Produktresumé for Testogel, gel I brev D. Sp. NrYüklə 54,96 Kb.
tarix03.04.2017
ölçüsü54,96 Kb.
#1325515. februar 2016


PRODUKTRESUMÉ
for
Testogel, gel i brev 1. D.SP.NR.

21346


 1. LÆGEMIDLETS NAVN

Testogel 1. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

25 mg: Et brev med 2,5 g indeholder 25 mg testosteron.

50 mg: Et brev med 5,0 g indeholder 50 mg testosteron.

Hjælpestoffer se pkt. 6.1.


 1. LÆGEMIDDELFORM

Gel i brev.

Testogel er en gennemsigtig eller let opaliserende farveløs gel i brev.

 1. KLINISKE OPLYSNINGER
  1. Terapeutiske indikationer

Substitutionsbehandling ved mandlig hypogonadisme, hvor testosteronmangel er bekræftet af kliniske symptomer og ved laboratorieanalyser (se pkt. 4.4).


  1. Dosering og indgivelsesmåde

Kutan anvendelse.
Voksne og ældre mænd

Den anbefalede dosis er 5 g gel (dvs. 50 mg testosteron), påført én gang daglig på cirka samme tidspunkt og helst om morgenen. Dosis skal tilpasses det kliniske eller laboratoriske resultat, men må ikke overstige 10 g gel om dagen. Dosisjusteringer skal foregå i trin á 2,5 g gel.

Gelen appliceres af patienten selv på en ren, tør og sund hud enten på begge skuldre eller begge arme eller mave.

Efter at brevet er åbnet skal det tømmes helt og gelen skal straks appliceres huden. Gelen skal blot spredes på huden som et jævnt, tyndt lag. Det er ikke nødvendigt at gnide gelen ind i huden. Huden skal tørre mindst 3-5 minutter inden påklædning. Efter applicering vaskes hænderne med sæbe og vand.


Lægemidlet må ikke appliceres genitalområdet, da det høje indhold af alkohol kan forårsage lokal hudirritation.
Ved behandling med Testogel opnås steady state for plasmakoncentrationerne af testosteron omtrent fra anden behandlingsdag. For at tilpasse testosterondosis, skal serumkoncentrationerne af testosteron måles om morgenen inden applicering fra og med 3. behandlingsdag (én uge vil være rimeligt). Dosis kan reduceres, hvis plasmakoncentrationerne af testosteron øges til over det ønskede niveau. Hvis koncentrationerne er lave, kan dosis forøges – dog ikke til mere end 10 g gel om dagen.
Børn

Testogel er ikke indiceret til anvendelse på børn og er ikke evalueret klinisk til mænd under 18 år.
  1. Kontraindikationer

Testogel er kontraindiceret ved:

 • mistanke om eller diagnosticeret bryst eller prostatacancer.

 • kendt overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.
  1. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Testogel bør kun anvendes, hvis hypogonadisme (hyper- og hypogonadotrop) er påvist, og hvis anden ætiologi for disse symptomer er udelukket, inden behandlingen påbegyndes. Testosteroninsufficiens bør være tydeligt påvist ved hjælp af kliniske tegn (regression af sekundære kønskarakterer, ændring af kropsbygningen, asteni, reduceret libido, erektionsbesvær osv.), og bekræftet af to separate målinger af blodtestosteron. Der findes aktuelt ingen konsensus vedrørende aldersspecifikke referenceværdier for testosteron. Imidlertid bør er tages hensyn til, at de fysiologiske serumniveauer testosteron flader med alderen.
På grund af variationer i laboratorieværdierne bør alle målinger af testosteron udføres i samme laboratorium.
Testogel er ikke indiceret for behandling af mandlig sterilitet eller impotens.
Inden behandling med testosteron påbegyndes, skal alle patienter gennemgå en detaljeret undersøgelse for at udelukke risikoen for forekomst af prostatacancer. Prostatakirtel og bryst skal regelmæssigt overvåges omhyggeligt i overensstemmelse med de anbefalede metoder (digital rektal undersøgelse og vurdering af serum-PSA) hos patienter, der er i testosteronbehandling, mindst én gang om året, og mindst to gange om året hos ældre patienter og risikopatienter (patienter med kliniske eller familiære faktorer).
Androgener kan fremskynde udviklingen af subklinisk prostatacancer og benign prostatahyperplasi
Testogel skal anvendes med forsigtighed til cancerpatienter, der har risiko for hypercalcæmi (og associeret hypercalcuria) som følge af knoglemetastaser. Det anbefales, at serumkoncentrationerne af calcium overvåges regelmæssigt hos disse patienter.
Hos patienter, der lider af alvorlig hjerte-, lever- eller nyreinsufficiens eller iskæmisk hjertesygdom, kan behandling med testosteron forårsage svære komplikationer i form af ødem med eller uden kongestivt hjertesvigt. I sådanne tilfælde skal behandlingen seponeres øjeblikkeligt. Desuden kan behandling med diuretika være påkrævet.
Testogel skal anvendes med forsigtighed til patienter med iskæmiske hjertesygdomme.
Testosteron kan medføre en stigning i blodtrykket, og Testogel skal anvendes med forsigtighed til mænd med hypertension.
Testosteronniveauet skal kontrolleres ved baseline og med regelmæssige mellemrum under behandlingen. Lægen skal justere doseringen individuelt for at sikre opretholdelse af eugonadalt testosteronniveau.
Udover laboratorieundersøgelser af testosteronkoncentrationerne, skal følgende laboratorieparametre kontrolleres regelmæssigt hos patienter, der får langvarig androgenbehandling: Hæmoglobin og hæmatokrit, leverfunktionsprøver og lipidprofil.
Der er begrænset erfaring med Testogels sikkerhed og virkning hos mænd over 65 år. Der er aktuelt ingen konsensus vedrørende aldersspecifikke referenceværdier for testosteron. Imidlertid skal der tages hensyn til, at det fysiologiske testosteronniveau falder med alderen.
Testogel skal anvendes med forsigtighed til patienter med epilepsi og migræne, da disse tilstande kan blive forværret.
Der findes offentliggjorte rapporter om forøget risiko for søvnapnø hos personer med hypogonadisme, der behandles med testosteronestere, herunder især risikopatienter med adipositas og kronisk lungesygdom.
Forøget insulinsensitivitet kan forekomme hos androgenbehandlede patienter, som udviser normale plasmakoncentrationer af testosteron efter substitutionsbehandling.
Visse kliniske tegn (irritabilitet, nervøsitet, vægtstigning, vedvarende eller hyppige erektioner) kan være tegn på for kraftig androgenisering og nødvendiggøre en dosisjustering.
Hvis patienten udvikler en kraftig reaktion på applikationsstedet, bør behandlingen genovervejes og eventuelt seponeres.
Idrætsudøvere skal gøres opmærksom på, at Testogel indeholder et aktivt stof (testosteron), som kan give en positiv reaktion i dopingtest.
Testogel bør ikke anvendes af kvinder på grund af risikoen for virilisering.
Risiko for overføring af testosteron

Hvis der ikke udvises forsigtighed, kan testosteron-gelen overføres til andre personer efter tæt hudkontakt, hvilket kan medføre forøgede serumkoncentrationer af testosteron og eventuelt bivirkninger (f.eks. øget hårvækst i ansigtet og på kroppen, dybere stemmeleje, menstruationsforstyrrelser) i tilfælde af gentagen kontakt (utilsigtet androgenisering).


Lægen skal omhyggeligt informere patienten om risikoen for overføring af testosteron og om sikkerhedsforanstaltningerne (se nedenstående). Testogel bør ikke ordineres, hvis der er stor risiko for, at patienten ikke vil følge sikkerhedsforanstaltningerne (f.eks. svær alkoholisme, stofmisbrug eller alvorlige psykiske lidelser).
Denne overføring kan undgås ved at bære tøj, som dækker applikationsområdet, eller ved brusebad inden kontakt.
Følgende sikkerhedsforanstaltninger anbefales:

 • for patienten:

 • hænderne vaskes med sæbe og vand efter applicering af gelen

 • når gelen er tør, dækkes applikationsområdet med tøj,

 • brusebad inden hvert tilfælde, hvor hudkontakt kan forventes
 • for personer, der ikke behandles med Testogel:

 • i tilfælde af kontakt med et applikationsområde (der ikke er afvasket eller dækket af tøj) skal hudområdet, som testosteron kan være overført til, vaskes med sæbe og vand.

 • indberette tegn på for stor udsættelse for androgener, såsom acne eller ændringer i hårproduktionen.

In vitro absorptionsstudier af testosteron med Testogel, tyder på at patienten ikke bør tage kar- eller brusebad indenfor 6 timer efter applicering af gelen. Lejlighedsvis badning eller brusebad, der finder sted mellem 1 og 6 timer efter applicering af gelen, skulle ikke nævneværdigt påvirke behandlingens resultat.


Af hensyn til partnerens sikkerhed skal patienten tilrådes for eksempel at vente et længere tidsrum mellem appliceringen af Testogel og samleje, at bære en T-shirt, der dækker applikationsstedet i tilfælde af kontakt, eller at tage brusebad inden samlejet.

Desuden anbefales det, at patienten bærer en T-shirt, der dækker applikationsstedet, ved kontakt med børn for at undgå at kontaminere barnets hud.


Gravide kvinder skal undgå kontakt med applikationsområdet for Testogel. Hvis partneren er gravid, skal patienten være særlig opmærksom på forsigtighedsreglerne vedrørende brugen (se pkt. 4.6).


  1. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion


Orale antikoagulantia

Ændringer i antikoagulationsaktiviteten (øget virkning af orale antikoagulans som følge af en ændring af leverens syntetisering af koagulationsfaktorer samt kompetitiv hæmning af plasmaproteinbindingen):

Forøget overvågning af protrombintid og INR anbefales. Patienter, i behandling med orale antikoagulantia, kræver nøje overvågning, især når androgenbehandlingen indledes eller seponeres.
Samtidig administration af testosteron og ACTH eller kortikosteroider kan forøge risikoen for udvikling af ødem. Derfor skal disse lægemidler anvendes med forsigtighed, især til patienter med hjerte-, nyre eller leversygdom.
Interaktion med laboratorieanalyser: Androgener kan reducere niveauerne af thyroxinbindende globulin, hvilket resulterer i et fald i plasmakoncentrationerne af T4 og en øgning af resinoptagelsen af T3 og T4. Koncentrationerne af frie thyreoideahormoner forbliver dog uændrede, og der foreligger ingen kliniske tegn på thyroidinsufficiens.


  1. Graviditet og amning

Testogel er kun beregnet til behandling af mænd.

Testogel er ikke indiceret til anvendelse af gravide eller ammende kvinder. Der er ikke gennemført kliniske forsøg med denne behandling til kvinder.

Gravide kvinder skal undgå kontakt med hudområder behandlet med Testogel (se pkt. 4.4). Produktet kan have utilsigtede virkninger (virilisering) på fosteret. I tilfælde af hudkontakt skal området hurtigst muligt vaskes med sæbe og vand.


  1. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.
  1. Bivirkninger

Den mest almindeligt indberettede bivirkning ved den anbefalede dosis på 5 g gel om dagen var hudreaktioner (10%): reaktioner på applikationsstedet, erytem, acne, tør hud.
Følgende tabel indeholder de bivirkninger, der er indberettet hos mellem 1 og <10% af patienterne, der er behandlet med Testogel i kontrollerede kliniske undersøgelser.


Organklasse

Almindelig bivirkning (>1/100 til <1/10)

Lidelser i blod og lymfe

Ændringer i laboratorieprøver (polycytæmi, lipider), forhøjet hæmatokrit, øget antal røde blodlegemer, forhøjet hæmoglobin.

Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted

Hovedpine

Lidelser i nyrer og urinveje

Prostatalidelser

Forstyrrelser i reporduktion og lidelser i mammae

Gynaecomastia, mastodynia

Lidelser i nervesystemet

Svimmelhed, paræstesi, amnesia, hyperæstesi

Psykiatriske lidelser

Humørsvingninger

Vaskulære lidelser

Hypertension

Gastrointestinale lidelser

Diarré

Dermatologiske lidelser

Alopecia, urticaria

Gynaecomastia, som kan være vedvarende, er almindelig hos patienter, der behandles for hypogonadisme.


Andre kendte bivirkninger, der i henhold til litteraturen er indberettet efter oralt eller parenteralt administreret testosteron, er:


Organsystem

Bivirkning

Metaboliske og ernæringsmæssige lidelser

Vægtøgning, elektrolytændringer (retention af natrium, klorid, kalium, calcium, uorganisk phosphat og væske) ved høje doser og/eller længerevarende behandling.

Muskuloskeletale-, bindevævs- og knoglelidelser

Muskelkrampe

Lidelser i nervesystemet

Nervøsitet, depression, uvenlighed

Respiratoriske lidelser

Søvnapnø

Lever- og galdevejslidelser

I meget sjældne tilfælde gulsot og ændringer i leverfunktionsprøver

Dermatologiske lidelser

Forskellige hudreaktioner kan forekomme herunder acne, seborré og håraffald.

Forstyrrelser i reproduktion og lidelser i mammae

Ændringer i libido, hyppige erektioner; behandling med høje doser testosteron afbryder eller reducerer almindeligvis midlertidigt spermatogenesen, og reducerer dermed størrelsen af testiklerne; testosteron-substitutionsbehandling for hypogonadisme kan i sjældne tilfælde medføre vedvarende, smertefulde erektioner (piapisme), prostatalidelser, prostatacancer* urinvejsobstruktion

Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted

Høje doser eller længerevarende behandling med testosteron øger lejlighedsvis forekomsten af vandretention og ødem; overfølsomhedsreaktioner kan forekomme

* Data omkring risikoen for prostatacancer i forbindelse med testosteronbehandling er ikke fyldestgørende
Andre sjældne bivirkninger i forbindelse med store doser af testosteron omfatter hepatisk neoplasme.
Da produktet indeholder alkohol, kan hyppig påsmøring på huden medføre irritation og tør hud.
Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:


Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk


  1. Overdosering

Kun et enkelt tilfælde af akut overdosering er rapporteret efter parenteral administration af testosteron. Patienten som havde en høj plasmakoncentration af testosteron på 114 ng/ml (395 nmol/l), havde en hjerneblødning. Det er særdeles usandsynligt, at en patient som behandles perkutant kan opnå sådanne plasmakoncentrationer af testosteron.


  1. Udlevering

A 1. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
 1. Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: G 03 BA 03. Androgener.
5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Endogene androgener, hovedsagelig testosteron, der secerneres af testiklerne og deres vigtigste metabolit, DHT (dihydrotestosteron), er ansvarlige for udviklingen af de eksterne og interne genitalier og for vedligeholdelsen af de sekundære kønskarakterer (stimulering af hårvækst, stemmelejets udvikling, udvikling af libido); de har en generel virkning på proteinanabolismen; påvirker udviklingen af skeletmuskler, og fordeling af fedtlag; mindsker urinudskillelsen af kvælstof, natrium, kalium, chlorid, phosphat og vand.

Testosteron påvirker ikke udviklingen af testiklerne, men reducerer hypofysesekretionen af gonadotropiner.
Virkningerne af testosteron i nogle målorganer opstår efter perifer omdannelse af testosteron til østradiol, som derefter bindes til østrogenreceptorer i målcellens kerne, f.eks. i hypofyse-, fedt-, hjerne-, knogleceller og Leydigs celler i testiklerne.


  1. Farmakokinetiske egenskaber

Den perkutane absorption af testosteron varierer cirka mellem 9% og 14% af den applicerede dosis.
Efter kutan absorption diffunderer testosteron ind i cirkulationssystemet i relativt konstante koncentrationer i løbet af 24 timer.
Serumkoncentrationerne af testosteron forøges fra den første time efter applicering, og steady state indtræder fra dag 2. Daglige ændringer i koncentrationerne af testosteron har derefter nogenlunde samme udstrækning som de ændringer, der observeres under døgnrytmen for endogent testosteron. Ved kutan applikation undgås derfor de blodfordelingsproblemer, som ses ved parenteral administration. Der produceres ingen supra-fysiologiske koncentrationer i leveren af steroider i modsætning til oral behandling med androgener.
Administration af 5 g Testogel giver en gennemsnitlig stigning i plasmakoncentrationen af testosteron på cirka 2,5 ng/ml (8,7 nmol/l).
Når behandlingen seponeres, begynder koncentrationerne af testosteron at falde cirka 24 timer efter sidste dosis. Koncentrationerne vender tilbage til basis cirka 72 til 96 timer efter sidste dosis.
De vigtigste aktive testosteron-metabolitter er dihydrotestosteron og estradiol.
Testosteron udskilles hovedsagelig i urin, men også i fæces i form af konjugerede testosteron-metabolitter.


  1. Prækliniske sikkerhedsdata

I in vitro forsøg, hvor den omvendte mutationsmodel (Ames test) eller ovarieceller fra hamstre anvendtes, fremkaldte testosteron ingen mutagen virkning. I forsøg med laboratoriedyr påvistes en forbindelse mellem androgenbehandling og visse cancerformer. Eksperimentielle data fra rotter har vist forøget forekomst af prostatacancer efter testosteronbehandling.

Kønshormoner vides at fremme udviklingen af visse tumorer, induceret af kendte karcinogene stoffer. Der er ikke fastlagt nogen forbindelse mellem disse fund og den faktiske risiko hos mennesker.

 1. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER
  1. Hjælpestoffer

Carbomer 980

Isopropylmyristat

96% ethanol

Natriumhydroxid

Renset vand


  1. Uforligeligheder

Ikke relevant.


  1. Opbevaringstid

3 år.


  1. Særlige opbevaringsforhold

Ingen.


  1. Emballagetyper og pakningsstørrelser

2,5 g i brev (PET/aluminium/PE).

Æsker med 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 eller 100 breve.

5,0 g i brev (PET/aluminium/PE).

Æsker med 1, 2, 7, 10, 14, 28, 30, 50, 60, 90 eller 100 breve.

Det er muligvis ikke alle pakningsstørrelser, der markedsføres.


  1. Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen.


 1. INDEHAVER Af MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Laboratoires BESINS INTERNATIONAL

3, rue du Bourg l’Abbé

75003 PARIS

Frankrig 1. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

25 mg: 33564

50 mg: 33565
 1. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. december 2002
10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

15. februar 2016

Side af


Yüklə 54,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə