0529 Az Q2017 Yekun imtahan testinin suallarıYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/7
tarix05.05.2017
ölçüsü0,58 Mb.
#16755
1   2   3   4   5   6   7

2,3,4

4,5


3,5


2,4

1,2


3,4,5

1,4


2,4,522.12.2016

28/87


193

194


195

196


197

198


199

Nabucco ya dair Türkiyә, Azәrbaycan, Türkmәnistan prezidentlәrinin iştirakı ilә 2008­ci ildә

türkmәnbaşı­keçmiş Krasnovodsk şәhәrindә keçirilәn toplantının nәticәsi sıralarına daxil deyil?

Qazaxıstan tәrәfindәn neft vә qaz ehtiyatlarının nәqli ilә bağlı nәzәrdәn keçirilәn marşrutlar sırasına

daxil deyil?

Rusiyanın Cәnub axını layihәsinin tranzit ölkәlәri sırasına aiddir:

Praqa bәyannamәsi ndә qoşulan dövlәtlәr sırasına aiddir:

Haaqada 1890­cı ildә hansı firma yaradılıb?

Hollandiya firması olan Royal Dutch Petroleum Company neçәnci ildә yaranıb?

Spindlton neft yatağı ABŞ­ın hansı ştatında aşkar olunub?

1,2,4qazın nәqlinin kommersiya qiymәtlәri ilә bağlı Azәrbaycan vә Türkmәnistan tәrәflәrinin rahatlıqlarını,razılıqlarını yenidәn ortaya qoydu.

Azәrbaycanın qismәn, Türkmәnistanınsa әsasәn Xәzәrin enerji ehtiyat¬larının ixracında Rusiya ilә Qәrb arasındakıseçimlәrinin hәlә dә qәtilәşmәmәsini tәkrarәn göstәrdi

Avropanın enerji mәnbәlәrinin aparıcı yeri bir daha isbatlandı

«Nabucco» nun gerçәklәşmәsinin türkmәnistandan daha çoxasılılğı tәsdiqlәndi

«Nabucco» kәmәrinin yalnız Azәrbaycan qazının hesabına doldurulmasının mümkünsüzlüyü növbәti dәfә

tәsdiqlәndi

Çin marşrutu

İran vasitәsilә nәql: ABŞ­ın siyasәti üzündәn hәlә ki, mümkünsüzdür

Xәzәr hövzәsi qazının Rusiyanın «Cәnub axını» kәmәri vasitәsilә ixracına qatılma

«Bakı­ Tbilisi­Әrzurum» marşrutuna qoşulma

Tranxәzәr» vә «Nabucco» ya qoşulmaRumıniya

Qazaxıstanİran

Misir


Almaniya

İran


Türkmәnistan

Qazaxıstan

MisirBolqarıstanStandart Oyl

Royal Dutch Petroleum Company

Shell


Simens

Total


1888

1890


1901


1900

1896


İllinoys

Miçiqan


Kaliforniya22.12.2016

29/87


200

201


202

203


204

205


206

Consensius tәşkilatının fәaliyyәtinin dayandırılması:

1714­cü ildә hansı ölkәlәr Xәzәri bölüşdürmәk haqda müqavilә imzalamışdır?

) Consensius adlı tәşkilatın yaradılması?

Sahәsi 6500 kv. Km olan dәniz hansıdır?

Royal Dutch şirkәti nin sәhmlәrini almışdır:

Azәrbaycan neftnin ikinci mühüm dövrü:

Hansı ölkә ixrac üçün hasil etdiyi qazı bütövlüklә rusiyaya satmaq barәdә qәrar qәbul etmişdir?

TexasFlorida1920

1909


1913


1907

1916


Rusiya vә Osmanlı

Rusiya vә Fransa

Rusiya vә İran

İngiltәrә vә İranİran vә Fransa

1909


1904

19111907

1914


Әrәbistan dәnizi

Xәzәr


Baltik


Qırmızı

Aralıq


1918

1915


1920

1914


1912

19261921

1920


1918


1922

İran


Türkmәnistan

Qazaxıstan

Özbәkistan

Azәrbaycan22.12.2016

30/87


207

208


209

210


211

212


213

İranın şimalındakı ( Kürdüstan dakı) qaz yataqlarının işlәnmәsinә dair imzalayan şirkәtlәr sırasına daxil

deyil

Zübeyr vә Qәrbi Kurnә­2 neft yataqlarının mәnsub olduğu ölkә hansıdır?2009­cu il iyulun 13­dә Ankarada Nabucco nun hәyata keçirilmәsi üçün 5 tranzit ölkәnin hökümәtlәri

tәrәfindәn imzalanan sazişә aid olan dәyәr lәndirmәlәr sırasına daxil dexil deyir?

Azәrbaycan Respublikasının Türkiyәsiz şaxәlәndirmә planı nәyi nәzәrdә tutur?

CAGP layihәsi nәzәrdә tutur?

Rusiyanın Xәzәrin hәrbilәşdirilmәsinin istәmәmәsinin sәbәblәri sırasına daxil deyil:

Avropaya ixrac edilәn Rusiya qazının tәxminәn 80%­i hansı ölkә üzәrindәn nәql olunur?

OMV

Qazprom


Dana Gas


MOL

Crescent Retrolium

Suriya

İran


İraq

QazaxıstanAzәrbaycan

layihәnin gerçәklәşdirilmәsinә tәminat verәn sәnәd

«Nabucco»nun hәyata keçirilmәsindә ilk real addımenerji geosiyası savaşında yeni mәrhәlә

Türkiyәnin «qaz hәmlәlәrinin» ilki

qazın alınacağı ölkәlәri müәyyәnlәşdirmәyәn, buna görә dә layihәnin gerçәklәşdirilmәsinә tәminat vermәyәn

sәnәd


Türkiyәyә qaz ixracının dayandırılmasını

Türkiyәnin «Nabucco» layihәsindәn kәnarlaşdırılmasını nәzәrdә tutur

Azәrbaycanın Rusiyaya, İrana vә Gürcüstan vәsitәsilә Qara dәniz sahillәri ilә Avropaya qaz nәqlini nәzәrdә tutur

Türkiyәyә satılan qazın qiymәtinin artırılmasınıAzәrbaycan qazının Qazaxıstandan keçmәklә çinә nәqlini nәzәrdә tutur.

Türkmәnistan qazının Özbәkistan vә Qazaxıstan әrazisi ilә Çinә nәqlini

Novorossiyskdәn qara dәniz ilә Bolqarıstana, İtaliyaya Avstriyaya qaz nәqliniazәrbaycanla vә orta Asiya (Türkmәnistan) qazının Qara dәnizdәn keçmәklә Ukraynaya vә oradanda Avropaya

nәqlini


Azәrbaycan qazının Ermәnistan vә Türkiyәdәn keçmәk vә Avropaya nәqlini

Azәrbaycanın Rusiyaya, İrana vә Gürcüstan vasitәsilә Qara dәniz ilә Avropaya qaz nәqlini

Rusiyanın irandan çәkilmәsi

Xәzәrdәki hәr hansı bir kiçicik dә olsa hәrbi münaqişәnin NATO (ABŞ) vә dicәr qüvvәlәri hövzәyә gәtirmәsitәhlükәsi

Türkmәnistanın silahlanması Azәrbaycanla Qazaxıstanın da Xәzәri hәrbilәşdirmәk sәlәrini şәrtlәndirә bilәr.

Azәrbaycan, Qazaxıstan, Türkmәnistanın silahlanması Rusiyanın Xәzәrdәki hazırki әn güclü tәrәf statusunun

saxlanması üçün әlavә tәdbirlәr görmәsi zәrurәtini yaradır

Rusiyanın öz hәrbi gücünü artırmasından ötrü tәlәb olunan iri hәcmi maliyyә vәsait problemi

Ukrayna


Türkiyә


İtaliya

Almaniya


22.12.2016

31/87


214

215


216

217


218

219


Rusiyanın ukrayna ilә yeni qaz müharibәsi nә başlamasının sәbәblәri hansılardır? 1. Ukraynanın Xәzәrin

Azәrbaycan sektorundakı qaz ehtiyatlarına sahib olmaq istәyi. 2. Rәsmi Kiyevin müstәqil beynәlxalq

siyasәti. 3. Ukraynanın tezliklә Nato üzvü olmaq planı 4. Ukraynanın Gürcüstanı hәrtәrәfli dәstәklәmәsi 5.

Rusiyanın Ukrayna әrazisindәn keçәn, Avropaya istiqamәtlәnәn qaz kәmәr¬lәri üçün rәsmi Kiyevin yüksәk

tranzit tariflәri müәyyәnlәşdirmәsi

Naftoqaz şirkәtinin mәnsub olduğu ölkә hansıdır?

Rusiya vә Ukrayna (Avropa) arasında baş verәn qaz müharibәsi zamanı münasibәtlәrin

tәnzimlәnmәsindә vasitәçi olan tәşkilat hansıdır?

Aşağıdakı xüsusiyyәtlәr neftә әsaslanan hansı inkişaf modelini xarakterizә edir? 1. neft ehtiyatlarından

әldә olunan gәlirlәrdәn sәmәrәli istifadә 2. yataqların qәnaәtlә mәnimsәnilmәsi 3. tranzit üçün açıqlıq vә

inkişaf etmiş (neft istehlakçısı) olan ölkәlәrlә, әhatәnin artımına tәsiri 4. neft gәlirlәrindәn qazanılan maliyyә

vәsaitlәrinin ilk növbәdә neftlә әlaqәdar olan emal, maşınqayırma vә kimya sәnayesinә qoyulması

Neçәnci illәrdә Azәrbaycan Respublikası iqtisadiyyatın inkişaf surәti cәhәtdәn dünyada analoqu

olmayan ölkәyә çevrilmişdir?

Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu nun (ARDNF­in) әsas vәzifәsinә aiddir?

Gürcüstan

1,2,3

1,3,5


2,3,5

2,3,4


3,4,5


Norveç

Azәrbaycan

UkraynaİranRusiya

NATO


BMT

ATӘT


MDB«Nigeriya faciәsi»

«Küveyt çiçәklәnmәs

«Holland xәstәliyi»

«Norveç fenomeni»

«İran tәcrübәsi»2000­2002

1996­1998

2004­ 2006

2006­2008

2010­2012ölkәnin xarici şirkәtlәrlә birgә işlәdilәn neft yataqlarından әldә edilәn gәlirlәrin, digәr mühüm dövlәt әhәmiyyәli

layihәlәrin reallaşdırılmasına yönәldilmәmәsi

büdcә layihәsinin hazırlanması

büdcәnin qәbul edilmәsi

neft yataqlarından әldә edilәn valyuta vәsaitlәrinin, digәr gәlirlәrin toplanması vә onların sәmәrәli idarә olunması

büdcәnin icrası haqqında hesabatın verilmәsi.22.12.2016

32/87


220

221


222

223


224

225


226

227


Neft fondlarını ölkәlәrinә müvafiq düzün: I ABŞ 1 GRF II Azәrbaycan 2 Temasek III Norveç 3 Alyaska

IV Sinqapur 4 ARDNF

Türkiyә Bakı neftini vә bütün Cәnubi Qafqazı öz protektorluğuna götürsün:

1920­ci illәrin әvvәlindәki siyasәt hansı faktora әsaslanırdı:

1877­ci ildә hansı sürtkü yağları Avropada istifadәyә başlanmışdır?

ABәŞ vә Şimali Abşeron әmәliyyat şirkәtinin üzvü olan neft şirkәti:

Qaradağ yatağının işlәnmәsi üçün Lukoil ilә fәaliyyәtini birlәşdirәn neft şirkәti.

1991­ci ildә Azәrbaycanda 3 yatağın işlәnmәsinә dair tenderin qalibi olan şirkәt:

Amoko neçәnci ildә Azәrbaycan neft sәnayesinә daxil olub?

I­1, II­2, III­3, IV­4

I­4, II­1,III­ 2, IV­3

I­3, II­4, III­2, IV­1

I­3, II­4, III­1, IV­2

I­3, II­1, III­4, IV­2R.Puankare

L.Corc


Sami bәy


N.Nәrimanov

Vudro Vilson

)”Şәrq mәsәlәsi”dәki ingilis maraqları

neft


yeni torpaqlar әldә etmәk

Cәnubi Qafqazın işğalı

Yeni dövrlәrin yaradılması

İngilis­İsveç

Azәrbaycan­Fransa

ABŞ­İngilis

Azәrbaycan­Rus

Rus­İsveçBP

İtoçu


Penzoil


Remko

Amoko


TPAO

Ekson


ACİP

PenzoilŞevron

TPAO


Şevron

Penzoil


Amoko

Ekson22.12.2016

33/87


228

229


230

231


232

233


234

Remko nef şirkәti neçәnci ildә Azәrbaycana gәlmişdir?

XX әsrin 80­cı illәrinin sonunda Azәrbaycana gәlәn xarici neft şirkәti hansıdır?

Azәrbaycan SSR Dövlәt yanacaq komitәsi neçәnci ildә yaradıldı?

Nişanlısı çox olan Bakı neft gözәli ifadәsi kimә mәxsusdur?

Hansı şirkәt rotor üsulunu tәtbiq etmәk üçün mütәxәssis dәvәt etdi?

Nobel qardaşları şirkәtinin tәsisçilәri sırasına daxildir?

) Nobel qardaşları neçәnci ildә Qaraşәhәrdә mәktәb tikmişdir?

1988

1990


1991

19941989

1988


1989

19901994

1991


Penzoil

Amoko


BP

Remko


Statoil


1997

1978


1968

1988


1990


Çiçerinә

Leninә


Nәrimanova

Serebroviskiyә

Ordconikidzeyә

Standart OylSiemens qardaşları

Rotşild

Nobel qardaşlarıRokfeller qardaşları

Rotşild qardaşları

Konon Lisenko

A.Berford

Lüdviq Nobel

H. Diterdinq1878

1889


188622.12.2016

34/87


235

236


237

238


239

240


241

Nobel qardaşları şirkәti Dövlәt gerbi mükafatına layiq görülmüşdür:

Lüdviq Nobel neçәnci illәrdә Nobel qardaşları şirkәtinin rәhbәri olmuşdur?

Emmanuel Nobel neçәnci illәrdә Nobel qardaşları şirkәtinin rәhbәri olmuşdur?

Q.P.Eklunq hansı şirkәtin mәdәnlәrindә neft hasilatına rәhbәrlik edirdi?

Nobel qardaşları şirkәti neçәnci ildәn neft sәnayesindә yeni üsullar tәtbiq etmәyә başladı?

Neçәnci ildә Nobel qardaşları Tiflis cәmiyyәti ndә zavod aldı?

XIX әsr sonu XX әsrin әvvәllәrindә Baş idarә hansı şirkәtin işlәri ilә mәşğul olurdu?

188418931889,1898

1879,1883

1884,1891

1882,1896

1887,18921879­1888

1881­18911882­1886

1876­1878

1888­1896

1892­1909

1892­1908

1884­1901

1888­1919

1903­1911Royal Dutch

Simens qardaşları”

Rotşild”

Nobel qardaşları”

Standart Oyl1901

1897


1888

1882


1896


1901

1889


1881

1875


1896


Rotşild

Royal Dutch

Siemens

Nobel qardaşlarıStandart Oyl22.12.2016

35/87


242

243


244

245


246

247


248

249


Norveç hansı milyonerlәrinin vәtәni idi?

1882­ci ildә hansı bağ salınmışdır?

) Nobel qardaşları neçәnci ildә buxar mühәrrikli nasosla tәchiz olunmuş ilk neft kәmәrini çәkmişdir?

Nobel qardaşları şirkәti 1904­cü ildә hansı adada neft quyusu qazmışdır?

1879­cu ildә Bakıda hansı neft şirkәti yaradıldı?

Türkmәnçay vә Gülüstan hansı ölkәlәr arasında Xәzәr mübahisә mәsәlәsinә çevrilmişdir?

XIX әsrdә 20 adda mәhsul istehsal edәn şirkәt:

Siemens qardaşları neçәnci il müqavilәsinә әsasәn Nobel qardaşlarına kükürd kolçedanı verirdi?

Murtuza Muxtarov

Rokfeller

Rotşild

Nobel qardaşlarıSiemens


Neft villası

Rotşild bağı

Qubernator bağı

Nobel bağı

Rokfeller bağı1879

1889


1881

1878


1891


Sarı

Daş zirә


Qum zirә

Pirallahı

Nargil


Siemens qardaşları

Royal Dutch

Standart Oyl

Nobel qardaşları

Rotşild


ABŞ İran

Rusiya İngiltәrә

Azәrbaycan İran

İran vә Çar Rusiyası

Rusiya TürkiyәSimens

Standart Oyl

Rotşild

Nobel qardaşları”Rokfeller qardaşları

1896


22.12.2016

36/87


250

251


252

253


254

255


256

Şәmsi әsәdullayev Rusiyanın iri bazarlarında neçәnci ildә neft satmağa başladı?

Musa Nağıyev neçәnci ildә Binәqәdidә neftli torpaqlar aldı?

Tacirlәr bankı nın sәdri kim idi?

Xәzәr dәnizindә Rusiyanın maraqlarının qorunması neçә saylı qәtnamәyә aiddir?

әsrin müqavilәsi bağlanarkәn hansı şirkәt iştirak etmirdi?

Musa Nağıyev neçәnci ildә metal ştanqlarla zәrbә qazma dәzgahlarını ixtira etmişdir?

Şәmsi әsәdullayev hansı xarici şirkәtә mane olurdu?

1899

1911


1888

1893


1904


1902

1890


1893


1899

1873


1867

18711879

1879


M.Muxtarov

H.Z.Tağıyev

T.AşurbәyovŞ.Әsәdullayev

M.Nağıyev

258

396


400


501

344


Statoyl

Domineks


Penzoyl


BP

Total


1895

18991904

1908


1911

Standart Oyl

Rotşild

RokfellerSiemens22.12.2016

37/87


257

258


259

260


261

262


263

Fransanın Elt Agiten şirkәti neçәnci ildә Azәrbaycanla әmәkdaşlığa cәlb olunurdu?

AXC­nin hakimiyyәtә gәlmәsi neçәnci ildә neft sәnayesindә dәyişikliyә sәbәb oldu?

Şәmsi әsәdullayev neçәnci ildә müştәrәk neft şirkәti açdı?

Hansı şirkәt İngiltәrәyә solyar yağlarını satmaq üçün göndәrirdi?

Nobel qardaşları şirkәti neçәnci ildәn ağ neft istehsal etmәyә başladı?

Azәrbaycanın 1990­cı illәrdәn etibarәn digәr ölkәlәrin neft şirkәtlәri ilә apardığı danışıqların

mәrhәlәlәrinә aiddir: 1. 1990­da әsrin müqavilәsinin bağlanmasınadәk olan müddәt 2. әsrin müqavilәsindәn

1998­ci ilәdәk olan dövr 3. İstanbul sazişindәn sonrakı dövr 4. әsrin müqavilәsindәn 1997­ci ilәdәk olan dövr

5. Bakı­Supsanın istismarından sonrakı dövr

H. әliyevin AR­dә dәniz neft vә qaz yataqlarının işlәnmәsinin surәtlәndirilmәsi haqqında fәrmanı nә

vaxt verilib?

Nobel qardaşları

20001999

1993


1996


1994

1993


1992

19961995

1994


1909

1890


1894


1902

1906


Rokfeller

Nobel qardaşları

Siemens


Royal Dutch

Standart Oyl

1888

1895


1906


1896

1892


1,2,5

1,2,4


2,3,5

1,3,4


1,2,3

19951996

1993
22.12.2016

38/87


264

265


266

267


268

269


270

ә. Elçibәyin yürütdüyü enerji siyasәti nә aid deyil:

әsrin müqavilәsinә dair beynәlxalq yanaşmalar sırasına daxil deyil:

İranın әsrin müqavilәsindәn kәnarda qalmasının sәbәbi:

әsrin müqavilәsi neçәnci ildә Milli mәclis tәrәfindәn tanındı?

Gülüstan sarayında Azәrbaycan üçün böyük önәm kәsb edәn hansı müqavilә imzalanmışdır?

Beynәlxalq neft şirkәtlәrini ölkәlәrә müvafiq düzün: I ACİP 1. Almaniya II Total 2. İran III Demineks 3.

Belçika IV NİOC 4. İtaliya V Portfina 5. Fransa

Xronoloji ardıcıllığı müәyyәn edin: 1. Şahdәniz müqavilәsi 2. Dan ulduzu әşrәfi müqavilәsi 3. Qaradağ

müqavilәsi 4. Lәnkәrn­dәniz müqavilәsi 5. Yalama D­222 müqavilәsi

19941997Ölkәmizin maraqlarını nәzәrә alan heç bir müqavilә imzalanmadı

Qәrb yönlü enerji siyasәtiӘvvәlki hakimiyyәtin bağladığı müqavilәlәr lәğv edildi

Xarici şirkәtlәrlә 6 müqavilә imzalandı

Rusiya vә İranla müqavilәlәrә icazә verilmәdi

İranın onu tanımaması

Türkiyәnin incikliyi

Qәrbin mәmnunluğu

Rusiyanın ziddiyәtli münasibәti

ABŞ­ın narazılığı

Rusiyanın arasıkәsilmәz tәzyiqlәriABŞ­ın ciddi müqavimәti üzündәn

İranın müqavilәdә aldığı payın azlığıMüqavilәyә gec dәvәt olunması

Şimali Azәrbaycan mәsәlәsinә görә yaranan narazılıq

1998

1994


1995


1999

1997


BTӘ

Әsrin müqavilәsi”

Hüququ statusla bağlı müqavilәBTC ilә bağlı müqavilә

Bakı­Supsa ilә bağlı

I­4,II­5,III­1,IV­3,V­2

I­4,II­5,III­1,IV­2,V­3

I­3,II­5,III­1,IV­2,V­4I­4,II­1,III­2,IV­2,V­3

I­4,II­5,III­3,IV­2,V­1

4,5,3,2,1

3,1,2,4,5

1,2,3,4,51,3,4,5,2

22.12.2016

39/87


271

272


273

274


275

276


277

278


1848­ci ildә ilk neft yatağı:

NİOC hansı dövlәtә mәxsusdur?

İtaliyaya aiddir:

Hansı şirkәt Belçikaya aiddir?

Amoko Azәrbaycanın neft sәnayesinә daxil oldu:

Qaraşәhәrdә mәktәb tikilmişdir?

Remko şirkәti Azәrbaycana neçәnci ildә gәldi?

1897­1907­ci illәrdә hansı kәmәr çәkilib?

2,3,4,5,1

London


Bakı

ABŞNorveç

Qәrbi Sibir

İtaliya

İran


Avstriya


Fransa

Almaniya


Mak­Dermot

İtoçu


Ekson

Mobil


ACİP

BPAmoko

Portfina


Penzoyl


Standart Oyl

1989


1991

19991920

1996


1884

18991888

1902


1904

1999


1990

1996


1997

1989
22.12.2016

40/87


279

280


281

282


283

284


285

әsrin müqavilәsi qüvvәyә mindi:

Diskonto­İzel­Şaft bankı hansı dövlәtә mәxsusdur?

Qazaxıstana aiddir:

1.75% әsrin müqavilәsindә pay almış ölkә:

Mayk Faradey neçәnci ildә neftin distillәsi üsulundan istifadә etmişdir?

әsrin müqavilәsi necә dildә hazırlanmışdır?

İlham әliyev әsrin müqavilәsi әrәfәsindә hansı şәhәrdә sәfәrdә olmuşdur

BTC

BTӘ


Bakı­Batum neft kәmәri

Batum­FransaBakı­Novorossiysk

29 yanvar 1995

12 dekabr 1994

20 mart 199530 noyabr 1994

3 fevral 1995

İngiltәrә

Almanya


Avstriya


İtaliya

ABŞ


Naftoqaz

Kazminayqoz

MOL


BOTAŞ

ACİP


Rusiya

Türkiyә


Yaponiya


Almaniya

ABŞ


1833

1825


1843


1877

1856


3

7

54

2Paris

Hynston


Vaşinqton22.12.2016

41/87


286

287


288

289


290

291


292

Dünyada neft hasilatının 12%­ni ödәyәn dövlәt:

1934­cü ildә neft aşkarlanan dövlәt:

Fransa şirkәtlәrinә aiddir?

İranın ABŞ ilә Aİ­nin arasını vurmaq üçün hәyata keçirmәk istәdiyi layihә hansıdır?

Odessa­Brodı kәmәrinin çәkilmәsinә qәtiyyәtlә qarşı çıxan ölkә hansıdır?

İranın Cәnubi Pars layihәsindә ixrac olunacaq qaz hansı ölkәdәn ötürülmәklә Avropaya çatdırılmalı idi?


Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin