1. Bədbəxt hadisə nə deməkdir? Cavab


 Qaldırıcı və laboratoriya quyuda necə torpaqlanmalıdır?  CavabYüklə 0.49 Mb.
Pdf просмотр
səhifə2/6
tarix09.02.2017
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

102. Qaldırıcı və laboratoriya quyuda necə torpaqlanmalıdır? 

Cavab:    Qaldırıcı,  və  laboratoriya  buruğun  torpaqlayıcı  konturuna  sıxıcı  vint  vasıtəsi  ilə  bağlanaraq 

torpaqlanmalıdır.  Quyuda  torpaqlayıcı  kontur  yoxdursa  qaldırıcının  və  laboratoriyanın  torpaqlama 

kabeli quyunun başmağına strupsina ilə bağlamaq lazımdır.  

103. Torpaqlama (yerləbirləşdirmə) nə deməkdir? 

Cavab:  Elektrik avadanlıqlarının və xidmətçi heyətin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün qurğunun ayrı-

ayrı elementlərinin yerlə etibarlı birləşdirilməsi

104. Yerləbirləşdirici (torpaqlama) sistem  nədən ibarətdir? 

Cavab:  Yerləbirləşdiricidən və birləşdirici naqildən.  

105. Öz vəzifələrinə görə yerləbirləşdirmələr neçə cür olur? 

Cavab:  İşçi və mühafizə yerləbirləşdirmələri. 

 

106. Hansı    gərginlikdən    sonra    dəyişən    cərəyanla    işləyən    elektrik    qurğuları    yerlə  

birləşdirilməlidir? 

Cavab:    36V-dan yuxarı.           

107. Hansı gərginlikdən sonra sabit cərəyanla işləyən elektrik qurğuları yerlə birləşdirilməlidir? 

Cavab:  110V.              

108.  Hansı  gərginliklərdə  işləyən  elektrik  qurğuları  torpaqlayıcısı  (yerlə  birləşdirici)  olmadan  istismar 

edilə bilər? Cavab:  Dəyişən gərginliklə nominal qiyməti 36V və aşağı,  sabit gərginlikdə isə 110V və  aşağı. 

109.  36V-dan aşağı gərginliklə işləyən elektrik qurğuları hansı hallarda yerlə birləşdirilməlidir? 

Cavab:  Partlayış təhlükəsi olduqda.    

110. Elektrik qurğusunun  yerlə birləşdiriləcək bir neçə hissəsini, yerləbirləşdirmə naqilinə ardıcıl olaraq 

birləşdirmək olarmı? Cavab:  Olmaz.              

111. Yerləbirləşdirici naqillər nədən mühafizə olunmalıdır? 

Cavab:  Paslanmadan.               

112. Açıq uzadılmış çılpaq yerləbirləşdiricilər hansı rənglə rənglənməlidir? 

Cavab:  Qara.                   

113. Daşınan yerləbirləşdiricinin en kəsiyinin sahəsi ən azı necə mm

2

  və hansı materialdan olmalıdır?   Cavab:  En kəsiyinin sahəsi 25 mm

2

 dən az olmayan çox damarlı, elastiki mis naqildən. 

114. Elektrik qurğularının yerləbirləşdiricilərinin müqavimətləri neçə ildən bir ölçülməlidir? 

Cavab:  Ən azı ildə bir dəfə.                 

115. Laboratoriyanın torpaqlama kabelinin müqaviməti  ən azı neçə om olmalıdır?  

Cavab:  4 om.    

116. Laboratoriya və qaldırıcının torpaqlama kabellərinin quyuda birləşdiriləcəyi yerin müqaviməti neçə 

om-dan çox olmamalıdır? Cavab:  10 om.    

117.  Buruğun  pilləkənləri  ilə  quyuağzı  meydançaya  qalxıb-düşən  zaman  hansı  təhlükəsizlik  tələblərinə 

əməl edilməlidir? Cavab: Əllər sərbəst olmalı, pilləkənin yanlarındakı tutacaqlardan iki əl ilə tutulmalıdır. Eyni zamanda 

iki nəfərin pilləkənlə yuxarı qalxması və ya aşağı düşməsi zamanı onlar arasında ən azı bir metr məsafə 

olmalıdır. 

118. Qazma quyularında çarxların (roliklərin) quyunun qəbul körpüsündən quyuağzı körpüyə qaldırılması 

və  ya  quyuağzı  meydançadan  quyunun  qəbul  körpüsünə  endirilməsi  necə  yerinə  yetirilir  və  bu  zaman 

hansı təhlükəsizlik tələblərinə əməl edilməlidir? 

Cavab: Çarxların (roliklərin) qazma quyusunun qəbul körpüsündən quyu ağzı meydançaya qaldırılması, 

quyu  ağzı  meydançadan  quyunun  qəbul  körpüsünə  endirilməsi  buruq  bucurqadı  vasitəsi  (qaldırıb-

endirmə əməliyyatını pultla idarə edən sifarişçinin nümayəndəsidir) ilə yerinə yetirilir. İşçilər çarxların 

qaldırma  və ya  endirmə  zamanı    açılmayacağına  əmin  olmalıdır.  Çarxların  qaldırılması  və  endirilməsi 

əməliyyatları zamanı quyunun qəbul körpüsündə dayanmaq qadağandır. 

119. Quyuda istiqamətləndirici çarxı (roliki) bağlayan və yuxarı asqı çarxı asan zaman hansı təhlükəsizlik 

tələblərinə əməl edilməlidir? Cavab:  Yuxarı çarx tal blokunun  qarmağından sırğa vasitəsi ilə asılmalı, aşağı istiqamətləndirici çarx 

isə buruğun özülünə bərkidilməlidir.    Aşağı çarxı boltla bağlayan zaman  

iki  qaykadan  istifadə  etmək  lazımdır.  Qaykaları  bağlamaq  üçün  istifadə  olunan  açarlar  qaykanın 

ölçüsünə üyğun olmalıdır.  

 

120.  İstiqamətləndirici  roliki  bağlayan  zaman  boltun  ölçüsü  28  olarsa,  dəstədə  bu ölçüdə açar  yoxdursa 

(olan açarlar 28 ölçüdən böyükdürsə) açarın ağzına əlavə dəmir lövhə qoymaq şərti ilə qaykanı bağlamaq 

olarmı?  Cavab:  Olmaz.                        

121. Yuxarı asqı çarxı (rolik) əvəzinə buruğun tal blokunun boş çarxlarından istifadə etmək olarmı?   

Cavab:  İstifadə etmək qadağandır. 

122. Geofiziki cihazı kabel başlığına bağlamazdan əvvəl nələr bir daha yoxlanmalıdır? 

Cavab:  Yiv yerlərinin təmizliyini, kipləşdirici rezinlərin sazlığını, yağlanmasını,  kabel və kabel başlığını 

həmçinin quyu ağzı avadanlığın etibarlı bərkidilməsini. 

123. Qazma quyusunda quyuya buraxılacaq geofiziki cihaz, kabel başlığına quyunun qəbul körpüsündə, 

quyu ağzından hansı məsafədə bağlanmalıdır?  Cavab:  Quyunun qəbul körpüsündə quyu ağzına maksimum yaxın məsafədə. 

124.Quyuda qaldırıcı və laboratoriya elektrik şəbəkəsinə nə vaxt və kim tərəfindən qoşulmalıdır? 

Cavab:    Geofiziki  avadanlıqların  montajı    başa  çatdıqdan,  qaldırıcı  və  laboratoriya  torpaqlandıqdan 

sonra buruğun elektrik montyoru tərəfindən.  

125. Quyuda laboratoriyanın və qaldırıcının elektirik və digər əlaqələndirici kabelləri yer səthindən ən azı 

hansı hündürlükdə olmalıdır? Cavab:   0,5 metr. 

126.  İstiqamətləndirici  və  asıqı  roliklərinin  birləşmə  yerlərinin  möhkəmliyi  geofiziki  kabeli  qıran 

qüvvədən ən azı necə dəfə çox olmalıdır? Cavab:  İstiqamətləndirici rolik 3dəfə, asqı roliki 4 dəfə.  

127.  İstiqamətləndirici  və  asqı  çaraxlarından  istifdə  edən  zaman  kabel  başlığına  bağlanılmış  geofiziki 

cihazı quyuya quyunun qaldırıcı mexanizmləri ilə vasitəsi qaldırıb buraxmaq olarmı? Cavab:  Olmaz.             

128. Quyuda geofiziki cihaza təhlükəli gərginlik nə vaxt verilməlidir? 

Cavab:  Cihazı quyuya buraxdıqdan sonra. 

129. Quyu cihazına quyuya buraxmadan gərginlik vermək zərurəti yaranarsa,   dəstə üzvləri cihazdan ən 

azı hansı təlükəsizlik məsafəsinə çəkilməlidirlər? Cavab:  2 metr.           

130.  Quyunun  qəbul  körpüsü  qarşısında  hazırlanmış  meydançada  qaldırıcının  saxlanıldığı  yerdən  (tələb 

olunan məsafədə saxlanılmış) quyu ağzını görmək mümkün olmazsa nə etmək lazımdır? Cavab:  Qaldırıcının dayandığı yeri horizontal vəziyyətə gətirmək lazımdır.  

131. Asma roliklərin asıldığı tal-blok fırlanmaya qarşı nə ilə təmin olunmalıdır? 

Cavab:  Fırlanmaya qarşı dəmir pərçim (stopr) ilə. 

132. İstiqamətləndirici roliki quyuda kanatla bağlamaq olarmı? 

Cavab:  Olmaz.           

133. İstiqamətləndirici roliklərin birləşmə yerləri ən azı neçə müddətdən bir sınaqdan keçirilməlidir? 

Cavab:  1 il.               

134. İstiqamətləndirici rolikin bağlanılma yeri ən azı neçə ton yükə davam gətirməlidir? 

Cavab:  18 ton.      

135.  Qazma  quyularında  işləyən  zaman  quyunun  açıq  lüləsində  quyu  cihazını  ən  çoxu  neçə  dəqiqə 

hərəkətsiz saxlamaq olar?  Cavab:  2 dəqiqə.           

136. Tutulmuş zirehli kabeli azad edən zaman ona maksimum nə qədər yük vermək olar? 

Cavab:  Kabeli qırılmasına lazım olan gücün yarısı qədər. 

137. Quyuya geofiziki cihaz buraxarkən qaldırıcının bucurqadının barabanında ən azı neçə cərgə geofiziki 

kabel qalmalıdır?  

Cavab:  Axırıncı cərgənin yarısından çox.           138.  20

0

C  temperatur  və  80%  rütübətdə  1  km  təzə  geofiziki  kabelin  mərkəzi  damarı  ilə  izolyasiyası arasındakı elektrik müqaviməti  ən azı nə qədər olmalıdır?  

Cavab:  15 MOm.          

139.  Polad-mis  qarışıqlı  1  km  geofiziki  kabelin  mərkəzi  damarının  20

0

C  temperatur  şəraitində  elektrik müqaviməti neçə Om-dan çox olmamalıdır?  

Cavab:  40 Om.   

140.  Misdən  olan  1  km  geofiziki  kabelin  mərkəzi  damarının  20

0

C  temperatur  şəraitində  elektrik müqaviməti neçə Om-dan çox olmamalıdır?  

Cavab:  25 Om.          

141. Geofiziki kabelin zirehinin vəziyyəti necə yoxlanılır? 

Cavab:  Hər  200  km  qaçışdan  1000  km  qaçışa  qədər  geofiziki  kabelə  baxış  keçirməklə,  1000  km-dən 

sonra isə  hər 300 km qaçışdan bir  geofiziki kabelin diametrini ölçməklə. 

142. Yuyucu quyu məhlulun tərkibində aqressiv maddələr (duzlu turşular, kükürdlü hidratlar və s.) olan 

quyularda işlədikdən sonra geofiziki kabelin əlavə olaraq hansı müqaviməti yoxlanılmalıdır?  Cavab:  Kabelin qırılma müqaviməti.      

143.  Kabel  başlığını  geofiziki  kabelə  bağlayan  zaman,  geofiziki  kabelin  hansı  zirehindən  (alt  və  üst) 

istifadə edilir? Cavab:  Üst zirehindən.  

144.  Geofiziki  kabeldə  zəif  qırılma  nöqtəsi  (qüvvəsi)  harada  yaradılır  və  hansı  qüvvəyə  hesablanır?  

Məqsəd nədir? Cavab: Kabel başlığının geofiziki kabelə birləşmə yerində kabelin qırılma qüvvəsinin 2/3-i qədər. Zərurət 

yarandıqda kabeli həmin nöqtədən qırmaq üçün. 

145. Geofiziki kabel üzərində kabel başlığından hansı məsafədə xəbərdarlıq edici nişanlar  olmalıdır ? 

Cavab:   5,  50  və 100 metr. 

146.  Kabelin hərəkəti zamanı bucurqadın  əyləc sisteminin lentlərini bərkitmək və  ya boşaltmaq olarmı?  

Nə vaxt olar? Cavab:  Qadağandır.  Kabelin hərəkəti dayandıqda.           

147.Hansı  hallarda  qaldırıcının  bucurqadın  zəncir  ötürməsinin  qoruyucu  örtüyü  (qapağı)  olmadan 

bucurqadı işlətmək olar?  Cavab:  Olmaz.       

148.  Geofiziki  kabelin  quyuya  buraxılması  və  ya  quyudan  qaldırılması  zamanı  qaldırıcının  bucurqad 

şöbəsində hər hansı iş görmək olarmı? Cavab:  Olmaz.          

149. Quyuya   buraxılan  və   ya  quyudan qaldırılan geofiziki kabelin bir tərəfindən digər  tərəfinə necə 

keçmək lazımdır? Cavab:  Qaldırıcının ön tərəfindən. 

150. Geofiziki kabelin hərəkəti zamanı nələr qdağan edilir?  

Cavab:  Hərəkət edən geofiziki kabelə əl ilə toxunmaq, geofiziki kabelin üstünə əyilmək, geofiziki kabelin 

altından və ya üstündən keçmək, istiqamətləndirici çarxın istiqamətini dəyişmək və ya bərkidici boltunu 

sıxmaq, qaldırıcının bucurqad şöbəsində hər hansı bir iş görmək qadağandır. 

151.  Qoruyucu  kəmər  buraxılmış  quyularda  (su  ilə  doldurulmuş)  cihazı  ən  azı  neçə  dəqiqə  hərəkətsiz 

saxlamaq olar? Cavab:  İstənilən qədər.         

152.  Geofiziki  cihaz  quyunun  açıq  lüləsində  olan  zaman  laboratoriyada  baş  verən  nasazlığı  aradan 

qaldırmağa 15 dəqiqə  vaxt tələb olunarsa nə etmək lazımdır? 10 

 

Cavab:    Cihaz  quyunun  qoruyucu  kəmər  buraxılmış  hissəinə  qaldırılmalı  və  laboratoriyada  olan nasazlığı aradan qaldırmaq lazımdır. 

153. Nəyə görə quyuya sürətlə buraxılan geofiziki kabeli birdən saxlamaq olmaz? 

Cavab:  Geofiziki kabel rolikdən çıxar və nəticədə kabel qırıla bilər. 

154.  Quyunun  açıq  lüləsində  iş  prosesi  zamanı  istiqamətləndirici  (vodilnik)  sınarsa,  nasazlığın  aradan 

qaldırılmasına  uzun  vaxt  tələb  olunduqda  geofiziki  kabeli  barabana  cərgə  ilə  yığmaq  üçün  dəmir 

qarmaqdan istifadə etmək olarmı? Bundan sonra işi davam etdirmək olarmı? 

Cavab:    Dəmir  qarmaqdan  istifadə  etməklə  kabeli  barabana  yığmaq  olar.  Geofiziki  kabel  barabana 

yığıldıqdan sonra istiqamətləndirici düzəldilmədən geofiziki kabeli yenidən quyuya buraxmaq olmaz. 

155.  Quyuda  cihaz  tutulduqda  gəzişmə  (qaldırıb-endirmə)  zamanı  bucurqad  ilə  quyu  arasında  yalnız 

kimin olmasına icazə verilir? Cavab:  Bucurqad ilə quyu arasında, həmçinin quyu ağzında heç kim olmamalıdır? 

156.  Qoruyucu  kəmər  buraxılmış  quyularda  geofiziki  tədqiqat  işlərindən  əvvəl,  quyuya  buraxılacaq 

qəlibin (şablonun) diametri qoruyucu kəmərin iç diametrindən ən azı nə qədər kiçuk olmalıdır? Cavab:  25mm.               

157. Qazma borularının içərisindən buraxılacaq qəlibin xarici diametri, qazma borularının iç diametrindən 

ən azı neçə mm kiçik olmalıdır?  Cavab:  10mm.   

158. Havanın hərarəti neçə dərəcə selsidən yüksək  olduqda açıq hava şəraitində işlər dayandırılmalıdır? 

Cavab:  41

0

 .                  

159. Küləyin sürəti neçə metr/san-dən çox olduqda geofiziki işlər dayandırılmalıdır?  

Cavab:  15m/san.         

160.Elektrik lehimləyicisi ilə işə başlamazdan əvvəl nələri yoxlamaq lazımdır? 

Cavab:  Lehimləyicinin  işə  yararlı,  lehimləyici  birləşdiriləçək  rozetkanın  saz  vəziyyətdə  olmasına  əmin 

olmalı, lehimləyicinin torpaqlanmasının olmasını, elektrik naqilinin izolyasiyasının və ştepsel çəngəlinin 

yararlı olub-olmamasını yoxlamaq lazımdır. 

161.  Məftillərin  izolyasiyasını  təmizləmək  üçün  hansı  alətdən  istifadə  edilməli  və  bu  zaman  hansı 

təhlükəsizlik tələblərinə əməl edilməlidir? Cavab:  Xüsusi  kəsici  kəlbətindən,  belə  kəlbətin  olmadıqda  onda  bu  işi  taxta  və  ya  tekstalit  materialın 

üzərində bıçaq ilə etmək lazımdır. Bu zaman dayaq kimi əlin içindən istifadə etmək qadağandır. 

162. Hansı hallarda kollektorda hər hansı bir iş görmək qadağandır?  

Cavab:    Geofiziki  kabelin  barabandan  açılması  və  ya  barabana  yığılması  zamanı,  kollektora  birləşən 

kabeldə  elektrik  cərəyanının  olub-olmamasına  əmin  olmadıqda,  sutkanın  qaranlıq  vaxtı  işıqlanma 

olmadıqda və ya zəif olduqda, dəstə rəisinin göstərişi olmadıqda. 

163.  Qoruyucu  kəmər  buraxılmış  quyuda  hərəkətdə  olan  geofiziki  kabeldən  qırılıb  sallanmış  məftillərin 

kəsilməsi və təmiri necə yerinə yetirilir? Cavab:  Geofiziki  kabeldən  qırılıb  sallanan  məftilləri  kəsmək  üçün  geofiziki  kabelin  hərəkəti 

dayandırılmalı, qırılan məftillər iti kəsici kəlbətinlə kəsilməli, kəsilən yer yumşaq məftillə sonra isə izolent 

ilə sarınmalıdır.  

164.  Havanın  sıfır  dərəcədən  aşağı    temperaturlarında  quyu  ağzı  (istiqamətləndirici  rolik)  nə  ilə  təmin 

edilməlidir? Cavab:  İsti su və ya buxarla.          

165. Estakada da xilasetmə dairəsinin ipinin uzunluğu ən azı neçə metr olmalıdır? 

Cavab:  Estakadadan dənizə qədər olan məsafədən ən azı 2 dəfə çox.  

166.  Geofiziki  dəstə  üzvülərinin  gəmiyə  minib  düşməsi  zamanı  dəniz  platformalarının  və  estakadasının 

meydançasında ən çoxu neçə nəfər olmalıdır? Cavab:  2 nəfər.                   

11 

 

167. Hansı hallarda dəstə üzvlərinin açıq dənizdə bir gəmidən başqa gəmiyə minməsinə icazə verilir? Cavab:  Yalnız qəza vəziyyətində. 

168. Dənizin dalğalanması neçə baldan çox olmadıqda əldə yük aparmağa icazə verilir?  Hansı cəkidə və 

hansı ölçüdə? Cavab:    Dənizin  dalğalanması  2  baldan  çox  olmadıqda.  Çəkisi  12  kq-dan,  uzunluğu  1  metrdən  çox 

olmamaq şərti ilə. 

169.  Qazma  quyusunda  istiqamətləndirici  və  asma  roliklərini  quyu  ağzı  meydançadan  quyunun  qəbul 

körpüsü üzərinə qaldırıcı qurğu ilə kim endirməlidir? Cavab:  Qazmaçı və qazmaçı köməkçisi.                   

170.  Qazma  quyusunda  işin  sonunda  istiqamətləndirici  və  asma  roliklərini  quyu  ağzı  meydançadan 

quyunun qəbul körpüsünə qaldırıcı qurğu ilə endirən zaman quyunun qəbul körpüsündə kimlər olmalıdır? Cavab:  Heç kim.             

171. Lübrikatorun hissələri stenddə ən azı neçə aydan bir təzyiqə yoxlanılmalıdır?  

Cavab:  6 ay.           

172. Lübrikatorda qaynaq yerləri varsa onun defektoskopiyası ən azı neçə ildən bir aparılır?                    

Cavab:  Hər il.     

173.  Quyunun  Mədəngeofiziki  işlərə  hazırlıq  aktında  yerləbirləşdirmə  konturunun  müqaviməti 

göstərilməyibsə işə başlamaq olarmı? Cavab:  Olmaz.                

174. Gəzişmə (bas - boş) yolu ilə quyu cihazını  azad etmək mümkün olmadıqda  dəstə rəisi nə etməlidir? 

Cavab:  Akt tərtib etməli, Sifarişçiyə və Mədəngeofizika İdarəsi rəhbərliyinə məlumat verməlidir.  

175.  Mədəngeofizi  dəstənin  üzvüləri  quyuda  açıq  fontan  zamanı  xüsusi  texnikanı  quyudan  çıxartmaq 

mümkün olmadıqda necə hərəkət ettməlidirlər? Cavab:    Daxili  yanma  mühərriklərini,  elektrik,  işıqlanma  xətlərini  söndürməli  və  ərazini  tərk 

etməlidirlər. 

176. Qaldırıcının mühərrikin sönmüş vəziyyətində cihazı quyuya buraxmaq olarmı? 

Cavab:  Olmaz. 

177.  Geofiziki  tədqiqat  işlərində  cihazın  başmağdan  çıxması  zamanı  sürət    neçə  metr/saat-dan  çox  

olmamalıdır? Cavab:  250m/saat.             

178. Cihazı quyudan qaldırdıqda  kabel üzərində olan ikinci xəbərdarlıqedici nişan göründükdə qaldırma 

sürət neçə metr/saat-dan çox  olmamalıdır? Cavab:  250m/saat.        

179. Cihaz quyu dibindən maksimal qaldırılma sürəti nə qədərdir?   

 Cavab:  100 metr/saat.           180. Cihazın başmağa 50 metr qalmış maksimal sürəti nə qədər olmalıdır?  

Cavab:  250 metr/saat. 

181.  Hansı  dərinlikdən  sonra  (əgər  buraxılan  cihazın  xüsusiyyəti  və  konstruksiyası  imkan  verərsə) 

geofiziki ölçü işi həm endirmə həm də qaldırma zamanı qeyd olunmalıdır?    Cavab:  5000 metr.      

182. Quyunun açıq lüləsində geofiziki kabelə calaq (bandaj) qoyulması normadan artıq vaxt tələb edərsə 

hansı əməliyyatı etmək lazımdır? Cavab: 500 metr/saatdan az sürətlə 10-20 metr arası qaldırıb-endirmə əməliyyatını. 

183. Qoruyucu kəmər buraxılmış quyuda geofiziki kabelin maksimal qaldırılma sürəti nə qədərdir? 

Cavab:  8000 metr/saat. 

184. Qoruyucu kəmər buraxılmamış quyuda geofiziki kabelin maksimal qaldırılma sürəti nə qədərdir? 

Cavab:  10000 metr/saat.                     

12 

 

185. Cihazı ilk dəfə quyuya buraxdıqda maksimal sürət ən çoxu nə qədər olmalıdır? Cavab:  3000 metr/saat. 

186. Quyu dibinə catan geofiziki kabeli maksimum neçə metr artıq (perepusk) buraxmaq olar? 

Cavab:  2-5 metr.         

187.  Lübrikator ilə işləyən zaman quyu ağzına neçə metr qalmış maksimal sürət  neçə metr/saatdan çox 

olmamalıdır? Cavab:  100 metr qalmış sürət ən çoxu 250 metr/saat olmalıdır. 

188. Quyuda tutulmuş geofiziki kabeli azad etmək üçün ona nə qədər yük vermək olar? 

Cavab:  Kabelin qırılma qüvvəsinin 50%-i qədər. 

189. Quyuda tutulmuş zirehli kabeli azad etdikdən sonra qaldırıcıda nələr yoxlanılmalıdır? 

Cavab:  Aşağı istiqamətləndirici və yuxarı asqı çarxlarının, qaldırıcının hissələrinin və mexanizmlərinin, 

texniki baxışını keçirməli, bucurqadın avtomobilin ramasına bərkidilməsinin vəziyyəti yoxlanılmalıdır.  

190.  Quyuda  geofiziki  işləri  qurtardıqdan  sonra  bazaya  qayıtmazdan  əvvəl  maşınçı  qaldırıcıda    hansı 

işləri görməli nələri yoxlamalıdır?  Cavab:  Gətirilmiş  cihaz  və  avadanlıqları  bazaya  aparmaq  üçün  qaldırıcıya  yerləşdirilməli    və 

bağlanılmalı, maşınçı bucurqadı nəzərdən keçirməli onu tormozlamalı, ötrücunü ayırmalıdır. Bucurqad 

şöbəsində və bucurqadın idarəetmə şöbəsində səlıqə-səhman yaratmalıdır. Qaldırıcını bazaya qaytarmaq 

üçün sazlığını yoxlamalıdır. 

191. Quyuda qəzanın ləğvi kimin rəhbərliyi altında aparılmalıdır? 

Cavab:  Dəstə rəisinin və ya bu işə məhsul edilmiş şəxsin. 

192. Kabelin tutulmasının aradan qaldırılmasına başlamazdan əvvəl nələr yoxlanılmalıdır? 

Cavab:  Bucurqadın  qaldırıcının  ramasına  necə  bərkidildiyini,  nəzarət  ölçü  cihazlarının  necə  işlədiyini, 

təkərlərin  altına  qoyulan  dayaqların  vəziyyətini,  aşağı  istiqamətləndirici  çarxın  bərkidilməsini,  dəniz 

qazma quyularında qaldırıcının özülə necə bağlanmasını. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə