0529 Az Q2017 Yekun imtahan testinin suallarıYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/7
tarix05.05.2017
ölçüsü0,58 Mb.
#16755
1   2   3   4   5   6   7

Odessa­Brodı­Polotsk­Qdansk layihәsinin hәyata keçirilmәsi üçün yaradılan şirkәt hansıdır?

Moskva

Berlin


Suriya

Rusiya


Sәudiyyә Әrәbistanı

Küveytİran

ABŞ


Küveyt

Sәudiyyә Әrәbistanıİraq

İran


Amoko

Elt­Agiten

Domineks


Mak­Dermot

Lukoyl


Şimali Pars” qaz kәmәri

Ağ axın” qaz kәmәri]

Mavi axın” qaz kәmәri

”Cәnub axını” qaz kәmәri

Pars”qaz kәmәri

GürcüstanRusiya

LitvaPolşa

Ukrayna


Azәrbaycan

Ermәnistan

Gürcüstan

Türkiyә


Rusiya


Sarmatiya

BotaşEni

Rusukurenerqo

RWE


22.12.2016

42/87


293

294


295

296


297

298


299

300


Rusiyanın Cәnub axını layihәsinin tranzit ölkәlәri sırasına daxil deyil

Rusiyanın Nabucco ya başlıca alternativ olaraq nәzәrdә tutduğu qaz kәmәri hansıdır?

Xәzәrdәki milli sektoru digәr Xәzәryanı ölkәlәrә nisbәtәn neftlә daha çox zәngin olan ölkә?

Praqa bәyannamәsi ndә qoşulan dövlәtlәr sırasına aid deyil:

Azәrbaycanla Yunanıstan arasındakı qaz anlaşması neçәnci ildә olub?

Şahdәniz yatağından çıxarılan qaz hansı kәmәrilә dünya bazarlarına çıxarılır?

Azәrbaycan Respublikasının yanacaq – enerji kompleksinin inkişafı (2005­2015­ci illәr) üzrә Dövlәt

Proqramı nın tәsdiqinә dair Respublika prezidentinin sәrәncamı nә vaxt olmuşdur?

BTC layihәsindә nәzәrdә tutulmuşdur?

Rumıniya


Bolqarıstan

Qazaxıstan

Rusiya


Türkiyә

Şәrq­Qәrb axını

Qәrb axını

Şimal axını

Cәnubu Pars

Cәnub axını

TürkmәnistanRusiya

Qazaxıstan

Azәrbaycanİran

Misir


Azәrbaycan

Gürcüstan

Türkmәnistan

Türkiyә2004

2002


2008

2009


2010


Bakı­Tbilisi­Ceyhan

Bakı­Supsa

Bakı­Novorossiysk

Bakı­Supsa­Novorossiysk

Bakı­Tbilisi­Әrzurum

14 aprel 2005­ci il14 fevral 2005­ci il

18 sentyabr 2003­cü il1 avqust 2002­ci il

4 fevral 2005­ci il22.12.2016

43/87


301

302


303

304


305

306


307

Bakı­Tbilisi­Ceyhan neft kәmәrinin tikilişi vә gәlәcәkdә onun istismar edilmәsi üçün London şәhәrindә

BTCCO şirkәti tәsis edildi:

Azәrbaycan,Gürcüstan vә Türkiyә tәrәfindәn xam neftin Bakı­Tbilisi­Ceyhan әsas ixrac neft kәmәri

vasitәsilә nәql edilmәsinә dair saziş imzalandı?

әsrin müqavilәsi ndә Azәrbaycan xarici neft şirkәtlәri ilә neçә müqavilә imzalamışdır?

әsrin müqavilәsi ndә Azәrbaycan dövlәti dünyanın neçә ölkәsi vә neft şirkәtilә müqavilә imzalamışdır?

Bakı­Supsa neft kәmәri neçәnci ildә istismara verilmişdi?

әsrin müqavilәsi ndә ABŞ­ın Penzoyl şirkәtinin satdığı paydan öz pay bölgüsünü alan neft şirkәtlәri

hansılardı?

әsrin müqavilәsi ndә Yaponiyanın İtoçi şirkәti öz payını hansı xarici neft şirkәtlәrinin sahib oduğu

payından aldı?

8 nasos stansiyasının tikintisi

Sәngәçal terminalının genişlәndirilmәsi

Layihәdә çәkilәcәk boruların Rusiyadan idxal edilmәsi

Neft boru kәmәrinin çәkilişiCeyhan limanında müasir standartlara cavab verәn terminalın inşası

18 sentyabr 2001­ci ildә

18 sentyabr 2002­ci il

18 noyabr 1999­cu il

1 avqust 2002­ci il

11 avqust 2002­ci il1999­cu il 18 noyabrda İstanbulda

1999­cu il 8 noyabrda İstanbulda1996­cı il 1­3 dekabrda Lissabonda

1994­cü il 5­6 dekabrda Budapeştdә

1994­cü il 20 sentyabrda Bakıda

25

3323

2114

14 ölkәnin 33 neft şirkәtilә

16 ölkәnin 33 neft şirkәtilә15 ölkәnin 30 neft şirkәtilә

14 ölkәnin 31 neft şirkәtilә

10 ölkәnin 33 neft şirkәtilә

7 aprel 1999­cu ildә

17 aprel 1999­cu il

20 sentyabr 1994­cü ildә21 mart 1999­cu ildә

12 noyabr 1997­ci ildә

Statoyl,TPAO

İtoçi,Ekson,Mobil

BP,ARDNŞ

Yunokal,Ekson,Mobil

Remko,Delta­Hess22.12.2016

44/87


308

309


310

311


312

313


314

Hansı xarici neft şirkәtlәri ARDNŞ­nin 10%­lik payının maliyyәlәşdirilmәsinә dair öz üzәrlәrinә

öhdәlik götürdülәr?

Bakı­Tbilisi­Ceyhan әsas ixrac boru kәmәrinin әsas göstәricilәrinә aid deyil?

Azәri­Çıraq­Günәşli yataqlarının Mәrkәzi Azәri hissәsindәn ilk neftin alınmasına başlanmışdır?

Hazırda Dünyanın hansı ölkәlәri uzunmüddәtli qaz tәchizatçısı ola bilәr?

Neftә әsaslanan başlıca inkişaf modellәri sırasına daxil deyil:

Azәrbaycandan Yunanıstana 2007­ci ildәn cüzi miqdarda ixrac olunan qaz Türkiyәnin hansı şirkәti

tәrәfindәn Yunanıstana Avropa qiymәtlәrilә satılırdı?

Nabucco konsarsiumunun qurucusu olan şirkәtlәr sırasına daxil deyil:

Statoyl,Lukoyl

Yunokal,Penzoyl

Mak­Dermot,Remko

Amoko,Ekson,Mobil

Penzoyl,Mak­Dermot

Statoil,Mak­DermotRemko,TPAO

AMOKO,İTOÇİ

TPAO,EKSON

BP,DELTA­HESSMarşrutun uzunluğu 1770 km­dir.

Layihә üzrә cari xәrclәr:ümumi xәrc 2.9 mlrd ABŞ dolları

xam neftötürmә qabiliyyәti sutkada 1 milyon barrel

Boru kәmәrinin 255 km­i Azәrbaycanda ,445km­i Gürcüstanda,1070km­i Türkiyәdәdir.

Nasos stansiyalarının sayı:88 fevral 2005­ci ildәn

18 sentyabr 2002­ci ildәn

25 may 2005­ci ildәn

18 fevral 2005­ci ildәn

14 fevral 2005­ci ildәnABŞ,Rusiya,İsveç

İran,Norveç,ABŞ

Rusiya,İran,Qәtәr

Rusiya,Qәtәr,NorveçRusiya,Qazaxıstan,Böyük Britaniya

ABŞ faciәsi

Holland xәstәliyiNigeriya faciәsi

Küveyt çiçәklәnmәsi

Norveç fenomeni

RWE


MOL

TPAO


Botaş

TransqazBulqarqaz

22.12.2016

45/87


315

316


317

318


319

320


321

Nabucco kәmәrinin keçәcәyi ölkәlәr sırasına daxil deyil:

2006­cı ilә kimi Azәrbaycan hansı ölkәdәn qaz idxalı edirdi?

Birinci vә ikinci Nabucco sammiti neçәnci ildә keçirilmişdir?

Dünyanın 2­ci böyük neft yatağı olan Kanterrel hansı ölkәnin әrazisindә yerlәşir?

Meksikaya mәnsub Kanterrel yatağı neçәnci ildә kәşf olunmuşdur?

OPEK­ә daxil olan ölkә deyildir?

OPEK yaranmışdır?

OMV

MOL


Transqaz

Qazprom


Bolqarıstan

Rumıniya

Avstriya


Macarıstan

Rusiya


Özbәkistan

RusiyaQazaxıstanTürkmәnistan

İran


2000

2010


2008

2009


2002


Әlcәzair

Venesuela

Sәudiyyә Әrәbistan

Meksika


Liviya


1879

1876


1979

1976


1966


Meksika

İraqVenesuela

Küveyt


İndoneziyada

1969­cu ildә

1965­ci ildә

1966­cı ildә

1960­cı ildә22.12.2016

46/87


322

323


324

325


326

327


328

329


Dünyanın әn iri neft yatağı olan Qafar hansı ölkәyә mәxsusdur?

Dünyada unikal vә nәhәng yataqlar bütün yataqların neçә faizini tәşkil edir?

Neftli әrazilәr ümumi Yerin kürә sәthinin neçә faizini tәşkil edir?

Müasir dövrdә dünya enerjisinin neçә faizi neft hesabına tәmin olunur?

Dünya neft hasilatının 12%­i hansı ölkәyә aiddir?

Hansı neft yatağı daha әvvәl kәşf olunub?

Azәrb aycan hansı tәşkilatın Sülh vә dostluq naminә proqramının üzvüdür?

Böyük İpәk yolunun bәrpası üzrә hәyata keçirilәn tәdbirlәr hansı proqram çәrçivәsindә idi?

1961­ci ildә

Qatar


Küveyt]

İran


Sәudiyyә Әrәbistan

İraq5%

3%

2%4%

0.2%5%

6%

19%9%

11%33%

35%


45%

43%


40%

Qatarİraq

Küveytİran

Sәudiyyә Әrәbistan

ABŞ­Texas

İndoneziya

Qәrbi SibirAlyaska

Şimal dәnizi

BMT

Avropa ŞurasıAB

ATӘT


NATO22.12.2016

47/87


330

331


332

333


334

335


336

Böyük İpәk yolunun bәrpası üzrә konfransda neçә beynәlxalq tәşkilat iştirak edirdi?

Böyük İpәk yolunun bәrpası üzrә konfransda neçә dövlәt iştirak edirdi?

1992­ci il martın 2­dә:

Norveçә mәxsus neft şirkәti:

Sәudiyyә әrәbistanına mәxsus neft şirkәti:

1647­ci ildәә Azәrbaycanda olan sәyyah:

Övliya Çәlәbi neçәnci ildә Bakıda olmuşdur?

Әsas proqram yox idi

Helsinki yekun aktı

TASİS­TRASEKA

BMT nizamnamәsiATӘT bәyannamәsi

46

1336

1725

25

3227

2345

Dövlәt müstәqiiliyini elen etdi

Az.rbaycan BMT­ә üzv seçildi

ATӘT­ә üzv seçildiATӘM­ә üzv seçildi

AB­ә üzv seçildi

Düzgün cavab variantı yoxdur

Statoil


Remko


Mak­Dermot

TPAO


Düzgün cavab variantı yoxdur

Delta­Hess

Remko


Mak­Dermot

TPAO


V.Qama

Heredot


A.Düma

Ö.Çәlәbi


Kolumb


1786

1987


1678

22.12.2016

48/87


337

338


339

340


341

342


343

Göstәrilәn dövlәtlәrdәn birindә neft mәnbәlәri olmayıb:

Göstәrilәn dövlәtlәrdәn birindә neft mәnbәlәri olmayıb:

Göstәrilәn dövlәtlәrdәn birindә neft mәnbәlәri olmayıb:

Avropada qaz ehtiyatları neçә faizdir?

Şimali Amerikada qaz ehtiyatları neçә faizdir?

1898­ci ildә Azәrbaycan:

Azәrbaycan neçәnci ildә neft istehsalına görә dünyada birinci yerә çıxdı?

1765

1647


İran


Azәrbaycan

Türkiyә


Bizans

İraqİran

Azәrbaycan

Türkiyә

Roma


İraq


İran

Azәrbaycan

Türkiyә

Yunanıstanİraq


38

23

4445

1938

23

4433

19Әsas neft istehsalı sahәlәrinin әlindәn verdi

Neft istehslına görә üçüncü yerә çıxdı

Neft istehsalına görә ikinci yerә çıxdı

Neft istehsalına görә birinci yerә çıxdı

SSRİ­ә neftin ixracını dayandırdı1976

1678


1884

1898


1788


22.12.2016

49/87


344

345


346

347


348

349


350

351


1871­dә Azәrbaycanda:

ABŞ­da hәr adama düşәn neft vәqazın miqdarı dünya sәviyyәsinin orta qiymәtindәndәn tәxminәn neçә

dәfә çoxdur?

dünyada neft sәnayesinin başlanğıcı hesab olunur?

1859­cu ildә ilk dәfә harda neft mexaniki üsulla çıxarılıb?

ABŞ neçәnci ildә neft hasilatına görә birinci yerә çıxmışdır?

SSRİ neçәnci ildә neft istehsalına görә birinci yerә çıxmışdır?

Neftin distillәsi kim tәrәfindәn hәyata keçirilib?

1825­ci ildә neftin distillәsi kim tәrәfindәn hәyata keçirilib?

Bütün vcavab variantları doğrudur

Neftin ilk dәfә çıxarılması baş verib

Qazma üsulu ilә neft çıxarılb

Neft sәnayesinin әsası qoyulub

Neft milyonçularının fәaliyyәti dayandırılıb10 dәfә

6 dәfә


4 dәfә

7 dәfә


9 dәfә


1976

1678


1884

1859


1788


İngiltәrә

İtaliya


Almaniya

ABŞ


Almaniya


1976

1978


1984

1991


1988


1974

19881978

1984


1976

Henri Robert

Nyuton

Albert EnyşteynMaykl Faradey

Paskal22.12.2016

50/87


352

353


354

355


356

357


358

Neftin siyasi amilә çevrilmәsi neçәnci әsrә tәsadüf edir?

Delta şirkәti:

4 dildә imzalanan müqavilә:

30 il müddәtinә imzalanıb:

Azәri­Çıraq­Günәşli yataqlarının birlikdә istismarını nәzәrdә tutan müqavilә:

Gülüstan sarayında imzalanan müqavilә:

Hyunston şәhәrindә әsrin müqavilәsi zamanı kim sәfәrdә olmuşdur?

Henri Robert

Nyuton


Albert Enyşteyn

Maykl Faradey

Paskal


XIII

XVII


XIX

XXXVIII

Әsrin müqavilәsini imzalamadı

Әsrin müqavilәsindә iştirak etmirdi

Әsrin müqavilәsindә әn çox pay alan tәrәf idi

Әsrin müqavilәsindә әn az pay alan tәrәf idi

Doğru cavab variantı yoxdurRusiya­İran müqavilәsi

Türkmәnçay müqavilәsi

Gülüstan müqavilәsi

Әsrin müqavilәsi

Doğru cavab yoxdurRusiya­İran müqavilәsi

Türkmәnçay müqavilәsi

Gülüstan müqavilәsi

Әsrin müqavilәsi

Doğru cavab yoxdurRusiya­İran müqavilәsi

Türkmәnçay müqavilәsi

Gülüstan müqavilәsi

Әsrin müqavilәsi

Doğru cavab yoxdurRusiya­İran müqavilәsi

Türkmәnçay müqavilәsi

Gülüstan müqavilәsi

Әsrin müqavilәsi

Doğru cavab yoxdurBütütn cavab variantları döğrudur

C.Әliyev


H.Әliyev22.12.2016

51/87


359

360


361

362


363

364


365

396 saylı qәtnamә kim tәrәfindәn imzalanmışdır?

Elf­Agitein hansı ölkәni neft şirkәtidir?

Misәridәn soba kim tәrәfindәn ilk dәfә tәtbiq olunmuşdur?

Xәzәr neftinә dair beynәlxalq Bakı konfransı nә vaxt keçirilib?

BTC­yә dair Ankara bәyannamәsi neçәnci ildә qәbul olunub?

Bakı­Tiblisi­Ceyhan üstünlüklәri sırasına daxil deyil:

Qәrb marşrutunun problemli tәrәflәri sırasına aid deyil:

İ.Әliyev

S.HuseynovXruşşov

Lenin


Stalin

Yeltsin


Qarbaçov


İngiltәrә

İtaliya


Almaniya

Fransa


ABŞ


Emanuil Nobel

Alfred Nobel

Robert Nobel

Lüdviq Nobel

Pyotr Bilderlinq1998

2000


2001


1999

1994


1996

1998


1994


1998

1997


600 km qısala bilәr]

Qısa olması әn az xәrc tәlәb etmәsi

Nәqlin uzunmüddәtli perspektivini tәmin edirProblemli boğazlardan keçmir

Seysmikliyi az olan zonalardan keçir

Rusiyanın tәzyiqlәrә әl atması

Neftin Bosfor boğazı ilә daşınması

Kәmәrә rus­çeçen münaqişәsi tәhlükәsinin olması

Abxaz seperatçılarının kәmәrә tәhlükә yaratması ehtimalıÇoxsaylı texniki problemlәr

22.12.2016

52/87


366

367


368

369


370

371


372

373


ә.Elçibәyin prezidentliyi dönәmindә aparılan neft danışıqları zamanı neft marşrutlarının hansı ölkәdәn

keçmәsini istәyirdi?

Rusiyanın Xәzәrin statusu ilә bağlı mövqeyi:

2001­ci ildә Azәrbaycan vә İran arasında mübahisәyә sәbәb olan yataq:

Xәzәrin hәm dibinin,hәm dә sәthinin bölünmәsi qәnaәtindәdir

Xәzәrin hüquqi statusu mәsәlәsindә hansı dövlәtlәr ölkәmizә dәstәk olmuşdur?

İranın Xәzәrin statusu ilә bağlı irәli sürdüyü tәklif nәdәn ibarәtdi?

İranın Xәzәr siyasәtinә mane olmasının sәbәblәrinә daxil deyil:

ABŞ­ın Xәzәrә iddiasına sәbәb olan amillәr sırasına daxil deyil:

Gürcüstan,İran

Gürcüstan ,Türkiyә

Türkiyә,İranTürkiyә,Rusiya

Gürcüstan,Rusiya

25 faiz paya malik olmaq istәyir

Xәzәrin hәm dibinin,hәm dә sәthinin bölünmәsi qәnaәtindәdir

Milli sektorlara bölgünü tәklif edir

Dәnizin yalnız dibini bölünmәsi,sәthinin isә sahilyanı dövlәtlәr tәrәfindәn istifadә olunması

Bütün sahilyanı dövlәtlәrin ümumi istifadәsiKәpәz

Muğan­dәniz

Çıraq

Araz­alovAbşeron


Xәzәrin hәm dibinin,hәm dә sәthinin bölünmәsi qәnaәtindәdir

25 faiz paya malik olmaq istәyirDәnizin yalnız dibini bölünmәsi,sәthinin isә sahilyanı dövlәtlәr tәrәfindәn istifadә olunması

Bütün sahilyanı dövlәtlәrin ümumi istifadәsi

Milli sektorlara bölgünü tәklif edir

Gürcüstan,Rusiya

Türkmәnistan,ABŞ

ABŞ,Türkiyә

Rusiya,TürkiyәQazaxıstan,Türkiyә

Azәrbaycanla eyni bölgüyә malik olmaq iddiasını irәli sürür

Xәzәrin 20% nisbәtindә bölünmәsini tәklif edir

Bütün ehtiyatların İrana mәxsus olduğunu iddia edirSahilyanı dövlәtlәrin ümumi istifadәsini istәyir

Xәzәrin yalnız Rusiya ilә İran arasında bölünmәsini tәklif edir

Xәzәrin ona problem yaradacağı qәnaәtindәdir

İranın Şimali Azәrbaycanda dövlәtin güclәnmәsini istәmәmәsi

İranın Әsrin müqavilәsindә iştirakına yol verilmәmәsi

Bütöv Azәrbaycan iddiasından narazılıq duyurABŞ­ın regiona tәsiri kimi dәyәrlәndirilir

22.12.2016

53/87


374

375


376

377


378

379


380

Azәri,Çıraq,Kәpәz yataqlarına iddialı dövlәt:

Xәzәrin ölkәlәrә müvafiq düzgün bölgüsünü tapın: I Azәrbaycan 1.29% II Türkmәnistan 2.16% III

Qazaxıstan 3.14% IV Rusiya 4.20% V İran 5.21%

1978­1989­cu illәri әhatә edir:

Neftin kokslaşdırılması neçәnci ilә tәsadüf edir?

H. әliyev neçәnci ildә Azәrbaycana rәhbәr seçildi?

80­cı illәrdә üzәn qazıma qurğularının sayı:

Müstәqil dövlәtin xarici siyasәti milli mәnafeyin tәbiәti vә mahiyyәtini dәrk etmәyә kömәk edәn

fiziki,siyasi vә mәdәni reallığa söykәnmәlidir fikrinin müәllifi:

Bakı­Tiblisi­Ceyhanın tәhlükәsizliyi

Rusiya ilә çöxşaxәli rәqabәtin olması

İranla hәrbi qarşıdurmanın olması

Bakı­Tibilisi­Әrzurumun tәhlükәsizliyi

Xәzәrin ekoloji vәziyyәtinin gәrginlәşmәsi

RusiyaÖzbәkistan

Türkmәnistan

Qazaxıstanİran

I­3,II­4,III­1,IV­2,V­5

I­5,II­4,III­1,IV­2,V­3

I­3,II­4,III­1,IV­2,V­5I­5,II­2,III­1,IV­4,V­3

I­4,II­5,III­1,IV­2,V­3

“Әsrin müüqavilәsi”nin imzalanması

Dәrin Dәniz Özüllәri zavodunun tikilmәsi

Yüksәk oktanlı benzinin kәşf olunmasıBP­nin Azәrbaycan bürosunun yaradılması

ARDNŞ­in tәşkil olunması

1976

1987


1990

1986


1960


1972

1970


1983

1991


1969

1611

3525

19

H. Morqentau

22.12.2016

54/87


381

382


383

384


385

386


387

Siyasәt vә iqtisadiyyatın ayrılmazlığı problemi ilә mәşğul olan tәdqiqatçılar:

İran ilә Çar Rusiyası arasında Xәzәr mübahisәsi hansı müqavilәlәrlә әlaqәdardır?

İran ilә Çar Rusiyası arasında Xәzәrin bölüşdürülmәsi ilk dәfә nә vaxt olub?

Xәzәr dәnizinin shәsi neçә kilometrdir?

33% Qaz ehtiyatına malik ölkә:

1871­ci ildә neft sәnayesinә görә birinci yerә çıxan dövlәt:

SSRİ­İran arasında Xәzәr dәnizinә daxilolma,ticarәt vә gәmiçilik haqqında konvensiya imzalanmışdır?

I. Vallerstayn

İ. Kant


U. Çörçil

R. Kohen


S. Strenci vә R. Kohen

İ. Kant vә R. KohenR. Kohen vә S. Remp

S. Remp vә İ. Kant

S. Strenci vә S. Remp

gülüstan vә Bağdad

Türkmәnçay vә Gülüstan

Brest Litovsk vә GülüstanTürkmәnçay vә Versal

Türkmәnçay vә Bağdad

1800­cü ildә

1714­cü ildә

1755­ci ildә1810­cu ildә

1826­cı ildә

6000

6500


7500


4800

7000


Şimali Amerika

ÇinAzәrbaycan

Türkmәnistan

Rusiya

Fransa


İtaliya

Norveç


ABŞ

Azәrbaycan

26 sentyabr 19386 iyun 1939

30 may 1935

27 oktyabr 193122.12.2016

55/87


388

389


390

391


392

393


394

1732­ci il Rusiya­İran sazişi hansı şәhәrdә olmuşdur?

Xәzәrәtrafı Azәrbaycan torpaqlarının statusu ilә bağlı Rusiya­İran sazişi:

Azәrbaycan Respublikası ilә Türkmәnistan arasında Xәzәr dәnizinin bölüşdürülmәsi müqavilәsi:

2003­cü ildә Rusiya,Qazaxıstan vә Azәrbaycan Xәzәrin dibi ilә bağlı necә müqavilәyә qol çәkmişdir?

ABŞ­da adambaşına düşәn neft vә qazın miqdarı dünya sәviyyәsinin orta qiymәtindәn neçә dәfә

çoxdur?

Türkiyәyә mәxsus şirkәt:


Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə