0529 Az Q2017 Yekun imtahan testinin suallarıYüklə 0,58 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə7/7
tarix05.05.2017
ölçüsü0,58 Mb.
#16755
1   2   3   4   5   6   7

SSRİ süqut etdi

Azәrbaycan müstәqilliyini elan etdi

Azәrbaycanda hakimiyyәt dәyişikliyi baş verdi

H.Әliyev hakimiyyәtә gәldiAzәrbaycanla diplomatik әlaqәlәri kәsir

İqtisadiyyatı bәrba edir

SSRİ­nin müstәqilliyini tanıyır

SSRİ­dәn ayrılmış Azәrbaycanı hәrtәrәfli öyrәnir

Beynәlxalq araenada zәiflәyir”Azadlığı müdafiә aktı” qәbul edilmiş

İranın konsulluqları açılmış

ABŞ prezidenti Bakıda rәsmi sәfәrdә olmuş

ABŞ Bakıda özünün sәfirliyini açmış

Fransa ilә ikitәrәfli müqavilә imzalanmışCorc Buş

Lindon Conson

Bill Klinton

Ceyms Beyker

Vudro Vilson1993 9 may

1991 27 iyun

1991 28 may

1991 25 dekabr

1992 25 dekabrMeksika

Fransa


İngiltәrә

Kanada


ABŞ

FransaKanada

Meksika
22.12.2016

84/87


599

600


601

602


603

604


605

Azәrbaycanın xarici siyasәtdә mühüm addımlar atmasını kimin adı ilә bağlaya bilәrik?

Rusiyaya rәqib,Şәrq­Qәrb ölkәlәrinә isә bağlayıcı rolunu icra edir:

Çindәn Avropaya vә bütün dünyaya açılan dәhliz:

Azәrbaycanın xarici siyasәtinin maddi resurslarına aid olanlardan biri sәhvdir:

Azәrbaycanda ali qanunverici hakimiyyәtә malikdir:

Dövlәti xarici alәmdә,beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә tәmsil edir,ölkәnin xarici alәmdә gündәlik ali

tәmaslarını yaradır,xarici siyasәt aktlarını,bәyanatları,teleqram vә mәktubları imzalayır:

Konstitusiyanın neçәnci maddәsinә görә dövlәt başçısı Azәrbaycanın xarici siyasәtinә rәhbәrlik edir?

ABŞ


İngiltәrә

İsa Qәnbәr

M.Әzizbәyov

N.Nәrimanov

H.Әliyev


Ә.Elçibәy

Türkmәnistan

Türkiyә


İran

Azәrbaycan

ErmәnistanNeft daşları

Bakı­Tiblisi­Әrzurum

TRASEKA

”İpәk yolu”Bakı­Ceyhan

Demoqrafik resurslar

İqtisadi resurslar

Coğrafi resurslar

Sosial resurslar

Hәrbi resurslarDİN

İcra başçısı

Prezident

Milli Mәclis

XİN


Xarici İşlәr Nazirliyi

Milli Mәclis

Bәlәdiyyәlәr

Prezident

Baş nazir20

4

98

2122.12.2016

85/87


606

607


608

609


610

611


612

613


Azәrbaycanda daxili vә xarici siyasәt sahәsindә ali icra hakimiyyәti funksiyasını hәyata keçirir:

Azәrbaycanın xarici siyasәtinin hәyata keçirilmәsindә fәaliyyәti olmayanı göstәrin:

Avropa İttifaqının üzvü olmayan dövlәt:

Manatın denonsasiyası haqqında fәrman imzalandı:

Bitәrәf ölkә kimi bloklara qoşulmayan ölkәlәrә nümunә ola bilәr:

Hansı illәrdә keçirilәn tәdbirlәr Azәrbaycanda böhranı aradan qaldırdı?

Norveç fenomeni nә aid xüsusiyyәtlәr sırasına daxil deyil

Küveyt çiçәklәnmәsi nә aid xüsusiyyәtlәr sırasına daxil deyil;

Xarici İşlәr Nazirliyi

Milli Mәclis

Bәlәdiyyәlәr

Prezident

Baş nazirXarici İşlәr Nazirliyi

Milli Mәclis

Prezident

Bәlәdiyyәlәr

Baş nazirLitva

Fransa


İngiltәrә

Azәrbaycan

Latviya


2006­cı ildә

2002­ci ildә

2003­cü ildә

2005­ci ildә

2004­cü ildәİran,Türkmәnistan

İsrail,AzәrbaycanABŞ,Türkiyә

Gürcüstan,Ermәnistan

Pakistan,İngiltәrә

1997­2003

1998­2006

1994­2000

1993­2005

1995­2005neft ehtiyatlarının hәcminin çox olması (14 mlrd. ton)

tranzit üçün açıqlıq vә inkişaf etmiş (neft isçtehlakçısı) olan ölkәlәrlә әhatәnin gәlir artımına tәsiriyataqların qәnaәtlә mәnimsәnilmәsi

neft ehtiyyatlarından әldә olunan gәlirlәrdәn sәmәrәli istifadә

neft gәlirlәrindәn qazanılan maliyyә vәsaitinin ilk növbәdә neftlә әlaqәdar olan emal, maşınqayırma vә kimya

sәnayesinә qoyulması

neftdәn gәlәn gәlirlәr qeyri­neft sektoruna (әn çoxda turizm) da qoyulur22.12.2016

86/87


614

615


616

617


618

619


Nigeriya faciәsi nә aid xüsusiyyәtlәr sırasına daxil deyil

Hollan xәstәliy (sindromu) inkişaf modelini xarakterizә edәn cәhәtlәr sırasına daxil deyil

İran tәcrübәsi inkişaf modelini xarakterizә edәn sәnәtlәr sırasına daxil deyil:

Azәrbaycanın Norveçlә Küveytin neftlә inkişaf yolu nu getdiyinә dair dәlillәr sırasına daxil deyil

Azәrbaycanın neft vә qaz strategiyasının әn yaxşı halda holland xәstәliyi , daha pis halda Nigeriya

faciәsi ilә yekunlaşa bilәcәyi ehtimal edәnlәrin dәlillәri sırasına daxil deyil

H. әliyevin Azәrbaycan Respublikası Dövlәt Neft Fondu nun tәsis edilmәsi haqqında fәrmanı neçәnci

ildә olmuşdur?

әhalinin sayının çox olması adambaşına düşәn neftin miqdarını azaldır

mövcud ehtiyyatlar 13,3 mlrd. tondan ibarәtdirböyük hәcmdә neft ehtiyatlarına malikol

gәlirlәrin xeyli hissәsi sülalәyә çatır

neft gәlirlәrinin hakim elitanın ixtiyarında olması onların zәnginlәşmәsinә, әhalinin isә dәhşәtli yoxsulluqda

olmasına gәtirib çıxarır.

neft gәlirlәrinә nәzarәt uğrunda şiddәtli mübarizә bir sıra hallarda «vәtәndaş müharibәsi» ilә nәticәlәnmişdir.

bu ölkәdә vә «Nigeriya qrupuna daxil oedilәn dövlәtlәrdә (İraq, Liviya) neft gәlirlәri yalnız hakim dövlәtldәr

ixtiyarındadır vә tәmamilә ona sәrf olunur

karbohidrogen ehtiyatlarına malik ölkәlәr sırasında әn ağır , acınacaqlı vәziyyәtdә olanıdır

neft gәlirlәrinin әksәr hissәsini ABŞ mәnimsәyir

neft gәlirlәrinin tәbii sәbәblәr üzündәn azalmasına görә sosial sahәyә ayrılan xәrclәrindә azalmasıneft gәlirlәri şәraitindә iqtisadiyyatın digәr önәmlmi sahәlәrinin inkişafının unudulması

neft gәlirlәri şәraitindә enerji bölmәsinin zәiflәmәsi

Bu sindrom Niderland iqtisadiyyatında 1960­1970­ci illәrdә baş verәn neqativ proseslәrin ifadәsidirәhalinin sosial problemlәrinin әsasәn ilkin neft gәlirlәrinin hesavına hәll edilmәsi

Neft gәlirlәrinin ucuz idxala şәrait yaratmasının ölkәdaxili iqtisadiyyat sahәlәrini (kәnd tәsәrrüfatı) tәnәzzülә

uğratması\

İİR dönәmindә neft gәlirlәrinin böyük bir hissәsinin lüzumsuz müharibәyә sәrf olunması. (İran­İraq) müharibәsi

«neft amili»nin iran «islam inqilabı»nın katalizatoruna çevrilmәsi

neft gәlirlәri ölkәdә sosial bәrabәrliyi artırmışdır

Gәlirlәrin müәyyәn qisminin rejimin sosial bazasının genişlәndirilmәsinә vә teokratik hakimiyyәtin ömrününuzadılmasına ayrılması

tikinti sektorunun sürәtli inkişafı abadlıq işlәrinin görülmәsi

son 5 ildә Azәrbaycanda Ümumi Daxili mәhsulun artması

neft gәlirlәrinin müәyyәn hissәsinin yüksәk faizlәrlә xarici banklarda saxlanması hesabına xeyli maliyyә şәraitinin

qazanılması

Xәzәrin hüquqi statusu mәsәlәlәrindә mәqsәdyönlü tarazlaşdırılmış siyasәt aparması

Büdcәdәn ölkәnin müdafiә qabiliyyәtinin güclәn lәndirilmәsi üçün ayrılan hәrbi xәrclәrin azaldılması

qeyri­neft sektorunun yetәrincә inkişaf etdirilmәsiAR­in neft ehtiyatının hәcmi ölkәnin «Küveytlәşmәsi»nә әsla әsas vermir

XX әsrin әvvәllәrindә dünya neft sivilizasiyasının «nәhәng mәrkәzi» olan Bakı hazırda Yerin enerji xәritәsindә

«kiçik nöqtә»dir

Azәrbaycan tarixәn neft sivilizasiyasının beşiyi sayılsa da heç vaxt öz neftinin sahibi ola bilmәyib vә yaxın

gәlәdәkdә dә olmayacaqdır

neft gәlirlәrindәn ölkә daxilindә düzgün sәmәrәli istifadә olunmaması

2002


1994

1998


1999

199522.12.2016

87/87


620

621


622

AR­ın Norveç neft uğuru nu qazanmasının mümkünsüzlüyünü irәli sürәnlәrin gәtirdiyi dәlillәr sırasına

daxil deyil

Son dövrlәrdә Respublikamızda xarici şirkәtlәrin işlәdiyi neft sektoruna investisiya axınının azalmasının

sәbәblәri sırasına daxil deyil?

1974­cü ildә neft istehsalına görә birinci yerә çıxmışdır?

әrazilәrinin ölçülәrindәki fәrq

norveçin neft istehlakçısı olan inkişaf etmiş ölkәlәrlә әhatәsi, Azәrbaycanın isә dünya bazarından uzaqlığıNorveçin «taranzitә açıqlığı», azәrbaycanın isә «tranzitә qapalılığı » faktı

әhalinin sayındakı fәrq

neft gәlirlәrindәn istifadә yolları

korrupsiyanın yüksәk sәviyyәyә çatması

rәqabәt imkanlarını xeyli mәhdudlaşdıran inhisarlaşmanın olması

mülkiyyәt hüquqlarının pozulmasının kütlәvi sәciyyә daşıması

investorların riskli ölkәlәrә maliyyә vәsaiti yönәltmәk istәmәmәsi

respublikamızda neft ehtiyatının kәskin şәkildә azalması

İran


İraq

SSRİ


ABŞ


Küveyt

Yüklə 0,58 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə