zamanı ayrılan enerji79. Kristal qəfəsdə hansı enerji olur?

A) ionların kristal qəfəsə birləşməsi zamanı ayrılan enerji

B) sürtünmə zamanı ayrılan enerji

C) toqquşma zamanı udulan enerji

D) qızdırma zamanı udulan enerji

E) maqnitlənmə zamanı ayrılan enerji80. Kristalda xarici formasına görə neçə cür simmetriya elementi olur?

A) 3


B) 4

C) 5


D) 7

E) 6


81. 3 cür simmetriya elementi hansı maddələrdə olur?

A) kristal

B) amorf

C) qaz


D) plazma

E) buxar82. Kristalda xarici formasına görə neçə cür simmetriya müstəvisi olur?

A) 1


B) 4

C) 6


D) 3

E) 2


83. 1 cür simmetriya müstəvisi hansı maddələrdə olur?

A) kristal

B) amorf

C) qaz


D) maye

E) plazma84. Kristallarda simmetriya nədir?

A) kristalın bir-birinin eyni olan bərabər hissələrə bölünməsidir

B) kristalın qeyri-bərabər olan iki hissəyə bölünməsidir

C) kristallik maddənin həndəsi formaya malik olmasıdır

D) xarici görünüşünə görə həndəsi forması olmayan bərk cisimlərdir

E) müxtəlif ölçülü və formada olmalıdır85. Kristalda xarici formasına görə neçə cür simmetriya oxu olur?

A) 5


B) 2

C) 3


D) 4

E) 1


86. Kristalda neçə cür simmetriya oxu və neçə simmetriya mərkəzi var?

A) 5 və1

B) 2 və 6

C) 4 və 8

D) 6 və 7

E) 10 və 1287. Kristalda neçə cür simmetriya müstəvisi və simmetriya oxu var?

A) 1 və 5

B) 2 və 6

C) 4 və 3

D) 10 və 12

E) 11 və 1288. Kristalda neçə simmetriya mərkəzi var?

A) 1


B) 2

C) 5


D) 4

E) 7


89. Tetraedrin simmetriya mərkəzi varmı?

A) yoxdur

B) 2

C) 1


D) 3

E) 5


90. Tetraedrin neçə simmetriya mərkəzi var?

A) yoxdur

B) 4

C) 10


D) 15

E) 7


91. a=b=c = = 90 hansı sinqoniyadır?

A) kubik

B) triklinik

C) heqsaqonal

D) tetraqonal

E) üçbucaq92. Kristal qəfəslər hansılardır?

A) ion, atom, molekul, metal

B) elektron, proton

C) qeyri-metal, şüşə

D) atom, nüvə, neytron

E) pozitron, molekul93. İon, atom, molekul, metal qəfəsləri necə qəfəslərdir?

A) kristal

B) elektrik

C) nüvə

D) amorf

E) proton, neytron94. Kristallik maddələrin xassələri hansılardır?

A) anizotropluq, eynicinslilik

B) izotropluq, eynicinslilik

C) periodiklik, qeyri-sabit ərimə temperaturuna malik olmaq

D) yumşalması, donması

E) müəyyən fiziki sabitə malik olması, şüşəvarilik95. anizotropluq və eynicinslilik hansı maddələrə xasdır?

A) kristallik

B) amorf

C) xəyali

D) real

E) plazma96. Kristalların piyezoelektrik xassələrindən harada istifadə olunur?

A) temperaturun qeydiyyatı üçün datçiklərdə

B) səviyyənin ölçülməsində

C) gərginliyin ölçülməsində

D) sürtünmənin ölçülməsində

E) qüvvənin ölçülməsində97. piyezoelektrik xassələrindən nə üçün istifadə olunur?

A) temperaturun qeydiyyatı üçün datçiklərdə

B) səviyyənin ölçülməsində

C) gərginliyin ölçülməsində

D) sürtünmənin ölçülməsində

E) qüvvənin ölçülməsində98. Kristalların örtük xassələri necə təyin olunur?

A) mikroskopla

B) ruletka ilə

C) xətkeşlə

D) loqarifmik xətkeşlə

E) voltmetrlə99. Hansı cihazla optik xassələri təyin etmək olur?

A) mikroskopla

B) ruletka ilə

C) xətkeşlə

D) loqarifmik xətkeşlə

E) voltmetrlə100. Moos cədvəlinə görə gipsin bərkliyi necədir?

A) 2


B) 100

C) 200


D) 50

E) 10


101. Moos cədvəlinə görə hansı mineralın bərkliyi 2-dir?

A) gips

B) almaz

C) korund

D) talk

E) kvars102. Moos cədvəlinə görə hansı mineralın bərkliyi 9-dir?

A) korund

B) talk

C) almaz

D) gips

E) kvars103. Moos cədvəlinə görə korundun bərkliyi necədir?

A) 9


B) 100

C) 200


D) 50

E) 10


104. Anizotropluq hansı maddələrə xasdır?

A) kristallik

B) maye

C) qaz


D) amorf

E) plazma105. Anizotropluq hansı maddələrə xas deyil?

A) amorf

B) almaz

C) kristallik

D) kvars

E) kalsit106. İzotropluq hansı maddələrə xasdır?

A) amorf

B) plazma

C) qaz


D) maye

E) kristallik107. İzotropluq hansı maddələrə xasdır?

A) kristallik, amorf

B) amorf

C) kristallik

D) qaz

E) şüşə


108. Araqonit nəyin polimorf birləşməsidir?

A) kalsit

B) topaz

C) talk

D) kaolinit

E) dolomit109. Vaterit hansı maddələrin polimorf birləşməsidir?

A) kalsit

B) mirabillit

C) talk

D) kaolinit

E) kvars110. Kristoballit, hansı maddənin polimorf birləşmələridir?

A) kvarsın

B) kalsit

C) gips

D) talk

E) topaz111. tridmit hansı maddənin polimorf birləşmələridir?

A) kvarsın

B) kalsit

C) gips

D) dolomit

E) topaz112. İon, atom, molekul, metal hansı qəfəslərdir?

A) kristal qəfəslər

B) elektron, proton

C) qeyri-metal, şüşə

D) atom, nüvə, neytron

E) pozitron, molekul
Yüklə 0,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə