Toplum Kökenli Üriner Sistem EnfeksiyonlarınınTedavisi Prof Dr Neşe SaltoğluYüklə 445 b.
tarix25.03.2017
ölçüsü445 b.


Toplum Kökenli Üriner Sistem EnfeksiyonlarınınTedavisi

 • Prof Dr Neşe Saltoğlu

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD


 • ABD’de her yıl 7 milyonun üzerinde başvuru

  • 2 milyondan çoğu sistit
  • Akut pyelonefrit nedeni ile 100.000 üzerinde hastaneye yatış
  • ÜSE’ larında maliyet 1 milyar doların üzerinde


 • Yeni doğanda bakteriüri %1-2

  • İlk 3 ayda erkeklerde sık
 • Hamile olmayan kadınlarda bakteriüri %1-3

 • Hamilelerde %4-7

 • Kadınların %10-25’i ÜSE geçirir.

 • 65 yaş

  • erkek %10
  • Kadın %20
Etkenler

 • ÜSE’larının %95 kadarında tek bakteri.

 • En sık izole edilen bakteri üropatojen E. coli’ (%70 -90)

 • Klebsiella türleri , Proteus, Enterococcus, diğer etkenler

 • S. saprophyticus genç cinsel aktif kadınlarda etken olabilmektedir.

 • Çocuklarda Adenovirus tip 11 hemorajik sistit nedeni.

 • Komplike enfeksiyonlarda ve hastane enfeksiyonlarında ayrıca Proteus, Klebsiella, Enterobacter türleri, P. aeruginosa, Acinetobacter, Citrobacter, Serratia, enterokoklar etken olabilir. • Laktobasiller, difteroidler, anaerop bakteriler, S. epidermidis gibi distal üretra ve perine florasında yer alan bakterilerin üremesi kontaminasyon olarak değerlendirilir.

  • immunsupresif hastalarda S. epidermidis de etken olabilir.


İdrar yolu enfeksiyonlarının sınıflaması Semptomatik idrar yolu enfeksiyonları

 • Komplike olmayan sistit,

 • Kadınlarda komplike olmayan pyelonefrit,

 • Kadın ve erkeklerde komplike idrar yolu enfeksiyonuİdrar yolu enfeksiyonlarının sınıflaması

 • Asemptomatik bakteriüri,

 • Semptomatik komplike ve

 • komplike olmayan pyelonefrit,

 • Tekrarlayan enfeksiyonlarKomplike olmayan sistit

 • En sık rastlanan form

 • İdrar renginde bulanıklaşma

 • Dizüri, pollaküri, idrara sıkışma hissi

 • Fizik muayenede suprapubik hassasiyet

 • Ateş saptanmaz,

 • Yaşlılarda üriner sistem enfeksiyonu asemptomatik seyredebilir.

Alt üriner sistem enfeksiyonlu hastada risk faktörleriKomplike olmayan pyelonefrit

 • Titreme ile yükselen ateş,

 • bel ağrısı,

 • böğür ağrısı,

 • bulantı, kusma

 • dizüri, pollaküride eklenebilir

 • Fizik muayenede kostovertebral açı hassasiyeti

 • Laboratuvarda

  • lökositoz,
  • sedimantasyon ve CRP yüksekliği
  • İdrarda Piyüri, lökosit silendiri
 • İdrar kültüründe bakteri üremesi • Üst üriner sistem enfeksiyonunun kesin tanısı idrar kültüründe etken mikroorganizmanın üremesi iledir.

 • İdrar örneği orta akım idrarı, ya da suprapubik ya da kateter ile alınır.

 • Örnek alırken sabah ilk idrarının alınmasına,

 • ya da miksiyondan sonra mümkünse 4 saat beklemiş idrar örneği almaya dikkat edilmelidir.

 • Örnek vermeden önce dilüe olmaya neden olacağı için bol sıvı içilmemelidir.Tanı

 • İdrar örneğinin uygun bir şekilde alınmasına dikkat edilmelidir.

 • Özellikle kadınlarda su ile temizlik yapılmalı, silinme önden arkaya doğru yapılmalıdır.

 • İlk idrar dışarı atıldıktan sonra orta akım idrarı örneği alınır.

 • İdrar santrifüj edilerek ya da edilmeden incelenebilir. • İdrar yolu enfeksiyonu bulguları olan hastada

  • santrifüj edilmemiş idrarın mikroskopun 40’lık büyütmesinde lam lamel arası incelemede her sahada 1 ve üzerinde lökosit görülmesi
  • ya da kamara ile sayımda milimetreküpte 10 lökosit saptanması idrar yolu infeksiyonu lehine değerlendirilir


 • 2000 devirde 5 dakika süre ile santrifüj edilen idrarın 40x büyütme ile incelemesinde her sahada 5-10 lökosit saptanması da bir diğer tanı yöntemidir.

 • Lökosit esteraz pozitifliği de tanıda yardımcıdır.

 • Santrifüj edilmemiş idrarın gram boyalı preparatında bakteri görülmesi tek bir bakteri varlığı kültürde 105 mikroorganizma üreyeceğine işaret eder.

 • İdrar kültürü

 • Kadınlarda akut basit sistitte idrar kültürü yapmaya gerek yoktur. • Enfeksiyon bulguları olan bir hastanın idrar kültüründe saf koloni olarak 104 ve üzerinde üreme olması İYE lehine yorumlanır.

 • Kültürde iki ve daha fazla mikroorganizmanın üremesi kontaminasyon lehine yorumlanabilir.

 • Semptomu olan ve piyürisi saptanan hastada daha az sayıda (1000 koloni altında) bakteri üremesi ya da hiç üreme olmaması steril pyüri olarak adlandırılır.

  • İdrar yolu tüberkülozu, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis üretritlerinde ve herpes vaginitleri


Komplike idrar yolu infeksiyonu

 • Altta yatan ve enfeksiyonu kolaylaştıran

  • ya da tekrarlamasına neden olan
 • yapısal,

 • fonksiyonel

 • ya da anatomik bozukluklar nedenleri ile gelişir.Akut pyelonefriti komplike eden diğer durumlar

 • Obstüksiyon (taş, tümör)

 • Üriner girişimler

 • Divertikül

 • Fistüller

 • Diğer üriner sorunlar

 • Nörojenik mesane

 • Vezikoüreteral reflu

 • Aralıklı kateter

 • Üreteral stent

 • Nefrostomi tüpüAsemptomatik bakteriüri

 • Şikayeti olmayan hastada birbirini takip eden ve en az 24 saat ara ile alınan 2 idrar kültüründe ≥105 koloni/mL aynı bakterinin üremesidir.

 • Kadınlarda genç yaşlarda oran %3 ,

 • Erkeklerde %0.1

 • 65 yaş üzerinde hastalarda %10 ve üzerindeki oranlara çıkar.Asemptomatik bakteriüri tedavi endikasyonları

 • Gebelerde,

 • İnvazif genitoüriner girişim yapılacak hastada,

 • Böbrek transplant hastalarında.

 • İnfekte taşı olan hastada

 • Diabetli hastalarda asemptomatik bakteriüriyi tedavi etme yönünde eğilim mevcuttur.

  • Yaşlılarda, aralıklı veya devamlı kateterizasyonda, tedavi endike değil
Asemptomatik kandidüriye yaklaşım

 • Risk faktörleri düzeltilmelidir.

  • Antibiyotik kullanımı var ise antibiyotiğin kesilmesi,
  • hasta diabetik ise diabetin kontrol altına alınması,
  • kateter mevcutsa çıkarılması önerilir.
 • Hasta nötropenikse invazif girişim yapılacaksa flukonazol kullanımı önerilir.Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları

 • Relaps ve reinfeksiyon

 • Relapsta idrar yolu enfeksiyonu geçiren kişide ilk 2 hafta içerinde aynı bakterinin aynı suşu ile enfeksiyon gelişmesidir.

 • Reinfeksiyon ise ilk 6 ay içerisinde farklı bir bakteri ile ya da aynı bakterinin farklı bir suşu ile enfeksiyon görülmesidir.Tekrarlayan idrar yolu infeksiyonlarında risk faktörleri

 • son 1 ay içerisinde cinsel temas sıklığı

 • ya da yeni bir partner,

 • spermisidlerin son bir yıl içinde kullanımı,

 • ilk ÜSE geçirme yaşının 15 yaş altında olması,

 • annede ÜSE hikayesinin olmasıdır.

 • menapoz sonrası dönemde kadınlarda östrojen eksikliği,

 • Tekrarlayan sistitlerde idrar kültürü önerilirÜriner Sistem Enfeksiyonlarında Tedavi

 • Tedaviye etkin ve hızlı yanıt oluşması

 • Tedavi edilen hastalarda nüksün önlenmesi

 • Mikroorganizmalarda antimikrobiyallere karşı hızla artan direncin önlenmesidir.

 • Tedavi seçiminde üriner sistem enfeksiyonunun tipinin belirlenmesi önemlidir.

 • Tedavi seçimi başlangıçta ampiriktir.

 • Hastada komplike eden faktörlerin varlığı, antimikrobiyal direnç paterni de göz önüne alınarak tedavi planlanmalıdır.Antibiyotik seçimine ilişkin durumlar

 • Seçilecek antibiyotik idrarda aktif olmalı,

 • renal parenkim, mesanede yeterli konsantrasyonuna ulaşmalı,

 • konsantrasyon uzun sürmeli,

 • olası etken mikroorganizmalara etkili olmalı,

 • üropatojenlerde direncin prevalansı bilinmeli,

 • bakterisid etkili olmalı,

 • hasta uyumu açısından kullanımı kolay olmalı,

 • olası yan etkileri bilinmeli

 • antibiyotikler barsak ve perine florasını bozmamalıdır.

 • maliyeti düşük olmalıTedavinin seçimini etkileyen durumlar

 • Hastaya ait faktörleri

 • konjenital anomaliler,

 • veziloüreteral reflu,

 • prostat hipertrofisi

 • böbrek taşı

 • malignite

 • önceki enfeksiyonlar

 • önceki üreyen mikroorganizmalar,

 • altta yatan hastalıklar

 • gebelik,

Sistit tedavi

 • TM-SMZ ile 3 günlük tedavi akut sistit olgularının tedavisinde standart tedavi olarak bildirilmiştir

   • Toplumda TMP-SMZ direncinin %20 üzerinde olduğu durumlarda ampirik tedavide seçilmemesi önerilir


  • Siprofloksasin direnci % 8.3
  • Gentamisin direnci %3.3,
  • Sülfametaksazol % 35.4
  • Trimetoprim %33,
  • Trimetoprim-sulfametoksazol %27.9,
    • Sümer Z, et al. Adv Ther. 2005;22(5):419-23.
 • Çok merkezli ÜSE çalışmasında komplike olmayan olgularda kinolon direnci %17

    • Arslan H, et al. Antimicrobial J Chemother 2005 56(5):914-918.


Sistit tedavi

 • Kinolonla 3 günlük tedavi etkili

 • Ancak betalaktamlar 3 günlük tedavide diğer tedavilerden daha az etkili bulunmuştur, süresi 7 güne kadar uzatılmalı!)

 • Nitrofurantoinin sistit tedavisinde 7 güne kadar devam edilmesi önerilmiştir.

  • İdrar konsantrasyonu yüksektir, ancak yüksek serum konsantrasyonuna ulaşmadığından pyelonefrit tedavisinde önerilmez.
 • Fosfomisin saşe tek doz 3 g uygulanmalı

 • (ESBL pozitif gram negatif bakteri üremelerinde etkin!)Komplike sistitte tedavi

 • Aşağıdaki hastalar için antibiyoterapinin 7 güne sürmesi planlanmalıdır.

  • Gebeler
  • yaşlı hasta,
  • diabetik hasta,
  • diyafram kullanımı
  • ÜSE için yakın zamanda antibiyotik kullanımı
  • genitoüriner sistemde fonksiyonel ya da anatomik anomali
  • ürolojik girişim yapılması
 • Gebelerde diğer ilaçların yan etkileri nedeni ile betalaktam grubu bir antibiyotik seçilmelidir.Akut pyelonefrit

 • Genç, sağlıklı, gebe olmayan kadın hastada akut pyelonefrit tablosunda 14 gün antimikrobiyal tedavi uygundur

 • hafif veya orta şiddetli olguda güçlü antimikrobiyaller ile 7 güne kadar tedavi yeterli olabilir

 • Hafif şiddetli olguda oral kinolonla veya duyarlı olduğu biliniyor ise TM-SMZ ile tedavi uygulanabilir

 • Eğer gram pozitifler etyolojide düşünülüyor ise amoksisilin ya da amoksisilin/klavulanat tek başına kullanılabilir • Ateş, titreme, gibi sistemik bulgulara ilave konfüzyon, kusma gibi Şiddetli enfeksiyonu düşündüren bulguları olan/ sepsis düşünülen vakalar hastaneye yatırılmalı

 • Şiddetli veya komplike pyelonefriti olanlarda parenteral tedavi başlanmalıdır

 • Hastanın semptomlarının düzelmesi, ateşin düşmesi durumunda tedavi süresi

  • Komplike olmayanlarda 10- 14 gün,
  • Komplike olanlarda tedavi 14 gün


 • ÜSE tedavisinde kullanılan kinolonlar

  • en sık siprofloksasin,
  • ofloksasin,
  • norfloksasin (oral yolla ve komplike olmayan ÜSE tedavisinde),
  • enoksasin,
  • levofloksasin


Pyelonefrit tedavisi için oral rejimler

 • Siprofloksasin 2x 500 mg , 12 saatte bir

 • Levofloksasin 750 mg /gün (5gün)

  • (Levofloksasin sadece komplike olmayan pyelonefritte uygundur).
 • İzole edilen suşun antibiyotiğe duyarlılığı biliniyor ise

  • Trimetoprim-sulfametoksazol fort tablet 2x1 12 saatte bir
  • Amoksisilin/klavulanat 3x625mg 8 saatte bir
  • Sefiksim Günde bir tablet


 • ESBL pozitif E. coli ya da Klebsiella gibi gram negatif bakteri pyelonefritlerinde

  • parenteral Ertapenem 1x1g/gün, tercih edilir.


Şiddetli infeksiyon/yatan hasta

 • Parenteral Tedavide

  • kinolon,(2x400mg/gün, siprofloksasin)
  • aminoglikozid,
  • 3. kuşak sefalosporin (1g/gün) önerilir
  • Eğer ön planda gram pozitif koklar düşünülür ise ampisilin/sulbaktam tek başına ya da aminoglikozidle kombine önerilir


İmmunsuprese hastada şiddetli pyelonefrit ve/veya tam olmayan üriner drenaj

 • Ampisilin/sulbaktam 1.5 g 6 saatte bir

 • Tikarsilin-klavulanat 3.1 g 6 saatte bir

 • Piperasilin-tazobaktam 3.375 g 6 saatte bir

 • Meropenem 500 mg 8 saatte bir

 • Imipenem 500 mg 8 saatte birAkut komplike pyelonefrit

 • Akut pyelonefrit bulgularına ilave olarak halsizlik, yorgunluk, karın ağrısı şikayetleri görülür.

 • Pyelonefrit Komplikasyonları

  • Renal kortikomedüller apse
  • Perinefritik apse
  • Amfizematöz pyelonefrit
  • Papiller nekroz


Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu

 • yılda 3 ve üzerinde enfeksiyonu olan hastalarda sürekli düşük doz antibiyotik profilaksisi

  • her gün ya da haftada 3 kez en az 6 ay süre ile önerilir.
 • TMP-SMZ, trimetoprim, nitrofurantoin, norfloksasin kullanımı önerilmektedir.

 • Kadın hastalarda şikayetlerinin cinsel temasla ilgisi sorgulanmalı ilişkisi var ise tek doz postkoital profilaksi önerilmelidir.

 • Yılda 2 kez ve altında enfeksiyonu olan hastalarda yukarıdaki antibiyotiklerin birisini 3 gün süre ile kullanması önerilir

Nötropenik hastalarda üriner sistem enfeksiyonları

 • Nötropenik hastalarda ÜSE insidansı uygulanan invazif girişimler nedeni ile artar.

 • Bu hastalarda tipik semptomlar ve piyüri görülmeyebilir.

 • Nötropenik hastada asemptomatik ve semptomatik tüm ÜSE ları tedavi edilmelidir.Renal transplant alıcılarında üriner sistem enfeksiyonları

 • Enfeksiyonun ortaya çıkış zamanı önemlidir.

 • İlk 3 ayda ortaya çıkan ÜSE’nda tedavi süresi 6 haftaya kadar uzatılmalıdır.

 • Sonraki enfeksiyonlarda ise 2 hafta tedavi süresi yeterlidir.

 • Transplantasyon sonrası 1 yıl süreli TM-SMZ kullanımının maliyet -etkin olduğu bildirilmiştir.Renal transplant alıcılarında üriner sistem enfeksiyonları

 • Kandidüriler asemptomatik olsa bile tedavi edilmelidir.

 • Bakteriyel etkenlerin neden olduğu asemptomatik enfeksiyonlarda invazif girişim hariç tedavi önerilmemiştir

 • Relapsa neden olan durumlar

  • mesane işlev bozukluğu,
  • taş,
  • strüktür,
  • anastomoz yerinde sorun


Üriner Sistem Enfeksiyonlarından Korunma

 • Asemptomatik bakteriüride belirlenmiş risk grubu dışında tedavi yapılmamalıdır.

 • Komplike olmayan ÜSE’nda uygun antibiyotikle kısa süreli tedavi uygundur.

 • Tekrarlayan ÜSE’nda düşük doz profilaksi ve yeni aşıların geliştirilmesi.Bağışıklama

 • Uro-Vaxom® oral yolla ve

 • Strovac® i.m olarak mevcuttur.

 • Her 2 ajan da komplike olmayan tekrarlayan ÜSEları için kullanılır.

 • Uro-Vaxom® 18 üropatojenik E. coli suşları için koruyuculuk sağlar.

 • Strovac® üropatojenik E. coli, P. mirabilis, M. morganii, K. pneumoniae ve E. faecalis den elde edilen tam hücre bakteriyel ekstraktır.


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə