Naručilac: Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“, Beograd, Heroja Milana Tepića 1Yüklə 0,74 Mb.
səhifə1/7
tarix18.12.2016
ölçüsü0,74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

KONKURSNA DOKUMENTACIJA


NARUČILAC:

Kliničko-bolnički centar

Dr Dragiša Mišović-Dedinje“,Beograd, Heroja Milana Tepića 1
JAVNA NABAVKA – Instrumentarij za ORL hirurgiju

(Lariks, rinoplastika)
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 08/13

Avgust 2013. godine
Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj: Redeni broj nabavke 08/13, zavodni broj Odluke 01-10233/1 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku zavodni broj 01-10233/2, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA
u otvorenom postupku za javnu nabavku - Instrumentarij za ORL hirurgiju (Lariks, rinoplastika)

JN br 08/13

Konkursna dokumentacija sadrži:

Poglavlje

Naziv poglavlja

Strana

I

Opšti podaci o javnoj nabavci

3

II

Podaci o predmetu javne nabavke

4

III

Vrsta, tehničke karakteristike, kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl.

5

IV


Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova

10


V

Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

14

VI

Obrazac ponude

22

VII

Model ugovora

29

VIII


Obrazac strukture cene sa uputstvom kako da se popuni

32


IX

Obrazac troškova pripreme ponude

37

X

Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi

38

XI


Obrazac izjave o poštovanju obaveza iz čl. 75. st. 2. Zakona

39


XII

Obrazac izjave o dovoljnom tehničkom kapacitetu

40I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI
1. Podaci o naručiocu

Naručilac: ..................................KBC „DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ – DEDINJE“

Adresa: …..................................Beograd, Heroja Milana Tepića 1.

Internet stranica:........................www.dragisamisovic.bg.ac.rs

Registarski broj: 01607044445

Matični broj: 07044445

Šifra delatnosti:85110

PIB: 1013690252. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.3. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 08/13 su dobraInstrumentarij za ORL hirurgiju (Lariks, rinoplastika).4. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.5. Kontakt:

Lice za kontakt: dr Ozren Ćebedžić

Adresa: Beograd, Heroja Milana Tepica br.1

E-mail: javnenabavkekbcdmisovic@gmail.com
II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE


1. Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 08/13 su dobra Instrumentarij za ORL hirurgiju (Lariks, rinoplastika).


2. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke – 33169000 Hirurški instrumenti
3. Partije

Javna nabavke nije obliklova po partijama

III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA (SPECIFIKACIJA)


BROJ

HIRURŠKI INSTRUMENTI ZA OPERACIJE NOSA, UVA , LARINGOMIKROSKOPIJE,LARINKSA,TRAHEOTOMIJE

dimenzije

količina (kom)

kataloški broj

broj strane u katalogu

Broj rešenja (dozvole) za stavljanje u promet ALIMS-a

Proizvođač

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

NASAL SPECULA HARTMANN/HALLE

NOSNI SPEKULUM /OTVARAČ NOSA/PO HARTMAN/HALLE

15.5 CM

10

2

NASAL SUCTION TUBES

ASPIRATOR ZA NOS

3,4 MM

6

3

NASAL SUCTION TUBES

ASPIRATOR ZA NOS

4,5 MM

6

4

NASAL DRESSING FORCEPS

FORCEPS ZA NOS ZA PAKOVANJE, TAMPONADU

16 CM

5

5

NASAL SCISSORS HEYMANN

MAKAZICE ZA NOS PO HEYMANN-U

17,5 CM

5

6

NASAL CUTTING FORCEPS HARTMANN

FORCEPS PO HARTMAN-U

5.0 MM

5

7

NASAL SEPTUM FORCEPS WEIL-BLAKESLEY

FORCEPS PO WEIL-BLAKESLEYU

4.2 MM

5

8

SKIN HOOKS GILLIES

KOŽNA KUKA PO GIILLIES-U

18,5 CM

5

9

ALAR NASAL HOOKS COTTLE-NEIVERT

NOSNA KUKA ZA ALARKE PO COTTLE-NEIVERTU

20,5 CM

5

10

SEPTUM RASPATORIES MASING

RASPATORIJUM ZA NOSNU PREGRADU PO MASING-U

21.5 CM

2

11

SUCTION RASPATORIES

RAPATORIJUM SA ASPIRACIONIM KANALOM

21.5 CM

5

12

NASAL RASPS FOMON

NOSNA RAŠPA PO FOMONU

21.5 CM

1

13

NASAL RASPS FOMON

NOSNA RAŠPA PO FOMONU

21 CM

1

14

NASAL FRACTURE ELEVATORS

PODIZAČ SLOMLJENIH NOSNIH KOSTIJU

17 CM

3

15

DELICATE SURGICAL SCISSORS

FINE MAKAZICE Z A NOS

10CM

5

16

DISECTING SCISSORS METZENBAUM

MAKAZE Z A NOS Z A PREPARIRANJE PO METZENBAUM -U

18 CM

5

17

SURGICAL AND DISSECTING SCISSORS RAGNELL

HIRURŠKE PREPARIRKE MAKAZE PO RAGNELL U

15 CM

5

18

DISSECTING SCISSORS METZENBAUM

MAKAZE PREPARIRKE PO METZNBAUMU-U

18 CM

5

19

DELICATE DISSECTING FORCEPS ADSON

FIN PREPARIRAJUĆI FORCEPS PO ADSONU

12 CM

10

20

DELICATE TISSUE FORCEPS SEMKEN

FINI FORCEPS PO SEMKINU

15 CM

5

21

DELICATE TISSUE FORCEPS GILLIES

FINI FORCEPS PO GILLIES-U

15 CM

10

22

DELICATE TISSUE FORCEPS GILLIES

FINI FORCEPS PO GILLIES-U

12 CM

10

23

DELICATE HAEMOSTATIC FORCEPS HARTMANN

FINI HEMOSTATSKI FORCEPS

10 CM

2

24

VASCULAR FORCEPS DE BAKEY

FORCEPS PO DE BAKEY-U

1,5 MM

2

25

VASCULAR FORCEPS DE BAKEY

FORCEPS PO DE BAKEY-U

2 MM

2

26

DISSECTING SCISSORS METZENBAUM

PREPARIRKE MAKAZE PO METZENBAUM-U

18 CM

2

27

DISSECTING SCISSORS METZENBAUM

PREPARIRKE MAKAZE PO METZENBAUM-U

18 CM

1

28

EAR SPECULA HARMANN

UŠNI LEVAK

5,0 MM

10

29

EAR SPECULA HARMANN

UŠNI LEVAK

6.5 MM

10


Yüklə 0,74 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə