Akademia Wychowania Fizycznego I Sportu w Gdańsku sylabus w roku akademickim 2012- 2015Yüklə 22,49 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü22,49 Kb.
#1722
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012- 2015

Jednostka Organizacyjna: Zakład Biologii, Ekologii i Medycyny Sportu

Kierunek: Fizjoterapia

Rodzaj studiów i profil (I stopień/II stopień,

ogólno akademicki/praktyczny): 
Kod przedmiotu: FISPp12

Nazwa przedmiotu:

Biologia medyczna

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć

Liczba godzin

Punkty ECTS

Typ przedmiotu

Język wykładowy

stacjonarne

I

I

wykłady

30

3

obligatoryjny

polski


ćwiczenia

15

Nauczyciel(-e) odpowiedzialny(-i) za przedmiot:

dr Alicja Nowak Zaleska
e-mail: azaleska@awf.gda.pl
Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu zjawisk biologicznych opanowana na wcześniejszych etapach edukacji.


Cele przedmiotu:

Zapoznanie studenta z podstawowymi wiadomościami z zakresu: budowy komórki i funkcji komórki; budowy i funkcji wybranych tkanek; podstaw embriogenezy i wad rozwojowych oraz podstawowych zagadnień z zakresu genetyki człowieka..


Opis efektów kształcenia dla przedmiotu oraz ich powiązanie z efektami kształcenia dla kierunku:

WIEDZA

W1

Zna i rozumie podstawy budowy, funkcjonowania
i czynności organizmu ludzkiego oraz podstawowe procesy   zachodzące w organizmie człowieka
w ontogenezie.


K_W01

W2

Zna i rozumie miejsca człowieka w przyrodzie jako istoty biologicznej i społecznej oraz znaczenie i wpływ czynników środowiskowych i społeczno-ekonomicznych jako modyfikatorów aktywności fizycznej w różnych fazach życia człowieka. Zna podstawowe metody i techniki pomiarowe do oceny rozwoju fizycznego oraz dostępne testy do oceny podstawowych komponentów sprawności fizycznej.


K_W19

K_W05


K_W13

UMIEJĘTNOŚCI

U1

Potrafi wskazać i nazwać najważniejsze elementy składowe układów istotnych w funkcjonowaniu organizmu ludzkiego oraz potrafi wytłumaczyć zależności i związki występujące pomiędzy nimi.


K_U07

KOMPETENCJE

K1

Samodzielnie podejmuje działania związane z autoedukacją i dokształcaniem się.


K_K01

K_K06


Kryteria i metody oceny osiągniętych efektów kształcenia: Zaliczenie z oceną
pisemny sprawdzian wiedzy, zaliczenie ustne/ kolokwium.

Aby uzyskać zaliczenie przedmiotu na ocenę dostateczną student musi osiągnąć wszystkie wymienione w programie efekty kształcenia.


Metody i formy realizacji przedmiotu:

Wykłady konwersatoryjny, ćwiczenia w formie laboratoryjn.

 


Treści kształcenia:

Wykłady:

Skład chemiczny komórki. Woda jako podstawowy składnik komórki. Węglowodany, lipidy, białka – budowa, podstawowe rodzaje i funkcje w komórce. Kwasy nukleinowe – rodzaje, budowa, funkcje i występowanie w strukturach komórkowych. Energia w komórce – reakcje metaboliczne, chemiczne regulatory reakcji, nośniki i akumulatory energii (ATP, NAD+, FAD). Cykl życiowy komórek.

Podstawowa charakterystyka etapów embriogenezy człowieka. Wady rozwojowe.

Starość, starzenie się. Śmierć jako zjawisko biologiczne. Regeneracja. Apoptoza i nekroza.

Wybrane elementy genetyki. Rodzaje genów w aspekcie pełnionych funkcji oraz efektów działania. Rodzaje zmienności.

Determinacja płci. Choroby genetyczne sprzężone z płcią (Daltonizm, hemofilia, dystrofia mięśniowa Duchenne’a). Przykłady innych chorób genetycznych człowieka.

Poradnictwo genetyczne.

Tkanka nerwowa, tkanka nabłonkowa – budowa i funkcje

Hormony drobno- i wielkocząsteczkowe. Mechanizm działania. Wpływ wybranych hormonów na metabolizm komórkowy.

Układ odpornościowy. Mechanizm odporności nieswoistej. Odporność swoista: komórkowa i humoralna.

Choroby pasożytnicze w ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych.

Ćwiczenia:

Nauka mikroskopowania. Umiejętność interpretowania obrazu mikroskopowego.

Budowa i podstawowe funkcje komórki i organelli komórkowych. Transport substancji przez błony biologiczne.

Krew. Osocze, surowica, białka osocza. Elementy morfotyczne krwi. Hemostaza. Hemopoeza. Mikroskopowy obraz krwi. Krwinki w roztworach hypertonicznych, izotonicznych i hypotonicznych. Hemoliza krwinek.

Tkanka łączna. Pochodzenie, cechy charakterystyczne, funkcje oraz jej rodzaje.

Anatomia mikroskopowa tkanki łącznej.

Tkanka mięśniowa – cechy charakterystyczne, pochodzenie i rodzaje. Budowa mięśnia, komórki mięśniowej, włókien mięśniowych.

Anatomia mikroskopowa tkanki mięśniowej.

Biosynteza białek. Transkrypcja – lokalizacja i przebieg. Translacja. Indukcja i represja.

Układ odpornościowy. Mechanizm odporności nieswoistej. Odporność swoista: komórkowa i humoralna.Forma zaliczenia:

Zaliczenie wykładów i ćwiczeń na ocenę


Literatura:

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowa:

1.Drewa G., Ferenc T. 2007. Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy. Wrocław: Elsevier Urban & Partner.

2. Sawicki H. 1997. Histologia dla studentów medycyny. Warszawa: PZWL.

3. Kilarski W. 2003. Strukturalne podstawy biologii komórki. Warszawa: PWN.Uzupełniająca:

1. Grytner – Zięcina B. (red.) 2005. Biologia Medyczna. Wrocław: Akademia Medyczna.

2. Jorde L.B., Carey J.C., Bamshad M.J., White R.L. 2000. Genetyka Medyczna. Czelej.

3. Jarygin W.N. (red.) 2003. Biologia, podręcznik dla studentów kierunków medycznych. Warszawa; PZWL.

4. Solomon E.P., Berg L.R., Villee C.A. 2000. Biologia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Multico.

6. Cichocki T., Litwin J.A., Mirecka J. 1998. Kompendium histologii. Kraków: UJ.

7. Kawiak J., Zabel M. (red.) 2002. Seminaria z cytofizjologii. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne.

8. Fuller G.M., Shields D. 2000. Podstawy molekularne biologii komórki, aspekty medyczne. Warszawa: PZWL.Bilans punktów ECTS (1 pkt ECTS – 25-30 godz. pracy studenta):

Aktywność
Obciążenie studenta

Udział w wykładach
30 godz.

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów
15 godz.

Udział w ćwiczeniach
15 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń
20 godz.

Konsultacje
5 godz.

Całkowite obciążenie pracą studenta
85 godz.

Punkty ECTS za przedmiot
3 pkt. ECTS
Yüklə 22,49 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə