Zasady leczenia nieoperacyjnego skolioz idiopatycznych – wskazówki oparte o zalecenia sosort 2006 (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment) Conservative Management of Idiopathic ScoliosisYüklə 253,62 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/4
tarix25.03.2017
ölçüsü253,62 Kb.
  1   2   3   4

A

RTYKUŁ  / ARTICLE

Zasady leczenia nieoperacyjnego skolioz

idiopatycznych – wskazówki oparte o zalecenia

SOSORT 2006 (Society on Scoliosis Orthopaedic 

and Rehabilitation Treatment)

Conservative Management of Idiopathic Scoliosis 

– Guidelines Based on SOSORT 2006 Consensus

Tomasz Kotwicki

1(A,B,D,E,F)

, Jacek Durmała

2(B,D,E,F)

, Dariusz Czaprowski

3(B,D,E,F)Maciej Głowacki

1(B,D,E,F)

, Maciej Kołban

4(B,D,E,F)

, Sławomir Snela

5(B,D,E,F)Zbigniew Śliwiński

6(B,D,E,F)

, Ireneusz Kowalski

7(B,D,E,F)

1

Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny, Poznań2

Katedra i Klinika Rehabilitacji, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice

3

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego, Wydział Fizjoterapii4

Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej PAM

6

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut Fizjoterapii7

Katedra i Klinika Rehabilitacji, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

1

Department of Paediatric Orthopaedics and Traumatology, Medical University, Poznań2

Rehabilitation Department, Silesian Medical University, Katowice

3

J. Rusiecki Higher School, Physiotherapy Faculty, Olsztyn4

Department of Paediatric Orthopaedics and Traumatology, Pomeranian Medical University

6

Jan Kochanowski University of Humanities and Sciences, Kielce, Faculty of Health Sciences, Physiotherapy Institute7

Department of Rehabilitation, Medical Sciences Faculty, Warmia-Masuria University, OlsztynSTRESZCZEnIE

Wstęp.  Skoliozy idiopatyczne, zdefiniowane jako skrzywienia kręgosłupa przekraczające 10° kąta Cobba, dotyczą 2-3% populacji dzieci 

i młodzieży, natomiast skrzywienia powyżej 20°, wymagające leczenia zachowawczego, obejmują 0,3-0,5%. W praktyce spotyka się zarówno zbyt

późne rozpoczęcie leczenia (ang. under-treatment) jak i niepotrzebne leczenie skolioz o niewielkim potencjale progresji (ang. over-treatment). 

Materiał i metody. Przedstawiono model postępowania terapeutycznego powstały w oparciu o do świadczenia polskich specjalistów oraz o

wyniki panelu ekspertów międzynarodowego towarzystwa SOSORT (Society on Scoliosis Orthopedic and Rehabilitation Treatment) obejmujący

ustalenie wskazań do leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych w różnym wieku i w zależności od kątowej wartości skrzywienia i stopnia

testu Rissera. Omówiono teorie etiologii skolioz, klasyfikacje,  przydatność wskaźnika progresji Lonsteina i Carlsona oraz innych sposobów

określania stopnia zagrożenia progresją, a także aspekty psychologiczne leczenia zachowawczego.

Wyniki.  Na podstawie znajomości historii naturalnej skoliozy idiopatycznej, czynników progresji i w oparciu o stanowisko ekspertów

SOSORT sformułowano wskazówki dla profesjonalistów podejmujących leczenie dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną, ułatwiające

określenie momentu rozpoczęcia leczenia gorsetem korekcyjnym, sposób jego prowadzenia i zakres stosowania ćwiczeń.

Wnioski. Dysponowanie informacją sformułowaną przez ekspertów wyrażającą jednolite zasady postępowania w skoliozach może stać się

ważnym krokiem na drodze do sformułowania standardów postępowania zachowawczego zalecanych w naszym kraju.Słowa kluczowe: skolioza idiopatyczna, leczenie zachowawcze, standardy postępowania

SUMMARY

Background. Idiopathic scoliosis, defined as a lateral curvature of the spine of above 10° (Cobb angle), is seen in 2-3% of the growing age

population, while curves above 20°, requiring conservative treatment, are found in 0.3-0.5%. In our observation, both under-treatment of

progressive curves and over-treatment of stable cases are common during conservative management of scoliosis.

Material and methods. A model of therapeutic management is presented based on the experience of Polish clinicians specialising in the

treatment of scoliosis as well as the effects of work of a panel of experts of SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation

Treatment). The model comprises the indications for conservative treatment according to age, curve type and size and Risser grading. The

aetiology, classifications, usefulness of the Lonstein and Carlson factor of progression and other methods of determining the probability of

scoliosis progression, as well as the psychological aspects of conservative management are presented. 

Results. Based on the knowledge of the natural history of idiopathic scoliosis, factors of progression and on the SOSORT experts’ opinion,

guidelines are proposed for clinicians treating children and adolescents with idiopathic scoliosis, including the timing and course of brace

treatment and the types of exercises.

Conclusions. Uniform practical guidelines developed by experts may represent an essential step towards establishing standards of con -

servative scoliosis care in our country.Key words: idiopathic scoliosis, conservative treatment, standards of management 

O

Or

r

tt

o

op

p

ee

d

di

i

aa

Traumatologia Rehabilitacja

© MEDSPORTPRESS, 200x;x(x); Vol. x,x-xDE FI nI CJA

Sko lio za – ogól na na zwa  obej mu ją ca  he te ro gen ną

gru pę  scho rzeń  po le ga ją cych  na zmia nie  kształ tu  i usta -

wie nia  krę go słu pa.  Na zwa  wy wo dzo na od Hi po kra te sa

(sco lio gos)  i Ga le na (sco lio sis)  ozna cza  skrzy  wie nie

krę go słu pa  w bok.  Ze  wzglę du  na brak  pre cy zyj ne go

zna cze nia  na zwa  „sko lio za”  po win na  być  uży wa -

na łącz nie  z przy miot ni kiem  okre śla ją cym  (patrz  ni żej).

Sko lio za funk cjo nal na – skrzy wie nie  krę go słu pa

wtór ne  do zna nych  przy czyn  po za -krę go słu po wych

(np.  skró ce nie  koń czy ny  dol nej,  asy me trycz ne  na pię -

cie  mię śni  oko ło -krę go słu po wych),  zwy kle  ustę pu je

lub  zmniej sza  się  po usta niu  przy czy ny  wy wo łu ją cej

(np.  w po zy cji  le żą cej).  Sko lio zy  funk cjo nal ne  nie  są

przed mio tem  te go  opra co wa nia.

Sko lio za struk tu ral na – skrzy wie nie  krę go słu pa,

w któ rym  wy stę pu ją  utrwa lo ne  zmia ny  w kształ cie

i wza jem nym  po ło że niu  krę gów  i krą żków  mię dzy krę -

go wych,  oraz  utrwa lo ne  asy me trie  w ob rę bie  wię za deł,

to re bek  sta wo wych,  mię śni  i po wię zi  grzbie tu.  Sko lio -

zy  struk tu ral ne  mo żna  kla sy fi ko wać  w opar ciu  o przy -

czy nę  (np.  wro dzo ne,  neu ro gen ne,  idio pa tycz ne).

Sko lio za idio pa tycz na (s.  i.)  – ta ka  sko lio za struk -

tu ral na, dla któ rej na obec nym eta pie wie dzy nie zna -

le zio no  przy czy ny  (patrz  da lej  etio lo gia  sko lioz  idio -

pa tycz nych).  Roz po zna nie  sko lio zy  idio pa tycz nej  wy -

ma ga  po nad to  speł nie nia  na stę pu ją cych  wa run ków:

(1)  de for ma cja  krę go słu pa  wy stę pu je  w trzech  płasz -

czy znach  prze strze ni:  w płasz czyź nie  czo ło wej  –

bocz ne  skrzy wie nie,  w płasz czyź nie  strzał ko wej  –  za -

bu rze nie  fi zjo lo gicz nej  ki fo zy  pier sio wej  i fi zjo lo gicz -

nej  lor do zy  lę dźwio wej,  a w płasz czyź nie  po przecz  nej

– ro ta cja  osio wa  krę gów,  któ rej  ze wnętrz nym  wy ra -

zem  jest  garb  że bro wy  w od cin ku  pier sio wym  i mię -

śnio wy  wał  lę dźwio wy;  (2)  kąt  skrzy wie nia  mie rzo -

ny spo so bem Cob ba [1], (Ryc. 1) na zdję ciu rent ge -

now skim  wy ko na nym  w po zy cji  sto ją cej  w pro jek cji

a -p  wy no si  co  naj mniej 10°  – kry te rium  Sco lio sis

Re se arch  So cie ty  [2].  Dal szy mi  ce cha mi  cha rak te ry -

stycz ny mi  sko lio zy  idio pa tycz nej  są:  (1)  po wsta wa nie

w wie ku  roz wo jo wym,  (2)  ten den cja  do po gar sza nia

się  w okre sach  szyb kie go  wzra sta nia  krę go słu pa,

przede  wszyst kim  w okre sie  po kwi ta nio we go  sko ku

wzro sto we go,  (3)  pro gre sja  do ty czy  czę ściej  dziew -

cząt,  (4)  nie  le czo ne  mo gą  pro wa dzić  do du żych  de for -

ma cji  tu ło wia,  ogra ni cza ją cych  po jem ność  oraz  bio -

me cha ni kę  funk cjo no wa nia  klat ki  pier sio wej,  wy dol -

ność  wy sił ko wą,  ogól ną  spraw ność  i zdol ność  do pra -

cy;  zna czą co  ob ni ża ją  ja kość  ży cia  cho rych. 

ETIO LO GIA 

Etio pa to ge ne za za bu rze nia  nie  jest  wy ja śnio na.

Przy czyn  sko lio zy  po szu ku je  się  we  wro dzo nych  lub

DEFInITIOn

Scoliosis – a general term comprising a hetero -

geneous group of conditions consisting in changes in

the shape and position of the spine. The name, be -

liev ed to have been introduced by Hippocrates (sco -

liogos) and Galen (scoliosis), means an abnormal

lateral spinal curvature. On account of its imprecise

meaning, the name “scoliosis” should be used along

with a descriptive adjective (listed below).

Functional scoliosis – a spinal curvature second -

ary to known extraspinal causes (e.g. shortening of a

lower limb or paraspinal muscle tone asymmetry). It

is usually partially reduced or completely subsides

after the underlying cause is eliminated (e.g. in 

a recumbent position). Functional scoliosis is not the

subject of this paper.

Structural scoliosis – a spinal curvature asso ciat -

ed with permanent abnormalities in the shape and

relations of vertebrae and intervertebral discs and

permanent asymmetries within ligaments, articular

capsules, muscles and dorsal fasciae. Structural sco -

lioses may be classified according to the underlying

cause (e.g. congenital, neurogenic, idiopathic).

Idiopathic scoliosis (IS) – a structural scoliosis

whose aetiology has not been determined so far

(more information under “Aetiology”). The follow -

ing criteria must also be met for a scoliosis to be

classified as idiopathic: (1) spinal deformity is three-

plane, with a lateral curvature in the frontal plane,

disturbed physiological thoracic kyphosis and

physiological lumbar lordosis in the sagittal plane,

and axial vertebral rotation in the transverse plane,

presenting as a rib hump in the thoracic segment and

a lumbar muscular prominence; (2) Cobb’s angle of

spine curvature [1], (Fig. 1) on an upright AP ra -

diograph is above 10° – a Scoliosis Research Society

criterion [2]. Further characteristics of idiopathic

scoliosis (IS) includes: (1) it develops in the de ve -

lopmental period, (2) it tends to intensify in periods

of rapid spinal growth, mostly during the growth

spurt at puberty, (3) it is more commonly seen to

progress in girls, (4) when untreated, it may lead to

severe trunk deformities which limit the capacity and

functional biomechanics of the chest, exercise

capacity, general fitness and ability to work; the

quality of life is considerably impaired.  AETIOLOGY 

The aetiopathogenesis of scoliosis has not been

elucidated. The causes of scoliosis are being sought


na by tych  za bu rze niach  bu do wy  krę gów.  U cho rych

z ta ką  de for ma cją  zwra ca  uwa gę  współ wy stę po wa -

nie  in nych  nie pra wi dło wo ści  – nie sy me trycz na bu -

do wa  pnia  mó zgu,  za bu rze nia  czu cia  i rów no wa gi,

za bu rze nia  funk cji  pły tek  krwi  oraz  ko la ge nu  [3,4,5].

Pod kre śla na jest  rów nież  ro la  czyn ni ków  ge ne tycz -

nych  w po wsta niu  za bu rze nia  osi  krę go słu pa,  co  po -

twier dza  ro dzin ne  wy stę po wa nie  sko lio zy.  Pró bu je

się  to  tłu ma czyć  dzie dzicz nym  za bu rze niem  w bu do -

wie  i funk cji  re cep to ra  es tro ge no we go  [6].

Wie lu  au to rów  upa tru je  przy czyn  sko lio zy  w za -

bu rze niach  ogól no ustro jo wych,  mię dzy  in ny mi  syn -

te zy  mu ko po li sa cha ry dów  i li po pro te iny.  Hi po te zę  po -

wsta wa nia  sko lio zy  w wy ni ku  za bu rzeń  syn te zy  me -

la to ni ny  wy su nę ła  w la tach 90. XX w.  gru pa  ba da czy

pod kie run kiem  Du bo us se ta  [7,8,9].  Wy wo ły wa li  oni

skrzy wie nie  krę go słu pa  u kur cząt  przez  usu nię cie

szy szyn ki.  Na stęp nie  uzu peł nia li  nie do bór  me la to ni -

ny,  co  zmniej szy ło  czę sto tli wość  wy stę po wa nia  scho -

rze nia  u ba da nych  zwie rząt.  Ma chi da  do no sił  o ob ni -

że niu  po zio mu  me la to ni ny  w su ro wi cy  krwi  u dziew -

cząt  z szyb ko  pro gre su ją cą  sko lio zą  idio pa tycz ną  [8].

Zo sta ło  to  jed nak  za kwe stio no wa ne  przez  in nych  au -

to rów,  któ rzy  nie  zna leź li  ró żni cy  w po zio mie  me la -

to ni ny  u dziew cząt  ze  sko lio zą  w po rów na niu  do

zdro wej  gru py  kon tro l nej.  Obec nie  przy pi su je  się

me la to ni nie  ogra ni czo ną  ro lę  w pa to ge ne zie  roz wo ju

sko lio zy  [10].  We dług  now szych  ba dań,  na za bu rze -

in congenital or acquired disorders of vertebral struc -

ture. Patients with this type of deformity are usually

noted to suffer from such co-existent abnormalities

as asymmetrical structure of the brain stem, sensory

and balance impairment, disorders of blood platelet

and collagen function [3,4,5]. The role of genetic

factors in the development of spinal axial disorders is

also emphasised and is confirmed by the tendency of

scoliosis to run in families, with researchers suggest -

ing a hereditary disorder of oestrogen receptor

structure and function [6].

Numerous authors indicate that the causes of

scoliosis are systemic disorders of, among others,

mucopolysaccharide and lipoprotein synthesis. In the

1990s a group of researchers under the guidance of

Dubousset [7,8,9] proposed that scoliosis develops

as a result of melatonin synthesis disorder. They pro -

duced spinal curvatures in chickens via pinealectomy

and later ameliorated the melatonin deficiency to

find decreased incidence of scoliosis in the animals.

Machida reported reduced serum melatonin levels in

girls with rapidly progressive idiopathic scoliosis [8].

His finding has been questioned by other authors,

who found no differences between melatonin levels

in scoliotic girls and those in a healthy control group.

Currently, melatonin is attributed only a limited role

in scoliosis pathogenesis [10]. According to more

recent studies, calmodulin may disturb melatonin

Ryc.1. Sposób wyznaczania wielkości kątowej skrzywienia według Cobba. Pomiar przeprowadza się na radiogramie przednio-

tylnym, wykonanym w pozycji stojącej, wyznaczając styczną do górnej krawędzi górnego kręgu granicznego oraz do dolnej kra -

wędzi kręgu granicznego dolnego. Kręgi graniczne (krańcowe) ustawione są najbardziej skośnie, wykazują najmniejsze zmiany

strukturalne (sklinowacenie) oraz minimalną rotację. Kąt Cobba mierzy się pomiędzy wyznaczonymi liniami stycznymi lub

pomiędzy prostopadłymi do nich.

Fig. 1. Method of measuring the Cobb angle. The values are measured on an upright AP radiograph. Tangents are drawn to the

upper edge of the superior end vertebra and the lower edge of the inferior end vertebra. End vertebrae have the most oblique

positions and present the slightest structural changes (wedging) and minimum rotation. The angle between the two intersecting

tangents?? or lines drawn perpendicularly to them is the Cobb angle.


nie  po zio mu  me la to ni ny  mo że  mieć  wpływ  kal mo -

du li na.  Kinds fa ter  i wsp.  oce nia li  po ziom  kal mo du li -

ny  dla  okre śle nia  ry zy ka  pro gre sji  skrzy wie nia.  We -

dług  tej  hi po te zy  me la to ni na od gry wa  dru go rzęd ną

ro lę  w sa mo ist nej  in duk cji  skrzy wie nia.  Jest  to  sku -

tek  in te rak cji  z kal mo du li ną  – biał kiem  ma ją cym  re -

cep to ry dla jo nów wap nia przez co wpły wa na kurcz -

li wość  mię śni  szkie le to wych,  wy stę pu je  też  w płyt -

kach krwi – po 

ziom w płyt 

kach krwi był wy 

ższy


u cho rych, u któ rych do szło do więk szej niż 10° pro -

gre sji  skrzy wie nia  w cią gu 12  mie się cy  [11].  Osta -

tecz nie  jed nak  etio lo gia  sko lio zy  na dal  po zo sta je

nie wy ja śnio na [12,13].  Przy to czo na ró żno rod ność

po glą do wa  po wsta wa nia  sko lioz  idio pa tycz nych

wska zu je,  iż  ma  ona  wie lo czyn ni ko we  uwa run ko wa -

nia.  Przed sta wio ne  po glą dy  po wsta wa nia  sko lio zy

nie  wy klu cza ją  się,  a ra czej  wza jem nie  się  uzu peł nia -

ją  i jed no cze śnie  wy ja śnia ją  skom pli ko wa ne  uwa -

run ko wa nia  i za le żno ści  w za bu rze niach  kształ to wa -

nia  się  krę go słu pa  dzie ci  i mło dzie ży.

EPI DE MIO LO GIA

Sko lio za ja ko  wtór ny  ob jaw  in ne go  pro ce su  pa to -

lo gicz ne go  wy stę pu je  w oko ło 20%  przy pad ków.

W po zo sta łych 80%  jest  to  sko lio za idio pa tycz na.

Czę stość  wy stę po wa nia  mło dzień czej  sko lio zy  idio -

pa tycz nej  (AIS),  o ką cie  po wy żej  10º  okre ślo nym  wg

me to dy ki  Cob ba,  to 2-3%  ogól nej  po pu la cji.  Oko ło

10%  z tych  roz po zna nych  przy pad ków  wy ma ga  za -

sto so wa nia  le cze nia  za cho waw cze go,  a oko ło 0,1  do

0,3%  ko rek cji  ope ra cyj nej  znie kształ ce nia.  AIS  do ty -

czy znacz nie czę ściej płci żeń skiej: kie dy war tość

skrzy wie nia  wy no si  od 10  do 20°  wg  Cob ba,  sto su -

nek  cho ru ją cych  dziew cząt  do chłop ców  jest  zbli żo -

ny  – 1,3: 1;  w prze dzia le  war to ści  ką ta  skrzy wie -

nia 20 do 30° wzra sta do 5,4: 1 a gdy war tość ką ta

skrzy wie nia  prze kra cza 30°  wy no si 7: 1  [14,15].  Je -

że li  kąt  sko lio zy  w mo men cie  za koń cze nia  wzro stu

prze kra cza  „kry tycz ny  próg”,  przez  więk szość  au to -

rów  przyj mo wa na jest  war tość 30°,  wzra sta  ry zy ko

po wsta nia  pro ble mów  zdro wot nych  w do ro słym  ży -

ciu,  wią żą  się  one  z ob ni żo ną  ja ko ścią  ży cia,  ko sme -

tycz ną  de for ma cją  i wi docz nym  ka lec twem,  bó lem,

oraz  po stę pu ją cy mi  ogra ni cze nia mi  funk cjo nal ny mi

[15,16].


KLA SY FI KA CJE 

Po dział  chro no lo gicz ny  – za pro po no wa ny  przez

Ja me sa [2] – jest opar ty o wiek dziec ka, w któ rym

roz po zna no  de for ma cję.  Sko lio zy  wcze sno dzie cię ce

(sco lio sis  in fan ti lis)  są  stwier dza ne  u dzie ci  przed

ukoń cze niem 3.  ro ku  ży cia.  Sko lio zy  dzie cię ce  (sco -

lio sis  iu ve ni lis)  ujaw nia ją  się  do 10.  ro ku  ży cia  tj.

levels. Kindsfater et al. assessed calmodulin levels in

order to determine the risk of curve progression. Ba -

sing on this hypothesis, melatonin plays a secondary

role in the spontaneous induction of scoliosis. It is 

a consequence of interaction with calmodulin, a pro -

tein which has receptors for calcium ions and is thus

able to influence the contractility of skeletal muscles;

it can also be found in blood platelets (its level in

platelets was higher in patients with scoliotic

progression rates of more than 10° over 12 months)

[11]. All in all, the aetiology of scoliosis has not been

fully elucidated [12,13]. Basing on the variety of

views on idiopathic scoliosis development, we can

assume a multifactorial origin. The views presented

above are supplementary rather than mutually

exclusive. At the same time they explain the complex

determinants of and relationships between disorders

of spinal development in children and adolescents.

EPIDEMIOLOGY 

In approx. 20% of cases, scoliosis is secondary to

another pathological process. The remaining 80% are

cases of idiopathic scoliosis. Adolescent idiopathic

scoliosis (AIS) with a Cobb angle above 10º occurs

in 2-3% of general population. Approx. 10% of these

diagnosed cases require conservative treatment and

approx. 0.1-0.3% require operative correction of the

deformity. AIS is much more frequently seen in fe -

males. When the Cobb angle is 10 to 20°, the ratio of

affected girls to boys is similar (1.3:1), increasing to

5.4:1 for Cobb angles between 20 and 30°, and 7:1

for angle values above 30° [14, 15]. If the scoliosis

angle at completion of growth exceeds a “critical

threshold” (most authors assume it to be 30°), there

is a higher risk of health problems in adult life,

decreased quality of life, cosmetic deformity and vi -

sible disability, pain and progressive functional

limitations [15,16].

CLASSIFICATIOnS 

Chronological classification – proposed by James

[2], basing on the age of the child at which the

deformity was diagnosed. Infantile scoliosis (scolio -

sis infantilis) is diagnosed in children younger than 3

years old. Juvenile scoliosis (scoliosis iuvenilis) can

be diagnosed before puberty (before 10 years of age).


przed okre sem  doj rze wa nia.  Sko lio zy  mło dzień cze

(sco lio sis  ado le scen tium)  roz po zna wa ne  są  u doj rze -

wa ją cych  na sto lat ków.  Im  dłu ższy  jest  czas  od ujaw -

nie nia  się  sko lio zy  do za koń cze nia  pro ce su  wzro stu

przez  doj rze wa ją cy  or ga nizm  dziec ka,  tym  bar dziej

za gra ża  po wsta niem  więk szej  i bar dziej  skom pli ko -

wa nej  de for ma cji.  Pew nym  od stęp stwem  od tej  re gu -

ły  są  sko lio zy  uło że nio we  stwier dza ne  u nie mow ląt

ja ko  ele ment  skła do wy  ze spo łu  cech  zwią za nych  za -

zwy czaj  z cia sno tą  śród ma cicz ną,  ty po wych  dla  po -

ło że nia  pło du  w okre sie  cią ży.  Ta kie  skrzy wie nia  nie

ma ją  cech  de for ma cji  trój płasz czy zno wej  i za zwy -

czaj  co fa ją  się  sa mo ist nie.  Po nie waż  czę sto  ko ja rzą

się  z asy me trycz nym  za kre sem  ru chów  bio der  i pre -

fe ro wa niem  przez  dziec ko  ukła da nia  głów ki  w jed ną

stro nę,  są  za zwy czaj  pod da wa ne  ćwi cze niom  oraz

ko ry go wa niu  uło że nia.  Ba da jąc  nie mow lę  za zwy czaj

stwier dza my  wy co fy wa nie  się  cech  skrzy wie nia  i ta -

kie  sko lio zy  mo że my  uznać  za ustę pu ją ce.  [17]

Po dział  ką to wy  – pod sta wo wym  czyn ni kiem  de -

cy du ją cym  o za kwa li fi ko wa niu  do da ne go  ty pu  sko -

lio zy  jest  wiel kość  ką to wa  skrzy wie nia.  W po dzia le

Gru cy  i We is flo ga  [18]  roz ró żnia  się  gru pę  sko -

lioz I stop nia  obej mu ją cą  skrzy wie nia  w płasz czyź -

nie  czo ło wej  do 300, II stop nia  gdy  skrzy wie nie  mie -

ści się w prze dzia le 30 – 600 oraz III stop nia w któ -

rej  ką to wa  war tość  wy no si  mię dzy 60  a 900.  Sko lio -

zy  o war to ści  po nad 900  za li cza ne  są  do IV stop nia.

Ten  po dział  by wa  do dziś  wy ko rzy sty wa ny  przez  pe -

dia trów  i le ka rzy  ro dzin nych  kie ru ją cych  dzie ci  do

le ka rzy  spe cja li stów. 

Współ cze śnie  po dział  ten  stra cił  swą  ak tu al ność,

gdyż pra ce wie lu au to rów do wio dły że jest on zbyt

upro szo ny i nie uwzględ nia fak tu, że już od ką ta 25°

ob ser wu je  się  zmia ny  struk tu ral ne  w krę go słu pie

[19],  ob ni że nie  wy dol no ści  fi zycz nej  dzie ci  [20],

a przede  wszyst kim  zmia nę  hi sto rii  na tu ral nej  sko -

lio zy  z prze bie gu  cha otycz ne go  na li ne ar nie  pro gre -

syw ny  [21].  W ostat nich  la tach  zmniej szy ła  się  war -

tość  ką ta  skrzy wie nia,  przy któ rej  do ko nu je  się  kwa -

li fi ka cji  do le cze nia  ope ra cyj ne go.  Obec nie  usta la  się

go  na 50°  wg  Cob ba  a nie kie dy,  przy współ ist nie niu

do dat ko wych  istot nych  skład ni ków  de for ma cji  w po -

sta ci  np.  wy two rze nia  pa to lo gicz nej  lor do zy  pier sio -

wej oraz przy szyb kiej pro gre sji, na wet na ni ższym

po zio mie  [19].  W usta la niu  wska zań  do ko rek cji

ope ra cyj nej  mo żna  obec nie  mó wić  o ist nie niu  stre fy

nie jed no znacz nej,  w prze dzia le 40°-50°  ką ta  Cob ba,

w któ rej  za rów no  le cze nie  gor se to we,  jak  i ope ra cyj -

ne  jest  do pusz czal ne.  Współ cze sne  po dej ście  do le -

cze nia  sko lioz  w opar ciu  o ką to wy  po miar  de for ma -

cji  przed sta wia  Ta be la 1.

Adolescent scoliosis (scoliosis adolescentium) is

diagnosed at puberty. The longer the period between

diagnosis of scoliosis and completion of growth by

the developing child, the greater the risk of deve -

loping a more severe and complicated deformity.

Congenital postural scolioses diagnosed in newborns

as a component of a syndrome usually resulting from

intrauterine compression, typical for the malposi 

-

tion ed foetus during pregnancy, are an exception tothe rule. Such curvatures are not three-plane de 

-

formities and usually undergo spontaneous remis -

sion. As the range of hip motion is often asy mme -

trical and the child prefers to put his head on one side

only, exercises and correction of body position are

usually employed. Examinations usually reveal

gradual remission of curvatures in these infants, and

such scolioses may thus be categorised as regressive

[17].


Angular classification – the basic factor deter 

-

min ing the type of scoliosis is the angle of curvature.According to the classification by Gruca and Weis -

flog [18], grade I scoliosis comprises curvatures of

up to 300 in the frontal plane, grade II refers to

curvatures between 30-600 and grade III is diag no -

sed when the angle of curvature is between 60 and

900. Scolioses over 900 are classified as grade IV.

This classification is still sometimes used by pae -

diatricians and family doctors referring children to

specialists. 

This classification is no longer up-to-date as

many authors have proved that it is too simplified

and tends to disregard the fact that scolioses of as

little as 25° [19] are associated with structural chan -

ges in the spine, reduced physical capacity of the

children [20], and, most importantly, a change of the

natural history of scoliosis from chaotic into linearly

progressive [21]. In recent years the threshold angle

of curvature which constitutes an indication for

surgical treatment has decreased. Currently the value

is set at 50° according to Cobb, and sometimes, in the

presence of additional significant components of the

deformity, such as pathological thoracic lordosis or

rapid progression, the value may be lower [19].

Indications for operative correction reveal a “grey

zone” (from 40° to 50° Cobb angle), in the case of

which both bracing and operative treatment are

permitted. The contemporary approach to scoliosis

treatment basing on the measurement of deformity

angles is presented in Table 1.Yüklə 253,62 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə