Biotexnologiya (o cümlədən – bionanotexnologiya) 24. 22. 01 ixtisası üzrə Doktoranturaya qəbul imtahanı üçünYüklə 24,22 Kb.
tarix27.01.2017
ölçüsü24,22 Kb.
BIOTEXNOLOGIYA (o cümlədən – bionanotexnologiya) - 24.22.01 ixtisası üzrə

Doktoranturaya qəbul imtahanı üçün

SUALLAR

1. Biotexnologiyanın predmeti

2.Biotexnologiya elminin formalaşması və inkişaf tarixi

3.Biotexnologiyanın sahələri

4. İmmobilizasiya olunmuş fermentlər

5. Hüceyrələrin istifadəsinə əsaslanan sənaye prosesləri

6. Genlərin fəallığının tənzimlənməsi

7. İrsiyyətin maddi əsasları

8. Fermentlərin fiziki immobilizasiyası üsulları

9. Həll olmayan daşıyıcılar üzərində adsorbsiya

10. Fermentlərin kimyəvi immobilizasiyası üsulları

11. Birincili və ikincili metabolitlər

12. Əvvəlcədən modifikasiya olunmuş daşıyıcılar üzərində immobilizasiya

13. Membranlar vasitəsilə fermentlərin immobilizasiyası

14. İkifazalı sistemlər vasitəsilə fermentlərin immobilizasiyası

15. L-alma turşusunun alınması

16. L-asparagin turşusunun alınması

17. 6-aminopenisilan turşusunun alınması

18. Klonlaşdırmada istifadə olunan vektorlar

19. Süd zərdabından şəkərlərin alınması

20. İmmobilizasiya olunmuş fermentlər

21. Gellərə daxil etməklə immobilizasiya

22. Klonlaşdırma üsulları və molekulyar klonlaşdırmanın sxemi

23. Genlərin amplifikasiyası

24. L-amin turşuların alınması

25. Metabolizmin tənzimlənməsi

26. Rekombinant genlərin alınması

27. Rekombinant DNT-nin alınması və molekulyar klonlaşdırılmanın sxemi

28. Genetik rekombinasiya

29. Gen mühəndisliyinin metodoloji əsasları

30. Ali bitki hüceyrələrinin kulturası

31. Rekombinant DNT-nin alınmasında istifadə olunan fermentlər

32. Bagırsaq çöpcüyü hüceyrələrində insan insulininin biosintezi

33. Somatotropinin və insanın digər hormonlarının biosintezi

34. Qlükozo-fruktoza siroplarının alınması

35. Bitki hüceyrəsi, toxuması və orqanı kulturası üsullarının inkişafı tarixi

36. Bioloji aktiv maddələrin produsentlərinin saxlanma üsulları

37. Bioloji aktiv maddələrin produsentləri və onların xüsusiyyətləri

38. Kultivasiya metodları

39. Bərkfazalı fermentasiya

40. Mikrob zülalının keyfiyyət xarakteristikası

41. Zülal məhsullarının alınması üçün xammal və produsentlər

42. Bakterial gübrələrin istehsalı

43. Azot fiksasiya edən bakteriyaların preparatları və xassələri (nitraginin alınması)

44. Mikrob preparatlarının tətbiq olunmasının tarixi

45. Mikrob preparatlarının bitki zərərvericiləri əleyhinə istifadə olunmasının xüsisiyyətləri

46. Antibiotiklər və onların xassələri

47. Antibiotiklər və onların produsentləri

48. Aktinomisetlər tərəfindən sintez olunan antibiotiklər

49. Ferment produsentləri və onların kultivasiyası

50. Fermentlərin ayrılması və tətbiqi

51. Bioyanacağın alınması

52. Bioqazın alınması

53. Spirtlərin və molekulyar H2-nin alınması

54. Vitaminlər haqqında ümumi məlumat

55. Yağda və suda həllolan vitaminlər

56. B qrupu vitaminlərinin alınması

57. D qrupu vitaminlərinin alınması

58. Karotinoidlərin alınması

59. Kometabolizm

60. Fermentlərin biokatalizatorlar kimi xassələri

61. Fermentlərin inhibirləşməsi tipləri

62. Retro-inhibirləşmə

63. Son məhsulla inhibirləşmə

64. Repressiya və induksiya

65. Mikrob hüceyrəsinin metabolizminin tənzimlənməsi yolları

66. Mikroorqanizmlərin immobilizə olunmuş hüceyrələrinin üstünlükləri

67. Fermentlərin immobilizasiyası və immobilizasiya üsulları

68. Antibiotiklərin sənaye istehsalı

69. Virus preparatlarının (vaksinlərin) alınması

70. Vaksinlər və onların növləri

71. Spirtə qıcqırma və onun tətbiqi

72. Etil spirtinin alınması

73. Süd-turşusuna qıcqırma və onun tətbiqi

74. Turşsüd məhsullarının alınması

75. Sirkə turşusunun alınması

76. Natamam oksidləşmə məhsullarının (limon, itakon, qlükon turşularının) alınması

77. Zülal və zülal məhsullarının alınmasının biotexnologiyası

78. Antibiotiklərin alınmasının biotexnologiyası

79. Zülalın qidalılıq keyfiyyəti

80. Laktatsız südün alınması

81. Genlərin fasiləli quruluşu: ekzonlar və intronlar

82. Gen mühəndisliyi haqqında anlayış

83. Gen mühəndisliyində istifadə olunan fermentlər

84. Gen mühəndisliyi üsulları əsasında hormonların biosintezi

85. İnterferonların biosintezi

86. Bitki hüceyrələrinin maye qidalı mühitdə dərin kultivasiyası

87. Genlərin embrionlara ötürülməsi və onların ekspressiyası

88. Virus genlərinin ötürülməsi

89. Vektor anlayışı və onun növləri

90. Tullantısız mikrobioloji istehsalın texnoloji sxemləri
Biokimya və biotexnologiya

kafedrasının müdiri: prof. A.Ə.QULİYEV
Tərtib edənlər: dos. N.NƏSİBOV
Tədris-metodiki Şuranın sədri: prof. Z.M.MƏMMƏDOV
«__2__» dekabr 2016-ci il

BIOTEXNOLOGIYA (o cümlədən – bionanotexnologiya) - 2422.01 ixtisası üzrə

Doktoranturaya qəbul imtahanı üçün

SUALLAR

1. Введение в биотехнологию

2. Предмет и задачи

3. Основные направления биотехнологии

4. Иммобилизованные ферменты

5. Промышленные процессы с использованием ферментов и клеток

6. Регуляция генной активности

7. Генетические основы жизни

8. Подбор объектов культивирования

9. Методы физической иммобилизации ферментов

10. Адсорбция на не растворимых носителях

11. Химическая иммобилизация ферментов

12. Первичные и вторичные метаболиты

13. Иммобилизация на предварительно модифицированных носителях

14. Иммобилизация ферментов посредством мембран

15. Иммобилизация ферментов с использованием двухфазного типа

16.Получения L-яблочной кислоты и безлактатного молока

17. Получение L-аспарагиновой кислоты

18. Получение 6-аминопеницилановой кислоты

19. Получение генов

20. Векторы молекулярного клонирования

21. Получение сахаров из молочной сыворотке

22. Иммобилизованные ферменты

23. Иммобилизация посредством включения в гели

24. Методы клонирования и схема молекулярного клонирования

25. Адсорбция на не растворимых носителях

26. Получение генов

27. Получение L-аминокислот

28. Регуляция метаболизма

29. Получение рекомбинантных генов

30. Получение рекомбинантной молекулы ДНК

31. Генетическая рекомбинация

32. Основы генной инженерии

33. Клеточная культура высших растений

34. Ферменты, применяемые для получения рекомбинантной ДНК

35. Получение инсулина в генной инженерии

36. Биосинтез соматотропина и других гормонов человека

37. Получение глюкозо-фруктозных сиропов

38. История развития методовкультуры клеток, тканей и органов

39. История развития биотехнологии

40. Методы хранения продуцентов Б.А.В.

41. Продуценты и свойства Б.А.В.

42. Методы культивирования

43. Твёрдофазная ферментация

44. Качественная характеристика микробного белка

45. Продуценты для получения белковых продуктов

46. Производство бактериальных удобрений

47. Бактериальные препараты фиксирующие азот и их свойства (получение нитрагина)

48. История применение микробных препаратов

49. Микробные препараты против вредителей растений

50. Антибиотики и их свойства

51. Антибиотики и их продуценты

52. Антибиотики синтезируемые актиномицетами

53. Свойства ферментов микроорганизмов

54. Продуценты ферментов и их культивирование

55. Получение и применение ферментов

56. Получение биогаза

57. Получение биотоплива

58. Получение спиртов и молекулярного Н2

59.Общие сведения о витаминах

60. Жиро- и водорастворимые витамины

61. Получение витаминов группы В

62. Получение витаминов группы Д

63. Получение каратиноидов

64. Микробная трансформация

65. Методы микробной трансформации

66. Кометаболизм

67. Свойства ферментов как биокатализаторов

68. Типы ингибирования

69. Ретро-ингибирование

70. Конечное ингибирование

71. Репрессия и индукция

72. Пути регулирования метаболизма микробной клетки

73. Преимущества иммобилизации ферментов

74. Иммобилизация ферментов и типы

75. Промышленное производство антибиотиков

76. Получение вирусных препаратов (вакцин)

77. Вакцины и их типы

78. Спиртовое брожение и его применение

79. Получение этилового спирта

80. Молочнокислое брожение

81. Получение кисломолочных продуктов

82. Получение уксусной кислоты

83. Получение продуктов неполного окисления (лимонная, итаконовая, глюконовая кислоты)

84. Биотехнология получения белка и белковых продуктов

85. Биотехнология получения антибиотиков

86. Методы иммобилизации микроорганизмов

88. Получение безлактатного молока

89. Строение генов: экзоны и интроны

90. Генетическая рекомбинация

91. Генная инженерия

92. Основы генной инженерии

93. Биосинтез гормонов на основе методов генной инженерии

94. Биосинтез интерферонов

95. Ферменты, участвующие в культивировании микроорганизмов

96. Глубинное культивирование в жидкой питательной среде

97. Перенос генов в эмбрионы и их экспрессия

98. Перенос вирусных генов

99. Получение микробных препаратов против вредителей растений

100. Производство вина


Biokimya və biotexnologiya

kafedrasının müdiri: prof. A.Ə.QULİYEV
Tərtib edənlər: dos. N.А.ABDULLAYEVA
Tədris-metodiki Şuranın sədri: prof. Z.M.MƏMMƏDOV
«__2__» dekabr 2016-ci il

Yüklə 24,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə