Ek müDÜRLÜĞÜNEYüklə 488,5 Kb.
səhifə1/3
tarix27.06.2017
ölçüsü488,5 Kb.
  1   2   3
EK:1

.................................... MÜDÜRLÜĞÜNE

Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği hükümlerine göre, Fidan Üretici Belgesi/Tohum Üretici Belgesi/Tohum İşleyici/Tohum Bayi Belgesi almak istiyorum. Yönetmelikte istenilen belgeler ektedir.

Gereğini arz ederim.


Adı, Soyadı ve İmza

ADRES:

.............................................

.............................................
EKLER:

A) Fidan Üretici Belgesi almak için gerekli belgeler

1- Vergi kaydı levhası.

2- Ticaret sicil kaydı.

3- Elli dekar ve üzeri araziye sahip işletmeler için, orman mühendisi ünvanlı en az bir meslek mensubu hizmet akdi ile meslek mensubu çalıştırdığına dair sigorta bildirimi.

4- Elli dekarın altındaki araziye sahip işletmeler için serbest ormancılık bürosu ile yapılan danışmanlık hizmet sözleşmesi.

5- Meslek mensuplarının, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre Orman Mühendisleri Odasınca verilmiş vizeli ruhsat belgesi.

6- Fidan üretimi yapılacak arazinin geçerli sahiplilik belgesi veya en az beş yıllık kiralandığına dair kira sözleşmesi.

B) Tohum Üretici Belgesi almak için gerekli belgeler

1- Vergi kaydı levhası.

2-Ticaret sicil kaydı.

3-Tohum üretilen bitki grubuna ait gerekli teknik bilgiler, faturalar veya üretime ait izin belgeleri.

4- En az orman mühendisi ünvanlı bir meslek mensubunu hizmet akdi ile çalıştırdığına dair sigorta bildirimi belgesi ve/veya serbest ormancılık bürosundan danışmanlık hizmeti aldığına ilişkin sözleşme

5- Meslek mensuplarının, 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna göre Orman Mühendisleri Odasınca verilmiş vizeli ruhsat belgesi.

6- Tohum işleme tesisi veya tohum işleyicisi ile hizmet alım sözleşmesi.

7- Yıllık kapasite raporu.C) Tohum İşleyici Belgesi almak için gerekli belgeler

1- Tohum işleme ve işletme kapasitesine uygun tesis planı, mülkiyet belgesi veya kira sözleşmesi.

2- Tohum eleme ekipmanları faturası, demirbaş kaydı veya kira sözleşmesi.

3- Hassas terazi faturası, demirbaş kaydı veya kira sözleşmesi.

4- Çimlendirme kabı ve dolabı fatura, demirbaş kaydı veya kira sözleşmesi.

5- Tohum saklama kabı fatura, demirbaş kaydı veya kira sözleşmesi.

6- Sebest ormancılık bürosunca düzenlenmiş yıllık kapasite raporu.

D) Tohum bayi belgesi almak için gerekli belgeler

1- Vergi kaydı levhası.

2- Ticaret sicil kaydı.

3- Meslek mensubu çalıştırdığına dair hizmet akdi sözleşmesi ile sigorta bildirim belgesi

veya sahibinin meslek mensubu olduğuna dair belge.

4- Bayilik yapılacak yerin ve deponun açık adresi.
EK:2
TAAHHÜTNAME
Kayıt Altına Alınan Orman Ağaç, Ağaççık ve Florası Fidan ve Tohum Üreticilerinin Uymaya Mecbur Olduğu Hususlar
1) İşletmemde üretilen/ticareti yapılan orman bitki türlerinde, işletme şeklinde yapılan değişiklikleri ve konuyla ilgili diğer değişiklikleri benden talep edilmeksizin ilgili müdürlüğe bildireceğimi,

2) Orman bitki pasaportuna sahip olması gereken orman bitkisi ve bitkisel ürün sevkini bir orman bitki pasaportu eşliğinde yapacağımı,


3) Orman bitki pasaportu ile taşıma zorunluluğu olan orman bitkisi ve bitkisel ürünler için üretim, depolama, alım-satım bilgilerinin kayıtlarını tutarak bu kayıtları en az 5 yıl süreyle saklayacağımı,
4) Satın aldığım orman bitkilerine ait orman bitki pasaportunu en az bir yıl süreyle saklayacağımı,
5) İşletme alanının inşaat planının tüm bölümler dahil olmak üzere en son haliyle herhangi bir denetlemeye hazır olacak şekilde bulunduracağımı,
6) Zararlı organizmaların görülmesi durumunda ilgili müdürlüğü derhal bilgilendireceğimi,

7) İlgili müdürlükle irtibatı sağlayacak 5531 sayılı Kanuna göre yetkilendirilmiş meslek mensubunu bildireceğimi,

8) İlgili müdürlük tarafından denetim yapmak veya numune almak üzere görevlendirilmiş olan görevlilerin belirtilen amaçlar doğrultusunda işletmenin tüm bölümlerine girmesine izin vereceğimi,
9) İlgili müdürlük tarafından görevlendirilmiş olan kişilerin orman bitkisi pasaportuna tabii orman bitki, tohum ve diğer maddeler hakkındaki belgeleri ve dökümanları incelemesine izin vereceğimi,
10) Tespit edilen zararlı organizmalara karşı ilgili müdürlükçe öngörülen yöntemlere göre mücadele yapmayı, buna rağmen zararlı organizmalarla bulaşık çıkan orman bitki, tohum ve diğer maddeleri herhangi bir bedel talep etmeksizin imha edeceğimi,
Kabul ve taahhüt ederim. …./…/…….
Adı Soyadı

İmza


EK:3

T.C
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

………….…. KAYIT SERTİFİKASIKayıt Numarası
Kayıt Tarihi
Orman Bitkisi Fidan üreticisi/Tohum üreticisi/Tohum işleyicisi/Tohum bayisinin

Adı, Soyadı, Ünvanı
Adresi
İşletmenin Türü
İşletmenin Faaliyet Alanı
Veriliş Nedeni
Son Geçerlilik Tarihi
 

Orman Bitkisi Tohumlukları Piyasasında Yetkilendirme, Denetleme ve Orman Bitki Pasaportu Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan incelemeler sonucunda, uymaya mecbur olduğu hususları kabul ve taahhüt eden ve yukarıda bilgileri yer alan üreticinin kayıt altına alınması uygun görülerek işbu belge düzenlenmiştir. …/.../…

 

İLGİLİ MÜDÜREK:4

YILLIK DENETİM FORMU

Üreticinin

Adı:
Soyadı:

 

Adresi:

 

Tel:

 

Faks:

 

E-Posta:

 

Yetki Aldığı faaliyet Alanı:

 

Denetlemeye Konu Olan İşletmenin Niteliği

Kendi hesabına faaliyet yürütüyor
Başka firmalar adına çalışıyor

 

Sadece üretiyor

 

Sadece depoluyor

 

Sadece ticaretini yapıyor

 

Diğerleri

 

Faaliyet

Evet

Hayır

Açıklama

Ağaç fidanı

 

 

 

Ağaççık fidanı

 

 

 

Odunsu flora fidanı


Otsu flora fidanı


Soğansı bitkiler

 

 

 

Soğanlı Bitkiler

 

 

 

Tohum

 

 

 

Diğer

 

 

 

Orman Bitkisi Tohumluk kontrolörü

Evet

Hayır

Açıklama

Üretimle ilgili tutulan tüm kayıtları inceledi mi?

 

 

 

İşletme yöneticisinin ilgili yasa ve yönetmelikler konusunda yeterliliği var mı?

 

 

 

İşletmenin fiziki ve coğrafi konumunda değişiklik var mı?

 

 

 

İşletmenin tüm birimleri görüldü mü?

 

 

 

İşletme kayıtları kontrol edildi mi? (üretilen, satılan, alınan ve benzeri)

 

 

 

Stok tespiti ve sayımları yapıldı mı?

 

 

 

İşletmedeki, periyodik ilaçlama ve benzeri orman bitki sağlığı önlemleri yapılıyor mu?

 

 

 

Hastalık ve zararlıların bulaşmalarını engelleyecek önlemler alınmış mı? (kimyasal, mekanik ve benzeri yöntemler)

 

 

 

Yukarıda yürütülen faaliyetlere sorumlu personel eşlik etti mi?

 

 

 

Yapılan kontrol için bir tutanak düzenledi mi?

 

 

 

Bu tutanağı sorumlu personele imzalatarak bir nüshasını teslim etti mi?

 

 

 

Denetleme Sonucunda

Evet

Hayır

Açıklama

Kontrolde tespit edilen eksiklik veya uygunsuzluklar bulunması durumunda sorumlu personel uyarıldı mı?

 

 

 

Öngörülen yaptırım ve cezalar konusunda işletme bilgilendirildi mi?

 

 

 

Yapıldıysa analiz sonuçları işletmeye teslim edildi mi?

 

 

 

Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Evet

Hayır

Açıklama

Denetim sırasında Orman Bitkisi Tohumluk Kontrolörünün “acil önlem alınması konusunda” gözlemi oldu mu?

 

 

 

Orman Bitki Sağlığı Açısından Alınacak Önlemler

Evet

Hayır

Açıklama

Fenni temizlik yapılmalı

 

 

 

İmha edilmeli

 

 

 

Üretimin yasaklanması

 

 

 

Münavebe

 

 

 

Dağıtımı yapılan ürünlerin takibi

 

 

 

Orman Bitki Pasaportu basımının durdurulması

 

 

 

Ürettiği Orman Bitki Miktarı:

Orman Bitki Grubu

Bitki Adı

Açıklama

Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

İthal Ettiği Orman Bitki Miktarı:

Orman Bitki Grubu

Bitki Adı

Açıklama

Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

Satın Aldığı Orman Bitki Miktarı:

Orman Bitki Grup

Bitki Adı

Açıklama

Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

Sattığı Orman Bitki Miktarı:

Orman Bitki Grup

Bitki Adı

Açıklama

Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

Depoladığı Orman Bitki Miktarı:

Orman Bitki Grup

Bitki Adı

Açıklama

Miktarı

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER

Evet

Hayır

Açıklama

Orman Bitki kayıtları ile ilgili dokümanlar saklanıyor mu?

 

 

 

Yetkilendirildiği faaliyet alanında çalışıyor mu?

 

 

 

Bununla ilgili kayıtlar tutulmuş mu?

 

 

 

Yetkili Kuruluşun Sorumlusunun:

Adı

 

Soyadı

 

İmza
Denetlemeyi Yapan İlgili Müdürlüğün Yetkilendirdiği Denetim Elemanları

Denetim elemanı 1:

 

Adı

 

Soyadı

 

İmza
Denetim elemanı 2:

 

Adı

 

Soyadı
İmza

EK 5


ORMAN AĞAÇ, AĞAÇÇIK VE FLORASI TOHUMLUKLARINA AİT LİSTE

S.N.

Latince Adı

Türkçe Adı

1

Abelia spp

Abelya türleri

2

Abies spp.

Göknar türleri

3

Acacia spp.

Akasya türleri

4

Acanthus spp.

Ayıpençesi türleri

5

Acer spp.

Akçaağaç türleri

6

Aesculus spp.

At kestanesi türleri

7

Agave spp.

Sabır otu türleri

8

Ailanthus spp.

Kokarağaç türleri

9

Albizzia julibrissima

Gülibrişim

10

Alnus spp.

Kızılağaç türleri

11

Amelanchier canadensis

Taş armudu

12

Amorpha fruticosa

Yalancı çivit

13

Amphelopsis spp

Sarmaşık türleri

14

Amygdalus orientalis

Keçi payamı

15

Anemone spp.

Dağ lalesi türleri

16

Anthemis spp.

Papatya türleri

17

Arbutus spp.

Sandal, Kocayemiş türleri

18

Arceuthos drupacea

Andız

19

Arctotis x hybrida

Arctotis

20

Aristolochia spp.

Lohusa çiçeği türleri

21

Armeria spp.

Armeria türleri

22

Aronia arbutifolia

Aronia

23

Artemisia absinthium

Pelinotu

24

Asparagus spp.

Kuşkonmaz türleri

25

Bauhinia variegata

Orkide ağacı

26

Berberis spp.

Kadın tuzluğu, karamuk türleri

27

Betula spp.

Huş türleri

28

Bignonia spp.

Acem borusu türleri

29

Brachychiton populneum

Japon Kavağı

30

Broussonetia papyrifera

Kâğıt dutu

31

Buxus spp.

Şimşir türleri

32

Carpinus spp

Gürgen türleri

33

Castanea spp.

Kestane türleri

34

Caesalpinia poinciana

Bodur akasya

35

Calligonum polygonoides

Ebu Cehil çalısı

36

Calluna vulgaris

Süpürge çalısı

37

Capparis spp.

Kapari türleri

38

Caragana arborescens

Bezelye çalısı

39

Carya ilinoinensis

Pikan cevizi

40

Casuarina spp.

Demir ağacı türleri

41

Catalpa spp.

Katalpa türleri

42

Cedrus spp.

Sedir türleri

43

Celtis spp

Çitlenbik türleri

44

Cepholataxus harringtonia

Yalancı porsuk

45

Cerastium spp.

Fare kulağı türleri

46

Cercidiphyllum japonicum

Katsura ağacı

47

Ceratonia siliqua

Keçiboynuzu

48

Cercis spp

Erguvan türleri

49

Chamaecyparis lawsoniana ssp.

Yalancı servi türleri

50

Chaenomeles japonica (Cydonia japonica)

Japon ayvası

51

Cistus spp.

Laden türleri

52

Citrus aurantium

Turunç

53

Citrus fortunella"Margarita"

Kumkuat

54

Clematis spp.

Yaban asması türleri

55

Clerodendron spp.

Kısmet ağacı

56

Colutea arborescens

Patlangaç

57

Cornus spp.

Kızılcık türleri

58

Cortaderia selloana

Saz (Pompas)

59

Cortex cinnamoni

Tarçın ağacı

60

Corylus colurna

Fındık(Türk)

61

Corylus maxima"purpurea"

Fındık(Kırmızı)

62

Cotinus coggygria (Rhus cotinus)

Boyacı Sumağı

63

Cotoneaster spp.

Dağmuşmulası türleri

64

Crataegus spp

Alıç türleri

65

Cryptomeria japonica

Kriptomerya (Japon)

66

Cupressocyparis leylandii ssp.

Melez Servi (Leylandi) türleri

67

Cupressus spp

Servi türleri

68

Daphne spp.

Yabani defne, Dulaptalotu Kurtbağı, Sırımagu, Sırımbağı türleri

69

Dianthus spp.

Karanfil türleri

70

Elaeagnus angustifolia

İğde

71

Erica spp

Funda türleri

72

Eriolobus triobatus

Geyik elması(At elması)

73

Eucalyptus spp.

Okaliptus türleri

74

Euonymus spp.

Taflan türleri

75

Euphorbia spp.

Sütleğen türleri

76

Ficus spp.

İncir türleri (yabani)

77

Forsythia spp

Altınçanağı türleri

78

Fagus spp.

Kayın türleri

79

Fraxinus spp.

Dişbudak türleri

80

Fragaria vesca

Yabani çilek

81

Gleditsia triacanthos ssp.

Gladiçya türleri

82

Geranium spp.

Turnagagası türleri

83

Ginkgo biloba

Mabet ağacı

84

Haloxylon spp.

Saksual çalısı türleri (Sazak)

85

Hedera spp.

Orman sarmaşığı türleri

86

Helleborus spp

Dana kıran türleri

87

Hemerocallis fulva

Gün güzeli

88

Hibiscus spp.

Ağaç hatmi türleri

89

Hippophae rhamnoides

Yalancı iğde

90

Hyacinthus orientalis

Sümbül

91

Iberis spp.

Yeni dünya çiçeği türleri

92

Ilex aquifolium

Çobanpüskülü

93

Iris spp.

Süsen türleri

94

Juglans nigra

Ceviz (Kara)

95

Juglans regia

Ceviz(Anadolu)

96

Juniperus spp.

Ardıç türleri

97

Kniphofia uvaria

Yılan yastığı

98

Koelreuteria paniculata

Güvey kandili

99

Lamium spp.

Ballıbaba türleri

100

Larix spp.

Melez türleri

101

Laurus nobilis

Defne (Akdeniz defnesi)

102

Lavandula spp

Lavanta türleri

103

Libocedrus decurrens ssp.

Su sediri türleri

104

Ligustrum spp.

Kurtbağrı türleri

105

Liquidambar spp.

Sığla türleri

106

Lonicera spp.

Hanımeli türleri

107

Lotus spp.

Gazel boynuzu türleri

108

Lupinus spp.

Termiye, Domuz baklası türleri

109

Malus spp.

Elma türleri (Yabani)

110

Mahonia spp.

Sarıboya(Mahonya) çalısı türleri

111

Melia azedarach

Tesbihağacı

112

Melianthus major

Bal çalısı

113

Mespilus germanica

Muşmula

114

Morus spp.

Dut türleri (Yabani)

115

Myrtus spp.

Mersin türleri

116

Nerium spp.

Zakkum türleri

117

Olea oleaster

Zeytin (Yabani, delice)

118

Origanum spp.

Mercanköşk türleri

119

Osmanthus decorus

Osmantus

120

Ostrya spp.

Kayacık türleri

121

Parkinsonia spp.

Sülün akasyası türleri

122

Pelargonium graveolens

Itır

123

Paliurus aculatus

Karaçalı

124

Picea spp.

Ladin türleri

125

Phillyrea spp

Akçakesme türleri

126

Phlox spp.

Phloks türleri

127

Phoenix canariensis

Feniks

128

Phoenix theophrastii

Datça hurması

129

Phoenix theophrastii ssp. Gölköy

Hurma(Gölköy)

130

Pinus spp.

Çam türleri

131

Pistacia khinjuk

Bıttım

132

Pistacia lentiscus

Sakızağacı

133

Pistacia terebinthus

Menengiç

134

Pistacia vera

Antep fıstığı (Yabani)

135

Pittosporum tobira

Yapışkan meyveli

136

Platanus spp.

Çınar türleri

137

Populus spp.

Kavak türleri

138

Prunus spp.

Badem, erik, karayemiş, kayısı, kiraz, mahlep (Yabani)

139

Pseudotsuga menziesii

Duglas göknarı

140

Pterocarya fraxinifolia

Kanatlı ceviz(Dişbudak yapraklı)

141

Pyracantha spp.

Ateşdikeni türleri

142

Pyrus spp.

Ahlat türleri

143

Quercus spp

Meşe türleri

144

Rhododendron spp.

Ormangülü türleri

145

Rhus spp.

Sumak türleri

146

Ribes spp.

Frenküzümü türleri

147

Robinia pseudoacacia

Yalancı akasya

148

Rosa spp.

Gül, Kuşburnu türleri

149

Rosmarinus officinalis

Kuşdili

150

Rubus spp.

Böğürtlen türleri

151

Salix spp.

Söğüt türleri

152

Salvia spp.

Adaçayı türleri

153

Sambucus nigra

Mürver

154

Sanseveria spp.

Paşa kılıcı türleri

155

Santolina spp.

Lavantin türleri

156

Sequoia sempervirens

Sekoya

157

Sequoiadendron giganteum

Mamut ağacı

158

Sorbus spp.

Üvez türleri

159

Solanum nigrum

İt üzümü

160

Sophora japonica

Sofora

161

Styrax japonica

Karagünlük

162

Symphoricarpos spp.

İnci türleri

163

Syringa spp.

Leylak türleri

164

Tamarix spp

Ilgın türleri

165

Taxodium distichum

Bataklık servisi

166

Taxus spp.

Porsuk türleri

167

Tecomaria capensis

Acemborusu (Bodur)

168

Teucrium fruticans

Yer meşesi

169

Thuja spp.

Mazı türleri

170

Tilia spp

Ihlamur türleri

171

Tsuga spp.

Tsuga türleri

172

Ulmus spp.

Karaağaç türleri

173

Vaccinium spp.

Ayı üzümü türleri

174

Veronica spp

Yavşanotu türleri

175

Viola spp.

Menekşe türleri

176

Ziziphus jujuba

Hünnap

177

Washingtonia spp

Palmiye türleri

178

Weigela spp.

Gelin tacı türleri

179

Wisteria floribunda

Mor salkım

Kataloq: upload -> dosyalar
upload -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
upload -> UŞaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
upload -> Uşağın fərdi psixoloji hazırlığı 20 azn ağız boşluğunun kompleks peşəkar gigiyenası 80 azn
upload -> Мisvak вя онун XXI ясрдя истифадяси
upload -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
dosyalar -> Havayolu açikliğinin sağlanmasi anatomđ
dosyalar -> Muhammet tekin bulaşici hastaliklar çevre ve çalişan sağLIĞI Şube müDÜRÜ gsm: 05334524428
dosyalar -> Durum biLDİRİr tek hekim raporu iÇİn kiŞİye ait sağlik biLGİ formu tarih : / / rapor istek nedeni
dosyalar -> Prof. Dr. İ. Hamit hanci
dosyalar -> Kİmyasal silahlar/ajanlar

Yüklə 488,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə