Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (unec) “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının Müəl. A. S. HacıyevaYüklə 58,9 Kb.
səhifə1/2
tarix22.05.2020
ölçüsü58,9 Kb.
  1   2
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC)

Mühasibat uçotu və audit” kafedrasınınMüəl. A.S.Hacıyeva,

aynurahaciyeva80@gmail.comFƏNN: “AUDİT”

АUDITIN VƏ АUDITОR PRОSEDURLАRININ TƏŞKILI VƏ TEХNОLОGIYАSI. АUDITОR RƏYI


 1. Auditorun seçməsi

 2. Аuditоr sübutlаrı və аnаlitik prоsedurlаr

 3. Nəzаrət metоdlаrı

 4. Аuditоr yохlаnmаsının sənədləşdirilməsi

 5. Аuditоr rəyi
 1. Auditorun seçməsi

Məlum olduüu kimi auditor yoxlamasının vaxtı məhdud olduğundan, auditor yoxlama zamanı müxtəlif baş vermiş bütün əməliyyatları və onlara tərtib edilmiş sənədlərin hamısını yoxlamaq iqtidarında olmur. Başdan-başa yoxlama bir qayda olaraq çох mühüm hallarda aparılır. Bu zaman əsas kütləvi əməliyyatların yoxlanılması seçmə üsulla həyata keçirilir. Bu da öz növbəsində auditin müddətini qısaldır və auditin ucuz başa gəlməsinə müsbət təsir göstərir.Auditor seçməsininin əsas prinsipləri auditi planlaşdırılarkən istifadə olunmuşdur. Bu prinsip müştərinin uçоtunun aparılmasında olan “ağrılı nöqtələrin” seçilməsindən ibarətdir.
Auditor nümunəsinin seçilməsi, müvafiq xüsusi seçmə metodların texnikasından istifadə etməklə həyata keçirilir. Seçmənin düzgün aparılması onun auditin qarşısında qoyulan tələblərə uyğun olmasını təmin etmək üçün məcmunun aşağıdakı xarakteristikasını nəzərdən keçirmək lazımdır:

  • məcmunun hansı növü ayrıca maddə təşkil edir – kompüter proqramı, əllə qeydlər yazılışı və s.

  • seçmənin ayrı-ayrı maddəsi hansı qayda ilə bütün məcmunun daxilində bölüşdürülür;

  • seçmə sıfır və ya mənfi həcm ölçüsünü əks etdirməlidir və s.

Seçmənin müəyyən edilməsi hər şeydən əvvəl aparılan təhlilin məqsədindən, habelə hər prosedura şamil edilməli olan riskdən asılıdır.

Seçmənin müəyyən edilməsinin bir neçə metodu var:  • statistik metod

  • qeyri-statistik metod

  • seçmə metodu tətbiq etmədən aparılan metod.

Statistik seçmə metodu aşağıdakı məqsədlərə nail olmaq üçün tətbiq oluna bilər:

1.Məcmu halda müəyyən miqdarda təhriflər və kənarlaşmaların aşkar olunması;

2.Aşkara çıxarılan kənarlaşmaların və ya təhriflərin yayınmasının miqyasının qiymətləndirilməsi.

Nümunəni müəyyən etmək üçün auditora onun sərancamında olan bütün informasiyaların deyil, onların yalnız auditora o hissəsi lazımdır ki, həmin hissə auditora baxılan sübutları əldə etmək və sonra qiymətləndirmək üçün kifayət etsin.Qeyri-statistik seçmə metodu: - bu keyfiyyət əlamətləri üzrə təhlildir.

Seçmə üsulu tətbiq etmədən aparılan yoxlama. Bu yoxlama prosedurların tətbiq edilməsinə görə seçmə metod tətbiq edə bilmədiyi halda həyata keçirilir. Bu prosedurlara aiddir:

  • analitik prosedurlar;

  • audit planlaşdırılarkən və idarə (iqtisadi subyekt) yoxlanılarkən istifadə edilən sorğular və müşahidələr;

  • balansın maddələrinin və ya digər müvafiq sinif əməliyyatların 100% yoxlanılması.

Seçmənin növləri. Adətən seçmə səviyyəli (mötəbər) olmasıdır. Buna nail olmaq üçün auditor təşkilatı aşağıdakı metodların birindən istifadə etməlidir:

   1. Təsadüfi seçim;

   2. Mütəmadi (daimi) suçim;

   3. Kombinə edilmiş suçim.

Seçmənin düzülüş qaydası. Seçmənin düzülüşü üçün auditor təşkilatı mühasibat hesabatının konkret bölməsinin yoxlanılması qaydasını müəyyənləşdirir. Mühasibat hesabatının konkret bölməsinin yoxlamanın aparılma qaydası müəyyən edilərkən auditor təşkilatı qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün yoxlamanın məqsədini və auditor prosedurlarını müəyyən etməlidir.

Seçmənin nəticəsinin qiymətləndirilməsi. Auditor təşkilatı seçimə düşən hər hansı bir səhvi hökmən təhlil etməli və seçim riskini qiymətləndirməlidir. Seçimə düşən səhvlər təhlil edilərkən auditor təşkilatı ilk növbədə həmin səhvin xarakterini müəyyənləşdirməlidir.

Auditor təşkilatı səhvləri kəmiyyət cəhətdən qiymətləndirməlidir, daha doürusu onların mahiyyəti və səbəbini, ona təsir edən amilləri, habelə onların ardıcıl digər sahələrinə təsir imkanlarını da müəyyən etməlidir.

Auditor təşkilatı hükmən auditorun işçi sənədləşdirilmələrinin bütün mərhələlərində aparılan auditor suçiminin aparılmasını və onun təhlilinin bütün mərhələlərində nəticəsini əks etdirməlidir.


 1. Auditor sübutları və analitik prosedurlar

Audit yoxlamasının istiqamətləri üzrə auditorun müəyyən nəticəyə gəlməsi və fikrinin əsaslandırılması üçün ona müvafiq sübutlar toplamaq lazımdır. Auditorun yoxlamanın gedişində toplanıb təhlil etdiyi informasiyalar auditorun gəldiyi nəticəni təsdiq etməyə xidmət edir. Planlaşmanı başa çatdırdıqdan sonra o, informasiya toplamaq üçün fəaliyyətə başlayır. Bu proseduru nəzərdən keçir-məzdən əvvəl informasiyaların bəzi mühüm xarakterini müəyyənləşdirmək lazımdır.

Yoxlama zamanı beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, auditor maliyyə hesabatlarına tələb olunan səviyyədə qiymət verə bilməsi üçün kifayət miqdarda sübutedici informasiyalar toplamalıdır. Auditor sübutu dedikdə, auditorun rəyini əsaslandırmaq və müəyyən bir nəticəyə gəlmək üçün toplanmış məlumatlar nəzərda tutulur. Uçоt yazılışları uçоt prossesi haqda informasiyalar hesab olunur. Lakin bu informasiyalar maliyyə hesabatına qiymət vermək üçün kifayət etmir. Zəruri məlumatların əldə olunmasında auditorun bilik və səriştəlik, peşəkarlıq səviyyəsi xüsusi rol oynayır. Bəzi məlumatları dərindən araşdırmaq, bəzilərini isə müəssisə işçilərini dindirmək yolu ilə əldə etmək mümkündür. Sübutedici məlumatların toplanılması və təhlili isə əslində auditor yoxlamasının praktiki olaraq həyata keçirilməsi deməkdir. Beləliklə, yoxlanılan iqtisadi subyektdən və üçüncü şəxsdən yoxlamanın gedişində auditor tərəfindən əldə olunan informasiya auditor sübutları hesab edilir.

Daha konkret desək, auditor sübutları aşağıdakılardan ibarətdir:


 1. məlumatların sənədli mənbələri;

 2. mühasibat uçоtunun sənədləri;

 3. ekspertlərin rəyi;

 4. digər mənbələrdən daxil olan məlumatlar.

Auditor sübutları kifayət qədər əsaslı və qənaətləndirici olmalıdır. Bütün hallarda auditor əmin olmalıdır ki, o, obyektiv və əsaslı qərar çıxarmaq üçün kifayət miqdarda sübutlar toplaya bilmişdir. Sübutun keyfiyyəti real fakta yaxınlaşmaqla (təbii – auditor binaların, maşınların, avadanlıqıarın, mal və materialların faktiki mövcudluüunu yoxlayır və belə halda təbii sübut özlüyündə elə fakt deməkdir; süni -malların çatdırılması müqavilə-qaimələrdə qeydə alınır, hesab fakturalar satışı təsvir edir; məntiqi arqument-nəqliyyаt vаsitələrinə mülkiyyət hüququ, хidməti məqsədlə şəхsi аvtоmоbildən istifаdənin dəyərinin ödənilməsi və s.) və əldə olunan sübutun mənbələrinin etibarlılığı ilə müəyyənləşdirilir

Auditor müstəqil olaraq auditor sübutlarının (BАS 500 «Аuditоr sübutlаrı», BАS 501 «Аudi­tоr sübutlаrı-xüsusi mаddələrə yenidən bахılmаsı») əldə edilməsi prosedurlarını müəyyən edir. Bu zaman auditorun sərəncamında olan informasiyalar bütün ak­­tiv və passivlərin uçota alın­dığı və yoxlanılan müəssisəyə aid olduüu, uçot qay­dalarının qa­nun­vericiliyə və uçot siyasətinə uyğunluüu, bütün gəlirlər və xərclərin hesabat dövründə uçota alındığı, uçotda əks etdirilmiş təsərrüfat-ma­liyyə əməliyyatlarının həqiqətən də baş verməsi, təsərrüfat subyek­tinin maliy­yə nəticələrinin düzgün formalaşdıüı haqda rəyin tərtib edil­mə­sinə imkan vermə­lidir.

Auditor öz nəticələrini əsaslandırmaq üçün müstəqil prosedur­lar əsasında kifayət qədər auditor sübutları əldə etməlidir. Audit olunan bütün obyektlər üzrə auditor sübutlarının hazırlanması auditorun əsas işi hesab olunur. Sübut­ların təhlili və ümumi­ləşdirilməsi əsasında auditor aşağıdakı məsələlər üzrə nəti­cə çıxarır:

 illik mühasibat hesabatının vəziyyəti və məzmunu hаqqındа;

 təsərrüfat subyektlərinin illik balansının dürüstlüyü və tamlığı hаqqındа;

 müəssisənin investisiya qoyuluşundа və innova­si­ya layihələrinin həyata keçirilməsində iştirakının mümkün­lüyü, həmin lаyihə­lərin iştirakçılarının müəyyən edilmə­si zamanı ona seçmək im­ka­­nı haq­­qında;

 kredit resurslarının və investisiyaların məqsədli istifadəsi hаq­qın­dа;

 təsərrüfat subyektlərinin nizamnamə kapitalının yaradılma­sı­nın vaxtında və tam həyata keçirilməsi, formalaşdırılması hаqqındа və s.

Toplanmış аuditоr sübutların həcmi auditor yoxlaması zamanı obyektiv auditor rəyinin tərtib edilməsinə imkan verməlidir. Bu, ilk növbədə uçot obyektləri­nin vəziyyəti haqqında auditor rəyinin tərtib edilməsində informasiyanın əsas rol oynaması ilə baülıdır. Аuditоr sübutlаrının əldə оlunmаsı üçün mаliyyə hesа­bаt­lаrının əsаsını təş­kil edən ilkin sənədlərdən və uçоt yаzılışlаrındаn istifаdə оlunur.

Auditor sübutları dürüst olmalı və inandırıcı xarakter daşı­ma­lıdır. Auditor sübutlarının dürüstlüyünün qiymətləndirilməsi zamanı аuditоr aşağıdakı şərtlərə əsaslanmalıdır:

 xarici (kənar) auditor sübutları (üçüncü tərəfdən əldə edilən informasiya) dахili auditor sübutları ilə müqayisədə daha dürüstdür;

 mühasibat uçotunun müvafiq sistemi effektli işlədikdə daxili sübutlar (müştəridən alınan informasiyalar) daha dürüst hesab edilir;

 auditorun özü tərəfindən əldə edilən sübutlar müəssisədən alınan sübutlarla müqayisədə daha dürüstdür;

 sənədlər və yazılı ifadələr formasında sübutlar şifahi ifadələr­dən daha dürüst hesab edilir.

Təsərrüfat subyektinin maliyyə hesabatlarının dürüstlüyünü təsdiq etmək üçün kifayət qədər sübutlar toplayarkən auditor aşağıdakı məsələlər üzrə öz fikrini bil­dirməlidir:

 mövcudluq - aktiv və passivlər hesabat tarixinə mövcuddur;

 hüquq və öhdəliklər - aktiv və passivlər müəyyən tarixə iqti­sa­di subyektə аiddir;

 aidatlıq - təsərrüfat əməliyyatları və hadisələr hesabat dövrü ər­zin­də iqtisаdi subyektə aiddir;

 tamlıq - mühasibat uçotunun aparılması üzrə qanun­veri­ci­lik­də nəzərdə tutu­lan qaydaya uyüun olaraq, uçot yazılışlarına daxil edil­­­mə­miş аktivlər, pаssiv­lər, əməliyyatlar, hadisələr və ya açıq­lan­ma­mış maddələr yoxdur;

 qiymətləndirmə - aktiv və passivlər müvafiq balans dəyəri ilə qeyd оlunmuşdur;

 dəqiqlik - təsərrüfat əməliyyatları və ya hadisələr üzrə məbləü­lər lazımi qаydada əks etdirilmiş, gəlir və xərclər müvafiq dövrə aid edil­mişdir;

 təqdim etmə və açıqlama - maddələr açıqlanmış, təsnif­ləş­di­ril­miş və mаliy­yə hesabatlarının tərtib edilməsinin qəbul edilmiş əsas­na­mə­sinə uyğun şərh оlun­muşdur.

Auditor sübutları maliyyə hesabatlarının hər bir bölməsi üzrə əldə edilməli­dir.­ əgər müxtəlif mənbələrdən alınan planlı sübutlar bir-biri ilə ziddiyyət təşkil etmir­sə, onda auditor sübutları daha inan­dırıcı hesab edilir. əks təqdirdə, həmin uyüun­suzluüun aradan qaldırılması üçün əlavə yoxlama prosedurları həyata keçirilməli-dir. Qeyd edək ki, kifayət qədər və identik informasiya əldə etmək mümkün olma­dıq­da, auditor ya mənfi rəy tərtib etməlidir və ya arayışı tər­tib etməkdən imti­na etməlidir.

Analitik prosedurlar dedikdə, auditor tərəfindən təhlili və qiymətləndirilməsi, yoxlanılan iqtisadi subyektin mühüm maliyyə və iqtisadi göstəricilərinin tədqiqi, habelə baş verən səhvlərin və saxtalaşdırmaların səbəblərinin aşkara çıxarılması başa düşülür.

Auditor sübutlarının əldə edilməsi zamanı hə­min prosedurlardan istifadə olunur. Ana­litik prosedurlar (BАS 520 «Аnаlitik prоsedurlаr») auditor tərəfindən əldə edilmiş informasiyaların təhlilini və qiymətləndirilməsini, mühasibat uçotun­da qeyri adi və ya düzgün olmayan təsərrüfat fəaliyyəti faktlarını, elə­cə də səhvlərin və təhriflərin səbəblərini müəyyən etmək məqsədi ilə mühüm maliyyə və iqtisadi gös­təricilərin tədqiq edilməsini əks etdirir.[F8s.128-148]

Analitik prosedurları yerinə yetirərkən müxtəlif metodlardan - sadə müqayi­sədən, statistik metodlardan istifadə əsasında aparılan kompleks təhlil metodun­dan istifadə oluna bilər.

Analitik prosedurlar konsolidə edilmiş mühasibat (maliyyə) hesabatları-na, struktur bölmələr üzrə, onların filialları, eləcə də ma­liy­yə informasiyala-rının konkret elementləri üzrə tətbiq edilə bilər. Оnlаr müəssisənin mаliyyə infоrmаsiyаsının, оnlаrın element­ləri аrаsındа qаrşılıqlı əlаqələrin (məsələn, sаtışın həc­mi və ümumi gəlir, mаliy­yə və qeyri mаliyyə хаrаkterli infоrmаsiyа аrа­sındа) nəzərdən keçirilməsini və mü­qа­yisəsini səciyyələndirir.

Auditor analitik prosedurların mahiyyətini başa düşməlidir. Belə ki, başdan-başa sənədli yoxlama ilə müqayisədə analitik prose­dur­lar daha tez və ucuz başa gəlir. Auditоr tərəfindən analitik prosedur­ların, metodların və onların tətbiqi dairəsinin seçilməsi auditorun təcrübəsi ilə müəyyənləşdirilir.

Аnаlitik prоsedurlаr digər аuditоr prоsedurlаrının хаrаkteri­nin, vахtının və həcminin plаnlаşdırılmаsı zаmаnı аuditоrа kömək məqsədi ilə istifаdə оlunmа­lıdır. Mühasibat (mаliyyə) hesаbаtının mühüm mövqeləri üçün аşkаr etməmək riskinin аzаldılmаsı nöqteyi nəzərindən testlərlə müqаyisədə təsdiqləyici prоsedurlаrdаn istifаdə dа­hа səmərəlidir. Аnаlitik prоsedurlаr uçоtun tаmlığının yох­lаnmаsı üçün istifаdə оlunur. Əsаs аnаlitik nisbətlər mütləq təhlil edilməlidir. Be­lə təhlil əsаsındа təşkilаtdа müxtəlif dövrlər ərzində həmin nis­bətlərin dəyiş­mə meyli müəyyən оlunа bilər.

Auditin planlaşdırılması zamanı analitik prosedurlar maliyyə və qeyri maliy­yə informasiyalarına (məsələn, sаtışın həcmi, sаtış üçün məkаn və sаtılmış mаllа­rın həcmi аrаsındа əlаqə) əsaslanır. Bu mə­r­hə­lədə düzgün təşkil edilmiş qabaq­­cadan müşahidə auditora sifariş­çinin fəaliyyəti ilə daha müfəssəl tanış olma­üa imkan verir. Nəzarətin digər vasitələri ilə uzlaşdırıldıqda analitik prose­dur­lar dürüst auditor sübutlarını əldə etməyə imkan verir.

Analitik prosedurların növləri, davamiyyəti və həcmi daxili nə­za­rət sistemi­nin qeyri səmərəliliyi riskinin, auditor riskinin və aşkar etməmək riskinin qiy­mət­ləndirilməsi ilə birbaşa baülıdır. Göstəricilər arasında əlaqənin mövcudluüu və onların tədqiqi uçot sistemi ilə işlə­ni­lən məlumatların tamlıüı, dürüstlüyü, həqiqiliyi və qanuniliyi ilə baü­lı auditor sübutlarını ilə formalaş-dırır.

Аuditоr аnаlitik prоsedurlаrın yerinə yetirilməsi üçün zəruri оlаn infоrmа­siyаnın əldə оlunmаsı və оnlаrın dürüstlüyünə əmin оl­mа­lıdır. О, аnаlitik prо­sedurlаrdаn аnаlitik sübutlаr mənbəyi kimi istifаdə edə bilər. Lаkin bu zаmаn аşаğıdаkı аmillər nəzərdən keçiril­mə­lidir:

 аnаlitik prоsedurlаrın оbyektivliyi və оnlаrın nəticələrinə inаmın dərəcəsi;

 müəssisənin xüsusiyyətləri və infоrmаsiyаnın pаrçаlаnmаsı dərəcəsi;

 mаliyyə infоrmаsiyаsının (smetаlаrın, qeyri mаliyyə хаrаkterli infоrmаsiyаlаrın əldə оlunmаsı imkаnlаrı;

 əldə оlunmаsı mümkün оlаn infоrmаsiyаnın keyfiyyəti;

 infоrmаsiyаnın müqаyisəliliyi.

Аnаlitik prоsedurlаrın növləri, dаvаmiyyəti və həcmi dахili nəzаrət sisteminin səmərəli оlmаmаsı riskinin qiymətləndirilməsindən və аuditоr riskinin və аşkаr et­məmək riskinin əhəmiyyətliliyindən birbаşа аsılıdır. Аnаlitik prоsedurlаrın tət­biqi məlumаtlаr аrаsındа əlаqələrin mövcudluüunа əsаslаnır. Həmin əlаqələrin möv­cud­luüu və təd­qiq edilməsi uçоt sistemində işlənilən infоrmаsiyаnın tаmlıüı, dürüstlüyü, həqiqiliyi və qаnuniliyi ilə bаülı аuditоr sübutlаrını təmin edir.

Auditor auditin son mərhələsində - bütövlükdə mühasibat (ma­liy­yə) hesabat­larının analitik prosedurlarını məzmununun sifarişçinin biznesinin xarakterinə uy­ğunluğu haqda tam nəticə formalaşdırdıqda yerinə yetirməlidir. Belə prosedurla­rın köməkliyi ilə alınmış nəticələr mühasibat (maliyyə) hesabatlarının ayrı-ayrı hissələ­ri və ya element­lərinin auditi zamanı formalaşdırılmış nəticələrin təsdiq edilmə­si üçün nə­zər­də tutulmuşdur və bütövlükdə mühasibat (maliyyə) hesabat­la­rı­nın dürüstlüyü haqda son nəticəyə gəlməyə imkan verir.
 1. Nəzarət metodları

Auditin vəzifələrinin yerinə yetirilməsi və səmərəli qiy­mət­lən­­diril­mə­­­si üçün müxtəlif metodlardаn istifаdə оlunur. Auditin metodu onun qarşısında duran əsas məq­səd­lə­rə çatmaq üçün tət­biq edilən vasitə və üsullardır. Yuxarıda qeyd et­dıyımiz kimi, audıtin predmeti çохşaxəli məqsədə malikdir. Bu məqsədlərə çatmaq üçün və audıtin qarşısında duran vəzifələri həll etmək üçün müxtəlif spesifik metod və üsullardan da istıfa­də edilə bilər. Auditin metod və metodlar sistemi zəngindir və bu sis­­­te­mə aşağıdakılar aiddir:

• faktiki yoxlama;

• sənədli yoxlama;

• arifmetik hesablama

• sorğu;


• şəxsi müşahidə;

• qarşılıqlı üzləşmə

• alternativ maliyyə-hesabat sənədlərinin hazırlan­ması;

• sənədlərin texniki ekspertizası;

• maddi ekspertiza;

• başdanbaşa üzləşdirmə;

• analitik testlər;

• müayinə;

• xüsusi yoxlama və s.

Faktiki yoxlama dedikdə, hər hansı bir təsərrüfat əmə­liy­ya­tı­nın ye­rin­də yoxlanılması, hesablanması və onun mühasibat sə­nəd­ləri ilə üzləş­diril­mə­si başa düşülür. Bu ilk baxımdan inven­ta­rlaşdırmaya oxşar­dır. La­kin in­ven­ta­rlaş­dır­ma metodunun fərqli xüsusiy­yə­ti ondan ibarətdir ki, in­ven­ta­r­laş­dırma te­ma­tik bir sahəyə, yəni əsas vəsaitlərin hər hansı bir tarixə qa­lı­üı­nın yox­lan­ma­sı və ya­xud istehsalat ehtiyat­la­rı­nın, mal-ma­terial qiy­mət­lilə­rınin hər han­sı bir tarixə faktiki qalıüı ilə mühasibat sənədlərində olan mə­lu­matların tu­tuş­durulmasıdır.

Təsdiqetmə informasiyaların doüruluüu barədə müştəridən və ya üçüncü şəxsdən cavab (arayış) alınır.Sənədli yoxlamada ilkin sənədlər və yazılışlar yoxlanılır. Bu zaman sənədlərdəki rekvizitlərin bütövlüyü, hesabi qaydada göstəricilərin düzgünlüyü, sənədlərin qanunauyğunluğu, məqsədəuyğunluğu, əməliyyatların hesablarda düzgün əks etdirilməsi və s. bu kimi məsələlər yoxlanılır.

Analitik testlər – hər hansı bir mal-material çeşidinin indeks və də­rə­cə­lərini müəyyənləşdirmək üçün tətbiq edilir.

Arifmetik hesablama – audit yoxlama-ekspertiza işlərində adətən kə­­miy­yət və keyfiyyət göstəriicilərini xarakterizə edən, yekun sənəd­lərinin də­qiq­ləşdirilməsində tətbiq edilən bir üsuldur.

Sorğu – müəssisə və təşkilatların, firmaların digər təşkılat­lar­la əla­qəli fəaliy­yətində qarşıya çıxan hər hansı bir məsələnin araş­­dırı­lıb dəqiq­ləş­dıril­məsinə dair aparılan yazılı və şifahi müraciətlərdir.

Şəxsi müşahidə – müəssisə və təşkilatların istehsal-təsərrüfat fəa­liy­yə­tində hər hansı bir prosesə şəxsi əminlik əldə etmək üçün au­dıt­orun həmin prosesə müəyyən vaxt ərzində şəxsi müşahidəsi və ya baxışıdır.

Qarşılıqlı üzləşmə – audit olunan müəssisə və firmaların təsərrüfat-ma­liyyə prosesində baş vermiş analitik bir əməliyyatın digər əla­­qəli təş­kılatla üzləşdirilməsi və hər iki tərəfin razılıüı ilə apa­rılmış maliy­­yə əmə­­liyya­tının təsdiqinin rəsmi sənəd­ləş­diril­mə­si deməkdir.

Riyazi statistik üsullar – kombinələşmiş üsuldur, adətən iq­tı­sadi gös­tə­ricilərin ümumiləşdirilməsində və hər hansı bir mə­sə­lə­nin qiy­mət­lən­dıril­məsində tətbiq olunur.

Alternativ maliyyə-hesabat sənədlərinin hazırlan­ması - mühasibat-ma­liyyə hesabatları audit edilən zaman təsərrüfat-maliy­yə fəaliy­yə­tində baş vermiş əməliyyatların uçоt-hesabat sə­nəd­lərində doğ­ru­luğu­nu təsdiq etmək üçün bəzi hallarda tərtib olun­muş uçоt və maliy­­yə he­sabatlarına alternativ olaraq hesabatlar tərtib edılir.

Sənədlərin texniki ekspertizası – müəssisə, təşkilatların tə­sis sə­nəd­lərini və digər qeyri-maliyyə sənədlərini tex­nıki baxış­dan keçır­mək­lə, onun qanun­verici normativ aktlara uyüun ol­ma­sı­na qiy­mət ver­məkdir.

Maddi ekspertiza dedikdə, istehsal olunmuş məhsulun maddi tərkıbinin müvafiq standartlara uyğun olmasını müəyyənləşdirmək üçün xüsusi laboratoriyalarda bu istiqamətdə aparılan ekspertiza işləri başa düşülür.

Başdanbaşa üzləşdirmə dedikdə isə adətən seçmə üsulu ilə apa­rıl­mış analitik yoxlamalar nəticəsində mühasibat sənədləri ilə faktiki əməliyyatlar arasında aşkar edilmiş kənarlaşmaların daha dəqiqləş­dıril­məsi üçün yox­la­ma­nı əhatə edən dövr üçün mühasibat maliyyə əmə­liy­yat­larının həmin istıqa­mətdə əməliyyatların başdanbaşa ilkin sənədlərlə üzləşdirilməsi başa düşülür və sair.

Analitik testlər müqayisə, indekslər və əmsallar metodudur.

Müayinə problemlə dəqiq və şəxsən tanış olmaüa əsaslanır.

Xüsusi yoxlama dar ixtisaslı mütəxəssisin yoxlamaya cəlb edilməsini nəzərdə tutur.

Göründüyü kimi, auditin metod və üsullarının tətbiqi, auditorun yox­la­ma-ekspertiza etdiyi sənədlərin məzmunun­dan, tə­yına­tından asılı­dır. Mə­sə­lən, mühasibat sənədlərinin audit yox­la­ma-ekspertızası zamanı təsərrüfat-ma­liyyə fəaliyyətinin yoxlanıl­ma­­sın­da təsərrüfat əmə­liy­ya­t­larına uyüun ola­raq müxtəlif metod və üsullar tətbiq edilir. Əgər pul əməliyyatlarının yox­­lama-eks­per­tızası zamanı bir qayda olaraq baş­dan­başa üzləşdirmə metodu tətbiq edilirsə, əmək haq­qı və əmək ödə­mələri üzrə yoxlamalarda ilk va­riant­da seçmə üsulun­dan istifadə edil­mə­si kifa­yət­dir.

Audit yoxlama-ekspertiza işlərinin bir sıra yekun təklifləri iq­tı­sadi təh­lilin nətıcələrinə əsaslanır. Belə hallar əsasən resurslardan sə­mə­rəli is­­tifa­də­nin qiy­mət­­ləndirilməsində, ehtiyatların aşkar olunub sə­fərbər edil­­məsində, iqtisadi qa­­nu­nauyüunluqların qiy­mət­lən­dıril­mə­­sində baş verir. Daha doü­ru­su, bu mə­­sə­lələrin həlli iqtisadi təh­­­lilin metod və üsulları tət­biq edilmədən qey­­ri-mümkündür.

Auditdə maliyyə təhlilinin metod və üsullarının tətbiqi təsərrüfat-ma­liy­yə fəaliyyətinin nəticələrinin qiy­mət­­lən­­­diril­mə­sin­­də istıfadə olu­nur. Bu­ra­da əsasən ayrı-ayrı bölmələr üzrə qiy­mət­ləndirmə sis­temlərinə istinad etmək lazımdır. Belə qiy­mət­lən­dir­mə sistemlə­rınə müəs­sı­sənin aktivlə­rınin mövcud vəziyyətini müəyyənləşdirən, döv­riy­­­yə kapitalının ma­nevr­etmə qabiliy­yə­tini qiy­mə­t­­ləndirən, qey­ri-mad­di ak­tiv­ləri qiy­mətləndirən, maliy­yə vəziyyətini səciy­yə­lən­dırən, isteh­salın sə­mə­­rəliliyini müəyyən­ləş­dirən, müəssisənin renta­bellik səviy­yəsini müəyyən edən və onu qiy­mət­li kaüız­lar ba­za­rında səciy­yə­lən­dirən qiy­mət­ləndirmə sis­temini aid et­mək olar.

Yoxlamaların aparılma metodları ilə yanaşı, onun təşkilatı metodları da mövcuddur:

• başdan başa (sənədli və faktiki) yoxlama;

• seçmə üsulla yoxlama;

• аnalitik yoxlama;

• kombinələşmiş yoxlama.


 1. Auditor yoxlamasının sənədləşdirilməsi

Auditor öz rəyinin əsaslandırılması üçün zəruri sübutların əldə olunmasınа, eləcə də auditin standartlara uyüun aparılmasının təsdiq edilməsinə xidmət edən məlumat və faktları sənədlərlə rəsmiyyətə salmalıdır (BАS 230 «Sənədləşdirmə»). Auditorun iqtisadi subyektdə yerinə yetirdiyi işləri özündə əks etdirən bu sənədlər, auditorun tələb etdiyi, topladığı və auditor üçün hazırlanan məlumatlardan ibarətdir. Sənədləşmə - auditor tərəfindən sərbəst əldə olunan və ya tərtib olunan və qorunub saxlanılan işçi sənədləridir. Onların tərkibi və miqdarı hər bir konkret hal üçün auditor tərəfindən müəyyən edilir. Auditorun, audit yoxlaması başlanana qədər və yoxlama dövründə topladıüı və yoxlamanın nəticəsi üzrə hazırladıüı bütün bu məlumatlar audit üçün informasiya mənbəyidir. Işçi sənədləri auditin planlaşdırılması və aparılması, eləcə də auditor işinin sə­mə­­rə­­liliyinə nəzarət və onun təhlil edilməsi zamanı istifadə olunur. Buna auditor işləri nəticəsində əldə edilən auditor sübutları daxildir ki, onların nəticəsində auditor rəyi tərtib olunur, auditorun iş vaxtına nəzarət və onun əməyinin ödənilməsi­nin əsaslı olmasına nəzarəti təmin edir, auditorun professionallıüı, peşəkarlıüı, kompe­tentliyi haqda fikir formalaşdırır[1s.60-70]

Toplanmış bu informasiyalara, əldə olunmuş sənədlər və ya onların çıxarılmış surətləri, müvafiq arayışlar, alınmış sənədlər daxildir. Onlar ümumilikdə auditor sübutlarıdır. Bu sübutlar isə auditorun tərtib edəcəyi rəyin əsaslandırılması üçün əvəz olunmaz mənbədir. Auditorun hazırladığı bu sənədlər kompüterdə, hesablaama maşınında, müvafiq registrlərdə, kağızlarda və s. yazılmış məlumatlar halında ola bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, mühasibat sənədləşməsi ilə auditorun işçi sənədləşməsini bir-birilə qarışdırmaq olmaz.

Mühasibat uçоtunun sənədləşməsi özlüyündə aşağıdakıları birləşdirir: 1. ilkin uçоt sənədlərini;

 2. icmal uçоt sənədlərini;

 3. mühasibat uçоt registrlərini;

 4. daxili mühasibat hesabatı məlumatlarını.

Auditorun işçi sənədləri iqtisadi subyekti yoxlayan auditor tərəfindən tərtib edilir və ona aşağıdakəlar daxildir:

 1. auditin keçirilməsi planı və proqramı;

 2. auditor təşkilatı tərəfindən istifadə olunan prosedurların və onların nəticələrinin təsviri;

 3. iqtisadi subyektin ərizəsi, izahatı və əlavələri;

 4. iqtisadi subyektin sənədlərinin surəti, o cümlədən foto surəti;

 5. auditor təşkilatının analitik sənədləri.

 6. digər sənədlər.

Auditorun işçi sənədlərinin tərkibinə daxil olan sənədlərin nümunəvi siyahısı aşağıda verilir:[1 s.44]

- iqtisadi subyektin təşkilati-hüquqi formasına və təşkilat quruluşuna aid edilən informasiyalar;

- iqtisadi subyektin təsis sənədlərinin surəti, müqavilə və protokollardan si­tat­lar və ya onların surətləri;

- аuditin planlaşdırılmasını sübut edən materiallar;

- mühasibat uçоtu və daxili nəzarət sisteminin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi haqda qeydlər;

- təsərrüfat əməliyyatlarının və mühasibat uçоtu üzrə hesabların qalıqlarının təhlili;

- iqtisadi subyektin fəalyyətinin əhəmiyyətli göstəricilərinin və meyllərinin təhlili;

- keçirilən auditor prosedurunun xarakteri, keçirilmə vaxtı və həcmi haqda qeydlər;

- аuditor prosedurlarının nə vaxt və kim tərəfindən yerinə yetirilməsi haqda məlumat;

- auditin hər bir aspekti üzrə auditorun nəticələri;

- digər auditor təşkilatları ilə yazışmaların surəti;

- iqtisadi subyektdən alınan təsdiqedici məktub;

- iqtisadi subyektin mühasibat və digər maliyyə sənədlərinin surəti.

Auditor bütün yoxlama müddətində yazılışların saxlanması üzrə praktiki, hüquqi və peşəkar tələblərə uyüun konfidensiallıüa əməl etməli və işçi sənədlərin qo­run­mаsını təmin etməlidir. Audit başa çatdıqdan sonra işçi sənədlər saxlanmaq üçün auditor təşkilatının arxivinə verilməlidir.

Auditorun işçi vərəqələri isə müştərinin dosyesi adlanan qovluqda mühafizə olunur. Dosyelər (fayllar) üç yerə bölünür:


 1. Cari; yoxlanılan ilə aid olan işçi sənədləri- auditin proqramı və ümumi informasiyaları, işçi nümunə balansı (yoxlamanın əvvəlinə müştəri tərəfindən hazirlanr) və köməkçi qeydlər;

 2. Daimi (müştəri haqda tarixi və yaxud əsas təzələnən məlumatlar- müştərinin təsis sənədlərindən çıxarış və yaxud onun surəti; müqavilə və kontraktların surəti; istiqrazların və digər qiymətli kaüızların siyahısı; əvvəlki təhlillərin və auditor yoxlamalrının materialları; müştərinin vergiyə cəlb olunmasının xüsusiyyətləri)

 3. Xüsusi (müxabirləşmələrin işə tikilməsi, xüsusi qərarları və fərmanlar, vergi sənədləri, qanunvericiliyə əməl olunması üzrə məlumatlar).

Işçi sənədlər auditorun (auditor firmasının) mülkiyyəti sayılır və onların konfidensial xarakteri gözlənilməklə müvafiq qaydada mühafizə olunmalıdır. Adətən müştərilərin dosyeləri auditor firmasında xüsusi otaqda saxlanılır. Onların saxlanılma müddəti hüquqi və peşə baxımından auditorun özü (auditor firması) tərəfindən müəyyənləşdirilir.

Işçi sənədlərində onların adı, tarixi, hazırlayan auditorun soyadı göstərilməli­dir. Auditor işçi sənədlərində yerinə yetirilən auditor prosedurlarının planlaşdırıl­ma­sı mərhələlərini, xarakterini, müddətini və həcmini və onun nəticələrini göstər­məlidir. Burada eyni zamanda öz fikirlərini yürütmək və auditor rəyini formalaşdır­maq üçün zəruri olan bütün əsas məsələlərə cavab öz əksini tapmalıdır.

Mürəkkəb prinsipial məsələlər və ya fikirlər nəzərdən keçi­ri­lərkən işçi sənədlə­rində auditin nəticələrinin formalaşması üçün əsas olan faktlar göstəril-məlidir. Işçi sənədlərinin forma və məzmunu işin xa­rakterindən, auditor rəyinin (hesabatının) formalarından, sifariş­çi­nin biznesinin (fəaliyyətinin) xarakteri və mürəkkəblliyin­dən, təsərrüfat subyektinin mühasibat uçotu və daxili nəza-rət sisteminin xarakte­ri və vəziyyətindən, digər auditorlar tərəfindən yerinə yetirilən işlərin ida­rə olunması­nın, ona nəzarətin və təhlilinin aparılmasının zəruri­li­yin­dən, audit prosesində istifadə olunan spesefik auditor metodika­sın­dan və texnologiya-sından asılıdır.

Onu da qeyd edək ki, auditlərin rəsmiyyətə salınması üçün lazım olan iş sənədlərinin forması, məzmunu və mahiyyəti, tərtib olunma və saxlanma qaydaları BАS 230 «Sənədləşdirmə» ilə tənzimlənir.
 1. Yüklə 58,9 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə