İQTİsadiyyat iqtisadi məktəblər içərisində ilk dəfə olaraq öz təhlilini tədavül dairəsindən istehsal dairəsinə keçirən: a keynsçilik b marksizm c marjinalizm d merkantilizm e fiziokratlarYüklə 412,92 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/5
tarix28.04.2017
ölçüsü412,92 Kb.
#16075
  1   2   3   4   5

İQTİSADİYYAT   

 

1.  Iqtisadi məktəblər içərisində ilk dəfə olaraq öz təhlilini tədavül dairəsindən istehsal dairəsinə keçirən:    

 

a)  keynsçilik b)  marksizm 

c)  marjinalizm 

d)  merkantilizm 

e)  fiziokratlar 

 

 2.  Elmin metodu anlayışına aiddir:   

 

a)  dərketmə vasitələrinin optimal tətbiqi üsulları  

b)  predmetin quruluşu  

c)  faktiki materialların toplanması  

d)  alimin dünyagörüşü 

e)  nemətin bölgüsünün meyarları 

 

 

3.  Iqtisadi nəzəriyyənin müasir istiqamətlərinə hansılar daxil deyil?   

 

a)  neoklassik-sosioloji b)  keynsçilik 

c)  klassik  

d)  neoliberalizm 

e)  institusionalizm 

 

 4.  İlk dəfə “oykonomiya” termini hansı iqtisadcı alim tərəfindən irəli sürülmüşdür?  

 

a)  Platon b)  Aristotel 

c)  Katoni 

d)  Varrou 

e)  Ksenefont 

 

 5.  Merkantilizm təlimi məktəbinin əsas nümayəndəsi:  

 

 a)  A.Monkretyen 

b)  T.Maltus 

c)  İ.Sismondi 

d)  Mak-Kullox 

e)  A.Tyurqo 

 

 6.  İqtisadiyyat anlayışı əsasən elmi ədəbiyyatda hansı mənada daha vacib sayılir:  

 

 a)  istehsal,bölgü,mübadilə və istehlak münasibətlərinin məcmuusu mənasında 

b)  cemiyyətin iqtisadi bazisi mənasinda 

c)  təsərrüfat müəssisələrinin iqtisadiyyatı mənasında 


d)  rayonların,ölkələrin təsərrüfatının iqtisadiyyatı mənasında  

e)  dünya təsərrüftaının iqtisadiyyatı mənasında 

 

7.  İqtisadi nəzəriyyənin predmetini daha dolğun səciyyələndirən tərif:   

a)  insanların maddi və mənəvi tələbatlarının dinamikası haqqında elmdir 

b)  istehsal olunmuş nemətlərin istehsalı və bölgüsünün meyarları haqqında elmdir 

c)  natural sərvətlər haqqında elmdir d)  məhdud iqtisadi ehtiyatlar şəraitində insan cəmiyyətinin inkişafının ən ümumi 

qanunları haqqında elmdir 

e)  sərvət yaradan, istehsal sferasını öyrənən elmdir 

 

 

8.  Marksist yanaşmaya görə: qtisadi nəzəriyyənin predmeti hesab etmək olarmı?   

 

a)  millətin sərvəti b)  istehsal münasıbətləri və onların inkişaf qanunları 

c)  təsərrüfat subyektlərinin davranışı 

d)  ehtiyatların məhdudluğu 

e)  tələbatların sonsuzluğu 

 

 

9.  Təbiət və cəmiyyət qanunlarının vəhdəti nədədir:   

 

a)  insanların fəaliyyətindən asılı deyillər b)  insanların iqtisadi fəaliyyəti vasitəsilə təzahür edir 

c)  tarixən keçici xarakter daşıyır d)  obyektiv xarakter daşıyırlar 

e)  daimi xarakter daşıyır 

 

 

10. İqtisadi insan modeli kim tərəfindən irəli sürülmüşdür   

a)  A.Simit 

b)  D.Rikardo 

c)  C.S.Mill 

d)  C.Keyns 

e)  Mak-Kullox 

 

 11. A.Vaqner insan təbiətində nemətlərin çatışmaması hissini insanların iqtisadi fəaliyyətində nə 

ilə bağlayırdı?  

 

 

a)  fayda götürmək arzusu və cəzadan qorxmaq b)  şərəf hissi və ayıblıq 

c)  müəyyən fəaliyyət göstərmək səyi və onun nəticələrinin təhlükəsizliyi 

d)  vətəndaş borcu hissi 

e)  vicdan əzabından çəkinmək hissi 

 

 

12. Elmi iqtisadiyyatda “gəlirlər” haqqında ilk fikirləri kim söyləmişdir?    

a)  Ksenofont 

b)  Platon 

c)  Aristotel 

d)  Katoni 

e)  Varrou 

 

13. P.Samuelson iqtisad elminin görkəmli nümayəndələrindən üçünü fərqləndirmişdir:    a)  A.Smit, K.Marks, C.M.Keyns 

b)  A.Smit, D.Rikardo, K.Marks 

c)  K.Marks, C.M.Keyns, A.Marşal 

d)  C.M.Keyns, K.Marks, A.Marşal 

e)  C.Mill, D.Rikardo, A.Marşal 

 

 14. Tədqiqat obyektindən təsadüfi, keçici olanların sərf-nəzər edilməsi və tədqiqatın daimi, sabit, 

tipik olan, onun mahiyyətini əks etdirən hadisə və proseslər üzərində cəmləşdirilməsi-iqtisadi 

nəzəriyyənin hansı tədqiqat metodudur:  

 

a)  Induksiya b)  deduksiya 

c)  pozitiv təhlil d)  elmi abstraksiya 

e)  normativ təhlil 

 

 

15. İqtisadiyyatda metod nəyi ifadə edir?     

a)  qaydaların,göstərişlərin,normaların,prinsiplərin köməyi ilə məqsədə nail olmaq 

yollarını müəyyən edir 

b)  iqtisadi sistemin gizli strukurunu izləyir 

c)  iqtisadi kateqoriyaların daxili əlaqələrini göstərir 

d)  təsərrüfat fəaliyyətində texnikanın rolunu və əhəmiyyətini göstərir. 

e)  ümumi norma kimi çıxış edir 

 

 16. Aşağıda hansı metod düzgün verilməyib?  

 

 a)  elmi abstraksiya 

b)  təhlil və sintez 

c)  tarixi və məntiqi 

d)  induksiya və deduksiya e)  ümumi norma 

 

 17. İqtisadi nəzəriyyənin predmetinin öyrənilməsində daha geniş hansı metodlardan istifadə 

edilir?  

 

 

a)  analiz və sintez b)  elmi abstraksiya 

c)  təhlil 

d)  induksiya 

e)  deduksiya  

 

18. Hansı iqtisadçı alim metod və metodologiyanı yolçunun yolunu işıqlandıran fanar adlandırmışdır?    

 

a)  Bekon 

b)  Heqel 

c)  Fridmen 

d)  Mitçel 

e)  T.Veblen 

 

19. Mülkiyyət obyektlərinin ictimai mülkiyyətdən xüsusi mülkiyyətə keçməsi prosesi:    a)  milliləşdirmə 

b)  invertenlaşma c)  özəlləşdirmə 

d)  müsadirə 

e)  dövlətsizləşdirmə 

 

 20. Mülkiyyətin subyeklərinə aid deyil:  

 

 a)  dövlət 

b)  hüquqi və fiziki şəxslər c)  resurslar 

d)  iqtisadi subyektlər 

e)  istehlakçıların maraqları 

 

 21. Mülkiyyətin obyektlərinə aid deyil:  

 

a)  kollektivlər 

b)  istehsal vasitələri 

c)  istehlak predmetləri 

d)  düzgün cavab yoxdur 

e)  bütün cavablar doğrudur 

 

 

22. Mülkiyyətin əsas tipləri hesab edilir:   

 

a)  kooperativ və səhmdar cəmiyyətləri b)  əmək və qeyri-əmək cəmiyyətləri 

c)  dövlət və xüsusi 

d)  dövlət 

e)  xüsusi 

 

 23. “Mülkiyyətə Robinzonun bəsit nəzəri ilə bir predmet kimi deyil,insanlar arasında sosial 

münasibət kimi baxılmalıdır” ifadəsini kim irəli sürmüşdür?    

 

a)  Heqel 

b)  A.Smit 

c)  D.Rikardo 


d)  F.Kene 

e)  S.Simon 

 

 

24. Xüsusi mülkiyyətə qarşı ictimai mülkiyyəti “həqiqi,insani sosial” mülkiyyət kimi şərhi irəli sürən iqtisadçı alim:  

 

 a)  K.Marks 

b)  A.Marşal 

c)  K.Menger 

d)  F.Vizer 

e)  F.Hayek 

 

 25. Özəlləşdirmənin birinci proqramının həyata keçirilməsi neçənci ildən başlayır:  

 

a)  1996-cı ildən 

b)  1994-cü ildən 

c)  1995-ci ildən 

d)  1998-ci ildən 

e)  2000-ci ildən 

 

 

26. Mülkiyyət hüququ:   

a)  nemət üzərində müstəsna fiziki nəzarət hüququdur 

b)  nemətlərin istifadə olunmasında əldə olunan nəticələrə sahib olmaq hüququdur 

c)  nemətin kim və necə istifadə etməsi qərarını qəbul etmək hüququdur d)  bütün cavablar doğrudur 

e)  nemətin məhv edilməsi hüququ 

 

 

27. Azərbaycanda iri müəssisələrin özəlləşdirilməsi üçün zəruri şərt nədir:   

 

a)  onların əvvəlcədən səhmdar cəmiyyətə çevrilməsi 

b)  onların ixtisaslaşdığı fəaliyyət növünün müəyyənləşdirilməsi 

c)  onların dinamik inkişafının təmin edilməsi 

d)  həmin müəssisələrin fəaliyyətinin rentabelliyinin müəyyənləşdirilməsi 

e)  həmin müəssisələrdə invertarlaşmanın həyata keçirilməsi 

 

 

28. İstehsal ayrıca fərdin maraqlarında həyata keçirilərsə, bu:   

a)  kollektiv mülkiyyət və kollektiv mənimsəmədir 

b)  səhmdar mülkiyyətidir 

c)  xüsusi mülkiyyət və xüsusi mənimsəmədir 

d)  ictimai mülkiyyət və ictimai mənimsəmədir 

e)  kooperativ mülkiyyətidir 

 

 29. Kooperativ mülkiyyət nəyin hesabına yaranır:    

 


a)  dövlət əmlakının alınması 

b)  əməyin və vasitələrin birləşməsi 

c)  istehsal vasitələri 

d)  əmək alətləri 

e)  səhmlərin satılması 

 

 

30. “Torpaq islahatı haqqında” qanun neçənci ildə qəbul olunmuşdur?   

 

a)  1995-ci ildə 

b)  1993-cü ildə 

c)  1996-cı ildə 

d)  1992-ci ildə  

e)  1997-ci ildə  

 

 

31. 2001-ci ilin 1 fevralında respublika üzrə neçə min müəssisə özəlləşdirilmişdir?   

 

a)  23230 müəssisə 

b)  21311 müəssisə 

c)  19316 müəssisə 

d)  18334 müəssisə 

e)  17556 müəssisə 

 

 

32. Mülkiyyətin obyektinə aiddir:     

a)  əmlak,istehsal və istehlak vasitələri 

b)  kollektivlər 

c)  sosial qruplar 

d)  müxtəlif cəmiyyətlər 

e)  təşkilatlar 

 

33. Xüsusi mülkiyyət-aşağıdakılardan hansının üzərində vətəndaşların hüququnun möhkəmləndirilməsi formasıdır?  

 

 a)  hər hansı əmlaka yiyələnmək və tətbiq etmək 

b)  hər hansı əmlakdan istifadə etmək və onunla əlaqədar sərəncam vermək 

c)  hər hansı əmlakın istifadəsi və onunla əlaqədar sərəncam verilməsi 

d)  hər hansı əmlakla əlaqədar sahibolma, istifadə və sərəncam vermə 

e)  hamısı doğrudur 

 

 

34. Azərbaycanda özəlləşdirmənin başlıca məqsədləri hansılardır:   

 

a)  təsərrüfat subyektləri üçün xüsusi mülkiyyət və sərbəst rəqabət prinsipləri əsasında özü-özünü tənzimləyən bazar iqtisadiyyatı mühitinin yaradılması 

b)  xalq təsərrüfatı strukturunun bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq yenidən 

qurulması 

c)  milli iqtisadiyyata investisiyaların, o cümlədən xarici investisiyaların cəlb edilməsi d)  bütün cavablar doğrudur 

e)  bütün cavablar doğru deyil  

 

35. Qiymətli kağızların buraxılması və satılması yolu ilə formalaşan mülkiyyət:     

a)  səhmdar cəmiyyəti 

b)  order 

c)  kredit kartı 

d)  elektron pullar 

e)  çek 

 

 36. Mülkiyyətin subyektinə aiddir:    

 

a)  şəxslər,kollektivlər,sosial qruplar,dövlət və s. 

b)  əmlak 

c)  istehlak vasitələri 

d)  avadanlıq 

e)  xammal 

 

 

37. İntellektual mülkiyyətə aiddir:   

a)  ziyalıların elmi yaradıcılığı,ədəbiyyat,incəsənət,ixtiralar,layihələr və s. 

b)  maddi və qeyri-maddi dairələr 

c)  səhmlər yolu ilə təşkil olunmuş müəssisələr 

d)  xırda xidmət müəssisələri 

e)  bələdiyyə kommunal mənzil,xidmət məişət müəssisələri 

 

 38. Mülkiyyətə aid variantların hansı doğrudur?  

 

 a)  mülkiyyət mövcud iqtisadi sistemdə ən başlıca,ən dərin mahiyyətli kateqoriyadır 

b)  maddi istehsalın,xidmətin ilkin amilini təşkil edir,təkrar istehsalı şərtləndirir 

c)  istehsal,bölgü,mübadilə və istehlakın mahiyyətini müəyyən edir. 

d)  hamısı düzdür. 

e)  heç biri 

 

39. Iqtisadi sistеm nədir?   

a)  məhsuldar qüvvələrdir 

b)  iqtisadi münasibətlərdir 

c)  istеhsal imkanlarıdır d)  maddi və qеyri-maddi nеmət və xidmətlər istеhsalının və istеhlakının xüsusi 

əlaqəsidir 

e)  hamısı düzdür 

 

 

40. İqtisadi sistem aşağıdakı məsələləri həll edir:     

a)  nə, harada, kim üçün  b)  nə, necə, kimin üçün  

c)  nə vaxt, niyə, harada və kim  d)  işsizliyin və inflyasiyanın səbəsi nədən ibarətdir 

e)  niyə, harada, nə vaxt 

 

 

41. Rəqabətin, istehsalçiların həvəsləndirilməsi sisteminin motivlərinin olmadığı, istehsal vasitələri üzərində dövlət mülkiyyətinin olduğu iqtisadiyyat necə adlanır?  

 

 a)  ənənəvi iqtisadiyyat 

b)  qarışıq iqtisadiyyat c)  inzibati -amirlik iqtisadiyyatı 

d)  bazar iqtisadiyyatı 

e)  qərb inkişaf yolu 

 

 42. Ən yaxşı iqtisadi sistem insanlarn çox,ehtiyac duyduğu şeylərə,onların maksimum tələbatını 

ödəməyə qadir olan sistemdir” kimin fikridir?    

 

a)  C.Helbreyt 

b)  R Kouz 

c)  P.Qriqori 

d)  R.Styuart 

e)  A.Tyurqo 

 

 43. Hansı nəzəriyəyə görə iqtisadi sistemlərin inkişafı ictimai quruluşun hansı biri olursa 

olsun,onun əsasında iqtisadi münasibətlər durur və bu münasibətlər cəmiyyətin iqtisadi 

bazisını təşkil edir?  

 

 a)  marksist nəzəriyyə 

b)  marjinalizm 

c)  neoliberalizm 

d)  neoklassik nəzəriyyə 

e)  institusional nəzəriyyə 

 

 44. Hansı iqtisadi sistemdə təsərrüfatçılıq mövcuddur?  

 

 a)  bazar iqtisadi sistemi 

b)  qarışıq iqtisadi sistem c)  ənənəvi iqtisadi sistem 

d)  planlı iqtisadi sistem 

e)  keçid iqtisadi sistemləri 

 

45. İqtisadi sistemin fərqləndirici meyarları hesab etmək olar:   

 

a)  resurslar üzərində mülkiyyətin forması b)  koordinasiya mexanizminin növü 

c)  iqtisadi artımın tempi 

d)  işsizliyin səviyyəsi 

e)  A+B 

 

 46. Qarışıq iqtisadi sistemin xarakterik xüsusiyyətlərinə aid deyil:  

 

a)  xüsusi mülkiyyət b)  ictimai təsərrüfat sistemi 

c)  rəqabət münasibətinin yaradılması d)  dövlət planlarının yerinə yetirilməsi üçün müəssisələrin resurslarının 

mərkəzləşdirilmiş fondlaşdırılması 

e)  azad sahibkarlıq sisteminin onun əsasını təşkil etməsi 

 

 

47. Sosial yönümlü bazar modeli digərlərindən hansı əlamətinə (xüsusiyyətinə) görə fərqlənir?    

a)  xüsusi mülkiyyətin çox olmasına  

b)  sosial xərclərin qalıq xarakterində olmasına 

c)  güclü sosial siyasət sisteminə malik olmasına 

d)  ümumi milli məhsulda dövlət büdcəsinin xüsusi çəkisinin az olmasına 

e)  dövlət mülkiyyətinin payının çoxluğuna 

 

 48. Hansı iqtisadi sistemdə əmtəə pul münasibətlərinin xüsusi mülkiyyətin istehsal və 

istehlakçıların azad rəqabəti hökm sürür:  

 

 

a)  bazar iqtisadi sistemi b)  qarışıq iqtisadi sistem 

c)  planlı iqtisadi sistem 

d)  ənənəvi iqtisadi sistem 

e)  keçid iqtisadi sistemləri 

 

 

49. Əsas iqtisadi qərarlar dövlət orqanları tərəfindən mərkəzləşdirilmiş qaydada qəbul edilir bu hansı sistemdir?  

 

a)  planlı iqtisadi sistem  

b)  bazar iqtisadi sistem 

c)  qarışıq iqtisadi sistem 

d)  ənənəvi iqtisadi sistem 

e)  keçid iqtisadi sistem 

 

 

50. Bazar mexanizmi ilə iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzim edilməsi əsasında fəaliyyət göstərən iqtisadi sistemdir – bu hansı sistemdir?  

 

 a)  qarışıq iqtisadi sistem 

b)  bazar iqtisadi sistem 

c)  ənənəvi iqtisadi sistem 

d)  planlıq iqtisadi sistem 

e)  keçid iqtisadi sistem 

 

51. Aşağıdakılardan hansı iqtisadi sistemin məqsədlərinə aiddir:     

a)  tam məşğulluq 

b)  iqtisadi artım 


c)  iqtisadi azadlıq 

d)  iqtisadi səmərəlilik e)  bunların hamısı doğrudur 

 

 52. Bazar iqtisadi sisteminin xarakterik xüsusiyyətlərinə aid deyil:  

 

a)  istehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyət b)  azad sahibkarlıq və seçim prinsiplərinə əməl edilməsi 

c)  nə alınırsa, onu istehsal etmək prinsipinin hökm sürməsi d)  iqtisadiyyatın çox ukladlığı 

e)  hər bir təsərrüfat subyektinin maksimal mənfəət götürməyə can atması 

 

 

53. İnzibati-mərkəzləşdirilmiş sistemin xarakterik xüsusiyyətlərinə aid deyil:   

a)  istehsal vasitələri üzərində ictimai mülkiyyət 

b)  istehsalçının istehlakçı üzərində hökmranlığı 

c)  nemətlərin istehsalının ictimai tələbatdan geri qalması 

d)  istehlak predmetlərinin bölgüsünün mərkəzləşdirilməsi 

e)  istehlakçıların istehsalçılar üzərində suverenliyi 

 

 54. İqtisadi qaydaya daxildir:  

 

 a)  mülkiyyət hüququnun tənzim edən qaydalar 

b)  pul və valyuta qaydaları 

c)  rəqabət qaydaları,xarici,iqtisadi qaydalar 

d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

 

55. Sosial qaydalara aiddir:     

a)  bazar iqtisadiyyatı həm iqtisadı həm də sosial məqsədlərin həllinə xidmət etməlidir 

b)  bazar iqtisadiyyatı harada məhdudlaşırsa orada qeyri səmərəlilikdir. 

c)  inkişaf arzu olunmayan sosial nəticəyə gətirə bilər d)  hamısı düzdür 

e)  heç biri düz deyil. 

 

 

56. Bir iqtisadi sistemdən digər iqtisadi sistem prosesində olan iqtisadi sistem:     

a)  keçid iqtisadiyyatı 

b)  bazar iqtisadiyyatı 

c)  qarışıq iqtisadiyyat 

d)  planlı iqtisadiyyat 

e)  ənənəvi iqtisadiyyat 

 

 57. Klassik kapitalizm:  

 


a)  xüsusi resurslar üzərində xüsusi mülkiyyətin mövcudluğu 

b)  azad rəqabətin hökmüranlığı 

c)  işçi qüvvəsi də daxil olmaqla bazarın bütün iştirakçılarının şəxsən azad olmaları 

d)  heç biri e)  hamısı 

 

58. Mikroiqtisadiyyat – iqtisad elminin (iqtisadi nəzəriyyənin) tədqiqat obyektinə çevrilmək üçün hansı səviyyədə (çərçivədə) fəaliyyət göstərməlidir?  

 

 a)  ölkə  

(1) regional 

b)  milli  

c)  dünya d)  müəssisə və firma 

 

 59. Mikroiqtisadiyyat nəyi öyrənir?   

 

a)  təsərrüfat vahidi səviyyəsində iqtisadiyyatı 

b)  dövlət səviyyəsində təşkil olunan iqtisadiyyatı 

c)  kiçik həcmli iqtisadiyyatı 

d)  iri həcmli iqtisadiyyatı 

e)  yüksək göstəricisi olan iqtisadiyyatı 

 

 

60. Bazarın meydana gəlməsinin obyektiv səbəbi kimi ən düzgün cavab:    

a)  ictimai əmək bölgüsü b)  istehsalçının müstəqilliyi və sahibkarlığın azadlığı 

c)  mülkiyyət hüququnun verilməsi 

d)  resursların mübadiləsinin sərbəstiyi 

e)  ixtisaslaşma 

 

 

61. Mikroiqtisadi səviyyədə iqtisadi fəaliyyət mexanizmi bazar iqtisadi şəraitində hansı elmi texniki nailiyyətlə əsaslana bilər:  

 

a)  yeni texnoloji vasitələrdən istifadəsi 

b)  istehsalın təşkili 

c)  məhsul və xidmətləri istehsal etməklə tələbatı necə ödəmək 

d)  istehsalçının müstəqilliyi 

e)  resursların mübadiləsinin sərbəstliyi 

 

 

62. İqtisadi subyektlərdə və iqtisadi həyatda özlərini müxtəlif fərd və qruplar kimi ifadə edən subyektlər hansıdır  

 

a)  ev təsərrüfatı b)  firma 

c)  bank 

d)  dövlət  

e)  hamısı doğrudur 


 

 

63. Mikroiqtisadi nəzəriyyə neçənci əsrlərdə daha da formalaşmışdır?   

 

a)  XVII-XIX əsrlər 

b)  XVIII əsr 

c)  XVI əsr 

d)  XIV əsr 

e)  XV əsr 

 

64. Bütövlükdə mikroiqtisadiyyat iqtisad elminin (iqtisadi nəzəriyyənin) mühüm bölməsi kimi iqtisadi hadisə və prosesləri hansı səviyyədə öyrənir?  

 

a)  ölkə b)  müəssisə və firma  

c)  region 

d)  dünya 

e)  qrup ölkələri (birliklər) 

 

 

65. Mikroiqtisadiyyatın yaranmasının tarixi dövrü:    

a)  ictimai bölgü b)  kooperasiya 

c)  manufaktura 

d)  maşınlı iri sənaye 

e)  heç biri düz deyil 

 

 

66. Mikroiqtisadiyyatın predmeti:     

a)  tələbatın ödənilməsi prosesi b)  bazarda iqtisadi subyektlərin davranış qaydaları 

c)  istehsalın təşkili forması 

d)  istehsalın sahə və ərazi quruluşu 

e)  iqtisadi inkişafın xüsusiyyətləri 

 

 

67. Mikroiqtisadiyyatın predmetinə daxil olur:   

a)  iqtisadi fəaliyyət  

b)  iqtisadi subyektlər 

c)  iqtisadi nemətlər d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

 

68. Mikroiqtisadiyyatın ən mühüm cəhətləri hansılardır?     

a)  xərc və ya məsrəflər 

b)  qazanc 

c)  gəlirlər d)  hamısı 

e)  heç biri 

 

 

69. Mikroiqtisadi səviyyədə yeni iqtisadi modelin əldə olunmasında vacib şərt:     

a)  son hədd istiqaməti 

b)  funksional istiqamat 

c)  tarazlı istiqamət Yüklə 412,92 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin