AZƏrbaycan respublikasinin cinayət məCƏLLƏSİ MÜNDƏRİcatYüklə 2,72 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/36
tarix06.09.2017
ölçüsü2,72 Mb.
#29050
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ 
 
MÜNDƏRİCAT 
(Fəslin başlanğıcına getmək üçün müvafiq fəslin adının üzərində sol düyməni basın) 
 
BÖLMƏLƏR (Fəsillər) 
ÜMUMI HİSSƏ 
I.
 
CİNAYƏT QANUNU
 (1-2) 
II.
 
CİNAYƏT HAQQINDA
 (3-8) 
III.
 
CƏZA HAQQINDA
 (9-10) 
IV.
 
CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN VƏ CƏZADAN AZAD ETMƏ 
(11-13) 
V.
 
YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİ
 (14) 
VI.
 
TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR
 (15) 
XÜSUSİ HİSSƏ 
VII.
 
SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR
 (16-17) 
VIII.
 
ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
 (18-22) 
IX.
 
İQTİSADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏR
 (23-24) 
X.
 
İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ İCTİMAİ QAYDA ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
 (25-
30) 
XI.
 
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
 (31-34) 
XII.
 
HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR
 (35) 
 
İSTİFADƏ OLUNMUŞ MƏNBƏ SƏNƏDLƏRİNİN SİYAHISI 
 
 
 

ÜMUMİ HİSSƏ 
FƏSİLLƏR (Maddələr) 
I.
 
CİNAYƏT QANUNU  
1.
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT QANUNUNUN VƏZİFƏLƏRİ VƏ 
PRİNSİPLƏRİ
 
(1-9) 
2.
 
CİNAYƏT QANUNUNUN QÜVVƏSİ
 
(10-13)
 
II.
 
CİNAYƏT HAQQINDA 
3.
 
CİNAYƏT ANLAYIŞI VƏ CİNAYƏTLƏRİN TƏSNİFATI 
(14-18) 
4.
 
CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNƏ CƏLB EDİLMƏLİ OLAN ŞƏXSLƏR 
(19-23) 
5.
 
TƏQSİR 
(24-26) 
6.
 
BAŞA ÇATMAYAN CİNAYƏT
 (27-30) 
7.
 
CİNAYƏTDƏ İŞTİRAKÇILIQ 
(31-35) 
8.
 
ƏMƏLİN CİNAYƏT OLMASINI ARADAN QALDIRAN HALLAR
 (36-40)
 
III.
 
CƏZA HAQQINDA 
9.
 
CƏZANIN ANLAYIŞI, MƏQSƏDİ VƏ NÖVLƏRİ
 
(41-57) 
10.
 
CƏZANIN TƏYİN EDİLMƏSİ 
(58-71)
 
IV.
 
CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN VƏ CƏZADAN AZAD ETMƏ 
11.
 
CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNDƏN AZAD ETMƏ 
(72-75) 
12.
 
CƏZADAN AZAD ETMƏ 
(76-80) 
13.
 
AMNİSTİYA. ƏFV ETMƏ. MƏHKUMLUQ 
(81-83)
 
V.
 
YETKINLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİ 
14.
 
YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLARIN BARƏSİNDƏ CİNAYƏT MƏSULİYYƏTİNİN 
VƏ CƏZASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
 
(84-92)
 
VI.
 
TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR 
15.
 
TİBBİ XARAKTERLİ MƏCBURİ TƏDBİRLƏR
 (93-99) 
 
XÜSUSİ HİSSƏ 
VII.
 
SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CINAYƏTLƏR 
16.
 
SÜLH VƏ İNSANLIQ ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR 
(100-113) 
17.
 
MÜHARİBƏ CİNAYƏTLƏRİ 
(114-119)
 
VIII.
 
ŞƏXSİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
18.
 
HƏYAT VƏ SAĞLAMLIQ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(120-143) 
19.
 
ŞƏXSİYYƏTİN AZADLIĞI VƏ LƏYAQƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(144-148) 

20.
 
ŞƏXSİYYƏTIN CİNSİ TOXUNULMAZLIĞI VƏ CİNSİ AZADLIĞI ƏLEYHİNƏ OLAN 
CİNAYƏTLƏR 
(149-153) 
21.
 
İNSAN VƏ VƏTƏNDAŞIN KONSTİTUSİYA HÜQUQ VƏ AZADLIQLARI ƏLEYHİNƏ 
OLAN CİNAYƏTLƏR 
(154-169) 
22.
 
YETKİNLİK YAŞINA ÇATMAYANLAR VƏ AİLƏ MÜNASİBƏTLƏRİ ƏLEYHİNƏ OLAN 
CİNAYƏTLƏR 
(170-176)
 
IX.
 
İQTISADİ SAHƏDƏ CİNAYƏTLƏR 
23.
 
MÜLKİYYƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(177-189) 
24.
 
İQTİSADI FƏALİYYƏT SAHƏSİNDƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(190-213)
 
X.
 
İCTIMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK VƏ İCTİMAİ QAYDA ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
25.
 
İCTİMAİ TƏHLÜKƏSİZLİK ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(214-233) 
26.
 
NARKOTİK VASİTƏLƏRİN VƏ PSİXOTROP MADDƏLƏRİN QANUNSUZ 
DÖVRİYYƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR CİNAYƏTLƏR
 
(234-241) 
27.
 
İCTİMAİ MƏNƏVİYYAT ƏLEYHİNƏ CİNAYƏTLƏR 
(242-246) 
28.
 
EKOLOJİ CİNAYƏTLƏR
 
(247-261) 
29.
 
HƏRƏKƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ VƏ NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİN İSTİSMARI 
QAYDALARI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(262-270) 
30.
 
KOMPÜTER İNFORMASİYASI SAHƏSİNDƏ CİNAYƏTLƏR 
(271-273)
 
XI.
 
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
31.
 
DÖVLƏTİN KONSTİTUSİYA QURULUŞUNUN ƏSASLARI VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ 
ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(274-285) 
32.
 
ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİ ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(286-307) 
33.
 
DÖVLƏT HAKİMİYYƏTİ, DÖVLƏT QULLUĞU MƏNAFEYİ VƏ YERLİ ÖZÜNÜİDARƏ 
ORQANLARINDA, HABELƏ DİGƏR KOMMERSİYA VƏ QEYRİ-KOMMERSİYA 
TƏŞKİLATLARINDA QULLUQ MƏNAFEYI ƏLEYHINƏ OLAN CINAYƏTLƏR 
(308-314) 
34.
 
İDARƏETMƏ QAYDASI ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(315-326)
 
XII.
 
HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
35.
 
HƏRBİ XİDMƏT ƏLEYHİNƏ OLAN CİNAYƏTLƏR 
(327-353) 
 
 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT MƏCƏLLƏSİ
1
 
 
ÜMUMİ HİSSƏ
 
BİRİNCİ BÖLMƏ 
CİNAYƏT QANUNU 
1-ci fəsil 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ CİNAYƏT QANUNUNUN  
VƏZİFƏLƏRİ VƏ PRİNSİPLƏRİ 
 M a d d ə   1 .  Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunu 
1.1. Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunu bu Məcəllədən ibarətdir. 
1.2.  Bu  Məcəllə  Azərbaycan  Respublikasının  Konstitusiyasına,  beynəlxalq  hüququn 
hamılıqla qəbul edilmiş normalarına və prinsiplərinə əsaslanır. 
1.3.  Cinayət  məsuliyyətini  müəyyən  edən  və  cinayət  törətmiş  şəxsin  cəzalandırılmasını 
nəzərdə tutan qanunlar yalnız bu Məcəlləyə daxil olunduqdan sonra tətbiq edilə bilər. 
 M a d d ə   2 .  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin vəzifələri 
2.1.  Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  Məcəlləsinin  vəzifələri  sülhü  və  bəşəriyyətin 
təhlükəsizliyini təmin etməkdən, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını, mülkiyyəti, iqtisadi 
fəaliyyəti,  ictimai  qaydanı  və  ictimai  təhlükəsizliyi,  ətraf  mühiti,  Azərbaycan  Respublikasının 
konstitusiya  quruluşunu  cinayətkar  qəsdlərdən  qorumaqdan,  habelə  cinayətlərin  qarşısını 
almaqdan ibarətdir. 
2.2.  Bu  vəzifələri  həyata  keçirmək  üçün  Azərbaycan  Respublikasının  Cinayət  Məcəlləsi 
cinayət məsuliyyətinin əsaslarını və prinsiplərini, şəxsiyyət, cəmiyyət və dövlət üçün təhlükəli 
olduğuna  görə  cinayət  sayılan  əməllərin  dairəsini  və  həmin  cinayətlərin  törədilməsinə  görə 
tətbiq  edilən  cəzaların  növlərini,  həddini  və  həcmini,  habelə  digər  cinayət-hüquqi  xarakterli 
tədbirləri müəyyən edir. 
 M a d d ə   3 .  Cinayət məsuliyyətinin əsasları 
Yalnız  bu  Məcəllə  ilə  nəzərdə  tutulmuş  cinayət  tərkibinin  bütün  əlamətlərinin  mövcud 
olduğu əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) törədilməsi cinayət məsuliyyəti yaradır. 
 M a d d ə   4 .  Cinayət Məcəlləsinin və cinayət məsuliyyətinin prinsipləri 
Bu  Məcəllə  qanunçuluq,  qanun  qarşısında  bərabərlik,  təqsirə  görə  məsuliyyət,  ədalət  və 
humanizm prinsiplərinə əsaslanır. 
 M a d d ə   5 .  Qanunçuluq prinsipi 
5.1.  Əməlin (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyin)  cinayət  sayılması  və  həmin  əmələ  görə  cəza  və 
digər cinayət-hüquqi xarakterli tədbirlər yalnız bu Məcəllə ilə müəyyən edilir. 
5.2. Cinayət qanununun analogiya üzrə tətbiqinə yol verilmir. 

 M a d d ə   6 .  Qanun qarşısında bərabərlik prinsipi 
6.1.  Cinayət  törətmiş  şəxslər  qanun  qarşısında  bərabərdirlər  və  irqindən,  milliyyətindən, 
dinindən,  dilindən,  cinsindən,  mənşəyindən,  əmlak  vəziyyətindən,  qulluq  mövqeyindən, 
əqidəsindən,  siyasi  partiyalara,  həmkarlar  ittifaqlarına  və  digər  ictimai  birliklərə 
mənsubiyyətindən və digər hallardan asılı olmayaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. 
6.2.  Bu  Məcəllənin  6.1-ci  maddəsində  nəzərdə  tutulmuş  əsaslara  görə  heç  kəs  cinayət 
məsuliyyətinə  cəlb  edilə  və  ya  cəzalandırıla  bilməz,  yaxud  cəzadan  və  ya  cinayət 
məsuliyyətindən azad edilə bilməz.
2
 
 M a d d ə   7 .  Təqsirə görə məsuliyyət prinsipi 
7.1.  Yalnız  törətdiyi  ictimai  təhlükəli  əmələ  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyə)  və  onun 
nəticələrinə  görə  təqsiri  müəyyən  olunmuş  şəxs  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb  edilə  və 
cəzalandırıla bilər. 
7.2. Şəxs təqsirsiz olaraq vurduğu zərərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilməz. 
M a d d ə   8 .  Ədalət prinsipi 
8.1. Cinayət törətmiş şəxs haqqında tətbiq edilən cəza və ya digər cinayət-hüquqi xarakterli 
tədbirlər  ədalətli  olmalıdır,  yəni  cinayətin  xarakterinə  və  ictimai  təhlükəlilik  dərəcəsinə,  onun 
törədilməsi hallarına və cinayət törətməkdə təqsirli bilinən şəxsin şəxsiyyətinə uyğun olmalıdır. 
8.2. Heç kəs eyni bir cinayətə görə iki dəfə cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilməz. 
 M a d d ə   9 .  Humanizm prinsipi 
9.1. Cinayət Məcəlləsi insanların təhlükəsizliyini təmin edir. 
9.2.  Cinayət  törətmiş  şəxsə  tətbiq  edilən  cəza  və  digər  cinayət-hüquqi  xarakterli  tədbirlər 
işgəncə və ya digər qəddar, qeyri-insani, yaxud ləyaqəti alçaldan xarakter və ya məqsəd daşıya 
bilməz.
3
 
2-ci fəsil 
CİNAYƏT QANUNUNUN QÜVVƏSİ
 
 M a d d ə   1 0 .  Cinayət qanununun zamana görə qüvvəsi 
10.1. Əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) cinayət sayılması və həmin əmələ görə cəza, bu 
əməlin  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyin)  törədildiyi  zaman  qüvvədə  olan  cinayət  qanunu  ilə 
müəyyən  edilir.  Törədildiyi  zaman  cinayət  sayılmayan  əmələ  görə  heç  kəs  cinayət 
məsuliyyətinə cəlb oluna və cəzalandırıla bilməz. 
10.2.  İctimai  təhlükəli  əməlin  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyin)  törədilmə  vaxtı,  onun 
nəticələrinin baş verdiyi andan asılı olmayaraq, cinayətin törədildiyi vaxt sayılır. 
10.3.  Əməlin  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyin)  cinayət  sayılmasını  və  bu  əmələ  görə  cəzanı 
aradan  qaldıran,  cəzanı  yüngülləşdirən,  yaxud  cinayət  etmiş  şəxsin  vəziyyətini  başqa  cür 
yaxşılaşdıran  cinayət  qanununun  geriyə  qüvvəsi  vardır,  yəni  həmin  qanunun  qüvvəyə 
minməsindən əvvəl müvafiq əməli (hərəkət və ya hərəkətsizliyi) törətmiş şəxslərə, habelə cəza 
çəkən, yaxud cəzasını çəkmiş, lakin məhkumluğu üstündən götürülməmiş və ya ödənilməmiş 
şəxslərə şamil edilir. 

10.4.  Əməlin  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyin)  cinayət  sayılmasını  və  həmin  əmələ  görə  cəza 
müəyyən  edən,  cəzanı  ağırlaşdıran,  yaxud  cinayət  törətmiş  şəxsin  vəziyyətini  başqa  cür 
ağırlaşdıran cinayət qanununun geriyə qüvvəsi yoxdur. 
 M a d d ə   1 1 .   Cinayət  qanununun  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  törədilən 
cinayətlərə görə qüvvəsi 
11.1.  Azərbaycan  Respublikasının  ərazisində  cinayət  törətmiş  şəxs  bu  Məcəllə  əsasında 
cinayət  məsuliyyətinə  cəlb  edilir.  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  başlamış,  yaxud  davam 
etmiş və ya başa çatmış cinayət, Azərbaycan Respublikası ərazisində törədilmiş cinayət sayılır. 
11.2.  Azərbaycan  Respublikasının  ərazi  sularında,  Xəzər  dənizinin  (gölünün)  Azərbaycan 
Respublikasına  mənsub  olan  bölməsində,  Azərbaycan  Respublikasının  üzərindəki  hava 
məkanında  və  iqtisadi  zonasında  törədilən  cinayət  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində 
törədilmiş cinayət sayılır. 
11.3.  Azərbaycan  Respublikasının  hava  və  ya  dəniz  limanında  qeydiyyatda  olan, 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət və ya tanınma nişanı altında Azərbaycan Respublikasının 
hüdudlarından  kənarda  açıq  sularda  və  ya  hava  fəzasında  hərəkət  edən  su  və  ya  hava 
gəmisində cinayət törətmiş şəxs bu Məcəllə əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. 
4
 
11.4. Azərbaycan Respublikasının hərbi donanmasına və ya hərbi hava qüvvələrinə məxsus 
olan gəmidə cinayət törətmiş şəxs, həmin gəminin olduğu yerdən asılı olmayaraq, bu Məcəllə 
əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. 
11.5.  Azərbaycan  Respublikası  ərazisində  cinayət  törətmiş  xarici  dövlətlərin  diplomatik 
nümayəndələrinin və toxunulmazlıq hüququna malik olan digər şəxslərin cinayət məsuliyyəti 
haqqında məsələ beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq həll edilir. 
 M a d d ə   1 2 .   Cinayət  qanununun  Azərbaycan  Respublikası  ərazisindən  kənarda 
törədilən cinayətlərə görə qüvvəsi 
12.1.  Azərbaycan  Respublikasının  vətəndaşları  və  Azərbaycan  Respublikasında  daimi 
yaşayan  vətəndaşlığı  olmayan  şəxslər  Azərbaycan  Respublikasının  hüdudlarından  kənarda 
törətdikləri  əmələ  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizliyə)  görə,  bu  əməl  həm  Azərbaycan 
Respublikasının, həm də ərazisində törədildiyi xarici dövlətin qanunvericiliyinə əsasən cinayət 
sayılırsa  və  bu  cinayətə  görə  həmin  şəxslər  xarici  dövlətdə  məhkum  olunmamışlarsa,  bu 
Məcəllə əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər. 
12.1-1.  Azərbaycan  Respublikasının  vətəndaşları  və  Azərbaycan  Respublikasında  daimi 
yaşayan  vətəndaşlığı  olmayan  şəxslər  Azərbaycan  Respublikasının  hüdudlarından  kənarda 
törədikləri  korrupsiya  cinayəti  və  qulluq  mənafeyi  əleyhinə  olan  digər  cinayətə  görə  xarici 
dövlətdə məhkum olunmamışlarsa, bu Məcəllə əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər.
5
 
12.2. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından 
kənarda Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına, Azərbaycan Respublikasının maraqlarına 
(mənafelərinə)  qarşı  cinayət  törətdikləri  halda,  habelə  Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar 
çıxdığı  beynəlxalq  müqavilələrdə  nəzərdə  tutulmuş  hallarda  və  bu  cinayətə  görə  xarici 
dövlətdə məhkum olunmadıqda, bu Məcəllə əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilərlər. 
12.2-1.  Əcnəbilər  və  vətəndaşlığı  olmayan  şəxslər  Azərbaycan  Respublikasının 
hüdudlarından  kənarda  beynəlxalq  təşkilatların  vəzifəli  şəxsləri,  beynəlxalq  parlament 
assambleyalarının  üzvləri,  beynəlxalq  məhkəmələrin  vəzifəli  şəxsləri  və  hakimləri  olan 
Azərbaycan  Respublikası  vətəndaşlarının  iştirakı  ilə  korrupsiya  cinayəti  və  qulluq  mənafeyi 

əleyhinə olan digər cinayət törətdikləri halda və həmin cinayətə görə xarici dövlətdə məhkum 
olunmadıqda, bu Məcəllə əsasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edililər. 
12.3.  Sülh  və  insanlıq  əleyhinə  cinayətlər,  müharibə  cinayətləri,  insan  alveri,  terrorçuluq, 
terrorçuluğu  maliyyələşdirmə,  hava  gəmisini  qaçırma,  girov  götürmə,  işgəncələr,  dəniz 
quldurluğu, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi, saxta pul və ya 
qiymətli  kağızları  hazırlama  və  ya  satma,  beynəlxalq  müdafiədən  istifadə  edən  şəxslərə  və  ya 
təşkilatlara  hücum  etmə,  radioaktiv  materiallarla  əlaqədar  cinayətlər,  habelə  cəzalandırılması 
Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  beynəlxalq  müqavilələrdən  irəli  gələn  digər 
cinayətlər törətmiş Azərbaycan Respublikası vətəndaşları, əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan 
şəxslər,  cinayətlərin  törədilməsi  yerindən  asılı  olmayaraq,  bu  Məcəllə  əsasında  cinayət 
məsuliyyətinə cəlb edilir və cəzalandırılır. 
6
 
 
12.4. Sülhməramlı hərbi birləşmələrin tərkibinə  daxil olan  Azərbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvələrinə  mənsub  hərbi  hissələrin  hərbi  qulluqçuları  Azərbaycan  Respublikasının 
hüdudlarından  kənarda  törətdikləri  cinayətə  görə,  Azərbaycan  Respublikasının  beynəlxalq 
müqavilələri  ilə  başqa  hal  nəzərdə  tutulmamışsa,  bu  Məcəllə  əsasında  cinayət  məsuliyyətinə 
cəlb edilirlər. 
12.5.  Bu  Məcəllənin  12.1-ci  maddələrində  nəzərdə  tutulmuş  şəxslərə  Azərbaycan 
Respublikasının məhkəmələri tərəfindən təyin edilən cəza, ərazisində cinayət törədilmiş xarici 
dövlətin qanunu ilə nəzərdə tutulmuş cəzanın yuxarı həddindən çox ola bilməz.
7
 
 M a d d ə   1 3 .  Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (ekstradisiya) 
8
 
13.1.  Xarici  dövlətin  ərazisində  cinayət  törətmiş  Azərbaycan  Respublikasının  vətəndaşları 
xarici  dövlətə  verilə  bilməz.  Həmin  şəxslərin  cinayət  məsuliyyətinə  cəlb  edilməsi  məsələsi  bu 
Məcəllənin 12-ci maddəsinə müvafiq qaydada həll edilir. 
13.2.  Azərbaycan  Respublikasının  hüdudlarından  kənarda cinayət  törətmiş  və  Azərbaycan 
Respublikasında olan əcnəbilər və ya vətəndaşlığı olmayan şəxslər, cinayət məsuliyyətinə cəlb 
edilməsi  yaxud  təyin  edilmiş  cəzanın  icrası  üçün  "Cinayət  törətmiş  şəxslərin  verilməsi 
(ekstradisiya) haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa, Azərbaycan Respublikasının 
digər  qanunvericilik  aktlarına  və  Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  beynəlxalq 
müqavilələrə uyğun olaraq xarici dövlətə verilə bilərlər. 
9
 
13.3.  Azərbaycan  Respublikasının  hüdudlarından  kənarda  cinayət  törətmiş  şəxslər  xarici 
dövlətə  verilmirsə  və  həmin  əməl  (hərəkət  və  ya  hərəkətsizlik)  bu  Məcəlləyə  əsasən  cinayət 
sayılırsa, onlar Azərbaycan Respublikasında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirlər. 
13.4.  Azərbaycan  Respublikasının  tərəfdar  çıxdığı  beynəlxalq  müqavilələrdə  cinayət 
törətmiş  şəxslərin  verilməsinə  dair  digər  müddəalar  müəyyən  olunduqda,  beynəlxalq 
müqavilələr tətbiq edilir. 
10
 
 
İKİNCİ BÖLMƏ 
CİNAYƏT HAQQINDA 
3-cü fəsil 
CİNAYƏT ANLAYIŞI VƏ CİNAYƏTLƏRİN TƏSNİFATI
 
 M a d d ə   1 4 .  Cinayət anlayışı 

14.1. Bu Məcəllə ilə cəza təhdidi altında qadağan olunmuş ictimai təhlükəli əməlin (hərəkət 
və ya hərəkətsizliyin) təqsirli olaraq törədilməsi cinayət sayılır. 
14.2. Cinayət qanununda nəzərdə tutulmuş hər hansı əməlin (hərəkət və ya hərəkətsizliyin) 
əlamətləri  formal  cəhətdən  mövcud  olsa  da,  lakin  az  əhəmiyyətli  olduğuna  görə  ictimai 
təhlükəli sayılmayan, yəni ºəxsiyyətə, cəmiyyətə və yaxud dövlətə zərər yetirməyən və ya zərər 
yetirmək təhlükəsi yaratmayan əməl (hərəkət və ya hərəkətsizlik) cinayət hesab edilmir. 
  
M a d d ə   1 5 .  Cinayətlərin təsnifatı 
15.1. Bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş əməllər (hərəkət və ya hərəkətsizliklər) xarakterindən 
və ictimai təhlükəlilik dərəcəsindən asılı olaraq böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır, ağır 
və xüsusilə ağır cinayətlərə bölünür. 
15.2. Qəsdən və ya ehtiyatsızlıqdan törədilməsinə görə bu Məcəllə ilə azadlıqdan məhrum 
etmə  ilə  bağlı  olmayan  cəza  nəzərdə  tutulmuş  əməllər,  yaxud  qəsdən  və  ya  ehtiyatsızlıqdan 
törədilməsinə görə bu Məcəllə ilə nəzərdə tutulmuş azadlıqdan məhrum etmə cəzasının yuxarı 
həddi  iki  ildən  artıq  olmayan  əməllər  böyük  ictimai  təhlükə  törətməyən  cinayətlər  hesab 
olunur. 
15.3.  Bu  Məcəllə  ilə  qəsdən  və  ya  ehtiyatsızlıqdan  törədilməsinə  görə  nəzərdə  tutulmuş 
azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasının  yuxarı  həddi  yeddi  ildən  artıq  olmayan  əməllər  az  ağır 
cinayətlər hesab olunur. 
11
 
15.4.  Bu  Məcəllə  ilə  qəsdən  və  ya  ehtiyatsızlıqdan  törədilməsinə  görə  nəzərdə  tutulmuş 
azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasının  yuxarı  həddi  on  iki  ildən  artıq  olmayan  əməllər  ağır 
cinayətlər hesab olunur. 
12
 
15.5. Bu Məcəllə ilə qəsdən törədilməsinə görə on iki ildən artıq azadlıqdan məhrum etmə 
cəzası və ya daha ağır cəza nəzərdə tutulmuş əməllər xüsusilə ağır cinayətlər hesab olunur. 
13
 
  
M a d d ə   1 6 .  Cinayətlərin təkrar törədilməsi 
16.1.  Bu  Məcəllənin  eyni  bir  maddəsi  ilə  nəzərdə  tutulmuş  cinayətin  iki  dəfə  və  ya  iki 
dəfədən çox törədilməsi, cinayətin təkrar törədilməsi hesab edilir. 
16.2.  Bu  Məcəllənin  müxtəlif  maddələri  ilə  nəzərdə  tutulmuş  iki  və  ya  daha  çox  cinayətin 
törədilməsi,  yalnız  həmin  Məcəllənin  Xüsusi  hissəsində  birbaşa  göstərilən  hallarda  cinayətin 
təkrar törədilməsi hesab edilir. 
16.3.  Əvvəllər  törətdiyi  cinayətə  görə  bu  Məcəllə  ilə  müəyyən  edilmiş  qaydada  cinayət 
məsuliyyətindən  azad  olunmuş,  yaxud  məhkumluğu  götürülmüş  və  ya  ödənilmiş  şəxs 
tərəfindən həmin cinayətin yenidən törədilməsi, cinayətin təkrar törədilməsi hesab edilmir. 
 M a d d ə   1 7 .  Cinayətlərin məcmusu 
17.1.  Bu  Məcəllənin  müxtəlif  maddələri  ilə  nəzərdə  tutulmuş  iki  və  ya  daha  çox  cinayətin 
törədilməsi, həmin cinayətləri törətmiş şəxs onlardan heç birinə görə məhkum olunmamışdırsa 
və  ya  qanunla  müəyyən  edilmiş  əsaslar  üzrə  cinayət  məsuliyyətindən  azad  edilməmişdirsə, 
habelə  bu  cinayətlərdən  heç  birinə  görə  cinayət  məsuliyyətinə  cəlbetmə  müddəti 
keçməmişdirsə, cinayətlərin məcmusunu yaradır. 
17.2.  Bir  hərəkətlə  (hərəkətsizliklə)  bu  Məcəllənin  iki  və  daha  çox  maddəsi  ilə  nəzərdə 
tutulmuş iki və daha çox cinayətin törədilməsi cinayətlərin ideal məcmusunu yaradır. 
17.3.  Şəxs  bu  Məcəllənin  müvafiq  maddələrinə  uyğun  olaraq  cinayətlərin  məcmusunu 
yaradan hər cinayətə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir. 

17.4.  Bu  Məcəllənin  Xüsusi  hissəsində  həm  ümumi,  həm  də  xüsusi  normada  nəzərdə 
tutulmuş  cinayətin  törədilməsi  cinayətlərin  məcmusunu  yaratmır  və  bu  halda  xüsusi  norma 
tətbiq olunur. 
 M a d d ə   1 8 .  Cinayətlərin residivi və onun növləri 
18.1.  Qəsdən  cinayət  törətməyə  görə  əvvəllər  məhkum  olunmuş  şəxs  tərəfindən  yenidən 
qəsdən cinayətin törədilməsi cinayətin residivini yaradır. 
18.2. Cinayətlərin residivi aşağıdakı hallarda təhlükəli sayılır: 
18.2.1.  qəsdən  cinayət  törətməyə  görə  əvvəllər  iki  dəfə  azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasına 
məhkum  olunmuş  şəxs,  yenidən  qəsdən  cinayət  törətməyə  görə  azadlıqdan  məhrum  etmə 
cəzasına məhkum olunduqda; 
18.2.2.  qəsdən  ağır  cinayət  törətməyə  görə  əvvəllər  azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasına 
məhkum olunmuş şəxs yenidən qəsdən ağır cinayət törətdikdə.
14
 
18.3. Cinayətlərin residivi aşağıdakı hallarda xüsusilə təhlükəli sayılır: 
18.3.1.  qəsdən  az  ağır  və  ya  qəsdən  ağır  cinayət  törətməyə  görə  əvvəllər  hər  hansı 
ardıcıllıqla üç dəfədən az olmayaraq azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş şəxs 
yenidən  qəsdən  cinayət  törətməyə  görə  azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasına  məhkum 
olunduqda; 
15
 
18.3.2.  qəsdən  ağır  cinayət  törətməyə  görə  əvvəllər  iki  dəfə  və  ya  xüsusilə  ağır  cinayət 
törətməyə  görə  əvvəllər  bir  dəfə  azadlıqdan  məhrum  etmə  cəzasına  məhkum  olunmuş  şəxs 
yenidən qəsdən ağır cinayət törətdikdə; 
16
 
18.3.3. qəsdən ağır və ya xüsusilə ağır cinayət törətməyə görə əvvəllər azadlıqdan məhrum 
etmə cəzasına məhkum olunmuş şəxs yenidən xüsusilə ağır cinayət törətdikdə. 
17
 
18.4.  Bu  Məcəllənin  83-cü  maddəsi  ilə  nəzərdə  tutulmuş  qaydada  götürülmüş  və  ya 
ödənilmiş  məhkumluqlar,  habelə  on  səkkiz  yaşına  çatmayanlar  tərəfindən  törədilmiş 
cinayətlərə görə məhkumluqlar residivin müəyyən olunması zamanı nəzərə alınmır. 
18.5.  Bu  Məcəllə  ilə  nəzərdə  tutulmuş  əsaslarla  və  hədlərdə  cinayətlərin  residivinə  görə 
daha sərt cəza tətbiq edilir. 
4-cü fəsil 

Yüklə 2,72 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin