0529 Az Q2017 Yekun imtahan testinin suallarıYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/7
tarix05.05.2017
ölçüsü0,58 Mb.
#16755
1   2   3   4   5   6   7

Texas


İndoneziya

BOTAŞ

PETKİN


SOCAR

TOTAL


BTCCO

19131916

1911


1912


1917

22.12.2016

16/87


111

112


113

114


115

116


117

Bakı nefti haqqında mәlumatlar hansı әsrdә yaşamış sәyyahlara aiddir?

Standart Oyl inhisarının dağılmağa başlanılması

İlk daxili yanma mühәrriki neçәnci ildә ixtira olunub ?

90­cı illәrin әvvәllәrindәn Azәrbaycanın neft vә qaz sәnayesinin ağır böhran vәziyyәtinә düşmәsinin

sәbәblәri sırasına daxil deyil.

Neft yataqlarının kәşfi vә sәnaye istismarının xronoloji ardıcıllığını müәyyәn edin 1. Küveyt 2. Qәrbi

Sibir 3. ABŞ – Texas 4. İndoneziya 5. Alyaska

80­ci illәrin (XX әsrin) sonundan başlayaraq Azәrbaycanda neft vә qaz hasilatının aşağı düşmәyә

başlamasının sәbәblәri sırasına daxildir: 1. SSRİ­nin neft vә qaz hasilatına bir çox mәhdudiyyәtlәrqoyması 2.

Köhnәlmiş avadanlıqların vaxtında yenilәşdirilmәi 3. Xarici ölkәlәrin Azәrbaycandan neft vә qaz almasının

dayandırılması 4. Mövcud quyu fondundan sәmәrәli istifadә edilmәsi 5. Dәnizin dәrin sulu hissәsindәnneftin

çıxarılması üçün texniki vasitәlәrin olmaması

Dünya üzrә tәbii qaz istehlakında Şimali Amerikaya vә avropaya uyğun gәlәn faizlәr.

XV­XVI

XVI­XVII


XVII­XIX


XVII­XVIII

XIII­XIV


XIX әsrin 80­ci illәri

XIX әsrin 90­cı illәri

XX әsrin 40­cı illәriXX әsrin 30­cu illәri

XX әsrin 20­ci illәri

1894

1871


1883

1890


1860

İranın Xәzәrlә bağlıAzәrbaycana davamlı tәzyiqlәriMövcud maliyyә çәtinliklәrinin olması

Azәrbaycanınkeçmiş SSRİ respublikaları ilә iqtisadi әlaqәlәrinin qırılması

Respublika әrazisindә qeyri­sabitliyin olması

Texniki tәchizatın olmaması

5, 3, 2, 1, 4

3, 4, 5, 2, 1

1, 5, 3, 4, 2

2, 3, 4, 5, 1

4, 3, 1, 2, 5

1, 3, 5


2, 4, 5

1, 2, 32, 3, 4

3, 4, 5


Şimali Amerika – 33%, Avropa ­31%

Şimali Amerika ­40%,Avropa – 45%

Şimali Amerika ­30%,Avropa ­40%


22.12.2016

17/87


118

119


120

121


122

123


124

Azәrbaycanda neft­qaz sәnayesinin inkişafına aid olan tarixi mәrhәlәlәrhansıdır? 1. XIX әsrin

әvvәllәrindәn Azәrbaycanda Sovethakimiyyәti qurulana qәdәr 2. 1920­ci ildәn1994­cü il 20 sentyabr әsrin

müqavilәsi nә qәdәrki dövr 3. 1920­ci ildәn ölkәmiz dövlәt müstәqilliyini bәrpa edәnә qәdәr 4. 1994­cü il 20

sentyabrda imzalanan әsrin müqavilәsi ndәn sonrakı dövr 5. Dövlәt müstәqilliyimizin bәrpasının elan

edildiyinildәn sonrakı dövr

Neçәnci ildә Rudolf dizel daxili yanma mühәrrikinin yeni növünü yaratdı?

Spindilton quyusu neçәnci ildә fontan vurmuşdur?

Uzaq Şәrqi neft sahәsini fәth edәn şәxs:

XX әsrin әvvәllәrindә dünyanın әn mәşhur quyusu hansıdır?

Rusiyanın neft hasilatına görә ABŞ­ı ötüb keçmәsi:

Çәkilәcәk boruların Rusiyadan idxal edilmәsi hansı layihәdә nәzәrdә tutulmuşdur?

Şimali Amerika ­45%, Avropa ­33%

Şimali Amerika – 33%, Avropa – 45%

2, 4


3, 4

1, 2, 4


1, 3, 4

1, 3, 5


1893


1897

19061904

1901


1906 noyabr 10

1901 Yanvar 1

1904 Fevral 41902 May 6

1908 iyun 2

Robert Nobel

Markus Samuel

Porşied


Rokfeller

Emmanuel Nobel

Nobel qardaşlarının qazdığı quyu

Spindilton”

Rusiyada qazılmış quyuAbşeronda qazılmış quyu

ABŞ­da qazılmış quyu

1883­1888

1898­1901

1893­18941898­1901

1892­1895

TANAP

BTӘ


22.12.2016

18/87


125

126


127

128


129

130


131

Benzin erasının başlanğıcı kimin fikridir?

Azәrbaycanla 2009­cu ildә qaz müqavilәsi bağlamış ölkә:

Lahi konfransı:

Cenevrә konfransı:

1647­ci ildә Bakıda olmuş hansı sәyyah Neft dövlәt gәlirinin әsas mәnbәyidir deyәrәk Bakı neftini

qiymәtlәndirmişdir?

1994­cü il 20 sentyabrda imzalanmış әsrin müqavilәsi nә görә Xәzәr dәnizinin Azәrbaycan sektorundakı

hansı yataqlarının birgә işlәnmәsi vә pay bölgüsü nәzәrdә tutulurdu?

Hansı dövlәtlәrin әrazisindә heç zaman neft mәnbәlәri olmamışdır?

NABUKKO

Bakı­SupsaBTC


Nobel qardaşları

O Konnor


Rudolf Dizel

Markus Samuel

Rokfeller

Avstriya

Rumıniya


Yunanıstan

AlmaniyaTürkiyә

1921 4 mart

1922 15 iyun

1923 4 aprel1920 3 may

1924 23 fevral

1919 3 may

1922 10 aprel

1923 1 iyun1921 4 avqust

1920 2 fevral

Marko Polo

Övliya Çәlәbi

Әbdül Hәsәn ibn Hüseyn MәsudiCozafato Barbaro

Covanni Batista Ramuzio

Abşeron, Şahdәniz, Günәşli

Çıraq, Günәşli, Azәri

Azәri, Şahdәniz, GünәşliYalama, Günәşli, Azәri

Cәnub, Azәri, Çıraq

Makedoniya, Türküstan

Yunanıstan, Roma, Bizans

Hindistan, Rusiya22.12.2016

19/87


132

133


134

135


136

137


138

Türkiyә ilә Yunanıstan arasında inşa olunmuş qaz kәmәrinin açılışı:

Azәrbaycanın 1992­ci ildә neft hasilatı:

Bakıda neft daşlarında dünyada ilk dәfә olaraq açıq dәnizdә neft çıxarılmağa başlanması:

1975­ci ildә neft vә qaz hasilatının ümumi hәcmi:

Çıraq­1 platformasından ilkin Azәrbaycan neftinin Bakı­Supsa ixrac boru kәmәrinә vurulması:

Qazaxıstanın Tengiz yatağından ilkin neft BTC kәmәri ilә nәqli:

2010­cu ilәdәk Azәrbaycandan ixrac olunan qaz:

Azәrbaycan, İran

Dәrbәnd, Özbәkistan

2004 4 iyun

2003 2 sentyabr

2009 5 may

2002 28 fevral

2007 18 noyabr

18 mln ton13 mln ton

11 mln ton

23 mln ton32 mln ton

1953


1949

19691961

1944


46.4

27.1


43.2


11.4

38.3


2001 yanvar 13

1998 dekabr 10

1997 noyabr 31999 sentyabr 26

2000 dekabr 4

2009 sentyabr

2008 noyabr

2011 iyul2012 may

2010 dekabr

34.4 mlrd kub metr

22.2 mlrd kub metr

32.4 mlrd kub metr23.3 mlrd kub metr

42.4 mlrd kub metr22.12.2016

20/87


139

140


141

142


143

144


145

Azәrbaycanın xarici neft şirkәtlәrinә 10%­lik güzәştinin әsas sәbәbi kimi göstәrilirdi:

2011­ci ilә görә ARDNŞ­ın istismar quyu fondu:

1995­ci ildә ARDNŞ әsrin müqavilәsi nә müvafiq olaraq aldığı 20% pay bölgüsündәn 10%­ni hansı

xarici neft şirkәtinә verdi?

Neft şirkәtlәrini әsrin müqavilәsi nin imzalandığı günә olan ilkin pay bölgüsünә müvafiq düzün: I

Penzoyl 1. 20,00% II ARDNŞ 2. 17,12% III Lukoyl 3. 9,81% IV BP 4. 17,01% V Amoko 5. 10,00%

Neft yataqlarını kәşf olunduğu illәrә müvafiq düzün: I Alyaska 1. 1909­cu il II Küveyt 2. 1848­ci il III

İndoneziya 3. 1968­ci il IV İran 4. 1934­cü il V Bakı 5. 1893­cü il

әsrin müqavilәsi nin hәyata keçirilmәsi üçün Azәrbaycan Beynәlxalq әmәliyyat Şirkәti

(ABәŞ)yaradıldı?

Neft yataqlarının kәşfi vә sәnaye iststismarı xronoloji ardıcıllığını müәyyәn edin: 1. Şimal dәnizi 2. Bakı

3. Sәudiyyә әrәbistanı 4. İran 5. әlcәzair vә Nigeriya

ARDNŞ­nın maliyyә vәsaitinin olmaması faktı

İran vә Rusiyanın pay bölgüsündә respublikamıza tәzyiqiARDNŞ­nin öz sәlahiyyәtlәrini yerinә yetirmәk bacarığının kifayәt qәdәr olmaması

Xarici neft şirkәtlәrin pay bölgsünә narazı qalması

Müqavilәyә sonradan daxil olan xarici neft şirkәtlәrnin çoxluğu

9843


9333

23948843

9646


Ekson/Mobil­5%,TPAO­5%

İtoçu­2%, Yunokal­8%Amoko­3%, Lukoyl­7%

TPAO­4%, Delta­Hess­6%

Ekson/Mobil­5%, Statoyl­5%

I­1, II­2, III­3, IV­4, V­5

I­2, II­3, III­4, IV­5, V­1

I­3, II­2, III­1, IV­4, V­5

I­3, II­1, III­5, IV­4, V­2

I­3, II­1, III­5,IV­2, V­4

I­3,II­4,III­5, IV­1, V­2I­1, II­3, III­5, IV­2, V­4

I­2, II­4, III­1, IV­3, V­5

I­3, II­2, III­5, IV­1, V­4

I­1, II­2, III­3,IV­4, V­5

20 sentyabr 1994­cü ildә

12 noyabr 1994­cü ildә

24 fevral 1995­ci ildә

20 sentyabr 1995­ci ildә24 fevral 1994­cü ildә

2, 4, 5, 1, 3

3, 4, 2, 1, 5

4, 3, 1, 5, 2

5, 2, 4, 1, 322.12.2016

21/87


146

147


148

149


150

151


152

әsrin müqavilәsi ndә iştirak edәn neft şirkәtlәrini ölkәlәrinә müvafiq düzün: I ABŞ 1. Statoyl II Böyük

Britaniya 2. TPAO III Norveç 3. Delta­Hess IV Türkiyә 4. Remko V Sәudiyyә әrәbistanı 5. Mak­Dermot

Balaxanıda neçәnci ildә texniki üsulla neft quyusu qazılıb?

Bibiheybәtdә texniki üsulla dünyada qazılmış neft quyusu:

1980­ci ildә qaz hasilatı:

Azәrbaycanın Xәzәr hövzәsindә dәnizdә yeni yataqları kәşf olundu?

2010­cu ilәdәk Azәrbaycandan ixrac olunan neft:

1901­ci ildә Azәrbaycanda nә qәdәr neft hasil etmişdir?

2, 4, 3, 5, 1

I­3, II­1, III­4, IV­5, V­2I­4, II­3, III­2, IV­1, V­5

I­5, II­4, IV­2, V­3

I­2, II­4, III­5, IV­1,V­3I­1, II­2, III­3, IV­4, V­5

1858


1844

18841851

1846


1833

1844


1847


1852

1864


28 mlrd. kub metr

14 mlrd. kub metr

18 mlrd.kub metr20 mlrd. kub metr

40 mlrd. kub metr

1960

1954


1978


1963

1974


203.4 mln ton

255.5 mln ton

246.4 mln ton300.3 mln ton

188.4 mln ton

10.4

12.3


14.1

11.5


13.3


22.12.2016

22/87


153

154


155

156


157

158


159

Azәrbaycan neftinin әn mәşhur mәrhәlәsi:

Azәrbaycanda Dünyada ilk dәfә olaraq dәnizdә hansı yataqlarda neft çıxarılmışdır?

1999­cu ildә kәşf olunmuş yataq:

BTC­nın illik ötürücülük qabiliyyәt:

Ankara bәyannamәsini imzalayan dövlәtlәr:

Aşağıdakı xüsusiyyәtlәr neftә әsaslanan hansı inkişaf modelini xarakterizә edir? 1. böyuk hәcmdә neft

ehtiyatlarına malikolma 2. mövcud ehtiyatlar 13,3 mlrd. tondan ibarәtdir 3. gәlirlәrin xeyli hisәsi sülalәyә

çatır 4. neftdәn gәlәn gәlirlәr qeyri­neft sektoruna (әn çoxuda turizm) da qoyulur 5. sosial xәrclәrә sanballı

vәsait ayırma

Aşağıdakı cәhәtlәr neftә әsaslanan hansı inkişaf modelinә aiddir? 1. karbohidrogen ehtiyatlarına malik

ölkәlәr sırasında әn ağır , acınacaqlı vәziyyәtdә olanıdır. 2. bu ölkәdә neft gәlirlәri yalnız hakim elitanın

ixtiyarındadır vә tamamilә ona sәrf olunur. 3. neft gәlirlәrinә nәzarәt uğrunda şiddәtli mübarizә bir sıra

hallarda vәtәndaş müharibәsi ­ petrol savaşları ilә nәticәlәnmişdir. 4. neft gәlirlәrinin hakim elitanın

ixtiyarında olması onların zәnginlәşmәsinә, әhalinin isә dәhşәtli yoxsulluqda olmasına gәtirib çıxarır. 5. ixrac

hәcmi son vaxtlarda ildә 150 mln. ton tәşkiledir.

1963

1969


1953


1970

1978


Şirvan nefti

Talış,Lәnkәran

Pirallahı,Çilov,Gürqan­Zirә

Azәri,Çıraq,GünәşliAbşeron,Qarabağ,Qobustan

Talış­Muğan

Şahdәniz

Azәri­ÇıraqQarabağ

Alov


63 mln ton

60 mln ton

83 mln ton40 mln ton

55 mln ton

Türkiyә,Azәrbaycan,Gürcüstan

Qazaxıstan,Türkmәnistan,UkraynaAzәrbaycan,İtaliya,Misir

Gürcüstan,Yunanıstan,Misir

Rusiya,Bolqarıstan,Belarusiya

«İran tәcrübәsi»

«Nigeriya çiçәklәnmәsi»

«Holland tәcrübәsi»

«Norveç fenomeni»

«Küveyt çiçәklәnmәsi»

«İran tәcrübәsi»

22.12.2016

23/87


160

161


162

163


164

1993­cü ildә Azәri yatağındakı neft ehtiyatlarının hәcmini az göstәrmәk cәhdindә ittiham edilәn xarici

neft şirkәti hansıdır?

AR­in neft vә qaz siyasәti nin başlıca ilkin nәticәlәrinә aid әsas dәyәrlәndirmәlәr sırasına daxil deyil?

Aşağıdakı cәhәtlәr neftә әsaslanan hansı inkişaf modeline aiddir? 1. bu model mәnsub olduğu ölkәnin

iqtisadiyyatında 1960­1970­ci illәrdә baş veren neqativ proseslәrin ifadәsidir. 2. neft gәlirlәri şәraitindә

iqtisadiyyatın digәr önәmli sahәlәrinin inkişafının unudulması 3. әhalinin sosial problemlәrin әsasәn ilkin

neft gәlirlәrinin hesabına hәll edilmәsi 4. neft gәlirlәrinin tәbii sәbәblәr üzündәn azalmasına görә sosial

sahәyә ayrılan xәrclәrin dә azalması 5. bu modelin mәnsub olduğu ölkә adi inkişaf göstәricilәrinә görә ilk

yerlәrdә gedәn 10­15 ölkә sırasındadır

Aşağıdakı xüsusiyyәtlәr neftә әsaslanan hansı inkişaf modelini xarakterizә edir? 1. Neft amili nin İran

İslam inqilabı nın katalizatoruna çevrilmәsi 2. İİR dönәmindә neft gәlirlәrinin böyük bir hissәsinin lüzumsuz

müharibәyә sәrf olunması. (İran­İraq) müharibәsi 3. Gәlirlәrin müәyyәn qisminin rejimin sosial bazasının

genişlәndirilmәsinә vә teokratik hakimiyyәtin ömrünün uzadılmasına ayrılması 4. Neft gәlirlәrinin ucuz

idxala şәrait yaratmasının ölkәdaxili iqtisadiyyat sahәlәrini (kәnd tәsәrrüfatı) tәnәzzülә uğratması 5. 1970­cı

illәrin ortalarında neft gәlirlәrinin gәfil vә kәskin artımının şahlığın iqtisadi siyasәtini reallıqdan

uzaqlaşdırması

Ankara bәyannamәsi:

«Nigeriya faciәsi»

«Norveç fenomeni»«Azәrbaycan faciәsi»

«Küveyt faciәsi»

AmokoRemkoEkson

Şevron


Mak Dermott

neft vә qazla bağlı hәyata keçirilәn siyasәt nәticәsindә AR­ın İran vә Rusiya ilә münasibәtlәrindә vәziyyәtin

hәddindәn artıq kәskinlәşmәsi.

neft vә qazın nәqlinin diversifikasiyası әsasında böyük dövlәtlәr vә regional güclәr arasında tarazlı,balanslaşdırılmış siyasәt yürüdülmәsinә çalışması

azәrbaycanın karbohidrogen ehtiyyatlarının çoxşaxәli nәqli vә әsas ixrac neft kәmәrinin (BTC­nin) isә salınması

«Әsrin müqavilәsi», habelә digәr çoxlu neft vә qaz sazişlәrinin bağlanması

ölkәmizin neft tarixindә yeni­üçüncü mәrhәlәnin başlanması

«Holland xәstәliyi (sindromu)»

«Nigeriya faciәsi»«Holland tәcrübәsi»

«Küveyt çiçәklәnmәsi»

«Niderland fenomeni»

«İran fenomeni»

«İran faciәsi»

«İran xәstәliyi»

«İran tәcrübәsi»

«İran sindromu»1997 aprel 23

1998 dekabr 29

1999 noyabr 31994 dekabr 3

2000 noyabr 1622.12.2016

24/87


165

166


167

168


169

170


171

172


Qәrb kәmәrinin uzunluğu:

BTC KO şirkәtinin tәşkili:

2015­ci ildә ölkә üzrә qaz hasilat:

ARDNŞ ilә Total arasında müqavilә:

BTC KO şirkәtini hansı şәhәrdә tәşkil olunub?

BTC üzrә saziş Gürcüstanda ratifikasiya olunmuşdur:

H.әliyevin BTC layihәsi ilә bağlı Türkiyәyә rәsmi sәfәri:

BTC ixrac boru kәmәrinә işlәrin hazırlanması üçün Azәri işçi qrupunun tәşkil edilmәsi:

946

837


901


1012

1150


1998 aprel 6

2000 dekabr 20

2001 noyabr 8

2002 avqust 1

1999 iyun 366 mlrd kub metr

53 mlrd kub metr

46 mlrd kub metr

30 mlrd kub metr

29 mlrd kub metr2008 iyun 6

2010 aprel 4

2003 mart 4

2003 fevral 27

2011 iyun 26Moskva

Roma


Paris

London


İstanbul


6 iyul 1999

28 iyul 2001

4 avqust 2004

21 iyun 2000

2 may 20022001 mart 12­16

2002 avqust 14­161999 iyun 4­8

2000 may 14­18

2001 noyabr 18­20

2001 7 iyun22.12.2016

25/87


173

174


175

176


177

178


179

Azәrbaycan nefti Azәri Light hansı yatağdan hasil edilir?

BTC üzrә hökümәtlәr arası saziş Azәrbaycanda ratifikasiya olunmuşdur:

BTC üzrә saziş Türkiyәdә ratifikasiya olunmuşdur:

Azәrbaycan,Gürcüstan,Türkiyә arasında BTC vasitәsilә ATәT­in İstanbulda imzalanmış saziş:

BTC әsas ixrac boru kәmәrinin tikintisi vә istismara verilmәsi tәdbirlәri haqda sәrәncam:

2010­cu ildә Bakı­Supsa kәmәri ilә nә qәdәr neft ixrac edilmişdir?

Azәrbaycan neftinin Supsa limanına çatması:

1998 28 iyul

1999 3 noyabr

1997 5 sentyabr

2000 4 aprelQarabağ

Günәşli


Azәri

Çıraq


Abşeron


2001 avqust 20

2004 avqust 4

2001 sentyabr 10

2000 may 26

1999 noyabr 151999 iyul 5

2002 aprel 4

2001 iyun 20

2000 may 31

2003 may 41997 avqust 8

2001 noyabr 12

2000 dekabr 11

1999 noyabr 18

1998 iyun 621 iyul 2001

6 avqust 2000

5 iyun 1998

29 dekabr 1999

20 iyun 200324.4 mln barel

41.4 mln barel

30.3 mln barel

29.6 mln barel

55.4 mln barel2001 avqust 1

2001 iyun 20

2000 may 3

1999 mart 1122.12.2016

26/87


180

181


182

183


184

185


186

2015­ci il üçün nәzәrdә tutulmuş neft hasilatı:

BTC tikinti işlәrinin maliyyәlәşdirilmәsi neçә şirkәt tәrәfindәn hәyata keçirilmişdir?

BTC layihәsindә nәzәrdә tutulan boru kәmәrinin uzunluğu:

Sәnqәçalda BTC neft kәmәri tikintisinin tәmәlqoyma mәrasimi:

Neçәnci ildә İngiltәrәdә neft yanacağı ilә işlәyәn 24 minadaşıyan suya salınmışdı?

1902­ci ildә İngiltәrәdә neçә döyüş gәmisi neftlә işlәyirdi?

Qazaxıstan respublikasına aid olan neft­qaz şirkәti hansıdır?

1998 iyul 14

38­40 mln ton

46­50 mln ton

23­30 mln ton

50­55 mln ton

60­65 mln ton12

9

1611

201824 km

1464 km


2003 km

1768 km


2047 km


16 fevral 2004

4 iyun 2001

20 dekabr 2000

18 sentyabr 2002

6 noyabr 19991911

1910


1902

1909


1907

305 gәmi204 gәmi

200 gәmi


150 gәmi


400 gәmi

NİOS


Şevron

ACİP


TPAO

Kazmunayqaz22.12.2016

27/87


187

188


189

190


191

192


Azәrbaycan Respublikası ilә Qazaxıstan Respublikası arasında neftә dair imzalanan sәnәdlәrin әsasında

hansı ideya dururdu?

1998­ci ildә Azәrbaycanda öz sәfirliyini açan Türkmәnistan sonralar hansı sәbәbdәn diplomatik

nümayәndәlәrini geri çağırdı?

Tengiz yatağının mәnsub olduğu ölkә hansıdır?

Tәbii qaz ehtiyatlarına görә dünyada 4­cü yeri tutan ölkә hansıdır?

XX әsrin axırlarına doğru (1977) Türkmәnistanda qaz istehsalının aşağı düşmәsinә tәsir edәn amillәr

sırasına daxildir 1. istehsalda istifadә olunan texnologiyanın yararsızlığı 2. istismar olunan yataqlarda qaz

ehtiyatının azalması 3. yeni qaz yataqlarının kәşf olunmaması 4. türkmәnistan qazının daimi alıcılarından

sayılan bәzi postsovet respublikalarının onun әvәzini ödәyә bilmәmәsi 5. rusiyanın inhisçarçılığı, qәbul

edilmәz şәrtlәrinin olması

Türkmәnistanın qaz diplomatiyası nın azsәmәrәli olmasına ciddi tәsir edәn amillәr sırasına daxildir? 1.

özünü neytral elan edәn Türkmәnistanın xәzәrin statusu mәsәlәsindә bir müddәt Rusiya ilә İranın

kondominium prinsipi ni dәstәklәmәsi 2. rәsmi aşqabadın iranla müqavilәyә (1995) әsasәn ilkin tәbii qazı

mәhdud ötürmә güclü (ildә 2 mlrd. m3 ) kәmәrlә oraya ixrac etmәsi 3. Xәzәrin statusu mәsәlәsindә Rusiya

ilә ziddiyyәtin olması 4. Türkmәnistanın da çox maraqlı olduğu, Qazaxıstan, Çin, әfqanıstan­Pakistan, İran­

Türkiyә istiqamәtlәrindә qaz kәmәrinin çәkilmәsinә dair layihәnin reallaşmaması 5. Xәzәrin statusu

mәsәlәsindә İran ilә ziddiyyәtinolması

Xәzәrin statusu ilә bağlı problemlәrin hәlli

Qazaxıstan neftinin Azәrbaycandan keçmәklә İrana nәqli

Azәrbaycan neftinin Qazaxıstandan keçmәklә Avropaya nәqli

Qazaxıstan neftinin Azәrbaycan tәrәfindәn ucuz qiymәtә alınması

Qazaxıstan neftinin Azәrbaycandan keçmәklә Bakı­Ceyhan vә Bakı­Supsa kәmәrlәri, habelә dәmiryolu ilә düneya

bazarına nәqli

Xәzәrdә çıxarılan neftdәn Azәrbaycanın ona pay vermәmәsi«Bakı­Tbilisi­Ceyhan» boru kәmәrinin ölkәsindәn keçmәsi

ölkә prezidenti ilә yaşanan anlaşılmazlıqlar

Xәzәrin statusu ilә bağlı narazılıqlar ucbatından

«Әsrin müqavilәsi»ndәn kәnarda qaldığı üçünGürcüstan

Azәrbaycan

türkmәnistan

Özbәkistan

Qazaxıstan

TürkmәnistanQazaxıstan

Venesuela

Azәrbaycan

Özbәkistan

1,2,3


Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə