ASİya iNKİŞaf bankiYüklə 0,97 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/8
tarix06.09.2017
ölçüsü0,97 Mb.
#29038
  1   2   3   4   5   6   7   8

 

ASİYA İNKİŞAF BANKI

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

ASİYA İNKİŞAF BANKININ 

İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR SİYASƏTİ  

 

 İnformasiyanın Açıqlanması və Mübadiləsi 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Mart 2005 

 

 

ABBREVİATURA 

 

AİB 


 

‐ 

Asiya İnkişaf Bankı   AİF 

 

‐ Asiya İnkişaf Fondu 

AfİB   


‐ 

Afrika İnkişaf Bankı  

NK 

 

‐ Nəzarət Komitəsi  

ÖSP 


 

‐ 

ölkə strategiyası və proqramı    ÖSPT    

 

ölkə strategiyası və proqramının təshihi İEK 

 

‐ İnkişafın Effektivliyi Komitəsi  

AYİB   


‐ 

Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı 

ASB 

 

‐ Avropa Səhmdar Bankı 

Aİ 


 

‐ 

Avropa İttifaqı BYİB   

‐ 

Beynəlxalq Yenidənqurma and İnkişaf Bankı İİB 

 

‐ İnter‐Amerika İnkişaf Bankı   

BMK   


‐ 

Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası  

BVF 

 

‐ Beynəlxalq Valyuta Fondu  

 

ÇİB  

‐ 

çoxtərəfli inkişaf bankı   

ÇİTA   


‐ 

Çoxtərəfli İnvestisiya Təminatı Agentliyi 

QHT   

‐ 

qeyri‐hökümət təşkilatı XƏO   

‐ 

Xarici Əlaqələr Ofisi    

AMK   


‐ 

Açıqlama üzrə Məsləhət Komitəsi  

LİS 

 

‐ layihə üzrə informasiya sənədi  

RƏSP   


‐ 

regional əməkdaşlıq strategiyası və proqramı 

RƏSPT  

‐ 

regional əməkdaşlıq strategiyası və proqramının təshihi PHT   

‐ 

Prezidentin hesabat və tövsiyəsi XLF 

 

‐ Xüsusi Layihə Fasilitatoru 

BMTİP  


‐ 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı 

 

 


 

 

TƏRİFLƏR 

 

 “təsir olunan insanlar” Asiya İnkişaf Bankının (AİB) yardım göstərdiyi layihə və ya proqramın müsbət və ya mənfi təsirində ola bilən insanlar, deməkdir. 

 

“qiymət” (i) dövlət sektor layihələri və ya proqramları  üçün qiymətləndirmə missiyası  və ya qiymətləndirmə missiyası təxirə salınıbsa, bu təxirə salınmanı təsdiq edən dəyərləndirmə üzrə 

menecment görüşü; (ii) özəl sektorun layihələri üçün o missiya ki, layihə Özəl Sektorun Kredit 

Komitəsi tərəfindən dəyərləndiriləndən sonra işə başlayır. 

 

“təsir olunan insanlar üçün açıq”  müvafiq forma, qayda və dildə asan əldə edilə bilən və təsir olunan insanlar üçün anlaşılan, deməkdir. 

 

“Direktorlar Şurası”, başqa tərif verilmədikdə AİB‐in Direktorlar Şurasına istinad edir. 

 

“tamamlama”, sənədin tamamlanması onun hazırlanmasına məsuliyyət daşıyan AİB şöbəsinin tələblərinə cavab verən mərhələyə çatdırılması, deməkdir. 

 

“məxfi  biznes  informasiyası”  AİB  müştəriləri,  məsləhətçiləri,  konsultantları  və  başqa  ona  aid olan  tərəflərlə  bağladığı  məxfilik  və  ya  açıqlanmama  sazişində  göstərilən  informasiya 

deməkdir.  

 

“yekün  hesabat”  (i)  formal  olaraq  AİB‐ə  təqdim  olunmuş  yekün  hesabat;  (ii)  AİB‐in  yardım göstərdiyi layihə və ya proqram hazırlanmasında istifadə  oluna biləcək AİB‐ə görə keyfiyyətli 

hesabat; (iii) dəyişiklik tələb etməyən hesabat, deməkdir. 

 

“tarixi  informasiya”  AİB‐nin  yardım  etdiyi  layihələrə,  proqramlara,  siyasətlərə  və  ümumi əməliyyatlara aid, lakin daha “fəal olmayan” məlumat, deməkdir. 

 

“ictimaiyyətə açıq” AİB‐in İnternet səhifəsində əldə edilə bilən, deməkdir.

1

 

 “köçürülmə  planı”  vaxtaşırı  düzəliş  verilən  AİB‐in  Məcburi  Köçürülmə  Siyasətinə  və 

Əməliyyatlar  Vəsaitinin  F2/OP  məcburi    köçürülmə  bölümünə  uyğun  olaraq  hazırlanmış  tam 

və ya qısa köçürülmə planı, deməkdir. 

 

“köçürülmə  strukturu”  Əməliyyatlar  Vəsaitinin  F2/OP  məcburi    köçürülmə  bölümünə  uyğun olaraq istənilən hazırlanmış köçürülmə strukturu, deməkdir. 

 

                                                 1

 

Siyasət həmçinin açıqlama və ya yaymanın resipiyent və ya auditoriyadan asılı olaraq digər yollarını da göstərir (məsələn,  məsləhətləşmə  prosesinə  dəstək  verən  informasiya,  təsir  olunan  insanlar  və  ya  digər  maraqlı  tərəflər 

tərəfindən öyrənilən informasiya və ya ictimaiyyət üçün informasiya). Onlar ayrıca göstərilir və “ictimaiyyət üçün 

açıq” tərifinə daxil deyil )

.  


 

 

“strategiya  və  proqramın  qiymətləndirilməsi”  yoxsulluğun  təhlili;  gender,  idarəetmə,  ətraf mühit  və  özəl  sektorun  tematik  təhlilləri;    strategiya  və  proqramın  hazırlanmasında    aparılan 

sektoral qiymətləndirməyə  istinad edir. Bura həmçinin qiymətləndirilmələrin təshihi daxildir. 

 

“strategiya və proqram” və ya “strategiyalar və proqramlar” inkişaf etməkdə  olan hər hansı bir üzv  ölkə  və  ya  region  üçün  hazırlanmış  ölkə  strategiyası  və  proqramı,  ölkə  strategiyası  və 

proqramının  təshihi,  regional  əməkdaşlıq  strategiyası  və  proqramı,  regional  əməkdaşlıq 

strategiyası və proqramının təshihi, deməkdir. 

 

“olunduqda”,  qəbul,  tamamlanma,  təsdiq,  müzakirə,  təqdim  olunduqda  və  qəbul, tamamlanma,  təsdiq,  müzakirə,  təqdim  olunma  tarixindən  sonra  2  həftə  (14  təqvim  günü) 

ərzində, deməkdir. 

  

QEYDLƏR 

 

Bu hesabatda “$” ABŞ dollarına istinad edir.  

İctimai əlaqələr siyasətində gələcək zaman AİB‐in müəyyən fəaliyyət və tapşırıqları yerinə yetirmək 

niyyətində, məcburi gələcək zaman isə AİB‐in öhdəliklərə razı olduğunu göstərir.  

 

  

 

  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

MÜNDƏRİCAT 

 

Səhifə  

ƏSAS XÜLASƏ 

I. 

GİRİŞ 


1

 

II. 

İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR VƏ İNKİŞAFIN EFFEKTİVLİYİ 

3

 

III. 

İCTİMAİ ƏLAQƏLƏRDƏ AİB TƏCRÜBƏSİ 

4

 

A. 

Informasiya Siyasətinin İcrası

 

4 

1.

 Informasiya Siyasətinin Əsas Xüsusiyyətləri

 

4 

2.

 İcranın Qiymətləndirilməsi

 

4 

B. Açıqlama Siyasətinin İcrası

 

5

 1. 

Açıqlama Siyasətinin Əsas Xüsusiyyətləri

 

5 

2.İcranın Qiymətləndirilməsi

 

6

 C. Nəticə

 

7 

IV.


 

SİYASƏT 


7

 

V. 

STRATEGİYA 

8

 

A. 

Xarici əlaqələr

 

9

 1.

 

İlkin şərtlər 

9

 2.

 

Liderlik və Motivasiya 

9

 3.

 

Hədəf Auditoriyaları 10

 

4. 

Hədəf Auditoriyaları ilə Əlaqələrin Yaradılmasına  Yanaşmalar

 11

 

5. 

Əsas Əlaqələndiricilər

 11

 

B. 

İnformasiyanın Açıqlanması

 12

 

1. 

Tərcümələr

 12

 

2. 

AİB Əməliyyatlarına dair İnformasiya

 12

 

3. 

Digər Informasiyalar

 22

 

4. 

Ehtimal olunan Açıqlamalara İstisnalar

 25

 

VI. 

İCRA TƏDBİRLƏRİ 

29

 

A. 

Rollar və Öhdəliklər

 29

 

1. 

Menecment

 29

 

2. 

Departamentlər və Ofislər

 29

 

3. 

Xarici Əlaqələr Ofisi (XƏO)

 29

 

4. 

Nümayəndəliklər və Daimi Nümayəndəliklər

 31

 

5. 

Borc Alanlar və ya Özəl  Sektor Layihələrinin  Sponsorları

 32

 

6. 

Açıqlama üzrə Məsləhət Komitəsi

 32

 

B. 

İnformasiyanın Əldə Edilməsinin Təşkili

 33

 

1. 

Aktiv Açıqlama

 33

 

2. 

İstisnalı İnformasiya Sorğuları

 33

 

3. 

Sorğuların Dili

 33

 

4. 

Cari İnformasiya Sorğularına Cavabların Müddəti

 33

 

5. 

Şikayətlər

 34

 


 

 

6. 

Tarixi İnformasiya Sorğuları

 34

 

C. 

Qüvvəyə Minmə Tarixi və Keçid Dövrü

 34

 

D. 

Monitorinq və Hesabat

 35

 

E. 

Yenidən Baxılma və Düzəlişlər

 35

 

VII. 

KADRLAR VƏ VƏSAİTİN CƏLB OLUNMASI 

35

 

A. 

Xarici Əlaqələr

 36

 

B. 

İnformasiyanın Açıqlanması

 36

 

VIII. 

UYĞUNLUĞUN TƏHLİLİ 

37

 

IX. 

TÖVSİYƏ 


37

 

ƏLAVƏ 1 38

 

DİGƏR ÇOXTƏRƏFLI İNKIŞAF BANKLARINDA İCTİMAİ ƏLAQƏLƏR VƏ İNFORMASİYANIN AÇIQLANMASI İSTİQAMƏTLƏRİ

 38


 

A.

 Digər Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının Xarici Əlaqələri

 38


 

B.

 Digər Çoxtərəfli İnkişaf Banklarında İnformasiyanın Açıqlanması

 38


 

ƏLAVƏ 2 


45

 

İCRANIN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏ ÇƏRÇİVƏSİ 45

 

 ƏLAVƏ (sifariş olunduqda) 

 

Xarici Məsləhətləşmələr Prosesi və Nəticələr   

 

  

 XÜLASƏ 

 

 Asiya  Inkişaf  Bankı  (AİB)  effektiv  fəaliyyət  göstərməsi  üçün  bir  çox  insan  və  təşkilatlarla 

işləməlidir.  Güclü  və  faydalı  əməkdaşlıq  qurmaq  üçün  AİB‐in  məqsəd  və  vəzifələri  aydın  və 

yaxşı anlaşılan olmalı, özü isə geniş tanınmış, peşəkar, nəticə yönümlü və təcrübəli bir təşkilat 

kimi  qəbul  olunmalıdır..  İnam  qazanmaq    və    inkişaf  prosesində  iştiraka  dəstək  vermək  üçün 

AİB  bütün  maraqlı  tərəflərlə  informasiyanın  mübadiləsi  yolu  ilə  açıq  və  hesabatlı  olmasını 

nümayiş  etdirməlidir.  AİB  həmçinin  maraqlı  tərəflərin    informasiya  sifarişlərini  yerinə  yetirə 

bilməlidir.  

 

Effektiv xarici əlaqələr və informasiyanın açıqlanması, yəni daha açıq və fəal ictimai əlaqələr bu əməkdaşlığın qurulmasında əsas elementlərdir. 

 

Ötən  onillikdə  daha  cox  aşkarlığa  və  informasiyanın  əldə  edilməsinə  doğru  aydın  bir tendensiya  vardır,  bu  gün  isə  artıq  qəbul  olunub  ki,  informasiyanın  mübadiləsi  inkişafın 

özülünü  təşkil  edir.  Şəffaflığa  yönəlmiş  və  qlobal  əlaqələr  inqilabı  ilə  ikiqat  gücləndirilmiş  bu 

tendensiya  insanların  dövlət,  özəl  və  gəlirsiz  sektorlar  təşkilatları  tərəfindən  təqdim  olunan 

informasiyanın  növü,  əhatəsi  və  ötürülməsi  ilə  bağlı  gözləntilərini  artırır.  AİB  daha  da 

genişlənən  aşkarlıq  erasına  uyğunlaşmalıdır  ki,  üzv  ölkələrdəki  rəqib  təşkilatlarla,  bir  çox 

hökümətlərin və özəl sektorun praktikaları ilə, habelə insanların gözləntiləri ilə ayaqlaşa bilsin.   

AİB  ictimai  əlaqələr  siyasəti  ilə  (Siyasət)  daha  effektiv  xarici  əlaqələr  qurması  üçün  struktur 

təklif  edir.  Bu  siyasət  1994‐cü  ildə  qəbul  olunmuş  iki  sənədi  əvəz  edir:  İnformasiya  Siyasəti  və 

Strategiyası,  İnformasiyanın  Məxfiliyi  və  Açıqlanması  Strategiyası.  Bu,  AİB‐in  ictimaiyyətə  təklif 

etdiyi informasiyanın miqyas və növünü genişləndirir.  

 

Siyasətin  məqsədi  maraqlı  tərəflərin  AİB‐ə  olan  inamını  və  onların  AİB‐lə  əməkdaşlıq qabiliyyətini  artırmaqdır.  AİB  əməliyyatlarının  inkişaf  təsirini  daha  da  gücləndirmək  üçün 

Siyasət aşağıdakı məsələlərə yönəlibdir: 

  AİB‐in  fəaliyyəti,  siyasəti,  strategiyaları,  vəzifələri  və  nəticələrinin  açıqlanması  və 

anlaşılması; 

 

inkişaf məsələlərində yeni və innovativ perspektivlərlə təmin etmək üçün öyrənilmiş dərslər və bilgi inkişafı mübadiləsi və yayımı; 

 iştirak inkişafına yönəlmiş AİB‐lə təsir olunan insanlar daxil olmaqla maraqlı tərəflər 

arasında daha geniş ikitərəfli informasiya yayımı; 

 

AİB əməliyyatlarının şəffaflığı və hesabatlılığı  

 

 

 ii 

 

Beləliklə, AİB işi barəsində ictimaiyyət və maraqlı tərəflərlə bilgi və informasiyanı daha da fəal bölüşdürəcəkdir. Məxfilik üçün səbəb olmadıqda AİB informasiyanı açıqlayacaqdır. Siyasət AİB 

tərəfindən  hissəvi  olaraq  açıqlanmamasına  zəmanət  verir;  Siyasətə  görə,  insanlar  AİB‐in 

açıqladığı informasiyanın əldə edilməsində bərabər hüquqa malik olmalıdırlar. 

 

AİB haqqında Bilgi və Anlayışların Təkmilləşdirilməsi  

AİB  yoxsulluq,  qlobal  təhlükəsizlik,  ətraf  mühitin  davamlılığı  və  iqtisadi  qeyri‐müəyyənlik 

daxil  olmaqla  zamanımızın  həlledici  məsələlərinə  cavab  verdikdə  artan  təzyiqlərlə  üzləşir. 

Asiya və Sakit okean regionunun dinamizmi AİB işlədiyi ölkələri qlobal nəticələrlə dəyişdirir. 

Bunun  nəticəsi  olaraq,  hökümətlər,  biznes,  vətəndaş  cəmiyyəti  tərəfindən  AİB‐in  qarşısına 

qoyulan ekspert bilgilərinin təmin edilməsinə aidtələblər daim artır.   

 

AİB daha effekttiv olaraq öz intellektual liderliyini artırmalı və region haqqında əsaslı biliklərini yaymalıdır.  Üzv  ölkələrin  hökümətləri,  jurnalistlər,  vətəndaş  cəmiyyəti  təşkilatları  və  AİB‐ 

əməkdaşları hesab edir ki, dünyanın ən çox əhalisi olan regionun üzləşdiyi həlledici iqtisadi və 

sosial məsələlərd AİB‐in səsi eşidilməlidir. 

 

Siyasət  AİB  əməliyyatları,  AİB  barədə  daha  geniş  və  fəal  olaraq  informasiyanın  yayılması  və AİB  əməliyyatları  barəsində  informasiyanın  asan  əldə  edilməsi  üçün  institusional  mexanizmi 

təmin etməklə bu kimi məsələlərə ünvanlanıbdır. 

 

Siyasət  vasitəsilə,  AİB  Asiya  və  Sakit  okean  regionunda  yoxsulluğun  azaldılmasında  rolu barəsində  öz  üzvləri,  vətəndaş  cəmiyyəti  təşkilatları,  biznes,  media,  akademik  təşkilatları, 

inkişaf tərəfdaşları və ümumiyyətlə geniş ictimaiyyəti məlumatlandırmağa cəhd edir. 

 

İnkişafa dair Bilgilərin Bölüşdürülməsi və Nəticələr 

 

AİB öz işi barəsində aydın təsəvvür yaratmağın məsuliyyətini daşıyır. Bundan əlavə, indi AİB ölkə yardımında və inkişaf etməkdə olan üzv ölkələrə Minilliyin İnkişafı Məqsədlərinə çatmaq 

köməyində  nəticəyə  əsaslanan  menecment  yanaşmasına  arxalanır.  AİB  həm  də  bu  nəticələrin 

hesabatı ilə bağlı ictimaiyyət qarşısında məsuliyyət daşıyır. 

 

Cuzi  donor  vəsaitlərinə  çoxalan  müsabiqələri  nəzərə  alsaq,  inkişaf  proqramlarına  sərf  olunan 

vəsaitlərə  ictimaiyyətin  nəzarəti  güclənir.  AİB  məşğul  olduğu  bir  çox  araşdırmalarının 

nəticələrini geniş yaymalıdır.  

 

Siyasət bu problemlərə cavab verir. Təcrübələri öyrənərək, nəticələri təkmilləşdirmək cəhdində, Siyasət  AİB‐  uğursuzluqlar,  səhvlər  və  uğurlar  barədə  hesabat  vermək  imkanı  yaradır. 

İnformasiya  mənfi  olduğuna  görə  gizli  saxlanmamalıdır.  Belə  aşkarlıq  siyasətlərə  və 

əməliyyatlara aid konstruktiv dialoqu həvəsləndirəcəkdir. İctimai təşkilat kimi AİB ictimaiyyətə 

hesabat verməlidir. 

 


iii 

 

Əlaqələrin Gücləndirilməsi  

İnkişafın  effekttivliyinə  əmin  olmaq  üçün  AİB,  yardım  etdiyi  əməliyyatlarda  təsir  olunan 

insanlara  geniş  imkanlar  yaratmalı  və  onların  həyatına  təsir  göstərə  bilən  qərarlar  barəsində 

informasiya  verməlidir.  Qərar  vermədə  daha  geniş  icma  səviyyəli  iştiraka  təkan  vermək  üçün 

AİB,  üzv  ölkələrin  hökümətləri  və  özəl  sektorun  layihə  sponsorları  maraqlı  tərəflərə 

informasiya vermək və onlara rəylərini bildirməkdə imkan yaratmaq prosesini qəbul etməlidir.  

 

Layihələrin  uğuru  çox  vaxt  insan,  icma  və  təşkilatlarda  inamın  yaradılmasından;  layihə məqsədlərinin izahından; yerli töhfələrin verilməsindən; layihə ərazilərində yaşayan insanların 

öhdəliklərindən  asılı  olur.  Layihədən  bəhrələnənlərlə  və  təsir  olunan  insanlarla  əlaqələrin 

gücləndirilməsi  üçün  AİB  öz  xarici  əlaqələr  siyasətlərini,  təcrübələrini  və  imkanlarını 

təkmilləşdirməlidir.   

 

Siyasət  insanların  AİB‐in  yardım  etdiyi  fəaliyyətlə  bağlı  informasiyanı  axtarmaq,  almaq, ötürmək hüququnu dəstəkləyir. Bu Siyasət vasitəsilə AİB çalışır ki, vaxtında, aydın və münasib 

qaydada  informasiyanı  təqdim  etsin,  və  bu  informasiyanı  təsir  olunan  insanlarla  onların 

layihənin planlaşdırılmasına dəyərli töhfələrindən bəhrələnmək üçün vaxtında bölüşsün.

 

 Səffaflığın Təkmilləşdirilməsi 

 

AİB  hesab  edir  ki,  şəffaflıq  yalnız  inkişafın  effektivliyini  deyil,  həm  də  ictimaiyyətin  təşkilata 

olan  inamını  artırır.  AİB  şəffaflığın  müsbət  nümunəsi  olmağa  və  şəffaflıq  məsələlərində 

üzvlərinə verdiyi məsləhətlərə uyğun hərəkət etməyə çalışır. 

 

AİB  həmçinin  anlayır  ki,  hüquqi  və  praktiki  səbəblərə  görə  tam  açıqlama  həmişə  mümkün olmur. Məsələn, AİB ideyaların araşdırılması, informasiyanın mübadiləsi, daxildə və üzvləri ilə 

açıq diskusiyaların aparılmasında əməkdaşlarının informasiyasını və özəl layihə sponsorları və 

müştərilərinin məxfi biznes informasiyasını qorumalıdır. Bununla belə, istisnalar məhduddur. 

 

Siyasətin İcrası  

Siyasətə AİB‐in ümumi prinsiplərini həyata keçirmək üçün istifadə edəcəyi strategiya daxildir. 

Strategiya  AİB  xarici  əlaqələrini  daha  da  fəallaşdırmaq  və  AİB  əməliyyatlarına  aid 

informasiyanın  əldə  edilməsini  asanlaşdırmaq  üçün  qəbul  edəcəyi  yanaşmaları  təsvir  edir. 

Strategiya 

informasiyanın 

yayımı, 

mübadiləsi, 

maraqlı 

tərəflərin 

rəyini; 

AİB–in 


ünvanlandıracağı ictimaiyyət; tərcümə; Siyasətin icrasına cavabdeh olanların rolunu təsvir edir. 

 

 

 AİB  konkretləşdirilmiş  xarici  əlaqələr  srategiyasını  müəyyənləşdirməklə  xarici  əlaqələrə  dair 

yanaşmalarını  təkmilləşdirəcəkdir.  AİB  üzvləri  üçün  önəmli  məsələlərdə  aydın  mövqelər 

nümayiş  etdirəcək,  bu  mövqeləri  izah  etmək  üçün  informasiya  məhsullarını  daha  da 


iv 

 

təkmilləşdirərək geniş şəkildə yayacaqdır. Xarici əlaqələrin təşkilat üçün önəmliliyinə aydınlıq gətirmək  üçün  AİB  təşkilat  işlərinin  və  əməkdaşlarının  iş  qabiliyyətinin  buna  uyğun  olaraq 

dəyişdirilməsini nəzərdə tutur. 

 

Daha  da  çox  şəffaflığa  nail  omaq  üçün  AİB  dövlət  və  özəl  sektorlar  əməliyyatlarına  dair ictimaiyyət üçün açıq sənədləşdirməni genişləndirir. Strategiya AİB hazırladığı xüsusi sənədləri 

və  digər  informasiyanı  təsvir  edir,  nəyin  ictimaiyyət  üçün  açıq  olduğunu  göstərir,  və  ehtimal 

olunan açıqlama istisnalarının siyahısını tərtib edir.   

 

İnkişaf demokratiyasını dəstəkləmək üçün AİB layihə ilə təsir olunan insanları informasiya ilə təmin  edəcəkdir.  Strategiya  AİB‐  əməkdaşları  tərəfindən  AİB  işinə  dair  şərh,  məsləhət,  tənqid 

və başqa rəyləri necə nəzərə alacağını təsvir edir. Strategiya həmçinin AİB cavabını rəy vermiş 

maraqlı tərəflərə necə aydın çatdıracağını da izah edəcəkdir.  

 

İctimai  Açıqlama  üzrə  Məsləhət  Komitəsi  Siyasətin  açıqlama  tələblərinin  təfsir,  monitorinq  və yenidən  baxılmasına  məsuliyyət  daşıyacaqdır.  AİB  Xarici  Əlaqələr  Ofisi  (XƏO)  ictimai 

informasiya fəaliyyətlərinin mərkəzi olacaqdır vəSiyasətin icrası və ardıcıl tətbiqinə məsuliyyət 

daşıyacaqdır.  XƏO  Siyasət  üzrə  treninqkeçirəcəkdir.  XƏO‐dakıyeni  informasiya  və  açıqlama 

bölümü  Siyasətin  açıqlama  tələblərini  yoxlayacaq,  əməliyyat  şöbələrinə  əlaqələr  planlarının 

inkişaf  etdirilməsində  yardım  edəcək,  ictimai  informasiya  mərkəzlərinin  şəbəkəsini  yaradacaq 

və tərcümə struturunun əsasını qoyacaqdır.  

 

Siyasət 


AİB 

və 


regionun 

inkişaf 


problemləri 

haqqında 

bilgi 

və 


anlayışların 

təkmilləşdirilməsində  ilk  addımdır.  AİB‐in  məqsədi  Asiya  və  Sakit  okean  regionunda 

ictimaiyyətdə öz işi və işinin nəticələri haqqında aydın təsəvvür yaratmaqdır. Biliklərin effektiv 

yayılması vasitəsilə AİB inkişafın daha böyük effekttivliyinə nail ola bilər. 

 

 Yüklə 0,97 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə