Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) I tip şəkərli diabet xəstəliyinin xarakterik əlaməti hansıdır?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə11/24
tarix10.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24

678) I tip şəkərli diabet xəstəliyinin xarakterik əlaməti hansıdır?
A) Ketoasidozun yaranması

B) Hiperosmolər komanın yaranması

C) Xəstəlik tədricən başlayır

D) Əsasən yaşlılarda baş verir

E) Kompensasiyaya dieta ilə nail olunur
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
679) Diabetik ketonemik komada ağızdan gələn qoxu hansıdır?
A) Aseton

B) Lax yumurta

C) Sarımsaq

D) Yanmış ot

E) İy gəlmir
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
680) Diabetik ketonemik komada təxirəsalınmaz terapiyaya hansı aid deyil?
A) Ketoasidozu aradan qaldırmaq

B) Rehidratasiya

C) İnsulin defisitinin bərpası

D) Dehidratasiya

E) Su - elektrolit pozğunluqları nizamlamaq
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
681) Hospitala qədər dövrdə diabetik komanın terapiyasında hansı preparat istifadə olunmur?
A) Aktrapit

B) 0, 9% NaCL məhlulu

C) Donuz insulini

D) Uzun müddətli təsirli insulin

E) Humulin P
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
682) Diabetik komada kəskin nəzərə çarpan dehidratasiya zamanı hansı dərman preparatı istifadə olunur?
A) 40% - lı qlükoza

B) Na hidrokarbonat

C) 0, 45% - lı natrium xlorid məhlulu

D) 5% - lı qlükoza

E) 0, 9% - lı natrium xlorid məhlulu
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
683) Tireotoksiki kriz zamanı adrenergik reaktivliyi azaltmaq məqsədi ilə hansı preparat istifadə olunur?
A) Qlükokortikoid

B) Natrium - yodid

C) Merkazolil

D) Obzidan

E) Sedativ
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
684) Tireotoksikozun klinik əlamətlərinə hansı aid deyil?
A) Yuxululuq

B) Ritm pozğunluğu

C) Psixomotor oyanıqlıq

D) Taxikardiya

E) Defekasiya aktının tez – tez olması
Ədəbiyyat: Руководство для врачей скорой помощи. В. А. Михайлович, А. Г. Мирошниченко. Санкт - Петербург, «Невский Диалект», 2007
685) Dəmir tərkibli preparatla müalicənin ilkin effekti hansı müddətdən sonra aşkar olunur?
A) 8 - 12 gündən

B) 3 aydan

C) 2 aydan

D) 14 gündən

E) 5 gündən
Ədəbiyyat: Г.П.Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.
686) Dəmir tərkibli preparatlar hansı xəstəliklərdə təyin olunmur?
A) Uzunmüddətli qanaxmadan sonra

B) Dişin ekstraksiyası nəticəsində baş verən qanaxmadan sonra

C) Sideroplastik anemiya

D) Uşaqlığın fibromioması ilə əlaqəli qanaxma

E) Helmintozlar
Ədəbiyyat: Г. П. Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.
687) Aplastik anemiyada nə qeyd olunur?
A) Transferrinin doyma əmsalının enməsi

B) Hemoqlobinin səviyyəsinin artması

C) Limfopeniya

D) Dəmirin miqdarının çoxalması

E) Leykositoz
Ədəbiyyat: Г. П. Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.
688) Hemolitik anemiyada qanda hansı parametr çoxalır?
A) Konyuqasiya olunmamış bilirubinin səviyyəsi

B) Eritrositlərin osmotik rezistentliyi

C) Triqliseridlərin miqdarı

D) Xolesterinin səviyyəsi

E) Hemoqlobinin miqdarı
Ədəbiyyat: Г. П. Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.
689) Antioksidant xüsusiyyətə malik olan preparat hansıdır?
A) Tokoferol - asetat

B) Prednizolon

C) Vitamin B2

D) Vibramitsin

E) Ferrum - Lek
Ədəbiyyat: В. Г. Кукес. «Клиническая фармакология» 1999г.
690) Regional limfa vəziləri bədxassəli törəmə zamanı hansı əlamətlər ilə səciyyələnir?
A) Kiçik ölçülü olması ilə

B) Ortasında fluktuasiya mərkəzinin olması

C) Bərk konsistensiyalı, ağrısız, konqlomerat şəklində

D) Hərəkətli, sulu

E) Yumşaq, ağrısız
Ədəbiyyat: Сальваторе Манджони. «Секреты клинической диагностики» 2004г.
691) Talassemiyanın konservativ müalicəsində hansı dərmanlar istifadə olunur?
A) Metotreksat və azatioprin

B) Antioksidantlar və desferal

C) Ferrum - Lek

D) Prednizolon

E) Kuprenil
Ədəbiyyat: Ф.И. Комаров, А.И. Хазанова. «Диагностика и лечение внутренних болезней» 1998г.
692) Trombositlərin kritik səviyyəsi hansı rəqəm hesab olunur?
A) 120 * 109 q / l – 100 * 109 q / l

B) 100 * 109 q / l

C) 70 * 109 q / l – 100 * 109 q / l

D) 30 * 109 q / l aşağı

E) 380 * 109 q / l - 300 * 109 q / l
Ədəbiyyat: Ф. И. Комаров, А. И. Хазанова. «Диагностика внутренних болезней» 1998г.
693) β - talassemiya diaqnozu hansı analizlə təsdiq olunur?
A) Koaquloqramma ilə

B) Zərdabda dəmirin artması ilə

C) Pansitopeniya ilə

D) Trombositopeniya ilə

E) Fetal hemoqlobin və hemoqlobinin A2 fraksiyası ilə
Ədəbiyyat: Ф. И. Комаров, А. И. Хазанова. «Диагностика внутренних болезней» 1998г.
694) «Kəskin leykoz» diaqnozu nəyin əsasında qoyulur?
A) Sitokimyəvi və morfoloji dəyişiliklərin

B) Şikayətlərin

C) Hepatosplenomeqaliyanın

D) Qan azlığının

E) Limfa düyünlərin böyüməsinin
Ədəbiyyat: Г.П.Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997 г.
695) “Xroniki mieloleykoz” - un spesifik markeri hansıdır?
A) Splenomeqaliya

B) Hepatosplenomeqaliya

C) Leykoformulada mielositlərin olması

D) Trombositoz

E) Filadelfiya xromosomu (Phı)
Ədəbiyyat: Г.П.Матвейкова. «Лечение внутренних болезней.Справочник» 1997г.
696) Bioptatda Berezovski – Şternberq hüceyrələr aşkar olması hansı diaqnozu təsdiqləyir?
A) Hoçkin xəstəliyini

B) Rustitski – Kaler xəstəliyini

C) Vilson – Konovalov xəstəliyini

D) Valdenstrem makroqlobulinemiyasını

E) Villebrand xəstəliyini
Ədəbiyyat: Г. П. Матвeйкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997г.
697) “İnfeksion mononukleoz” un törədicisi nədir?
A) Sitomeqalovirus

B) Epşteyn – Barr virusu

C) Trematodlar qrupu

D) Koksaki virusu

E) Helikobakter pylori
Ədəbiyyat: Г. П. Матвейкова. «Лечение внутренних болезней. Справочник» 1997г.
698) “İnfeksion mononukleoz” un diaqnozunu təsdiqləmək üçün nə kifayətdir?
A) Sidiyin ümumi analizi

B) Sümük iliyinin analizi

C) Limfa vəzinin punksiyası

D) Periferik qanın ümumi analizi

E) Sitokimyəvi analizi
Ədəbiyyat: А. И. Воробьев. «Руководство по гематологии» 1985г.
699) Mütləq limfositoz hansı xəstəlikdə baş verir?
A) Allergiyalarda

B) İltihablı xəstəliklərdə

C) Vərəm xəstəliyində

D) Limfoqranulomatozda

E) Xroniki limfoleykozda
Ədəbiyyat: Г. П. Матвейкова. «Справочник по дифференциальной диагностике внутренних болезней» 1990г.
700) Hansı xəstəlikdə oynaq boşluğuna qansızma nəticəsində hemartroz əmələ gəlir?
A) Verlhof xəstəliyində

B) Hemofiliya xəstəliyində

C) Reyter xəstəliyində

D) Revmatizmdə

E) Şenleyn - Qenox xəstəliyində
Ədəbiyyat: Г. П. Матвейкова. «Справочник по дифференциальной диагностике внутренних болезней» 1990г.
701) Hemotransfuziyadan əvvəl həkim hansı müayinələri mütləq aparmalıdır?
A) Sadalanan müayinələrin hamısını

B) ABO və rezus faktor üzrə donor və resipientin uyğunluq sınağı

C) ABO sistemi üzrə resipientin qan qrupu və rezus faktoru xəstəlik tarixindəki məlumatlarla tutuşdurulmalı

D) Donorun qan qrupu və konteynerin etiketindəki məlumatları tutuşdurulmalı

E) Bioloji sınağı aparmalı
Ədəbiyyat: Рагимов А. А. «Трансфузиология в реаниматологии» 2005г.
702) Sadalananlardan hansı dezintoksikasion təsir göstərən preparatlara aiddir?
A) Disol

B) Reomakrodeks

C) Hemodez

D) Reopoliqlükin

E) Poliamin
Ədəbiyyat: Рагимов А. А. «Трансфузиология в реаниматологии» 2005г.
703) Atopik dermatit xəstəliyi zamanı immunoqlobulinin hansı tipinin qanda miqdarının artması xarakterdir?
A) İG M

B) İG D


C) İG A

D) İG E


E) İG G
Ədəbiyyat: Klinik allerqologiya və immunologiya. Prof. L.İ.Allahverdiyevanın redaktəsi ilə.Bakı 2010. Səh. 101-110.
704) Böyüklərdə atopik xəstəliklərdə sensibilizasiyanın daha tez-tez rast gəlinən yolu hansıdır?
A) Venadaxili

B) Enteral

C) Dərialtı

D) Dəri vasitəsi ilə

E) İnhalyasion
Ədəbiyyat: Klinik allerqologiya və immunologiya. Prof. L.İ.Allahverdiyevanın redaktəsi ilə. Bakı 2010. Səh. 101-110.
705) Serum xəstəliyində meydana gələn urtikar səpgilərin yaranma mexanizmi nəyə əsaslanır?
A) Sadalananlardan heç biri

B) Sirkulyasiya edən immun komplekslər komplementi-anafilatoksinləri aktivləşdirərək buna səbəb olur

C) Sadalananların hamısı

D) Sirkulyasiya edən immun komplekslər dəriyə çökərək buna səbəb olur

E) Yüksək səviyyəli İqE sintezinə
Ədəbiyyat: “Allerji hastalıklarda yeni ufuklar”, Fuat Kalyonçu, 2007, səh.251
706) Allergik rinitdə nazal obstruksiyanı aradan qaldırmaq üçün hansı qrup preparatların istifadəsi daha məqsədəuyğundur?
A) hamısı

B) oral antihistaminlər

C) antibiotiklər

D) nazal qlükokortikoidlər

E) nazal antihistaminlər
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva “Uşaqlarda allergik xəstəliklər” . Bakı, 2011, səh. 21
707) Allergik riniti ən çox hansı xəstəlik müşayiət edir?
A) Simpatik oftalmiya

B) Sinusit

C) Qlossit

D) Parotit

E) Otit
Ədəbiyyat: L.İ. Allahverdiyeva “Uşaqlarda allergik xəstəliklər” . Bakı, 2011, səh. 21
708) Allergik rinitin diaqnostikasında hansı sınaqların aparılması daha məqsədə uyğundur?
A) Hamısı

B) Patch-test

C) İntradermal testlər

D) Prick-test

E) Veber sınağı
Ədəbiyyat: Klinik allerqologiya və immunologiya. Prof. L.İ.Allahverdiyevanın redaktəsi ilə. Bakı 2010. Səh. 101-110.
709) I tip hiperhəssaslıq reaksiyalarının erkən fazası hansı müddətdə meydana çıxır?
A) 2-8 saatdan sonra

B) 24 saat sonra

C) İstənilən vaxt

D) Saniyələr və ya ən gec 2 saat ərzində

E) 48-72 saat sonra
Ədəbiyyat: Klinik allerqologiya və immunologiya. Prof. L.İ.Allahverdiyevanın redaktəsi ilə. Bakı 2010. Səh. 101-110.
710) I tip hiperhəssaslıq reaksiyalarının gec fazası hansı müddətdə meydana çıxır?
A) Saniyələr və ya ən gec 2 saat ərzində

B) 24 saat sonra

C) İstənilən vaxt

D) 48-72 saat sonra

E) 2- saatdan sonra
Ədəbiyyat: Klinik allerqologiya və immunologiya. Prof. L.İ.Allahverdiyevanın redaktəsi ilə. Bakı 2010. Səh. 101-110.
711) Göz ətrafında xroniki venoz durğunluq hesabına hansı simptom yaranır?
A) Kirpiklərin tökülməsi

B) Qaşınma

C) “Səki daşı” simptomu

D) Sulanma,yaşarma

E) “Allergik eynəklər” gözaltı qaraltı
Ədəbiyyat: Klinik allerqologiya və immunologiya. Prof. L.İ.Allahverdiyevanın redaktəsi ilə. Bakı 2010. Səh. 101-110
712) Aspirin bronxial astmasına aid deyil:
A) Aspirinə qarşı dozülməzlik

B) Aspirinə və qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatlara qarşı dozülməzlik

C) Burun polipozu

D) Boğulma tutması

E) Çoxlu miqdarda irinli bəlğəmin ifrazı
Ədəbiyyat: “Аллергология” Г.Б.Федосеева
713) Ağciyərlərin Xronik Obstruktiv Xəstəliyinə nə aid deyil?
A) Kəskin başlama,tez inkişaf və qısa müddətli olma

B) Anamnezdə uzun müddətli siqaret çəkmənin olması

C) Dəri sınağının mənfi olması

D) Tədrici başlama və uzun müddətli olma

E) Ağciyər emfizeması və ağciyər ürəyinin daha tez inkişaf etməsi
Ədəbiyyat: “Аллергология” Г.Б.Федосеева “Аллергология” Г.Б.Федосеева
714) Atopik dermatit zamanı ilkin əlamətlərə hansılar aid deyil?
A) Çapıq

B) Hiperemiya

C) Mikrovezikula

D) Ekssudasiya

E) Qaşınma
Ədəbiyyat: Klinik allerqologiya və immunologiya. Prof. L.İ.Allahverdiyevanın redaktəsi ilə. Bakı 2010. Səh. 101-110.
715) 18-yaşlı bronxial astma xəstəsində bərk baş ağrıları, ürəkbulanma, qusma, və işiğa dözülməzlik əmələ gəlib. Baş ağrıları həftədə 1-2 dəfə olur. Müalicədə aşağıdakılardan hansından istifadə etmək olmaz?
A) Amitriptilin

B) Verapamil

C) Propranolol

D) Naproksen

E) Qidanın asta şəkildə qəbulu
Ədəbiyyat: Terapiya (ingilis dilindən tərcümə edilmiş) A.Q. Çuçalinin redaktəsi ilə. Moskva, 1996 s.810-93.
716) Ağırlaşmamış fəsilli allergik rinit birindən başqa bütün klinik sindromlarla müşayiət olunur?
A) asqırma paroksizmi

B) burun yollarından sulu ifrazat

C) gözlərin artıq yaşarması

D) burnun selikli qişasının qızartısı və boyun limfadeniti

E) damaq, burun və udlaqda qaşıntı
Ədəbiyyat: Terapiya (ingilis dilindən tərcümə edilmiş) A.Q. Çuçalinin redaktəsi ilə. Moskva, 1996 s.811-99
717) 34-yaşlı qadın, ağır ilboyu allergik rinit, bir neçə il ərzində ildə 10-15 gün ikincili rinosinusitlər olur. Qadında ev tozuna, Cladosporium, çəmən otların və ambroziyanın tozcuquna qarşı müsbət dəri slnaqları aşkar edilıb. Müxtəlif dərman preparatları yalnız qismən effekt göstərib. Xəstəyə ən uyğun terapevtik tədbiri seçin.
A) Anti-İgE preparatları (omalizumab)

B) Burun tutulmasını aradan qaldıran antihistamin preparat

C) Səbəbkar antigenlərlə spesifik immunoterapiya

D) Antigenin eliminasiyası

E) Yerli adrenergik aqonist
Ədəbiyyat: Terapiya (ingilis dilindən tərcümə edilmiş) A.Q. Çuçalinin redaktəsi ilə. Moskva,1996 s.811-99
718) 10-yaşlı qızda qonşularında olan pişiklə təmasdan sonra rinoreya və burunda qaşınmalar epizodları olur. Xəstəyə ən uyğun terapevtik tədbiri seçin:
A) Burun tutulmasını aradan qaldıran antihistamin preparat

B) Antigenin eliminasiyası

C) Anti-İgE preparatları (omalizumab)

D) Səbəbkar antigenlərlə spesifik immunoterapiya

E) Yerli adrenergik aqonist
Ədəbiyyat: Terapiya (ingilis dilindən tərcümə edilmiş) A.Q. Çuçalinin redaktəsi ilə. Moskva, 1996 s.811-99
719) Allergik rinitin diaqnostikasında hansı test ən faydalıdır?
A) Radioallerqosorbent test RAST (qanda anticismlərin təyini)

B) Qanda İgE-nin təyini

C) Sürətli hiperhəssaslıq dəri testi

D) Leykositar formula

E) Eozinofillərə boyanan burun ifrazatından yaxma
Ədəbiyyat: Terapiya (ingilis dilindən tərcümə edilmiş) A.Q. Çuçalinin redaktəsi ilə. Moskva, 1996 s.459-3
720) Aşağıda saydıqlarımızdan hansı steroid hormonların fəsadı deyil?
A) İsenko-Kuşinq sindromu

B) Hepatit

C) Qastroduodenal xoranın kəskinləşməsi

D) Arterial hipertenziya

E) Osteoporoz
Ədəbiyyat: Terapiya (ingilis dilindən tərcümə edilmiş) A.Q. Çuçalinin redaktəsi ilə. Moskva, 1996 s.459-3
721) Övrə və angionevrotik ödemin müalicəsində hansı üsul istifadə olunmur?
A) α-adrenomimetiklər

B) Səbəbkar faktorların eliminasiyası

C) H1-histamin blokatorlarla müalicə

D) Əsas xəstəliklərin müalicəsi

E) Minimal androgen təsiri olan steroidlər
Ədəbiyyat: Terapiya (ingilis dilindən tərcümə edilmiş) A.Q. Çuçalinin redaktəsi ilə. Moskva, 1996 s.460-7
722) 24-yaşlı xəstə sefaklor (sefalosporin qrupundan antibiotik) qəbul edir. 1 həftədən sonra xəstədə temperaturun yüksəlməsi, məxmərək və qızılcayabənzər səpgilər, hər iki diz oynaqlarında artralgiya, limfa düyünlərinin böyüməsi (generalizə olunmuş) qeyd olunur. Xəstədə ən ehtimal edilən diaqnoz nədir?
A) Hemorragik vaskulit

B) İnfeksion mononukleoz

C) Revmatizm

D) Zərdab xəstəliyi

E) Limfoqranulematoz
Ədəbiyyat: Секреты аллергологии и иммунологии, Стэнли М. Нагуа, М. Эрик Гершвин. Москва, 2004
723) 38 yaşlı müntəzəm şəkildə atenolol qəbul edən qadını arı sancıb. 5 dəqiqə ərzində anafilaksiya əlamətləri inkişaf edib. Klinikaya daxil olarkən xəstədə arterial hipotoniya, generalizə edilmiş övrə və stridor qeyd olunur. Xəstəyə adrenalin təyin edilib, amma arterial hipotoniya qalır. Xəstəyə ən uyğun preparat hansıdır?
A) adrenalin aerozol formasında

B) venadaxili qlukaqon

C) β2-adrenergik aqonist aerozol formasında

D) venadaxili aminofillinin yeridilməsi

E) venadaxili ürək qlikozidləri
Ədəbiyyat: Секреты аллергологии и иммунологии, Стэнли М. Нагуа, М. Эрик Гершвин. Москва, 2004 Terapiya (ingilis dilindən tərcümə edilmiş) A.Q. Çuçalinin redaktəsi ilə. Moskva, 1996 s.805-67.
724) 55-yaşlı kişi, 30 il ərzində gündə 30 siqaret çəkir; qanhayxırmaya görə həkimə gəlib. Hər səhər 5-10 ml miqdarda bəlgəmlə öskürək olur. Fizikal və rentgenoloji müayinədə patologiya aşkar olunmadı. Xəstədə qanhayxırmanın ən ehtimal edilən səbəbi nədir?
A) Bronxogen karsinoma

B) Ağciyər vərəmi

C) Ǎ1-antitripsin defisiti

D) Xroniki bronxit (XOAX xroniki obstruktiv ağciyər xəstəliyi)

E) Bronxoektaziya
Ədəbiyyat: Terapiya (ingilis dilindən tərcümə edilmiş) A.Q. Çuçalinin redaktəsi ilə. Moskva, 1996 s.796-17
725) 40-yaşlı özünü həmişə sağlam hiss edən qadında birdən birə döş qəfəsində ağrılar, qızdırma, və tənəffüsün qısalması əmələ gəlib. Qadın siqareti çox çəkir və heç bir dərman qəbul etmir, peroral kontraseptivlərdən başqa. Fizikal müayinədə taxipnoye və temperaturu 38,3ºC qeyd olunur; perkussiya, auskultasiya, və döş qəfəsi rentgenoqrafiyası heç bir patologiya aşkar etmir. Ən çox ehtimal edilən diaqnoz:
A) Atipik pnevmoniya

B) Traxeobronxit

C) Bakterial pnevmoniya

D) Ağciyər xərçəngi

E) Ağciyər damarlarının emboliyası
Ədəbiyyat: Terapiya (ingilis dilindən tərcümə edilmiş) A.Q. Çuçalinin redaktəsi ilə. Moskva, 1996 s.798-28
726) Atopik dermatitli xəstələrdə quruluq olduqda hansı preparatlardan istifadə etmək lazımdır?
A) Losyon

B) İslatmalar

C) Qlükokortikoid tərkibli kremlər

D) Nəmləndirici kremlər

E) Məlhəmlər
Ədəbiyyat: Mənbə: Klinik allerqologiya və immunologiya. Prof. L.İ.Allahverdiyevanın redaktəsi ilə. Bakı 2010. Səh. 101-110.
727) BA müalicəsində hansı sıra preparatlar ilk yardım vasitələrinə aiddir?
A) 2 aqonistlər, ipratropium bromid, II-ci nəsil antihistaminlər

B) Qısa təsirli 2 aqonistlər, makrolid antibiotiklərr, qlukokortikoidlər

C) Bəlgəmgətiricilər, ipratropium, teofillin qrup preparatlar

D) 2 aqonistlər, ipratropium bromid, teofillin preparatları, sistem qlükokortikoidlər

E) Qısa təsirli 2 aqonistlər, ipratropium bromid, kromonlar
Ədəbiyyat: Elif Dağlı, Fazilet Karakoç “Çocuk göyüs hastalıkları” səh.103
728) Hansı, inhalə qlükokortikosteroidlərin yerli təsirinə aid deyil
A) Səsin xırıltılı olması

B) Ağız selikli qışasının kandidozu

C) Dişlərin kariyesi

D) Oral kandidoz

E) Səsin xırıltılı olması hətta afoniya
Ədəbiyyat: Prof. Dr.A.Fuat Kalyonçu, “Çocuk ve erişkinde astım ve allerji hastalıkları”, 2010, səh. 249
729) Aşağıdakılardan hansı dərman allergiyasının inkişafına meyl yaradan faktorlara aid deyil?
A) Qəbul edilən dərmanın yüksək molekulyar çəkiyə malik olması

B) Dərmanlardan istifadə tezliyi

C) Dərmanın verilmə sıxlığı

D) Dərmanların verilmə yolu (daha çox dəri altı və v/d istifadə zamanı)

E) Dərmanların istifadə vaxtı (axşamlar daha çox baş verir)
Ədəbiyyat: Fuat Kalyonçu "Allerji hastalıklarında yeni ufuklar", səh.143
730) Dərman allergiyasının yaranmasında xəstənin hansı xüsusiyyəti rol oynamır?
A) Yanaşı gedən xəstəliklər

B) Xəstənin bədən ölçüləri

C) Genetik meyl

D) Yaş (böyüklərdə daha çox, uşaqlarda az)

E) Cinsiyyəti (qadınlarda daha çox)
Ədəbiyyat: A. Fuat Kalyonçu "Allerji hastalıklarında yeni ufuklar", səh.144
731) Dərmana qarşı yaranan hansı klinik əlamət Gell Kumbs təsnifatına görə I tip üzrə inkişaf edir?
A) Anemiya

B) Layella sindromu

C) Trombositopeniya

D) Anafilaktik şok

E) Serum xəstəliyi
Ədəbiyyat: Fuat Kalyonçu "Allerji hastalıklarında yeni ufuklar", səh.144
732) Atopik dermatit xəstəliyinin üçüncü dövründə əsas morfoloji element hansıdır?
A) Lixenifikasiya

B) Vezikula

C) Papula

D) Hiperemiya

E) Urtika
Ədəbiyyat: “Klinik allerqologiya və immunologiya”, prof. L.Allahverdiyeva, Bakı, 2010, səh.104
733) P.Cell və R.Kumbsa görə atopik dermatit hansı tiplə gedir?
A) Sitotoksik tiplə

B) Ləng tipli yüksək həssaslıqla

C) Yüksək həssaslığın stimuləedici tipilə

D) İmmunkompleks tiplə

E) Reagin tiplə
Ədəbiyyat: “Klinik allerqologiya və immunologiya”, prof. L.Allahverdiyeva, Bakı, 2010, səh.103
734) Övrə zamanı birincili dəri elementləri itdikdən sonra nə qalır?
A) Dəyişikliklər olmur

B) Hipopiqmentasiya

C) Lixenifikasiya

D) Nekroz

E) Hiperpiqmentasiya
Ədəbiyyat: Р. М. Хаитов, Н. И. Ильинa «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008г
735) Allergik Kvinke ödeminin reqressiyasından sonra dəridə nə qalır?
A) Hiperpiqmentasiya

B) Hipopiqmentasiya

C) Lixenifikasiya.

D) Hər hansı bir dəyişiklik olmur

E) Dərinin atrofiyası
Ədəbiyyat: Р. М. Хаитов, Н. И. Ильин. «Аллергология. Клинические рекомендации» 2008г.
736) Hansı əlamət qida allergiyasının tipik dəri ifadələrinə xas deyil?
A) Qızılcaya bənzər səpkilər

B) Dərinin quruluğu və atrofiyası

C) Övrə

D) Dəri qızarmasıE) Dəri qaşınması
Ədəbiyyat: Под ред. Р. М. Хаитова «Клинические рекомендации. Аллергология» 2006 г.
737) Allergik kontakt dermatitin diaqnostikasında hansı testlərdən istifadə olunur?
A) Dəridaxili test

B) Applikasiya testi

C) Skarifikasiya testi

D) Prick-test

E) Göstərilən bütün testlər
Ədəbiyyat: В. А. Остапенко, В. А. Ахмедов, Е. Е. Баженов, Н. Е. Волковская. «Пробы для диагностики лекарственной аллергии» 2005 г.
738) Uşaqlarda ən güclü qida allergeni hansıdır?
A) Kartof

B) Pomidor

C) Inək südü

D) Kələm


E) Limon
Ədəbiyyat: “Klinik allerqologiya və immunologiya”, prof. L.Allahverdiyeva, Bakı, 2010, səh.77
739) Qida allergiyası daha tez-tez hansı yaşlarda rast gəlinir?
A) Yaşlı

B) Yetkin

C) Cavan

D) Həyatın ilk ayları və illərində

E) Bütün yaş dövrlərində
Ədəbiyyat: “Klinik allerqologiya və immunologiya”, prof. L.Allahverdiyeva, Bakı, 2010, səh.76
740) Yalançı qida allergiyası əsil qida allergiyasından nə ilə fərqlənir?
A) Klinik təzahürləri yaradan mediatorlarla

B) Klinik təzahürləri ilə

C) İnkişaf mexanizmləri ilə

D) Reaksiyanı yaradan qida məhsulları ilə

E) Klinik simptomların əmələgəlmə sürəti ilə
Ədəbiyyat: “Klinik allerqologiya və immunologiya”, prof. L.Allahverdiyeva, Bakı, 2010, səh.88
741) Qida allergiyasında spesifik terapiyanın ən effektli üsulu hansıdır?
A) Tam eliminasion pəhriz

B) Anti İgE anticisimlərin istifadəsi

C) Parenteral allergenlərlə spesifik immunterapiya

D) Peroral allergenlərlə spesifik immunterapiya

E) Natrium kromoqlikatın (nalkrom) istifadəsi
Ədəbiyyat: “Klinik allerqologiya və immunologiya”, prof. L.Allahverdiyeva, Bakı, 2010, səh.95


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə