Daha çox iri bronxların selikli qişasının zədələnməsi (traxeobronxit) ilə keçən kəskin bronxitin I mərhələsində (bəlğəm əmələ gələnə qədər) hansı qrup dərman preparatlarının təyin edilməsi məsləhət görülmür?


) Atopik bronxial astma diaqnozunun qoyulmasında vacib olan müayinə hansıdır?Yüklə 1,41 Mb.
səhifə20/24
tarix10.12.2016
ölçüsü1,41 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

1260) Atopik bronxial astma diaqnozunun qoyulmasında vacib olan müayinə hansıdır?
A) Bronxoskopiya

B) Allergenlərlə dəri sınağı

C) Bəlğəmin əkilməsi

D) Döş qəfəsinin rentgenoskopiyası

E) Qanda T və B limfositlərin təyin edilməsi
Ədəbiyyat: Под ред. Г. Б. Федосеева. «Аллергология» 2001г
1261) Bronxodilatatorlara aiddir:
A) Ksantinlər

B) Spazmolitiklər

C) Antibiotiklər

D) Selektiv β2 – adrenostimulatorlar, xolinolitiklər və ksantinlər

E) Selektiv β1 – adrenostimulatorlar
Ədəbiyyat: Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. Под общей редакцией Р.М.Хаитова и др. г. Москва 2007
1262) Qan prokoaqulantları əsasən harada yaranır?
A) Damarlar

B) Sümük iliyi

C) Böyrəklər

D) Dalaq


E) Qaraciyər
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.298
1263) A Hemofiliyanın səbəbi hemostazın hansı faktorunun çatışmazlığıdır?
A) IX faktorun

B) XIII faktorun

C) XII faktorun

D) X faktorun

E) VIII faktorun
Ədəbiyyat: З.С.Баркаган «Геморрагические заболевания и синдромы» Москва 1988, стр.160
1264) B Hemofiliyanın səbəbi hansı faktorun çatışmazlığıdır?
A) XI faktorun

B) VIII faktorun

C) IX faktorun

D) X faktorun

E) VII faktorun
Ədəbiyyat: З.С.Баркаган «Геморрагические заболевания и синдромы» Москва 1988, стр.235
1265) AFS (antifosfolipid sindrom) nədir?
A) Trombositar hemostazın pozulması

B) Tireoqlobulinə qarşı əkscisimlərin yaranması

C) İnsulinə qarşı əkscisimlərin yaranması

D) Fosfolipidlərə qarşı əkscisimlərin yaranması

E) İnterleykinə qarşı əkscisimlərin yaranması
Ədəbiyyat: З.С.Баркаган, А.П.Момот. «Диагностика контролируемая терапия нарушений гемостаза» Москва 2001, стр.193
1266) Villebrand xəstəliyi üçün hansı səciyyəvidir?
A) Trombositoz

B) Hipokoaqulyasiya

C) Trombositopatiya

D) Trombositopeniya

E) Hiperkoaqulyasiya
Ədəbiyyat: З.С.Баркаган, А.П.Момот. «Диагностика контролируемая терапия нарушений гемостаза» Москва 2001, стр.61
1267) Trombositopenik sindrom nədir?
A) Trombositlərin miqdarının artması

B) Trombositlərin retraksiyasının azalması

C) Trombositlərin funksiyasının zəifləməsi

D) Azadolma sindromu

E) Trombositlərin miqdarının azalması
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.305
1268) Trombofiliya nədir?
A) Venoz trombozlara meyililik

B) Trombositopeniya

C) Fibrinolizin aktivləşməsi

D) Qanda qurdeşənəyi antikoaqulyantlarının olması

E) Hemorragiyalara meyililik
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.305
1269) Eritrositlər hansı hüceyrədən əmələ gəlir?
A) Meqakariosit

B) Sümük iliyi

C) Retikulosit

D) Plazmatik

E) Limfatik
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.265
1270) Orqanizmin hansı vəziyyətində Ht (hematokrit) göstəricisi azalır?
A) Yanıqlar

B) Eritroz

C) Böyrək polikistozu

D) Dehidratasiya

E) Hiperhidratasiya
Ədəbiyyat: «Клинико-диагностическая значимость важных лабораторных анализов проводимых в ЛДЦ» ,«Шафа»,Баку 2009, стр.210
1271) Leykositar formul nədir?
A) Eritrositlərin miqdarı

B) Eritrositlərin formasının dəyişilməsi

C) Trombositlərin miqdarı

D) Leykositlərin miqdarı

E) Qan yaxmasında leykositlərin müxtəlif növlərinin faizlə nisbəti
Ədəbiyyat: В.В.Меньшиков «Лабороторные методы исследования в клинике» Москва, 1987, стр.124
1272) Leykoformulda “sola meyillilik” nədir?
A) Eozinofillərin artması

B) Çubuqnüvəlilərin artması

C) Seqmentnüvəlilərin artması

D) Limfositlərin artması

E) Monositlərin artması
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.288
1273) Hansı xəstəliklərdə leykoformulada “sola meyililik” aşkər olunur?
A) Koaqulopatiyada

B) Trombositopatiyada

C) İnfeksiyalarda

D) Allerqiyalarda

E) Hipertireozda
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.288-292
1274) Leykoformulda “sağa meyililik” nədir?
A) Leykositlərin artması

B) Çubuqnüvəlilərin artması

C) Seqmentnüvəlilərin artması

D) Monositlərin artması

E) Limfositlərin artması
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.244
1275) Plazmatik hüceyrə ağ qan cisimlərinin hansı qrupuna aiddir?
A) Neytrofillərə

B) Limfositlərə

C) Bazofillərə

D) Monositlərə

E) Eozinofillərə
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.269
1276) Eritrositlərdəki hansı morfoloji dəyişiliklər talassemiya üçün səciyyəvidir?
A) Akantositlərin meydana çıxması

B) Sferositlərin meydana çıxması

C) Ovalositlərin meydana çıxması

D) Hədəfəbənzər eritrositlərin meydana çıxması

E) Retikulositlərin mövcudluğu
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.304
1277) Hemolitik anemiyanın əlaməti hansıdır?
A) Leykositlərin miqdarının artması

B) Eritrositlərin miqdarının artması

C) Retikulositlərin miqdarının artması

D) Monositlərin miqdarının artması

E) Trombositlərin miqdarının artması
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.296
1278) Leykoformulun hesablanması zamanı qanın hansı formalı elementi nəzərə alınmır?
A) Trombositlər

B) Limfositlər

C) Monositlər

D) Bazofillər

E) Neytrofillər
Ədəbiyyat: К.Хиггинс «Расшифровка клинических лабораторных анализов» Москва 2011, стр.283
1279) Hansı hormon hemopoezin tənzimində iştrak edir?
A) Eritropoetin

B) Seratonin

C) Histamin

D) İnsulin

E) Qlükaqon
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.296
1280) Anemiyanın hansı formasında sideroblastların miqdarı azalır?
A) Splenektomiyadan sonra

B) Hipoplastik

C) Dəmirdefisitli

D) Hemolitik

E) Sideroblast
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.368
1281) Orqanizmin hansı vəziyyətlərində qanda ferritinin miqdarı azalır?
A) İltihabi proses

B) Dəmirdefisitli anemiya

C) Limfaqranulomatoz

D) Koaqulopatiyada

E) Hemoxromatoz
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.268
1282) Qanda transferrinin səviyyəsinin qalxması nəyi göstərir?
A) İmmun anemiya

B) Aplastik anemiya

C) Hemolitik anemiya

D) Defisit Q-6-FDH

E) Dəmirdefisitli anemiya
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.268
1283) Hansı sümükdən sümük iliyinin punksiyası aparılır?
A) Qalça sümüyündən

B) Döş sümüyündən

C) Bud sümüyündən

D) Daban sümüyündən

E) Yastı sümüklərdən
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.235
1284) Sidiyin rəngi nə vaxt “ət suyunu” xatırladır?
A) Sidikdə mioqlobinin olması zamanı

B) Makrohematuriya zamanı

C) Dərman preparatların qəbulu zamanı

D) Sidikdə öd piqmentlərin olması zamanı

E) Hemoqlobinuriya zamanı
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.35
1285) Nefrotik sindromun əlaməti nədir?
A) Qlükozuriya

B) Piuriya

C) Proteinuriya

D) Bakteriuriya

E) Hematuriya
Ədəbiyyat: В.С.Камышников «Методы клинических лабораторных исследований» Москва 2009, стр.3
1286) Hansı klinik sindrom renal proteinuriya ilə müşayət olunur?
A) Sidik kisəsinin şişi

B) Qlomerulonefrit

C) Ürək çatışmazlığı

D) Sistit

E) Sidik kisəsinin daşları
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1287) Miokard infarktı zamanı hansı fermentin zərdab aktivliyi daha çox yüksəlir?
A) Xolinesteraza

B) Laktatdehidrogenaza - 5

C) Qələvi fosfataza

D) Kreatinkinaza

E) α - amilaza
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1288) Kəskin virus hepatitinin sarılıqönü dövründə hansı fermentin zərdab aktivliyi artır?
A) AST

B) ALT


C) Qələvi fosfataza

D) α - amilaza

E) Sorbitdegidrogenaza
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1289) Obturasion sarılıq üçün zərdabda hansı fermentin aktivliyinin artması daha çox diaqnostik - müalicəvi effektə malikdir?
A) Xolinesteraza

B) γ - qlutamintransferaza

C) Aminotransferaza

D) LDQ izofermentləri

E) Kreotininkinazanın izofermentləri
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1290) Pankreatitlər zamanı zərdabda hansı fermentin miqdarı yüksəlir?
A) Qələvi fosfataza

B) Qlutamatdehidrohenaza

C) QQTP (qamma - qlutamiltranspeptidaza)

D) Urokinaza

E) Lipaza
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1291) Mədəaltı vəzin xəstəlikləri zamanı zərdabda hansı fermentin təyininin diaqnostik əhəmiyyəti daha böyükdür?
A) Histidaza

B) Ümumi α - amilaza

C) Pankreatik α - amilaza

D) β - amilaza

E) Tripsin
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1292) Hansı hormonun hiperqlikemik təsiri var?
A) Paratireoid hormonlar

B) Androgenlər

C) Qlükokortikoidlər

D) Estrogenlər

E) İnsulin
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1293) Xolesterinin bioloji rolu nədir?
A) Lipotrop funksiya daşıyır

B) Vitaminlərin, steroid hormonların sintezi üçün əsasdır

C) Turşu - qələvi müvazinətinin saxlanmasında iştrak edir

D) İg - nin sələfidir

E) Oksigenin toxumalara daşınmasını təmin edir
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1294) Miokard infarktı üçün hansı doğrudur?
A) Böyrəklərdə filtrasiya olduğuna görə mioqlobin qandan tez yox olur

B) Mioqlobinin həm qanda,həm də sidikdə təyini diaqnostik əhəmiyyət kəsb edir

C) Nekroz zonasının genişlənməsinə qarşı aparılan müalicənin səmərəliliyinə nəzarət etmək üçün zərdabda mioqlobinin təyini əhəmiyyət kəsb edir

D) Hamısı doğrudur

E) Zərdabda mioqlobinin artması miokard infarktının ən erkən markeridir
Ədəbiyyat: В.Г.Колб, В.С.Камышников. Клиническая биохимия,1982
1295) Sidiyin reaksiyası nə zaman qələviləşir?
A) Aclıq zamanı

B) Şəkərli diabet zamanı

C) Sistit zamanı

D) Hipertermiyada

E) Böyrək çatışmazlığında
Ədəbiyyat: Е.А. Кост. Справочник по клиническим лабораторным методам исследований,1975
1296) Aktiv immunizasiya aparılması üçün aşağıdakılardan hansı istifadə edilmir?
A) Anatoksinlər

B) Sintetik vaksinlər

C) İmmunoqlobulinlər

D) Diri vaksinlər

E) Ölü vaksinlər
Ədəbiyyat: Е.А. Кост. Справочник по клиническим лабораторным методам исследований,1975
1297) Vərəm xəstəliyinin aşkar etmək üçün hansı allergik sınaq qoyulur?
A) Dik

B) Frenkel

C) Bürne

D) Şik


E) Mantu
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1298) Təbii passiv immunitet nədən sonra yaranır?
A) Qamma - qlobulin yeridildikdən sonra

B) Keçirilmiş infeksiyadan sonra

C) Törədicigəzdirənlikdən sonra

D) Zərdabların yeridilməsindən sonra

E) Anticisimlərin anadan dölə transplasentar ötürülməsindən sonra
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1299) Aşağıdakı infeksiyalardan hansı virus infeksiyalarına aiddir?
A) Qarın yatalağı

B) Vərəm


C) Qızılca

D) Səpgili yatalaq

E) Vəba
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1300) Aşağıdakı xəstəliklərin hansının törədicisi Spiroxetlərdir?
A) Furunkulyozun

B) Toksoplazmozun

C) Vərəmin

D) Kandidozun

E) Leptospirozun
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1301) Aşağıda sadalanan hansı xəstəliyi spor əmələ gətirməyən bakteriyalar törədir?
A) Tetanus

B) Botulizm

C) Dizenteriya

D) Qarayara

E) Qazlı qanqrena
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1302) Sifilisin törədicisi hansı cinsə aiddir?
A) Esherichia

B) Streptococcus

C) Salmonella

D) Treponema

E) Staphylococcus
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1303) Koli - indeks nədir?
A) 1 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarı

B) Tərkibində 3 bağırsaq çöpü olan suyun maksimal miqdarı

C) 10 litr suda olan bağırsaq çöplərinin miqdarı

D) 1 ml suda olan enterobakteriyaların miqdarı

E) Tərkibində 1 bağırsaq çöpü olan suyun minimal miqdarı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1304) Sifilisdə əsas yoluxma yolu hansıdır?
A) Alimentar

B) Su


C) Transmissiv

D) Cinsi


E) Hava - damcı
Ədəbiyyat: В.И.Покровский «Медицинская микробиология», 2001г
1305) Qanın bakterisid təsiri onun tərkibində aşağıdakılardan hansının olmasına əsaslanır?
A) Virusların

B) Mikrobların

C) Komplementin

D) Antigenlərin

E) Toksinlərin
Ədəbiyyat: Петров Р.В. Иммунология. Москва, 1982
1306) Birincili və ikincili insultun profilaktikası məqsədi ilə istifadə edilən trombun əmələ gəlməsinin qarşısını alan preparatlar qrupuna hansı aiddir?
A) Nimodipin

B) Pentoksifillin

C) Aspirin

D) Sulfinpirazon

E) Streptokinaza
Ədəbiyyat: Хосе Биллер «Практическая неврология» Том 2 -Москва –Медицинская Литература -2005,стр.15
1307) Beyin işemiyasının müalicəsində istifadə edilən varfarin hansı preparatlar qrupuna aiddir?
A) Antikoaqulyantlara

B) β adrenergik reseptorların mimetiklərinə

C) β adrenergik reseptorların blokatorlarına

D) Kalpokainlərin inhibitorlarına

E) Serebroprotektorlara
Ədəbiyyat: Хосе Биллер «Практическая неврология» Том 2 -Москва –Медицинская Литература -2005,стр.15
1308) Üçlü sinirin nevralgiyasının müalicəsində istifadə edilən ilk seçim preparatı hansıdır?
A) Karbamazepin

B) Amitriptillin

C) Lamotridcin

D) Valproat turşusu

E) Lidokain
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник прфктического врача-Москва-2005,стр-72
1309) Karbamazepinin əlavə təsirlərindən biri düzgün göstərilməyib. Səhvi tapın.
A) Görmənin pozulması

B) Başgicəllənmə

C) Bronxospazm

D) Baş ağrısı

E) Ataksiya
Ədəbiyyat: Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-72
1310) Karbamazepinin digər adı nədir?
A) Finlipsin

B) Neyrontin

C) Tramal

D) Topiramat

E) Fluoksetin
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-70
1311) Nevropatik ağrıları aradan qaldıran opioid analgetik hansıdır?
A) Lamotridjin

B) Karbamazepin

C) Fenitoin

D) Qabapentin

E) Tramadol
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-71
1312) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı neyrometabolik təsirə malikdir?
A) Fenibut

B) Aktovegin

C) Xolin alserofosfat

D) Memantin

E) Korteksin
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-217
1313) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı neyrotrofik təsirlidir?
A) Serebrolizin

B) Nimodipin

C) Memantin

D) Pirasetam

E) Semaks
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-217
1314) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı vazoaktiv təsirlidir?
A) Korteksin

B) Serebrolizin

C) Semaks

D) Memantin

E) Niserqolin
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-218
1315) Aşağıdakı nootrop preparatlardan hansı kombinə edilmiş təsirə malikdir?
A) Nimodipin

B) Fenotropil

C) Instenon

D) Aktovegin

E) Viposetin
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-218
1316) Hansı preparat və aid olduğu qrup düzgün göstərilməyib?

A) Pirasetam - pirolidon törəməsidir

B) Qalantamin - xolinesterazanın inhibitorudur

C) Serebrolizin - beyin toxumasının hidrolizatıdır

D) Nimodipin - Ca antoqonistidir

E) Aktovegin - asetil L - karnitin törəməsidir


Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-217
1317) Başgicəllənməsinin müalicəsində hansı preprat istifadə edilmir?
A) Furosemid

B) Diazepam

C) Aminazin

D) Klonazepam

E) Skopolomin
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-192
1318) Hansı preparat və aid olduğu qrup düzgün göstərilməyib?
A) Metoklopramid - Adrenomimetiklərə aiddir

B) Aminazin - dofamin reseptorlarının blokatorudur

C) Skopolomin - Antixolinergik vasitələrə aiddir

D) Diazepam - Benzodiazapinlərə aiddir

E) Betahistin – Histaminergik vasitələrə aiddir
Ədəbiyyat:Д.Р.Штулман,О.С.Левин»Неврология» Справочник практического врача-Москва-2005,стр-191
1319) İşemik insultun inkişafında əsas risk amili hansıdır?
A) Cinsi mənsubiyyət

B) Qanda YSLP (yüksək sıxlıqlı liportoteidlər) çox olması

C) İrqi mənsubiyyət

D) Arterial hipertenziya

E) Genetik meyillilik
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1320) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən optimal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1321) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən normal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1322) Arterial təzyiqin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən yüksək normal təzyiq hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1323) Arterial təzyiqinin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən I - hipertenziya hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 130 - 139, diastolik (DAT) 85 - 89 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1324) Arterial təzyiqinin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən II-hipertenziya hesab edilir?
A) Sistolik (SAT)130-139, diastolik (DAT) 85-89 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 120-129, diastolik (DAT) 80-84 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) 140-159, diastolik (DAT) 90-99 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) <120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 160-179, diastolik (DAT) 100-109 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1325) Arterial təzyiqinin hansı səviyyədə olması təsnifata əsasən III – hipertenziya hesab edilir?
A) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) ≥ 180, diastolik (DAT) ≥ 110

D) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 - 109 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 8
1326) Hansı şkalanın köməyi ilə insultun xəstəxanaya qədərki,mərhələdə qiymətləndirilməsi mümükündür?
A) Qlazqo

B) Apqar


C) Sinsinatti

D) Duboviç

E) Silverman
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 23
1327) Xəstədə beyin qan dövranının kəskin pozulması güman edilirsə, antihipertenviz terapiya aparılmasına hansı halda icazə verilir?
A) Sistolik (SAT) > 180, diastolik (DAT) > 105 mm.c.st

B) Sistolik (SAT) 160 - 179, diastolik (DAT) 100 mm.c.st

C) Sistolik (SAT) < 120, diastolik (DAT) < 80 mm.c.st

D) Sistolik (SAT) 120 - 129, diastolik (DAT) 80 - 84 mm.c.st

E) Sistolik (SAT) 140 - 159, diastolik (DAT) 90 - 99 mm.c.st
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-Arterial hipertenziyanın diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 22
1328) Beyin qan dövranının kəskin pozulması güman edilən xəstənin stasionara çatdırılmasının optimal müddəti nə qədərdir?
A) İlk 2 saat

B) 3 saat

C) 3, 5 saatdan sonra

D) 2 saatdan sonra

E) 4 saatdan sonra
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 22
1329) İnsultlu xəstələrdə bədən temperaturu hansı dərəcədə olduqda temperaturu aşağı salınmalıdır?
A) ≥37,5 0

B) 36,80


C) 37,1 0

D) 37 0


E) 37,3 0
Ədəbiyyat: Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi-İşemik insultun diaqnostika və müalicəsi üzrə klinik protokol Bakı-2009,səh 26
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 1,41 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə