1. Hans ı ə lam ə tl ə r adenotomiyaYüklə 315.2 Kb.
Pdf просмотр
səhifə10/14
tarix24.01.2017
ölçüsü315.2 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

sas
ə
n n
əyə
 gör
ə
 diaqnoz qoyulur?
A) X
ə
st
ə
nin 
ş
ikay
ə
tl
ə
rin
ə
B) Larinqoskopiya m
ə
lumatlar
ı
na
C) Stroboskopiya
D) Q
ı
rt
ıağı
n rentgenoqrafiyas
ı
na
E) Q
ı
rtlaqdan götürül
ə
n biopsiyaya
396. 
İ
rinli laringitl
ə
r qrupuna daxil olan x
ə
st
ə
likl
ə
ri göst
ə
rin:
A) Q
ı
rtla
ğı
n absesi, fleqmonoz laringit
B) Q
ı
rtla
ğı
n difteriyas
ı
, q
ı
rtlaq anginas
ı
C) Fleqmonoz laringit, q
ı
rtla
ğı
n q
ızı
lyeli
D) Q
ı
rtla
ğı
n absesi, q
ı
rtla
ğı
n difteriyas
ı
E) Q
ı
rtla
ğı
n q
ızı
lyeli, q
ı
rtlaq anginas
ı
397. Q
ı
rtla
ğı
n orta m
ə
rt
əbə
sin
ə
 n
ə
 aiddir?
A) Bükü
ş
alt
ı
 bo
ş
luq
B) H
ə
qiqi s
ə
s bükü
şlə
ri (s
ə
s tell
ə
ri) v
ə
 s
ə
s yar
ığı
C) Q
ı
rtlaq m
ədə
ciyi v
ə
 h
ə
qiqi s
ə
s bükü
şlə
ri
D) Q
ı
rtlaq qapa
ğı
, çalov-q
ı
rtlaq qapa
ğı
 bükü
ş
ü, q
ı
rtlaq m
ədə
ciyi, s
ə
s bükü
şlə
ri

E) Q
ı
rtlaq qapa
ğı
, h
ə
qiqi s
ə
s bükü
şlə
ri v
ə
 q
ı
rtlaq m
ədə
cikl
ə
ri
398. Ezofaqoskopiya n
ə
dir?
A) Udla
ğı
n müayin
ə
si
B) Burunun müayin
ə
si
C) Q
ı
rtla
ğı
n müayin
ə
si
D) Qida borusunun müayin
ə
si
E) M
ədə
nin müayin
ə
si
399. Udla
ğı
n I d
ərəcə
li yan
ı
qlar
ı
 zaman
ı
 a
şağı
daki 
ə
lam
ə
tl
ə
rd
ə
n hans
ı
 t
ə
sadüf edilir:
A) Eritema
B) Nekroz
C) 
Şiş
kinlik
D) Eroziya
E) Yan
ı
q sudurlar
ı
400. Q
ı
rtlaq papillomas
ını
n xarakter 
ə
lam
ə
tl
ə
rini göst
ə
rin:
A) Öskür
ə
k, disfagiya
B) Afoniya, disfagiya
C) T
ənə
ffüsün pozulmas
ı
, disfagiya
D) S
ə
sin pozulmas
ı
, x
ırı
lt
ılı
 olmas
ı
, t
ənə
ffüsün t
ə
drici ç
ə
tinl
əşmə
si
E) Dö
ş
 arxas
ı
nda a
ğrı
lar, m
ə
cburi v
ə
ziyy
ə
t
401. Hans
ı
 sinird
ə
n yuxar
ı
 v
ə
 a
şağ
i q
ı
rtlaq siniri 
ş
ax
ələ
ri ayr
ılı
r.
A) N. Vagus
B) N. Accesorius
C) N. Hypoglossus
D) N. Vestibulocochlearis
E) N. Glossopharyngeus
402. Burun ç
əpə
ri absesinin diaqnostikas
ı
nda 
ə
n informativ üsul:
A) arxa rinoskopiya
B) burunun 
ə
lav
ə
 cibl
ə
rinin KT-
ı
C) orta rinoskopiya
D) ön rinoskopiya v
ə şiş
kinliyin punksiyas
ı
E) burun sümükl
ə
rinin rentgenoqrafiyas
ı
403. Q
ı
rtla
ğı
n difteriyas
ı
 k
ə
skin kataral laringitd
ə
n n
ə
 il
ə
 f
ə
rql
ə
nir?

A) S
ə
s bükü
şlə
rinin ödemi v
ə
 infiltrasiyas
ı
B) Selikli qi
ş
an
ı
n hiperemiyas
ı
C) Çirkli a
ğ
-bozumtul 
ə
rpin olmas
ı
 il
ə
D) S
ə
s bükü
şlə
rind
ə
 qans
ı
zman
ı
n olmas
ı
 il
ə
E) S
ə
s bükü
ş
alt
ı
 bo
ş
luqda ödem, infiltrasiya, a
ğ ə
rpin olmas
ı
 il
ə
404. Traxeostomiya 
əmə
liyyat
ı
 n
ə
 zaman apar
ılı
r?
A) Xroniki q
ı
rtlaq stenozunda
B) K
ə
skin q
ı
rtlaq stenozunun subkompensasiya stadiyas
ı
nda
C) K
ə
skin q
ı
rtlaq stenozunun kompensasiya stadiyas
ı
nda
D) Stenozla
ş
mayan k
ə
skin laringit zaman
ı
E) K
ə
skin q
ı
rtlaq stenozunun dekompensasiya stadiyas
ı
nda
405. Kompensasiya m
ə
rh
ələ
sind
ə
 q
ı
rtlaq stenozunun xarakter 
ə
lam
ə
tl
ə
r hans
ı
lard
ı
r?
A) T
ənə
ffüsü ekuskursiyalar
ını
n d
ə
rinl
əşmə
si, bradiapnoe, fiziki g
ə
rginlikd
ə
 t
ə
ng
ənəfə
slik
B) Çeyn-Stoks tipli t
ənə
ffüs, akrosianoz, hu
ş
un itm
ə
si
C) Stridor, akrosianoz, psixomotor oyan
ı
ql
ı
q, ölüm qorxusu
D) 
İ
nspirator t
ə
ngn
əfə
slik, taxipnoe il
ə
 s
ə
thi t
ənə
ffüs, akrosianoz, psixomotor oyan
ı
ql
ı
q,
ölüm qorxusu
E) 
İ
nspirator t
ə
ngn
əfə
slik, akrosianiz, ölüm qorxusu
406. Burun qanaxmalar
ı
 daha çox n
ə
yin selikli qi
ş
as
ı
nda olur:
A) orta burun bal
ı
qqula
ğını
n
B) a
şağı
 burun bal
ı
qqula
ğını
n
C) burun bo
ş
lu
ğ
unun dibind
ə
D) yuxar
ı
 burun bal
ı
qqula
ğını
n
E) burun ç
əpə
rinin
407. Q
ı
rtla
ğı
n yuxar
ı
 m
ə
rt
əbə
sinin x
ə

ə
ngind
ə
 apar
ıcı
 simptom hans
ıdı
r?
A) T
ənə
ffüsün ç
ə
tinl
əşmə
si
B) Disfagiya
C) S
ə
sin x
ırı
lt
ılı
 olmas
ı
D) Dizartriya
E) Tutmaç
ə
killi öskür
ə
k
408. Beyinin sa
ğ
 gicgah pay
ını
n absesinin ocaql
ı
 simptomlar
ı
 hans
ı
lard
ı
r?

A) hemianopsiya
B) tan
ı
ma prosesl
ə
rinin pozulmas
ı
, amneziya, apraksiya, vestibulyar
pozqunlu
ğ
lar
C) adiadoxokinez, 
ə
traflarda 
əzələlə
rin hipotoniyas
ı
, abses olan t
ərə
fd
ə
 h
ərəkə
tl
ə
rin
koordinasiyas
ını
n pozulmas
ı
D) nitq pozulmalar
ı
E) amnestik afaziya
409. U
ş
aqlarda q
ı
rtla
ğı
n bükü
ş
alt
ı
 nahiy
ə
sind
ə
 hans
ı
 toxuma üstünlük t
əş
kil edir?
A) Buynuzla
ş
an epiteli
B) S
ə
yrici epiteli
C) bo
ş
 birl
əş
dirici toxuma
D) Yast
ı
 epiteli
E) 
Əzələ
 toxumas
ı
410. Burunun 
ə
lav
ə
 cibl
ə
rin
ə
 infeksiyan
ı

ə
n çox daxil olma yolu:
A) limfogen
B) odontogen
C) rinogen
D) hemotogen
E) labirintogen
411. S
ə
s bükü
şlə
ri hans
ı
 epiteli il
ə
 örtülüb?
A) Çoxqatl
ı
 epiteli il
ə
B) Neyroepiteli il
ə
C) Kubik epiteli il
ə
D) S
ə
yrici epiteli il
ə
E) Silindirik epiteli il
ə
412. Bu yolla rinogen k
ə
ll
ə
 daxili a
ğı
rla
ş
ma ba
ş
 vermir:
A) kontakt
B) limfogen
C) perinevral
D) hematogen
E) timpanogen

413. Q
ı
rtla
ğı
n hans
ı
 müayin
ə
 üsullar
ı
 var?
A) Stroboskopiya, farinqoskopiya
B) Rentgenoqrafiya, KT, farinqoskopiya
C) Vasit
ə
siz larinqoskopiya, epifarinqoskopiya
D) Vasit
ə
siz larinqoskopiya, mezofarinqoskopiya
E) Vasit
ə
li (düzün
ə
) v
ə
 vasit
ə
siz (t
ə
rsin
ə
) larinqoskopiya
414. Al
ı
n cibi hans
ı
 k
ə
ll
ə
 çuxuru il
ə
 h
ə
ms
ə
rh
ə
ddir:
A) ön
B) a
şağı
C) ön v
ə
 orta
D) orta v
ə
 arxa
E) orta
415. Q
ı
rtla
ğı
n a
şağı
 m
ə
rt
əbə
sinin x
ə

ə
nginin erk
ə
n simptomu hans
ıdı
r?
A) S
ə
sin pozulmas
ı
, x
ırı
lt
ılı
 olmas
ı
B) Simptomlar z
ə
ifdir, tutma
şə
killi öskür
ə
k, t
ənə
ffüsün z
ə
if ç
ə
tinl
əşmə
si ola bil
ə
r
C) T
ənə
ffüs pozulmas
ı
 k
ə
skin ifad
ə
 olunur
D) Disfagiya
E) Afoniiya
416. Q
ı
rtlaq x
ə

ə
ngi 
ə
sas
ə
n kiml
ə
rd
ə
 mü
ş
ahid
ə
 olunur?
A) Qad
ı
nlarda, 50-60 ya
ş
lar aras
ı
nda
B) U
ş
aqlarda
C) Ki
ş
il
ə
rd
ə
, 60-70 ya
ş
lar aras
ı
nda
D) Ki
ş
il
ə
rd
ə
, 40-50 ya
ş
lar aras
ı
nda
E) Ah
ı
l ya
ş
larda
417. Korti orqan
ı
 hans
ı
 funksiyalar
ı
 yerin
ə
 yetirir?
A) s
ə
sikeçirm
ə
B) e
ş
itm
ə
 v
ə
 müvazin
ə
t
C) müvazin
ə
t
D) s
ə
si q
ə
buletm
ə
E) s
ə
sikeçirm
ə
 v
ə
 q
ə
bul etm
ə
418. Bunlardan hans
ı
 meninqeal simptomlara daxildir?

A) Kerniq simptomu
B) üz sinirinin parezi
C) göz dibind
ə
 dur
ğ
unluq
D) afaziya
E) adiadoxokinez
419. Q
ı
rtlaqda neç
ə
 m
ə
rt
əbə
 ay
ı
rd olunur?
A) 1
B) 4
C) 2
D) 3
E) 5
420. Hans
ı
 anatomik qurulu
ş
 q
ı
rtla
ğı
n orta m
ə
rt
əbə
sin
ə
 daxildir?
A) S
ə
s bükü
ş
alt
ı
 bo
ş
luq
B) D
ə
hliz bükü
ş
ü
C) Q
ı
rtlaq m
ədə
ciyi
D) Q
ı
rtlaq qapa
ğı
E) S
ə
s bükü
şlə
ri
421. Güclü dayanmayan burun qanaxmas
ı
nda n
ə
 etm
ə
k laz
ı
md
ı
r
A) qalvanokaustika
B) burun bo
ş
lu
ğ
una 3%-li hidrogen peroksidl
ə
 islanm
ış
 pamb
ı
q yeridilm
ə
si
C) kimy
ə
vi koaqulyasiya
D) burun bo
ş
lu
ğ
unun ön v
ə
 arxa tamponadas
ı
E) c
ə
rrahi diatermiya
422. Q
ı
rtlaq x
ə

ə
ngi zaman
ı
 q
ı
rtlaqda apar
ı
lan operasiya nec
ə
 adlan
ı
r?
A) Larinqektomiya
B) Farinqotomiya
C) 
Ş
is toxumas
ı
ndan biopsiya
D) Larinqofistula
E) S
ə
s yar
ığını
n geni
şlə
ndirilm
ə
si
423. Burun bo
ş
lu
ğ
unun yuxar
ı
 divar
ı
na aid deyil:
A) damaq sümüyü

B) 
ə
sas v
ə
 x
ə
lbir sümüyü
C) burun sümüyünün bir hiss
ə
si
D) 
ə
sas sümük
E) x
ə
lbir sümüyü
424. Q
ı
rtlaq x
ə

ə
nginin c
ə
rrahi müalic
ə
sind
ə
 hans
ı
 növ operasiya formalar
ı
 t
ə
tbiq
olunur?
A) Q
ı
rtla
ğı
n tam ç
ı
xar
ı
lmas
ı
, q
ı
rtla
ğı
n hiss
ə
vi rezeksiyas
ı
, rekonstruktiv 
əmə
liyyat
B) Ancaq q
ı
rtla
ğı
n hiss
ə
vi rezeksiyas
ı
C) Q
ı
rtla
ğı
n hiss
ə
vi rezeksiyas
ı
 v
ə
 rekonstruktiv 
əmə
liyatlar
D) Ancaq rekonstruktiv 
əmə
liyyatlar
E) Ancaq q
ı
rtla
ğı
n tam ç
ı
xar
ı
lmas
ı
425. 
Ə
mm
ə
 zaman
ı
 a
ğı
z bo
ş
lu
ğ
unda yaranan m
ə
nfi t
ə
zyiq n
ə
 q
ədə
rdir:
A) 200 mm. C st
B) 150 mm.C st
C) 250 mm.C st
D) 300 mm.C st
E) 100 mm.C st
426. Q
ı
rtlaq x
ə

ə
nginin TNM t
ə
snifat
ı
nda bunlardan hans
ı
 T
2
N
1
M
0
 uy
ğ
un g
ə
lir?
A) 
Şiş
 q
ı
rtla
ğı
n bir anatomik tör
əmə
sind
ə
n k
ə
nara ç
ıxı
r, bir t
ərə
fli limfa düyünl
ə
ri böyüyüb,
hərəkə
tsizdir, uzaq orqanlarada metostaz yoxdur
B) 
Şiş
 böyüyüb q
ı
rtlaqdan k
ə
nara ç
ıxı
r, boyun limfa düyünl
ə
ri böyümü
ş
, h
ərəkə
tsizdir,
uzaq metostazlar qeyd olunur
C) 
Şiş
 q
ı
rtla
ğı
n bir anatomik tör
əmə
sind
ə
 yerl
əş
ir v
ə
 k
ə
nara ç
ı
xm
ı
r, limfa düyünü
böyüm
ə
yib, metostaz yoxdur
D) 
Şiş
 q
ı
rtla
ğı
n bir anatomik tör
əmə
sind
ə
 yerl
əş
ir, bir t
ərə
fli h
ərə
ki, limfa düyünü böyüyüb,
uzaq metostazlar yoxdur
E) 
Şiş
 q
ı
rtla
ğı
n bir anatomik tör
əmə
sinin hüdudlar
ı
nda yerl
əş
ib, bir t
ərə
fli h
ərə
ki, limfa
düyünü böyüyüb, uzaq orqanlarda metostaz yoxdur
427. Yarad
ı
lm
ış
 e
ş
itm
ə
 potensiallar
ını
n qeydi metodu e
ş
itm
ə
 analizatorunun hans
ı
hiss
ə
sinin f
ə
aliyy
ə
ti haqda m
ə
lumat verir?
A) s
ə
skeçir
ə
n aparat
ı
n v
ə
 labirintin f
ə
aliyy
ə
ti haqda
B) e
ş
itm
ə
 siniri, apar
ıcı
 yollar, beyin kötüyünd
ə
ki e
ş
itm
ə
 m
ə
rk
ə
zl
ə
rinin f
ə
aliyy
ə
ti haqda

C) orta qula
ğı
n f
ə
aliyy
ə
ti haqda
D) e
ş
itm
ə
 analizatorunun reseptor hiss
ə
sinin f
ə
aliyy
ə
ti, perilimfa v
ə
 endolimfa haqda
E) xarici qula
ğı
n f
ə
aliyy
ə
ti haqda
428. T
ə
bil p
ə
rd
ə
sinin 
ə
sas funksiyas
ı
 n
ə
dir?
A) s
ə
sl
ə
rin q
ə
bulu
B) taktil
C) müvazin
ə
tin saxlan
ı
lmas
ı
D) e
ş
itm
ədə
 s
ə
sin ötürülm
ə
si
E) barofunksiya
429. Xroniki tonzilitin inki
ş
af
ı
nda hans
ı
 faktorlar 
ə
sas rol oynay
ı
r:
A) Makroorqanizmin muqavim
ə
ti v
ə
 sinusitl
ə
r
B) Makroorqanizmin muqavim
ə
ti v
ə
 damaq badamc
ı
qlar
ını
n hipertofiyas
ı
C) A
ğı
z bo
ş
lu
ğ
u infeksiyalar
ı
, badamc
ı
qlar
ı
n anatomo-topoqrafik v
ə
 histoloji
xüsusiyy
ə
tl
ə
ri,makroorqanizmin muqavim
ə
ti
D) Allergik prosessl
ə
r
E) Makroorqanizmin muqavim
ə
ti v
ə
 endokrin x
ə
st
ə
likl
ə
r
430. T
ə
bil bo
ş
lu
ğ
unun neç
ə
 divar
ı
 var?
A) 5
B) 6
C) 4
D) 3
E) 2
431. “Xroniki tonzillit” termini 
ə
sas
ə
n hans
ı
 badamc
ı
qlar
ı
n iltihab
ı
 zaman
ı
 t
ə
tbiq
edilir:
A) Dil badamc
ığı
B) Damaq badamc
ı
qlar
ı
C) Udlaq badamc
ığı
D) Boru badamc
ı
qlar
ı
E) Udla
ğı
n selikli qi
ş
as
ını
n iltihab
ı
432. T
ə
bil bo
ş
lu
ğ
u v
ə ə
traf mühit aras
ı
nda olan t
ə
zyiql
ə
r f
ə
rqi e
ş
itm
ə
 borusunun
hans
ı
 funksiyas
ı
 vasit
ə
sil
ə
 b
ə
rpa olunur?
A) Ötürücü
B) Ventlyasiya
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə