Nizami Yaqub oğlu Seyidəliyev Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru, professor əvəziYüklə 40,19 Kb.
tarix30.11.2016
ölçüsü40,19 Kb.
Nizami Yaqub oğlu Seyidəliyev

Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru, professor əvəzi

Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetinin Elmi işlər üzrə prorektoru

Моbil.теl: 050 3247731

Iş tel: 022 2560351

e-mail: n.seyid55@gmail.com

Doğum tarixi

04 oktyabr 1955-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1982-ci ildə Azərbaycan Dövlət  Aqrar Universitetinin Aqronomluq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1988-ci ildə “Gübrə normalalrının və suvarma rejiminin pambığın məhsuldarlığına təsiri” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək (texniki bitkilər ixtisası) kənd təsərrüfatı elmləri namizədi elmi dərəcəsi adını almışdır.

1991-ci ildən dosentdir.

2014-cü ildə “Səmərəli gübrə normalarının, bitki sıxlığının və suvarmaların pambığın məhsuldarlığına təsiri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək (aqrokimya ixtisası üzrə) aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır. 2015-ci ildən professor əvəzidir

Əmək fəaliyyəti

1982-ci il sentyabr ayından SSRİ K/t nazirliyinin təyinatı ilə Az KTİ-nin “Texniki bitkilər, seleksiya və toxumçuluq” kafedrasında assistent vəzifəsinə təyin olunub.
03.VIII.1984-cü ildən 05.09.1996-cı il tarixinədək Aqronomluq fakültəsində dekan müavini vəzifəsində çalışıb.
03.VII.1990-cı  il tarixindən 23.X.1991-ci il tarixindən “Genetika və seleksiya” kafedrasında dosent əvəzi və 1991-ci ildən həmin kafedrada dosent vəzifəsinə keçib.
05.X.1996-cı il tarixindən 10.V.2002-ci il tarixinədək aqronomluq fakültəsində dekan vəzifəsinə seçilib.

15.05.2002-ci il tarixindən 20.09.2009-cu il tarixədək “Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrasında dosent vəzifəsində çalışmışdır.

26.09.2009-cu il tarixindən hal-hazıradək Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində Elmi işlər üzrə prorektor vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər

Genetika, seleksiya və toxumçuluq

Elmi yeniliyi

-Kompleks aqrotexniki tədbirlərin pambıq bitkisinin məhsuldarlığına və lifin keyfiyyət göstəricilərinə  təsirinin öyrənilməsi;

-maqnitləşdirilmiş su ilə suvarmanın pambıq sortlarının keyfiyyət göstəricilərinə təsiri;

-seleksiya yolu ilə qarğıdalı, pambıq və yonca bitkilərindən yeni məhsuldar sort və hibridlərin alınması;

Tədqiqat sahəsi

Bitkiçilik (pambıq və qarğıdalı)

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

1.29 sentyabr 2000-ci il  tarixində dünya bankının mütəxəssisləri tərəfindən təşkil olunmuş “Kənd təsərrüfatında informasiya və məsləhət xidməti” mövzusunda keçirilən treninq – sertifikat

2.21.01.0202.2002-ci il tarixlərində “Kənd təsərrüfatında Özəl bölmənin İnkişafına Yardım Agentliyinin Bilik Yayımı və Məsləhətçilik xidmətləri üzrə SOFREKO firmasının beynəlxalq məsləhətçilər tərəfində keçirilmiş “Biznesin (fermer təsərrüfatlarının) idarə edilməsi” adlı təlim kursu – beynəlxalq sertifikat

3.14-15 iyun, 2003-cü ildə Kənd təsərrüfatı nazirliyində təşkil olunmuş “Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı” mövzusunda treninq – sertifikat

4.05-15 mart 2003-cü il tarixində  “Kənd təsərrüfatında Özəl bölmənin İnkişafına Yardım Agentliyinin İnformasiya Yayımı və Məsləhətçilik xidmətləri üzrə keçirilmiş “Hüquqi Məsələlər” mövzusunda treninq- sertifikat

5.03-15 mart 2005-ci il tarixlərində Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatının Inkişafı və  Kreditləşməsi layihəsinin xətti ilə “Kənd təsərrüfatının kreditləşməsi” mövzusunda treninq-sertifikat

6.16-21 sentyabr 2005-ci il tarixlərində Gəncə Regional Məsləhət Mərkəzi tərəfndən keçirilmiş “ Aqromarketinq” mövzusunda treninq- sertifikat

7.02-04 dekabr 2010-cu il tarixlərində Beynəlxalq əmək təşkilatının “Biznesinə Başla və Yaxşılaşdır” mövzusunda treninq – sertifikat

Seçilmiş əsərləri

1.Влияние режима орошения на продуктивность хлопчатника - Вклад молодых учёных и специалистов в научно-технический прогрес в сельско-хозяйственном производстве. Тезисы докладов межвузовской научно-практической конференции, Фрунзе-1990 г. стр.6-7.

10.Влияние рациональных норм удобрений и способов удобрений, поливов и густоты стояния растений на продуктивность и качество семян хлопчатника - Проблемы научного обеспечения повышения эффективности сельскохозяйственного производства, тезисы докладов, Бишкек-1992 г., стр.137-139.

2. Повышение эффективности минеральных удобрений и поливов под хлопчатник в условиях Азербайджана -«Научные основы развития сельского хозяйства», типография Ташкентского Государственного Аграрного университета. Ташкент-2001, стр.32-33.

3. Влияние норм удобрений режима орошения и густоты стояния растений на рост и развитие хлопчатника - Журнал «Аграрная наука» № 7. Mocква 2010. Стр14-17

4.Рост и развитие хлопчатника при различной густоте стояние растений и применении удобрений- Журнал «Плодородие» № 5(56) Москва 2010. Стр 13-14 

5. Эффективность применения удобрений на урожайность хлопчатника в Азербайджане-  Журнал «Вестник Аграрной Науки Узбекистана» №3-4 (41-42) Ташкент-2010 стр 7-10

6. Komple tarımsal önlemlerin pamuq bitkisinde esas gövdenin uzama ve gelişmesine etkisi- Türk dünyası araştırmaları Uluslararası bilmler akademisi. IV uluslararası sempozyum bildirileri II cild Bioloji ve Ziraat Bilimleri Ankara/ Türkiye-2012 s.57-62

7.Влияние эффективность удобрений на продуктивность хлопчатника- 1st International Scientific Conference Applied Sciences in Europe tendencies of contemporary development  Stuttgart,  Germany  April 21 2013. с.129-131.

8. The influence of various doses of mutagens on productivity of various grades of cotton - 3rd In International scientific conference “Applied Sciences and Technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings” November 11-12, 2013 Nev York, page114-115,

9. The content of nitrogen, phosphorus and potassium in the bodies of cotton in Accordance with

the norms of fertilizers, irrigation regime and density of standing of plants - Science, Technology and Higher Education Materials of the IV international Research and practice conference Vol. II January 30th, Westwood, Canada 2014.page 19-22.

10. The technologıcal propertıes and output fıbres ın accordance wıth the norms of fertılızers, irrigatıon and plant stand densıty -7th International Scientific and Practical Conference “Science and Society” 23-30 March 2015, London

Dərsliklər

1.Genetika 100 sual və 100 cavab dərs vəsaiti) - Az.ETETİİ-nin mətbəəsi, Bakı-1993, 185 s

2.Genetika (dərs vəsaiti) - Azərb.EA-sı Geologiya institutunun mətbəəsi, Bakı-2001, 117 s

3.Genetika, seleksiya və toxumçuluq (dərs vəsaiti) - Bakı “Elm” nəşriyyatı 2010, 396 s

4.Pambıqçılığın əsasları -“Şərq-Qərb” nəşriyyatı. Bakı-2012. 324 s

5.Toxumşünaslıq - “MBM”nəşriyyatı,Bakı,2014, 312 səh.

Dərs və metodik vasitələr

1.Pambığın toxumluluğuna dair tövsiyyələr (ümumiləşmiş elmi əsər)- Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Poliqrafiya müəssisəsi, Bakı-1995,19.s.

2.Pambıqçılıqda növbəli əkinlərin tətbiqi (ümumiləşdirilmiş elmi əsər)- Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının  mətbəəsi, Gəncə-1996.21.s

3. Pambıqçı-fermer bilməlidir. (ümumiləşdirilmiş elmi əsər)- Azərb. KTA-nın mətbəəsi, Gəncə-2001, 29. S.

4. Pambığın məhsuldarlığını artıracaq bitki sıxlığının, suvarmaların və gübrə normalarının müəyyənləşdirilməsi (Ümumiləşmiş elmi əsər)- «Agah nəşriyyatı» Gəncə – 2004.  126 səh.

5. Ali peşə təhsilinin magistratura pilləsində Aqrar təsərrüfat bitkilərinin genetikası ixtisaslaşması üzrə tədris olunan fənlərin proqramları- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı. Gəncə-2010, 72.s.

6. Genetika, seleksiya və toxumçuluq üzrə tədris olunan fənlərin kompleks tədris proqramı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı.  Gəncə-2011.148.səh.

19. Toxumçuluq fənnindən tədris proqramı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı. Gəncə-2011. 13 səh.

7. Sitologiya fənnindən tədris proqramı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı. Gəncə-2011. 10 səh

8. Genetikadan tədris təcrübəsinin proqramı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı. Gəncə-2011. 7 səh.

9. Genetika fənnindən tədris proqramı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı. Gəncə-2011. 15 səh.

10. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin seleksiya və toxumçuluq fənnindən tədris proqramı- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəşriyyatı. Gəncə-2011. 13 səh.Məqalələr-191 ədəd
Kataloq: img -> page -> tmp
tmp -> İxtisas: 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya İxtisaslaşma: Aqrokimya
tmp -> İxtisas: 060701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya İxtisaslaşma: Aqrokimya
tmp -> Baytarlıq tə bab ə ti v ə zoomüh
tmp -> Aqrar iqtisadiyyat fakült ə si ə yani t əhsil formasının
tmp -> AZƏrbaycan döVLƏt aqrar universitetiTƏLƏBƏLƏRİNİn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİn cəDVƏLİ
tmp -> C Ə d V ə L i Təsdiq edirəm azərbaycan döVLƏt aqrar universiteti TƏLƏBƏLƏRİNİn təDRİs məŞĞƏLƏLƏRİNİN
tmp -> Mühəndislik fakültəsi əyani təhsil formasının dördüncü kurs Bakalavr-tələbələrinin diplom layihələrinin mövzuları və rəhbərləri
tmp -> Cəfərov İbrahim Həsən oğlu
tmp -> Aqronomluq fakült
tmp -> Ikinci fakültə aqronomluq kurs birinci

Yüklə 40,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə