Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi, Avtomatika və metrologiya üzrə, ttsi)Yüklə 154,33 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü154,33 Kb.
#45481
imtahan suallari


Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi, Avtomatika və metrologiya üzrə) vəzifəsi üzrə test tapşırıqları

 1. Çıxış siqnalının növünə görə elektron qurğuları hansılardır?

 1. Sabit və dəyişən qurğular

 2. Gərginlik və cərəyan çeviriciləri

 3. Fasiləsiz və impuls qurğuları

 4. Əks-əlaqə dövrəsi olmayan qurğular

 5. Əks-əlaqə dövrəsi olan qurğular

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: O.M.Sadıqov, Z.S.Musayev. Elektronika. Bakı, 2011 1. Çıxış cərəyanının növünə görə elektron qurğuları qeyd edin:

 1. Gərginlik və cərəyan çeviriciləri

 2. Fasiləsiz və impuls qurğuları

 3. Əks-əlaqə dövrəsi olan qurğular

 4. Əks-əlaqə dövrəsi olmayan qurğular

 5. Sabit və dəyişən qurğular

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: O.M.Sadıqov, Z.S.Musayev. Elektronika. Bakı, 2011 1. Oxuma və qeydetmə imkanından asılı olaraq elektrik ölçmə cihazları hansı qrupa ayrılır?

 1. Pnevmatik və induktiv cihazlar

 2. Analoq və rəqəm cihazları

 3. Tənzimləyici və bağlayıcı cihazlar

 4. Göstərici və qeydedici cihazlar

 5. Elektron və akustik cihazlar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Qeydedici ölçmə cihazının göstərişləri diaqram formasında qeyd etməsi nəyi xarakterizə edir?

 1. Göstərici cihazı

 2. Özüyazan cihazı

 3. Pnevmatik cihazı

 4. Analoq cihazı

 5. İnduktiv cihazı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Ölçülən kəmiyyətin növünə görə cihazların növünü qeyd edin:

 1. Göstərici və induktiv cihazlar

 2. İnteqrallayıcı və induktiv cihazlar

 3. Stasionar və qeyri-stasionar cihazlar

 4. Ampermetr, ommmetr,voltmetr

 5. Dinamik və statik cihazlar

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Ölçmə informasiyasını ötürmək, sonradan çevirmək, işləmək və ya yadda saxlamaq üçün münasib formada siqnallar yaradan elektrik ölçmə vasitəsi nə adlanır?

 1. İnduktiv çeviricilər

 2. Ölçmə çeviriciləri

 3. Dinamik çeviricilər

 4. Statik çevirilər

 5. Stasionar çeviricilər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Texniki diaqnostika

 2. Təsvirləri tanıma

 3. Avtomatik nəzarət

 4. Bloklama

 5. Avtomatik idarəetmə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Sabit və dəyişən cərəyan dövrələrində gərginliyi ölçmək üçün yayılmış elektron cihaz nə adlanır?

 1. Manometr

 2. Potensiometr

 3. Ommetr

 4. Ampermetr

 5. Voltmetr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Müqavimətlərin birbaşa ölçülməsi üçün istifadə olunan elektron cihazlar nə adlanır?

 1. Ampermetrlər

 2. Voltmetrlər

 3. Ommetrlər

 4. Potensiometrlər

 5. Manometrlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Ölçmə prosesinin avtomatlaşdırılması zamanı hansı proses yerinə yetirilir?

 1. Cihazın diaqnostikası və quraşdırılması

 2. Cihazın sıfıra gətirilməsi və kalibrlənməsi

 3. Cihazın diaqnostikası və kalibrlənməsi

 4. Cihazın quraşdırılması və xətaların təyini

 5. Cihazın xətalarının təyini və kalibrlənməsi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Müəyyən bir tezlikli dəyişən gərginliyi başqa tezlikli dəyişən gərginliyə çevirən qurğu nə adlanır

 1. Analoq çeviricisi

 2. Cərəyan çeviricisi

 3. Tezlik çeviricisi

 4. Rəqəm çeviricisi

 5. Tutum çeviricisi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: O.M.Sadıqov, Z.S.Musayev. Elektronika. Bakı, 2011 1. Fərqli parametrlərə malik impulsların alınmasını təmin edən qurğular nə adlanır ?

 1. Hidravlik qurğular

 2. Pnevmatik qurğular

 3. İmpuls çevirici qurğular

 4. Mexaniki qurğular

 5. İmpuls qurğuları

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: O.M.Sadıqov, Z.S.Musayev. Elektronika. Bakı, 2011 1. Ölçmə və nəzarət sistemlərində avtomatik nəzarətin növləri hansılardır?

 1. Yerli və idarə olunan

 2. İdarə olunan və məsafəli

 3. Məsafəli və sistematik

 4. Yerli və distansion

 5. Yerli və sistematik

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017 1. Ölçmə və nəzarət sistemlərində avtomatik siqnallamanın növlərini qeyd edin:

 1. Əmr, blok, xəbərdarlıq, qadağa

 2. Əmr, vəziyyət, xəbərdarlıq, qəza

 3. Qadağa, vəziyyət, əmr, blok

 4. Xəbərdarlıq, qadağa, vəziyyət, qəza

 5. Blok, qəza, vəziyyət, əmr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Avtomatik siqnallamada mexanizmlərin işə qoşulması və ya dayandırılması haqqında xəbər verməsini təmin edən siqnala nə deyilir?

 1. Xəbərdarlıq siqnalı

 2. Qadağa siqnalı

 3. Vəziyyət siqnalı

 4. Əmr siqnalı

 5. Qəza siqnalı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. İşçi personalın qurğunun qəza halında olması haqqında avtomatik xəbərdarlıq edilməsini təmin edən siqnal nə adlanır?

 1. Vəziyyət

 2. Əmr

 3. Qadağa

 4. Xəbərdarlıq

 5. Qəza

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. İş rejiminə uyğun olaraq qəza bloklanması aqreqatın mexanizmlərinin funksiyalarında nəyi yerinə yetirir?

 1. Avtomatik qapanmanı

 2. Avtomatik idarəetməni

 3. Avtomatik açılmanı

 4. Avtomatik ardıcıllığı

 5. Avtomatik qiymətləndirməni

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Nəzarət və ölçü sistemində avtomatik tənzimləmə nəyi xarakterizə edir?

 1. Kəmiyyətlərin sabitliyini və ya dəyişməsini

 2. Kəmiyyətlərin sabitliyini və ya differensiallığını

 3. Kəmiyyətlərin xəttiliyini və ya dəyişməsini

 4. Kəmiyyətlərin parabolikliyini və ya dəyişməsini

 5. Kəmiyyətlərin sabitliyini və ya parabolikliyini

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Avtomatik mühafizə sistemi nələrə nəzarət edir?

 1. Mühafizə sisteminə

 2. Nəzarət sisteminə

 3. İdarəetmə sisteminə

 4. Normal iş rejiminə

 5. Bloklama rejiminə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Ə.H.Nağıyev, F.H.Ələkbərli. Rəqəmsal idarəetmə sistemləri. Sumqayıt, 2011 1. Avtomatik idarəetmə sistemində profibus hansı anlamı ifadə edir?

 1. Prosesin informasiya ötürməsi

 2. Prosesin əhatə dairəsi

 3. Prosesin sahə yuvası

 4. Prosesin sahə şini

 5. Prosesin tənzim çarxı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Ə.H.Nağıyev, F.H.Ələkbərli. Rəqəmsal idarəetmə sistemləri. Sumqayıt, 2011 1. Avtomatik idarəetmə sistemində məsafədən nəzarətetmə və ya idarəetmə sisteminə nə deyilir?

 1. Enterprice

 2. Manager

 3. Menegment

 4. Sof Logic

 5. SCADA

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Ə.H.Nağıyev, F.H.Ələkbərli. Rəqəmsal idarəetmə sistemləri. Sumqayıt, 2011 1. Avtomatik idarəetmə sistemində xəbərlər toplusu nə adlanır?

 1. Giriş plata

 2. Siqnallama

 3. Mərkəz

 4. Ümumi baza

 5. Məlumat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.Ə.Rüstəmov. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Bakı, 2012 1. Vaxt gözləməklə məntiqi idarəetmənin təşkil edilməsini hansı qurğu icra edir?

 1. Konnektor

 2. Saat

 3. Taymer

 4. Komparator

 5. Sayğac

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: F.H.Ələkbərli. Məntiqi idarəetmə sistemləri. Sumqayıt, 2008 1. Saatları taymerlərdən fərqləndirən cəhət nədir?

 1. Real vaxt ərzində idarəetməni təşkil edir

 2. Vaxt gözləməklə idarəetməni təşkil edir

 3. Verilən impulsların sayına görə idarəetməni təşkil edir

 4. Real vaxta əlavə edilən vaxta görə idarəetməni təşkil edir

 5. Öz kontaktlarına görə idarəetməni təşkil edir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: F.H.Ələkbərli. Məntiqi idarəetmə sistemləri. Sumqayıt, 2008 1. İdarə olunan obyektlə əlaqə yaratmaq üçün hansı modul qurğusundan istifadə edilir?

 1. Siqnal

 2. Giriş

 3. Funksional

 4. İnterfeys

 5. Çıxış

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: F.H.Ələkbərli. Məntiqi idarəetmə sistemləri. Sumqayıt, 2008 1. İdarəedici siqnal daxil olarkən dövrələrin açılması və ya bağlanmasını təmin edən cihaz nə adlanır?

 1. Sayğac

 2. Konnektor

 3. Komparator

 4. Tranzistor

 5. Kommutasiya cihazı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.N.Həsənov. Kommutasiya texnikasının əsasları. Bakı, 2004 1. Hər bir siqnalın müxtəlif aparıcı tezlıklə modullaşdırılması nə adlanır?

 1. Fəza kommutasiyası

 2. Zaman kommutasiyası

 3. Tezlik kommutasiyası

 4. Keçid kommutasiyası

 5. Peyk kommutasiyası

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.N.Həsənov. Kommutasiya texnikasının əsasları. Bakı, 2004 1. Nəyə görə cihazlar vaxtaşırı yoxlanılmalıdır?

 1. Göstəricilərin etalon cihazlarının göstəriciləri ilə tutuşdurulması üçün

 2. Göstəricilərin nümunəvi cihazların göstəriciləri ilə tutuşdurulması üçün

 3. Göstəricilərin digər cihazların göstəriciləri ilə tutuşdurulması üçün

 4. Göstəricilərin işlək cihazların göstəriciləri ilə tutuşdurulması üçün

 5. Göstəricilərin sahə cihazlarının göstəriciləri ilə tutuşdurulması üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. Bakı, 2010 1. Nəzarət cihazlarında ölçmə nəyi xarakterizə edir?

 1. Fiziki kəmiyyətlər üçün vahidlər sistemini

 2. Fiziki kəmiyyətin dəqiqlik sinfini

 3. Fiziki kəmiyyətin qiymətinin təyin edilməsini

 4. Ölçmə xətalarının təyin edilməsini

 5. Qurğuların vəhdətinin təyin edilməsini

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Qiymətləndirmə və ölçü ilə müqayisə nəyi xarakterizə edir?

 1. Ölçmə metodunu

 2. Ölçmə xətasını

 3. Ölçmə standartını

 4. Ölçmə prinsipini

 5. Ölçmə keyfiyyətini

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Ölçü müddətində ölçüləcək kəmiyyətin zamana görə dəyişməsinə nə deyilir?

 1. Dinamik xarakteristika

 2. Parabolik xarakteristika

 3. Kvadratik xarakteristika

 4. Akustik xarakteristika

 5. Statik xarakteristika

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Ölçmə vasitələrinin seçilməsi və ölçmə nəticələrinin dəqiqliyinin qiymətləndirilməsi nəyi xarakterizə edir?

 1. Metroloji xarakteristikanı

 2. Parabolik xarakteristikanı

 3. Akustik xarakteristikanı

 4. Statik xarakteristikanı

 5. Kvadratik xarakteristikanı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Ölçmə diapazonunun müəyyən nöqtəsinə yaxınlaşma prosesində cihazın giriş kəmiyyətinin eyni bir həqiqi qiymətinə uyğun olan göstərişləri arasındakı fərq nə adlanır?

 1. Amplituda

 2. Variasiya

 3. Ətalətlilik

 4. Tezlik

 5. Cihazın sabiti

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Ölçmə vasitələrinin metroloji xarakteristikalarına aid olan bəndi qeyd edin:

 1. Giriş və çıxış cərəyanları

 2. Giriş və çıxış müqavimətləri

 3. Giriş və çıxış gərginliyi

 4. Giriş və çıxış tutumu

 5. Giriş və çıxış induktivliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. ölçmə cihazının həssaslığı hansı ifadə ilə təyin edilir?

 1. S = dx+da= F(x)

 2. S = dx-da= F(x)

 3. S = dx*da= F(x)

 4. S = dx/da= F(x)

 5. S = da/dx = F(x)

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Ölçmə cihazının həssaslığınin tərs qiymətinə nə deyilir?

 1. Cihazın xətası

 2. Cihazın sabiti

 3. Cihazın tutumu

 4. Cihazın keyfiyyəti

 5. Cihazın induktivliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Cihazın göstərişini hiss edilə bilən qədər dəyişdirən giriş kəmiyyətinin ən kiçik qiyməti nə adlanır?

 1. Tutum həddi

 2. Həssaslıq həddi

 3. Cihaz sabiti

 4. Xəta həddi

 5. Cihaz xətası

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Ölçülən fiziki kəmiyyətlə funksional asılılığı olan siqnallar yaradan elektrik ölçmə vasitələri nə adlanır?

 1. Analoq ölçü cihazları

 2. Elektron ölçü cihazları

 3. Pnevmatik ölçü cihazları

 4. Elektrik ölçmə cihazları

 5. Rəqəm ölçü cihazları

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Ölçmə dəqiqliyini artırmaq üçün işlədilən cihazlarda geniş tətbiq olunan metodu qeyd edin:

 1. Əvəzetmə metodu

 2. Üst-üstə düşmə metodu

 3. Differensial metod

 4. Müqayisə metodu

 5. Sıfır metodu

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Ampermetrlə ölçmə apararkən onun daxili müqavimətinin cərəyana təsiri qabaqcadan məlum olduğu halda, onun nəzərdən atılması hansı ölçü xətasını xarkterizə edir?

 1. Üsul xətasını

 2. Alət xətasını

 3. Təsadüfi xətanı

 4. Mütləq xətanı

 5. Akustik xətanı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Fiziki kəmiyyətin əsl qiyməti ilə ölçmə nəticəsi arasındakı fərqə nə deyilir?

 1. Təsadüfi xəta

 2. Üsul xətası

 3. Mütləq xəta

 4. Alət xətası

 5. Gətirilmiş xəta

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Ölçmədə mütləq xətanı ifadə edən düsturu qeyd edin:

 1. A = Aölç - Ahəq

 2. A = Ahəq - Aölç

 3. A = Ahəq / Aölç

 4. A = Ahəq + Aölç

 5. A = Aölç * Ahəq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Ölçmədə mütləq xətanın əks-işarə ilə götürülmüş qiymətinə nə deyilir?

 1. Nisbi xəta

 2. Alət xəta

 3. Tənzimləmə

 4. Düzəliş

 5. Bərpa

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Ölçmədə mütləq xətanın əks-işarə ilə götürülmüş qiymət ifadəsini qeyd edin:

 1. Ahəq = -A

 2. Amüt = -A

 3. Aölç = -A

 4. Avar = -A

 5. Anis = -A

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Gərginliyin orta və təsiredici qiymətlərini ölçmək üçün nəzərdə tutulan voltmetrin tipini qeyd edin:

 1. B5 tipli

 2. B3 tipli

 3. B2 tipli

 4. B7 tipli

 5. B9 tipli

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Müasir elektron ommetrlərin ölçmə diapazonunu qeyd edin:

 1. 10-4 - 1014 Om

 2. 10-4 - 10i2 Om

 3. 10-2 - 1014 om

 4. 10-4 - 10i3 Om

 5. 10-4 - 10i° Om

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Giriş kəmiyyətini “n” dəfə ölçərək onların riyazi gözləməsini və digər statistik momentlərini tapmaq nə adlanır?

 1. Ölçmə nəticələrinin riyazi həlli

 2. Ölçmə nəticələrinin dinamik həlli

 3. Ölçmə nəticələrinin statistik emalı

 4. Ölçmə ilkin nəticələrinin emalı

 5. Ölçmə nəticələrinin statik emalı

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: C.Ə.Muradlı. Elektrik ölçmələr. Gəncə, 2012 1. Atmosfer təziyiqi hansı cihaz vasitəsilə ölçülür?

 1. Termometr

 2. Barometr

 3. Monometr

 4. Taxometr

 5. Vaakummetr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Vahid səthə perpendikulyar istiqamətdə bərabər təsir edən qüvvə nə adlanır?

 1. Təzyiq

 2. Sıxlıq

 3. Səviyyə

 4. Kütlə

 5. Temperatur

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

 1. Mütləq sıfırdan hesablanan təzyiqə nə deyilir?

 1. Mütləq təzyiq

 2. İzafi təzyiq

 3. Vaakum təzyiq

 4. Barometrik təzyiq

 5. Qalıq təzyiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Şərti sıfırdan hesablanan təzyiqə nə deyilir?

 1. Vaakum təzyiq

 2. Mütləq təzyiq

 3. Qalıq təzyiqi

 4. İzafi təzyiq

 5. Barometrik təzyiq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Seyrəklik dərəcəsini xarakterizə edən atmosfer və qalıq təzyiqlər fərqi nəyi xarakterizə edir?

 1. Qalıq təzyiqi

 2. Vaakum təzyiqi

 3. Mütləq təzyiqi

 4. Barometrik təzyiqi

 5. İzafi təzyiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

 1. İzafi və vakuum təzyiqlər hansı cihazlar vasitəsilə ölçülür?

 1. Yükpistonlu manometrlər

 2. Deformasiyalı manometrlər

 3. Mayeli manometrlər

 4. Differensial manometrlər

 5. Manovakuummetrlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Civə hansı təzyiq cihazının əsas işçi mayesini təşkil edir?

 1. Termorezistorun

 2. Manometrin

 3. Barometrin

 4. Vakuummetrin

 5. Yükpistonlu manometrin

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. İzafi təzyiqin ölçülməsi zamanı hansı tip manometrlərdən istifadə edilir?

 1. Burdon borulu

 2. Silfonlu

 3. Membranlı

 4. Mayeli

 5. Elektrik

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

 1. Texniki manometrlərlə nəzarət manometrlərni fərqləndirən cəhət nədir?

 1. Buraxıla bilən xətanın böyüklüyü ilə

 2. Buraxıla bilən xətanın kiçikliyi ilə

 3. Buraxıla bilən xətanın fərqi ilə

 4. Buraxıla bilən xətanın nisbəti ilə

 5. Buraxıla bilən xətanın bərabərliyi ilə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Müasir təzyiq cihazlarının çıxış siqnalının ifadə düsturunu qeyd edin:

 1. İö= P/Pmax

 2. İö = P/Pmax (İmax - İsıfır)+İsıfır

 3. İö= P/Pmax (İmax - İsıfır)

 4. İö= Pmax (İmax - İsıfır)

 5. İö= P (İmax - İsıfır)

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Cismin qızma dərəcəsini xarakterizə edən kəmiyyət nə adlanır?

 1. Sərf

 2. Səviyyə

 3. Sıxlıq

 4. Təzyiq

 5. Temperatur

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

 1. Mis müqavimət termometrlərinin dərəcələnmə xüsusiyyətlərinin ardıcıllığı hansı formadadır?

 1. Qr21, Qr23,50P,100P

 2. Qr23,Qr24, 50M,100M

 3. Qr23,Qr25, 50M,100M

 4. Qr21,Qr22,50M,100M

 5. Qr21,Pt100,50P,100P

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. İş prinsipi qapalı sabit həcmdə müxtəlif maddələrin təzyiqlərinin dəyişməsinə əsaslanan cihaz nə adlanır?

 1. Dilatometrik termometrlər

 2. Manometrik termometrlər

 3. Bimetallik termometrlər

 4. Metallik termometrlər

 5. Genişlənmə termometrləri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Müxtəlif iki naqilin birləşməsindən alınan elementə nə deyilir?

 1. Rezistor

 2. Termocüt

 3. Termometr

 4. Manometr

 5. Müqavimət

 1. Maye sütunun yaratdığı təzyiq nə adlanır?

 1. Hidrostatik təzyiq

 2. Mütləq təzyiq

 3. İzafi təzyiq

 4. Vaakum təzyiqi

 5. Qalıq təzyiq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Hansı manometrlərdə uzunluq dəyişməklə ölçü diapazonunu fərqləndirmək olar?

 1. Membranlı

 2. Deformasiyalı

 3. Dilotometrik

 4. ”U” şəkilli

 5. Bimetallik

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Mayenin xüsusi çəkisi səviyyə ölçməsində nəyi xarakterizə edir?

 1. Tənzimləməni

 2. Diametri

 3. Əsas parametri

 4. İş prinsipini

 5. Borunun qalınlığını

 1. Buyoka təsir edən itələyici qüvvənin asılılığı nə ilə xarakterizə olunur?

 1. Xüsusi çəki, təzyiq, diametr

 2. Uzunluq, diametr , xüsusi çəki

 3. Uzunluq, diametr, həcm

 4. Diametr, həcm, təzyiq

 5. Xüsusi çəki, həcm, diametr

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Səviyyə cihazlarının sxemlərdə işarələnməsini qeyd edin:

 1. QE

 2. TE

 3. PE

 4. FE

 5. LE

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Çəkinin müvazinətləşməsinə əsasən işləyən səviyyə ölçənə nə deyilir?

 1. Pyezometrik

 2. Radioaktiv

 3. Hidrostatik

 4. Ultrasəs

 5. Üzgəcli

 1. Suyun səviyyəsi çəndə manometrin birləşdiyi yerdən 10 m yuxarı olarsa, çənin dibinə bərkidilmiş manometr hansı həddə Pa izafi təzyiq göstərmiş olar(p = 1000kq/m3,g = 10m/san2 olarsa)?

 1. 10 000 Pa

 2. 50 000 Pa

 3. 100 000 Pa

 4. 0.0001 Pa

 5. 120 000 Pa

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Hansı cihazda tozşəkilli və dənəvər maddələrin səviyyəsini ölçən həssas yük mövcuddur?

 1. Hidrostatik

 2. Radar

 3. Ultrasəs

 4. Üzgəcli

 5. Silopilot

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Səviyyəni ölçən xətkeşə nə deyilir?

 1. Ştokmetr

 2. Manometr

 3. Termocüt

 4. Ommetr

 1. Parametri sabit təzyiqlər düşküsü ilə təyin edilən ölçü cihazı nə adlanır?

 1. Temperatur

 2. Təzyiq

 3. Sərf

 4. Sıxlıq

 5. Səviyyə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Kütlə sərfinin vahidini qeyd edin:

 1. m3/saat

 2. kq/saat

 3. dm3/dəq

 4. kq/san

 5. m/saat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Şüşə borulu rotametrlərin xətası hansı həddədir?

 1. 0.1

 2. 3.5%

 3. 5.5%

 4. 2.5%

 1. 0.02

 1. Ölçmədə verdiyi parametrlərə görə temperatur və təzyiqin korreksiyasını reallaşdıran cihaz nə adlanır?

 1. SSS-15

 2. BK G4-65

 3. EK-260

 4. ROC- 407

 5. Rotometr

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.C.Nəsibov. Nəzarət ölçü cihazları və Avtomatika üzrə çilingər. Bakı, 2015 1. Müxtəlif maşın, aparat və aqreqatların iş rejimlərinin insanın iştirakı olmadan texniki vasitələrin köməyi ilə sabit saxlanılması və ya müəyyən qanun üzrə dəyişdirilməsi

 1. Əl ilə tənzimləmədir

 2. Sadəcə tənzimləmədir

 3. Avtomatik tənzimləmədir

 4. Texniki tənzimləmədir

 5. Maşınlı tənzimləmədir

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Q.Ə.Rüstəmov. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Bakı, 2012 1. Operativ ölçmə məlumatlar nə üçün istifadə olunur?

 1. Məlumatların qiymətlərini müəyyən etmək üçün

 2. Xammal və məhsulun növünü dəqiqləşdirmək üçün

 3. Proseslərə nəzarət və idarəetmə üçün

 4. Prosesləri qiymətləndirmək üçün

 5. Proseslərin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017 1. Ölçü sistemləri üçün əldə edilən məlumatlar necə adlanır?

 1. Mexaniki və dinamik

 2. Operativ və tədricən

 3. Statik, dinamik və hesabat üçün

 4. Operativ, statik, hesabat üçün

 5. Yoxlamalar və hesabat üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017 1. Ölçmə vasitələrinin yoxlanılması hansı dövrlərdə aparılmalıdır?

 1. Qış və yay

 2. Payız və yaz

 3. Yay və yaz

 4. Payız və qış

 5. Yaz və qış

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017 1. Ancaq görmə orqanları vasitəsilə yerinə yetirilən nəzarət necə adlanır?

 1. Qeyd edilən nəzarət

 2. Vizual nəzarət

 3. Ölçü nəzarəti

 4. Texniki baxış

 5. Seçmə nəzarəti

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017

 1. İmpuls siqnallarını xarakterizə edən variantı qeyd edin:

 1. Davamiyyət müddəti müəyyən zaman fasiləsi ilə güclənən

 2. Davamiyyət müddəti müəyyən zaman fasiləsinə uyğun kəsilən

 3. Davamiyyət müddəti zaman fasiləsindən asılı olmayan

 4. Davamiyyət müddəti müəyyən zaman fasiləsi ilə məhdudlanmayan

 5. Davamiyyət müddəti müəyyən zaman fasiləsi ilə məhdudlanan

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov. Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika. Bakı, 2013 1. Ampermetr dövrəyə necə qoşulur?

 1. Paralel

 2. Ardıcıl və ya paralel

 3. Ardıcıl

 4. Paralel və ardıcıl

 5. Dövrənin istənilən hissəsinə qoşmaq olar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Voltmetr dövrəyə necə qoşulur?

 1. Paralel

 2. Ardıcıl və ya paralel

 3. Ardıcıl

 4. Paralel və ardıcıl

 5. Dövrənin istənilən hissəsinə qoşmaq olar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

 1. Texniki manometrin təzyiqdən deformasiya olunan elementi hansıdır?

 1. Əqrəb

 2. Ötürücü element

 3. Verner

 4. Burdon

 5. Saplo

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Venturi borusu iş prinsipi hansı qanuna əsaslanır?

 1. Arximed qanununa

 2. Om qanununa

 3. Bernulli qanununa

 4. Paskal qanununa

 5. Şarl qanununa

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Quyu verimi hansı vericilər vasitəsilə təyin edilir?

 1. Təzyiq və bucaq vericiləri

 2. Qüvvə və təzyiq vericiləri

 3. Qüvvə və bucaq vericiləri

 4. Qüvvə və temperatur vericiləri

 5. Temperatur və bucaq vericiləri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: O.H.Mirzəyev. Neft-qaz mədən avadanlıqlarının texniki diaqnostikasının əsasları. Bakı, 2012 1. Səviyyə hansı üsulla ölçülür?

 1. Metrik

 2. Barometrik

 3. Hidrostatik

 4. Termodinamik

 5. Dinamik

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Manometrlər təzyiqə uyğun necə seçilməlidir?

 1. İşçi təzyiq ölçmə həddi şkalanın beşdə ikisi qədər olmalıdır

 2. İşçi təzyiq ölçmə həddi şkalanın yarısı qədər olmalıdır

 3. İşçi təzyiq ölçmə həddi şkalanın üçdə biri qədər olmalıdır

 4. İşçi təzyiq ölçmə həddi şkalanın üçdə ikisi qədər olmalıdır

 5. İşçi təzyiq ölçmə həddi şkalanın göstəricisi qədər olmalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Sərfiyyat təzyiqdən necə asılıdır?

 1. Xətti

 2. Tərs

 3. Asılı deyildir

 4. Kvadratı ilə düz mütənasibdir

 5. Kvadratı ilə tərs mütənasibdir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

 1. Sərfiyyat temperaturdan necə asılıdır?

 1. Xətti

 2. Tərs

 3. Asılı deyildir

 4. Kvadratı ilə düz mütənasibdir

 5. Kvadratı ilə tərs mütənasibdir

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Texniki diaqnostikanın məhdud informasiya şəraitində əsas problemi nədən ibarətdir?

 1. Keyfiyyət göstəricilərinin təyini

 2. İstismar müddətinin verilməsi

 3. Texniki sistemin müəyyən olunması

 4. Texniki təchizatın təmini

 5. İnnovasiyaların tətbiqi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: O.H.Mirzəyev. Neft-qaz mədən avadanlıqlarının texniki diaqnostikasının əsasları. Bakı, 2012 1. Onluq say sistemində verilmiş ədədləri ikilik koda çevirən qurğu nə adlanır?

 1. Deşifrator

 2. Şifrator

 3. trigger

 4. Taymer

 5. Sayğac

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: V.Fərhadov. Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları. Bakı 2015 1. Şifratorlardan( informasiyanı rəqəm sistemlərinə daxil etmək üçün) hansı qurğularda istifadə edilir?

 1. Giriş qurğularında

 2. Çıxış qurğularında

 3. Tənzim qurğularında

 4. Sayğaclarda

 5. Kontrollerlərdə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: V.Fərhadov. Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları. Bakı 2015 1. Vəziyyət cədvəli və ya məntiqi funksiyalar şəklində ifadə olunma deşifratorun nəyini xarakterizə edir?

 1. Yerini

 2. Elementini

 3. Effektini

 4. Kəmiyyətini

 5. İşini

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: V.Fərhadov. Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları. Bakı 2015 1. Deşifrasiyanın birinci pilləsini təşkil edən deşifrator necə adlanır?

 1. Piramidal

 2. Düzbucaqlı

 3. Xətti

 4. Birfazlı

 5. İkifazlı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: V.Fərhadov. Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları. Bakı 2015 1. Rəqəm sistemlərində ikigirişli cəmləyicilər necə adlanır?

 1. Tamcəmləyici

 2. Yarımcəmləyici

 3. Bircəmləyici

 4. İkicəmləyici

 5. Çoxcəmləyici

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: V.Fərhadov. Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları. Bakı 2015 1. Vahidlər dərəcəsindən başqa bütün dərəcələrdə toplama əməliyyatı aparan cəmləyici hansıdır?

 1. Tamcəmləyici

 2. Yarımcəmləyici

 3. Bircəmləyici

 4. İkicəmləyici

 5. Çoxcəmləyici

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: V.Fərhadov. Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları. Bakı 2015 1. Bütün dərəcələr üçün yalnız bir tam cəmləyicidən istifadə edilməsi hansı cəmləyicini xarakterizə edir?

 1. Birdərəcəli

 2. Çoxdərəcəli

 3. Xüsusi dərəcəli

 4. Ümumi dərəcəli

 5. Ardıcıl

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: V.Fərhadov. Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları. Bakı 2015 1. Rəqəm elektron qurğularında məntiqi elementlər əsasında hansı generator yığılır?

 1. İmpuls

 2. Paylayıcı

 3. İki çıxışlı

 4. İki girişli

 5. Diskret

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: V.Fərhadov. Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları. Bakı 2015 1. Çıxış impulslarının tezliyi nəyin tutumundan asılıdır?

 1. Kompensatorun

 2. Deşifratorun

 3. Registrin

 4. Triggerin

 5. Kondensatorun

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: V.Fərhadov. Avtomatlaşdırma texnikasının əsasları. Bakı 2015 1. Ölçmələrin xətaları ...

 1. Verilmiş ölçmə vasitələrinin xətalarının buraxılan həddinin yüksək göstəricisidir

 2. Verilmiş ölçmə vasitələrinin xətalarının buraxılan həddinin göstəricisidir

 3. Verilmiş ölçmə vasitələrinin xətalarının buraxılan həddinin dəqiqlik göstəricisidir

 4. Verilmiş ölçmə vasitələrinin xətalarının buraxılan həddinin aşağı göstəricisidir

 5. Verilmiş ölçmə vasitələrinin xətalarının müəyyən edilmiş həddinin dəqiqlik göstəricisidir

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: E.B.İsgəndərzadə, Z.Y.Aslanov. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. Bakı, 2017 1. Amplitud-impuls modulyatorunun girişlərindən birinə U(t) analoq siqnalı verilirsə, digərinə nə verilməlidir?

 1. Uzun impulslar ardıcıllığı

 2. Ötürücü impulslar ardıcıllığı

 3. Qısa impulslar ardıcıllığı

 4. Paylayıcı impulslar ardıcıllığı

 5. Tənzimləyici impulslar ardıcıllığı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Paşayev, A.R.Həsənov. Elektron qurğularının əsasları. Bakı, 2014 1. Siqnalın səviyyəyə görə kvantlanması zamanı, maksimum qiyməti kvantlama addımının yarısından çox olmayan hansı xətalar yaranır?

 1. Mütləq

 2. Qalıq

 3. Sistematik

 4. Ardıcıl

 5. Gətirilmiş

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Paşayev, A.R.Həsənov. Elektron qurğularının əsasları. Bakı, 2014 1. Hər zaman intervalına uyğun olaraq zaman-impuls çevirməli çeviricilərin çıxışında nə yaranır?

 1. Rəqəm sayı

 2. Analoq siqnal

 3. Rəqəm kodu

 4. Diskret siqnal

 5. verici siqnal

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Paşayev, A.R.Həsənov. Elektron qurğularının əsasları. Bakı, 2014 1. Tərkibində eninə impuls modulyatoru istifadə olunan nisbətən sadə quruluşlu analoq rəqəm çeviricisi necə adlanır?

 1. Zaman-impuls çevirməli

 2. Amplitud-impuls modulyatorlu

 3. Tezlik-impuls çeviricili

 4. Dərəcəyə görə tarazlaşdırma

 5. Eninə impuls modulyatorlu

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Paşayev, A.R.Həsənov. Elektron qurğularının əsasları. Bakı, 2014 1. Bilavasitə sayma üsuluna əsaslanmış analoq rəqəm çeviricisi hansıdır?

 1. İkiqatlı inteqrallama ilə olan

 2. Amplitud-impuls modulyatorlu

 3. Tezlik-impuls çeviricili

 4. Paralel çevirməyə malik

 5. Eninə impuls modulyatorlu

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Paşayev, A.R.Həsənov. Elektron qurğularının əsasları. Bakı, 2014 1. Sinusoidal gərginliyin və ya cərəyanın qısa müddət ərzində dəyişməsinə nə deyilir?

 1. Radioimpuls

 2. Diskret impuls

 3. Termoimpuls

 4. Videoimpuls

 5. Effektoimpuls

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Paşayev, A.R.Həsənov. Elektron qurğularının əsasları. Bakı, 2014 1. Yarımkeçirici cihazlar əsasında qurulan elektron açarlar hansı qurğularda istifadə edilir?

 1. İmpuls formalaşdırıcı

 2. İmpuls tənzimləyici

 3. İmpuls ötürücü

 4. impuls paylayıcı

 5. İmpuls daşıyıcı

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: A.M.Paşayev, A.R.Həsənov. Elektron qurğularının əsasları. Bakı, 2014 1. Əsasən diod və tranzistor elektron açarları əsasında qurulan qurğular hansılar hesab edilir?

 1. İmpuls formalaşdırıcı

 2. Azgüclü impuls

 3. Çoxgüclü impuls

 4. impuls paylayıcı

 5. İmpuls daşıyıcı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Paşayev, A.R.Həsənov. Elektron qurğularının əsasları. Bakı, 2014 1. Birinin çıxışı digərinin girişinə birbaşa və yaxud rezistor vastəsilə qoşulmuş, iki rezistiv kaskaddan təşkil edilən trigger necə adlanır?

 1. Sunsiodal

 2. Bipolyar

 3. Simmetrik

 4. Çoxgüclü

 5. Xüsusi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: A.M.Paşayev, A.R.Həsənov. Elektron qurğularının əsasları. Bakı, 2014 1. Obyektin ötürmə funksiyası hansı siqnalın formasından asılı deyil?

 1. Çıxış

 2. Giriş

 3. Ötürmə

 4. Tarazlama

 5. Tənzimləyici

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.Ə.Rüstəmov. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Bakı, 2012 1. Sazlanmanın semilməsi vtomatik tənzimləmə sistemlərinin hansı elementindən asılıdır?

 1. Təyinat

 2. Təminat

 3. İdarə

 4. Tənzim

 5. Xassə

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Ə.Rüstəmov, Rəqəm tənzimləmə sistemləri. Bakı, 2016 1. Obyekt nəzarət olunan (ölçülə bilən) xarici

həyəcanlara məruz qalırsa, o zaman hansı edilmiş tənzim sistemi tətbiq edilir?

 1. İkikonturlu

 2. Birkonturlu

 3. Kombinəedilmiş

 4. Ümumi konturlu

 5. Kombinəedilməmiş

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.Ə.Rüstəmov, Rəqəm tənzimləmə sistemləri. Bakı, 2016 1. Metalları verilmiş profil üzrə kəsmək və emal etmək proseslərində istifadə olunan sistem hansıdır?

 1. Ardıcıl proqramlı

 2. Ümumi proqramlı

 3. Vaxt proqramlı

 4. Fəza proqramlı

 5. Xüsusi proqramlı

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Ə.Rüstəmov, Rəqəm tənzimləmə sistemləri. Bakı, 2016 1. Avtomatik tənzimləmə sisteminin qurulmasının əsas prinsipi:

 1. Ölçmələrin dəqiqliyi prinsipi

 2. Bərabərlik prinsipi

 3. Xaotik prinsipi

 4. Keçid prinsipi

 5. Əks əlaqə prinsipi

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Ə.Rüstəmov. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Bakı, 2012 1. Hansı tənzimləmə qanununu realizə edən tənzimləyiciyə statik deyilir?

 1. Proporsional

 2. İnteqral

 3. Proporsional-inteqral

 4. Differensial

 5. İnteqral-differensial

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Ə.Rüstəmov. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Bakı, 2012 1. Obyektin xassələri dəyişdikdə əvvəlki iş rejimini bərpa etmək məqsədi ilə öz parametrlərini və strukturunu dəyişən sistemlər:

 1. Adaptiv

 2. Stabilləşdirmə

 3. Ekstremal

 4. Proqram üzrə

 5. Neyro-fazzi

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Q.Ə.Rüstəmov. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Bakı, 2012 1. Avtomatik tənzimləmə sistemlərində Laplas çevrilməsi əsasən nə üçün istifadə olunur?

 1. Dayanıqlıq kriteriyaları təyini üçün

 2. Keyfiyyət göstəriciləri təyini üçün

 3. Statik xarakteristikaların hesablanması üçün

 4. Differensial tənliklərin həlli üçün

 5. Sadə tənliklərin həlli üçün

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Ə.Rüstəmov. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Bakı, 2012 1. Avtomatik idarəetmədə dayanıqlığı təyin etmək üçün cəbri dayanıqlıq kriteriləri qeyd edin:

 1. Mixaylov və Laplas

 2. Naykvist və Hurvis

 3. Hurvis və Raus

 4. Furye və Mixaylov

 5. Raus və Furye

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Q.Ə.Rüstəmov. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Bakı, 2012 1. Tələb olunan keyfiyyət göstəricilərini əldə etmək üçün avtomatik tənzimləmə sisteminin tipinin, strukturunun və parametrlərinin təyin edilməsi necə adlanır?

 1. Kombinasiya

 2. Layihələndirmə

 3. Korrelyasiya

 4. Strukturlaşdırma

 5. Sintez

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Q.Ə.Rüstəmov. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Bakı, 2012 1. Ölçmə metodları aşağıdakılardan hansılardır?

 1. Qiymətləndirmə və dəyərləndirmə metodu

 2. Metroloji və ölçü ilə müqayisə metodu

 3. Fiziki kəmiyyət və dəyərləndirmə metodu

 4. Ölçmə prinsipi və vasitələri

 5. Dəyərləndirmə və metroloji metod

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Sabit qaldıqda praktiki olaraq ölçülən kəmiyyət hansıdır?

 1. Dinamik ölçmələr

 2. Statik ölçmələr

 3. Fiziki ölçmələr

 4. Akustik ölçmələr

 5. Statistik ölçmələr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Ölçülən kəmiyyətlər ölçmə prosesində müxtəlif dəyişikliklərə məruz qaldıqda hansı ölçmədən istifadə edilir?

 1. Statik ölçmə

 2. Akustik ölçmə

 3. Dinamik ölçmə

 4. Statistik ölçmə

 5. Fiziki ölçmə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

 1. Fiziki ölçü kəmiyyətinin xarakteristikası hansıdır?

 1. Fiziki kəmiyyətin dəyəri

 2. Dəyər

 3. Fiziki bir ədəd

 4. Xətası

 5. Ölçüsü

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Ölçülən kəmiyyətin qiymətini ifadə etmə üsullarına görə ölçmə cihazları neçə qrupa bölünür?

Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi, Avtomatika və metrologiya üzrə) vəzifəsi üzrə test tapşırıqları 1

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Təsdiqetmə şəhadətnaməsinin itirilməsi ilə hansı yoxlama aparılır?

 1. Dövri

 2. Əsas

 3. Növbədənkənar

 4. Yoxlama

 5. Dövlət

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

 1. Ölçmənin dəqiqliyi nəyi xarakterizə edir?

 1. Gətirilmiş nisbi xətanı

 2. Həqiqi qiymətin mütləq xətaya hasili

 3. Mütləq xətanın həqiqi qiymətə hasili

 4. Həqiqi qiymətin mütləq xətaya nisbətini

 5. Mütləq xətanın həqiqi qiymətə nisbəti

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Hər hansı bi rparametrin tənzimində gecikmə müddətini təyin etmək üçün hansı xarakteristikadan istifadə edilir?

 1. Paralel

 2. Ardıcıl

 3. Keçid

 4. Silindrik

 5. Statik

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Rotometrlər vasitəsilə ölçülmə sərfin qiymətindən necə asılıdır?

 1. Kvadratik asılıdır

 2. Asılı deyil

 3. Bərabər asılıdır

 4. Xətti asılıdır

 5. Parabolik asılıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Mayenin miqdarını ölçmək üçün sayğaclar hansı kalibrlərdə buraxılır?

 1. 15-800mm

 2. 15-400mm

 3. 25-600mm

 4. 35-800mm

 5. 25-900mm

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Daraldıcı quruluşlar arasında ən geniş yayılanı hansıdır?

 1. Pito borusu

 2. Parandeli borusu

 3. Venturi borusu

 4. Soplo

 5. Diafraqma

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Qabaqcadan verilmiş idarə qanununun (tənzimləyicinin) meyarın minimal qiymətini təmin edən parametrlərinin təyin olunması hansı sintezi xarakterizə edir?

 1. Sadə parametrik

 2. Mürəkkəb parametrik

 3. Optimal parametrik

 4. Xüsusi parametrik

 5. Ümumi parametrik

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Verilmiş meyarın minunum qiymətini təmin edən idarə qanunun tapılması hansı məsələni xaralkterizə edir?

 1. Optimal idarəetmə

 2. Mürəkkəb parametrik

 3. Optimal parametrik

 4. Proqram idarəsi

 5. Klassik variasiya

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Q.Ə.Rüstəmov. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Bakı, 2012 1. Ən böyük gecikmə müddəti hansı tənzim olunan obyektlərdə olur?

 1. Temperaturu

 2. Sərfi

 3. Tutumu

 4. Səviyyəsi

 5. Kütləsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Ən kiçik gecikmə müddəti hansı tənzim olunan obyektlərdə olur?

 1. Temperaturu

 2. Sərfi

 3. Tutumu

 4. Səviyyəsi

 5. Kütləsi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Tənzim sxemlərində gecikmə müddətini azaltmaq üçün tənzimləyicini nəyə yaxın yerləşdirmək məqsədəuyğundur?

 1. Kontrollerə

 2. Düzləndiriciyə

 3. Tranzistora

 4. İcraedici mexanizmə

 5. Manometrə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Bir neçə parametrin verilən qiymətlərinin sabit saxlanılmasından asılı olması nəyi xarakterizə edir?

 1. Temperaturunu

 2. Təzyiqini

 3. Normal iş rejimini

 4. Gecikmə müddətini

 5. Səviyyəsini

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Ən geniş yayılmış daraldıcı qurğu hansıdır?

 1. Pito borusu

 2. Parandeli borusu

 3. Venturi borusu

 4. Soplo

 5. Diafraqma

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Daraldıcı quruluşun boru kəmərinə qoşulma ardıcıllığını qeyd edin:

 1. Axın istiqmətinə perpendikulyar, müsbət hissəsi axına qarşı

 2. Müsbət hissəsi axın istiqamətində

 3. Axın istiqmətinə perpendikulyar, mənfi hissəsi axına qarşı

 4. Mənfi hissəsi axına qarşı, müsbət hissəsi axın istiqamətində

 5. Axın istiqmətinə perpendikulyar, müsbət hissəsi axın istiqamətində

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Metodun xətası necə formalaşır?

 1. Ölçmənin mükəmməl olmaması

 2. Ölçmənin mükəmməl olması

 3. Subyektin səhvi

 4. Obyektin səhvi

 5. Tutumun xüsusi olması

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Texniki manometrləri texnoloji prossesdə hansı rənglərlə rənglənir?

 1. Sarı

 2. Qara

 3. Yaşıl

 4. Qırmızı

 5. Mavi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Yoxlanılan nöqtələrin təzyiqlərini müasir təzyiq çeviricilərində hansı tənliklə təyin etmək olar?

 1. P = N*Pmax/100

 2. İp=P/Pmax(İmax-İ0)

 3. İp=P/Pmax(İmax-İ0)+İ0

 4. İp=P/(İmax-İ0)+İ0

 5. İp=P/Pmax+İ0

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Təsdiqlənməyən kalibrlənmə nəticəsinə aiddr:

 1. Şəhadətnamə

 2. Attestat

 3. Yazılar

 4. Akt

 5. Protokol

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Təsdiqlənən kalibrlənmə nəticəsinə aiddir:

 1. Şəhadətnamə

 2. Yazılar

 3. Akt

 4. Protokol

 5. Attestat

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. Hansı müddətdə manometrlərin plomblamaqla yoxlanılması keçirilir?

 1. 3 ayda bir dəfə

 2. 6 ayda bir dəfə

 3. İldə bir dəfə

 4. Ayda bir dəfə

 5. İldə iki dəfə

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: R.Ə.Nəcəfov. Texnoloji parametrlərin ölçülməsi üsulları, nəzarət ölçü cihazları və avtomatik tənzimləmə. Bakı, 2013 1. İşçilərə ilkin təlimatı kim keçir?

 1. Əməyin mühafizə şöbəsinin mühəndisi

 2. Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisi

 3. Sahə və ya işin rəhbəri

 4. Həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri

 5. Müəssisənin direktoru

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127 1. İşçilərə ilkin təlimat harda keçirilir?

 1. Baş mühəndisin yanında

 2. İşçinin göndərildiyi sahədə

 3. Həmkarlar ittifaqı komitəsində

 4. Əməyin mühafizəsi otağında

 5. Əməyin mühafizəsi şöbəsinin rəisinin yanında

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127 1. İş yerlərində əmək şəraiti dəyişərsə və ya hər hansı bir bədbəxt hadisə baş verərsə bu zaman işçilərə hansı təlimat keçirilməlidir?

 1. Təkrar təlimat

 2. İlkin təlimat

 3. Növbədənkənar təlimat

 4. Birdəfəlik təlimat

 5. Giriş təlimat

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi (məlumat kitabı). Bakı, 2003. Səh. 127 1. İş yerində təlimat öz növbəsində hansı təlimatlara bölünür?

 1. İlkin, giriş və növbədənkənar

 2. İlkin, vaxtaşırı, növbədənkənar və birdəfəlik

 3. Giriş, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar

 4. Giriş, vaxtaşırı və növbədənkənar

 5. Giriş, ilkin, vaxtaşırı, birdəfəlik və növbədənkənar

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456 1. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində gündəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

 1. 8 saatdan artıq olmamalıdır

 2. 10 saatdan artıq olmamalıdır

 3. 7 saatdan artıq olmamalıdır

 4. 5 saatdan artıq olmamalıdır

 5. 6 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233 1. Normal əmək və istirahət rejiminə riayət edilməsinə uyğun 5 günlük iş həftəsində həftəlik normal iş vaxtının müddəti neçə saatdır?

 1. 40 saatdan artıq olmamalıdır

 2. 35 saatdan artıq olmamalıdır

 3. 36 saatdan artıq olmamalıdır

 4. 33 saatdan artıq olmamalıdır

 5. 45 saatdan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: S.Məmmədov, İ.Cavadova, A.Bəkirov. Əmək münasibətini tənzimləyən sənədlər. Bakı, 2005. Səh. 233 1. Təhlükəli və zərərli amillər hansı qruplara bölünür?

 1. Kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

 2. Sosioloji, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

 3. Bioloji və psixofizioloji

 4. Fiziki və kimyəvi və psixofizioloji

 5. Fiziki, kimyəvi, bioloji və psixofizioloji

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov.İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I-cild. Bakı, 2010. Səh. 456 1. İş yerlərində attestasiyanın keçirilməsi neçə müddətdən bir aparılır?

 1. İki ildə bir dəfədən az olmayaraq

 2. Dörd ildə bir dəfədən az olmayaraq

 3. Üç ildə bir dəfədən az olmayaraq

 4. Beş ildə birdəfədən az olmayaraq

 5. İldə bir dəfədən az olmayaraq

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. I cild. Bakı, 2010. Səh. 456 1. Qadınlar üçün əllə daşınan yüklərin yüklənib boşaldılması və daşınması zamanı çəkisi maksimum nə qədər olmalıdır ?

 1. 25 kq-dan artıq olmamalıdır

 2. 15 kq-dan artıq olmamalıdır

 3. 30 kq-dan artıq olmamalıdır

 4. 50 kq-dan artıq olmamalıdır

 5. 10 kq-dan artıq olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526 1. Əl ilə yüklərin daşınması məsafəsi neçə metrdən artıq olduqda yüklərin daşınmasına icazə verilmir?

 1. 80 metrdən artıq olduqda

 2. 40 metrdən artıq olduqda

 3. 60 metrdən artıq olduqda

 4. 100 metrdən artıq olduqda

 5. 120 metrdən artıq olduqd

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526 1. Nə zaman yüklərin yüksəkliyə qaldırılmasına icazə verilir?

 1. Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda

 2. Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 3 m-dən çox olmadıqda

 3. Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda

 4. Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunmadıqda və meydançanın hündürlüyü 4 m-dən çox olmadıqda

 5. Yük qaldırılan meydança pilləkanla təchiz olunduqda və meydançanın hündürlüyü 5 m-dən çox olmadıqda

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Neftqazçıxartma sənayesində təhlükəsizlik qaydaları. Bakı, 2005. Səh. 526 1. İstehsalat binalarında otaqların tavanı döşəmədən minimum nə qədər məsafədə olmalıdır?

 1. 2 metrdən az olmamalıdır

 2. 3 metrdən az olmamalıdır

 3. 4 metrdən az olmamalıdır

 4. 1 metrdən az olmamalıdır

 5. 2,5 metrdən az olmamalıdır

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Y.H.Bünyətov. Əməyin mühafizəsi. Məlumat kitabı. Bakı, 2003. Səh. 127 1. Elektrik cərəyanının təsirindən qoruyan mühafizə vasitəsini göstərin?

 1. Dezaktivasiya vasitələri

 2. Səsboğan

 3. İzoləedici örtüklər və qurğular

 4. Hermetikləşdirici qurğu

 5. İşıq filtrləri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500 1. Yer səthindən 2 metrdən yüksəklikdə iş aparılan zaman əsasən nədən istifadə olunmalıdır?

 1. Rezin əlcəkdən

 2. Xüsusi çəkmələrdən

 3. Qulaqcıqdan

 4. Eynəkdən

 5. Qoruyucu kəmərdən

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Y.Əhmədov, T.Rəhimov. İşçilərin sağlamlığı və əməyin təhlükəsizliyi. II cild. Bakı, 2011. Səh. 500 1. Nəfəs yollarının mühafizəsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə olunur?

 1. Şlanqlı əleyhqazlardan

 2. Süzgəcli əleyhqazlar və qulaqcıqlardan

 3. Süzgəcli, oksigenli əleyhqazlar və dəbilqədən

 4. Resperatorlar, əleyhqazlar və eynəkdən

 5. Resperator və əleyhqazlardan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008 1. Günvurma nə vaxt baş verir?

 1. Günəşli havada gün şüalarının altında olduqda

 2. Yayda kölgəlikdə çox durduqda

 3. Isti otaqda çox qaldıqda

 4. İsti yay fəslində günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda

 5. Qışda günəşli havada gün şüalarının təsiri altında çox durduqda

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasının Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında qanunu Bakı 1999 1. Qapalı sınıqlar zamanı ilk tibbi yardım kimi nə etmək lazımdır?

 1. Sadəcə həkimi gözləmək

 2. Ağrıkəsici dərman vermək və tibb müəssisəsinə çatdırmaq

 3. Şina qoyub tərpənməz vəziyyətdə saxlamaq, tibb müəssisəsinə çatdırmaq

 4. Təmiz havaya çıxarmaqbintlə sarımaq

 5. Deformasiya uğramış nahiyyəni düzləndirib bintlə sarımaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Tibb bacısının məlumat kitabı Bakı 2008 1. Bədbəxt hadisə nədir?

 1. Texniki qurğuların dayanması, yaxud nasazlığı

 2. İşçinin və ya işçilərin iş yerlərində alığı xəsarətdir

 3. Texnoloji rejiminin pozulması

 4. Nəzarət edilə bilməyən partlayış və yanğın

 5. Təhlükəli maddələrin ətraf mühitə yayılması

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları 1. İstehsalat təhlükəsi və ya zərərli amillərin təsirinin qarşısını alan və ya azaldan vasitələr necə adlanır?

 1. Təhlükəsizlik vasitələri

 2. Mühafizə vasitələri

 3. Kollektiv vasitələri

 4. Xilasetmə vasitələri

 5. Xəbərvermə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Əməyin mühafizəsi və Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunları 1. Yanan metalları nə ilə söndürmək olar?

 1. Xüsusi təyinatlı tozlarla

 2. Ümumi təyinatlı tozlarla

 3. Köpüklə

 4. Su ilə

 5. Buxarla

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları 1. Gərginlik altında olan avadanlıqlarda baş vermiş yanğını söndürərkən ilk növbədə nə etmək lazımdır?

 1. Bölməni hermetikləşdirmək

 2. Qəza bölməsini və avadanlıqları cərəyandan ayırmaq

 3. Bölməni su ilə doldurmaq

 4. Koşma ilə üstünü bağlamaq

 5. Bölməni köpüklə doldurmaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu Bakı-1997 Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları 1. Yanğın həyəcan siqnalı verilərkən hansı fəaliyyətləri yerinə yetirmək lazımdır?

 1. İşi dayandırmaq, toplantı məntəqəsinə getmək və növbəti komandanı gözləmək

 2. İşi davam etmək və heyətdən yanğının söndürülməsinə nümayəndə ayırmaq

 3. İşi dayandırmaq, əşyaları götürmək, otaqları bağlayıb ərazini tərk etmək

 4. Bölməni hermetikləşdirmək və sahil yanğınsöndürmə dəstələrini gözləmək

 5. Yanğın yerini axtarmaq və onu söndürməyə başlamaq

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu (Bakı-10.06.1997) Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları 1. Süni tənəffüs hansı yollar ilə verilir?

 1. Yalnız ağızdan-ağıza

 2. Yalnız ağızdan-buruna

 3. Ağızdan-ağıza, ağızdan-buruna

 4. Bədəni masaj etməklə

 5. Əl və ayağı hərəkət etdirməklə

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008 1. Peşə xəstəliyi nədir ?

 1. Əmək qabiliyyətini qismən itirməklə nəticələnən xəstəlik

 2. Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirməklə nəticələnən xəstəlik

 3. Vəzifəsini yerinə yetirərkən aldığı zərərli amillərin təsirindən yaranmış xəstəlik

 4. Əmək qabiliyyətini tam itirməklə nəticələnən xəstəlik

 5. Əmək qabiliyyətini 3 gündən az olmayaraq itirməklə nəticələnən xəstəlik

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Müəssisələrdə texniki təhlükəsizlik və əməyin mühafizəsinin təşkilinə dair mühüm aspektlər. Bakı, 2008 1. Bədbəxt hadisə baş verən zamanı ilk növbədə iş rəhbərinin vəzifəsi:

 1. Zərərçəkənə heç bir kömək etməməli və rəhbərliyə xəbər verməli

 2. Həmkarlar ittifaqı təşkilatına xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı

 3. Sanitariya-epidemioloji xidmətinə xəbər verməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmalı

 4. Zərərçəkənə ilk tibbi yardım göstərilməli və tibb məntəqəsinə çatdırılmasını təşkil etməli və rəhbərliyə xəbər verməli

 5. Müəssisənin rəhbərliyinə və zərər çəkənin evinə məlumat verməli

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004 1. Zərərli istehsalat amillərinin təsiri nəticəsində yaranan xəstəliy:

 1. Peşə xəstəliyi

 2. Sarılıq xəstəliyi

 3. Sətəlcəm xəstəliyi

 4. Şəkər xəstəliyi

 5. Qızılça xəstəliyi

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Neft Sənayesində Əməyin Mühafizəsinin Vahid İdarəetmə Sistemi. Bakı, 2004 1. Hansı hündürlükdən başlayaraq“Yüksəklikdə görülən işlər”anlayışı qüvvəyə minir?

Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi, Avtomatika və metrologiya üzrə) vəzifəsi üzrə test tapşırıqları 1

 1. 2.10 m

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qərarı ilə 2016-cı ildə təsdiq edilib. Hündürlükdə iş zamanı texniki təhlükəsizlik Qaydaları. Bakı, 2016 1. Kollektiv mühafizə vasitələri nədir?

 1. Kənar şəxsləri qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

 2. Tək bir adamı qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

 3. Dəzgahları qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

 4. Bütün sex işçilərini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

 5. İki və ya çox işçini qorumaq üçün tətbiq edilən vasitələr

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999 1. Təxliyyə (köçürmə) planları hansı binalarda tərtib olunur?

 1. 10 nəfərdən çox insan olan

 2. 100 nəfərdən çox insan olan

 3. Hamısında

 4. 17 nəfərdən çox insan olan

 5. 27 nəfərdən çox insan olan

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 1. Yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə qaydalarını kimlər bilməlidirlər?

 1. Sex rəisi

 2. Fəhlələr və aparatçıla

 3. Qulluqçular

 4. Fəhlə və qulluqçuların hamısı

 5. Ustalar və çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 1. Müəssisədə yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına kimlər əməl etməlidir?

 1. Fəhlə və qulluqçuların hamısı

 2. Sex rəisi

 3. Qulluqçular

 4. Fəhlələr və aparatçılar

 5. Ustalar çilingərlər

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 1. Yanğın təhlükəsizliyinə aid olan normativ sənədlər:

 1. Standartlar, yanğın təhlükəsizliyi normaları, qaydaları və təlimatları

 2. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti haqqında Əsasnamə

 3. Sanitariya-epidemioloji qaydalar haqqında Əsasnamə

 4. Həmkarlar ittifaqının nizamnaməsi

 5. Aktlar, xidməti yazılar və texniki təhlükəsizlik qaydaları

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. Bakı, 1997 1. Məişət və iş otaqlarında hansı elektrik cihazlarından istifadə etmək qadagandır?

 1. Slaydoskopdan, telefondan, printerdən

 2. Kompyuterdən, printerdən. Proyektordan

 3. Kompyuterdən, telefondan, printerdən, kondisionerdən

 4. Yüksək tezlikli sobadan, elektrik qızdırıcı cihazlardan, elektrik su qəfədanından

 5. Proektordan, kondisionerdən, slaydoskopdan

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 1. Fövqəladə hal baş verərsə hansı nömrəyə zəng etmək lazımdır?

Nəzəri tədris üzrə mütəxəssis (Qobustan Regional Təlim Mərkəzi, Avtomatika və metrologiya üzrə) vəzifəsi üzrə test tapşırıqları 1

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Fövqaladə Hallar Nazirliyinin qaynar xətti 1. Binalarda yanğına qarşı nə olmalıdır?

 1. Pilləkan qəfəsində dəmir qapı

 2. Köçürmə sxemləri və işarələri, xəbərdarlıq plakatları, yanğınsöndürmə vəsitələrı

 3. Təlimatın kecirilməsi üçün xüsusi otaq

 4. Dəhlizdə qumla təchiz edilmiş yanğın lövhəsi

 5. Mərtəbələrdə əlavə nərdivanla

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 1. Yanğın baş verən zaman ilkin yanğınsöndürmə vasıtələrındən kimlər istifadə etməlidir?

 1. Sex rəisi

 2. Növbə rəisi

 3. Fəhlə və qulluqçular

 4. Texnoloq

 5. Yanğın söndürmə komandiri

Testin çətinlik dərəcəsi: orta

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 1. Yanğın aşkar etdikdə nə etməli?

 1. Dərhal bələdiyyəyə xəbər vermək

 2. Dərhal polis mühafizə bölməsinə xəbər vermək

 3. İcra hakimiyyətinə xəbər vermək

 4. Dərhal yanğından mühafizə bölməsinə xəbər vermək

 5. Dərhal əmək müfəttişliyinə xəbər vermək

Testin çətinlik dərəcəsi: çətin

İstinad: Azərbaycan Respublikasında yanğın təhlükəsizliyi qaydaları. Bakı, 2001 1. Fərdi muhafizə vasitələri hansılardır?

 1. Tənəffüs orqanları mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri və tibbi mühafizə vasitələri

 2. Görmək və eşitmək üçün mühafizə vasitələri

 3. Danışmaq üçün mühafizə vasitələri, dəri səthi mühafizə vasitələri

 4. Anlatmaq üçün mühafizə vasitələri, ayaq üçün mühafizə vasitələri

 5. İtdən və ilandan qorunmaq üçün mühafizə vasitələri

Testin çətinlik dərəcəsi: asan

İstinad: Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi. Bakı, 1999
Rəy və təklifləriniz üçün elektron ünvanına müraciət edə bilərsinizYüklə 154,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə