##Fakültənin adı: Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlimYüklə 0,85 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix13.02.2017
ölçüsü0,85 Mb.
#8419
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


 
##book_id= 857//book_name= Daun sindromlu uşaqlarda nitq inkişafının xüsusiyyə
tl
ə
ri v
ə
 
korreksiyası //
  
##fk=125//ks=03//fn=857// sumalltest= 298 //  
##Fakültənin adı: Məktəbəqədər təhsil, Psixoloji xidmət və Korreksiyaedici təlim.  
##İxtisas: Korreksiyaedici təlim  
##Bölmə: Azərbaycan.  
##Qrup: № - 306, 307, 308.  
##Fənnin adı: Daun sindromlu uşaqlarda nitq inkişafının xüsusiyyətləri və korreksiyası  
##Müəllim: Əhmədova Reyhan Əyyub qızı  
##Kafedra müdiri: dos. Hüseynova N. T.  
##İşçi qrupu: m. Abasova Səlbi  
## ped. ü. f. d. Aslanova Səbinə  
##ps. ü. f. d. Məmmədova Minarə  
##num= 1// level= 1// sumtest=20 // name= Intellektual inkişafdan geri qalan uşaqlar 
kateqoriyası // 
 
1. 
İntellektual inkişafdan geri qalma nə
dir?  
A) MSS – nin qabarıq və davamlı pozulmasıdır. 
B) İdrak fəaliyyətinin qabarıq və və davamlı pozulmasıdır.  
C) Əqli və psixi inkişafın qabarıq və davamlı pozulmasıdır.  
D) MSS – nin bətndaxili , doğuş və doğuşdan sonra uşağın ilkin yaşam ilində üzvü zədə - lənməsi 
nəticəsində əqli və psixi inkişafsızlıqdır. 
E) Əqli və psixi inkişafın bətndaxili və sonralı mərhələdə pozulmasıdır.  
2. Defektologiyada idrak f
ə
aliyy
əti pozulmuş uşaqlar necə
 
adlandırılırlar
?  
A) Ağlı kəm uşaqlar. 
B) İntellektual inkişafı ləngiyən uşaqlar  
C) Ağıl zəifliyi.  
D) Əqli cəhətdən inkişaf etməyən  
E) Oliqofren, intelektual inkişafı ləngiyən, ağıl zəifliyi olan, əqli cəhətdən inkişaf etmiyən uşaqlar. 
3. 
Hansı uşaqları intellektual inkişafdan geri qalanlar kateqoriyasına aid edirlə
r?  


 
A) Əqli cəhətdən inkişafdan geri qalan və psixi inkişafı ləngiyənləri  
B) Oliqofren uşaqları  
C) Oliqofren, cinsi xromosom çatışmazlığı olanlar, imbesil, idiot və debil uşaqlar.  
D) İdiot , imbesil, və debil uşaqlar.  
E) Şizofreniyalı, demensiyalı, idiot və daun uşaqlar  
4. Oliqofrenopsixologiya n
əyi öyrə
nir?  
A) Olifren uşağın psixi inkişaf və nitq xüsusiyyətlərini öyrənir. 
B) Oliqofren uşaqların idrak fəaliyyətini, emosional –iradi sahəni, şəxsiyyət problemlərini  
öyrənir.  
C) Olifren uşağın psixi inkişaf xüsusiyyətlərini öyrənir.  
D) Oliqofren uşaqların psixikasını, onun inkişaf qanunauyğunluqlarını və mexanizmini öy - rənir. 
E) Olifren uşağın təfəkkür , diqqət, hafizə məsələlərini və təlim –tərbiyə xüsusiyyətlərini öyrənir.  
5. 
Oliqofrenopsixologiyanın ə
sas prinsipl
ə
rini sadala:  
A) Fərdi yanaşma, şüur və fəaliyyətin vəhdəti prinsipi 
B) Fərdi yanaşma, şüurlu mənimsəmə, yaşa uyğunluq prinsipi  
C) Oliqofrenopsixologiya pedaqogikanın prinsiplərinə istinad edir  
D) Determinizm, şüur və fəaliyyətin vəhdəti prinsipi, psixikanın fəaliyyətdə inkişafı prinsipi 
E) Fərdi yanaşma, psixikanın fəaliyyətdə inkişafı prinsipi  
6. ll blokun f
ə
aliyy
ətinin işi beyinin hansı hissə
l
ə
ri h
əyata keçirir
?  
1 - 
ə
mg
ə
k  
2 - 
alın qırışı
  
3 - gicgah  
4 - 
ə
ns
ə
  
5 - 
alın
  
6 - 
iki yarımkürə
nin ikisid
ə
  
A) 1, 2, 6 
B) 1, 3, 4 
C) 2, 4, 6  


 
D) 1, 3, 5  
E) 3, 4, 5  
7. 
”Oliqofrenlik” nə
dir?  
A) MSS – nin qabarıq və davamlı pozulmasıdır. 
B) İntellektual inkişafsızlığın qabarıq və və davamlı formasıdır.  
C) Əqli və psixi inkişafın qabarıq və davamlı pozulmasıdır.  
D) MSS – nin bətndaxili , doğuş və doğuşdan sonra uşağın ilkin yaşam ilində üzvü zədələnməsi 
nəticəsində əqli və psixi inkişafsızlığının bir formasıdır. 
E) Əqli inkişafın bətndaxili və sonralı mərhələdə pozulmasıdır.  
8. 
Ağır də
r
ə
c
əli oliqofren uşaqlar üçün xarakterikdir:
  
A) Əmək və müstəqil yaşamaq vərdişləri 
B) Normal ictimai münasibətlər yaratmaq və cəmiyyətə faydalı olmaq.  
C) Məktəbdə təhsil və tərbiyə almaq.  
D) Ailədə təlim - tərbiyə almaq.  
E) Özünəxidmət və sanitar –gigiyenik vərdişlərin yerinə yetirilməsində ətrafdakıların daimi yardımı 
9. 
İntellektual inkişafdan geri qalan uşaqların psixoloji inkişafı hansı metodlarla öyrə
 
-  
nilir?  
A) Müşahidə, müayinə, test, anket, söhbət, uşaq fəaliyyətinin nəticələrinin təhlili, sosiometriya və 
riyazi metodlar.  
B) Müşahidə, müayinə, profilaktika.  
C) Xüsusi psixologiya pedaqogika və psixologiyanın tədqiqat metodlarından müştərək istifadə edir.  
D) Müayinə, müşahidə, test, eksperement.  
E) Ümumi psixoloji metodlardan istifadə edir.  
10. 
Ə
qli gerid
ə
 
qalan uşaqların tə
lim - t
ə
rbiy
ə
 prosesinin m
ə
rh
ə
l
ə
l
ə
rinin m
ə
qs
ə
dl
ə
ri 
il
ə
 
uyğunlaşdır:
  
l - T
ə
lim - t
ə
rbiy
ə
 prosesinin birinci m
ə
rh
ə
l
ə
si  
ll - T
ə
lim - t
ə
rbiy
ə
 prosesinin ikinci m
ə
rh
ə
l
ə
si  
lll - T
ə
lim - t
ə
rbiy
ə
 
prosesinin üçüncü mə
rh
ə
l
ə
si  


 
1 - sosial adaptasiya  
2 - 
şəxsi gigiyenanın və
 
özünə
 xidm
ə
t v
ərdişlərinin möhkə
ml
ə
nm
ə
si  
3 - t
ə
s
ərüfat işlərinin öyrə
nilm
ə
si  
4 - m
əişət oriyentasiyası
  
5 - idrak f
ə
aliyy
ə
tinin t
ə
hsil
ə
 
hazırlığı
  
6 - m
əişət işlərinin öyrə
dilm
ə
si  
7 - sanitar - gigiyenik v
ərdişlərinin formalaşması
  
A) l - 5, 6, 7; ll - 3, 4; lll - 1, 2 
B) l - 3, 5; ll - 1, 4, 7; lll - 2, 6  
C) l - 1, 3, 6; ll - 4, 5; lll - 2, 7  
D) l - 5, 7; ll - 2, 3, 6; lll - 1, 4 
E) l - 4, 5; ll - 1, 2, 6; lll - 3, 7  
11. 
Ə
qli c
ə
h
ə
td
ən geri qalan uşaqların tə
lim - t
ə
rbiy
ə
 
işinin mə
rh
ə
l
ə
l
əri arasındakı 
uyğun
 - 
luğu tapın:
  
I m
ə
rh
ə
l
ə
  
II m
ə
rh
ə
l
ə
  
III m
ə
rh
ə
l
ə
  
1 - 8 - 
16 yaşa qə
d
ə
r  
2 - 4 - 
8 yaşa qə
d
ə
r  
3 - 16 - 
18 yaşa qə
d
ə
r  
A) I - 2; II - 3; III - 1; 
B) I - 1; II - 3; III - 2;  
C) I - 3; II - 2; III - 1;  
D) I - 1; II - 2; III - 3;  
E) I - 2; II - 1; III - 3; 
12. Oliqofrenliyin 
ən yüngül sə
viyy
əsi hansıdır
?  
A) İdiotluq 
B) Debillik 


 
C) Daunluq  
D) Kritinizm  
E) İmbesilik  
13. Oliqofrenlik terminini kim t
əklif etmişdir

Alimin adını müə
yy
ə
n et:  
1 - Krepelen  
2 - K. Gundt  
3 - Z. Freyd  
4 - K. Xom  
5 - K. Zrom  
A) 
B) 3  
C) 5  
D) 
E) 2  
14. 
Oliqofrenopsixologiyanın obyektini müə
yy
ə
n edin:  
1 - 
canlılar
  
2 - bitkil
ə
r  
3 - 
oliqofren uşaqlar
  
4 - 
onurğalılar
  
5 - 
ə
. c. 
ş
. g. qalan insan  
6 - 
bioloji varlıqlar
  
A) 1, 2, 
B) 3, 5 
C) 2, 3  
D) 4, 5  
E) 5, 6  
15. Norm
ada psixi inkişafı
 
ardıcıllığın göstə
r :  
1 - qeyri - iradi psixi prosesl
ərin iradi olması
  


 
2 - iradi diqq
ə
t  
3 - 
fiziki inkişaf
  
4 - 
düşünülmüş qavrama
  
5 - m
ə
ntiqi hafiz
ə
  
6 - 
nitq pozulmaları
  
A) 1, 3, 5 , 6 
B) 1, 3, 4, 6  
C) 1, 3, 4, 5  
D) 1, 2, 4, 5 
E) 1, 2, 3, 6  
16. V. A. 
Lapşın və
 B. P. 
Puzanov pozulmalarının təsnifatında hansılar “anomal” 
uşağın kriteriyasına uyğundur
?  
1 - 
Sensor pozulmaları olan uşaqlar
  
2 - 
Daun sindromlu uşaqlar
  
3 - 
İntelektual pozulmaları olan uşaqlar
  
4 - 
Oliqofren uşaqlar
  
5 - 
Disharmonik inkişafı olan uşaqlar
  
A) 1, 4, 5 
B) 2, 4 , 5  
C) 1, 4, 5  
D) 2, 3, 5  
E) 1, 3, 5 
17. 
Uyğunluğu göstə
r:  
l - 
Sensor pozulmaları olan uşaqlar
  
ll - 
Ağır nitq pozulmaları olan uşaqlar
  
lll - Dayaq h
ə
r
ə
k
ət pozulmaları olan uşaqlar
  
1 - 
ümumi və
 
xüsusi hə
r
ə
k
ə
t sah
ə
l
ərinin pozğunluğu
  
2 - kar v
ə
 z
əif eşidən uşaqlar
  


 
3 - 
artikulyar motorikanın pozğunluğu olan uşaqlar
  
A) l - 2; ll - 1; lll - 3 
B) l - 1; ll - 3; lll - 2  
C) l - 3; ll - 1; lll - 2  
D) l - 2; ll - 3; lll - 1 
E) l - 3; ll - 2; lll - 1  
18. 
Kriteriyalara görə
 
uyğunluq gözlənilmişdir:
  
1 - sensor pozulmalar  
2 - 
fiziki inkişafın çatışmazlığı
  
3 - 
ilkin autizmli uşaqlar
  
4 - 
psixi inkişafın çatışmazlığı
  
5 - dayaq - h
ə
r
ə
k
ət aparatı pozulmuş uşaqlar
  
6 - motor pozulmalar  
7 - senso - motor pozulmalar  
A) 4, 5 
B) 2, 4 
C) 2, 5,  
D) 1, 5  
E) 3, 6  
19. 
İnsanlarda intellektual aktın fazalarını ardıcıllıqla göstə
r:  
1 - 
planın icrası
  
2 - 
şə
rait
ə
 b
ə
l
ə
dl
əşmə
  
3 - 
alınmış nə
tic
ə
nin m
ə
qs
ə
dl
ə
 
müqaisə
si  
4 - 
iş planın hazırlanması
  
A) 2, 4, 1, 3  
B) 1, 3, 4, 2  
C) 2, 3, 4, 1  
D) 3, 1, 2, 4  


 
E) 4, 3, 2, 1  
20. 
Hansı alimlə

ə
. c. g. 
qalan uşaqlarin idrak fə
aliyy
ətinin xüsusiyyə
tl
ə
rini 
öyrənmişlə
r?  
1 - C. Moreno  
2 - MPevzner  
3 - Lorents  
4 - 
İ
. Vlasova  
5 - 
Ç
. Darvin  
6 - B. M. Bexterev  
A) 2, 3 
B) 1, 3  
C) 4, 6  
D) 1, 5  
E) 2, 4 
##num= 2// level= 1// sumtest=19 // name= Əqli cəhətdən inkişafdan geri qalan 
uşaqlar // 
 
1. 
Intellektual inkişafdan geri qalma nə
dir?  
A) MSS – nin bətndaxili , doğuş və doğuşdan sonra uşağın ilkin yaşam ilində üzvü zədə - lənməsi 
nəticəsində əqli və psixi inkişafsızlıqdır.  
B) İdrak fəaliyyətinin qabarıq və və davamlı pozulmasıdır.  
C) Əqli və psixi inkişafın qabarıq və davamlı pozulmasıdır.  
D) MSS – nin qabarıq və davamlı pozulmasıdır.  
E) Əqli və psixi inkişafın bətndaxili və sonralı mərhələdə pozulmasıdır.  
2. Defektologiyada idrak f
ə
aliyy
əti pozulmuş uşaqlar necə
 
adlandırılırlar
?  
A) Ağıl zəifliyi. 
B) İntellektual inkişafı ləngiyən uşaqlar  
C) Daun sindromlu, intelektual inkişafı ləngiyən, ağıl zəifliyi olan, əqli cəhətdən inkişaf etmiyən 
uşaqlar. 
D) Əqli cəhətdən inkişaf etməyən  


 
E) Ağlı kəm uşaqlar.  
3. 
Hansı uşaqları intellektual inkişafdan geri qalanlar kateqoriyasına aid edirlə
r?  
A) Jizofreniyalı, demensiyalı, idiot və daun uşaqlar 
B) Oliqofren uşaqları  
C) Oliqofren, cinsi xromosom çatışmazlığı olanlar, imbesil, idiot və debil uşaqlar.  
D) İdiot , imbesil, və debil uşaqlar.  
E) Daun sindromlu əqli cəhətdən inkişafdan geri qalan və psizi inkişafı ləngiyən uşaqlar 
4. Oliqofrenopsixologiya n
əyi öyrə
nir?  
A) Olifren uşağın psixi inkişaf və nitq xüsusiyyətlərini öyrənir 
B) Oliqofren uşaqların idrak fəaliyyətini, emosional –iradi sahəni, şəxsiyyət problemlərini  
öyrənir.  
C) Olifren uşağın psixi inkişaf xüsusiyyətlərini öyrənir.  
D). Oliqofren uşaqların psixikasını, onun inkişaf qanunauyğunluqlarını və mexanizmini öy - rənir. 
E) Olifren uşağın təfəkkür , diqqət, hafizə məsələlərini və təlim –tərbiyə xüsusiyyətlərini öyrənir.  
5. 
Oliqofrenopsixologiyanın ə
sas prinsipl
ə
rini sadala:  
A) Fərdi yanaşma, psixikanın fəaliyyətdə inkişafı prinsipi 
B) Fərdi yanaşma, şüurlu mənimsəmə, yaşa uyğunluq prinsipi  
C) Oliqofrenopsixologiya pedaqogikanın prinsiplərinə istinad edir  
D) Fərdi yanaşma, şüur və fəaliyyətin vəhdəti prinsipi  
E) Determinizm, şüur və fəaliyyətin vəhdəti prinsipi, psixikanın fəaliyyətdə inkişafı prinsipi 
6. 
Oliqofrenliyin neçə
 s
ə
viyy
ə
si var ?  
A) 
1. 
B) 5.  
C) 3. 
D) 2.  
E) 4.  
7. M
ə
rk
əzi sinir sisteminin üzvü pozulması nə
tic
ə
sind
ə
 idrak f
ə
aliyy
ətinin pozulması 
hansı qüsurla birüzə
 verilir?  

10 
 
A) Eşitmə analizatorunun pozulması ilə. 
B) Ruhi xəstəliklə.  
C) Serebral ifliclə.  
D) Görmə analizatorunun pozulması ilə.  
E) Əqli geriliyin Daun sindromu ilə. 
8. 
Defektologiya hansı pedaqoji kateqoriyalara istinad edir
?  
1 - 
Ümumpedaqojii kateqoriyalara
  
2 - 
Defektologiya heç bir kate
qoriyaya istinad etmir.  
3 - 
Xüsusi pedaqogikanın tə
lim, t
ə
rbiy
ə
, kompensasiya v
ə
 korreksiya 
kateqoriyalarına istinad edir
  
4 - 
Anomal uşaqların tə
limi v
ə
 t
ə
rbiy
əsi kateqoriyalarına istinad edir
.  
5 - Ail
ə
 t
ə
rbiy
ə
si, sosial adaptasiya v
ə
 reabilitasiya kate
qoriyalarına istinad edir
.  
A) 
B) 4  
C) 
D) 2  
E) 5  
9. 
Defektologiyanın hansı müstə
qil sah
ə
l
ə
ri var?  
1 - Oliqofrenpedaqogika  
2 - 
Xüsusi pedaqogika
,  
3 - Loqopediya.  
4 - Tiflopedaqogika  
5 - 
Xüsusi psixologiya
  
6 - Surdopedaqogika  
7 - 
Davranış pozulmaları olanlar
,  
8 - Dayaq - h
ə
r
ə
k
ət aparatı pozulmuş uşaqlar
  
A) 1, 3, 4, 6  
B) 1, 3, 4, 7, 8  

11 
 
C) 2, 3, 4, 6, 8  
D) 1, 4, 6, 7, 8  
E) 1, 3, 5, 6, 8  
10. 
İntellektual inkişafı pozulmuş uşaqlar kateqoriyalarını seçin:
  
1 - 
Nitqi qüsurlu uşaqlar
.  
2 - Psixi 
inkişafı lə
ngiy
ən uşaqlar
.  
3 - 
Eşitmə
 
pozulmaları olan uşaqlar
.  
4 - Psixopatik v
ə
ziyy
ətli uşaqlar
.  
5 - 
Ə
qli c
ə
h
ə
td
ən gerı qalan uşaqlar
.  
6 - 
Serebral iflicli uşaqlar
.  
A) 4, 3, 2 
B) 3, 4, 1  
C) 1, 6, 3  
D) 6, 5, 2 
E) 1, 3, 4  
11. 
Cinsi xromosomların anomaliyalarını seçin:
  
1 - 
İmbesil
.  
2 - 
Davranışın psixipatik forması
.  
3 - Klaynfelter sindromu.  
4 - Daun sindromu  
5 - 
İdiot
.  
6 - 
Şevşevski –
Terner sindromu.  
A) 3, 5, 2. 
B) 1, 3, 2.  
C) 6, 5, 1.  
D) 2, 4, 5.  
E) 3, 6, 4. 
12. Daun sindromlu uşaqların “
k
orreksiya”sı
 
nədir
?  

12 
 
A) Uyğunlaşma. 
B) İslah. 
C) Bərpa etmək.  
D) Tərbiyə etmək.  
E) Yenidəntərbiyə.  
13. 
Anomal uşaq kateqoriyaları hansılardır
?  
1 - 
İntellektual inkişafı lə
ngiy
ə
nl
ə
r,  
2 - 
Uşaqlıqdan inkişafı pozulmuş uşaqlar
.  
3 - 
Kompleks pozulmaları olan uşaqlar
  
4 - 
Ağır nitq qüsurları olanlar
,  
5 - X
ə
st
ə
 v
ə
 
əlil uşaqlar
  
6 - Kor, kar, oliqofren, k
ə
k
ə
l
ə
y
ə
n, p
ə
lt
ə
k, imbesil  
7 - 
Sensor pozulmaları olanlar
,  
8 - 
Davranış pozulmaları olan uşaqlar
  
9 - 
İdiot


Yüklə 0,85 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə