Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayıYüklə 106 Kb.
tarix15.05.2017
ölçüsü106 Kb.
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

AZLL 300 Türk xalqları ədəbiyyatı (Universitet tələbi.) 3 kredit

Departament

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Proqram (bakalavr, magistr)

Bakalavr

Tədris semestri

2013, payız semestri

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Dr. Elmira Məmmədova-Kekeç

E-mail:

mamedovaelmira4@gmail.com

Telefon:

(+99450) 8167674, (+99455) 8295473

Mühazirə otağı/Cədvəl

II, IV gun (12:13:20) # 201N

Məsləhət saatları

Şənbə, saat 17.00-18.00

Prerekvizitlər

Yox

Tədris dili

Azərbaycan dili

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Seçmə

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

Tələb olunan dərsliklər və dərs vəsaitləri:

1. Aydın Abi Aydın. Füzuli və Türkiyə poeziyası. Bakı: Ozan, 2002, 280 s

2. Aydın Abi Aydın.Tənzimat dövrü. Türkiyə ədəbiyyatı: metodik vəsait /Aydın Abi Aydın; red. Nizaməddin Şəmsizadə. Bakı , 2001, 47 s.

3. Aydın Abi Aydın.Türkiyə ədəbiyyatı tarixi: müqayisəli: dərslik /A.A. Aydın; [elmi red.N. Şəmsizadə; rəyçilər. A. Babayev, G. Əliyeva, S. Qasımlı] II Cild I Hissə, Bakı : [Bakı Universiteti] , 2007, 279 s.

4. Cəfərov Nizami Qulu oğlu. Qədim türk ədəbiyyatı /N. Cəfərov ; red. O. Musayev, P. Məmmədova ; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, Bakı : AzAtaM , 2004, 323 s

5. Elmira Məmmədova. Osman Türkayın poetik irsi, Bakı, Elm, 2010, 256 s.

6. Əli Şamil. Qumuq türkləri ədəbiyyatinin dünəni və bu günü (http://ali-shamil.tr.gg/Qumuq)

7. Əli Şamil. Uyğur, Qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı. Bakı, Nurlan, 2011, 412 s.

8. Əskər Ramiz. Türk xalqları ədəbiyyatı oçerkləri (monoqrafiya), Bakı: MBM, 2011, 20 ç/v, 320 s.

9. Xəlilov Pənah İmran oğlu. Türk xalqlarının və Şərqi slavyanların ədəbiyyatı Bakı Dövlət Universiteti tələbələri üçün dərslik /P. Xəlilov ; elmi red. H. Babayev 1-ci kitab, Bakı : Maarif, 1994, 432 s

10. Qaybalıyeva, Səkinə Allahverdi qızı. Əbdüllətif Bəndəroğlunun ədəbi-elmi fəaliyyəti: filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. el. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.01.02 /S. A. Qaybalıyeva ; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İn-tu, Bakı , 2011.

11. Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı: dərslik /E. Quliyev; elmi red. H. Qasımov ; rəyçilər B. Nəbiyev. Bakı : Conatant Empary , 2011, 567 s. (http://www.anl.az/el/q/qe_txe_2011.pdf)

12. Quliyev Elman. Özbək ədəbiyyatı. Bakı, 2009

13. Nizami Tağısoy. Etnos və epos: Keçmişdən bügünə. Bakı, Mütərcim, 2010

14. Nurullah Çətin. Atatürk dövrü türk şeiri (1923-1940). http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=568

15. Ramiz Əskər. Qutadğu bilig. Bakı, Elm, 2003, 320 s.

16. Ramiz Əskər. Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri (monoqrafiya), Bakı: MBM, 2009, 33,25 ç/v, 532 s.

17. Sədi Sədiyev. Balkan türkləri ədəbiyyatı. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, BDU, 2012.

18. Türk xalqları ədəbiyyatı: [4 cilddə] Orta dövr, II cild /Tərt. ed.: Prof. Dr. Nizami Cəfərov; Sponsor: cənab Cavid Qurbanov.- Bakı: Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2006.- 320 s. ; 30 sm

19. Türk xalqları ədəbiyyatı: [4 cilddə] Orta dövr. II cild /Tərt. ed.: Prof. Dr. Nizami Cəfərov; Sponsor: cənab Cavid Qurbanov.- Bakı: Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2006.- 320 s.

20. Türk xalqları ədəbiyyatı: [4 cilddə] Yeni dövr. III cild /Tərt. ed.: Prof. Dr. Nizami Cəfərov; Sponsor: cənab A.Qaraşov, Ə.Cavadov, H.Mirələmov və b.- Bakı: Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2007.- 320 s.

21. Türk xalqları ədəbiyyatı: [4 cilddə]Qədim dövr. Tərt. ed. Prof. Dr. Nizami Cəfərov I cild.- Bakı: Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2006.- 320 s.İstifadə oluna biləcək digər mənbələr:
1. www.anl.az.-Milli kitabxana

2. http://aton.ttu.edu.pdf

3. http://ali-shamil.tr.gg

4. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-27606/turkiye-disindaki-turk-edebiyatlari-antolojisi.html

5. http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/III-1_Mart2006/03_MTAD_3-1_SCigitov.pdf

6. http://ru.scribd.com/doc/13557318/Kazak-Yazrlar-

7. http://tr.wikipedia.org/wiki/Garip_akımı

8. http://tr.wikipedia.org/wiki/İkinci_Yeni‎

9. http://www.aytmatov.org/tr/kirgiz-edebiyati

10.http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt4/sayi19_pdf/1_dil_edebiyat/usenmez_emek.pdf11. http://www.turkmenedebiyaty.com

Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

Mühazirə

Qrup müzakirəsi

Qrup müzakirəsi

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki tapşırıqlar

Praktiki məsələnin təhlili

-

Digər

-

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
40

Davamiyyət
10

Fəallıq
10

Tapşırıq və testlər
-

Kurs işi (Layihə)
-

Prezentasiya/Qrup müzakirə
-

Final imtahanı
40

Digər
-

Yekun
100

Kursun təsviri

Türk xalqları ədəbiyyatı kursunda ən qədim dövrlərdən başlamış bugünə qədər Cənub-Şərq, Cənub-Qərb, Quzey-Qərb və Quzey-Şərq türklərinin şifahi və yazılı ədəbiyyatının tariхi inkişaf mərhələləri, görkəmli şair və yazıçıların həyat və yaradıcılığı öyrənilir və оnların yaratdıqları bir sıra ədəbi əsərlər təhlil оlunur. Əsas ədəbi cərəyanlar haqqında məlumat verilir, türk xalqlarının klassik və çağdaş ədəbiyyatı tədris edilir.

Kursun məqsədləri

Türk xalqlarının ədəbi abidələri, görkəmli şair və yazıçıları haqqında məlumat vermək, Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı tərəflərini müəyyənləşdirmək, ortaq milli-mənəvi dəyərləri əxz etdirmək, keçmişdən bugünə qədər türk dünyasında gedən ədəbi proseslər haqqında bilgi verməkdir. Həmçinin tələbə heyətinin bədii zövqünü yüksəltmək, elmi biliklərlə yanaşı, Mövlana, Əhməd Yəsəvi, Yusuf Balasaqunlu, Yunus Əmrə, Əlişir Nəvai, Məxdumqulu Fəraqi, Oljas Süleymenov, Çingiz Aytmatov kimi böyük türk ədiblərinin bədii sənət nümunələri vasitəsilə yüksək mənəvi dəyərlər aşılamaqdır. Tələbələrdə mühakimə yürütmək bacarığını inkişaf etdirməkdir.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Kursun sonunda tələbələr müxtəlif türk xalqların ədəbiyyatı haqqında dolğun informasiyaya, elmi biliklərə yiyələnməklə yanaşı, ayrı-ayrı türk dillərindəki bədii materialları mənimsəyəcəklər.Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Fəallığa görə veriləcək bal tələbənin müzakirələrdə iştirakına, mətn təhlilində göstərdiyi fəallığa, semetsr boyu həftəlik dərs proqramına hazırlaşmalarına, yeni və əlavə ədəbiyyatlara göstərdiyi marağa görə veriləcəkdir. Davamiyyətə görə bal verilməsində tələbənin dərsdə ardıcıl iştirakı və dərsdə özünü qaydalara uyğun aparması nəzərə alınacaqdır. Üzürsüz buraxılan hər dərs üçün 1 (bir) bal çıxılacaq.
İmtahan haqqında:

1. İmtahana hazırlaşarkən dərslərdə götürülmüş qeydləri öyrənməklə yanaşı, dərsin iş planında göstərilmiş ədəbiyyatlara, o cümlədən başqa mənbələrə də müraciət etmək lazımdır.

2. İstifadə ediləcək ədəbiyyatın bir qismi tərəfimizdən təmin ediləcəkdir.

3. Aralıq və Final imtahanlarının hər ikisində suallar test və ya klassik ola bilər.Cəzalandırma forması:

Dərsə gecikənlər və dərsi pozmağa təşəbbüs edənlər dərsə buraxılmırlar.
Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar17 09.2013

19.09.2013

Türk xalqları haqqında məlumat və şifahi xalq ədəbiyyatı. Dastan yaradıcılığı: "Uyğur", "Yaradılış", “Alpamış”, “Alp Ər Tonqa”, "Şu", "Saltuq Buğra", "Köç", "Edigey", "Manas”, "Oğuz Kağan", "Ergenekon", "Ural Batır", "Maaday Qara", "Danışməndnamə"

Quliyev, Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı : dərslik /E. Quliyev; elmi red. H. Qasımov ; rəyçilər B. Nəbiyev. Bakı : Conatant Empary , 2011, 567 s. (http://www.anl.az/el/q/qe_txe_2011.pdf)

Xəlilov Pənah İmran oğlu. Türk xalqlarının və Şərqi slavyanların ədəbiyyatı Bakı Dövlət Universiteti tələbələri üçün dərslik /P. Xəlilov ; elmi red. H. Babayev 1-ci kitab, Bakı : Maarif, 1994, 432 s

Türk xalqları ədəbiyyatı: [4 cilddə]Qədim dövr. Tərt. ed. Prof. Dr. Nizami Cəfərov I cild.- Bakı: Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2006.- 320 s.

İsrafil Hüseyn. Alp Ər Tonqa (Astiaq-Əfrasiyab) tarixdə və bədii ədəbiyyatda /H. İsrafil; Elmi red. Q.Ş. Kazımov, Bakı : Nurlan , 2007, 256 s.

24.09.2013

26.09.2013

Orta çağda türk xalqlarının ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri. Mahmud Kaşğari, Yusif Balasaqunlu, Əhməd Yəsəvi, Əhməd Yüknəgi

http://www.tdkterim.gov.tr/dlt/.

Ramiz Əskər. Mahmud Kaşğari və onun «Divanü lüğat-it-türk» əsəri (monoqrafiya), Bakı: MBM, 2009, 33,25 ç/v, 532 s.

Ramiz Əskər. Qutadğu bilig. Bakı, Elm, 2003, 320 s.

Yəsəvi Əhməd. Divani-Hikmət /Yəsəvi, Əhməd; Red. şurası: M. Mərdanov və b.; Red heyəti: Ə. Quliyev və b.; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: N. Cəfərov; Elmi red.: Ə. Quliyev, Bakı : Çaşıoğlu , 2004, 128 səh.

01.10.2013

03.10. 2013

Türk təsəvvüf ədəbiyyatı (Yunus Əmrə. Mövlana Cəlaləddin Rumi). Türk divan ədəbiyyatı. Lalə dövrü türk ədəbiyyatı. Tənzimat dövrü türk ədəbiyyatı. Sərvəti-fünün dövrü türk ədəbiyyatı. Fəcri-ati

Aydın Abi Aydın.Tənzimat dövrü. Türkiyə ədəbiyyatı: metodik vəsait /Aydın Abi Aydın; red. Nizaməddin Şəmsizadə. Bakı , 2001, 47 s.

Aydın Abi Aydın. Füzuli və Türkiyə poeziyası. Bakı: Ozan, 2002, 280 s

Aydın Abi Aydın.Türkiyə ədəbiyyatı tarixi: müqayisəli: dərslik /A.A. Aydın; [elmi red.N. Şəmsizadə; rəyçilər. A. Babayev, G. Əliyeva, S. Qasımlı] II Cild I Hissə, Bakı : [Bakı Universiteti] , 2007, 279 s.

Türk xalqları ədəbiyyatı: [4 cilddə] Orta dövr, II cild /Tərt. ed.: Prof. Dr. Nizami Cəfərov; Sponsor: cənab Cavid Qurbanov.- Bakı: Çaşıoğlu: Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi, 2006.- 320 s. ; 30 sm.

08.10.2013

10.10.2013

Cümhuriyyət dövrü türk ədəbiyyatı. Ədəbi cərəyanlar (I yeni, II yeni)

Nurullah Çətin. Atatürk dövrü türk şeiri (1923-1940). http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?id=568

http://tr.wikipedia.org/wiki/Garip_akımı

tr.wikipedia.org/wiki/İkinci_Yeni‎
17.10.2013

Türk xalq ədəbiyyatında ozan-baxşı ənənəsi və aşıq yaradıcılığı. Qaracaoğlan, Aşıq Veysəl, Molla Nəfəs, Şal Akın, Mamilek İsrailov, Ergaş Cumanbülbül

Quliyeva-Qafqazlı, Xalidə Cahangir qızı. Qaracaoğlan; red. H. Araslı ; AzSSR EA, Şərqşünaslıq İns-tu. Bakı : Elm, 1985, 112 s.

http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/20/20.pdf

http://turkishstudies.net/Makaleler/1884593052_31_abdulselam_arvas.pdf

http://yordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd22/sbd-22-04.pdf
22.10.2013

24.10.2013

Türkmən ədəbiyyatı. Qaqauz ədəbiyyatı.

http://www.turkmenedebiyaty.com

http://ali-shamil.tr.gg/Qaqauz

Əli Şamil. Uyğur, Qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatı. Bakı, Nurlan, 2011, 412 s.

Ağayeva, Firuzə Abdulla qızı. XVIII əsr türkmən şeiri (Məxdumqulu Fəraqinin yaradıcılığı əsasında) [Mətn] : filol. e. d-ru e. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.01.02 /F. A. Ağayeva ; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu, Bakı , 2011.

Klassik türkmən şeri /tərc. ed. F. Əliyev ; ön söz. müəl. P. Xəlilov. Bakı : Yazıçı , 1983, 292 s.

Fəraqi, Məxdumqulu. Seçilmiş əsərləri /M. Fəraqi; tərtib edən, türkməncədən uyğunlaşdıran və ön sözün müəl. R. Əskər; red. Ə. Şamil; TÜRKSOY uluslararası türk kültürü teşkilatı. Bakı ; Ankara : [Kenarplatform Matbaacılık Reklam Organizasyon Bilgisayar Danışmanlık İnşaat Turizm San Tic. Ltd. Şti] , 2010, 448 s

Aşırov, Annaqurban. Məhdimqulu Fəraqi /A. Aşırov ; türkmən türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran və nəşrə hazırlayan İ. Osmanlı ; elmi red. T. Kərimli, Bakı : Mütərcim , 2013, 23 s.


29.10.2013

31.10.2013

Qırğız ədəbiyyatı. Qazax ədəbiyyatı

Quliyev Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı : dərslik /E. Quliyev; elmi red. H. Qasımov ; rəyçilər B. Nəbiyev. Bakı : Conatant Empary , 2011, 567 s. (http://www.anl.az/el/q/qe_txe_2011.pdf).

http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/III-1_Mart2006/03_MTAD_3-1_SCigitov.pdf

http://www.aytmatov.org/tr/kirgiz-edebiyati

http://ru.scribd.com/doc/13557318/Kazak-Yazrlar-8.

05.11.2013

07.11.2013

Aralıq imtahanı

Balkan türk ədəbiyyatı.Sədi Sədiyev. Balkan türkləri ədəbiyyatı. Bakı: “Elm” nəşriyyatı, BDU, 2012.

9.

12.11.2013.

14.11.2013

Cığatay-Özbək ədəbiyyatı.

Həşimova Təranə Əzim qızı. XX əsr Azərbaycan poeziyasının orta Asiya Türk xalqlarının poeziyasına təsiri: (özbək və türkmən poeziyası əsasında) [Mətn]: filol. e. n. a. dər. a. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı: 10.01.02.; 10.01.01. /T. Ə. Həşimova; AMEA, akademik Z. M. Bünyadov adına Şərqşunaslıq İn-tu. Bakı , 2007

Elman Quliyev. Özbək ədəbiyyatı. Bakı, 2009http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt4/sayi19_pdf/1_dil_edebiyat/usenmez_emek.pdf

10.

19.11.2013

21.11.2013.

Qumuq ədəbiyyatı. İraq-Kərkük ədəbiyyatı

Əli Şamil. Qumuq türkləri ədəbiyyatinin dünəni və bu günü (http://ali-shamil.tr.gg/Qumuq)

Çağdaş İraq şerindən seçmələr /Tərtibçilər: Q.Paşayev, Ə.Bəndəroğlu; Red.: A.Vəfalı. Bakı : Elm , 2001, 108 səh.

Qaybalıyeva, Səkinə Allahverdi qızı.

Paşayev, Qəzənfər Məhəmməd oğlu. Kərkük folklorunun janrları /Q. Paşayev; elmi red. B. Nəbiyev; M. Naqib, Bакı : Elm , 2003, 316 s.

Əbdüllətif Bəndəroğlunun ədəbi-elmi fəaliyyəti [Mətn] : filol. e. üzrə fəls. d-ru e. dər. el. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.01.02 /S. A. Qaybalıyeva ; AMEA, akad. Z. M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İn-tu, Bakı , 2011.


11.

26.11.2013

28.11.2013

Krım Tatar ədəbiyyatı. Tatar ədəbiyyatı.

Quliyev, Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı : dərslik /E. Quliyev; elmi red. H. Qasımov ; rəyçilər B. Nəbiyev. Bakı : Conatant Empary , 2011, 567 s. (http://www.anl.az/el/q/qe_txe_2011.pdf)

12.

03.12.2013

05.12.2013

Uyğur ədəbiyyatı. Noqay ədəbiyyatı

Əli Şamil. Uyğur türklərində folklor və ədəbiyyatın inkişafi. (http://ali-shamil.tr.gg/uygur)

Əli Şamil. Noqay türklərinin ədəbiyyati keçmişdə və indi (http://ali-shamil.tr.gg/Noqay)13.

10.12.2013

12.12.2013

Qaraçay-malkar ədəbiyyatı. Qaraqalpaq ədəbiyyatı. Başqırd ədəbiyyatı

Əli Şamil. Qaraçay-malkar (Balkar) türkləri ədəbiyyatının inkişaf yolu (http://ali-shamil.tr.gg/Qaracay_malkar)

Nizami Tağısoy. Etnos və epos: Keçmişdən bügünə. Bakı, Mütərcim, 2010,14.

17. 12.2013

19.12.2013

Altay ədəbiyyatı. Xakas ədəbiyyatı. Çuvaş ədəbiyyatı. Tuva ədəbiyyatı. Yakut ədəbiyyatı

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-27606/turkiye-disindaki-turk-edebiyatlari-antolojisi.html

15.

24.12.2013

26.12.2013

Kıbrıs türk ədəbiyyatı.

Elmira Məmmədova. Osman Türkayın poetik irsi, Bakı, Elm, 2010, 256 s.
Final imtahanı

Yüklə 106 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə