Aliachem a s. odštěpný závod Synthesia Pardubice – Semtín č. 103 532 17 PardubiceYüklə 90,92 Kb.
tarix28.04.2017
ölçüsü90,92 Kb.
#15891


     


ALIACHEM a.s.

odštěpný závod Synthesia

Pardubice – Semtín č. 103

532 17 Pardubice

PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Váš dopis zn.:      

Ze dne:


Číslo jednací: OŽPZ/14877/2004/Př

Vyřizuje: Ing. Pilař     

Telefon: 466 026 357

E-mail: josef.pilar@pardubickykraj.cz

Mobil:

Fax: 466 026 392Datum: 3. 3. 2005

Rozhodnutí o žádosti o vydání integrovaného povolení společnosti ALIACHEM a.s., odštěpný závod SYNTHESIA Pardubice, pro zařízení „Výroba fosgenu a izokyánátů“

R O Z H O D N U T Í
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“), vydává podle ustanovení § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci
integrované povolení
žadateli – provozovateli ALIACHEM a. s., odštěpný závod SYNTHESIA Pardubice, se sídlem Pardubice – Semtín č. 103, 532 17 Pardubice, s přiděleným IČ 60108916,

pro zařízení „Výroba fosgenu a izokyanátů“ kategorie 4. 2. písm. a) a 4. 1. písm. d) podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, umístěné: Pardubický kraj, obec Rybitví, k. ú. Rybitví, Ry 41, Ry 32 b, Ry 42 e a Ry 42 d.
Identifikační údaje o zařízení:

Popis zařízení a přímo spojených činností


 1. Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, kap. 5. 1. 1. žádosti

 • výroba plynného fosgenu dle technologie BUSS – Ry 41 s projektovanou kapacitou 5200 t/rok

 • výroba izokyanátů – Ry 32 b s projektovanou kapacitou cca 1000 t/rok, výroba probíhá ve dvou nezávislých výrobních jednotkách

 • výroba oxidu uhelnatého dle technologie CALORIC - výrobní zařízení se skládá z reforméru, kompresoru, membránového separátoru firmy Caloric, čtyřech plynojemů

a redukční stanice. Zařízení je umístěno v objektu „Výroba fosgenu Ry 41“ s projektovanou kapacitou 1352 t/rok

Pozn.: výroba probíhá na jednu instalovanou trubku reforméru.

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci, kap. 5. 1. 2. žádosti


 • zásobníky kapalného chloru Ry 41 s projektovanou kapacitou 50 m3 (3952 t/rok)

 • zásobník oxidu uhličitého Ry 41 s projektovanou kapacitou 38,1 t (4475,12 t/rok)

 • skladování vodíku pro potřeby výroby oxidu uhelnatého v objektu „Výroba fosgenu Ry 41“, s kapacitou 2 tlakové lahve vodíku o celkovém vodním objemu 100 l

 • skladování dusíku pro potřeby výroby v objektu „Výroba fosgenu Ry 41“, s kapacitou 24 tlakových lahví dusíku o celkovém vodním objemu 1 200 l

 • náhradní zdroj elektrického proudu - generátor s naftovým pohonem s výkonem 109 kW, spotřeba 12 l/h

 • parní kotel Ry 41 s výkonem 275 kg/h syté páry, tlak 6 atm

 • jednotka nouzové absorpce Ry 41 s projektovanou kapacitou 90 m3

 • čpavkové hospodářství Ry 42e včetně zásobníku čpavkové vody o objemu 2 470 l

 • sklad kapalného fosgenu Ry 42d s projektovanou kapacitou 2 500 kg/zásobník, maximální skladovací kapacita kapalného fosgenu v obalech 2000 kg

 • destilace izokyanátů s projektovanou kapacitou 331 t/rok (pro 2,6-diisopropylfenylisokyanát)

c) Přímo spojené činnosti kap. 5. 1. 3. žádosti

 • stáčení hydroxidu sodného

 • stáčení chloru včetně zplyňování ve zplynovači o objemu 1 m3

 • stáčení kapalného fosgenu s maximální intenzitou 2000 manipulací/rok

 • příprava roztoku aminu

 • příprava roztoku fosgenu

 • čerpání toluenu

 • adiabatická absorpce plynného chlorovodíku z přípravy roztoku fosgenu

 • termické zneškodňování odplynů na koncovém spalovacím zařízení ENETEX

 • destilace toluenu - oddestilování toluenu ze směsi izokyanátu ve výrobě izokyanátů

 • alkalická absorpce zbytků fosgenu a chlorovodíku ve výrobě izokyanátů.


1. Závazné podmínky provozu:

Krajský úřad podle § 13 odst. 3 písm. d) a v souladu s § 13 odst. 4 zákona o integrované prevenci stanoví následující závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek:a) emisní limity

1.Ovzduší

Na základě výsledků měření z období 1999 – 2004 nebyly vymezeny znečišťující látky k plnění obecného emisního limitu.
2. Voda

1. U odpadních vod vypouštěných do kanalizace A a B trvale dodržovat interní emisní limity znečištění stanovené kanalizačním řádem3. Hluk

Emisní limit hluku pro denní a noční dobu není stanoven, jedná se o zařízení uprostřed areálu, stanovení limitu pro jednotlivé objekty není relevantní.4. Vibrace

Emise vibrací nejsou relevantní.


5. Jiné formy neionizující záření


Emise jiných forem neionizujícího záření nejsou relevantní.

b) opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

1. Při trvalém ukončení provozu bude postupováno v souladu se stavebním zákonem a

z hlediska ochrany životního prostředí bude zejména provedeno:


 1. vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné odstranění,

 2. odvoz všech uskladněných chemických látek,

 3. bezpečná dekontaminace provozovaného zařízení a stavebních částí,

 4. průzkum horninového prostředí v lokalitě zařízení a v případě jeho kontaminace vypracování rizikové analýzy včetně návrhu následných opatření, jejich realizace; výsledky budou předloženy krajskému úřadu.

c) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

1. Při likvidaci katalyzátorů upřednostnit způsob recyklace u dodavatele.d) podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

1. Zařízení provozovat podle platných technologických reglementů.e) další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

Nebyly stanoveny.f) podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Nebyly stanoveny.g) opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

1. Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycuji a skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu uniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými vodami.

2. V  případě havárie postupovat podle schválených havarijních vodohospodářských plánů pro výrobu Ry 41 a středisko 1514.

3. Schválený havarijní plán aktualizovat po každé změně a nejméně 1 x za 5 let.

4. Provádět kontrolu zařízení v souladu s § 39 zák. č. 254/2001 Sb.

h) postupy nebo opatření pro provoz týkajících se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení a definitivní ukončení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

1. Dodržovat provozní dokumentaci pro uvedená zařízení.i) způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování,

1. Monitoring ovzduší:

1. Provozovatel předloží krajskému úřadu odborný posudek nebo měření k vymezení emisí pachových látek.

T : 14. 8. 2006

2. Na výstupu z jednotky nouzové absorpce (komín č. 112) provádět jednorázová měření fosgenu, při vztažných podmínkách B, s četností 1x 5 let. První měření v roce 2005. Měření provede osoba s autorizací podle zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění. Výsledky měření předložit krajskému úřadu.

3. Na výstupu ze spalovacího zařízení ENETEX  (komín č. 101) provádět jednorázová měření fosgenu, při vztažných podmínkách B, s četností 1x 5 let. První měření v roce 2005. Měření provede osoba s autorizací podle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění. Výsledky měření předložit krajskému úřadu.

4. V případě zahájení výrobní kampaně izokyanátů s použitím rozpařovacího boxu pro rozpouštění aminu, proměřit hmotnostní koncentrace TZL při tavení, čerpání a při vypnutém či zapnutém ventilátoru, aby se stanovilo, který režim bude z hlediska produkce emisí optimální. Měření provést při vztažných podmínkách B. Měření realizovat osobou s autorizací podle zákona č. 86/2002 Sb. v platném znění. Výsledky měření předložit krajskému úřadu, který případně rozhodne o vymezení znečišťující látky k plnění obecného emisního limitu.

5. Oznámit písemně České inspekci životního prostředí, nejpozději 14 dní před zahájením měření specifikovaných v bodech 1. – 4.: termín, rozsah měření a autorizovanou osobu, která bude měření provádět.

2. Monitoring vod:


 1. Ověřit vypouštěné znečištění odpadních vod z jednotlivých objektů výrobního zařízení do kanalizace A a B sledováním obsahu znečišťujících látek v  rozsahu daném rozhodnutím – povolením k  nakládání s  vodami č. j.  OŽP/11237/2004/CK ze dne  14. 6. 2004 vydaným krajským úřadem pro profil „Velká Strouha“ nad výpustí z biologické čistírny odpadních vod.

T: do 6 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

 1. Na základě provedených rozborů aktualizovat vnitropodnikový kanalizační řád o bilanci množství a znečištění odpadních vod vypouštěných z objektů posuzovaného zařízení, včetně stanovení relevantních znečišťujících látek a jejich interních limitů a tuto změnu předložit krajskému úřadu.

T: 31. 12. 2005

 1. Sledovat znečištění odpadních vod vypouštěných z výrobních objektů výroby fosgenu a izokyanátů do kanalizace A a B v rozsahu a s četností dle platného kanalizačního řádu.

j) opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Nebyly stanoveny.k) postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

1. Vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených rozhodnutím o integrovaném povolení.

2. Vést provozní evidenci zvláště velkého zdroje znečišťování ovzduší a zpracovat souhrnnou provozní evidenci za kalendářní rok.

3. Vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

4. Ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení dle § 16 zákona.

5. Neprodleně hlásit dotčeným orgánům všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí.


2. Podmínky, postupy a opatření, které by byly stanoveny na základě zvláštních právních předpisů, podle kterých by byla vydána rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením

Krajský úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1. vydává povolení ve smyslu § 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, k vydání provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší :

1. Provozní řád pro zdroje 111 Ry 41 výroba fosgenu ze dne 19.5.2003

2. Provozní řád pro zdroje 101 Ry 32 b arylisokyanáty ze dne 16.11. 2004

2. schvaluje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 2 a zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: 1. Vodohospodářský havarijní plán pro výrobu Ry 41 z 2003

 2. Vodohospodářský plán pro středisko 1514 z 20033. Rušení pravomocných rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů

Krajský úřad podle ustanovení § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenciruší

následující pravomocná rozhodnutí, která se nahrazují tímto povolením:

1. Rozhodnutí OŽPZ OO/18885/03/PI ze dne 28. 11. 2003 – povolení vydání provozního řádu pro „Výroba fosgenu“

2. Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic č. j. OŽP/Vod/11993/04/VE,SI, ze dne 14. 6. 2004, kterým byly schváleny plány opatření pro případ havárie a to v části „pro středisko 1514 zpracovaný Ing. Milanem Koženým dne 24. 11. 2003“.

3. Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic č. j. OŽP/VOD/13572/04/MI ze dne 19. 8. 2004, kterým byly schváleny plány opatření pro případ havárie a to v části „pro objekt RY-41, zpracovaný technologem oddělení 1510 a schválený dne 15. 12. 2003 p. Ing. Pavlem Dílenským“.

.

Odůvodnění:

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 19. 7. 2004 žádost společnosti ALIACHEM a. s., odštěpný závod Synthesia Pardubice, o vydání integrovaného povolení podle ustanovení § 13 zákona o integrované prevenci pro zařízení „Výroba fosgenu a izokyanátů“, kategorie 4. 2. písm. a) a 4. 1. písm. d) podle přílohy č. 1 tohoto zákona.

Krajský úřad shledal, že žádost obsahovala všechny předepsané náležitosti stanovené zákonem o integrované prevenci, vymezil v souladu s ust. § 7 zákona o integrované prevenci okruh účastníků řízení a v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona o integrované prevenci postoupil žádost k vyjádření:

- účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal,

- příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů a jejichž správní akty se nahrazují vydáním integrovaného povolení,

- odborně způsobilé osobě (dále jen OZO) - Agentura integrované prevence Praha (dále jen AIP).

Zároveň krajský úřad zajistil, po dobu zákonem o integrované prevenci stanovenou, zveřejnění stručného shrnutí údajů obsahu žádosti a informaci o tom, kdy a kde lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie a do jakého termínu a komu zasílat vyjádření k žádosti na portálu veřejné správy www.IPPC.cz, na své úřední desce a na úřední desce příslušné obce – Obec Rybitví.

Krajský úřad: dokument vyvěšen dne : 9. 9. 2004

dokument sejmut dne : 10. 10. 2004

Obec Rybitví: dokument vyvěšen dne: 8. 9. 2004

dokument sejmut dne: 11. 10. 2004

V zákonné lhůtě krajský úřad obdržel následující vyjádření:


 • Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 30. 9. 2004:

 • Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové ze dne 7. 10. 2004

 • Vyjádření Obecního úřadu Rybitví ze dne 3. 10. 2004:

 • Vyjádření Městského úřadu Lázně Bohdaneč ze dne 17 . 9. 2004

 • Vyjádření orgánů státní správy ochrany životního prostředí  Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 2. 11. 2004

Vyjádření byla ve smyslu § 9 odst. 4 zákona o integrované prevenci zaslána AIP. AIP zpracovala návrh vyjádření k celému obsahu žádosti a k vyjádřením správních úřadů a účastníků řízení, projednala jej s provozovatelem zařízení a zaslala vyjádření úřadu.

AIP přezkoumala žádost o vydání integrovaného povolení společnosti ALIACHEM a.s., odštěpný závod Synthesia Pardubice a svým vyjádřením zn. 443/250-AIP/04 ze dne 18. 11. 2004 podle § zákona doporučuje vydat integrované povolení na zařízení „Výroba fosgenu a izokyanátů“.

Krajský úřad zajistil zveřejnění vyjádření OZO na své úřední desce a na portálu veřejné správy a nařídil ústní jednání o žádosti na den 1. února 2005 do zasedací místnosti č. 216 budovy bývalého OkÚ Pardubice.

V průběhu ústního jednání se jednotliví účastníci jednání vyjadřovali k podané žádosti, k jednotlivým vyjádřením dotčených orgánů státní správy a k vyjádření AIP a společně tvořili návrh výroku integrovaného povolení. Požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy vznesené v písemných vyjádřeních i při ústním projednání i podmínky vyjádření AIP byly zahrnuty do podmínek rozhodnutí. Z ústního jednání byl pořízen protokol.

Podle ust. § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci má orgán vypořádat i připomínky k žádosti obsažené v podaných vyjádřeních podle § 8 až 11 zákona o integrované prevenci. Připomínky podané ve vyjádřeních příslušných správních úřadů k žádosti byly vypořádány následovně:


 • Vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 30. 9. 2004 :

k žádosti nemá připomínek.

 • Vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu Hradec Králové ze dne 7. 10. 2004 :

a) nakládání s odpady

1. Upřesnit způsob odstranění technologických odpadů.

- Nakládání s  nebezpečnými odpady uvedenými v kapitole 10. 1 žádosti je v současnosti upraveno povolením k nakládání s nebezpečnými odpady ALIACHEM a.s. Protože v současnosti není v provozu spalovna, jsou odpady shromažďovány na „mezideponii nebezpečných odpadů“ a jsou předávány osobě oprávněné k nakládání s nimi dle platné legislativy.

b) nakládání s vodami

1. V příloze žádosti jsou vodohospodářské havarijní plány pro objekt Ry 41 a pro středisko 1514, oba zpracované v 11/2003. Z dokladů není zřejmé, zda byly schválené vodoprávním úřadem.

- Oba vodohospodářské plány byly schváleny tímto rozhodnutím (kap. 2. 2.).

c) ochrana ovzduší

1. Doporučujeme novým autorizovaným měřením prověřit stanovení emisních limitů pro reformér oxidu uhelnatého. Teprve na základě aktuálních výsledků doporučujeme rozhodnut o posouzení vydání emisních limitů ve smyslu § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 353/2002 Sb. Netrváme na každoročním měření emisí fosgenu, jedenkrát za 5 let postačí, jak navrhuje provozovatel. V provozu jsou instalovány havarijní detektory, které evidují případné emise fosgenu.

- Na základě výsledků měření emisí nebyly vymezeny znečišťující látky k plnění obecného emisního limitu.

2. Za jednotkou ENETEX požadujeme jasnou signalizaci úrovně spalovací teploty a pravidelný záznam této teploty na úrovni doporučené výrobcem, zpravidla asi 6000C.

- Zapracováno do provozního řádu zdroje znečišťování ovzduší a je v současné době prováděno.

3. Doporučujeme novým autorizovaným měřením prověřit stanovení emisních limitů chloru a celkového organického uhlíku (TOC) za adiabatickou a alkalickou absorpcí. Teprve na základě aktuálních výsledků doporučujeme rozhodnout o posouzení vydání emisních limitů ve smyslu § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 353/2002 Sb.

- Na základě výsledků měření z období 1999 – 2004 nebyly, v souladu s nařízením vlády č. 353/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, vymezeny znečišťující látky k plnění obecného emisního limitu. Žadatel dobrovolně přistoupil k měření některých znečišťujících látek , viz bod 1. i) 1. 2.

d) Odpadní vody

1. Dle našeho názoru je nutno zabezpečit pravidelné sledování kvality odpadních vod v kontrolních šachtách kanalizačních přípojek před jejich zaústěním do sběračů kanalizace B a A. Vybrané ukazatele musí charakterizovat vlastnosti vypouštěných vod, dle našeho názoru není třeba určovat emisní limity – tyto jsou stanoveny kanalizačním řádem Synthesia.

- Akceptováno v kap. 1. i) 5. • Vyjádření Obecního úřadu Rybitví ze dne 3. 10. 2004 :

K žádosti nemá připomínek .

 • Vyjádření Městského úřadu Lázně Bohdaneč ze dne 17. 9. 2004 :

1. Provádět kontroly ultrazvukem v konkrétních časových úsecích

- Podmínka nesouvisí s provozem předmětného zařízení.

2. Dodržovat četnost měření emisí v souladu s platnou legislativou, bez úlev

- Na základě výsledků měření z období 1999 – 2004 nebyly, v souladu s nařízením vlády č. 353/2002 Sb., vymezeny znečišťující látky k plnění obecného emisního limitu. Žadatel dobrovolně přistoupil k měření některých znečišťujících látek, viz bod 1. i) 1. 2. a 3.

3. I v  případě havárií hodnocených stupněm II., úřad žádá o informování dle zavedených postupů.

- Procesu IPPC neřeší detailně problematiku prevence havárií, protože povolované zařízení je předmětem samostatného řízení dle zákona č. 353/1999 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší.

4. Jaká je účinnost neutralizace odpadních vod?

- Čištění odpadních vod je zajišťováno na centrální ČOV, není předmětem tohoto povolení. K zefektivnění nakládání s odpadními vodami byly stanoveny podmínky v odstavci 1 i) 2. • Vyjádření orgánů státní správy ochrany životního prostředí  Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 2. 11. 2004 :

a) Orgán ochrany ovzduší

1. Orgán, na základě výsledků autorizovaného měření emisí doporučuje zpřísnit emisní limity pro tuhé znečišťující látky, SO2, NOx, CO, VOC, Cl2, COCl2 a HCl se zachováním četnosti měření 1 x /rok.

- Vzhledem k výsledkům nových měření emisí z roku 1999 - 2004 (protokoly o měření emisí č. 311/99, 374/99, 705/04), předložených v průběhu řízení o vydání integrovaného povolení, nebyly emisní limity vymezeny.
Krajský úřad podle § 13 odst. 3 písm. d) a v souladu s § 13 odst. 5 zákona o integrované prevenci stanoví závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření vyplývající ze stanoviska a hodnocení vlivů na životní prostředí.

Posuzování vlivů zařízení na životní prostředí bylo provedeno na projekt modernizace fosgenové chemie. V průběhu řízení byly podmínky, vyplývající ze stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí, které vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR pod č. j. 400/2667/1237/OPVŽP/97 e. o., ze dne 4. 9. 1997, zkontrolovány a jejich realizace byla v průběhu řízení žadatelem doložena.


Závazné podmínky provozu uložené úřadem musí dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci vždy zahrnovat podmínky, postupy a opatření, které by jinak byly stanoveny na základě zvláštních předpisů, podle kterých by byla vydána rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které se nahrazují integrovaným povolením.

Ve výroku integrovaného  povolení v bodě 2, proto krajský úřad zároveň v souladu s ust. § 13 odst. 6 zákona a

- ve smyslu § 17 odst. 2 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, vydal povolení k vydání provozních řádů zdrojů znečišťování ovzduší

1. Provozní řád pro zdroje 111 Ry 41 výroba fosgenu ze dne 19. 5. 2003

2. provozní řád pro zdroje 101 Ry 32 b arylisokyanáty z r. 2004

- ve smyslu ustanovení § 39 odst. 2 a) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal povolení k vydání vodohospodářských plánů

1. Vodohospodářský havarijní plán pro výrobu Ry 41 z 2003

2. Vodohospodářský plán pro středisko 1514 z 2003.


Podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci příslušný orgán v integrovaném povolení uvede výrok o zrušení všech pravomocných rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů, které byly vydány podle zvláštních předpisů, a které se nahrazují integrovaným povolením.

Krajský úřad proto v části 3 - Rušení pravomocných rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů výroku tohoto rozhodnutí, zrušil následující pravomocná rozhodnutí:

1. Rozhodnutí OŽPZ OO/18885/03/PI ze dne 28. 11. 2003 – povolení vydání provozního řádu pro „Výroba fosgenu“

2. Rozhodnutí Magistrátu Města Pardubic č.j. OŽP/Vod/11993/04/VE,SI ze dne 14. 6. 2004, kterým byly schváleny plány opatření pro případ havárie a to v části „pro středisko 1514 zpracovaný Ing. Milanem Koženým dne 24. 11. 2003“.

3. Rozhodnutí Magistrátu Města Pardubic č.j. OŽP/VOD/13572/04/MI ze dne 19. 8. 2004, kterým byly schváleny plány opatření pro případ havárie a to v části „pro objekt Ry-41, zpracovaný technologem oddělení 1510 a schválený dne 15. 12. 2003 p. Ing. Pavlem Dílenským“.
Žádný z účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy nevznesl proti předložené žádosti další námitky.

Zohlednění BAT technik bylo provedeno uplatněním hledisek pro určování nejlepších dostupných technik podle přílohy č. 3 k zákonu o integrované prevenci. Pro srovnání byly použity v částečné míře dva již existující referenční dokumenty: • „Velkoobjemové organické chemikálie“, únor 2002

 • „Běžné čištění odpadních vod a odpadních plynů v chemickém průmyslu“, únor 2002

 • „Obecné principy monitoringu“, listopad 2002.

Technická zařízení, která jsou předmětem žádosti splňují kritéria nejlepší dostupné techniky.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl krajský úřad k závěru, že žádosti společnosti ALIACHEM a.s., odštěpný závod Synthesia Pardubice se sídlem

Rozhodnutí č.j. OŽPZ/14877/2004/Př ze dne 3. 3. 2005
Pardubice – Semtín č. 103, je možné vyhovět a proto vydal integrované povolení na provozování výše uvedeného zařízení tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Správní poplatek ve smyslu zákona č. 368/1992Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, položky 131 d, písm. a) sazebníku, ve výši 30 000 Kč byl zaplacen bezhotovostním převodem na účet Pardubického kraje dne 16. 7. 2004.


Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání v souladu s ustanovením § 53 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy VI. se sídlem v Hradci Králové, a to prostřednictvím Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice.


Účastníci řízení:

ALIACHEM a.s., odštěpný závod Synthesia Pardubice-Semtín

Obec Rybitví

Pardubický kraj – zde


Ing. Josef Hejduk

vedoucí odboru


Rozdělovník


Příslušné správní úřady:

Obecní úřad Rybitví


Městský úřad Lázně Bohdaneč - pověřený úřad

Magistrát města Pardubice - úřad s rozšířenou působností

Krajský úřad Pardubického kraje

Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, Klášterní 54, Pardubice
Odborně způsobilá osoba:

Český ekologický ústav, Agentura integrované prevence, Kodaňská 10, 100 10 Praha 10


Na vědomí:

Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Vršovická 65, Praha 10 Vršovice (do 7 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové (do 7 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)

Úřední deska Pardubického kraje do 5 dnů ode dne nabytí právní moci po dobu 60 dnů
Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  Ústředna: +420 466 026 111  Fax: +420 466 026 220

Internet: www.pardubickykraj.cz  E-mail: posta@pardubickykraj.cz  Úřední dny: pondělí a středa, 8 – 17 hod.


Yüklə 90,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə