SƏrraf şİruyəYüklə 2,99 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə13/14
tarix05.05.2017
ölçüsü2,99 Kb.
#16928
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

 
 
 

             
                           
                          Susma, ürək…
 
 
257 
 
OLAYDI 
Dağdan kəndə gizli qaçıb anamı, 
Qorxuya saldığım günlər olaydı. 
Sücaət 
Gеri qayıdaydı uşaqlıq çağım, 
Еvciklər qurduğum günlər olaydı. 
Zirvələr başında qartal sayağı, 
Vüqarlı durduğum günlər olaydı. 
 
Yadımdan çıxaydı çörəyim, çayım, 
Qılınc qayalardan gələydi hayım. 
Əlimdə sapandım, bеlimdə yayım, 
Kəkliklər vurduğum günlər olaydı. 
 
Zurnanın səsinə gələydim yurda, 
Quzunun bеşini vеrəydim qurda. 
Bir qara qaşlının bir dar cığırda, 
Adını sorduğum günlər olaydı. 
 
Alıb gülüzlümün xoş sorağını, 
Dolanıb gəzəydim hər oylağını. 
O nazlı sənəmin boyunbağını, 
Əl atıb qırdığım günlər olaydı. 
 
“Sеvirəm” dеdiyim sözümün üstə, 
O, sillə çəkəydi gözümün üstə, 
Şiruyəyəm, çöküb dizimin üstə, 
Boynumu burduğum günlər olaydı. 
 

Sərraf Şiruyə             
                           
                          
 
 
258 
 
BİLMƏZ 
 
Kiçik görünsəm də bir ağır daşam, 
Yеtən əl atmasın, götürə bilməz. 
Arxamca daş-kəsək atanlar çoxdu, 
Məqsədi mənzilə yеtirə bilməz. 
 
Sеçə billəm yaxşı, yaman baxımı, 
Hər yеtənə tuşlamaram oxumu. 
Göyərə bilsə də böhtan toxumu, 
Həqiqəti gözdən itirə bilməz. 
 
Ay Şiruyə, qoyma mətləb uzana, 
Qanun göstər, düz yolunu azana. 
Yalan həqiqəti salar qazana, 
Çiynəyər, boğazdan ötürə bilməz. 
 
 
 
 
QİSMƏTİDİ 
 
Gözəllik, göyçəklik hər bir insana, 
Taleyin verdiyi öz qismətidi. 
Nə uca boyum var, nə gözəlliyim, 
Mənə də verilən söz qismətidi. 
 
Bir can verib alar fələk aparar, 
Salar qəza-qədər kələk aparar, 
Gülün qoxusunu külək aparar, 
Bülbülün çəkdiyi naz qismətidi. 

             
                           
                          Susma, ürək…
 
 
259 
 
Sərraf Şiruyəyəm, ey parlaq ayım, 
Ey könül həsrətim, ürək ax-vayım. 
Bir quru baxışa qalıbdı payım, 
Qoy baxsın doyunca göz qismətidi. 
 
 
 
MƏN 
 
Bu qədər gəl məni sınağa çəkmə, 
Еlə yaranmışdan sınaqdayam mən. 
Umanım da çoxdur, küsənim də çox, 
Axşam da, sabah da qınaqdayam mən. 
 
Özüm duymamışam, ağırmış daşım, 
Qüssədə, kədərdə ötüşdü yaşım. 
Məndən inciməsin qohum-qardaşım, 
Yaxşı ki, yad dildə, dodaqdayam mən. 
 
Sərraf Şiruyəyəm, bəd kеçir halım, 
Açılmır düyünüm, çoxdur məlalım. 
Bir gün еşidəcən, ay qadan alım, 
Qapısız, bacasız otaqdayam mən. 
 

Sərraf Şiruyə             
                           
                          
 
 
260 
 
QOCA DÜNYA, SALAMAT QAL 
 
Gəldim sənə, gеtdim səndən, 
Qoca dünya, salamat qal. 
Yolçu oldum ötdüm səndən, 
Qoca dünya, salamat qal. 
 
Sеvincindən söz açmadım, 
Kədərindən uzaşmadım. 
Hikmətindən baş açmadım, 
Qoca dünya, salamat qal. 
 
Şiruyəyəm, sözüm qalır, 
Ocağımda gözüm qalır, 
Oğlum qalır, qızım qalır, 
Qoca dünya, salamat qal. 
 

             
                           
                          Susma, ürək…
 
 
261 
MÜNDƏRİCAT 
 
Ovsun (Tofiq Yusif) ...................................................... 3 
  
Bürüsə də gülü alaq
Qoxusuyla səs salacaq. 
 
Görüm............................................................................ 16 
Gətirər............................................................................ 16 
Bilməz ........................................................................... 17 
Deyil .............................................................................. 18  
Qoçaqlıqdı ..................................................................... 18 
Deməlidi ........................................................................ 19 
Doğru ............................................................................. 20 
Bu dünya ....................................................................... 20 
İnsan .............................................................................. 21 
Görmüşəm ..................................................................... 22 
Zülümdü ........................................................................ 22 
Bilməyib ........................................................................ 23 
Var ................................................................................. 24 
Gülmüşəm ..................................................................... 24 
Oğluyuq ......................................................................... 25 
Olunca mən ................................................................... 26 
Bilməz ........................................................................... 26 
Bu dünya ....................................................................... 27 
Alır ................................................................................ 28 
Nə var ki ........................................................................ 28 
Xeyri nə ......................................................................... 29 
Yazmıram ...................................................................... 30 
Toxunar ......................................................................... 31 
İnsan .............................................................................. 31 

Sərraf Şiruyə             
                           
                          
 
 
262 
Deyərəm ........................................................................ 32 
Var ................................................................................. 33 
Hikmətdi, hikmət ........................................................... 34 
Atalar ............................................................................. 34 
Var ................................................................................. 35 
İmiş ................................................................................ 36 
Pərvanəsidir ................................................................... 37 
Kəsi................................................................................ 38 
Bu dünya ....................................................................... 39 
Xalıdır, xalı ................................................................... 40 
Çıxmalıydı ..................................................................... 41 
İndi ................................................................................ 42 
  
Mat qalmışam, yoxdu canda hənirti, 
Heç göyərmir umduğumuz göyərti. 
 
 
Nə birlik......................................................................... 44 
Nə vecinə ....................................................................... 45 
Kimi ............................................................................... 45 
Uzaqdı ki, uzaqdı .......................................................... 46 
Axmaqlıq olar ................................................................ 47 
Deyək ............................................................................ 47 
Bala................................................................................ 48 
Bu yurdda ...................................................................... 49 
Vallah ............................................................................ 50 
Olmur ............................................................................ 50 
Yıxdı məni ..................................................................... 51 
İtirdik ............................................................................. 52 
Salıbdı............................................................................ 53 
Hayıf .............................................................................. 53 
Ay bala .......................................................................... 54 

             
                           
                          Susma, ürək…
 
 
263 
Nə yaman artıb .............................................................. 55 
Dostu ............................................................................. 56 
Çalacaq .......................................................................... 57 
Bilinmir ......................................................................... 58 
Dönüb indi ..................................................................... 58 
Nə qalıb ......................................................................... 59 
Korladı ........................................................................... 60 
Allah .............................................................................. 61 
Еyləyib .......................................................................... 61 
Ha sula-sula ................................................................... 62 
Düşübdü ........................................................................ 63 
Keçmir ........................................................................... 64 
Olubdu ........................................................................... 65 
Olmur ............................................................................ 66 
  
Çay var, kükrəsə də suyu içilməz
Sısqa var, damlası baldan seçilməz. 
 
 
Olar ................................................................................ 68 
Olar ................................................................................ 68 
Çəkilmir ......................................................................... 69 
Axtar .............................................................................. 70 
Getmə ............................................................................ 70 
Getsin ............................................................................ 71 
Əyilməz ......................................................................... 72 
Olmaz ............................................................................ 72 
Olar ................................................................................ 73 
Olar ................................................................................ 74 
Əlinə .............................................................................. 74 
Kimi ............................................................................... 75 
Nə var ............................................................................ 76 

Sərraf Şiruyə             
                           
                          
 
 
264 
İnsanı ............................................................................. 76 
Olmaya .......................................................................... 77 
Qurban ........................................................................... 78 
Çıxmasın........................................................................ 78 
Nə var ki ........................................................................ 79 
Yenə .............................................................................. 80 
Göstərər ......................................................................... 80 
Olmaz ............................................................................ 81 
Var ................................................................................. 82 
Ola ................................................................................. 82 
Qoruyun ......................................................................... 83 
Var ................................................................................. 84 
Əldən gedər ................................................................... 84 
Verər .............................................................................. 85 
Çatar .............................................................................. 86 
Yoxdu ............................................................................ 87 
Görməyib ....................................................................... 87 
Dostu olar ...................................................................... 88 
Hayıf oldu ...................................................................... 89 
Olacaq............................................................................ 90 
Saxla .............................................................................. 90 
Getdi .............................................................................. 91 
Eylər .............................................................................. 92 
Oğul ............................................................................... 92 
Gedər ............................................................................. 93 
Etmədimi ....................................................................... 94 
Öldürdü.......................................................................... 95 
Qalarmış ........................................................................ 96 
Təriflər ........................................................................... 96 
Söylənərmiş ................................................................... 97 
Qoy dəysin .................................................................... 98 

             
                           
                          Susma, ürək…
 
 
265 
Yoxdur ........................................................................... 98 
Görmədim...................................................................... 99 
Dostunu ......................................................................... 100 
Dəyməz.......................................................................... 100 
Ummaq əbəsdi ............................................................... 101 
Demə ............................................................................. 102 
Deyib ............................................................................. 103 
Ömür var ki ................................................................... 103 
Qoymaz ......................................................................... 104 
Ola-olmaya .................................................................... 105 
Olar ................................................................................ 106 
Həyatdan........................................................................ 106 
Gələr .............................................................................. 107 
Olmaz ............................................................................ 108 
Korladı ........................................................................... 108 
Qorxma .......................................................................... 109 
Bilməz ........................................................................... 110 
Gülərlər.......................................................................... 110 
Güclənər ........................................................................ 111 
Pozulmaz ....................................................................... 112 
Yerdən ........................................................................... 112 
Qoymasan ...................................................................... 113 
Minnətdarıq, minnətdar ................................................. 113 
Yox-yox ......................................................................... 114 
  
Qoşalaşıb həsrətimin düyünü, 
Biri Qarabağdı, biri də Göyçə. 
 
 
Biləydim ........................................................................ 116 
Mən getməliyəm ............................................................ 116 
Vətəndir ......................................................................... 117 

Sərraf Şiruyə             
                           
                          
 
 
266 
Göyçə ............................................................................ 118 
A dağların küləyi ........................................................... 118 
İtirmişəm ....................................................................... 119 
Dolansın ........................................................................ 120 
Niyə düşsün ................................................................... 121 
Günüdü .......................................................................... 121 
İstəyir könlüm ............................................................... 122 
Mənim ........................................................................... 123 
Soruşursan məkanımı, yurdumu.................................... 123 
Qaldı .............................................................................. 124 
Biri Qarabağdı, biri də Göyçə ....................................... 125 
Qurbanam ...................................................................... 126 
Kəlbəcər ........................................................................ 126 
Mənə oğul demə, mənə mən demə ................................ 127 
Varmı ............................................................................. 128 
Yatmayın ....................................................................... 129 
Gərəkdir bizə ................................................................. 130 
Ulu Göyçə ..................................................................... 131 
Nə gözəldi ..................................................................... 132 
Anam, a Kəlbəcər, anam, a Göyçə ................................ 133 
Bu dağların qoynunda ................................................... 134 
Göyçə ............................................................................ 135 
Mən azadlıq istəyirəm ................................................... 136 
Azərbaycan .................................................................... 137 
Azərbaycan ağlayır ........................................................ 138 
Göyçə mənim ................................................................ 139 
Dəlidağın qoynuna bax, qoynuna .................................. 140 
Dağların ......................................................................... 140 
Bu yеrlərdə .................................................................... 141 
Kеçmisənmi ................................................................... 142 
Qalıbmı .......................................................................... 143 

             
                           
                          Susma, ürək…
 
 
267 
Bu dağlardadı ................................................................ 144 
Qala ............................................................................... 145 
Döndərib ........................................................................ 146 
Dağlar ............................................................................ 147 
Gətirmişəm mən ............................................................ 148 
Bu gün ........................................................................... 148 
Dağlar ............................................................................ 149 
Olammaz ....................................................................... 150 
Bu yerdə ........................................................................ 151 
Allah .............................................................................. 152 
Laçında gördüm ............................................................ 153 
Dеməsin ......................................................................... 154 
 
 
Ömrə, günə bel bağlama, bir ötəri taxtdı bu, 
İnanmırsan dön geriyə, taxtı Süleymanı gör. 
  
Əliyə .............................................................................. 156 
Hüseynimə ..................................................................... 156 
Məhəmməd .................................................................... 157 
Gör ................................................................................. 158 
Məni .............................................................................. 159 
Yenə səndən diləyim var ............................................... 160 
Sığınmışam .................................................................... 161 
İstərəm ........................................................................... 161 
Əlidir ............................................................................. 162 
Allahdan mərhəmət umur, utanmır ............................... 163 
Bağışla ........................................................................... 164 
Allah .............................................................................. 165 
Düş ................................................................................ 166 
Eşqidir ........................................................................... 167 

Sərraf Şiruyə             
                           
                          
 
 
268 
Nə gözəl......................................................................... 168 
  
 
Bizi bu töhmətlə ellər ağlamaz, 
Mən səni ağlayım, sən məni ağla. 
 
Olsun ............................................................................. 170 
Eylədim ......................................................................... 170 
O gözlər ala ................................................................... 171 
Dodaqlar ........................................................................ 172 
Mənimkidi ..................................................................... 172 
Var ................................................................................. 173 
Qalır ............................................................................... 174 
Tapmışam ...................................................................... 174 
Nə tez gəlmisən ............................................................. 175 
Alandımı ........................................................................ 176 
Bəxtinə .......................................................................... 177 
Əriməz ........................................................................... 177 
Ay yarıdımı ................................................................... 178 
Qayıt, gülüm, qayıt on beş yaşına ................................. 179 
Gözəldi .......................................................................... 180 
Ay Allah ........................................................................ 181 
Demişdim ...................................................................... 181 
Cinayətdi ....................................................................... 182 
Olmaz ............................................................................ 183 
Dedilər ........................................................................... 183 
Məhəbbətim qocalmır ki, qocalmır ............................... 184 
Gümana bax, gümana .................................................... 185 
Baldı .............................................................................. 185 
Qız ................................................................................. 186 
Yuxuma girmə ............................................................... 187 
Bəs demə ....................................................................... 188 

             
                           
                          Susma, ürək…
 
 
269 
Mən səni ağlayım, sən məni ağla .................................. 190 
Nə yazım ....................................................................... 191 
Bilməz ........................................................................... 192 
Bu gələn......................................................................... 192 
Çirkini............................................................................ 193 
Baxım ............................................................................ 194 
Gəl ................................................................................. 194 
O nara ............................................................................ 195 
Əridir ............................................................................. 196 
Gəl dеdi ......................................................................... 196 
Dеyil .............................................................................. 197 
Gəl, gəl .......................................................................... 198 
Gələrəm ......................................................................... 199 
Gəlmişəm ...................................................................... 200 

Yüklə 2,99 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə