Yazıçının modern romanı musiqi ilə müşayiət olunan bədii nəsr əsərinin elektronYüklə 7,28 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/89
tarix05.05.2017
ölçüsü7,28 Mb.
#16790
növüYazı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89

 

www.kitabxana.net

 – Milli Virtual Kitabxana

 

Страница 1  

 

Hafiz Mirzə 

 

 

SON və BAŞLANĞIC 

 

Tanınmış 

 

yazıçının modern romanı – musiqi ilə müşayiət olunan bədii nəsr əsərinin elektron 

rəqəmsal variantı. Yeni Yazarlar və Sənətçilər 

Qurumu ilə 

www.kitabxana.net

 – Milli Virtual 

Kitabxananın e-nəşri N  57

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                   

 

  

 

  

 

  

 


 

 www.kitabxana.net

 

 

 

Milli Virtual Kitabxanan

ı

n T

ə

qdimat

ı

nda 

 

 Hafiz Mirzə 

 

   

СОН ВЯ БАШЛАНЬЫЖ  

 

 Modern roman 

 

 

 Elektron kitab 

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxanan

ı

n e-n

əş

ri N 

57

 (2011) 

 

Redaktoru v

ə

 e-n

əş

r

ə

 haz

ı

rlayan

ı

:

 

 

Ayd

ı

n Xan (

Ə

bilov) - yazar-kulturoloq 

 

 

 

YYSQ - Milli Virtual Kitabxana 

 

 

 

Bak

ı

 - 2011 

 

  

 

  

  

ЩАФИЗ МИРЗЯ 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                

 

  

 

  

 

               СОН ВЯ БАШЛАНЬЫЖ                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                             РОМАН 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ROMANIN OVQAT MUSİQİSİ YAZILMIŞ  SD DİSK KİTABIN SONUNA 

ƏLAVƏ OLUNUR 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 Redaktoru :       Ülviyyə Hüseynova 

 

 Rəssamı :          Adil Əsədli        

 Korrektoru:       Ülfət Seyidova 

 

 Musiqi yığımı :  Orxan Mirzə  

 Dizayn:             Emin Talışxanov 

 

 Səhifələmə      Elvir Əbilov  

 

  

     Hafiz Mirzə  "Son və başlanğıc"   - roman                                                                                           

 

     Bakı “Apastrof” Çap evi- 2010,  600 səhifə  

 

       Bu kitab yazıçı-publisist Hafiz Mirzənin kitabsevrlərlə sayca yeddinci görüşüdür. Kitab İsa 

Məsihin  (ə)  doğulmasından  3750-ci  ilə  kimi  olan,  ədalətsizlik,  haqsızlıq  və  ağır  günahlar 

içərisində  davam  edən,  buna  görə  də  kainata  daima  qara  enerji  saçan  bəşər  tarixinin  daha 

düzgün  bədii  mənzərəsinin  yaradılması  və  insanlığın  dünyanı  xilas  etmək  üçün  yubanmadan 

ayağa  qalxması  məqsədlərinə  xidmət  edir.  Özünün    bəd  əməlləri  ilə  qara  enerji  xaric  edən  

insanlıq dünyanın və elə özünün də sonunu yaxınlaşdırır. Getdikcə dünyada xaos və anarxiya 

hökmranlıq edir. Belə bir şəraitdə dünyanı xilas etmək istəyən 7 müdrik və hələ də öz paklığını 

itirməmiş az sayda insan  var. Amma onların ciddi cəhtlərinə baxmayaraq dünyanın sonu çatır. 

Müdriklər heç olmasa bəşər elminin nəaliyyətlərini başqa qalaktikalara aparmaqla xilas etmək 

istəyirlər.  Bu  mümkündürmü  və  ya  kiməsə  lazımdırmı?  Daha  sonra  bu  dünyanın  başlanğıcı 

olacaqmı? Romanda bu aqibəti doğuran mənəvi, tarixi, iqtisadi, siyasi və ekaloji səbəblər geniş 

analiz edilir və bütün ümumbəşəri suallara sadə və qəti cavab axtarılır. Eyni zamanda müəllif 

dünya  tarixinin  düzgün  yazılmamış  qaranlıq  səhifələrinə  işıq  salmağa,  İslam  və  xristianlıq, 

Qərb  və  Şərq  barəsində  hər  şeyin  tam  doğrusunu  deməyə  çalışır.  Əsərdəki  qlobal  hadisələrin 

təəssüratını    ifadə  edən  müvafiq  musiqi  səsləri      ayrıca  təqdim  olunur  və  oxucuya  münasib 

ovqat aşılanır. Bu əsəri ilə Hafiz Mirzə  həm də musiqili roman  janrının təməlini qoyur.  

 

         Roman fəlsəfi, tarixi, dini və elmi-fantastik xarakter daşıyır.  

 

  

                 

                 


 

                   Ы ЩИССЯ:  БЮЙЦК ЭЦНАЩЛАР 

             

“Йад ет о эцнц ки, йазы цчцн айрылмыш тумары буран кими асиманы буруб ешярик.Ону хилгятин 

яввялиндя олан щала гайтаражаьыг.”   

                                                                 

     


Гурани-Кярим, Ямбийа суряси 104-жц айя 

 

                  

 

                     

ПРОЛОГ - БАШЛАНЬЫЖ, ЙОХСА ЕПИЛОГ - СОН 

                           ( *01-  «Дцнйанын  сясляри» мусиги композиссийасы  овгат мусигиси олараг ялавя едилир) 

 

Бяшяриййят йени еранын ЫВ миниллийини дюрд яср йарымдан сонра баша чатдыра билярди. Амма В миниллийин  башланажаьына  Тибетин  даьлар  гойнундакы  бир  монастрында  даща  щеч  бир  лама 

инанмырды.  

Щяр шей сцрятля сона доьру ирялилямякдя иди.  

Орта сыхлыьы бющран щяддиндян кичик олдуьу цчцн каинат эенишлянмишди. Бурада  астероид вя 

метеоридляр даща сярбяст долашыр вя Йеря доьру жязб олунурду. Лакин  щансыса бир сирли гцввянин 

тясири нятижясиндя Йер орбитиня чатмадан тоггушараг парчаланыр, Йеря вя Айа тюкцлцрдц. Няти-

жядя Йер кцтляси артыб 6.1025 кг, Айынкы  7. 1023 кг олмушду. Бу ися Айын Йеря доьру мяркязя-

гачма гцввясини артырмышды. 

Ореон улдузу юз архасыйжа узун щаля бурахараг  санки эюйдя дуруб галмышды. 

Каинатда Йер кцряси дяйишиб йумуртавари вя еллипс формасына дцшмцшдц. 

Эцняш эюйдя даща шяффаф парылты иля бярг вурурду. О Йердян узаглашмыш, амма ишыьы вя щяра-

ряти даща да армышды. Эцндцзляр щава чох эцжлц щярарятля гызырды. Бу заман инсанлар щавада 

азот тяркибинин вя мцхтялиф газларын, еляжя дя щава кцтлясинин артмасы, оксиэенин ися азалмасы уж-

батындан ращат щярякят едя вя там няфяс ала билмирдиляр. Бязи яразилярдя щаванын азот тяркибиндя 

бир-оксидин  (Н2О)  артмасы  сябябиндян  инсанлар  щяр  шейя  шадланыр,  севинир,  ян  кичик  сябябляря 

эюря дя узун-узады эцлцр, гящгящя чякирдиляр. Щямин юлкялярдя комедийа ъанрында олан бцтцн 

шейляря, щятта шякилляря, компцтер ойунларына да гадаьалар гойулмушду. Чох эцляряк инсанлар 

гяшш едир, яксяр щалларда щяйатларыны итирирдиляр. Диэяр бязи яразиляр дя варды ки, ораларда щаванын 

азот тяркибиндя азот ики-оксидин (НО2) артмасы ужбатындан инсанларын синир системи позулурду. 

Еля  яразилярдя  ифрат  гязяб,  ажыг,  нифрят  мцтямади  олараг  гаршыдурмалара,  ян  ади  сябябляр 

ужбатындан инсанларын ялбяйаха дюйцшя атылмасына, ган тюкцлмясиня, гийам вя цсйанлара сябяб 

олурду.  Бюйцк  шящяр  вя  аглемератларда  щаванын  кцтляси  щятта  дянизкянари  яразилярдя  беля сыфыр 

метр йцксяклик цчцн 2-3 килограма бярабяр иди. Буна ясас сябяб кими щава кцтлясиндя метеорит 

вя  йер  хассяли  тозларын,  кимйяви  маддялярин,еляжя  дя  тцстц  вя  аерозолларын  артмасы  эюстярилирди. 

Нятижядя щаванын атмосфер тязйиги артмышды. Яксяр яразилярдя щавадакы оксиэенин тяркиби 18-19, 

карбонун  эюстярижиси  ися  артыб  0,1%  олмушду.  Амма  бир  кимся  буна  гаршы  тядбирляр  эюрмяк 

барядя  дцшцнмцрдц.  Еляжя  дя  эцнвурмалардан  мцхтялиф  хястяликляр  йараныр,  чох  щалларда 

бунлар  юлцмля  нятижялянирди.  Бюйцк  сянайе  шящярляринин  кцчяляриндя  башына  шяффав  балон-

маскалар  кечиртмиш  адамлар  артмышды.  Бу  балонлар  Эцняш  радиасийасыны  дяф  едир,  ичярисиня  жиб 

гурьулары иля тямиз щава долдурулурду. Салонунда беля гурьулар гурашдырылмыш  автомобилляр ян 

ращат сайылырды. Йцксяк дозалы инфра-гырмызы шцаларынын тез-тез артмасы сябябиндян юлкялярдя тез-

тез иш эцнляри ляьв олунурду. Эцняшдя гызьын газ алышмасы щалларынын артмасы даща эцжлц шца сели 

йарадырды. Бу шцалар  бир эцндян сонра Йеря чатырды. Эцжлц сел Йерин магнит сащясини сарсыдыр, 

електромагнит  сащясинин  характеристикасы  тез  вя  эцжлц  дяйишиклийя  мяруз  галырды.  Буна  магнит 

фыртынасы  дейилирди.  Бу  заман  компасын  ягряби  чашгын  вязиййятдя  рягс  едир,  бцтцн  радио-рабитя 

системи  позулурду.  Щавада  мцтямади  олараг  жювлан  едян  магнит  бурульанлары    да  инсанлар  

 цчцн  йашайыш  щалыны  чятинляшдирирди.  Йашы  яллини  кечмиш,  артыг  гожа  сайылан  шяхсляр  вя  хястяляр 

бязян  кцчялярдяжя  йыхылыр,  сцкан  архасында  йцксяк  тязйигля  бейниня  ган  сызмасындан,  щятта 

евляриндя  йатагдажа  юлцрдцляр.  Ири  йарпаглы  аьажларын  чоху  йанмыш,  онларын  йерини  йабаны  кол-

кос вя хырда йарпаглылар тутмушду. Бюйцк шящярлярдя паркларын, баьларын йашыл юртцйцнц синтетик 

отлар вя декоратив аьажлар явяз едирди. Яксяр аьаж вя отларын биолоъи юмрц мин илляр яввялки иля 

мцгайисядя  йарыбайары азалмышды. Бир чох бостан вя  баьчылыг мейвя нювляри тамамиля сырадан 

чыхмыш, мящв олмушду. Инсанлар эилас, албалы, ярик, армуд, нар, эавалы, кокос, бинго кими мей-

вяляри унутмушдулар. Явязиндя хцсуси лабораторийа шяраитиндя йени нюв мейвяляр йарадылырды. Бу 

мейвялярин  аьажы  олмур,  онлары  будаглардан  дярмир,  кимйяви  цсулларла  вя  хцсуси  габларда 

йарадырдылар.  Еляжя  дя  сянайе  цсулу  иля,  эени  олмайан  тойцг,  мал  яти  вя  балыг  истещсалы  эениш 

йайылмышды. Бу заман ясас ролу инсанын щисс етмяли олдуьу дад еффектляри ойнайырды. Хцсуси габ-

ларда сцни йумурта йарадылырдыса да, бурада жцжяляр йуМУРталардан чыхмырды. Бир саатын ярзин-

дя артыб бюйцк тойуг щяжми алан жцжяляря гыса юмцрляриндя биржя дяфя няся йемяк вя йа адижя 

айаьа  дурмаг  да  гисмят  олмурду.  Щямин  андажа  гурьу  бу  тойуглары  кясиб,  истещлак  цчцн 

щазыр вязиййятя эятирирди. Яслиндя, хцсуси габларда вя сцни йолларла йарадылан ейни жцр гойун вя 

мал яти, еляжя дя балыглар тамам башга форма вя гурулуша, шякиллярдя эюрцляндян фяргли эюркямя 

малик  олурду.  Екватор  бойу  юлкялярин  мяркязи  шящярляриндя,  кцчя  вя  паркларда  чох  аз  сайда 

адам  долашырды.  Онларын  да  чоху  йа  аьзына  щаватямизляйижи  маскалар  тахмышды,  йа  да  башына 

щава  балонлары  кечиртмишди.  Чохмяртябяли  гоншу  биналарын  яксяриййятини  илк,  орта,  бязян  сон 

мяртябялярдя,  йанлардан,  гапалы  дящлизляр  бирляшдирирди.  Инсанлар  чох  щалларда  бу  асма 

дящлизлярля  ялагя  сахлайыр,  мцяййян  фяалиййят  эюстярир,  базар  вя  маьазалара  эедирдиляр.  Йени 

биналарда пянжяря вя балконлар гойулмурду. Пянжярялярдян ичярийя тямиз щава долажаьына цмид 

йох иди. Пянжярялярин явязиня биналар мцхтялиф щаватямизляйижи вя екалоъи тямизлик йарада билян 

гурьуларла тяжщиз едилир вя йашайыш бинасындан даща чох завода охшайырды. Бу вязиййят дцнйанын 

яксяр бюйцк шящярляри цчцн спесифик эюрцнтц иди. Яйалят вя кяндлярдян фяргли олараг мегаполис 

шящярлярдя  вязиййят  даща  ажынажаглы  щяддя  чатмышды.  БуРаларда  йералты  тунел,  метро  вя  бина-

ларарасы дящлиз-йоллара цстцнлцк верилир, тябиятля жанлы ялагядян гачылырды. Йер кцрясиндя нефт вя 

газын  тамам  тцкянмяси  сябябиндян  океан  суйу,  Эцняш  енеръиси,  екзосфер  щавасы,  атом  вя 

нейтронла щавада вя кцчядя щярякят едя билян щидрофил, автомашын вя микромобилляря цстцнлцк 

верилирди. Кцчя бойу чох аз сайда автомашынлар шцтцйцр, онларын цстц иля щавада чохлу щидрофил 

вя микромобилляр учурду. Сямада тез-тез електро-магнит гыса-гапанмалары ишыгланырды. Бир чох 

йерлярдя  эюйцн  цзцнц  гырмызы  булудлар  бцрцмцшдц.  Атмосферин  озон  гаты  еколоъи  фялакятляр 

ужбатындан  назилмиш,  Эцняшдян  эялян  щярарят  бунун  ужбатындан  артмыш  вя  инфра-гырмызы 

шцаларын чохлуьу ужбатындан Шимал бузлу океанда он мин иллик бузлаглар парчаланмышды. Йахын 

дянизлярдя  ири  айсбергляр  цзцрдц.  Бузларын  яримяси  нятижясиндя  океан  сащилляриндя  йерляшян 

шящярлярин бир чоху, хцсусиля дя Нидерланд, Белчика, Чили, Исландийа, Гренландийа, Индонезийа вя 

Сакит, Щинд, Атлантик океанларындакы бцтцн кичик адалар, Океанийанын он мин адасы тамамиля 

су  алтында  галмышды.  Бюйцк  Британийанын,  Ирландийанын,  Португалийа,  Русийа,  Чин,  Канада  вя 

Йапонийанын, Скандинавийа юлкяляринин яксяр сащил яразиляри, Нйу-Йорк, Рио-де-Ъонейро, Щон-

конг, Сингапур, Неопол, Эенуйа кими бюйцк шящярлярин бир щиссяси океан суларынын алтында иди. 

Мцхтялтиф юлчц вя сцрятли туфанлар, гасырьа, тайфун вя сунамиляр эямиляри батырыр, шящярляри кянд-

ляри даьыдыр, эюйдян йеря океан сулары, щейван, аьаж, машын, тикинти парчалары, щятта балыг, илан вя 

гурбаьа йаьдырырды. Щазырки вязиййятдя Франсанын пайтахты Парисдяки Ейфел гцллясиня бюйцк бир 

тяййаря  чырпылмышды  вя  орадан  алов  вя  гара  тцстц  дилимляри  йцксялирди.  Арьентинада  даьлардан 

кцкряйяряк  ахан  эцжлц  сел  ятрафы  юз  гойнуна  алмыш,  инсанлар  дамларын  цстцня  чыхмышдылар. 

Африкада Ангола, Замбийа, Мозамбик битмяйян лейсан йаэышлар, Ниэерийа, Камерун вя Жяну-

би  Африка  Республикасыны  ися  мешя  йаньынлары  бцрцмцшдц.  Щиндистан  яразисиня  дцшмцш  метео-

ритляр даьлары парчаламыш, Ганг чайынын мяжрасыны дяйишмишди. Тцркийя, Иран, Чин вя Йапонийа 

зялзялялярин  гойнунда  йеллянирди.  Жянуби  Американын  Анд  даьларындакы  Лулйалйако,  Африка-

дакы  Климанжоро,  Асийадакы  Кракатору,  Йапонийадакы  Фузийама  вулканлары  пцскцрцр,  ахан 

лава вя йаьан кцл ятраф алями бцрцйцб сырадан чыхардырды. 


 

 Дцнйанын тябии фялакятляр ичярисиндя чалхаланмасы щеч тясадцфи дейилди. 

Дюрд Дцнйа мцщарибясини инсанлар башламышды. ЫВ даща бетяр олду. 

Бу  мцщарибя  заманы  Америка  Бирляшмиш  штатларынын  Ирага,  Иранын  Исраиля,  Корейанын 

Австралийайа, Русийанын Эцржцстана, Чин вя Пакистанын Щиндистана, Щиндистанын да онлара ат-

мыш  олдуьу  атом  бомбаларынын  нятижясиндя  бир  чох  шящяр  вя  гясябяляр  даьылмыш,  мящв  олмуш, 

харабазара  чеврилмиш,  бюйцк  яразиляр  тамам  бош  вя  кимсясиз  галмышды.  Дцнйаны  атом  Ра-

диасийасындан тюрянян мцхтялиф хястяликляр бцрцмцшдц. Бу хястяликлярин яксяриййяти дяри-зющряви 

характер дашыйырды. Бунларын бир чоху щяля елмя мялум дейилди. Филиппинин бир нечя адасы Асийа 

Юлкяляри Конфедерасийасы тяряфиндян гапалы бюлэя елан едилмиш, эямилярля мцщасиряйя алынмышды. 

Ораларда  жцзам,  дяри  гаралмасы,  бядян  ятинин  дашлашмасы  вя  буйнуз,  гуйруг  чыхмасы  иля 

мцшащидя  олунан  милйонларжа  иблиссима  хястяси  йашайыр,  яслиндя  юмрцнцн  гыса  сонлуьуну 

эюзляйирди.  Океанийанын  щяля  тамам  су  алтында  галмамыш  бир  нечя  кичижик  адасында  ися  йени 

сапсар хястялийиня тутулмуш инсанлар топланмыш вя ярази карантин елан олунмушду. Бу хястялийя 

тутуланлар гаршылашдыглары инсанлары дишлямяйя вя инсан яти йемяйя мейилли идиляр. Бунунла саьлам 

адамлары о саат хястяляндирир, бязян хястя тяряфдашларыны эямириб бир-бирляринин ятини йейир, ганыны 

ичирдиляр.  Адаларда  йцз  минлярля  беля  хястя  топланмышды.  Онлары  буралара  хястялийин  биринжи 

мярщялясиндя аиля цзвляри, йахын гощумлары эятирирдиляр. Бир чох юлкялярин бу кими хястяляри тутуб 

бурайа эятирмяк игтидары да чатмырды. 

ГИЧС хястялийи дцнйада бюйцк яксяриййят инсанлары жялб етдийи цчцн даща онлар жямиййятдян 

тяжрид  едилмирдиляр.  Жямиййятин  йухары  елитасында  щансыса  дахили  органы  вя  йа  бядян  цзвц 

дяйишдирилмяйян чох аз адам галмышды. Бир чохлары щятта башыны да дяйишдирмишди. Юзцнцн цряк 

вя  башыны  сатыша  чыхарданлар  да  варды.  Бир  хястяхананын  ямялиййат  столунда  айаьы  инпулант 

олунан донорун диэяр айаьы вя ялляри йягин ки даща яввял сатылдыьы цчцн эюрцнмцрдц. Бир башга 

ямялиййат  столунда  башы  дяйишдирилян  шяхсин  бядяни  аь,  башы  ися  гара  дярили  иди.  Бир  чохларынын 

дахили вя харижи органларыны хцсуси апаратлар вя жищазлар явяз едирди.  

Дцнйанын  бир  сыра  кичик  юлкяляри  иля  бюйцк  юлкяляр  арасында  лазер-шца  мцщарибяляри  давам 

едирди. ЫВ Дцнйа мцщарибясиндян сонра дцнйанын хяритяси чох дяйишмишди. Америка Бирляшмиш 

Штатлары,  Бюйцк  Британийа,  Русийа  Федерасийасы,  Чин  Халг  Республикасы,  Щиндистан  кими  ХХЫ 

ясрин  бюйцк  дювлятляри  мцхтялиф  дювлятляря  бюлцнмцш,  бязиляринин  щятта  ады  да  башгалашмышды. 

Тяркибиндя чохлу етник груплар олан дювлятляр бу групларын сайы гядяр кичик, жыртдан, бивеж дюв-

лятляря  парчаланмышды. Бу йени дювлятлярин бир  чоху онлары парчаланмаьа тящрик едян дювлятляр 

тяряфиндян сонра истила олунмуш, бязиляри ися бу мцстягиллийин онларын халгы цчцн мцвафиг олма-

дыьыны анлайыб диэярляри иля бирляшмишди. Еляжя бирляшмиш дювлятлярин бири дя Йугославийа Федера-

сийасы иди.  

Инсанлар дини ягидяйя  яйлянжя вя шоу кими йанашдыглары, гялбян инанжларыны итирдикляри цчцн 

артыг  дин  дябдян  дцшмцш,  дини  ибадятэащларын  яксяриййяти    юз  ящямиййятини  итирмишди.  Бязи 

килсяляр диндя постмодернизм тяряфдары олдулар вя юзляри дя билмядян Иблися хидмят эюстярмяйя 

башладылар.  Онлар  Иблиси  дярк  вя  гябул  етмякля  христианлыьа  тапынмаьа  чалышырдылар.Амма  ний-

йятляринин  икинжи  мярщяляси  алынмырды.  Бир  чох  килсяляр  Бафомет  адлы  масон  аллащына  ибадят 

мябядиня  чеврилмишди.  Лакин  Бейнялхалг  масон  щяля  ки,  йени  бир  дини  тягдим  едя  билмирди. 

Бундан ютрц Ватикан вя йа Кябя цчцн щазырланан планлар баш тутмурду. Христиан-Гярб дцнйа-

сынын  она  гаршы  мцтямади  вя  щагсыз  тящдидляриндян  безян  Ислам-Шярг  дцнйасы  бу  тязйигляри 

нювбяти  Сялиб  йцрцшц  адландырыр  вя  она  гаршы  сон  аддымыны  атырды.  Ватикан  Ислам  террору 

нятижясиндя партладылыб дармадаьын едилди, Папа ХЫЫЫ Урбан ися террорчулар тяряфиндян галанмыш 

инкивизиссийа тонгалында  йандырылды. Бундан сонра  христиан юлкяляри иля Ислам юлкяляри арасында 

ачыг  мцщарибя  башлады.  Масон  бюйцк  дювлятляри  щяр  ики  диндян  рясмян  имтина  етдирмякля 

мцщарибяни баша чатдыра билди. Бу онун йени дин йаратмаг планына мцвафиг дейилди. Йени динин 

елан олунмасы цчцн бцтцн яввялкиляр ифласа уьрадылмалы вя йени пейьямбяр йарадылмалы иди. Бу 

плана  ясасян  юлкялярдя  бцтцн  яхлаги-мяняви  принсипляр  пост-демократийа    принсипляриня  зидд 

олараг сырадан чыхарылыр, щяр бир инсана щейвани азадлыгларын верилмяси просеси эедирди. Гадынлар 

там еротик эейимляря цстцнлцк вердиляр. Бу сащядя мцьянниляр юня чыхарылды. Телевизийа вя кино-


 

 театрлар парнографик филмлярля долдурулду. Жанлы секс-театрлар йарадылмышды. Тамашалар мараглы 

вя  жялбедижи  олсун  дейя  актйорлар  сящнядяжя  жинси  ялагяйя  эирирдиляр.  Екран  вя  сящнялярдя 

образлар  дюйцшяряк  жанлы  ган  ахытмаьа  цстцнлцк  верирдиляр.  Пост-демократик  тясисатлар  тяря-

финдян  террорчунун  террор,  оьрунун  оьурлуг,  жанинин  гятл  тюрятмяк,  яхлагсызын  позьун  щяйат 

кечиртмяк щцгугу танынмаьа башланды вя бу анлайышлар эцнцн ади щяйат нормасына чевриляряк 

гябащят мянасыны тамам итирди.  

Глобаллашма  идеолоэийасы  апарыжы  юлкялярдя  бцтцн  милли  дяйярляри  чырадан  чыхартды.  Йениси 

гурулмадыьы цчцн сонра аморф бир жямиййят йаранды. 

Инсанлыьын  жинси  гцдрятдян  вя  шящвятдян  дцшмяси,  техника  бумунун  щяр  йеря,  щятта  йени 

инсан  йаранмасы  просесиня  дя  сохулмасы  иля  нятижялянди.  Компцтер  клоунлашмасы  бяшяриййятя 

щомо-компо адланан йени форма вя мащиййятли жанлылар бяхш етди. Онлар тябии инсандан йалныз 

аьлайа, эцля вя жинси ялагя васитясиля арта билмямяляри иля фярглянирдиляр. Буна бахмайараг онлар 

эениш истещсал олунурду. Нятижядя киборглар инсан жямиййятинин бцтцн сащяляриня сохулмаьа вя 

щаким зцмряйя чеврилмяйя башлады. Бир сыра апарыжы дювлятлярдя артыг щомо-комполара сечмяк-

сечилмяк щцгугу да верилмишди. Зющряви хястяликлярдян йайынмаг, чох щалларда ися жинси ялагяйя  

игтидары  чатмадыьы  сябябиндян  ейни  жинслярин  евлянмясиня  дцнйанын  яксяр  юлкяляриндя  рясмян 


Yüklə 7,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   89
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin