Tez özetleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Anabilim Dalı


Türkiye’de Gözlemevleri ve Astronomik Gözlemler (1575-1997)Yüklə 3 Mb.
səhifə2/48
tarix06.05.2017
ölçüsü3 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48

Türkiye’de Gözlemevleri ve Astronomik Gözlemler (1575-1997)

Bu tez çalışmasında; onaltıncı yüzyılda İstanbul Rasathanesi’nin kurulmasından, Tübitak Ulusal Gözlemevi’nin (TUG) kurulduğu tarih olan 1997’ye kadar ülkemiz coğrafyasında kurulmuş gözlemevlerinin tarihsel gelişimleri, her bir gözlemevinin donanımı ve bu gözlemevlerinde yapılan astronomik gözlemler incelenmiştir. Bu amaçla; Takiyüddin’in çalışmaları, İstanbul Rasathanesi, Rasathane-i Amire ve Kandilli Rasathanesi, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ve bu Bölümlerin Gözlemevleri araştırılmıştır. İlaveten, her bir gözlemevinin aletsel donanımının incelenmesine ve bu gözlemevlerinde yapılan astronomik gözlemlerin tam bir dökümünün elde edilmesine çalışılmıştır. Ayrıca gözlemevlerinin kuruldukları yerler ve bu yerlerin seçim nedenleri de araştırılmış ve elde edilebilen tüm bulgular bu tez çalışmasında sunulmuştur.Observatories And Astronomical Observations in Turkey (1575-1997)

In this work, both the historical evolution of observatories those were founded in Turkey and the astronomical observations which were done at those places from sixteenth century to 1997, the date of the establishment of TUBITAK National Observatory (TUG) are studied. For this purpose; Takiyuddin’s studies and Istanbul Observatory, Rasathane-i Amire and Kandilli Observatory, Istanbul University Science Faculty Astronomy and Space Sciences Department, Ankara University Science Faculty Astronomy and Space Sciences Department, Ege University Science Faculty Astonomy and Space Sciences Department, and their observatories was investigated.

Furthermore, it was tried to obtain instrumental equipments of those observatories and to achieve whole detailed presentations of astronomical observations which were done at those observatories. In addition to the localities, which were founded observatories, it was also investigated why those places were chosen and all of these evidences are presented in this thesis.


FİZİK ANABİLİM DALI

CANBAZ Beyrul
Danışman : Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Yüksek Enerji Ve Plazma Fiziği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ

Prof. Dr. Haşim MUTUŞ

Prof. Dr. Şehsuvar ZEBİTAY

Prof. Dr. Hasan TATLIPINAR

Y. Doç. Dr. Zeynep ÇİÇEK ÖNEM

Thiring İnstantonlarının Faz Uzayında Kararlılığı

1958 yılında ilk olarak Walter Thirring tarafından önerilen Kütlesiz Thirring model (1+1) boyutunda tanınmış, kesin çözülebilir bir kuantum alan kuramıdır.

İnstanton hem kuantum mekaniğinde hem de kuantum alanlar teorisinde sonlu sıfırdan farklı eylemlerdeki hareket denklemleri için klasik çözümdür

Tezde W. Thirring tarafından önerilen spinör alanlı, iki boyutlu konformal invaryant non lineer dalga denkleminin nümerik instanton çözümlerinin dinamik yapılaşması ve evrimi incelenmiş ve evrimi ifade eden faz diyagramları çizilmiştir.Stability of Thiring’s Instantons in Phase Space

The massless Thirring model is a well-known exactly solvable quantum field theory in (1+1) dimensions, as it has been shown, for the first time, by Walter Thirring in 1958.

An instanton is a classical solution to equations of motion with a finite, non-zero action, either in quantum mechanics or in quantum field theory.

In this thesis, we have investigated dynamic characteristics and evolution of instanton solutions of a two-dimensional conformal invariant wave equation with nonlinear self-coupled spinor term had been proposed by W. Thirring.
ÇIKIT Serpil
Danışman : Prof.Dr. Zehra AKDENİZ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Atom ve Molekül Fiziği

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. Zehra AKDENİZ (Danışman)

Prof.Dr. Nurten ÖNCAN

Prof.Dr. Emine RIZAOĞLU

Prof.Dr. Hasan TATLIPINAR

Yard.Doç.Dr. Ali KARAMAN

Sıvı AlF3/NaF Karışımlarının Yapı Analizi: Teorik Raman Spektra

AlF3/NaF karışımlarının sıvı fazını nümerik olarak incelemek için sıvının dinamik özelliklerini verecek bir hesaplama metoduna ihtiyacımız vardır. Sıvı yapısını daha iyi tanımlamak için sıvıhal simülasyonlarında kullanılan potansiyel sıvı ve katı fazlar arası transfer edilebilir olmalıdır. Bu tez çalışmasında katı ve sıvı durumlarını verecek uygun bir potansiyel, Paul Madden’nin simülasyon metodu (Castiglione, M.; Wilson, M., Madden, P.A. Phys. Chem. Phys. 1999, 1, 165.) kullanılarak bir molekül dinamiği çalışması içersinde oluşturuldu. Karışımların çeşitli kompozisyonları için Al-Al, Al-Na, Al-F ve Na-F radyal dağılım fonksiyonları ve Al3+ iyonunun koordinasyon sayıları bulundu. Sistemlerin kristalleşmediği ve tüm kompozisyonların sıvı fazda olduğu, difüzyon katsayıları analiz edilerek, belirlendi.

 Bu tezde sıvı Na3AlF6 (Cryolite)’nin teorik Raman spektra’sı bilgisayar simülasyonundan hesaplanmış ve potansiyel modelinin sonuçlar üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kriyolit spektrasında ortaya çıkan band yapısıyla bu eriyiklerde mevcut olan AlF6, AlF5 ve AlF4 kompleks iyonlarının titreşim modları arasındaki bağlantı tartışılmıştır. 

A Structural Analysis Of Liquid AlF3/NaF Mixtures: Theoretical Raman Spectra

In order to study the nature of the liquid phase of AlF3/NaF mixtures numerically we need a computer simulation method which will yield the dynamical properties of the liquid. To get a better description of the liquid structure the potential used in the liquid state simulation calculations  should be transferable between the liquid and solid phases. In this thesis the method of Madden et al. (Castiglione, M.; Wilson, M., Madden, P.A. Phys. Chem. Phys. 1999, 1, 165.) was used within a molecular dynamics calculation to build a suitable potential model which  produces the solid and liquid states. The Al-Al, Al-Na, Al-F and Na-F radial  distribution functions and the coordination numbers of Al3+ ion are obtained for various compositions of the mixtures. By analyzing the diffusion coefficients it was determined that the systems which are not crystalized are in the liquid phase for all compositions.

  In this thesis study the theoretical Raman spectra of liquid Na3AlF6 (Cryolite)  was calculated by computer simulation and the effects of the potential model on the results are examined in detail. The relationship, between the bands appearing in the spectra and the vibrational modes of the AlF6, AlF5 and AlF4 complex ions which are present in these melts, is discussed.

SOFUOĞLU Değer
Danışman : Prof.Dr. Haşim MUTUŞ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Matematiksel Fizik

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. Haşim MUTUŞ

Prof.Dr. Şehsuvar ZEBİTAY

Prof.Dr. K. Gediz AKDENİZ

Prof.Dr. Ali GİRGİN

Prof.Dr. Ömer OĞUZ

Konvansiyonel Kozmolojinin Tetrad Teoremleri Ve Zar-Evren Kozmolojisindeki Benzerleri

Konvansiyonel Kozmolojinin kovaryant kozmolojik evrim ve bağ denklemleri zar-evren kozmolojisinde göz önüne alındı. Senovilla, Sopuerta ve Szekeres’in yaklaşımı izlenerek bunlar; her kaymasız ve geodezik mükemmel akışkanın ya genişlemesiz ya da dönmesiz olduğunu ifade eden konvansiyonel kozmolojideki iddianın geçerliliğini zar-evren kozmolojisi çerçevesinde de araştırmak için kullanıldı. Zar üzerinde efektif Einstein alan denklemlerinin kapanmasını önleyen bulkın serbest gravitasyon etkisini gösteren 5-boyutlu Weyl tansörünün elektriksel kısmının varlığından dolayı analiz karmaşık ve sonuçsuz olmaktadır. Buna karşılık eğer analiz tamamen pür bir Coulombsu durum ile kısıtlanırsa ivmesiz bir mükemmel akışkan için teoremin bu yeni kozmolojide de geçerli olduğu açık bir biçimde gösterildi. Basınç ve efektif toplam basınç sabit olduğunda sonuç bulktaki serbest gravitasyon alanından kaynaklanan zar üzerindeki efektif enerji yoğunluğundan bağımsız olmaktadır. Değişken basınçlar halinde ise teorem, söz konusu efektif enerji yoğunluğu pozitif tanımlı olmadığı sürece geçerli olmaktadır.Tetrad Theorems Of The Conventıonal Cosmology And Theır Analogues In Brane- World Cosmology

Covariant cosmological evolutions and constraints equations of the conventional cosmology are considered in brane-world cosmology. Following the approach of Senovilla, Sopuerta and Szekeres they are used to investigate in the framework of the brane-world cosmology the validity of the conjecture of the conventional cosmology stating that every shear-free and geodesic perfect fluid must be either expansion-free or rotation-free. Due to the presence of the electrical part of the 5-dimensional Weyl tensor representing the free gravitational effect of the bulk making the effective Einstein Field Equations on the brane not closed, the analysis is complicated and inconclusive. Instead, when the analysis is restricted to a purely Coulomb-like case, it is shown explicitly that, for a perfect fluid with vanishing acceleration the theorem holds equivalently in this new cosmology too. When the pressure and the effective total pressure are constants the result is independent of the effective energy density on the brane arising from the free gravitational field in the bulk. The theorem is valid in the case of variable pressures unless the aforesaid effective energy density is positive-definite.KAŞIKÇI Oğuzhan
Danışman : Prof.Dr. Haşim MUTUŞ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Matematiksel Fizik

Mezuniyet Yılı : 2008

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. Haşim MUTUŞ

Prof.Dr. Şehsuvar ZEBİTAY

Prof.Dr. Gediz K. AKDENİZ

Prof.Dr. Ömer OĞUZ

Yard.Doç.Dr. Göksel DAYLAN ESMER

Eğik Ve N-Bileşenli Bir Akışkan İçin Zar-Evren Modellerinin Dinamiği

Bu tezde, eğik ve N-bileşenli bir akışkan için konvansiyonel kozmolojinin evrim ve bağ denklemleri Randall-Sundrum-II Zar-evren modellerine genişletildi. Bu denklemler, Bianchi IX-tip hariç tutulmak üzere, uzayca homojen ve eşyönsüz tüm Bianchi tip modelleri kapsamında yazıldı. Orjinallerine göre denklemlerdeki birtakım değişiklikler dışında, bu yeni kozmolojide fazladan 5 evrim ve bağ denklemi daha elde etmekteyiz. Bu genelleştirilmiş denklemlerde Zar-evren hipotezi kaldırılırsa

konvansiyonel kozmolojinin denklemleri yeniden elde edilmektedir.

 
Dynamics Of The Brane-World Models With A Tilted And N- Components Fluid

In this thesis, the evolution and constraint equations of the conventional relativistic cosmology for a tilted and N-components fluid are extended to the Randall-Sundrum-II Brane-World cosmological models. These equations were written in the context of all spatially homogeneous and anisotropic Bianchi type models except the Bianchi-IX type one. Apart some modifications in these equations with respect to the original ones, we find five new evolution and constraint equations in this new cosmology. In these generalised equations, when the hypothesis of Brane-World is omitted, the equations of the conventional cosmology are reobtained.


GÖREN Yeliz
Danışman : Doç. Dr. Yasemin AKKAYA

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Atom Ve Molekül Fiziği

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Doç. Dr. Yasemin AKKAYA

: Prof. Dr. Sevim AKYÜZ

: Prof. Dr. Gönül BAŞAR

: Prof. Dr. Ayşen ÖZEL

: Doç. Dr. Gülay ACAR

Fenazopridin Molekülünün Konformasyon Analizi Ve Ab- Initio DFT Yöntemleri İle Titreşim Frekans Ve Kiplerinin İncelenmesi

Bu çalışmada, Fenazopridin (Phenazopyridine C11H11N5) molekülünün konformasyon analizi yapılarak kararlı konformerleri saptanmış, molekülün her bir kararlı konformerlerinin titreşim spektrumları hesaplanarak katı fazdaki IR ve Raman spektrumları ile karşılaştırılmıştır. Serbest haldeki Fenazopridin molekülünün en kararlı konformerleri Ab-initio yöntemi içersindeki Yoğunluk Fonksiyon Teorisi (DFT) ile 6-31G, 6-31G(d), 6-31G++(d,p), 6-311G++(d,p) baz setleri kullanılarak belirlenmiştir. Kararlı konformerlerin geometrik parametreleri DFT/B3LYP/6-311G++(d,p) teori düzeyinde geometri optimizasyonu vasıtası ile elde edilmiştir. En kararlı konformer için Harmonik ve Anharmonik titreşim dalgasayıları, en kararlı ikinci konformer için Harmonik titreşim dalgasayıları ve IR şiddetleri geometri optimizasyonu ile aynı teori düzeyinde hesaplanmıştır. Temel bandları karakterize etmek için titreşim kiplerinin toplam enerji dağılımı hesaplamaları PQS (Parallel Quantum Mechanic Solution) programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu molekülün IR ve Raman spektrumları katı fazda ölçülmüştür. Hesaplanan dalgasayıları ile deneysel dalgasayıları arasındaki uyumu sağlamak için literatürde önerilen ikili ölçek çarpanı kullanılmıştır. Elde edilen tüm teorik bulgular deneysel verilerle karşılaştırılıp yorumu yapılmıştır.Conformational Analysis and Ab-initio, DFT Studies of Vibrational Frequencies and Modes of Phenazopyridine Molecule

In this study, theoretical conformation analysis of Phenazopyridine molecule, has been performed and stable conformations of the molecule were determined. The vibrational spectra of each conformer of the molecule under investigation were calculated and compared with those of experimental IR ve Raman spectra of the molecule in solid phase. The stable conformers of free Phenazopyridine, have been determined using the Ab-initio methods including Density Functional Theory (DFT) with 6-31G, 6-31G(d), 6-31G++(d,p), 6-311g++(d,p) basia sets. The geometrical parameters for the stable conformers were obtained by means of geometry optimization carried out at DFT/B3LYP/6-311G++(d,p) level of theory. For the most stable conformer harmonic and anharmonic vibrational wavenumbers, for the second most stable conformer harmonic vibrational wavenumbers and IR intensities were calculated at the same theory level used in geometry optimization. To characterize the fundamentals, the total energy distrubition (TED) calculations of the vibrational modes were done by using Parallel Quantum Mechanic Solution Program (PQS). The Infrared spectra and Raman spectra of this molecule in solid phase have been measured. To fit the calculated wavenumbers to experimental ones dual scale factors proposed in literature were used. All theoretical values were compared with the experimental results.YAKUT Şahin
Danışman :Prof. Dr. Emine RIZAOĞLU

Anabilim Dalı :Fizik

Programı :Genel Fizik

Mezuniyet Yılı :2009

Tez Savunma Jürisi :Prof. Dr. Emine RIZAOĞLU

: Prof. Dr. Yani SKARLATOS

: Doç. Dr. Y. Gürkan ÇELEBİ

: Doç. Dr. Nevin KALKAN

: Yrd. Doç. Dr. H. Kemal ULUTAŞ

Antimon Tellür (Sb2Te3) Bileşiğinin Elektriksel Özellikleri

Alüminyum-Sb2Te3-Alüminyum formatında hazırlanan ve değişik Sb2Te3 kalınlığına sahip örneklere değişken alan uygulandı. Değişken alan iletkenliğinin ve dielektrik sabitinin frekansa, kalınlığa ve sıcaklığa bağlılığı incelendi. Elde edilen sonuçlara göre yapıdaki değişken alan iletkenliğinin temelini oluşturan polarizasyon mekanizmasının özellikle düşük frekans değerlerinde yüzeyler arası polarizasyon mekanizması olduğu gözlendi. Yüksek frekanslara çıkıldıkça, elektronik ve dipolar polarizasyon mekanizmaları gibi, farklı polarizasyon mekanizmalarının da etkinlik gösterdiği görüldü. Ayrıca, yapıda gözlenen değişken alan iletkenliğinin CBH (Correlated Barrier Hopping) iletkenlik modeli ile uyumlu olduğu belirlendi.Electrical Properties of Antimony Tellur (Sb2Te3) Compound

The Aluminum-Sb2Te3-Aluminum capacitor samples were studied to get information about their conductivity under alternative electric field. The alternative conductivity and dielectric constant of the samples were investigated depending on frequency, temperature and thickness. Based on the obtained results, it was concluded that the polarization mechanism which is the essence of alternative conductivity occurring in samples was space-charge polarization mechanism, especially at low frequencies. Also it was concluded that with increasing frequency other type polarization mechanisms such as electronic polarization and dipolar polarization became effective in the alternative conduction process. Furthermore, it was observed that the alternative conductivity process in samples obeyed the CBH (Correlated Barrier Hopping) electrical conduction model.ATMACA Nesrin
Danışman : Prof.Dr. K. Gediz AKDENİZ

Anabilim Dalı : Fizik

Programı :Genel Fizik

Mezuniyet Yılı :2009

Tez Savunma Jürisi : Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ

Prof. Dr. Emine RIZAOĞLU

Doç.Dr. Meriç BAKİLER

Doç.Dr. Nevin KALKAN

Yrd. Doç.Dr. Zeynep Ç. ÖNEM

Lantanid Halid-Alkali Halid İkili Sıvı Karışımların Yapısının İncelenmesi

Lantanid halidler (LnX3) (Ln: La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb ; X: F, Cl, Br, I ) ve bunların alkali halidlerle (AX) (A: Li, Na, K, Rb, Cs; X: F, Cl, Br, I) olan sıvı karışımları halojen lamba endüstrisi ve nükleer reaktör teknolojisinde önemli kullanım alanlarına sahiptirler. Bu karışımların yapılarının anlaşılması, teknolojinin ilerlemesi doğrultusunda önem kazanmıştır.

Bu tez çalışmasında, bir iyonik potansiyel modeli ve iyonik kümelerin yapı analizi için uygun bir molekül dinamiği programıyla, lantanid halid ve bunların alkali halidlerle olan kompleks sıvı karışımlarının denge yapıları, bağ uzunlukları ve bağ açıları incelenmiştir.

Lantanid halidlerin alkali halidlerle olan karışımlarında, nadir toprak (lantanid) atomunun halojenlerle dörtlü koordine olarak oluşturduğu yapıların simetri ve simetri yapısında olduğu görülmüştür.

ALnX4 sıvı karışımlarının bağ uzunlukları, bağ açıları ve denge yapılarının, polarizasyon enerjisi içeren potansiyel modeli kullanılarak incelenmesiyle, elde ettiğimiz sonuçların daha sonra yapılacak olan çalışmalara yardımcı olacağını umuyoruz.

Investigation of Structure of Lanthanide Halide-Alkali Halide Binary Liquid Mixtures

Lanthanide halides (LnX3) (Ln: La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb; X: F, Cl, Br, I) and their liquid mixtures with alkali halides (AX) (A: Li, Na, K, Rb, Cs; X: F, Cl, Br, I) have important usage area in nuclear reactor technology and halogen lamp industry. As the technology advances, structure of these mixtures should be well understood.

In this thesis study, we have studied equilibrium structures, bond lengths and bond angles of molecular clusters of lanthanide halides and their liquid mixtures with alkali halides by an ionic potential model and corresponding molecular dynamic program for analyzing ionic clusters structure.

In mixtures of lanthanide halides with alkali halides, structure of fourfold coordination rare earth (lanthanide) atom with halogens are and symmetry.

We hope that our results of investigation equilibrium structures, bond lengths and bond angles of liquid ALnX4 mixtures with potential model that include polarization energy would help latter works.

DÖNMEZ Ömer
Danışman : Prof.Dr.Çetin ARIKAN

Anabilim Dalı : Fizik

Programı : Katıhal fiziği

Mezuniyet Yılı : 2009

Tez Savunma Jürisi : Prof.Dr. Çetin ARIKAN (Danışman)

: Prof.Dr.Gönül BAŞAR

: Prof.Dr.Yüksel ERGÜN

Prof.Dr.Ayşen ÖZEL

: Doç.Dr. Ayşe EROL

Kuantum Kuyulu Yarıiletken Yapıların Modülasyon Spektroskopisi İle İncelenmesi

Bu çalışmada, külçe ve düşük boyutlu heteroyapıların elektro-optik özellikleri oda sıcaklığında fotoyansıma yöntemiyle incelenmiştir. Fotoyansıma, modülasyon spektroskopisi yöntemlerinden biridir. Modülasyon spektroskopilerinin tipik karakteristiği türevimsi olduğundan, başka karakterizasyon yöntemleri ile zor gözlenen değişimler, bu ölçüm tekniğinde kolayca gözlenebilir.

Çalışmada kullanılan deney düzeneğinin test edilmesi amacı ile ilk olarak çok çalışılmış olan külçe GaAs üzerinde ölçümler yapıldı. Yarıyalıtkan GaAs örneğinin oda sıcaklığında yapılan fotoyansıma ölçümleri sonucunda bant aralığı literatürdeki değeri ile de uyumlu olarak 1.42eV olarak bulunmuş ve böylece kurulan sistemin işlevselliği kanıtlanmıştır.

GaAs/GaxAl1-xAs’den yapılan Ultra Bright Hot Electron Light Emitting and Lasing in Semiconductor Heterostructure (UB HELLISH) ve Vertical Cavity Surface Emitting Laser Hot Electron Light Emitting and Lasing in Semiconductor Heterostructure (HELLISH VCSEL) aygıtlarının oda sıcaklığında yapılan fotoyansıma ölçümleri sonucunda kavite rezonans dalga boyu yansıma ölçümleriyle uyumlu ve örnek üzerinde ölçüm yapılan yere bağlı olarak bulunmuştur. HELLISH VCSEL örneklerinin kavite rezonans dalga boyunun ölçüm yapılan yere bağlı olarak değişmesinin, büyütme tekniğinden veya Bragg yansıtıcı tabakalarının öngörülen parametrelere sahip büyütülemediğinden kaynaklandığı düşünülmüştür. Çünkü, yansıtıcı tabakalarının kalınlığının değişmesi yansıtıcılığını da değiştirmektedir.

Bu çalışmada kullanılan diğer örnek UB HELLISH ise HELLISH VCSEL örneğinden farklı olarak, aktif bölgesinin üst bölgesinde yansıtıcı DBR tabakaları bulunmamaktadır. Yansıtma bandının içinde oluşan kavite rezonans dalga boyu UB HELLISH örneği için de konuma bağlı olduğu gözlenmiştir. Bu kaymanın sebebinin HELLISH VCSEL örneğinde de görülen neden ile aynı olduğu düşünülmüştür. UB HELLISH’in aktif bölgesinin etkin bant aralığı, yansıma sonuçlarıyla uyumlu olarak fotoyansıma yöntemiyle bulunmuştur.

Elde edilen sonuçlar, aynı zamanda Distributed Bragg Reflector (DBR)’lerin sonlu kuantum kuyusu yaklaşımı ile kuramsal olarak modellemesinden elde edilen sonuçlarla beraber, Tartışma ve Sonuç bölümünde karşılaştırmalı olarak verilmiştir

  

An Investigation of Semiconductor Quantum Well Structures With Modulatıon Spectroscopy

In this study, electrooptic properties of bulk semiconductor and low dimensional heterostructures were investigated by photoreflection method at room temperature. Photoreflection is one of the modulation spectroscopy methods. Because of derivative nature of modulation spectroscopy, the changes can easily be observed with this technique.

In this study, bulk GaAs was chosen as a test sample and then as low dimensional structures HELLISH VCSEL and UB HELLISH samples were investigated.

The aim of using the bulk GaAs was to test the experimental set-up. The band gap of semiinsulator GaAs which was measured by photoreflection method as 1.42 eV at room temperature. This value is consistent with the literature.

At HELLISH VCSEL (Hot Electron Light Emitting and Lasing in Semiconductor Heterostructure Vertical Cavity Surface Emitting Laser) samples, the active region is sandwiched between Distributed Bragg Reflector (DBR) which is used as reflecting mirrors for vertical cavity lasers and the wavelength which is a dip value of the reflectivity spectrum, which is the cavity resonance value. This wavelength which depends on the growth parameters is determined at 830nm by using finite quantum well approximation. It is found that the measured cavity resonance wavelength depends on the position of sample where the reflection measurements taken. It is believed that the reason of this change is probably due to the growth technique of DBR layers

Althought, the other sample used in this work is different then the HELLISH VCSEL samples they also shows similar behavior for the reflection spectrum. Since, only difference is that the top DBR layers are removed in this sample, its emission intensity is very high (therefore, it is called as Ultra Bright HELLISH ). The effective band gap of the active region of UB HELLISH was determined to be consistent with the results of reflection.
Yüklə 3 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə