EĞİTİm teknolojileri genel müDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı



Yüklə 106,33 Kb.
tarix13.04.2017
ölçüsü106,33 Kb.



T
KİTAPÇIK TÜRÜ

A
.C.


MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA MERKEZİ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI



3. GRUP: VETERİNER

2 ARALIK 2006 Saat:10.00



Adayın Adı ve Soyadı :

Aday No (T.C. Kimlik No) :
DİKKAT: 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon

sorumlularına başvurunuz.



2. Test kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz.

3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz.

CEVAP KÂĞIDI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

1. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.

  1. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz.

3. Cevaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.

ÖRNEK KODLAMA:
A B C D

TEST KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
1. Test kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Test için verilen cevaplama süresi 60 dakikadır.

2. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.

3. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.

Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz.



(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu testin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.



BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN TEST KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.


1. Geçirilen enfeksiyon ile hangi tip bağışıklık kazanılır?
A) Doğal aktif bağışıklık

B) Yapay aktif bağışıklık

C) Doğal pasif bağışıklık

D) Yapay pasif bağışıklık
2. Aşağıdaki hücrelerden hangisi fagositoz yapmaz?
A) Makrofaj B) Notrofil

C) Eosinofil D) Basofil
3. Yaşlandıkça involusyona uğrayan (küçülen) organ hangisidir?
A) Lenf nodulu B) Timus

C) Dalak D) Tonsil
4. Hangi bakteriler 10-15 °C sıcaklığın altında üreyebilirler?
A) Psikrofilik B) Halofilik

C) Mesofilik D) Termofilik
5. İki organizmanın karşılıklı yarar içinde oldukları ortak yaşam şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kommensalizm B) Opurtinizm

C) Parazitizm D) Simbiozis
6. Vertikal bulaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sindirim sisteminden bulaşma

B) Solunum sisteminden bulaşma

C) Anaç tavuklardan yumurtaya direkt bulaşma

D) ) Yumurta kabuğundan bulaşma
7. Aşağıdakilerden hangisi bitki kaynaklı alkaloid özellikte etkin maddedir?
A) Glisirhizik asit B) Arekolin

C) Jensiyan D) Dikumarol
8. İIaç ilk kez tedavi dozunda, hatta çok küçük miktarda alındığında bile genetik farklılığa bağlı olarak istenmeyen etkiye neden oluyorsa bu durum aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
A) Taşiflaks B) Anaflaktik şok

C) Idyosenkrazi D) Tolerans


9. Aşağıdakilerden hangisi özel toksik etkiler içinde değerlendirilmez?
A) Idyosenkrazi B) Kanserojen etki

C) Mutajen etki D) Teratojen etki
10. Aşağıdakilerden hangisi genel anestezinin istenen amaçlarından değildir?
A) Şokun önüne geçilmesi

B) Ağrı duyusunun kaldırılması

C) Uyku doğurulması

D) Reflekslerin azaltılması
11. İdeal bir yerel anestezik ilaç için aşağıdakiler-den hangisi yanlıştır?
A) Dokular için irkiltici olmamalı ve sinirlerde hasar yapmamalı

B) Uygulandığı yerden hızlı emilmelidir.

C) Suda iyi çözünmeli ve dayanıklı olmalı

D) Duyusal sinir lifleri dışındaki sinirlerde felce yol açmamalı
12. Aşağıdakilerden hangisi aspirin ve benzeri ilaçların kullanılması sonucu ortaya çıkar?
A) İshalin kesilmesi

B) Kusmanın azalması

C) Balgam çıkartılması

D) Sindirim kanalında üIser ve kanamaların görülmesi
13. Aflatoksinlere en duyarlı hayvan türü aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) Sığır B) Fare

C) Alabalık D) Maymun
14. Böcekler ve memelilerde sinir uçlarından GABA salıverilmesine yol açarak etkili olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avermektinler B) Organik klorlular

C) Floroasetatlar D) Formamidinler
15. Buzağı septisemisinin en önemli hazırlayıcı nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Susuz kalma

B) Yanlış besleme

C) Havalandırma bozukluğu

D) Kolostrum alamama


16. Tavuk tifosunda otopside gevrek kıvamda olup bronz-yeşiI renk alan organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kalp B) Karaciğer

C) Akciğer D) Ovaryum
17. Aşağıdakilerden hangisi sığır brucellosisinin belirtisi değildir?
A) Yavru atma B) Kısırlık

C) Mastitis D) Meningitis
18. Tetanoz aşağıdaki hastalıklardan hangisi ile karışmaz?
A) Kuduz B) Ektima

C) Eklampsi D) Striknin zehirlenmesi
19. Aşağıdaki bulgulardan hangisi yanıkara için ayırıcı özelliktir?
A) Akut seyretmesi

B) Ateş yükselmesi

C) Çıtırtılı ödem

D) Etkenin sporlu olması
20. Enterotoksemi hastalığının teşhisinde aşağıdaki testlerden hangisi uygulanmaz?
A) Alerjik B) Serolojik

C) Kültür D) Mikroskopi
21. Mezbahaya yorgun olarak getirilen kasaplık hayvanlar, yazın ve kışın sırayla en az kaç saat dinlendirilmeleri gerekmektedir?
A) 12 - 14 B) 8 - 16 C) 8 - 12 D) 12 - 8
22. Aşağıdakilerden hangileri kesimi yasak hasta-lıklardandır?
A) Delibaş - Şap

B) Dizanteri - Listeriozis

C) Yanıkara - Tetanoz

D) Tüberculosis - Brucellosis

23. Tüketiminde herhangi bir sakınca bulunmayan, ancak besin değeri düşük olan etlere vurulan damganın özellikleri hangisidir?
A) 3.5 cm çapında daire

B) Kenar uzunluğu 4 cm olan kare

C) Kenar uzunluğu 4 cm kare ve içerisinde 3.5 cm çapında daire

D) Kenarı 5 cm ve içerisinde 3.5 cm çapında daire
24. Aşağıdaki enfeksiyonlardan hangisi ishal ile karakterizedir?
A) Brucellosis B) Tularemi

C) Aktinomikosis D) Pseudotübercülosis
25. Sığırlarda görülen kıl kurdu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nematodinus filicollis

B) Copperia punctata

C) Dictioycaulus filoria

D) Dictioycaulus viviparus
26. Et tüketimi neticesinde insanlara direkt olarak bulaşan parazit aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cystycercus ovis

B) Ostertagia östertagi

C) Echinococcus unilocularis

D) Linguatula serrata
27. Kas liflerini saran zar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Epimizyum B) Perimizyum

C) Endomizyum D) Sarkolemma
28. Etlerin dondurulması ve çözdürülmesi sırasında aşağıdaki uygulamalardan hangisi tercih edilmelidir?
A) Hızlı dondurma - Hızlı çözdürme

B) Hızlı dondurma - Yavaş çözdürme

C) Yavaş dondurma - Hızlı çözdürme

D) Yavaş dondurma - Yavaş çözdürme
29. Hipoglisemi, ketonemi ve ketonuri hangi hastalığın tipik bulgularıdır?
A) Ketozis

B) Karaciğer yağlanması

C) Gebelik toksemisi

D) Postparturient hemoglobulinüri
30. Polidipsi, poliüri, polifalji, kaşeksi, katarakt hangi hastalığın bulgularıdır?
A) Süt humması B) Şeker hastalığı

C) Hipokalsemi D) Ketozis
31. At gaitası gibi dışkılama hangi hastalığın bulgusudur?
A) Karaciğer yağlanması

B) Ketozis

C) Raşitizm

D) Verim hastalıkları
32. Gentagenler nedir?
A) Gonadotropik hormondur.

B) Gebeliğe has bir hastalıktır.

C) Progesteron etkili bir maddedir.

D) Progesteron salınımını uyaran hipofiz hormonudur.
33. Koyunlarda erken anöstrus döneminde ovar-yum aktivitesi uyarıldığında aşağıdaki uygula-malardan hangisi ile ardışık östruslar görül-meye devam eder?
A) GnRH B) Işık

C) PGF2 α D) Melatonin
34. Aşağıda sıralanan aminoasitlerden hangisi eksojen aminoasit değildir?
A) Prolin B) Lysin

C) Methionin D) Leucin
35. Aşağıdaki vitaminlerden hangisi yağda çözünür?
A) Folik asit B) Pantotenik asit

C) A vitamini D) Vitamin C
36. İnek sütünde ortalama özgüI ağırlık değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.000 - 1.010 B) 1.015 - 1.018

C) 1.020 - 1025 D) 1.028 - 1034
37. 1 litre inek sütündeki ortalama protein ve yağ miktarları aşağıdakilerden hangisidir?
A) 36 gr protein, 35 gr yağ

B) 20 gr protein, 35 gr yağ

C) 36 gr protein, 25 gr yağ

D) 2 gr protein, 5 gr yağ
38. Kaşar peyniri yapımında termentasyonun tamamlandığını anlamak için yapılan prova işleminde suyun sıcaklığı ne olmalıdır?
A) 30°C B) 45°C C) 60°C D) 72°C
39. Kremaya yüksek pastörizasyon işlemi uygulan-masının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kremada yağ oranının yüksek olması

B) Kremada tuz oranının yüksek olması

C) Kremanın asitliğinin yüksek olması

D) Kremadaki su oranının yüksek olması
40. Koyun ve keçilerde mastitis, konjuktivitis, artritisle karakterize enfeksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bulaşıcı agalaksiya

B) Ciğer ağrısı

C) Infeksiyoz sinovitis

D) CRD
41. Sığırda çiçek lezyonları en çok hangi organda şekillenir?
A) Meme B) Dil C) Kuyruk D) Kulak
42. Bulaşıcı dermatitis lezyonları nerede oluşmaz?
A) Ağız B) Dudak

C) Parmak arası D) Göz
43. Mikoplazma enfeksiyonlarında aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?
A) Danofloksasin

B) Seftiofur

C) Linkomisin+spektinomisin

D) Tilosin
44. Operasyonlarda profilaktik amaçlı olarak aşağı-daki antibiyotiklerden hangisi kullanılmaz?
A) Gentamisin B) Ampisilin

C) Eritromisin D) Enrofloksasin

45. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Refluks, özefagitis tedavisinde metaklopropamid ve antiasit ilaçlar kullanılır.

B) Pankreatin, sindirim kolaylaştırıcı bir enzim bileşiğidir.

C) Difenhidramin ve difenhidrinat antiemetik olarak kullanılmaz.

D) Ranitidin, fomatidin ve omeprazol asit salgısını inhibe ederler.
46. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Alkalozda hipokalemi, asidozda hiperkalemi gözlenir.

B) İshale bağlı asidozda hipokalemi gözlenmez.

C) İzotonik dehidratasyonda fizyolojik tuzlu su, hipernatremik dehidratasyonda %5’lik deksroz kullanılmalıdır.

D) Furosemid ve tiazidler böbret tubullerinden Na ve Cl emilimini azaltarak etkili olurlar.
47. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Açlık, şok ve şeker hastalığı asidoza, hipokloremi ve hipokalemi ile seyreden hastalıklar alkaloza neden olur.

B) Solunum asidozunda merkezi sinir sistemi depresyonu, solunum alkalozunda ise merkezi sinir sistemi uyarısı vardır.

C) Karaciğer yetmezliği olan asidozlu hastaya NaHCO3 verilmez.

D) Metabolik alkalozda iyonize kalsiyum oranı düşer, tetani ve kas tonusunda artış gözlenir.
48. Aşağıdakilerden hangisi glukokortikoidlerin endikasyon alanlarından değildir?
A) Yara tedavisi

B) Endotoksemik şok

C) Doku reddinin engellenmesi

D) Topallık
49. Aşağıdaki antikoksidiyal ilaçlardan hangisi oral yolla uygulandığında çok az emildiği için tüm ömrü boyunca etlik piliçlerde kalıntı bırakmadan kullanılabilir?
A) Sulfonamidler B) Aminoglikozidler

C) Kinolonlar D) Primidinler

50. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Narkotik antagonistlerin opioid/opiyat almayanlarda etkisi yoktur.

B) Opioitlerin spesifik antidotu naloksandır.

C) Butarfanolun doğum hâlindeki etkileri, meperidine benzer.

D) Monoaminoksidaz inhibitörleri, meperidinin santral etkilerini inhibe eder.

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

1. A

2. D

3. B

4. A

5. D

6. C

7. B

8. C

9. A

10. A

11. B

12. D

13. C

14. A

15. D

16. B

17. D

18. B

19. C

20. A

21. D

22. C

23. C

24. B

25. D

26. A

27. D

28. B

29. A

30. B

31. B

32. C

33. D

34. A

35. C

36. D

37. A

38. D

39. B

40. A

41. C

42. D

43. B

44. A

45. C

46. B

47. C

48. A

49. C

50. D



Yüklə 106,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə