T. C. Sb göztepe eğ t m hastanes anestez yoloj ve rean masyon kl n ğ a doç. Dr. Melek çel kYüklə 378,71 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/6
tarix09.12.2016
ölçüsü378,71 Kb.
  1   2   3   4   5   6

 

 

 

T.C. 

SB GÖZTEPE EĞ T M HASTANES  

ANESTEZ YOLOJ  ve REAN MASYON KL N Ğ  DOÇ.DR.MELEK ÇEL K 

        

 

 

 

 

Rejyonal  ntravenöz Anestezi (R VA) Tekniğinde  

 

Lidokain, Lidokain+Deksmedetomidin ve 

 

Lidokain+Neostigminin Karşılaştırlması 

 

 

                                        (Uzmanlık Tezi) 

 

 

                                  Dr.Ufuk KUYRUKLUYILDIZ 

 

 

 

STANBUL-2008 

 

  ÖNSÖZ  

Uzmanlık eğitimim süresince, bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım, desteğini  

 hep hissettiğim değerli hocam Doç.Dr.Melek Çelik’e, 

 

Hastanemize bilimsel bir çalışma ortamı sunan Sayın Başhekimimiz  

Prof.Dr.Hamit Okur’a, 

 

Bilgi ve tecrübelerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Klinik Şef  

Yardımcımız Dr.Aydemir Yalman’a, 

 

Tezimin her aşamasında ve ihtisasım süresince bilgisi,sabrı ve hoşgörüsüyle her 

zaman yanımda olan sevgili  Dr.Nursen Koltka’ya, 

 

Tecrübesi ve özellikle algoloji konusunda ki deneyimleriyle uzmanlık egitimime 

katkılarından dolayı Dr.Serhan Sarar ve Dr.Ali Nadir Özçekiç’e, ve eğitim  

sürecimde  bilgi ve tecrübelerinden faydalandığım diğer uzman büyüklerime, 

 

Yoğun çalışma temposunda beraber zevkle çalıstığım, dostluk ve yardımlarını 

esirgemeyen başta Dr.Osman Arpaz ve Dr.Nilüfer Coşkun olmak üzere tüm  

asistan arkadaşlarıma, 

 

Bu yorucu marotonda tecrübeleriyle yanımda olan anestezi teknisyenlerine ve  

yoğun bakım ekibine, 

 

Beni bugünlere getiren aileme, hep yanımda hissettiğim  bana sonsuz destek  

veren sevgili eşime   

 

                                                                                                 Sonsuz Teşekkürler….

 

 

  Ç NDEK LER 

 

KISALTMALAR:……………………………………. 3

 

 

TABLO ve ŞEK LLER……………………………… 5 

 

G R Ş ………………………………………………….6  

 

GENEL B LG LER …………………………………..8 

 

MATERYAL ve METOD ……………………………35 

 

BULGULAR …………………………………………..39 

 

TARTIŞMA …………………………………………...50 

 

SONUÇ ………………………………………………...61 

 

ÖZET …………………………………………………..62 

 

KAYNAKLAR ………………………………………...64 

 KISALTMALAR 

R VA: Rejyonal  ntravenöz Anestezi 

LA: Lokal anestezik 

CO

2

: Karbondioksit A-V: Arterio venöz 

SVB: Santral Venöz Basınç  

Mg: Miligram 

ASA: Amerikan Anesteziyoloj Derneği 

EEG: Elektroensefalografi  

EKG: Elektrokardiyografi 

IgE: Immünglobulin E 

Cm:  laç yoğunluğu 

Ca :  Kalsiyum 

FDA: Food Drug Administration 

SSS: Santral Sinir Sistemi 

t ½ : Yarılanma ömrü 

L: Litre 

NO : Nitrik Oksit 

cGMP : Siklik Guanozin Monofosfat 

G: Gauge 

SAB: Sistolik Arter Basıncı 

DAB: Diastolik Arter Basıncı 

KAH: Kalp Atım Hızı 

 SpO


2

:Periferik Oksijen Satürasyonu  

K :  Kontrol  

D: Deksmedetomidin 

N: Neostigmin 


 

 ml :  mililitre mmhg: milimetre civa 

VAS: Görsel Analog Skala 

RSS: Ramsey Sedasyon Skoru 

VPS: Görsel Ağrı Skoru 

NCSS: National Council for the Social Studies 

NSAID: Non Steroid Antienflamatuar  laç 

Dk: Dakika 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TABLOLAR ve ŞEK LLER                                                    

                                                                                             

Sayfa 

Tablo I: Demografik veriler…………………………………………………39 

Tablo II: Operasyon süreleri…………………………………………………39 

Tablo III: Sensoryal Blok Başlangıç Zamanı………………………………...39 

Tablo IV: Motor Blok Başlangıç Zamanı……………………………………40 

Tablo V : Sensoryal Blok Geri Dönüş Zamanı………………………………40 

Tablo VI: Motor Blok Geri Dönüş Zamanı…………………………………..41 

Tablo VII:  lk Analjezik Gereksinim Zamanı………………………………...41 

Tablo VIII:  Grupların Ortalama Sistolik Arter Basınç Değerleri……………42 

Tablo IX: Grupların Ortalama Diastolik Arter Basınç Değerleri…………….43 

Tablo X: Grupların Ortalama Kalp Atım Hızı Değerleri……………………..45 

Tablo XI:

 

Grupların Ortalama 

Periferik Oksijen Saturasyonu Değerleri……..46 

Tablo XII: Grupların Ortalama VAS Değerleri.................................................47 

Tablo :XIII: Grupların Ortalama RSS değerleri................................................48 

Ş

ekil I: Grupların Sistolik Arter Basıncı Değerleri...........................................42 Ş

ekil II: Grupların Diastolik Arter Basınç Değerleri…………………………44 

Ş

ekil III: Grupların Kalp Atım Hızı Değerleri………………………………..45 Ş

ekil IV: Grupların VAS Değerleri...................................................................47 

Ş

ekil V: : Grupların RSS değerleri....................................................................49 

 

 

 

 

 

  G R Ş 

Yüz  yıllardır  uygulanmakta  olan  rejyonal  anestezi  çeşitli  avantajları  nedeniyle 

bir çok cerrahi girişimde tercih edilmektedir. Son zamanlarda gelişen teknoloji 

ve modern lokal anestezikler sayesinde uygulanma insidansı artmaktadır.  

Rejyonal  anestezi,  peroperatif  ve  özellikle  postoperatif  dönemde  analjezi 

sağlaması,  peroperatif  morbiditeyi  ve  postoperatif  hastanede  kalış  süresini 

azaltması  ve  maliyeti  düşürmesi  açısından  da  uygun  hastalarda  genel  anesteziye 

göre tercih sebebi olmaktadır (1). 

Rejyonal  anestezi  yöntemlerinden  biri  olan  ‘Rejyonal  ntravenöz  Anestezi’ 

(R VA),  ilk  kez  1908  yılında,  Alman  cerrah  August  K.G.  Bier  tarafından 

uygulanmış ve "Bier Blok" adıyla tanımlanmıştır. Dolaşımı turnike ile engellenen 

ekstremitede  ven  içine  lokal  anestezik  solüsyon  enjeksiyonu  ile  oluşturulan 

rejyonal  blok  tipidir.  Ameliyat  sonrası  komplikasyonların  az  olması,  maliyetinin 

düşük  olması,  kolay  uygulanabilmesi  nedeniyle  sık  tercih  edilen  bir  yöntemdir. 

Başta   üst  ekstremitede  olmak  üzere  ekstremite  cerrahisinde  gerek  güvenilirliği, 

gerekse tekniğin kolaylığı nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır (1-4). 

 R VA’da  kullanılan  lokal  anestezik  hacminin  yüksek  olması,  turnike  açıldıktan 

sonra analjezinin kısa sürmesi gibi dezavantajları nedeniyle bu tekniği geliştirmek, 

R VA’nın  etkinliğini  artırmak,  turnike  ağrısını  ve  yetersiz  postoperatif  analjeziyi 

ortadan  kaldırmak  için  lokal  anesteziklere  çeşitli  adjuvan  ilaçların  (morfin, 

meperidin, fentanil, alfentanil, sufentanil, tramadol HCl, nonsteroid antienflamatuar 

ilaçlar,  nöromusküler  blokerler,  ketamin  ve  klonidin)  eklendiği  bilinmektedir 

(6,7,8,9). 

Çalışmamızda;  R VA uygulamasında en yaygın lokal anestezik ilaç olan lidokaine 

deksmedetomidin  ve  neostigmin  eklenerek  hemodinamik  stabiliteyi  etkilemeden 


 

cerrahi  analjezi  başlangıç  zamanının  kısaltılması,  perioperatif  anestezi  ve  analjezi kalitesinin artırılması ve postoperatif analjezi süresinin uzatılması amaçlandı. 

 

                              

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 GENEL B LG LER 

Başlangıcını 1846 yılı olarak bildiğimiz modern anesteziyoloji bilimi ülkemizde 

özellikle  1930  yılından  itibaren  ilerleme  sürecine  girmiştir.  Günümüze  kadar 

geçen  zamanda  özellikle  de  son  çeyrek  yılda  gerek  genel  anestezi  gerekse  de 

rejyonal  anestezi  hızla  gelişmiştir.  Önceleri  genel  anestezi  tercihi  ağırlık 

kazanmışken  son  yıllarda  genel  anestezinin  yan  etkileri  ve  komplikasyonları 

daha  net  olarak  kanıtlandığında  1970’li  yıllarla  beraber  rejyonal  anestezi 

teknikleri de tercih edilmeye başlanmıştır. (4) 

Rejyonal ya da diğer bir deyişle bölgesel anesteziyi, bilinç kaybına yol açmadan 

vücudun  belli  bölgelerindeki  sinir  iletisinin  ve  ağrı  duyusunun  ortadan 

kaldırılması olarak tanımlayabiliriz

.(1,4) 

 

REJYONAL ANESTEZ N N SINIFLANDIRILMASI 1-Topikal  Anestezi:  Etki  etmesi  beklenen  lokal  etkili  ajanın  cilt  veya  müköz 

membran yüzeyine uygulanmasıdır. 2- nfiltrasyon Bloğu: Anestezik ajanın kesi yapılacak doku içine enjekte edilerek 

uygulanmasıdır. 3-Alan  Bloğu:  Cerrahın  opere  edeceği  sahanın  çevresindeki  doku  içine  lokal 

anesteziklerin enjekte edilmesi tekniğidir. 4- letim  (Conduction)  Anestezisi:  Sıklıkla  rejyonal  anestezi  şeklinde  kullanılır. 

Anestezik  solüsyonun  sinir  boyunca  veya  belli  sinirlerce  innerve  edilen  vücut 

bölgesi  içine  motor  ve  duysal  innervasyonu  kesecek  tarz  ve  miktarda 

uygulanmasıdır. 

Bu grupta kendi içinde: 

a- Sinir Blokları (minör, major sinir blokları ve pleksus blokları) 

b- Santronöroaksis Bloklar (spinal anestezi, epidural anestezi) 


 

c- ntravasküler  lokal  anesteziklerle  rejyonal  blok  (rejyonal  intravenöz  ve  rejyonal intraarteriyel anestezi) olarak sınıflandırılmıştır.(1,4) 

 

REJYONAL  NTRAVENÖZ ANESTEZ  (R VA) 

 

Dolaşımı turnike ile engellenen ekstremitede, bir ven içine lokal anestezik solüsyon enjeksiyonu  ile  oluşturulan  rejyonal  blok  olarak  tanımlayabilceğimiz  R VA’nın 

etki mekanizması; dolaşımın durdurulması sonucu gelişen iskemi ve anoksiye bağlı 

olarak damarlarda permeabilite artışı ve lokal anestezik solüsyonunun damar dışına 

sızarak  sinir  liflerini  bloke  etmesidir. Kullanılan  ajan  dokuda  kalıcı  hasar 

oluşturmadan,  geçici  fonksiyonel  bozulma  yapar.  Yöntem  basit  ve  hızlı  etkilidir. 

Teknik  başarısızlık  oranı  düşüktür  ve  yüksek  güvenilirlik  derecesine  sahiptir. 

Bundan  dolayı  da  özellikle  kısa  süreli  üst  ve  alt  ekstremite  cerrahi  girişimlerinde 

sıklıkla tercih edilir.(1) 

 

Tarihçesi 

lk kez 1908 yılında, Berlin Üniversitesinde cerrahi profesörü olan Karl Agust Bier 

tarafından tanımlanmıştır. Fakat tekniğin uygulamasının zor olması nedeniyle çok 

ilgi  görmemiştir.  Bier  tekniğinde;  ekstremitenin  proksimalinden  ve  cerrahi  alanın 

distalinden lastik bir turnike sarılmış ve sonrasında iki turnike arasındaki bölgeden 

infiltrasyon anestezisi ile süperfisiyal bir vene, yönü perifere doğru olacak şekilde 

kanül  yerleştirilmiştir(2).  Daha  sonra  %  0,25  veya  %  0,5’lik  prokainden  üst 

ekstremite  için  100  ml,  alt  ekstremite  için  150  ml  enjekte  edilmiştir.  Bier,  iki 

turnike  arasındaki  bölgede  cerrahiyi  hemen  başlatacak  kadar  hızla  gelişen  ve 

turnikenin  distalindeki  bölgede  ise  15  dakika  sonra  oluşan  anestezik  etki 

tanımlamıştır. Ancak bazı olgularda turnikenin açılması sonrasında toksik sonuçlar 

izlemiştir.   

10 


1931 yılında Morrison, Bier bloğunu modifiye ederek tekrar gündeme getirmiştir. 

Bu metodda tek bir turnike ve vene takılmış bir perkütan kanüle ihtiyaç duyulmuş, 

R VA’nın  etkisinin  lokal anesteziklerin; major  sinir gövdelerine ve  sinir liflerinin 

uç kısımlarına direkt etkisi ile oluştuğu bildirilmiştir(2).  

Bu  teknik  1963  yılında  Holmes’in  %  0,5  lidokain  kullanımına  kadar  sessiz 

kalmıştır.  Holmes  yayınladığı  çesitli  makalelerle  bu  tekniği  tekrar  güncel  hale 

getirmiştir.  Holmes  modifikasyonunda;  kan  basıncı  değişiklikleri,  kolun 

kaldırılarak veya Esmarch bandajıyla kanın dikkatlice nasıl boşaltılacağı, pnömotik 

turnikenin kullanımı ve subkutan bant tarzında lokal anestezik enjeksiyonu ile çiftli 

pnömotik turnike ağrısının önlenileceği yayınlamıştır(2).  

REJYONAL  NTRAVENÖZ ANESTEZ N N ETK  MEKAN ZMASI  

R VA  tekniğini  ilk  kullanan  anestezist  olan  Bier,  1908  yılında  uyguladığı  bu 

tekniğin mekanizmasını; ilk olarak enjeksiyonun yapıldığı bölgedeki sinir uçlarında 

direkt blok oluştuğu daha sonra da sinir gövdelerinde derin blok geliştiği şeklinde 

açıklamıştır(10,11). 

Daha  sonraki  çalışmalar  tamamen  bu  teoriyi  ispatlamak  üzerine  yapılmıştır  ve 

R VA  sonucu  gözlenen  cerrahi  anestezinin  çok  çeşitli  ve  tamamlayıcı 

mekanizmalar ile oluştuğu sonucuna varılmıştır(11).  Şöyle ki; 

i) Periferik küçük sinirlerin ve sinir uçlarının blokajı (ilk etki) 

ii) Proksimal bölgede sinir gövdelerinin blokajı (esas anestezik komponent) 

iii)  skemi (sinir iletimi ve motor son plak fonksiyonun blokajı) 

iv) Sinir gövdeleri üzerine kompresyon (yavaş komponent) 

Yapılan  çalışmalarda  üst  ekstremiteye  uygulanan  20  dakikalık  turnike  sonrasında 

ciltte "pinprick testi" ile komple analjezi ve anestezi oluştuğu da gösterilmiştir. Bu 

nedenle R VA’nın iskemik komponenti sinir blokajında esas belirleyici mekanizma 

olarak  kabul  edilebilir.  Turnikeye  bağlı  metabolik  değişikliklerle  birlikte  sinir  

11 


üzerine olan direkt kompresyon, R VA’nın sinir blokajındaki major komponentleri 

olmasa da, muhtemelen turnike ağrısının esas komponentidir(11). 

Enjekte  edilen  lokal  anesteziğin  dağılımı  ve  R VA’nın  sinir  blokajı  ile  olan 

ilişkisini  anlamak  için  ekstremitelerdeki  yüzeyel  venöz  anatomiyi,  bu  venlerin 

derin  venler  ve  sinir  gövdeleri  içindeki  venlerle  olan  bağlantısını  iyi  bilmek 

gerekir(11).  Her  ne  kadar  geniş  yüzeyel  venlerin  valvleri  bulunsa  da,  bu  venler 

rölatif  olarak  yavaş  periferal  lokal  anestezik  enjeksiyonu  ile  retrograd  olarak 

doldurulabilir. El sırtındaki bir venden 20 ml/dakika’lık enjeksiyon yapılırken geniş 

antekubital  venlerdeki  intraluminal  basınç  90  mmHg  seviyelerine  kadar  yükselir. 

Küçük  venlerde  valv  yoktur  ve  sinir  gövdelerinin  venülleri  ile  bağlantılı  olarak 

geniş bir ağ oluşturup sinirin periferinden çok merkezine ulaşırlar(11). 

Periferik sinirlerde afferent ve efferent lifler karışık olarak bulunurlar. Her bir sinir 

lifi  endonöriumla  çevrilidir  ve  intranöral  uzanan  vasa  nervorum  denen  kapiller 

pleksusu  sarar.  Kapillerler  doğrudan  küçük  venlere  direne  olur.  Birkaç  yüz  adet 

lifin  oluşturduğu  demet  ise  perinöriumla  kaplıdır.  Bunlar  da  kendi  aralarında 

kümeleşerek epinöriumla sarılı olarak yer alırlar. Ekstremitedeki sinir gövdesi pek 

çok sinir fasikülünün epinörium olarak adlandırılan bağ dokusu tarafından bir araya 

getirilmesi ile oluşur. Sinirleri besleyen kan damarları epinörium içindedir.  

Fasikülün  ortasındaki  sinir  lifleri  lipoproteinden  zengin  epinöriumdan  uzaktır  ve 

damarlar  ile  sinir  aksonu  arasındaki  difüzyon  bariyer  tarafından  engellenmezler. 

Lokal  anesteziğin  sinir  merkezinden  perifere  doğru  olan  bu  difüzyonu  R VA’da 

anestezinin sentripedal ilerlemesini açıklar.(11)  

 

R VA'nın etki mekanizmasına yönelik radyografik, radyoizotopik ve nörofizyolojik çalışmalar konuyu tam aydınlatmaya yetmemiş ve anestezinin başlangıç bölgesi ve 

etki yerinin küçük sinirlerde ve sonlanma uçlarında olduğu düşünülmüştür.(11)  

12 


Özetlersek  ilk  olarak  lokal  anesteziğin  (LA)  esas  dağılım  alanında  anestezi 

oluşurken,  ilacın  majör  sinir  gövdelerine  difüzyonu  ile  tüm  innervasyon  alanında 

anestezi  oluşur.  skemi  ve  sinir  kompresyonu  da  sinir  iletiminin  ve  motor 

fonksiyonun kaybını belli bir dereceye kadar güçlendirir (10,11).

  

R VA TEKN Ğ  

Her  ne  kadar  hastalara  rejyonal  anestezi  tekniği  uygulanacaksa  da  genel  anestezi 

öncesinde  olduğu  şekilde  açlık  süresini  doldurmuş  olmaları  gerekmektedir.  Hasta 

ameliyat  masasına  sırt  üstü  yatırılır.  Dirsekteki  cerrahi  girişimde  ince  bir  venöz 

kanül  önkol  veya  kubital  fossaya  yerleştirilir.  Önkol  ve  eldeki  ameliyatlarda,  el 

sırtında  bir  ven  seçilir.  Alt  ekstremitedeki  cerrahi  girişimlerde  ayak,  ayak  bileği 

veya bacağın alt kısmındaki bir ven kullanılır. Ancak ven kanülasyon yeri cerrahi 

alandan  uzaklaştıkça  anestezinin  başarısız  olduğu  yönünde  bazı  çalışmalar 

bulunmaktadır(1,4).  Aynı  zamanda  herhangi  bir  intravenöz  ilaç  uygulamasına 

ihtiyaç  duyulması  halinde  kullanılmak  üzere  farklı  bir  ekstremiteden  bir  başka 

venöz kanülasyon gerçekleştirilerek sabitlenir. 

Çift  kaflı  turnike  veya  iki  havalı  turnikeden  biri  mümkün  olduğu  kadar 

ekstremitenin üst kısmına yerleştirilir. Ekstremitenin kanının boşaltılması ile daha 

etkin  blok  sağlanabileceğinden  tamamen  kansız  bir  ekstremite  sağlanmalıdır.  Kol 

veya  bacak  askıya  alınıp  göğüsle  90  derecelik  bir  açı  yapacak  şekilde  vücut 

seviyesinin üzerine kaldırılır, 2-3 dakika bu pozisyonda bekletilir. Venöz kanın tam 

anlamıyla  boşaltılabilmesi  için  ekstremitenin  proksimalinden  başlanarak  Esmarch 

bandajı sarılır.(10)  

 

 


 

13 


Kanın boşaltılmasının yetersiz olması halinde:   

a. Yetersiz anestezi,   

b. Ameliyat alanında kan,  

c. Enjeksiyon yerinde hematom oluşumu,   

d. Sistemik toksik reaksiyonların insidansında artma,  

e. Ciltte lekeli bir görünüm (cutis marmorata) oluşur. Ciltteki bu görünümün önemi 

yoktur,  kanın  basınç  etkisiyle  derin  venlerden  subkutiküler  kapillerlere  geçmesi 

nedeniyle ortaya çıkar.(10) 

Hasta, bandaj ve bundan sonra şişirilecek olan turnikenin oluşturacağı rahatsızlığa 

karşı uyarılır. Bu ağrı; anestezi yerleşip, alttaki turnike şişirilene ve üstteki turnike 

indirilene  kadar (15 - 20 dakika) geçer. Bu uygulamaya karşın bazı hastalarda ilave 

bir sedasyon veya yüzeyel bir anestezi gereksinimi olabilir. Üstteki turnike sistolik 

arter  basıncının  üzerinde  bir  basınca  kadar  şişirilir(1,10).  Bu  basınca  oklüzyon 

basıncı  denir.  Geleneksel  olarak  üst  ekstremitede  en  az  250  mmHg  veya  sistolik 

arter  basıncının  100  mmHg  üzeri,  alt  ekstremitede  300  mmHg  veya  sistolik  arter 

basıncının iki katı olacak şekilde şişirilmektedir(4).  

Bu işlemden sonra ekstremite, hazırlanmış olan masaya yerleştirilerek venöz kanül 

vasıtasıyla lokal anestezik ajan üst ekstremitede 40 -50 ml ve alt ekstremitede 80-

100 ml hacimde, yavaş olarak, boşaltılmış venöz sistem içine enjekte edilir. Kanül 

çıkarılır  ve  bu  noktaya  2-3  dakika  süreyle  basınç  uygulanır.  Venden  küçük  bir 

miktar lokal anestetik gelebilir ancak, iyi bir bandaj uygulanmış ve turnike de etkin 

ise  hiç  kan  gelmez. Lokal  anestezinin  özelliğine  göre  5-15  dakika içinde 

ekstremitede  tatmin  edici  bir  analjezi  ve  anestezi  oluştuktan  sonra  alttaki  turnike 

daha önce belirtilen basınca kadar şişirilir ve üstteki turnike indirilir. Bu uygulama  

14 


ile distal turnike analjezi sağlanan alan içinde kalmış olur ve ilk turnikenin neden 

olduğu ağrı ortadan kalkar.(10)   

Ekstremite hazırlanır, pozisyon verilerek cerrahiye izin verilir. Cerrahinin bitimini 

takiben turnikenin açılıp dolaşımın tekrar sağlanması aşamasına gelinir. Ameliyatın 

sonunda  turnike  yavaş  yavaş  ve  kademeli  olarak  indirilmelidir.  Böylece  yüksek 

dozdaki  lokal

 

anesteziğin  aniden  dolaşıma  geçmesi  nedeniyle  oluşabilecek  bir sistemik  toksik  reaksiyon  önlenmiş  olur.  Yapılan  çalışmalarda  turnikenin  “siklik” 

yani aralıklı teknikle indirilmesi önerilmektedir(12).  

Ameliyat  sonunda  turnikenin  kademeli  indirilmesi  30  dakikadan  daha  kısa  süren 

cerrahi  girişimler  için  şarttır.  Cerrahi  girişimin  30  dakikadan  daha  uzun  sürmesi 

halinde  doku  içine  sızmış  olan  lokal  anestetik  solüsyon  bu  süre  sonunda  toksik 

reaksiyon  oluşturacak  seviyede  bir  hızla  tekrar  damar  içine  dönemez,  bu  nedenle 

sistemik  toksik  reaksiyon  oluşmaz  ve  turnikenin  tekrar  tekrar  indirilip  şişirilmesi 

ameliyat alanında kanamayı artırabilir(10,11,12).

 

Rejyonal  intravenöz  anestezi  ile  üstteki  turnikenin  alt  kenarından  perifere  doğru hem  duyusal  hem  de  motor  blok  oluşur.   Duyusal  blok  genellikle  motor  blokdan 

daha  derindir.  Turnikenin  çıkarılmasını  izleyen  5-10  dakika  içinde  duyusal  ve 

motor fonksiyon geri döner.(12) 

Lokal  anesteziğin  sistemik  dolaşıma  karışmasına  bağlı  olarak  gelişebilecek  yan 

etkilerinin gözlenmesinin ardından işlem tamamlanmış olur(4,10). 


Kataloq: tez -> pdf -> anestezi reanimasyon
anestezi reanimasyon -> TC. sağlik bakanliğI >DR. LÜTFİ kirdar kartal
anestezi reanimasyon -> Elektif histerektomilerde kombine spinal epidural anestezi uygulamalarinda levobupivakain morfin ve levobupivakain fentanil etkileriNİn karşilaştirilmasi
anestezi reanimasyon -> T. C. Sağlık Bakanlığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği
anestezi reanimasyon -> T. C. Sa lık Bakanlı ı
anestezi reanimasyon -> T. C. Bakirköy dr. Sadđ konuk eğĐT
anestezi reanimasyon -> T. c sağlik bakanliği haydarpaşa numune eğİTİm ve araştirma hastanesi
anestezi reanimasyon -> Koroner arter baypas operasyonlarinda torakal
anestezi reanimasyon -> Aysel altan
anestezi reanimasyon -> Sezaryen operasyonlarinda farkli dozlarda
anestezi reanimasyon -> T. C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yüklə 378,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə