Turuz söZLÜGÜ 15-01-2017 1395- III 18 400 Başlıq Bey HadiYüklə 13,47 Mb.
səhifə95/171
tarix25.04.2017
ölçüsü13,47 Mb.
#15753
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   171

sayac 1. sağac. saat. sayat. çağat. çağac. çağ, zaman ölçəyi. 1. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan. 1. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. itidən. 1. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. sürlüc. təşviqnamə. 1. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. müşəvviq. mühəyyic. 1. sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sayıc. sıyıc. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. silcə. mala.

sayaçı savaçı. bayrama əlli gün qalan qapı qapı qoşquları oxuyan kimsə.

sayaq sağday. sıyaq. 1. sağqoy. sağsov. dimdik. dosdoğru. 1. doğru. sağ. sağat. düz. - sağqoy söz. 1. doğru. gerçəkdən. ciddən. 1. müstəqim. səhih. 1. səlim. 1. yəmin. əmin. güvənilir. 1. arqıc. münsif. adil. - arqıc qurul: münsifə heyə't. juri heyə'ti. 1. həqiqət. 1. vəfa. 1. sədaqət. 1. əfzəl. 1. yaraşqan. yaraşay. yarşaq. munasib. 1. filvaqe'. vaqeən. 1. əlhəq. 1. tanığ. tanğı. həqq. sidq. 1. salman. salaman. ərgin. sırvaş. sırvat. ciddi 1. səhihən. 1. əsasi. 1. qaim. dürüst kar. 1. sağçı. 1. sağdaki. 1. yaraşıq. şayistə. 1. zihəq. 1. tamam. tamı tamına. kəsinliklə. kəsin, tam olaraq. eynən. - buyruqlayız sağqoy yerinə yetirildi. 1. rahat. 1. tetiz. narın. yarıcın. dəqiq. 1. müvəssəq. 1. umurla. diqqətlə. 1. açıqca. sərihən. sərahətən. sərrast. aşgara. 1. dəğişsiz. təkişsiz. təbii. içdən. taarifsiz. - dəğişsiz. söylürəm bizədə gəlin. 1. normal. 1. açıq. sərih. 1. səviyyəli. 1. adilanə. 1. tuş. musavi. (mürəbbə') 1. qaimə zaviyə. 1. düz hesab kitablı. 1. istandar. 1. şərif. şərafətli. 1. yaxboy. boyqalı. xoş boy, heykəl. 1. saytağ. pakdamən. 1. nikukar. 1. saleh. 1. mürəttəb. 1. qunya. 1. mutabiqi rəsm. 1. raşid. 1. mütəssib. 1. pərhizkar. 1. iyi. yaxcı. 1. məntiqli. mə'qul. 1. kəstirmə. ələlfəda'. muxlis. 1. imanlı. mö'mün. 1. net. 1. tuştay. mütəarif. 1. mubaşir.

sayaq sayağ. 1. hesab kitab bilən. hesab kitablı olan. bey bazarlı. (# saymaz > saynaz) 1. sayğa. ağsaqqal. mö'təməd. 1. sayvağ. cayağ. cayvağ. çərən. çırt. çırıt. çert. qıvır zıvır. qıvır savır. qatıq. qatqayır. sapıq. müzəxrəf. həzyan. latayir. 1. sıyaq. yaxcı. arxalı. yarqalı. keyfiyyətli. (səlah. nik. mənfəətli) . 1. sillik. silgik. silli. silik. hay küysüz. dik(üzbək) < dinc. diş. aram. - toy törəni sillik. keçdi. -tək dur. (diklik (üzbək):< dinclik. dişlik). 1. ada artırılaraq ''xırım xırda. arac gərəc. mütəəlliqat. ləvazim'' anlamın yetirir. - tilfunsayaq. - taxdasayaq. 1. bir sayaqyeknəvaxt. yeksan. yekdəsd. 1. sayığ. (< sanğsız. sağsız) baş beyni işləməyən. 1. üzdən. üzgül. yüngül. dərin olmayan. 1. papax. səfeh. 1. yüngül. -sayağ yuxu: yüngül uyku. - sayağ yatmaq. 1. saya. sıya. sıyağ. silət. yalıt. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. vəsf. 1. saya. sıya. sıyağ. sıy. dur. duruğ. tür. türük. bur. buruğ. bür. bürük. sifət. üz. - sıy sığat: üz iç. - sıyın atmış, sığın yox: üzün, donun dəğişmiş, için yox. - sıy atılır, sığ yox: üz, don dəğişir, iç yox. - sıylı sıysız: durlu dursuz. türlü ttürsüz. burlubursuz. sifətli sifətsiz. - sıxıylı: qalın durlu, türlü, burlu, duruğlu. türüklü, buruğlu, bürlü, bürüklü, sifətli. - sıyı sıyrılmış: üzü tökülmüş. - sıyıva lə'nət: üzüvə tüpürüm. 1. sırnaq. sıyvan. sıyağ. sıyaz. sayaz. dayaz. sıxrığ. sıyrığ. sıy > sıv > sığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ.
- niyə bəs tez gedisən sənki gəlirdin oturaq, bu deyil qayda sayaq gej gəlibən tez gedəsən.

sayaqı sayağı. saya. sığıl. sığın. sıyıl. sıyın. gözəl. qəşəng. sulum. yaxcı. - çox sığıl uşaq.
-(təbriz sayağı deyim). -mən kiçiyəm : mən nökərizəm.
-nərsələrin salma, qoyma, düzmə sayağı: salqı. səlqi. səlqə.
-tikiş sayağı: sabay. çabay.

sayaqın -bir nəyi nərsə sayağın, sıyağın tutmuş kimi görsətmək: sınıtmaq. sıynıtmaq. sıynıtmaq. sıyınıtmaq. sıyanıtmaq. oxşatmaq.
-nərsənin sayağın, sıyağın tutmaq: oxşamaq. sımaq. sıymaq. sıyamaq. sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. - ona sımağa çox çalışdı, amma olmadı. - özün atasına sıydırır.
-nərsənin sayağın, sıyağın tutunan kimi görünmək, meyillənmək: sınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. sınınmaq. sıyınmaq. sıyanmaq. oxşanmaq.

sayaqına - türk sayağına oxşamaz: türk sayın yarıtmaz: (sayın: kimi).

sayaqına -bir nəyi nərsə sayağına, sıyağına tutdurtmaq, salıtmaq: sıtmaq. sıyıtmaq. sıyatmaq.

sayaqlamaq sayağlamaq. satılamaq.

sayaqul sayağul. səğgil. sərgil. salğıl. sandıra. sayığ. sanğıraqul. sandıraqul. salyaq. salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) .

sayalamaq 1. > sərələmək. iyilətmək. seçmək. tanlamaq. yeniləmək. tazalamaq. 1. saylamaq. hesablamaq. 1. saylamaq. hesaba yazmaq. qeyd edmək. 1. saylamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. seçmək. ayırmaq. tanılamaq. yanlamaq. yana qoymaq. 1. saylamaq. salvamaq. salçamaq. saçalamaq. saypıvermək. salpıvermək. yana doğru gedmək. - yol sayıl (sıyıl. səsov. yapır. yapın. hamar) olmadığından arabanın yükü sayalır (salvır, saçalır) .

sayalanmaq sahalanmaq. sahalmaq. sağalanmaq. sağalmaq. iyiləşmək.

sayalaşmaq 1. sayalatmaq. qolaylaşmaq. rahatlaşmaq. 1. sayalatmaq. törəkləşmək. yörəkləşmək. sadələşmək. bəsitləşmək. 1. sırılaşmaq. sırığlaşmaq. sərikləşmək. bayızlaşmaq. bəsitləşmək. sadələşmək. bayalaşmaq. normallaşmaq.

sayalatmaq sayalaşmaq. 1. qolaylatmaq. rahatlatmaq. 1. törəklətmək. yörəklətmək. sadələtmək. bəsitlətmək.

sayalıq 1. xoşluq. yumuşaqlıq. 1. qolaylıq. 1. rahatlıq. 1. sadəlik. sığlıq. törəklik. yörəklik. bəsitlik. 1. . sıyalıq. yaxcılıq. arxallıq. yarqallıq. keyfiyyətlilik. (səlahiyyət. mənfəətli) 1. sırılıq. sırığlıq. səriklik. bayızlıq. bəsitlik. bayalıq. sadəlik. normallıq.

sayamaq siləmək. sələmək. sığamaq. əl sürmək.

sayana saya. çalqısız. - gəlini sayana köçürdülər. - sayana toya gələn az olur.

sayanı 1. qanmaz. 1. cılız. gücsüz. 1. küt. iti olmayan.

sayanış özün böyük görmə. xod büzürgbini.

sayanlıq sayanlıq. sağanlıq. saxanlıq. sahanlıq. daşlıq. dışlıq. ev, yapılar önündəki üsdü qapalı girişlik. səhn.

sayanmaq özün böyük görmək. (#yasanmaq: özün kiçik görmək).
- özün böyük görmək
: sayanmaq. (#yasanmaq: özün kiçik görmək).

sayar çağar. çalışqan. fə'al.

sayasıramaq saya, sadə saymaq.

sayaş sanaş. sanma. sayma. 1. hesablama. 1. amar tutma. 1. yoxlaş. yoxlama. dəğərləş. dəğərləmə.

sayatımaq saymaq. sayımaq. sanımaq. sanatımaq. hesaba gətirmək, qoymaq. - bunu sən nə sanırsan. - səndə özüvü kişi sanıdın. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın (sanın) : onların sanasına (sayına, qatarına) atın, qoyn.

sayavan saçar. saçavan. 1. (> çadorvan (fars)}. 1. sığqaç. sağac. sıyıc. çevrələyində açığı olan yekə çadır. günlük çadır. - saçar barlamaq, barqurlamaq: böyük çadır qurmaq. 1. yekə, geniş bir qonağın, barkanın, salonun üstlüyü, gövərtəsi. 1. böyük çardağ. üstü çatılı, qapalı yer. qoruluq. sıyırma. siyirmə. sıyırqı. sıyma. sırqı. (< sıyırmaq: ayırmaq). - qışın arabaları sırqıya soxur. - sırqı parking.

sayavanı -ışıq, lampa sayavanı, savranı, sipəri: küsük. küsküf. qısqıf. kölgəlik. savran. sayvan. abajur.

sayaz 1. az tapılan. nadir. kəmyab 1. sırnaq. sıyvan. sıyağ. sıyaz. sayağ. dayaz. sıxrığ. sıyrığ. sıy > sıv > sığ. dərin olmayan su. - bir sıyrığ bulseydik suyu aşardığ. 1. sıyız dayaz. sığ < sıy. dərinliyi az olan. (# sıx. sığ. dar. qatı. yoğun. bükük) .

sayazlaşmaq 1. seyizləşmək. sayızlaşmaq. 1. dayazlaşmaq. sığlaşmaq. dərinliyi azalmaq. 1. suysuzluğa, azlığa üz tutmaq. nadir, kəmyab oluşmaq. 1. dayazlaşmaq. sığlaşmaq < sıylaşmaq. dərinliyi azalmaq. 1. nadirləşmək. kəmyablaşmaq.

sayballamaq saylavmaq. saybalmaq. səğmək. səğinmək. azalmaq. dinmək. durmaq. yatışmaq. sakinləşmək.

saybalmaq saylavmaq. sayballamaq. səğmək. səğinmək. azalmaq. dinmək. durmaq. yatışmaq. sakinləşmək.

sayban sığvan. sayvan. seyvan. açıqlıqda kölgəlik yer. korqay. günlük. barnaq. kürnəc. kürənc. kürəş. kürəc. kürən. kürnəş. künəş. künəc.

saybatmaq savabatmaq. sərf, israf edmək. - savabatma malın, yalvatma dilin.

saybır saybir. 1. əşgin, seçgin yeriş, atdım. salqa. yorqa. - saybir at: canlı at. 1. acığlanmayan. acığınmayan. əsəbi olmayan. dinc. 1. sapığ. sapağ. savığ. savağ. yupağ. xoşəxlaq. 1. göz, əl qoymaq.

saybırlıq saybirlik. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq. yupağlıq. xoşəxlaqlıq. sıypa. mulayimlik. mulayimət.

saybirliq saybirlik. saybırlıq. sapığlıq. sapağlıq. savığlıq. savağlıq. yupağlıq. xoşəxlaqlıq. sıypa. mulayimlik. mulayimət.

sayı 1. . sağış. sayış. sana. neçəlik 1. sana. hesab. - ya sayı bilmisən ya götün çubuq görmüyüb. 1. sağış. sığış. sayğı. miqdar. te'dad. - on sağış. - beş sağış yumurta. 1. sayu. hərbiri. hərkəs. 1. dərək. qədər. - veridiyin sayı al. - bu sayı verəməm. 1. sayna. şə'n. - onun sayına dəğmə. 1. say. sanav. sanı.
-sayığ sayı: yala sayı: birdən doqquza dək olan sayılar, ədədlər, sadə ədədlər.
-yala sayı: sayığ sayı: birdən doqquza dək olan sayılar, ədədlər, sadə ədədlər.
-bir yığında nərsənin, kimsənin say sanasın (neçə olduğun), yerin bəllədən sayı: sanağ san. say sana. sanarıq. şumarə. nümrə. ədəd.
- yüzdə əllidən çox olan sayı: salt çoxunluq.

sayıc sırvac. sırıc. sızıc. sıvşıc. sıvac. suvac. süvəc. süvüc. sıyıc. sayac. sıyac. sığəc. sivəc. siğəc. 1. sapadan. safadan. safaldan. düzəldən. yapırladan. yapınladan. hamarladan. 1. itidən. 1. sürlüc. təşviqnamə. 1. müşəvviq. mühəyyic. 1. silcə. mala.

sayıq sayığ. 1. səğgil. sərgil. salğıl. sandıra. sanğıraqul. sandıraqul. sayağul. salyaq. salğaq. darqaşayırd. velgərd. (pozuq. gümrah) . 1. sayağ. (< sanğsız. sağsız) baş beyni işləməyən. 1. seçik. umruq. umurlu. diqqətli. 1. seçik. sezik. sanığ. görüş. görgü. nəzər. - sizin buna görə seçiğiz nədir. 1. sağ. huşlu. huşyar. zirək. - çox sağ bir cocuq.
-sayığ sayı: yala sayı: birdən doqquza dək olan sayılar, ədədlər, sadə ədədlər.

sayıqlamaq sayığlamaq. sandıramaq. səğgilləmək. sərgilləmək. salqılamaq. səfehləmək. yavalamaq. həzyan söyləmək.

sayıqmaq # qayısmaq: qaralanmaq.

sayıl 1. səyil. sahə. 1. səyil. gen. bol. böyük. - sayılsaray: yekə saray - sayılbağ: böyük bağ. 1. sıyıl. saylam. sıylım. saf. düz. 1. sıyıl. saylam. sıylım. dalsız budaqsız ağac. 1. sıyıl. saylam. sıylım. yapır. yapın. yasır. yayvan. hamar. 1. . saylı. seçili. tərbiyətli. müəddəb 1. . silik. müəddəb.
-el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan: saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. (sayılqa. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa).

sayılamaq savılamaq. savtalçılamaq. sovtalçılamaq. soytalçılamaq. saypamaq. sapyamaq. sapmaq. caymaq. olduğu amaca tutuşmamaq.

sayılan sayılı. saylı. sayqın. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli. yaraşqan. yaraşay.

sayılar { birləv. ikiləv. üçtay. dörtav. beşləy. altav. yediv. səkiziv. dokuzuv}.
-birdən doqquza dək olan sayılar, ədədlər, sadə ədədlər: yala sayı. sayığ sayı.

sayılbaq sayılbağ: böyük bağ. (sayıl: səyil. gen. bol. böyük).

sayılı 1. sarılı. sağdıc. sağılı. saydıc. ilgili. mərbut. ayid. mənsub. mütəəlliq. 1. önəmli. 1. yayılı. bir topluğda adı yayılmış, saysanlı olan. - sizin oğluz yayılı yalançıdır. - sayılı qaramat: sayılı fırtına: adlım, məşhur qıyıq, bəla. - bu ölkənin sayılı yayılı kişilərindən. 1. saylı. sayılan. sayqın. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli. yaraşqan. yaraşay.
-tək sayılı: sınqar.
-sayılı, açıq, yavaş yavaş danışmaq: saltığlamaq. dənər dənər edmək. - belə saltığlayan görməmişdim indiyə dək.

sayılıq sığalıq. sığlıq. sıyalıq. sıylıq. ışığlıq. arınlığ. duruluq. xalislik. bərraqlıq. saflıq.

sayılqa (. saylanqa. səyləngə. seyingə. seyləngə. salyanğa). saylağ. saylanğ. səyləğ. səylənğ. seylək. seyləğ. 1. solaşqa. sovlaşqa. sovaşlağ. dolaşqa. gəzişgə. gəzişlik. park. gərdişqah. 1. el şənliklərində yığılıb, əğlənən sayıl, açıq, böyük alan.

sayılqan seçilgən. sezilgən. görüngən.

sayılmaq seçilmək. sezilmək. görünmək. - birbirindən seçilmir. - o bu günlər çox tutqun sayrılır: görünür. - seyrək, açıq göy üzündə bulutlar seçilməyə başladı. - dağ başında bir ağac siçilirdi.

sayılmış -doldum boşaldım gahdan, hammı köçdü yanımdan, doymaq yaşam dadından, boş sözlərdən sayılmış, çox azlığın bu boşluğa inanmış.

sayılsaray yekə saray. (sayıl: səyil. gen. bol. böyük).

sayım 1. . sağış. sanğış. sanış. 1. sayıt. qayıt. ağa. bəy. əfəndi. 1. soylu kişi. 1. sanlağ. saylağ. sayın. sanlı. əriş. ərin. möhtərəm. hörmətli.
-say sayım: siləmə. bəzəkli düzəkli. paki pakizə. təmiz. - siləmə bir ev.

sayımaq 1. . sayınmaq. sayınamaq. görmək. görəmək. mütəvəccih olmaq. 1. . sayırmaq. səyirmək. göz vurmaq. gözün qapağı atmaq. 1. saymaq. sayatımaq. sanımaq. sanatımaq. hesaba gətirmək, qoymaq. - bunu sən nə sanırsan. - səndə özüvü kişi sanıdın. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın (sanın) : onların sanasına (sayına, qatarına) atın, qoyn.

sayımamaq sayınmamaq. say eləmək. görməmək. görəməmək. mütəvəccih olmamaq.

sayın 1. dəfə. - neçə sayın : neçə dəfə. (sayın:hər). - bu sayın : bu dəfə. (sayın:hər). - on sayın demədimmi. (sayın:hər). 1. kimi. - bunun sayın kişilər. - türk sayın yarıtmaz: türk sayağına oxşamaz. 1. hər. - metirsayın : hər metirdə. - atdımsayın. atdım başı. - yol sayın - yatan sayın bir dənə bu davadan atın: hər vax yatanda. - neçə sayın : neçə dəfə. - bu sayın : bu dəfə. - on sayın demədimmi. 1. kimi. - ərsayın. - dağsayın. - yoxsayın. - atasayın - elsayın. - gülsayın. 1. hər. - yer sayın: hər yer. 1. sanlı. sanlağ. saylağ. əriş. ərin. sayım. sayıt. qayıt. ağa. bəy. əfəndi. möhtərəm. hörmətli. 1. sapın. hər. tamam. həpsi. hammısı. - il sapın: hər il. - kəsin sapın: hər kəs. hammı. - kişi sapın: hər kişi. tamam kişilər. - ay sapın: hər ay. 1. sarı. -cə. - ca. ged gedə. barğanca: barğan sarı { - havalar, barğan sarı qızınır. } yaşladıqca: yaşladıq sarı { - yaşladıq sarı gücdən düşürəm}.
-önsayın: sayıntı. məfruzə.
-sayın. -yana. -qına. -vəranə. - ərsayın: ərqına: cəvanmərdanə. - dəlsayın: dəlyana: dilavəranə. dilavər qunə.

sayına sanasına. qatarına. - bunuda öz uşağlarızdan sanatın (sanın) : onların sanasına atın, qoyn.

sayınamaq sayınmaq. sayımaq. görmək. görəmək. mütəvəccih olmaq.

sayınamamaq mütəvəccih olmaq.

sayınlıq sağınlıq. saplıq. saflığ. düzlük.

sayınmaq 1. sayınamaq. sayımaq. görmək. görəmək. mütəvəccih olmaq. 1. sağınmaq. sayğırmaq. səfehləmək. həzyan söyləmək. 1. sağınmaq. sayğınmaq. təsəvvür, fərz edilmək. nərsədən (nərsə kimi) hesaba gətirmək, qoymaq. - sizin bu tavşızı (davranışızı) yaxcıdanmı, kötüdənmi sağınaq. - sağınılmaz gözəllik. - yekəliyinə baxmıyaraq, hələ özün uşaq sağınır.

sayınmamaq sayımamaq. say eləmək. görməmək. görəməmək. mütəvəccih olmamaq.

sayınsız saynasız. şə'nsiz.

sayınta sayında. barəsində.

sayıntı önsayın. məfruzə.

sayır < sayız < sayrı < sağız. sırkav. kəsəl. xəsdə. çalığ. sağsız. naxoş. - sağız sapırdısı: kəsəlin sayıqlası.
-iyi sayır: iygərir. -yoşqarışlı hər nə kötü görürsə, iygərir. (yoşqarışlı: xoşqarışlı. uyumsar. optimisit. xoşbin). (iygərir: iyi sayır).

sayırqac sayırğac. sayrac. bülbül . -sayrac olsan öz bağında sayra sən. (öz elin, öz dilin) .

sayırlaşmaq seyrəlmək. savrılmaq. sayramaq. {< say. dayaz. seyrək}. səzrəmək. dayazlaşmaq .

sayırmaq sayımaq. səyirmək. göz vurmaq. gözün qapağı atmaq.

sayış sağış. 1. sayma. 1. nümrə. rəqəm. ədəd. 1. sayı. sana. neçəlik. 1. hesab. şumarə.

sayışmaq səyrişmək. sayrışmaq. göz vuruşmaq. göz qapağı atmaq.
-başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq: satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. sayışdırmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

sayıştırmaq sayışdırmaq. satruşdurmaq. sağuşdurmaq. saçruşdurmaq. sayğuşdurmaq. ayırbaşdamaq. biri birinə dəğişdirmək. başma baş, payma pay, paya pay sayışmaq, kəsişmək, qılışmaq. taxuşdurmaq. taxsaşdırmaq. taxazlaşdırmaq. takas yapmaq. - o alverin, alım verimlə sağuşdurur: o alışın verişiylə yapdı.

sayıt qayıt. sayım. ağa. bəy. əfəndi. 1. soylu kişi. 1. sanlağ. saylağ. sayın. sanlı. əriş. ərin. möhtərəm. hörmətli.

sayıtmaq sanıtmaq. səfə düzmək.

sayız 1. . < sayır < sayrı < sağız. sırkav. kəsəl. xəsdə. çalığ. sağsız. naxoş. - sağız sapırdısı: kəsəlin sayıqlası. 1. saysız. sanısız. saylaqsız. hesabsız. - sanısız gəzək: çox dəfələr.

sayızlamaq sayuzlamaq. sayazlamaq. seyizləmək. dayazlamaq.

sayızlaşmaq seyizləşmək. sayazlaşmaq. 1. dayazlaşmaq. sığlaşmaq. dərinliyi azalmaq. 1. suysuzluğa, azlığa üz tutmaq. nadir, kəmyab oluşmaq.

sayqa sayğa. sayağ. ağsaqqal. mö'təməd.

sayqal 1. . yasqal. say qural. yas qural. yol yordam. rəsmi mərasim. nizami mərasim. silukiyyat. servis . 1. savqal. yabanı nərsədən, yavadan çöpdən arınmış nərsə. 1. açıq. gizli, sirli, məhrəmanə olmayan. sıyğal. sığallı. cilalı. 1. savqal. qolay qırılan, ayrılan nərsə.

sayqallaşmaq dayazlaşmaq. sıypalaşmaq. sıypaşmaq. sığpalaşmaq. sığpaşmaq. sıyqalaşmaq.

sayqamaq sayğamaq. sayramaq. səyrəmək. səğrəmək. saddamaq. sadğamaq. sartdamaq. savramaq. sovramaq. soxqamaq. soxdamaq. mırıldayıb, guruldayıb, deyinərək danışmaq, söyləmək. - mənə bax, sən nə sattırsın.

sayqan sayğan. 1. seyrək. səğrək. səkrək. seydəm. saldan. kəm kəm. aralıqlı. arada bir. endik. endər. az tapılan, bulunan, görünən. nadir. azaraq. araraq. ayaraq. çox az. tənik. (# tünük) dar. qıt. qırtaq. nüdrətən. nadir halda. nadirən. ziyq. kovarğan (moğol) (# tovarğan: toğarğan: doğarğan: bolarğan. bol bol. sıx sıx. sulumlu. bərəkətli. saysız) (sınırlı. qısıtlı). 1. . tutucu. cazib. (girəndə) .

sayqaşmaq sayxaşmaq. seyxaşmaq. təsgin tapmaq. aramiş bulmaq.

sayqat tamtaraqlı, görməgəli qonağlıq. yortu. yorut. ziyafət.

sayqı sayğı. 1. sayı. sağış. sığış. miqdar. te'dad. - on sağış. - beş sağış yumurta. 1. sayma. çəkləmək. sınlama. yoxlama. sərmələmə. baxlama. gözləmə. 1. sıla. sılağ. sıyla. sıylağ. hörmət. - uluğa sıla qoy.
- qonaq gəlsə qarşı qıl, qalar oldu sayqı qıl, gedən çağı ardı çıx, birdə dönsün arzı qıl.
-sayqı bəslə dəğər verənə, yox onaki sayqı dilənə!.
-sayqı bəslə dəğər verənə, yox onaki sayqı dilənə!.
-yaşam çönər istədiyin duyquya, sayqı versən, dəğər biçsən özüvə. (duyquların uyqulanar, gerçəkləşər)
-sayqı əkən, sayqı dəyər, tikan əkən, tikan dəyər.

sayqılaram tapınnam. övərəm. -yaxcılığa tapınnam, yamanlığı unutmam.

sayqılı -qayğılı qal elivə , sayqılı ol dilivə .

sayqımaq sayğımaq. saltamaq. saymaq. sıylamaq. sanmaq. ağırlamaq. anlamaq. arıtmaq. bağışmaq. bağşamaq. bəkləmək. dözmək. duruzmaq. düşünmək. gərəkləmək. götürmək. gözləmək. sarqırmaq. onarmaq. önləmək. yoğlamaq. yoğurlamaq. ummaq. güvənmək. güdmək. inanmaq. qaldırmaq. qıldıqmaq. qılmaq. - qabağdan onanmış ölüm güc gəlir. - eşitmək, onamaq deyil. - sorunu eşitmək, o demək deyir ki onadın.

sayqın - salqın sayqın: gözəl bol. bolluq açıqlıq. şən huzurlu. (salqın: geniş. enli. engin. açıq).
-düşünmədən - vaz keçsən, qalmaz yaşamda qayğın, özgələri saymasan, qalmaz elində sayğın.

sayqın sayılan. sayılı. saylı. sevgin. sövgün. söyşün. süygün. söyüş. sevgili. sevilən. sevimli. yaraşqan. yaraşay.

sayqınmaq 1. sayxınmaq < sakğınmaq. yayğınmaq. gizlicə, yavaşcadan bir yerdən, işdən çəkinmək. 1. sayğınmaq. sağınmaq. sayınmaq. təsəvvür, fərz edilmək. nərsədən (nərsə kimi) hesaba gətirmək, qoymaq. - sizin bu tavşızı (davranışızı) yaxcıdanmı, kötüdənmi sağınaq. - sağınılmaz gözəllik. - yekəliyinə baxmıyaraq, hələ özün uşaq sağınır.


Yüklə 13,47 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   171
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə