TüRKĠye cumhurġyetġ ankara üNĠversġtesġ sağlik bġLĠmlerġ enstġTÜSÜYüklə 5,42 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/135
tarix02.01.2022
ölçüsü5,42 Mb.
#1649
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135 
 
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ 
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEDĠ VE KÖPEKLERDE PLEURAL EFÜZYONUN TANISAL 
DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE RADYOGRAFĠK, 
ULTRASONOGRAFĠK VE TORAKOSKOPĠK YAKLAġIM 
 
 
 
 
Yusuf ġEN 
 
 
 
 
 
CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI 
DOKTORA TEZĠ 
 
 
 
 
DANIġMAN 
Prof. Dr. Ali BUMĠN 
 
 
 
 
 
2011 –ANKARA 
  
 
TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ 
ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 
SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KEDĠ VE KÖPEKLERDE PLEURAL EFÜZYONUN TANISAL 
DEĞERLENDĠRĠLMESĠNDE RADYOGRAFĠK, 
ULTRASONOGRAFĠK VE TORAKOSKOPĠK YAKLAġIM 
 
 
 
 
Yusuf ġEN 
 
 
 
 
CERRAHĠ ANABĠLĠM DALI 
DOKTORA TEZĠ 
 
 
 
 
DANIġMAN 
Prof. Dr. Ali BUMĠN 
 
 
Bu tez,  Ankara Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Müdürlüğü tarafından 08-H-3338002 
proje numarası ile desteklenmiĢtir. 
 
 
2011 -ANKARA 
 


ii 
 
 
KABUL VE ONAY


iii 
 
 
ĠÇĠNDEKĠLER 
KABUL VE ONAY 
ii 
ĠÇĠNDEKĠLER 
iii 
ÖNSÖZ  
vi 
SIMGELER VE KISALTMALAR 
vii 
ÇĠZELGELER 
viii 
ġEKĠLLER 

1. GĠRĠġ  

1.1.  
Kedi ve Köpeklerde Toraks Anatomisi 

1.2.  
Pleural BoĢluğun Anatomisi 

1.3.  
Pleural Hastalıklar 

1.3.1.  
Pnömotoraks 

1.3.2.  
Solid Doku Lezyonları 
10 
1.3.3.  
Pleural Efüzyon 
10 
1.4.  
Pleural Sivinin Fizyolojisi 
10 
1.5.  
Pleural Efüzyonun Patofizyolojisi 
12 
1.6.  
Pleural Efüzyonun Etiyolojisi 
13 
1.7.  
Pleural Efüzyonda Tanı 
20 
1.7.1.  
Klinik Bulgular 
20 
1.7.2.  
Radyografik Değerlendirme 
21 
1.7.3.  
Ultrasonografik Değerlendirme 
23 
1.7.4.  
Torakosentez 
23 
1.7.5.  
Sıvı Analizi ve Farklı Tipte Efüzyon Karakterleri 
24 
1.7.5.1.   Transudat
 
26 
1.7.5.2.   Eksudat
 
26 
1.7.5.3.   Neoplazik Efüzyon
 
27 
1.7.5.4.   Hemorajik Efüzyonlar
 
27 
1.7.5.5.   ġilöz Efüzyon
 
28 
1.7.6.1.   Torakoskopinin Kullanım Alanları
 
34 
1.7.6.2.   Torakoskopik Sistem ve Donanım
 
35 
1.7.6.3.   Hastanın Hazırlanması
 
37 
1.7.6.4.   Anestezi ve Pnömotoraks Tekniği
 
37 
1.7.6.5.   Torakoskopik GiriĢlerin OluĢturulması
 
38 


iv 
 
 
1.7.6.6.   GiriĢ Yerini Kapama ve Pleural BoĢluk Yönetimi
 
40 
1.7.6.7.   Torasik Patoloji
 
41 
1.7.6.8.   Torakoskopinin Kontraendikasyonları
 
47 
1.8.  
Pleural Efüzyonun Sağaltımı 
47 
1.8.1.  
Pleural Drenaj 
50 
1.8.1.1.   Ġnce Ġğne Ġle Drenaj
 
50 
1.8.1.2.   Göğüs Tüpü YerleĢtirme
 
51 
1.8.2.  
Pleural Lavaj 
53 
1.8.3. 
Torakotomi 
54 
1.8.4.  
Torasik Kanal Ligasyonu 
54 
1.8.5.  
Perikardektomi 
55 
1.8.6.  
Pleurodez 
55 
2. GEREÇ VE YÖNTEM 
58 
2.1.  
Gereç 
58 
2.2.  
Yöntem 
66 
2.2.1.  
Anamnez 
66 
2.2.2.  
Klinik Muayene 
66 
2.2.3.  
Radyografik Muayene 
67 
2.2.4.  
Ultrasonografik Muayene 
67 
2.2.4.1.   Kalp DıĢı Toraks Ultrasonografisi
 
67 
2.2.4.2.   Ekokardiografi
 
68 
2.2.4.3.   Abdominal Ultrasonografi
 
69 
2.2.5.  
Pleural Sıvı, Biyopsi ve Kan Analizleri
 
69 
2.2.6.  
Torakoskopik Ġnceleme 
70 
2.2.6.1.   Hastaların ve Aletlerin Hazırlanması
 
72 
2.2.6.2.   Anestezi Protokolü
 
72 
2.2.6.3.   Torakoskopik GiriĢlerin OluĢturulması ve Pnömotoraks
 
73 
2.2.6.4.   Pnömotoraksın Yeniden Kontrolü ve Torakoskopik GiriĢlerin 
Kapatılması
 
75 
3. BULGULAR 
81 
3.1.  
Kedilere Ait Bulgular 
81 
3.1.1.  
Anamnez Bulguları 
81 
3.1.2.  
Klinik Muayene Bulguları 
84 
3.1.3.  
Radyografik Bulgular 
86  
 
3.1.4.  
Ultrasonografik Bulgular 
92 
3.1.4.1.   Kalp DıĢı Toraks Ultrasonografi Bulguları
 
92 
3.1.4.2.   Renkli Doppler Ekokardiografi (EKO) Bulguları
 
94 
3.1.4.3.   Abdominal Ultrasonogafi Bulguları
 
98 
3.1.5.  
Torakoskopik Bulgular 
103 
3.1.6.  
Efüzyon Sıvısının Tipine Göre Değerlendirme 
107 
3.1.8.1.   Anamnez Bulgularına Göre Olguların Yüzdelik Dağılımı
 
110 
3.1.8.2.   Klinik Muayene Bulgularının Olgulara Göre Yüzdelik Dağılımı
 
111 
3.1.8.3. 
  Kedilerde Pleural Efüzyon Sıvı Analiz Bulgularının Olgulara Göre 
Dağılımı
 
111 
3.2.  
Köpeklere Ait Bulgular 
112 
3.2.4.  
Ultrasonografik Değerlendirme 
120 
3.2.4.1.   Kalp DıĢı Toraks Ultrasonografisi
 
120 
3.2.4.2.   Renkli Doppler Ekokardiografik (EKO) Ultrasonografik Bulgular
 
123 
3.2.4.3.   Abdominal Ultrasonografi
 
126 
3.2.8.1.   Anamnez Bulgularına Göre Olguların Yüzdelik Dağılımı
 
137 
3.2.8.2.   Klinik Muayene Bulgularının Olgulara Göre Yüzdelik Dağılımı
 
137 
3.2.8.3.   Pleural Efüzyon Sıvı Analiz Bulgularının Olgulara Göre Dağılımı
 
138 
3.3.  
Kedi ve Köpeklerde Pleural Efüzyonun Etiyolojisinin 
Belirlenmesinde Radyografik, Ultrasonografik, Torakoskopik Tanı 
Yöntemlerinin ve Pleural Sıvı Örneklerinin Uyumu 
139 
4. TARTIġMA 
143 
5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 
161 
ÖZET   
165 
SUMMARY 
166 
KAYNAKLAR 
167 
ÖZGEÇMĠġ 
176 


vi 
 
 
ÖNSÖZ 
Kedi ve köpeklerde pleural efüzyona sıklıkla rastlanmaktadır. Pleural efüzyon 
birçok hastalık sonunda Ģekillendiği için etiyolojisinin belirlemesi de oldukça güçtür. 
Etiyolojisinin  belirlenmesi,  pleural  efüzyonun  sağaltımı  içinde  büyük  önem 
taĢımaktadır.  Bunun  için  geniĢ  bir  etiyoloji  yelpazesine  sahip  olan  pleural 
efüzyonunun birden fazla tanı yöntemi ile nedeninin belirlenmesi gerekmektedir.  
Bu  çalıĢmada;  kliniğimize  dispne  Ģikayetiyle  getirilen  ve  pleural  efüzyonu 
olan  25  kedi  ve  15  köpek  değerlendirilmiĢtir.  Bunun  için  tüm  olguların  anamnez, 
klinik  muayene,  radyografik,  ultrasonografik,  torakoskopik  ve  pleural  efüzyon  sıvı 
analizleri yapılarak etiyolojileri belirlenmiĢ ve sağaltımı yapılmıĢtır. 
BeĢeri  hekimlikte  pleural  efüzyonun  tanısında  en  güvenilir  tanı  ve  operatif 
yöntem  olarak  kullanılan  torakoskopi  henüz  ülkemizde  kedi  ve  köpeklerde 
kullanılmamaktadır.  Bu  çalıĢma  ile  kedi  ve  köpeklerde  torakoskopik  uygulamalar 
çalıĢılmıĢtır.  Bundan  sonraki  torakoskopik  çalıĢmalara  ıĢık  tutacak  bilgi  ve 
deneyimlerin aktarılması amaçlanmıĢtır.  
YaĢamımın tüm dönemlerinde hep yanımda olan ve benim buralara gelmemi 
sağlayan sevgili annem ve babam ile bu tez çalıĢma konusunu verilmesinde ve tezin 
her aĢamasında bilimsel deneyimleri ile katkıda bulunan, mesleki ve özel yaĢamımda 
her  zaman  yanımda  olduğunu  bildiğim  tez  danıĢmanım  Prof.  Dr.Ali  BUMĠN’e, 
çalıĢmam süresince yardımlarını eksik etmeyen Dr. AraĢ.Gör. Oytun Okan ġenel ve 
doktora  öğrencisi  Deva  BaĢak  Boztok’  a  ve  manevi  desteklerini  esirgemeyen 
Veteriner Hekim Çiğdem Çebi’ ye teĢekkürlerimi borç bilirim.  


vii 
 
 

Kataloq: browse
browse -> TÜRKİye cumhuriyeti ankara üNİversitesi BİLİmsel araştirma projesi kesin raporu
browse -> ÇÖlyak hastaliğI ve glutensiz diyet araş. Gör. Emine alkin yrd. Doç. Dr. Duygu GÖÇmen
browse -> T. C. Ankara üNİversitesi BİLİmsel araştirma projesi kesin raporu
browse -> Bazı spesifik moleküller doku hasarını uyarırlar;bunlar iki ana gruba ayrılır: Bazı spesifik moleküller doku hasarını uyarırlar;bunlar iki ana gruba ayrılır
browse -> 2013 New Zealand Disability Survey
browse -> Kalbin yeterli kanı pompalama gücünü kaybettiği, sistemik ve/veya pulmoner venöz dönüş kanının kalp tarafından yeterli dağıtılamadığı ve vücudun metabolik gereksinimlerinin karşılanamadığı klinik bir sendromdur
browse -> Kanser hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır
browse -> Prof. Dr. Osman gökay diş Hastalıkları ve Tedavisi Ana Bilim Dalı ÇÜRÜk etiyolojiSİ ders notlari

Yüklə 5,42 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   135
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə