1. Bədbəxt hadisə nə deməkdir? Cavab


 Hansı hallarda quyu ağzı su buxarı və ya isti su ilə təchiz edilməlidir?Yüklə 0.49 Mb.
Pdf просмотр
səhifə3/6
tarix09.02.2017
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

193. Hansı hallarda quyu ağzı su buxarı və ya isti su ilə təchiz edilməlidir? 

Cavab:    Ərtaf  mühitin  hərarəti  mənfi  olduqda  və  ya  qazma  məhlulu  neft  mənşəli  maddələrdən 

hazırlandıqda. 

194. Hansı hallarda açıq lüləli quyularda elektrik karotaj işləri aparılmır?   

Cavab:  Yuycu məhlul neft əsaslı olduqda. 

195. Görmə məsafəsi neçə metrdən az olduqda quyuda geofiziki tədqiqat işləri dayandırılmalıdır?               

Cavab:  50 metr.          

196.  Calaq  edilmiş  geofiziki  kabel  barabana  daxil  olduqda  sürət  nə  qədər  olmalıdır?  Və  bu  sürətlə 

barabanda ən azı neçə dövür vurmalıdır?   Cavab:  Calaq  edilmiş  geofiziki kabelin  calaq  yeri  barabanda  ən  azı  5  dəfə  fırlanana  qədər  sürət  1000 

metr/saat-dan artıq olmamalıdır. 

197. Karotaj dəstəsinin dəstə rəisi elektrik təhlükəsizliyi üzrə ən azı hansı qrupa malik olmalıdır? 

Cavab:  III-qrup.           

198.  Karotaj  dəstəsinin  mühəndis-texniki  işçiləri  elektrik  təhlükəsizliyi  üzrə  ən  azı  hansı  qrupa  malik 

olmalıdır?    Cavab:  III-qrup.  

199. Dəstənin karotajçısı elektrik təhlükəsizliyi üzrə ən azı hansı qrupa malik olmalıdır? 

Cavab:  II qrup. 

200. İş prosesi zamanı quyudan  məhlulun daşması baş verərsə dəstə rəisi nə etməlidir? 

Cavab: Dəstə rəisi bu barədə sifarişçinin nümayəndəsinə xəbər verməli, iş dayandırılmalıdır. Dəstə rəisi 

və sifarişçinin nümayəndəsi bu barədə akt tərtib etməli və aktı imzalamalıdırlar. 

201. Rolikdə kabelin hərəkət etdiyi cığır neçə faiz yeyildikdə rolik istismara yararsız sayılır. 

Cavab: 10%.    

13 

 

202. Kompüterlə işləyən işçiyə təsir edən zərərli və təhlükəli istehsalat amilləri hansılardır? Cavab:  İnsan  bədənindən  keçən  elektrik  cərəyanı,    yüksək  elektromaqnit  şüalanması,  infraqırmızı 

şüalanma,  iş  sahəsinin  normalara  uyğun  işıqlandırılmaması,  iş  zonasında  rütubətin    normadan  çox 

olması,  səs-küyün normadan artıq olması, zehni gərginlik, iş zonasında hava hərəkətinin normadan az və 

ya çox olması. 

203. Manitor, gözdən aşağı və ya yuxarı səviyyədə yerləşməlidir?  Operator ekrana necə baxmalıdır? 

Cavab:    Monitorun  ekranının  üst  hissəsi  operatopun  gözünün  səviyyəsində  və  ya  bir  az  aşağıda 

yerləşməli, (ekran şaquli oxdan 10-15 dərəcə əyilməlidir.) operator ekrana yuxarıdan aşağı baxmalıdır.  

204. Kompüter avadanlıqlarını nəm əsgi ilə təmizləmək olarmı? Olarsa nə vaxt? 

Cavab:  Bütün sistemini elektrik mənbəyindən açdıqdan sonra.  

205. İşçi uzun müddətə kompüter qarşısındakı iş yerini tərk etdikdə nə etməlidir? 

Cavab:  Kompüter sistemini söndürməlidir.     

206. Kompüter qarşısında işləyən işçi özündə yorğunluq və gərginlik hiss etdikdə nə etməlidir? 

Cavab: İş rəhbərinə bu barədə xəbər verib kömpüterdən müvəqqəti aralanmalıdır. 

207. Kompüterlə fasiləsiz ən çoxu neçə saat işləmək olar? 

Cavab:  2saat.          

208.  İş  şəraiti  sanitar  norma  və  qaydalarına  uyğun  olmadıqda  əlavə  fasilənin  müddəti  neçə  faiz 

artırılmalıdır? Cavab:  30%.                  

209. Kompüterlə 8 saatlıq iş növbəsi ərzində I-ci iş kateqoriyası üçün hər 2saatdan bir neçə dəqiqə fasilə 

verilir? Cavab:  15 dəqiqə.        

210.  Kompüterlə  işləyənlərə  iş  saatının  səkkizinci  saatından  sonra,  hər  saatdan  bir  neçə  dəqiqə  fasilə 

verilməlidir? Cavab:  15 dəqiqə.     

211. Təbii və süni işıqlandırma kompüterə hansı istiqamətdən yönəlməlidir? 

Cavab:  Soldan.        

212. Kompüterdə işləyən adamın gözləri monitordan nə qədər aralı olmalıdır? 

Cavab:   60-70sm.        

213. Kompüterin klaviaturası masada istifadəçidən hansı məsafədə olmalıdır? 

Cavab:  10-30sm.           

214. Kompüter texnikası olan iş yerində tozun səviyyəsi bir kubmetr havada makismum neçə milliqram 

olmalıdır? Cavab:  0,5mq.             

215. Kompüterdə işləyən zaman gözlərinizi yormamaq üçün nə etməlisiniz? 

Cavab:  Hərdən bir manitordan kənarda uzaq bir nöqtəyə baxmalı. 

216. Kompüterin təsirindən yaranan lokal əzələ gərginliyini necə aradan qaldırmaq olar? 

Cavab:  Özünü masaj və istehsalat gimnastikası ilə. 

217. Kompüter masasının hündürlüyü nə qədər olmalıdır?  

Cavab: 60-80 sm.       

218. Kompüter istifadəçisi hansı növ stuldan istifadə etməlidir? 

Cavab:  Kürsülü fırlanan.       

219. Komrütür kürsüsünün oturacağı hansı materialdan olmalıdır? 

Cavab: Sürüşməyən, elektriklənməyən, havakeçirən, tez təmizlənən materialdan. 

220. İşçi stol  (kompüter) üzərində işıqlanma ən azı neçə lk olmalıdır? 

Cavab: Lüminses lampa ilə - 300lk,   közərmə lampa ilə - 150 lk. 

221. Kompüter kürsüsünün ən azı neçə (fırlanan hərəkət edən) ayağı olmalıdır? 

14 

 

Cavab:  5.       222. Kompüter kürsüsündə oturan işçinin diz və ombaları hansı səviyyədə  olmalıdır? 

Cavab:  Eyni səviyyədə olmalıdır.              

223.  Manitorun düzgün yerləşdirilməməsi işçinin səhhətində hansı fəsadlar yarada bilər? 

Cavab:  Göz, bel, çiyin ağrıları.  

224. Yanğının baş verməsi üçün hansı şərait olmalıdır?  

Cavab: Yanan maddələr,  yanma mühiti,  yandırma mənbəyi. 

225. Yanğın törədə bilən mənbələr hansılardır? 

Cavab:    Açıq  alov,  elektrik  enerjisindən  qısa  qapanma,  qızdırıcı  cihazlardan  ayrılan  istilik,  mexaniki 

yolla əmələ gələn qığılcım, şimşək, öz-özünə alışan maddələr. 

226. Yanğın əleyhinə tədbirlərin əsasını nə təşkil edir? 

Cavab: Yanğın törədə biləcək mənbənin aşkar edilməsi və onun vaxtında zərərsizləşdirilməsi. 

227.  Yanğının  hansı  fazasında  ilkin  yanğınsöndürmə  vasitələri  ilə  yanğının  böyük  əraziyə  yayılmasının 

qarşısını almaq və ya söndürmək olar? Cavab: Yanğının ilkin başlanma anında. 

228. Qaldırıcının və ya laboratoriyanın döşəmələrini tezalışan mayelərlə silmək olarmı? 

Cavab:  Olmaz.  

229. Yanğına həssas olan yerlərə daxil olan avtonəqliyyat vasitələrinə əlavə hansı tələb olmalıdır?  

Cavab:  Nəqliyyat vasitəsinin tüstü borusuna qığılcım söndürən bağlanmalıdır. 

230. Sürtkü materialları istehsalat sahələrində necə günlük təlabat miqdarında və harada saxlanılmalıdır? 

 

Cavab:  Bir  günlük  təlabat  qədər    qapağı  olan  və  kip  bağlanan  dəmir  qutularda  dəmir  şkafda saxlanılmalıdır. 

231.  Ehtiyat  sürtkü-yanacaq  materialları,  daxili  yanacaq  mühərrikləri  işləyən  qurğulardan  ən  azı  neçə 

metr  məsafədə yerləşdirilməlidir. Cavab:  20 metr.           

232. İşçilərin iş paltarları (xüsusi paltarlar) iş yerlərində necə saxlanılmalıdır?  

Cavab:  İş paltarları xüsusi otaqlarda fərdi şkaflarda saxlanılmalıdır. Paltarların cibində yağlı əsgilər, 

silgi materialları saxlamaq qadağandır. 

233.  Yanğın  söndürən  vasitələrdən  olan  keçə  və  azbest  parçası  necə  saxlanmalı,  hansı  vaxtdan  bir 

təmizlənməlidir? Cavab: Qapalı dəmir futlyarlarda saxlanılmalı və hər üç aydan bir, günə verilib tozdan təmizlənməlidir. 

234. Yanğın baş verən zaman hər bir işçi hansı tədbirləri görməlidir? 

Cavab:    Təcili  telefonla  yanğın  baş  verməsi  barədə  yanğından  mühafizə  xidmətinə  xəbər  verməli, 

insanları evakuasiya etmək, yanğını söndürmək, qiymətli malları xilas etmək üçün tədbirlər görməli, öz 

həyatı üçün təhlükə hiss etdikdə ərazini tərk etməlidir.    

235. Hansı yanğın təhlükəsizlik nişanlarından istifadə edilir? 

Cavab: Qadağanedici, xəbərdaredici, göstərişverici, göstərici. 

236. Elektrik enerjisi ilə işləyən peçlərin yanında hansı yanğınsöndürmə vasitələri olmalıdır? 

Cavab: Qum yeşiyi, bel, karbonlu odsöndürən. 

237.Yanğın inventarlarından hansı hallarda istifadə etmək olar?                   

Cavab:  Fövqəladə hallar zamanı.   

238. Hansı gərginlikdən yuxarı elektrik alətlərinin gövdəsi torpaqlanmalıdır? 

Cavab:  36V.            

239.  Elektrik  işıqlandırma  zamanı  lampalar  tikinti  konstruksiyasının  səthindən  ən  azı  neçə  metr  aralı 

olmalıdır?  Cavab:  0,2 metr.         

240. Daşınan çıraqlar hansı təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməlidir? 

15 

 

Cavab:  Daşınan çıraqlar qoruyucu şüşə kalpaq və metal torla təchiz edilməlidir. Çırağın qidalandırıcısı elastik və izolyasiyası olan mis kabeldən olmalıdır.   

241. Əllə daşınan odsöndürənlər obyektlərdə necə quraşdırılmalıdır? 

Cavab:  Döşəmədən 1,5 metr hündürlükdə, istilik mənbəyindən 1,5 metr və açıq qapının kənarından 1,2 

metr aralı. 

242. Əllə daşınan köpüklü və toz halında olan odsöndürənlər hansı müddətdən bir doldurulnmalıdır? 

Cavab:  İldə 1 dəfə.               

243. Odsöndürənlərdə karbon qazının varlığını  necə yoxlayırlar?  

Cavab:  Hər üç aydan bir çəkmə yolu ilə.  

244.  Odsöndürəndə  odsöndürücü  maddənin  çəkisi  normadan  neçə  faiz  az  olduqda  onu  istismar  etmək 

qadağandır? Cavab:   10% .               

245. Odsöndürəndən istifadə zamanı onu alovdan neçə metr aralı tutmaq lazımdır? 

Cavab:   4 metr.  

246. Yanğını tez söndürmək məqsədi ilə odsöndürəni alovun içərisinə atmaq olarmı? 

Cavab:  Olmaz.       

247. Hansı hallarda odsöndürəni alovun içərisinə atmaq olar? 

Cavab:  Heç bir halda. 

248. Qış fəslində (havanın mənfi temperaturlarında) odsöndürənlər harada saxlanılmalıdır? 

Cavab:  İsidilən otaqda. 

249. Stasionar avtomatik yanğınsöndürmə qurğuları quraşdırılmış yerlər ilkin yanğınsöndürmə vasitələri 

ilə necə təchiz olunmalıdır? Cavab:  50 % .          

250. Yanğınsöndürmə alətlərinin yararlı olması hansı müddətdən bir və necə yoxlanılır? 

Cavab:  Üç ayda bir dəfə alətlərin xarici görünüşünə baxış keçirməklə. 

251. Yanğından sonra yanğınsöndürmə alətlərinin yararlı olması hansı müddətdən bir və necə yoxlanılır? 

Cavab:  Yanğından sonra dərhal yanğınsöndürmə alətlərinin xarici görünüşünə baxış keçirməklə. 

252.  Bağlı  otaqlarda,  yanğın  karbon  qazılı  odsöndürənlə  söndürüldükdən  sonra  orada  olan  adamların 

səhhətində  hansı hallar baş verə bilər?  Cavab:  Boğulma və zəhərlənmə.               

253. Yanğna qarşı qum yeşikləri hansı boya ilə rənglənməli, üzərində hansı sözlər yazılmalıdır

Cavab: Qırmızı boya ilə rənglənməli, üzərində ağ boya ilə “Yanğın söndürmək üçün”. 

254. Yanğın söndürmək üçün istifadə olunan su çəlləyinin həcmi ən azı nə qədər olmalıdır? 

Cavab:   0,2 m

3255. Elektrik avadanlıqlarının söndürülməsində hansı odsöndürən vasitələrdən istifadə olunur? 

Cavab:  Karbonlu odsöndürən, qum və azbest örtükdən. 

256. Könüllü yanğından mühafizə dəstələrinin vəzifələri nədən ibarətdir?   

Cavab:    Obyektdə  (ekspedisiyada)  yanğına  qarşı  rejimə  riayət  olunmasına  və  yerinə  yetirilməsinə  

nəzarət,    yanğın    rejiminə    əməl    olunmasının    vacibliyi    haqqında    işçilər  arasında  izahat  işlərinin 

aparılması,  ilkin  yanğınsöndürmə  vastələrinin  sazlığına  və  istifadəyə  hazırlığına  nəzarət,  yanğın  baş 

verdikdə  yanğın  dəstələrinin  çağırılması  və  obyektdəki  (ekspedisiyadakı)  yanğından  mühafizə  vasitələri 

ilə baş verən yanğının söndürülməsi üçün təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi. 

257. Könüllü yanğından mühafizə dəstəsinin məşğələləri ayda ən çoxu neçə saat keçirilir?  

Cavab:   4saat.               

258. Yanğın və fövqəladə hallar zamanı hansı nömrəyə zəng vurulur? 

Cavab:    101;   112.                

259. Köpük yanğınsöndürənlərdən nə zaman istifadə olunur?  

16 

 

Cavab:  Qələvi metallar və gərginlik altında olan elektrik qurğuları istisna olmaqla müxtəlif maddələri və materialları söndürmək üçün. 

260. Toz halında olan yanğınsöndürənlərdən nə zaman istifadə edilir?  

Cavab:  Neft  məhsullarında,  1000V  qədər  gərginlik  altında  olan  elektrik  qurğularında,  metallarda  və 

nəqliyyatda baş verən yanğınları söndürmək üçün. 

261. Daxili yanğın kranlarından necə istifadə edilir?  

Cavab:  Daxili  yanğın  kranı  iki  nəfər  işçi  tərəfindən  işə  salınır.  İşçilərdən  biri  elastiki  borunu  (yanğın 

şlankını) açıb yerə uzadır və  yanan yerə su vermək üçün yanğın dayağını əlində hazır saxlayır. İkinci işçi 

borunun  daxili  kranın  atqı  lüləsinə  birləşməsini  yoxlayır  və  suyun  elastik  boruya  daxil  olması  üçün 

siyirtməni açır. 

262. Keçə-Kaşma yanğınsöndürənlərindən nə zaman istifadə edilir? 

Cavab: Kiçik yanğın ocaqlarını söndürmək üçün.  

263. Yanğın zamanı qumdan nə zaman istifadə olunur?  

Cavab:  Alovu  mexaniki  surətdə  qapamaq,  yanan  və  ya  közərən  materialları  ətrafdakı  havadan  təcrid 

etmək üçün.   

264. Güclü arterial qanaxma zamanı qanaxma necə saxlanılmalıdır? 

Cavab:  Damarın yuxarı hissəsindən barmaqla, yumruqla sıxmaq,  jqut bağlamaq yolu ilə. 

265.  Qanaxmanı  saxlamaq  üçün  neçə  saatdan  bir  ətrafa  bağlanmış  jqutu  (neçə  dəqiqəlik)  açıb  qan 

dövranını bərpa etmək lazımdır?  Cavab:  Hər saatdan bir 5-10 dəqiqə.    

266. Estakada da xilasetmə dairəsinin ipinin uzunluğu ən azı neçə metr olmalıdır? 

Cavab:  Estakadadan dənizə qədər olan məsafədən ən azı 2 dəfə çox.  

267. Üfürülən xilasetmə gödəkçələri hansı müddətdən bir yoxlanılmalıdır? 

Cavab: Hər il.    

268. Huşun itirilməsi zamanı ilk tibbi yardım göstərmək qaydası necədir? 

Cavab:  Zərərçəkəni  təmiz  hava  axını  ilə  təmin  etməli,  rahat  nəfəs  almasını  çətinləşdirən  geyimlərdən 

azad etməli, üzünə su çiləməli, naşatır spirti iylətmək lazımdır. Nəfəsalma kəsilibsə zərərçəkənə təcili süni 

nəfəs vermək lazımdır. 

269.  Dəm  qazından,  benzin  buxarından  və  təbii  qazdan  zəhərlənmə  zamanı  ilk  tibbi  yardım  göstərmək 

qaydası necədir? Cavab:    Zərərçəkəni  təcili  təmiz  havaya  çıxarıb  yerə  uzadmalı  (başı  aşağı,  ayaqları  bir  qədər  yuxarı) 

içməyə süd vermək lazımdır. 

270. Gün vurması zamanı ilk tibbi yardım göstərmək qaydası necədir?  

Cavab:  Zərərçəkəni  təmiz  havaya  çıxartmalı,  əgər  huşu  özündədirsə  onu  arxası  üstə  uzadıb  ayaqlarını  

20-30 sm  yuxarı  qaldırmalı, yaş döşək ağına bükməli,  ürək və baş nahiyəsinə soyuq kompres qoymalı, 

hər on dəqiqədən bir ona  yarım stəkan duzlaşdırılmış su verilməlidir. 

271. Baş gicəllənməsi zamanı ilk tibbi yardım necə göstərilir? 

Cavab:  Zərərçəkəni  başı  aşağı,  ayaqları  bir  balaca  yuxarı  qaldırılmış  vəziyyətdə  uzatmaq,  içməyə  su 

vermək və naşatır spirti iylətmək lazımdır.  

272. Ürək bulanması zamanı ilk tibbi yardım necə göstərilir? 

Cavab:  Zərərçəkəni  başı  aşağı,  ayaqları  bir  balaca  yuxarı  qaldırılmış  vəziyyətdə  uzatmalı,  içməyə  su 

vermək və naşatır spirti iylətmək lazımdır.  

273. Göz qabağının qaralması zamanı ilk tibbi yardım necə göstərilir? 

Cavab:  Zərərçəkəni  başı  aşağı,  ayaqları  bir  balaca  yuxarı  qaldırılmış  vəziyyətdə  uzatmalı,  içməyə  su 

vermək və naşatır spirti iylətmək lazımdır.  

274.  Ətraf  mühitin  temperaturunun  aşağı  olması  nəticəsində  donvurma  zamanı  (dəridə  qabarcıqlar  və 

qaralma olmadıqda) zamanı ilk tibbi yardım göstərmək qaydası necədir? 17 

 

Cavab: Donan hissəsini quru mahlıc, yun əlcəklə qızarana qədər ovxalamaq lazımdır. Donmuş ətrafı ilıq suya qoyun.  20-30 dəqiqə ərzində temperaturu 20S-dən 40S-yə  qədər qaldırin.  Bundan sonra donan 

hissəni piy (yağ, borlu maz) ilə yağlamaq və isti şal və ya yun şərflə sarımaq lazımdır. 

275.  Mayeləşdirilmiş  karbohidrogen  qazların  təsiri  nəticəsində  donvurma  zamanı (dəridə  qabarcıqlar  və 

qaralma olmadıqda) ilk tibbi yardım göstərmək qaydası necədir? Cavab: Donan hissəni güclü su axını ilə yumalı və yanığa qarşı maz sürtməli. 

276. Qabırğa sınığı zamanı ilk tibbi yardım göstərmək qaydası necədir? 

Cavab:  Zərərçəkən  nəfəsini  buraxan  anda  onun  sinəsini  bint  və  ya  dəsmalla  möhkəm  sıxıb  bağlamaq 

lazımdır.  Ağrıları  azaltmaq  və  öskürəyi  kəsmək  üçün  zərəçəkənə  analgin,  amidopirin  həbləri  verin. 

Oturaq vəziyyətdə zərəçəkəni həkimə çatdırın. 

277. Dəriyə daxil olan hər hansı bir yad əşyanı çıxaran zaman ilk tibbi yardım necə göstərilir? 

Cavab:  Əşyanı  dərhal  çıxarmağa  səy  göstərməyin.  Tam  əmin  olduqda  ki  siz    həmin  əşyanı  ağrısız  tam 

çıxara biləcəksiz ancaq onda bunu etməyə çalışın. Əşyanı çıxartdıqdan  sonra həmin yerə  yod sürtüb, 

üstünə steril  sarğı qoyun. 

278. Gözə düşən hər hansı bir əşyanı (əşya gözün almasına keçməyibsə) çıxaran zaman ilk tibbi yardım 

necə göstərilir? Cavab:  Əşyanı  çıxartmaq  üçün  gözü  bor  turşusu  və  ya  təmiz  su  ilə  yumaq  lazımdır.  Yuyulma,  gözün 

gicgaha tərəf olan hissəsindən buruna tərəf olmalıdır.  

279. Gözə düşən hər hansı bir əşya gözün almasına keçibsə ilk tibbi yardım necə göstərilir? 

Cavab: Əşya gözün almasına keçibsə təcili həkimə müraciət etmək lazımdır.  

280. Gözə kimyəvi maddə düşdükdə ilk tibbi yardım necə göstərilir? 

Cavab: Zərərçəkənin gözlərini ən azı 15-30 dəqiqə təmiz su ilə yumaq lazımdır. Bunun üçün zərəçəkən 

başını  içərisində  su  olan  qaba  tərəf  əyməli  gözlərini  yumalıdır.  O,  gözlərini  qabda  olan  suda  açıb-

bağlamalı və göz almalarını müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət etdirməlidir.   

281. Yuxarı göz qapağına düşən yad cismi gözdən kənar etmək necə həyata keçirilir? 

Cavab: Göz qapağını çevirmək lazımdır. Bunun üçün zərərçəkəndən aşağı baxmağı xahiş edin, sağ əlin 

iki  barmağı  ilə  yuxarı  göz  qapağını  tutub  onu  qabağa  və  aşağı  çəkməklə  sol  əlin  baş  barmağı  ilə  göz 

qapağının üst hissəsindən onu (yad cismi) aşağıdan yuxarı qaldırın. 

282. Yanıq nədir? 

Cavab:  Kimyəvi, termiki, elektrik və radiyasiyanın təsiri nəticəsində toxumaların zədələnməsi. 

283. Hansı yanıqlara termiki yanıqlar deyilir?  

Cavab:  Bədənə  yüksək  temperaturun  (alov,  qaynar  su,  yanan  və  isti  maddə)  bilavasitə  təsir  etməsi 

nəticəsində yaranan yanıqlara - termiki yanıqlar deyilir. 

284. Termiki yanıqlar neçə qrupa bölünür? 

Cavab:   4.                    

285. Əgər işçinin barmaqları yanmışsa zərərçəkənə ilk tibbi yardım necə göstərilməlidir? 

Cavab: Bu zaman zərərçəkənin barmaqları arasına tənzif qoyulmalıdır. 

286. Əl yanığı zamanı saat və bəzək əşyaları çıxarılmalıdırmı?  

Cavab:  Çıxarılmalıdır.  

287. Yanıq zamanı immobilizasiya tədbirləri vaxtı bədənin vəziyyəti necə olmalıdır? 

Cavab:  İmmobilizasiya vaxtı dəri maksimum dartılmış vəziyyətdə olmalıdır. 

288. Əgər dirsək nahiyəsinin iç səthi yanımışsa qol necə fiksasiya olunmalıdır? 

Cavab:  Bu zaman qol bükülmədən fiksasiya olunmalıdır. 

289. Əgər dirsək nahiyəsinin arxa səthi yanmşsa qol necə fiksasiya olunmalıdır? 

Cavab:  Bu zaman qol bükülüb fiksasiya olunmalıdır. 

290. Əgər əlin arxa hissəsi yanmışsa əl necə fiksasiya olunmalıdır? 

18 

 

Cavab:    Bu  zaman  bilək  və  barmaqlar  maksimum  dərəcədə  içəriyə  doğru  əyilmiş  halda  fiksasiya edilməlidir.  

291. Əgər əlin iç hissəsi yanmışsa əl necə fiksasiya olunmalıdır? Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə