0529 Az Q2017 Yekun imtahan testinin suallarıYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə5/7
tarix05.05.2017
ölçüsü0,58 Mb.
#16755
1   2   3   4   5   6   7


1898­ci ildә neft sәnayesinә görә birinci yerә çıxan dövlәt:

8 avqust 1942

RәştӘdirnәXorasan

Tәbriz


Bakı

1723


1747

1724


1828

1732


2000


1995

1998


1997

19992

36

5

88 dәfә

7 dәfә


10 dәfә


3 dәfә

2 dәfә


Mark Dermot

TPAO


Statoyl


BP

Penzoyl


ABŞ

Azәrbaycan

İtaliya


Almaniya

Norveç


22.12.2016

56/87


395

396


397

398


399

400


401

402


1991­ci ildә neft hasilatına görә birinci yerә çıxmış ölkә?

әsrin müqavilәsi harada imzalandı?

Xәzәrin hüquqi statusu mәsәlәsinin hәlli çox kәskin qoyulmuşdu,Azәrbaycana tәzyiq hәdsiz güclü idi ­

bu fikirlәrin müәllifi kimdir?

әsrin müqavilәsi zamanı İ. әliyev hansı şәhәrdә sәfәrdә oldu?

396 saylı qәtnamәnin mәzmunu:

1993­cü ildә Fransaya sәfәri zamanı H. әliyev hansı şirkәti Azәrbaycanla әmәkdaşlığa dәvәt etdi?

1994­cü ildә neft şirkәtinin vitse­prezidenti:

. әgәr dünyanın iri neft şirkәtlәri Azәrbaycan neftinә böyük maraq göstәrirlәrsә,bu şirkәtlәrin mәxsus

olduğu dövlәtlәr ölkәdә ictimai­siyasi situasiyaya marağını güclәndirmәlirilәr ­bu sözlәrin müәllifi:

Küveyt

İran


ABŞ

İraqBӘӘ

H. Әliyev adına sarayda

Gülüstan sarayında

ARDNŞ­dәXarici İşlәr Nazirliyindә

Milli Mәclisdә

S. Huseynov

H. Әliyev

İ. Әliyev

C. ӘliyevӘ. Elçibәy

Mexico


Cenevrә

Hyuston


London


Paris

Rusiyanın neft sәnayesini tam özәllәşdirmәsi

Neft sazişlәrinin gizli imzalanması

Neft sәnayesindә yeni üsullardan istifadә

Xәzәr dәnizindә Rusiyanın maraqlarının qorunması

Azәrbaycan neftinin dünyaya çıxarılmasıStatoil

BP

AmocoShell

Elf Agitein

İ. ӘliyevC. Әliyev

S. Huseynov

H. Әliyev

Ә. Elçibәy


22.12.2016

57/87


403

404


405

406


407

408


409

907­ci düzәliş hansı ölkә tәrәfindәn verilmişdir?

907­ci düzәliş hansı ölkәyә tәtbiq olunurdu?

Hansı Türkiyә prezidenti Azәrbaycana görә Rusiya ilә münasibәtlәri korlamaq istәmirdi?

ARDNŞ­in maliyyә mәsәlәlәri üzrә mәslәhәtçisi:

AXC hakimiyyәti süquta uğradı:

әsrin müqavilәsi ndә Azәrbaycanı hansı şirkәt tәmsil edirdi?

1992­ci ildә neft sәnayesindә dәyişikliyin әsas sәbәbi?

S. Huseynov

H. Әliyev

İ. ӘliyevC. Әliyev

Ә. Elçibәy

Fransa

İngiltәrәTürkiyә

Rusiya


ABŞ

RusiyayaAzәrbaycana

GürcüstanaErmәnistana

İrana


Kәnan Evren

Turqut Özal

Adnan Menderes

İsmәt İnönü

Süleyman Dәmirәl

BP şirkәtiMorqan­Qrinfild Bankı

Beynәlxalq Valyuta FonduDünya Bankı

Amoko


Dağlı müharibәsi nәticәsindә

H. Әliyevin ölkәdә çevriliş etmәsi nәticәsindә

Düzgün cavab variantı yoxdur

Polkovnik Surәt Huseynovun qiyamı nәticәsindә

İ. Әliyevin hakimiyyәtә gәlmәsi nәticәsindәBolqarqas

BP

LukoilARDNŞ

StatoilBütün cavab variantları doğrudur

H. Әliyevin hakimiyyәtdәn getmәsi

H. Әliyevin hakimiyyәtә gәlmәsi22.12.2016

58/87


410

411


412

413


414

415


416

Ölkәmizә gәlәn ilk biznesmenlәrdәn biri olan S. Remp hansı ölkәnin nümayәndәsi idi?

S. Remp hansı şirkәtin prezidenti idi?

әsrin müqavilәsi ndә әn az pay hansı şirkәtә düşdü?

12 dekabr 1994­cü ildә:

әsrin müqavilәsi ndә neçә şirkәtiştirak edirdi?

әsrin müqavilәsi ndә iştirak edәn ölkәlәrә aid deyil:

әsrin müqavilәsi neçә dildә imzalanıb?

AXC­nin hakimiyyәtә gәlmәsi

“Әsrin müqavilәsi”nin bağlanmasıŞotlandiya

HindistanÇin

Yaponiya


İrlandiya

Amoko


BP

Remko


Lukoil


Shell

BP

ARDNŞStatoil

Türkiyә petrolları

DeltaӘsrin müqvilәsini Milli Mәclis ratifikasiya etdiDüzgün cavab variantı yoxdur

907­ci düzәliş lәğv olundu

H. Әliyev ABŞ­da rәsmi sәfәrdә oldu

Әsrin müqavilәsi qüvvәdәn düşdü

9

56

117

ABŞ


Türkiyә

Norveç


İraq

Rusiya5

7

34

622.12.2016

59/87


417

418


419

420


421

422


423

424


әsrin müqavilәsi ndә әn çox pay alan tәrәf:

әsrin müqavilәsi neçә il müddәtinә imzalanmışdır?

әsrin müqavilәsi ndә hansı yataqların birgә istismarı nәzәrdә tutulurdu? 1. Azәri 2. Şahdәniz 3. Çıraq 4.

Tangiz 5. Günәşli

Nobel qardaşları şirkәtinә aid deyil:

1875­ci ildә Nobel qardaşları hansı cәmiyyәtdәn zavod alır?

Nobel qardaşları nın emal zavodları sırasına daxil deyil:

Nobel qardaşları nın baş idarәsi hansı şәhәrdә yerlәşirdi?

Nobel qrdaşları şirkәtinin bütün işlәri ilә hansı orqan mәşğul olurdu?

Azәrbaycan

ABŞ


İngiltәrә

Türkiyә


Rusiya

20

5040

3010

1,4,5


1,3,5

1,2,43,4,5

2,4,5


L. D. Landau şirkәtin tәsisçisi olub

ilk dәfә elektrik enerjisindәn neft çıxarmada istifadә etmişdirilk dәfә neft quyularının qazılmasında buxar maşını tәtbiq etmişdir

1879­da tәsis edilib

1883­dә Zaqafqaziya dәmir yolunu çәkdirib

Neftçi cәmiyyәti”

Sahibkar cәmiyyәti”

“Tiflis cәmiyyәti”

“Bakı cәmiyyәti”“Qafqaz cәmiyyәti”

yeyinti istehsalı zavodları

ağ neft sürtkü yağları zavoduBenzin zavodu

mexaniki zavodlar

turşu vә qәlәvi qalıqlarının regenerasiyası üçün zavodlar

Novqorod


Odessa

Sankt­Peterburq

Bakı


Moskva

22.12.2016

60/87


425

426


427

428


429

430


431

Hansı şirkәt tәrәfindәn 1904­cü ildә Pirallahı adasında nef quyuları qazılmışdır?

Hansı şirkәt tәrәfindәn ilk dәfә olaraq jelonka ilә neftin çıxarılmasında elektrik enerjisindәn istefadә

olunmuşdur?

Neft sahәsindә rotor qazma üsulu ilk dәfә harada tәtbiq edilmişdir?

Hansı şirkәt tәrәfindәn ilk dәfә olaraq neft quyularının qazılmasında buxar maşınları tәtbiq edilmişdir?

Neçәnci ildә Bakıda Nobel qardaşları sirkәti yaradıldı?

ABŞ vә Qәrbi ölkәlәrinin Xәzәr hövzәsinә daxil olmasının qarşısını almaq istәyәn ölkә:

4 Xәzәrәtrafı dövlәt Xәzәri milli sektorlara bölmüşdür:

Müdirlәr şurası

Mәrkәzi idarә

Katiblik


Baş idarә

İcra şurası“Nobel qardaşları”

“Simens qardaşları”Standart oil”

“Xәzәr­Qara dәniz”

“Royal Datç”

“Nobel qardaşları”

“Simens qardaşları”Standart oil”

Xәzәr­Qara dәniz”

“Royal Datç”

Sәudiyyә Әrәbistan

Azәrbaycan

Meksika


ABŞ

İraqStandart oil”

“Simens qardaşları”

Nobel qardaşları”

“Royal Datç”“Xәzәr­Qara dәniz”

1880


1879

18891882

1887


İran

Rusiya


İraq


Suriya

BӘӘ


1970

198222.12.2016

61/87


432

433


434

435


436

437


438

Nobel qardaşları nın hansı tәsisçisi ömrünün sonuna kimi müәssisәnin şәriki olaraq qalır?

Nobel qardaşları nın mәdәnlәrinin yerlәşdiyi әrazilәr sırasına daxil deyil:

1882­ci ildәn neft sәnayesindә yeni üsulların tәtbiqi hansı şirkәt tәrfindәn hәyata keçirilir?

. Nobel mükafatı kimin vәsiyyәtinә istinadәn yaradılıb?

1873­cü ildә Robert Nobelin Qafqaza sәfәrinin mәqsәdi:

Nobel qardaşları nın vәtәni:

Hansı şirkәt Zığda 2300 fut dәrinlikdә neft quyusu qazdırmışdır?

1979

1889


1993

Emanuil Nobel

Robert Nobel

Alfred NobelPyotr Bilderlinq

Lüdviq Nobel

Bibiheybәt

Ramana


Balaxanı

Sabunçu


Salyan

“Nobel qardaşları”“Simens qardaşları”

Standart oil

“Xәzәr­Qara dәniz”

“Royal Datç”

Emanuil Nobel

Lüdviq Nobel

Robert Nobel

Alfred Nobel

Pyotr BilderlinqArxeolaji qazıntılar aparmaq mәqsәdilә

Lәnkәran meşәlәrindә qoz ağacı massivi tapmaq ümidi ilә

Neft mәdәnlәrini әlә keçirmәk mәqsәdi ilәDuz mәdәnlәrini әlә keçirmәk mәqsәdi ilә

Qızıl axtarmaq mәqsәdilә

Finlandiya

Norveç


Niderland

İsveçrә


İsveç

“Nobel qardaşları”“Simens qardaşları”

Standart oil

“Xәzәr­Qara dәniz”

“Royal Datç”


22.12.2016

62/87


439

440


441

442


443

444


445

446


Nobel qardaşları hansı ölkәdәn rotor üsulunu tәtbiq etmәk üçün mütәxәssislәr dәvәt edir?

Ağ neftin qiymәtinin aşağı salınmasında Nobel qardaşları nın mәqsәdi:

Nobellәrin inhisarçı planını hәyata keçirmәyә imkan vermәmişdir

Nobel qardaşlarına xas olan cәhәtlәr sırasına daxil deyil:

1893­cü il müqavilәsinә görә hansı şirkәt Nobel qardaşları na hәr il kükürd kolçedanı verirdi?

Nobel qardaşları nın geoloji tәdqiqatlarında hansı geoloq mühüm rol oynayıb?

Nobelin qәnimi adlandırılan Azәrbaycan milyonçusu:

Zoroastr ilk dәfә hansı istiqamәtdә hәrәkәtә başladı?

AmerikaFinlandiyaNiderland

Norveç


İsveçrә

Rus bazarlarından xarici sahibkarları sıxışdırıb çıxarmaq

Azәrbaycanın neftә olan tәlәbatını ödәmәkAmerikanı Bakı neftini almağa tәhrik etmәk

Neftin satılmasını surәtlәndirmәk

Azәrbaycan sahibkarları ilә rәqabәtdә önә çıxmaq

Sahibkar cәmiyyәti”

“Neftçi cәmiyyәti”

“Bakı ağ neft zavodu”

“Tiflis cәmiyyәti”Qafqaz cәmiyyәti”

Müsәlman fәhlәlәrә namaz qılmağa icazә verilmәmәsi

Kiçik yaşlı uşaqların işlәmәsinә icazә verilmәmәsi

Öz işçilәrinә ev tikmәk üçün möhlәtlә borc verilmәsiBacarıqlı mütәxәssilәrin şirkәtә cәlb edilmәsi

Mütәxәssislәrin әsasәn isveçli olması

Standart oil

“Simens qardaşları”

“Lebed”


“Royal Datç”

“Xәzәr­Qara dәniz”

Landau

BilderlinqŞeqren

EklundinPeterson

Musa Nağıyev

Şәmsi Әsәdullayev

Hacı Zeynalabidinİsa bәy Hacınski

Murtuza Muxtarov

Bakı ilә Quba arasında


22.12.2016

63/87


447

448


449

450


451

452


453

Ramanadakı neft sahәlәrini Nobel qardaşları na 10 il müddәtinә verәn milyonçu kimdir?

Nobel qardaşları na mәxsus olan anbarların yerlәşdiyi şәhәrlәr sırasına daxil deyil:

1895­ci ildә hansı şirkәtin istehsal etdiyi ağ neft yüksәk keyfiyyәti ilә seçilirdi?

Azәrbaycan­rus mәhsullarının satışı üzrә fәaliyyәt göstәrәn aksioner cәmiyyәtlәrin mövcud olduğu

şәhәrlәr sırasına daxil deliy:

Ağ neftdәn sonra hansı mәhsul Nobel qardaşları nın әsas ixrac mәhsulu idi?

Nobel qardaşları solyar yağlarını satmaq üçün әsasәn hansı ölkәyә göndәrirdi?

Lüdviq Nobelin tәtbiq etdiyi yeniliklәr sırasına daxil deyil:

Aşqabad ilә Bakı arasında

Bakı ilә Hәştәrxan arasında

Bakı ilә Lәnkәran arasındaLәnkәran ilә Hәştәrxan arasında

Musa Nağıyev

Şәmsi Әsәdullayev

Hacı Zeynalabidin

İsa bәy Hacınski

Murtuza MuxtarovBatum

Stokholm


Bakı


Sankt­Peterburq

Varşava


“Nobel qardaşları”

Standart oil“Xәzәr­Qara dәniz”

“Royal Datç”

“Simens qardaşları”

Keniqsberq

Hamburq

AmsterdamBerlin

Tokio


benzin


parafin

sürtkü yağları

mazut


sulfat turşusu

İngiltәrә

Almaniya


İtaliya

Avstriya


Fransa

mayeni toz halına çevirmәk üçün cihaz

misәridәn soba

çuqunәridәn soba22.12.2016

64/87


454

455


456

457


458

459


460

Nobel qardaşları nın su yolu ilә daşınma üçün sahib olduğu daşıma vasitәsi deyil:

Hansı ölkede 1993­cü ildә sәfәri zamanı H.әliyev Elf Agitein şirkәti Azәrbaycanla әmәkdaşlığa dәvәt

etdi?


Hansı şirkәt 1991 ildә neçәnci ildә Azәrbaycan neft sәnayesinә daxil olub?

Bu şırkәt 1989 ildә Azәrbaycana gәlmişdir?

1825 ildә neftin destillә edilmәsi yolu ilә benzin almışdır?

3,28 mlrd. Ton neft hasil edilmişdir?

Diskonto­İzel­Şaft bankı hansı ölkәyә mәxsus idi?

dәmirәridәn soba

dondurucu

dәniz gәmisiçay gәmisi

vaqon­sistern

yedәk gәmisitanker

Norveç


Fransa

Böyük BritaniyaBöyük Britaniya

ABŞ


BP

AMOKO


Penzoil


BP

Statoil


Remko

PenzoilAmoko

BP

StatoilC.Ney

Omm


Faradey

NyutonNobel

2005­2010 ci illәrdә

Düzqün cavab yoxdu

1993­1998 ci illәrdә

1990­2000 ci illәrdә

1995­2005­ci illәrdә

Almaniya


İtaliya


Norveç

Fransa


İsveç

22.12.2016

65/87


461

462


463

464


465

466


467

468


XX әsin әvvәllәrindә Nobel qardaşları şirkәtindә hansı ölkәnin kapitalının nüfuzu artmışdır?

Nobel qardaşları neçә adda mәhsul istehsal edirdi?

Nobel qardaşları nın iştirak etdiklәri sәrgilәr sırasına daxil deyil:

1879­1888­ci illәrdә Nobel qardaşları şirkәtinin rәhbәri:

1888­1919­cu illәrdә Nobel qardaşları şirkәtinin rәhbәri:

Qәrb dәmiryolu cәmiyyәti hansı ölkәyә mәxsusdur?

Nobel qardaşları şirkәtinin mәdәnlәrindә neft kimin rәhbәrliyi ilә hasil olunurdu?

Azәrbaycan­rus sürtkü yağlarını ilk dәfә istifadә edәn ölkә:

Norveç

İtaliya


Fransa

İsveç


Almaniya

2044

530

2

Ümumrusiya sәrgisi(1885,1894)Beynәlxalq sәrgi(1901)

Ümumdünya sәrgisi(1922)

Ümumdünya sәrgisi(1894)

Beynәlxalq gigiyena sәrgisi(1884)

Emanuil NobelAlfred Nobel

Robert Nobel

Lüdviq Nobel

Pyotr BilderlinqPyotr Bilderlinq

Robert Nobel

Alfred Nobel

Emanuil Nobel

Lüdviq Nobelİtaliya

Almaniya


İsveç

Fransa


Norveç


Q.P.Eklund

S.S.DalqrenS.K.Peterson

Q.K.Oman


K.K.Nellis

İtaliya


22.12.2016

66/87


469

470


471

472


473

474


475

Azәrbaycan­rus sürtkü yağlarının Avropada istifadәsinә başlanmışdır?

Nobel qardaşları şirkәtinin tәsisçilәri sırasına daxil deyil:

1884­cü ildә Qaraşәhәrdә tikilmiş mәktәbi hansı şirkәt tikdirmişdir?

Hansı şirkәt 1882,1896­cı illәrdә Dövlәt gerbi mükafatına layiq görülüb?

Nobel qardaşları tәrәfindәn Bakıdan neft daşınılması hansı istiqamәtlәrdә hәyata keçirilib? 1.Xәzәr

dәnizindәn Volqa çayına,ordan da dәmir yolu vasitәsilә 2.Zaqafqaziya dәmir yolu vasitәsilә Batuma,Qara

dәniz sahilinә 3.Xәzәr dәnizindәn Dunay çayına ordan da dәmir yolu vasitәsilә 4.Zaqafqaziya dәmir yolu ilә

İstanbula,Egey dәnizi sahillәrinә

Rusiyada Azәrbaycan sürtkü yağlarının satışını hansı şirkәt hәyata keçirib?

Neçәncı ildә SSRİ neft hasilatına görә ildә 1­ci yerә çıxmışdı?

Norveç


Almaniya

İsveç


Fransa

19031866

1877


1897


1900

Robert Nobel

Lüdviq Nobel

Konon Lisenko

Pyotr BilderlinqAlfred Nobel

Standart oil”

“Simens qardaşları”

“Nobel qardaşları”

“Royal Datç”“Xәzәr­Qara dәniz”

Standart oil”

“Simens qardaşları

“Nobel qardaşları”

“Royal Datç”“Xәzәr­Qara dәniz”

1,3


1,3,4

1,2


2,3,4


3,4

Standart oil”

“Nobel qardaşları”

“Royal Datç”Xәzәr­Qara dәniz”

“Simens qardaşları”

1978


22.12.2016

67/87


476

477


478

479


480

481


482

Neft tarixi hansı dövrә tәssәdüf edilir

Rusiya Xәzәrin ona mәxsus milli sektorundakı neft qaz yataqlarının öyrәnilmәsi vә birgә işlәnmәsi

haqda beynәlxalq tender elan etdi:

Rusiyanın Xәzәrin statusu ilә bağlı fәaliyyәtinin ikinci mәrhәlәsi:

Xәzәrdә regional әmәkdaşlığa dair sazişi irәli sürmüş ölkә:

Xәzәrin hüquqi statusu ilә bağlı Rusiyanın 1992­ci ildәn bәri mövqeyi neçә mәrhәlәyә bölünür?

Dәniz Hüquqları Konvensiyası qәbul edilmişdir:

Neçәncı ildә Amoko Azәrbaycanda 3 yatağın işlәnmәsinә dair tenderin qalibi oldu:

1977


1974

19751976

XVI әsr


XIV әsr

XVIII әsr

XIX әsrXVII әsroktyabr 1996

dekabr 1997

noyabr 1995iyun 1991

sentyabr 1993

1993­1995

1995­1997

1992­19931997­1999

1998­2000

Rusiya

İran


Azәrbaycan

Qazaxıstan

Türkmәnistan

2

35

6

41985

1979


1990

1982


1989


1995

1989


199122.12.2016

68/87


483

484


485

486


487

488


489

әsrin müqavilәsi ndә Delta şirkәtinә ne qeder pay düşdü?

Bu ildәXәzәrneftiilә ilk kәşfiyyatoyunubaşlaymışdı :

Con Braun hansışirkәtinrәhbәridi :

Moisey gәmisi hansı şirkәtin sifarişi ilә hazırlanıb?

Zaqafqaziya dәmir yolunun çәkilmәsi hansı şirkәt tәrәfindәn hәyata keçirilib?

. Neft villası adlanan istirahәt parkı hansı şirkәt tәrәfindәn salınmışdır?

Zoroastr tankerlәri ilk dәfә hansı şirkәt tәrәfindәn Azәrbaycana gәtirilmişdir?

1993

1994


Heç bir cavab düz deyil

әn az pay düşdü

әn çox pay düşdüpay düşmәdi

şirkәt iştirak etmirdi

1891

1870


1877


1890

1900


GM

BP

NATOTotal

PB“Xәzәr­Qara dәniz”

Standart oil”

“Simens qardaşları”

“Nobel qardaşları”

“Royal Datç”“Royal Datç”

“Xәzәr­Qara dәniz”

“Nobel qardaşları”

“Simens qardaşları”Standart oil”

Standart oil”

“Royal Datç”

“Nobel qardaşları”

“Simens qardaşları”“Xәzәr­Qara dәniz”

Standart oil”

“Royal Datç”

Nobel qardaşları”

“Simens qardaşları”“Xәzәr­Qara dәniz”

22.12.2016

69/87


490

491


492

493


494

495


496

Nobel bağı neçәnci ildә salınmışdır?

1878­ci ildә işә salınan buxar mühәrrikli nasoslarla tәchiz olunmuş ilk neft kәmәri hansı şirkәt

tәrәfindәn çәkilmişdir?

. Nobel qardaşları Qafqazda,xüsusilә dә Abşeron yarımadasında neft sәnayesinin inkişafı üçün hansı

istiqamәtlәri әsas götürmüşdür? 1.neft emelı zavodlarını xam neftlә tәmin etmәk 2.neftin saxlanılması üçün

dәmir rezervatorların tikilmәsi 3.neft qalçqlarından qaz istehsalı üçün istifadә edilmәsi 4.ağ neftin

keyfiyyәtinin yaxşılaşdırılması 5.neft mәhsulları satılan mәntәqәlәrdә ehtiyyat çәnlәrin tikilmәsi

Bu illәrdә Dәrin Dәniz Özüllәri zavodunun tikilmәsi:

Orta xәtt prinsipini qәbul etmәyәn hövzә dövlәtlәri:

Azәrbaycan,Rusiya ,Qazaxıstan arasında Xәzәrin dibinin orta xәtt üzrә milli sektorlara bölünmәsi su

sәrfinin ümumi istifadәsi haqqında üçtәrәfli saziş imzalandı:

Hansıyataqmiqdaraqörәnәhәngneftyatağıadlanır:

1901


1892

1890


1882

1900Standart oil”

“Royal Datç”

“Nobel qardaşları”

“Simens qardaşları”“Xәzәr­Qara dәniz”

Bütün cavablar doğrudur


Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə